สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงอรนุช  กาใจ
 
1. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจอมขวัญ  จิ๋วเอื้อย
 
1. นางกรรณิการ์  ผลพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคพร  สมจิโน
 
1. นางแสงเดือน  แจ่มทุ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นางสาววาสนา  เชื้ออินถา
 
1. นางสาวนิติพร  พรมกรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 37 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายดนุพล  พุ่มสลิด
 
1. นางสาวสุวิภา  สุขเหล็ก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 17 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นายวีระพงษ์  บุญทองอ่อน
 
1. นางสุธารัตน์  คิดถูก
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 37 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงประวีณา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ตึงจ๊ะ
3. เด็กหญิงวรดา  ทาบิน
 
1. นางปุณฑรา  บัวงาม
2. นางสาวสุวิมล  สุขเหล็ก
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายนลธวิช  เขียวพุ่มพวง
2. นางสาววราพร  ตันแก้ว
3. นายเกรียงศักดิ์  จั้วกี่
 
1. นางมาลินี  ชุมพู
2. นายเจษฎา  เจริญศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงพัชรพร  ขันมะจันทร์
2. เด็กหญิงวรงค์รัตน์  พรรณารุโณทัย
 
1. นางชุติมา  ภู่พุกก์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  ครุธแก้ว
2. นางสาวพุทธิดา  หนองใหญ่
 
1. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
2. นางภิญโญ  มาอ่อน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 15 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายเสฎฐาวุฒิ  แพทย์เพียร
 
1. นางยุพิน  วงษ์เป็ง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 22 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายชนัญญู  วิทิตธรรมคุณ
 
1. นายปรัชญวิชญ์  วัฒนนิธิกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 22 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  บัวเขียว
 
1. นางนาถตยา  สุธรรม
2. นางสันต์ธนันท์  วีรวัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76.7 เงิน 37 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  จินาเขียว
2. เด็กหญิงภคนันท์  ศรีสุราช
3. เด็กหญิงเกวลิน  เตจา
 
1. นางสาวคนิตษา  ใจแปลง
2. นายผดุงเกียรติ  ปานแดง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 14 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวนวรัตน์  แซ่ลี
2. นายประภาณ  สิริวันทนีย์
3. นางสาวอรนุช  ดีธนากุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  พรมไชย
2. นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74.2 เงิน 13 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายประณิธาน  พรหมแก้ว
2. เด็กชายพสิษฐ์  หลักเมือง
 
1. นางอัญชุลี  วาวแวว
2. นางสาวประไพ  แดงไฝ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.45 เงิน 11 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ภูดอนตอง
2. นายชยานนท์  เอี่ยมใส
 
1. นางอุไรรัตน์  รัตนภักดิ์ดีกุล
2. นางจันทร์จิรา  คำน่าน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายไพโรจน์  ลีรานนท์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นายเนติพงษ์  ตาลาย
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อารยิกานนท์
2. เด็กชายบุรัสกร  นิ่มวิจัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กมลชนะเกียรติ์
 
1. นางสมคิด  แดงอาสา
2. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกัณนิการ์  บุตรกำเนิด
2. นางสาวณัฐพร  ปราจันทร์
3. นางสาวนัทธกานต์  ประเทศ
 
1. นางมาลืนี  สุยะวงศ์
2. นางสาวจิตรา  สมพิงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาววิจิตรา  มั่นพัฒนาการ
2. เด็กหญิงสุจิต  ตะวันแสงธรรม
3. นางสาวอุราวรรณ  แซ่ย้าง
 
1. นางสาวกาญจนา  จตุพรพิพัฒน์
2. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวณ กมล  เต๋ทิ
2. นางสาวณิชนันทร์  เสนสุวรรณ
3. นางสาวรจนา  แก้วโน
 
1. นางบรรจงรักษ์  กันแก้ว
2. นางสาวจิตรา  สมพิงค์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.7 เงิน 38 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  แก้วบุญช่วย
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุนทิพย์
3. เด็กหญิงอัมรา  พุ่มเงิน
 
1. นายภูมิ  ประยูรโภคราช
2. นางอารี  ประเพชร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  สิงหมณี
2. นายฌาน  เย็นกาย
3. นายรณกฤต  ขวัญมั่น
 
1. นางณัฐวดี  สืบอ่ำ
2. นายภูมิ  ประยูรโภคราช
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.05 ทอง 11 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายฐากร  ยุวคุณชิตา
2. เด็กชายณฐธรงชนน  บุษยะบุตร
3. เด็กชายวิวรรธน์  ดิบดี
 
1. นางสาววาสนา  เกษกรณ์
2. นางสาวรัตนา  ฟูมั่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายกิตติศัพท์  รอดแสวง
2. นายนววิช  จันทร์เจริญ
3. นายปรีชา  สีจันทร์
 
1. นางสาวรัตนา  ฟูมั่น
2. นางสาววาสนา  เกษกรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  โตป๊อก
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงษ์หมี
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  เพ่งพิศ
2. นางธัญญา  พิมล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.3 เงิน 40 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นายศรวิชัย  นิลบุรี
2. นายสันติราษฎร์  คำเกิด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  หน่อคาสุก
2. นางสาวพิทยา  กันทากาศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.64 ทองแดง 25 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  แตงบุญรอด
2. เด็กชายณัฐกิจ  ฉิมโค้
 
1. นายชัยพร  บุญกล้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69.7 ทองแดง 32 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  ปัญญาวัน
2. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์แก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  ท้วมเรือง
2. เด็กหญิงนัทมล  แถบสิงห์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทุมทน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทิทา
5. เด็กหญิงวรินยุพา  อรัญเพิ่ม
 
1. นายพิทยา  รอดสุนทรา
2. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.75 เงิน 30 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขอ่วม
2. นางสาวจิตสุภา  จักษุ
3. นางสาวมณีวรรณ  นานแกง
4. นางสาวสุมินตรา  ปัญเงิน
5. นางสาวหทัยรัตน์  โตสิน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
2. นางชลอ  ถนัดวณิชย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฏาภา   ทองเหนืออิน
2. เด็กหญิงธัญชนก   ทองตะลุง
3. เด็กหญิงปณาลี   สวนศรี
4. เด็กชายพงษ์ฐกร   บกแก้ว
5. เด็กหญิงอริศรา   คำภิระ
 
1. นายพิทยา   รอดสุนทรา
2. นางธนิตตา    รอดสุนทรา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวชลิตา  นินบุรี
2. นางสาวภัทรา  คงโพธิ์
3. นางสาวสุรัตรา  สังวิละ
4. นายอมรินทร์  เสนาลา
5. นายอาทิตพันธ์  แตงทอง
 
1. นางชลอ  พิมพรม
2. นางพรทิพย์  เตจ๊ะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  บางผึ้ง
2. เด็กชายธนกฤต  วิบูลย์กุล
3. เด็กชายบวร  บุญสิงห์
4. เด็กชายรุ่งธชัย  ม่วงอ่อน
5. เด็กหญิงวสิษฐา  ศรีบุษย์
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นางสาวเมทินี  หลักคำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐภัทร  เหลามา
2. นางสาวปิยากร  วังสินธร
3. นางสาวภนิตา   แซ่อึ้ง
4. นางสาวอนัญลักษณ์  เฮงสิ
5. นายอภิรัฐ  ยมเกิด
 
1. นางมธุรส   วงษ์พานิช
2. นางวันวิสา  กลิ่นหอม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.2 ทอง 19 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ยังให้ผล
2. นางสาวจตุพร  เพ็ชรคำ
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มณี
4. นางสาวจุฬารัตน์  ุตุ่มทอง
5. นางสาวชื่นนภา  ดาบพระทิตย์
6. นายทักษ์ดนัย  สิงใส
7. นางสาวปพิชญา  เอี่ยมรอด
8. เด็กชายประวันวิชญ์  สุภายะ
9. นางสาวพิมวดี  โม้ใบ
10. นางสาวมนรดา  ขวัญใจ
11. นางสาวรัตนาภรณ์  เมืองครอง
12. นางสาวรุจิรา  ทั่งคำ
13. นายฤทธิชัย  พลมั่น
14. นางสาวศุกร์สิริ  ทิแก้ว
15. นายสถิติ  เพ็ญจะภาค
16. นางสาวสามวลี  เตจ๊ะ
17. นายสิทธินนท์  สังวีระ
18. นางสาวอรวรรณ  ยองเปง
19. นางสาวอรุณรุ่ง  ดีเขียว
20. นางสาวอัจฉรา  พุทธมา
 
1. นายพิทยา  รอดสุนทรา
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
3. นางชลอ  ถนัดวณิชย์
4. นายช่วงศิลป์  บัวสอน
5. นางกาญจนา  เพ็งสิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 18 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยา  สิงใส
 
1. นายช่วงศิลป์  บัวสอน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวชลิตา  พูลเลิศ
 
1. นางสาวไพลิน  บุญเจริญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 15 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงบรมรัตน์  ไตรยางค์
2. เด็กชายพัลลภ  ภู่รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  แหมา
2. นางราตรี  พัฒนานันท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายชัยวัฒน์  พรมฟู
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เกียรติสิน
 
1. นายพีรพัฒน์  พรมพล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.8 ทอง 33 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ล่องเพ็ง
2. นางสาวชนม์ชนก  นวลหงษ์
3. นางสาวชิดชนก  พรหมแก้ว
4. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์เอี่ยม
5. นางสาวฐิติกานต์  ดวงแก้ว
6. นางสาวพรชนก  สิงห์เดช
7. นางสาวพิชญ์สิณี  สอนสี
8. นางสาวภาวินี  กัลยา
9. นางสาววัจนีย์  โคมพิทยา
10. นางสาวศศิประภา  ทวีวัฒนกูล
 
1. นางสุภัชชา  พรหมแก้ว
2. นางสาวนงนุช  แหมา
3. นางพิมพิรา  สกุลไทย
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกชกร  ทองจุนเจือ
2. เด็กหญิงกนกอร  จิราพรชัย
3. นางสาวจันจิรา  แสนยะ
4. เด็กหญิงณิชกุล  อาชาวัฒนกุล
5. เด็กหญิงดารุณี  ไพรอุดมสิทธิ์
6. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ม้าทรัพย์เจริญกุล
7. นางสาวพรพรรณ  รุ่งคีรี
8. เด็กหญิงมาเรีย  ก้องประภากุล
9. นางสาวรัชนีกร  แสงว่าง
10. นางสาวรัศมี  อาชาวัฒนกุล
11. นางสาววนิดา  แซ่ม้า
12. เด็กหญิงสมิดา  แซ่ว้าง
13. เด็กหญิงสุเก่  เวียงหลงกุล
14. เด็กหญิงอารียา  แสงสว่าง
15. นางสาวอุไร  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นายราเชนทร์  เปลี่ยนสีบัว
3. นางสาวสวรรญา  ฤทธิ์ขุน
4. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวดวงจันทร์  เสรีอมตะ
2. นางสาวเบญญาภา  ได้พร
 
1. นางกมลทิพย์  วงษ์นายะ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย    ระมั่ง
 
1. นางทองเพียร  ถาน้อย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวมนทรส  จันทน์โรจน์
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงเอมิกา  รักชาติ
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอิงกวี  ธนสัมปัตติ
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวอาริศา  เนรมิตรสินหิรัญ
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  พลไธสง
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงนภาพร  แซ่ม้า
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายเกียรติศักดิ์  อุดมสิงคาร
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77.2 เงิน 24 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวาวา  
2. เด็กหญิงศิริพรรษา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  อุดมสิงคาร
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายโซโมหน่าย  -
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจักรพันธ์  -
2. นายรณกฤต  เฮือนมาวงษ์
3. นางสาววันเพ็ญ  ละออศรีโสภณ
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
2. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจักรพงศ์  โชติศิริ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายธนาสิน  รุณมอญ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายเจตพล  เพราะคำ
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาทิพย์
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โลหะเวช
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองเรือง
2. นายกิตติภณ  กาวีระเต็ม
3. นายจักรพงศ์  โชติศิริ
4. นายณัฐวัตร  พัดชาวนา
5. นายธนาสิน  รุณมอญ
6. นายธนิต  นิ่มมั่ง
7. นายธีรภัทร์   กันอินต๊ะ
8. นายพนัสพงษ์  ทับอินทร์
9. นายวราวุธ  ยะวงษ์
10. นางสาววิไลวรรณ  คำวัน
11. นายศราวุฒิ  มณีสุวรรณ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
2. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
3. นางธิดา  ปิ่นพาน
4. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายจิรภัทร  อัยติ๊บ
2. เด็กชายนันทพงศ์  ปันอ่วม
3. เด็กชายภูมินทร์  คำสียา
4. เด็กหญิงสุภาวินี  ต๋าตา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีขัน
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ  ใจมูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นายชัยวุฒิ  ตุ่นภักดี
2. นายนิพนธ์  อุสาพรหม
3. นายประสิทธิชัย  รามัญ
4. นางสาวศิรินันท์  บัวติ๊บ
5. นายสุรศักดิ์  ลาแก้ว
6. นายเมธา  โอบอ้อม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ  ใจมูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  เพชรกำแหง
 
1. นายธงชัย  ฉายแสง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 26 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายนพรัตน์  ศิริวงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  มณีวรรณ
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชุลิตา  หนูแดง
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 38 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายนพรัตน์  ศิริวงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดอกคำแดง
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 23 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวสุมินตรา   โคกขำ
 
1. นายเจษฎา  ฟูมั่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แซ่ลี
 
1. นางสุรีธร  ขันติโคตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 32 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายรัชตะ  แซ่ว่าง
 
1. นางสุรีธร  ขันติโคตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 22 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวแสงเดือน   ปัญญาพูน
 
1. นางสาววิศารัตน์  มูลคำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายเจษฎา  เกตุบาง
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 13 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 25 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นางสาวสุรียา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดวงกมล
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุกวงษ์
2. เด็กชายจักราวุธ  ดาบแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมเสน
5. เด็กชายธนากร  พิมมัชฉา
6. เด็กชายธีรพัฒน์  คงเจริญ
7. เด็กหญิงรังสินี  อินทร์ครอง
8. เด็กชายศรัณย์  อินเกต
9. เด็กชายสุรชัย  นิลขลัง
10. เด็กหญิงแพรววนิต  คงครอง
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางวัชรี  ปัญจอาม
3. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจัสมิน  อิงเก็นเฮ็ฟฟ์
2. นายณัฐพล  บุญเปลี่ยน
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุขใส
4. นางสาวพิมพิรัตน์  คำตุ้ย
5. นางสาวรวิสรา  อินสม
6. นายวรพล  เรืองจันทร์
7. นายวิศิษฏ์  ปัญญามูล
8. นายอรรถพล  เทียมทะนงค์
9. นางสาวเบญจรี  แสงสุวรรณ
10. นายเมธา  มีหมัน
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางวัชรี  ปัญจอาม
3. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวกนิษฐา  ปานแดง
2. นางสาวนราพร  ต่ายโพธิ์
3. นางสาวพิรญาณ์  สาลี
4. นางสาวพิไลวรรณ  สังข์คำ
5. นางสาวสรารีย์  มั่นแก้ว
6. นางสาวเสาวภา  สุขสบาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ  พุ่มเรียบ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์   อิงเมือง
2. นางสาวนฤมล   เจ๊กคำ
3. นางสาวพจนา   ต่ายโพธิ์
4. นางสาววารุณี   ปามา
5. นางสาวสุวิมล   แถบสิงห์
6. นางสาวอคิราภ์   ภู่ชินาพันธุ์
 
1. นางสาววารี   มหาวัน
2. นางสาวบุษบา  วงษ์พานิช
3. นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด
4. นางสาววิศารัตน์   มูลคำ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายจตุพล  คำจ๊อก
2. เด็กชายจอมอัศวิน   นาคอ่อน
3. เด็กชายชัชวาล  จีระจิตร
4. เด็กชายศักดินนท์  บุญอินทร์
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
2. นายกมล  หอมหวล
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.6 เงิน 25 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงนทศมน  แสงพราย
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 20 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตย์จรัส  แสนหาญ
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองสมบูรณ์
 
1. นางจารุรัตน์  ราชประสิทธิ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวศรีพร  เสือลออ
 
1. นางสาวธนัญญา  บุญสม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 18 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิง มนัชญา   เพิ่มเพ็ง
 
1. นางพัชนีย์  วิจารณ์พล
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.13 ทองแดง 16 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรภณ  บุญปาล
 
1. นางอัญชนา  บุญอินทร์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 32 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสุทธิพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เฟื่องขจร
3. เด็กชายธนภูมิ  ไชยศิริ
4. เด็กหญิงพิชชาภา  บรรเทา
5. เด็กหญิงมณิวรา  กัลยา
 
1. MissElaine  Alvarez Lalucin
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 26 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  ปันชู
2. นางสาวจุฑามาส   วุทธสังข์
3. นายพชรพล  วิเชียรสาร
4. นางสาวพัชรวรรณ  อักษรสวาสดิ์
5. นายเกียรติศักดิ์  จูกันทา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมสะอาด
2. MissVanessa  Leigh Oclarit
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.4 ทอง 14 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  จินดา
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.38 เงิน 27 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปราณปรียา  หม่อมแปง
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.74 เงิน 31 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวดวงใจ  จันมา
 
1. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สวยแท้
2. เด็กหญิงวริศรา  รุ่งเรือง
 
1. นางจรัสนภา  เอี่ยมวิจารณ์
2. นางสาวทองแข  อุ่นเรือน
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66.7 ทองแดง 17 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายจามัย  คล่องดี
2. นางสาวภัคธีมา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวทองแข  อุ่นเรือน
2. นางสาววีรวรรณ  ราโซ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.99 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายจะบอย  ภาสกรหิรัญ
2. เด็กชายจิตรทิวัส  คีรีบำรุง
3. เด็กชายวีรพงษ์  วารีขุนห้วย
4. เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่โซ้ง
5. นายศราวุธ  พัฒนาบรรพต
6. นายอดิศักดิ์  มนต์มหาภูมิ
7. นายเชอวา  ชัยวุฒิเกษม
8. นายแฮเกลอ  ภมรศิริเลิศ
 
1. นายประพิน  ปินตาคำ
2. นายสมหมาย  มาวงษ์
3. นายชัยพร  นังคัล
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.4 เงิน 31 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกฤตชัย   ไทยอุส่าห์
2. นางสาวกุลนันท์   สุจริตจันทร์
3. นายถิรวัฒน์   เชื้อเมืองพาน
4. นายธนวัฒน์   ปานแดง
5. นางสาวธนัดดามาศ   สุขเกษม
6. นางสาวธัญวรัตน์   มาลัยหวล
7. นายปวริศร  มีเหลือ
8. นางสาวรัตติพร   ขมิ้นเครือ
9. นางสาวรุ่งทิวา   ฤทธิ์รัศมี
10. นายวีรพล   สุจริต
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองจำปา
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวรองไทย  รักเผ่า
2. นางสาววิภาภรณ์  มันตาธรรม
3. นางสาวสุกัญญา  แซ่กือ
4. นางสาวสุธิกานต์  สกุลวีรองรุ่ง
5. นางสาวอัญชาลี  มันตาธรรม
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงอนุรดี  แซ่กือ
3. เด็กหญิงเชาวดี  แซ่จ้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
2. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  วงศ์คำ
2. นายอนาวิล  สุภี
3. นางสาวเกศกนก  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวศรสวรรค์  มีมุข
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  จันทร์ทอง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.66 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงณัชชา  มั่นพัฒนาการ
3. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ว้าน
 
1. นางสาวกชพร  รักเรือง
2. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.4 ทอง 6 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ตาอ้ายเทือก
2. นางสาวณัฐกานต์  หมอกสุข
3. นางสาวรัตมล  ปวงแก้ว
 
1. นางสาวรมิตา  สุภาอ้าย
2. นางธฤตพร  ต่ายโพธิ์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 36 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  มีพรหม
2. เด็กหญิงสิริกมลธร  วุฒิบุตร
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงภูริชญา  บัวบาน
2. นายมาโนช  -
 
1. นายราวี  นาคราช
2. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายปิยวุฒิ  ผ่องกลาง
2. นางสาววรรณภา  บัวเรียน
 
1. นายจิระวัฒน์  วังกะ
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายณัฐชนน  พบเพชรสวย
2. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ล้อ
 
1. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐพล  ทองใบ
2. นางสาวศศิพร  กองอินทร์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เกิดแสง
2. เด็กหญิงพัชรมัย  กะสินัง
 
1. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์ทา
2. เด็กชายพรีพงษ์  จันทรา
 
1. นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์
2. นายอดิศร  โยธา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 21 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายพิทยา  ถาวรอ้าย
2. เด็กชายวีรยุทธ  พาณิชเจริญทรัพย์
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
2. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวทัศนีย์  โชตนา
2. นายอนุทินทร์  นุธิกูล
 
1. นายจิระวัฒน์  วังกะ
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจุฑามาศ  จะวรรณะ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปัญโย
 
1. นายศรัญญู  นิลนิยม
2. นางสาวราตรี  ทองอ่อน
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 22 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐชนันท์  ทองเต็ม
2. นายสุทธิพนธ์  สุยะวงศ์
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรารถนา  แสนเมฆ
2. เด็กหญิงอัจริยา  กุระคาน
3. เด็กชายเด็กชายศุภณัฐ   หม้อเอี่ยม
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นางนิภา  แหวเมือง
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจุติพร  บ้งพิมพ์
2. นายธีรดนย์  ศิริมงคล
3. นายศุภชัย  จันทร์เกิด
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวชลลดา  มวลแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  ใจมูล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน
2. นางนิตยา  นวลนิ่ม
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายพัชร  จักพัด
2. นายสุรเชษฐ  แก้วอยู่
3. นายอติคุณ  บุญต่อ
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินท์  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  ไชยสาร
3. เด็กหญิงศรีสุดา  ยางงาม
 
1. นางพิมพิรา  สอนเนียม
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายกิตติภพ  ไถเงิน
2. นายชัยวัฒน์  วิชาราช
3. นายนพดล  บกแก้ว
 
1. นางณัชชา  ศุภณัฐชัญชนา
2. นายอภิสิทธิ์  ตามา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงนภาพร  ไพรเรือนทอง
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์  วนาสารสมบัติ
3. เด็กหญิงวันลี  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  สัจจะศักดิ์สิริ
5. เด็กหญิงสุพิน  วงค์ดอยงาม
6. เด็กหญิงสุภัทร์  เกษตรานุภาพ
 
1. นางประภา  กลีบเอม
2. นายบรรณกร  วงศ์แขกหล้า
3. นางสาวแขภัทรา  นาคสวาสดิ์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวกนกพร  สังข์ศิริ
2. นางสาวประไพพิมพ์  ฉวี
3. นางสาวปัทมา  กาวีระ
4. นางสาวปิยะนัด  คงเมือง
5. นางสาวศิรินันท์  สุกกลม
6. นายสุธากร  แสนเปา
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกณิการ์  จักรแก้ว
2. นางสาวจันทร์มณี  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงฐิติมา  วังวงษ์
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.7 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวจันทร์ตา  วงษ์คำ
2. นางสาวราณี  -
3. นางสาวเพชรรัตน์  อารีย์เอื้อ
 
1. นางบังอร  จันทร์ชุ่ม
2. นางสาวนงค์เยาว์  เกิดพงษ์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงใจ
2. เด็กชายณัฐพล  นาคะ
3. เด็กชายพงษ์พันธุ์  จันทร์สอน
 
1. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
2. นางกฤษณา  อุดมโภชน์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายพิเศษ  เอื้อวิบูลย์ศรี
2. นายยอดชาย  ตรรกศาสตร์กุล
3. นายศักดิ์ดา  -
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวอารีรัตน์  อยู่รัมย์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76.2 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวจันทนา  กุลรัตน์คีรี
2. นางสาวทัดดาว  สุริยะวงศ์
3. นางสาวเบบี้  -
 
1. นางสาวรัชนี  บุญยะทิม
2. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 10 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองบุนโท
3. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์วันดี
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวปัทมวรรณ  ศรีรักษา
2. นางสาวสุธิดา  ต่ายมี
3. นางสาวเจนจิรา  โมมีเพชร
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เกตุเสาะ
2. นางสาวยุพิน  มาติน
3. นางสาววิจิตรา  วันดี
 
1. นายณัฐชานันท์  วันดี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกุหลาบ  แซ่ย่าง
2. นางสาวบุณยาพร  แซ่ท้าว
3. นางสาววัลลภา  แซ่เล่า
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
2. นายปรมินทร์  คำเครือ
 
133 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายบวร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวนงค์นุช  อุดกันทา
 
134 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. เด็กชายวิสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นายสุพัฒน์  ดิษสาย
2. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายสพล  แซ่กือ
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  เทียนสว่าง
 
1. นายอุดม  แก้วแสนตอ
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายพิชิตชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กอบกุลอาชา
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
2. นายจิระวัฒน์  วังกะ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80.3 ทอง 7 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิเดช  คำหนัก
2. เด็กชายวนศักดิ์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
2. นางสาวระธีพร  บุญเสม