สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศิรประภา  ลดาวัลย์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวภัทรพร  ดีรัศมี
 
1. นายจงกลชัย  ใจปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  วังสิงห์
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายหม่อซาชิ  มั่นคง
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 34 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 36 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายดลสันต์  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิ  อิ่มอ้น
2. เด็กหญิงพรรณวรินภรณ์  โท่นเป้า
3. เด็กหญิงโชติกานต์  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นางสุนีย์  ยะสุกิม
2. นางอภิญญา  เกื้อกูลประชา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.73 ทอง 25 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวศิริญทิพย์  พรมเสน
2. นางสาวอมรกานต์  มณีศิลาวงศ์
3. นางสาวอริณศรารัตน์  คงคาหลวง
 
1. นางอภิญญา  เกื้อกูลประชา
2. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สายสิน
2. เด็กหญิงอาทิติยา  รองจำนงค์
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  จันทร์ทอง
2. นางสาวปิยพรรณ  คำหอม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   ไพบูลย์ผล
 
1. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุยะตุ่น
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 23 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มลิวรรณ์
2. เด็กชายธนพิพัฒน์  กลั่นสุข
3. เด็กชายนำพล  ชุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวดวงใจ  สอนแสน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 72 เงิน 26 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  แซ่ว้าง
2. นางสาวทัศนีย์  ศิริพร
3. นายภูวเดช  ชัยอนันต์ธรรม
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
2. นายสุรพงษ์  โนนน้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายสมชาย  -
2. เด็กหญิงสุนันทินีย์  กมลปราณี
3. เด็กชายอำนาจ  -
 
1. นางสาวพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน์
2. นายคมสัน  จินา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีใสเพชร
2. นางสาวชวิศา  ฝ่ายตาคำ
3. นางสาวอาทิตยา  ปลูกปัญญา
 
1. นางวิไลพร  ศรีนิล
2. นายวินัย  แขวนโพธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43.2 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  อินทร์โพธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หทัยแสนสุขสม
 
1. นายสุทธิ  ต๊ะสุ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวรังสิมา  สีนิ้วงาม
2. นางสาวสาลินี  ทาตระกูล
 
1. นายโกฎ์ธิวิชญ์   สุเมธนัศวีกุล
2. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดอยแก้วขาว
 
1. นางทิพยา  สิริสุวัณณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวสุวณี  ไพรวิโรจน์
 
1. นางสาวสุภัคนา  นามวงศ์ศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตพร   ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายธนชาติ  หาญสารีกิจ
3. เด็กชายธนศร  ศรีจันทร์
 
1. นางประดับ  เดือนจันทร์ฉาย
2. นายวิทยา  วินาโร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58.88 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธีรโชติ  สมบูรณ์พาณิชกิจ
2. นายภาณุวิชย์  ประกายพรรณ
3. นายรัฐสิทธิ์  เล่าไทวนันท์
 
1. นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์
2. นางสาวจินตนา  อิ่มประเกียรธรรม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุชารัมย์
2. เด็กหญิงธิติมา  ศรีมะหัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คงกระจ่าง
 
1. นางชลธิชา  นุชารัมย์
2. นางสาวภัทฐิกรณ์  พรมเมือง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนพดล  หล้าป๋า
2. นางสาวบุษกร  พีระพงษ์
3. นางสาวพัทราวดี  แตงทอง
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
2. นางสาวตรีทิพย์  สุขโข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 16 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสนหาญชัย
2. เด็กหญิงปภาดา  ปัญญาคำ
3. เด็กชายสมชาย  ดุลยพันธรรม
 
1. นายธีรกานต์  เพ็ชรโนรา
2. นายเฉลิม  ระบอบ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อยู่ทอง
2. นายธีรเมธ  จังก๋า
3. นายพงศกร  วงษ์กิจ
 
1. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง
2. นายศราวุธ  ปิจนันท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.3 เงิน 34 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริษา  กมลกวีภัสสร
2. เด็กหญิงสุรีพร  กล่ำใจ
3. เด็กหญิงอริสา  ปัญญา
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวนิตยา  นภากาศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกุลญาณี  นมแก้ว
2. นายพุฒิเมธ  พลับผล
3. นางสาวเกศินี  ตะโคตร
 
1. นางสาวตรีทิพย์  สุขโข
2. นางสาวจารุพร  จะนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เก่งกาล
2. เด็กหญิงธนพร  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นายกษิดิศ  เลิศรัตนพันธุ์
2. นางนงนุช  ฤทธิ์จีน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.1 เงิน 21 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายนพวิชญ์  โสดา
2. นางสาวนัฐกานต์  เมินกระโทก
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
2. นายวีระพงษ์  พรมวิหาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 20 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงษ์  แซ่เชอ
2. เด็กชายอัสดานันท์  เบ็ญร่าหีม
 
1. นางณัฐกฤตา  มามี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.85 เงิน 25 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายกันตพงษ์  สุริเมือง
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกา  จันทร์ประไพ
2. เด็กหญิงฐิติยา  จันทร์ประไพ
3. เด็กหญิงปองขวัญ  นันทะใจ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ปรากฏวงศ์
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ใจเหล็ก
 
1. นางอรุณี  คุณาจิตต์การุณ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกาหลง  ยอดคีรีสุวรรณ
2. นางสาวจันทร์พร  วนาไพศาลสุข
3. นางสาววรัญญา  วนานฤมิต
4. นางสาววิภา  วนาสิริเจริญ
5. นางสาวศิริวรรณ   วนารังสี
 
1. นายภูรินท์  ชนิลกุล
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ขันเดช
2. เด็กหญิงณัฐนิช  นุ่มน้อย
3. เด็กหญิงพิชญา  กอบฝั้น
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  แย้มสวน
5. เด็กหญิงศุวิมล  สุรวิทย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
2. นายอชิร  ปัญญาเทเพ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  นันทะใจ
2. นายนวศิลป์  เป็งงา
3. นายพลพิทักษ์  หม่อนปัน
4. นายวุฒิ  มีขำ
5. นายเดชาธร  ใจล้อม
 
1. นายวินัย  หาญพรม
2. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม่ระบุนามสกุล
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ใจงาม
3. เด็กชายภูริณัฐ  คำน่าน
4. เด็กชายมารวย  สิริวาโย
5. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทองโสภณ
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  มั่งอะนะ
2. นายจิรวัฒน์  กะณะศิริ
3. นางสาวหทัยภัทร  แสงใจ
4. นางสาวอัชฌาวดี  สุขเทพ
5. นางสาวอโณทัย  อินต๊ะสงค์
 
1. นายวิชัย  ใจปันทา
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.4 ทอง 26 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกัลยา  แซ่ท้าว
2. นายคงเกียรติ  ประคำ
3. นางสาวจันจิรา  แก้วสกุลไชย
4. นางสาวจิราภา  แซ่ลี
5. นายชาติชาย  แซ่มี
6. นางสาวดาวิกา  แซ่เฮ่อ
7. นายพงศธร  เมืองง้า
8. นางสาวรวิวรรณ  แซ่กือ
9. นางสาวลักษิกา  พาณิชย์เจิรญรุ่ง
10. นางสาววนิดา  แซ่ท้าว
11. นางสาววิไลวรรณ  โพธิ์แสงสุวรรณ
12. นางสาวศศิภา  ลีทรัพย์เจริญ
13. นางสาวสกุลทิพย์  กกฝ้าย
14. นายสมคิด  ชมพูคีรี
15. นางสาวอรทัย  มาเยอะกู่
16. นางสาวอรไท  แซ่ว้าน
17. นางสาวอุไรวรรณ  แซ่เฮ่อ
18. นายเอกพจน์  ตะวันแสงธรรม
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายปกรณ์  พูนใจสม
3. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
4. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
5. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.7 ทอง 9 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ไชยสาร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายโชคทวี  ขอบทอง
 
1. นางแสงเดือน  แก้วสุริยะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  พรสุวรรณ
 
1. นางนาตยาณี  ไวว่อง
2. นางสุจิตรา  เนตรใส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.8 เงิน 33 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  เที่ยงตรง
2. นายวศิน  อินถา
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายทนุสรณ์  กุลแกล้วเกษม
2. นางสาวนภาพร  ไพรบุญธรรม
3. นายประพันธ์  บริหารพานิช
4. นายพาณิชย์  ปิติกังวาน
5. นางสาววิมมลิน  จัวทิ
6. นางสาวสุทีน  ชลรสสายนที
7. นางสาวสุธิดา  กุลสัมพันธ์ชัย
8. นายสุวัฒน์  พานเครือวัลย์
9. นายสุวิทย์  ขวัญชัยสิงขร
10. นางสาวอังคณา  บำเพ็ญขุนเขา
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ใจใส
2. นายปัทพงษ์  นักธรรม
3. นายวิโรจน์  คำน่าน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวจิตรานุช  แซ่ย่าง
2. นางสาวธวัล  แซ่ม้า
3. นางสาวนิกษา  แซ่ย้าง
4. นางสาวบุปผา  ทองแสงสุวรรณ
5. นางสาวปวีณา  แซ่ย้าง
6. นางสาววารี  แซ่ย้าง
7. นางสาววิยะดา  แซ่ย้าง
8. นางสาวศศินิภา  อย่างมณีกาญจ์
9. นางสาวศุจินธรา  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงอภิชญา  แซ่ย่าง
11. นางสาวอรณิช  แซ่ม้า
12. นางสาวอรณิชา  แซ่ย่าง
13. นางสาวอัณศยา  แซ่ท้าว
14. นางสาวเกศรา  แซ่ว่าง
15. นางสาวเยาวภา  แซ่ย้าง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ไกลวัลเนรมิตกุล
2. นายสัมพันธ์   ถาวรอ้าย
3. นายเอกมล  บุญกัน
4. นางสาวสาธนี  พรมวงศ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ก๋องโน
2. เด็กชายณัฐดนัย  ใหม่โม่ง
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
2. นายภูษิต  แก้วเจริญเนตร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินท์  อินจุ้มสาย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชมสวนสวรรค์
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
2. นายภูษิต  แก้วเจริญเนตร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  สืบพงษ์ธวัชชัย
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวมึโหย่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปิติกวิน
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวติกา  วงศ์อนุชา
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายลิขิต  รณวิชาญ
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  ทองแก้วกันทร
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัดดาว  คำจันทร์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายวันชัย  แสงม้า
 
1. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลี  มาลัยพารา
2. เด็กหญิงโมโมอ่อง  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายสุพจน์  ทองแก้วกันทร
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายยงยุทธ  ท้องฟ้ากำเนิด
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  สายเผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ถวิลจินดารัตน์
3. เด็กชายยุทธพงศ์  เจริญพรลาภเขต
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสหรัฐ  ชโลธร
2. นายเอกชัย  คำลำปาง
3. นายโอภาส  วงศกมลวัทน์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นายสุพจน์  เนียมพา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิตต์  คำใส
 
1. นางเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 57.3 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายยศยง  แก้วจัด
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจิรโชติ  ศาลางาม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สาทไทย
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายวิปัศย์  ชาวไร่
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจุฬารักษ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  วุธประดิษฐ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 18 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายศิวกร  เรืองรอง
 
1. นางสาววิภาดา  สัณฐิติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 19 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายศรศิลป์  ตะวันอาชา
 
1. นางสาวจิราธร  สิงห์ก๋า
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุวรรณ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
2. นางสาวฐิติพร  นิตย์แสวง
3. เด็กชายธนวัฒน์  แต้มคม
4. เด็กหญิงนันทกานต์  รักชาวไร่
5. นางสาววสุนันท์  นาต๊ะ
6. นายวิปัศย์  ชาวไร่
7. นางสาวศิริยา  ธนวัฒน์จิรกุล
8. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
9. เด็กชายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำตาว
2. เด็กชายซาดัฐ  จิตต์จำนงค์
3. นางสาวนภัสสร  นาควิโรจน์
4. เด็กชายวราเทพ  แก่นจำรูญ
5. เด็กชายศักรินทร์  ต๊ะแปงปัน
6. เด็กหญิงสพัสสินี  ขุนแสวง
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยวัง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 21 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ตันคำแลง
2. นายฉัตรชัย  เขื่อนแก้ว
3. นายวริศ  อิสแมน
4. นางสาวสุปรียา  รัตนสามัคคี
5. นายสุรพล  ศรีใบหนา
6. นายแทนคุณ  เทพคำอ้าย
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยวัง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกรชนก  บูลย์ประมุข
2. นางสาวกรวรรณ  ติต๊ะ
3. นางสาวกัลย์สุดา  ชนาคีรี
4. นางสาวการะเกด  จีนประชา
5. นายคเณศ  โกอินต๊ะ
6. นางสาวจันทร์จิรา  ตาเสนา
7. นายจีระพงศ์  ปาทิพย์
8. นายฉัตรชัย  เถื่อนแก้ว
9. เด็กหญิงชุดาภา  ไม่มีนามสกุล
10. นางสาวฐิติวรดา  จุมปูโสด
11. นายณัฐดนัย  พินทุสร
12. นายณัฐพงศ์  มาเพิ่ม
13. นายณัฐพล  เกิดแก้วเมืองมูล
14. นายณัฐวุฒิ  หลวงขวา
15. นายถิรวัฒน์  พรมปิง
16. นางสาวนภารัตน์  ขัตติวงค์
17. นางสาวบุญรอด  ศรีสมุทร
18. นายปฎิภาณ  ศรีทองเจิม
19. นายประวิทย์  ป้อมโน
20. นางสาวผลิตา  สายบัว
21. นางสาวพรรณธิกา  แตะต้อง
22. นายมนัสวี  โสพรม
23. นายยศพล  บุญมาก
24. นางสาวรวี  แซ่กือ
25. นายรักษ์ขิต  อินนั่งแท่น
26. นายวริศ  อิสแมน
27. นางสาววิลาวัลย์  วงศ์น้อย
28. นายสิทธิโชค  จันละ
29. นายสุทธิศักดิ์  แช่มชื่น
30. นางสาวสุพิชชา  ก๋าคำต๊ะ
31. นายสุรพล  ศรีใบหนา
32. นางสาวอนุธิดา  เมืองใจ
33. นางสาวอรนุช  พุทธิวงศ์
34. นายอัครเดช  พุทธิวงศ์
35. เด็กหญิงอารียา  แสนคำ
36. นางสาวอารีย์  ชุปทอง
37. นายอุดมศักดิ์  ดอกไม้
38. นายเจษฎา  วงษ์เรือน
39. นางสาวเดือนเพ็ญ  สืบศักดิ์วงศ์
40. นายแทนคุณ  เทพคำอ้าย
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยวัง
3. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
4. นายสมาน  โตสิงห์
5. นางรักษ์สุมล  โกศล
6. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
7. นางพัฒนา  ธรรมจักร
8. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 72.25 เงิน 28 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกันนิดา  พาณิชย์เจริญรุ่ง
2. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงกิตติวรา  มั่นคงเจริญกุล
4. นายจงเกียรติ  แซ่ม้า
5. นางสาวจิตตา  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
7. นายธนกฤต  สุรินทร์
8. นางสาวธิดารัตน์  ปูชิดากุล
9. นางสาวนภัสสร  ชัยรัตนกุลเดช
10. นางสาวประนอม  นิธิกุล
11. นายประภวิษณุ์  คามกะสบ
12. นายประภวิษณุ์  อิ่มบุญ
13. นางสาวปิยนุช  แซ่ย่าง
14. นางสาวพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
15. นางสาวพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
16. นางสาวมาลี  สกลฬาชินธร
17. นายยศดนัย  วิริขิตกุล
18. นางสาวรุ่งทิวา  สินวิริยะนนท์
19. นางสาวลัดดาวัลย์  แซ่ม้า
20. นายวทัญญู  เจริญทองมั่นคง
21. นางสาววราภรณ์  แซ่ย่าง
22. นางสาววาสนา  แซ่เฮ่อ
23. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
24. นางสาววิลัยลักษญ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
25. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
26. เด็กชายวีริศ  สุรินทร์
27. นางสาวศตพร  จงเจริญกุลชัย
28. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
29. นายสัภยา  วิญญูสกุล
30. นายสิทธิรักษ์  ศัทธราธรรม
31. นางสาวสุดารัตน์  แซ่ม้า
32. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
33. เด็กชายหิรัณย์  พันธ์รัตนชาติ
34. นางสาวอนุภา  แซ่กือ
35. นางสาวอรณี  แซ่กือ
36. นางสาวอริยะ  สินวิริยะนนท์
37. นายเอกภพ  แซ่ย้าง
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นางจารุณี   พฤกษ์เจริญ
3. นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ
4. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
5. นางทัศนีย์  สิงห์ทอง
6. นายเหมันต์  ยะอุทัย
7. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
8. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร  สุภาราช
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายพิทยา  ไชยา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวเกตน์สิรี  ปุ๊ดปวน
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 26 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรพงษ์  ประทุมทอง
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.3 เงิน 40 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายถิรวัฒน์  จันคำแส่ง
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 38 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายศิลา  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายวิทยา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวประนอม  นิธิกุล
 
1. นายเหมันต์   ยะอุทัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร  สุภาราช
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วลืมไพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังขือินทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพพา  รักษ์รังสีกุล
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวภัทรกันย์  อย่างคุณธรรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  นุตตะโยธิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายจงเกียรติ  แซ่ม้า
2. นายชัย  กาวา
3. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
4. นางสาวประนอม  นิธิกุล
5. นางสาวปวีณา  แซ่ม้า
6. นางสาวป่า  แซ่ม้า
7. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
8. นางสาวพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
9. นางสาวพุธิตา  แซ่ม้า
10. นางสาวรุ่งนภา  แซ่ม้า
11. นางสาววทันยา  ขวัญวารี
12. นายวรพล  แซ่ว้าน
13. นางสาววราภรณ์  แซ่ย่าง
14. นางสาววริษา  สริตะ
15. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
16. นางสาววิลัยลักษณ์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
17. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
18. นางสาวศตพร  จงเจริญกุลชัย
19. เด็กหญิงศศิภา  กิตติยังกุล
20. นางสาวสมิตา  ทรงบุญธรรม
21. นายสัภยา  วิญญูสกุล
22. เด็กชายหิรัณย์  พันธ์รัตนชาติ
23. นายอจลวิชญ์  แซ่ลี
24. นางสาวอภิสรา  แซ่ย่าง
25. นายอัครวินท์  กิจจรูญสกุล
26. นายเอกภพ  แซ่ย้าง
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นางจารุณี   พฤกษ์เจริญ
3. นางสาวจันทรา   เวียงจันทร์
4. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายฑิฆัมพร  มาปา
2. เด็กชายณัฐกร  บัวมาก
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ทัพภูตา
4. เด็กชายธนินวัฒน์  รวีพันธานนท์
5. เด็กชายวรชิต  เจริญพลพัชร
6. เด็กชายสิทธิภาคย์  ตาเรือนสอน
7. เด็กหญิงสุภนิดา  ส่างโน
8. เด็กหญิงสุรัตนาพร  ชำนาญคีรี
9. เด็กหญิงอรณิชา  ต๊ะสุ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ถมทอง
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวณัฐพร  จันธิดา
3. นางสาวณัฐพร  เสาร์แก้วคำ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐมนต์  สวยสิน
2. นางสาวณัฐริกา  จ๊ะสุนา
3. นายธนวัฒน์  ทับหิรัญ
4. นางสาวธนารักษ์  ปันตัน
5. นายธวัชชัย  แก้วอินปรวน
6. นางสาวบงกชกร  ใจติ๊บ
7. นายวีระพงษ์  ก๋าคำต๊ะ
8. นางสาวศรัญญา  นายอง
9. นายอนุพงษ์  วงษ์พานิช
10. นายเทพรัตน์  ตาสะหรี
 
1. นายสุพจน์  เนียมพา
2. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวกรรวี  เจริญผลิตผล
2. นางสาวกัญญาพัชร  ฟองน้อย
3. นางสาวชญานี  พูนคำ
4. นางสาวชมพูนุช  ทรงสกุลทอง
5. นางสาวชุติมา  อัครรุ่งโรจน์
6. นางสาวณัฐนันท์  เพ็งวงษ์
7. นางสาวตะวัน  แซ่หมี
8. นางสาวนารีรัตน์  คีรีถิรกุล
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวสุมลทิพย์  อินทโชติ
3. นายปัณฑกฤต  อินทะโชติ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำจันทร์
2. เด็กหญิงจิรนุช  อินถา
3. เด็กหญิงทิพาพร  แสนอินต๊ะ
4. เด็กหญิงธีรนาฏ  สีจ๊ะแปง
5. เด็กหญิงนลินธร  จันทร์ฟู
6. เด็กหญิงรัฐพร  อุตเต
7. เด็กชายศุภกิตติ์  คำลำปาง
8. เด็กหญิงอัจฉราพร  สีใจ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  กรชกายภัชสร
10. เด็กหญิงแคทลียา  มิฟองฟู
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นายสุพจน์  เนียมพา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  จ่อมจีน
2. นางสาวนภารัตน์  ขัตติวงค์
3. นางสาวนฤมล  นาสมวาส
4. นางสาวนิปัทม์  สุจินดา
5. นางสาวน้ำพุ  สมมิตร
6. นางสาวรวี  แซ่กือ
7. นางสาววิมลพร  สุริเมือง
8. นางสาวอัญมณี  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
3. นางรักษ์สุมล  โกศล
4. นายสมาน  โตสิงห์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 18 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงจินตนา  กิจจากิดาการ
2. นายจิระอนันต์  -
3. นางสาวช่อผกา  ก้อนนคร
4. เด็กหญิงณัฐชยา  พชรจรัสแสง
5. นางสาวธนิตา  แซ่ว่าง
6. นางสาวบุษบา  รักษาชลธาร
7. เด็กหญิงปริณดา  พลอยสถิตพงศ์
8. นายพิชชากร  ใจลังกา
9. เด็กหญิงพุทธพร  นิทัศน์ประเสริฐ
10. เด็กชายภูมิรพี  ไม่มีนามสกุล
11. นางสาวมาลัย  ชลนทีเกิดคุณ
12. นางสาวสมฤดี  พานสมเกียรติ
13. เด็กหญิงสร้อยทอง  โอบอุ้มบรรพต
14. นางสาวสุทธิพร  ตุ้ยทัง
15. เด็กหญิงอาภัสรา  กาญจนาพงศา
16. นายเจษฎา  วงศ์อำนาจ
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
3. นางสาวณิชารีย์  ประลองผล
4. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
5. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  วงษ์สวัสดิ์
2. นายธนวัติ  แสนเสริฐ
3. นายธิติ  อุ่นใจ
4. นายปัฏพี  อินก๋า
5. นายเกรียงไกร  มงคลคีรีศรี
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นายเอนก  เป็งมูล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงอมลมณี  คำเปี้ย
 
1. นายณัฏฐ์กร  สวยเกษร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 44.4 เข้าร่วม 32 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีนวลจันทร์
 
1. นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  วัชรโภคิน
 
1. นายวุฒิชัย  ปราศรัย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ยะเขียว
 
1. นางลำดวน  สงวนไว้
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 43 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  กมลกิตติกานนท์
 
1. นางสิริพันธู์  วุฒินนทนันท์ชัย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62.26 ทองแดง 23 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวรวีวรรณ  คีรีไพบูลย์
 
1. นายณัฏฐ์กร  สวยเกษร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 31 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัก  ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  ชัยรัตนกุลเดช
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กำธรเดชะ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ณรงค์มี
5. เด็กหญิงแคทรียา  วระกูล
 
1. นายณัฏฐ์กร  สวยเกษร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81 ทอง 32 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐิฏา  ปัญญาวงษ์
2. นายทัตพงศ์  มณีวรรณ์
3. นางสาวสโรชา  อาจารย์ยากุล
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  ดนัยนารีกุล
5. นางสาวโรซี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิวัฒน์  แสนคำนาค
2. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.75 ทอง 15 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศันสนี  ใจอินทร์
 
1. นายซิงโจว  แซ่หวัง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นางสาวพรสวรรค์  อินต๊ะยา
 
1. นายซุ่ซิน  หวัง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 29 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติยา  โกศลวิทยานันต์
2. เด็กหญิงนีรดี  มีเงิน
 
1. นางกุลภาภร  มีเงิน
2. นางกฤษณา  อินต๊ะยะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  วงษ์อำนาจ
2. นางสาวพิมพรรณ  กันทะวงษ์
 
1. นางกุลภาภร  มีเงิน
2. นางกฤษณา  อินต๊ะยะ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.9 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายคมสันต์  ขจรเชิดศักดิื
2. นายซอโด้มู  -
3. นายประวิทย์  คำนวณพนม
4. นายพนัส  ดำรงพนาเกียรติ
5. นายสุธิท  ทะเลงดงาม
6. นายเอกพันธ์  ตะวันหลวง
 
1. นายสัมพันธ์  คนประสพ
2. นายธีรวิทย์  กวดขัน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.2 เงิน 24 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายทวิภพ  ใจมา
2. นายธนวัฒน์  จันน้อย
3. นายนิติพงษ์  จันธิดา
4. นายนิพัทธ์  เอมอิ่ม
5. นางสาวปานวณี  ทุ่งเจ็ด
6. นางสาวศิริลกษณ์  เลื่อมโฉม
7. นายศิลา  เครือเดช
8. นางสาวสุทธิชา  สีจ๊ะแปง
9. นางสาวอรณิช  อาวาส
10. นายเรืองศักดิ์  เพาะกลาง
 
1. นายศราวุธ  ปิจนันท์
2. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
3. นายอชิร  ปัญญาเทพ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนีสริน  รุ่งจำรัสรัศมี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  วุฒินันท์
3. เด็กหญิงปุญญิศา  เจนใจ
4. เด็กหญิงเพ็ญวรีย์  หัสดีบุญ
5. เด็กหญิงแพรพลอย  ใจพรมเมือง
 
1. นายฉัตรชัย  วิเทศน์
2. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 79.9 เงิน 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวนฤภร  เชิดชู
2. นางสาวปนัดดา  ใจแก้วทิ
3. นายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
4. นางสาวรุธิรา  ปู่ลมดี
5. นางสาวสลิลทิพย์  สุขเปี้ย
 
1. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนริศรา  ดาวเรือง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เปี้ยคำ
2. เด็กหญิงศิรประภา  เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำวันนะ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวปริชาติ  หมูธิ
2. นายศรัญภัทธิ์  คำระมาด
3. นางสาวสุกัลยา  แก้วเก๊าะ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.32 ทอง 24 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัฏติกานต์  กันทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิเชียรชาติ
3. เด็กหญิงโชติกา  ยอดคำ
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวอัญชลี  คุยดี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวนุสรา  นิธิหวังสมจิตร
2. นางสาวสุพรรษา  ชื่นสุขเลิศเกษม
3. นางสาวอมรรัตน์  มาเยอะ
 
1. นางสาวนิทตา  สุรินรังษี
2. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 37 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัสสุชา  ช่างคำ
2. เด็กหญิงชาลีรัตน์  สิงหราช
 
1. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
2. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 27 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภควัต  ศิริกิตติวัฒน์
2. เด็กชายเวชพิสิฐ  เวชสุวรรณ
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นายจิรายุทธ์  อินหลวง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นายจักรภัทร  จันวิเศษ
2. นายปวิตร  มณีไพลิน
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นายจิรายุทธ์  อินหลวง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายวันมงคล  โปร่งหลวง
2. เด็กหญิงอชิรญา  จำปาวัน
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายวิชัย  ใจยาสุนา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายวายุภัค  แซ่ว่าง
2. นายศตคุณ  แซ่หมี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
2. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไวจำปา
2. เด็กหญิงเกศชนก  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76.75 เงิน 18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองประวิทย์
2. นายฌัฐนนท์  เย็นสุข
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 26 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายกรีระพัฒน์  ลิ้มประสพ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมจิตร
 
1. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
2. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90.4 ทอง 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  เรือนเงิน
2. นางสาวอรไท  สันตวะกูล
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  รัตนธัมม์
2. นายวรรณชาติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50.6 เข้าร่วม 36 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายตันติกร  สุภาพกุล
2. นางสาวอังคณา  ทองคงอยู่
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายชาญวิทย์  แซ่กือ
2. นางสาวธิดารัตน์  แซ่ซั่น
 
1. นายสาธิต  พรมทับ
2. นางสาวศรีนภา  ขานไข
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คำปาน
2. เด็กชายสุรัตน์  ขวัญสกุลวิเศษ
3. นายเอกพีซี  ไกรเกรียงนิยม
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ธรรมเอี่ยม
2. นายขจรศักดิ์  ลีเลียง
3. นายพงศกร  ทิพมาศ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
2. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ทิยะจง
2. เด็กชายธีรคม  หมอนเมือง
3. เด็กชายนพรัตน์  เกิดมณีนารา
 
1. นายอนุกรณ์  เมาหา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายนิวัฒน์  พรรณนาสกุล
2. นายสุวิทย์  สัจจะวนาพจน์
3. นายเป๊ะที  -
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางนิชานันท์  เมฆศิริ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  วนาโชคชัย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชำนาญคีรี
3. เด็กหญิงอชิรญาน์  เปรมสมบัติ
 
1. นายนพพร  ยาใจ
2. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายธนภัทร  อัครพะกา
2. นางสาวอารียา  ฤทธิ์กริชชัย
3. นายเจตพล  สูติพันธุ์สกุล
 
1. นายนพพร  ยาใจ
2. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 28 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวา  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สำลี
3. เด็กหญิงพริมรดา  สุภาโท้
4. เด็กหญิงมุธิตา  สาธุพันธ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุริณา
6. เด็กชายอรันตชา  ปรวนแก้วมณี
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
3. นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวซุ่ยจ่า  สดใสหนองเขียว
2. นางสาวธิดาพร  เอกกำแหง
3. นายบุญมา  ตรีประดับกุล
4. นางสาวมื่อแจแจ  วงศ์เกริก
5. นายวิชาญ  อุษาระยับไพร
6. นางสาวสุชาดา  รักบรรพตคีรี
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
3. นางนิชานันท์  เมฆศิริ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  คงเฟื่อง
2. เด็กหญิงนวลตา  ศุภนิมิตกุล
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุชาติ  เขียวน้อย
2. นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.7 ทอง 35 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวจารุณี  ศรีค้ำชนะกุล
2. นางสาวจิราภรณ์  พนาศรมสันต์
3. นางสาวลินดา  พนาวิภัยพันธ์
 
1. นางสาวรัตนา  ถกลบูชา
2. นางสาวสุนา  องค์การ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 40 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  สายไพรสงค์
2. เด็กหญิงธิดา  -
3. เด็กชายอภิปรัชญา  คงดี
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
2. นางหรรษา  ทริชาติ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวณัฐนชาญ  สุวนารักรวมใจ
2. นางสาวสุรีพร  สว่างแจ้งมโนไพร
3. นางสาวเซ่พอ  วรสินศักดิ์
 
1. นางสาวนภัทร  ลังกาวงค์
2. นายสมพร  เทศาราช
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.8 เงิน 23 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงกานติมา  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงนุสรัตน์  เพชรประดับ
3. เด็กหญิงมาลินี  แช่เกอ
 
1. นางกมลเนตร  จิตตะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  -
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.2 ทอง 18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาววรรณิกา   สินธรสวัสดิ์
2. นางสาวอักษราภัค   เป็งอิน
3. นางสาวอิศราภรณ์   ปัญญา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
2. นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงบุษบา  คีรีปรีชา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ตะวันเรืองแสง
3. เด็กหญิงอาภาพร  ภูผาขวัญแก้ว
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวน่อมึ  วนาเจือทอง
2. นางสาวรัชนี  วนาพาพบสุข
3. นางสาวสุวภัทร  หวังดงเจริญ
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวสายทิพย์  เอกบรรเลง
2. นางสาวสุภาดา  อัศวินภูเขา
3. นายเริงชัย  พันธ์คำ
 
1. นางพรทิพย์  เผื่อนงูเหลือม
2. นายแทนคุณ  สันโดษวนาไพร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายก๊อด  -
2. เด็กชายประสงค์  ชัยวงศ์ธนา
3. นางสาววัชรี  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.2 ทอง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  จันมา
2. นางสาวจิราวรรณ  คำพีระ
3. นางสาวศิรินทิพย์  ทะนันใจ
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวเปมิกา  สมฟั่น
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา