สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แป้นเงิน
 
1. นางสาวสุพรรษา  รังสาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนารมณ์  เพ็ญจันทร์
 
1. นางสาวจรรยา  พูลเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกุลกนก  บุญโกศล
 
1. นางทิพวรรณ  ชวนะรานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.6 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปริญทิพย์  ทองมนต์
 
1. นางพรทิพย์  ประกายสกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 31 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติพร  คลังสมบัติ
 
1. นางงามตา  พิรุณ
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายชวกร  จีบแก้ว
2. เด็กชายธนกฤต  น้อยคูณ
3. เด็กหญิงวนิดา  ดาวปลื้ม
 
1. นางสาวทิพวรรณ   อยู่พุ่ม
2. นางสาวเมธปิยา  สุพรรณ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.83 ทอง 20 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติธัช  ยังฉิม
2. นางสาวพีรกานต์  พันตาวงษ์
3. นายเชษฐ์ณรงค์  โล้วพฤกมณี
 
1. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธุวพร  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  คงโต
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
2. นางเบญจทิพย์  ดิษฐเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพัสวี  สัจจจารีรัตน์
2. นายภควัต  มีชื่น
 
1. นางเบญจมาศ  จันทร์จินดา
2. นายสุรสิทธิ์  แย้มฉาย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายรัฐภูมิ  ด้วงทอง
 
1. นายเจริญพงษ์  ชัยเด่น
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอนุรักษ์  เทพอัตถาพร
 
1. นายอุดม  ต่วนเทศ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 10 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชมนต์  สุขุมาลไพบูลย์
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสกสรรพานิช
3. เด็กหญิงภาสินี  อ่อนแย้ม
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณพัฐอร  พรหมสูตร์
2. นางสาวณิชมน  โชติขจรเกียรติ
3. นางสาวปภัชญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางฉัตรนลิน  ชาตินรินทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 13 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  ภู่เกตุ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  รอดเจริญ
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  สมภูมิ
 
1. นายชุมพล  นัยพรม
2. นางลลินจง  นัยพรม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 26 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์เอี่ยม
2. นางสาวน้ำทิพย์  จันทราช
3. นางสาวศศิธร  ใจดี
 
1. นางสาวรมณภัทร  มัติโก
2. นางสาววิมลพันธ์  สามเกษร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  สุธีรัตนชาญสกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิช  มูรามัญ
 
1. นายเชาว์  ภู่จำรูญ
2. นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.35 เงิน 15 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติธัช  เกษณา
2. นางสาวมนัสวิน  คันธมาส
 
1. นางประยงค์  สวนดอน
2. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายชนภัทร  มาสรินทร์
 
1. นายเกษม  ภู่ตระกูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายเจริญศักดิ์   ยินดีเทศ
 
1. นายเจริญพงษ์  ชัยเด่น
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายชยุตพงศ์  พันธ์รุ่งจิตติ
2. เด็กหญิงวณิชยา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
3. เด็กหญิงศุทธินี  โพธิวาสวาริน
 
1. นางปราณี  ดิษเจริญ
2. นางสมพิศ  สิทธิพิสัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 7 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณภัทร  เอมดี
2. นางสาวณัฐฐ์ศณล์  ภู่สวัสดิ์
3. นายปิติพงษ์  สุวรรณมณีโชติ
 
1. นางสาวกาญจน์  สิทธิพงศ์ศุทธิ์
2. นางสาวณัฐิดา  วงษ์สายตา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวอุบล
2. เด็กชายธนวัฒน์  ท้าวพันวงค์
3. เด็กชายพีรทัศณ์  เปลี่ยนปาน
 
1. นางสาวสินจัย  ชาริดา
2. นางกนกพร  จีนมหันต์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกนกภรณ์  บุญสุพิน
2. นางสาวญาณิศา  ครุฑธจร
3. นายยุทธนา  ศรีวงษ์จันทร์
 
1. นางสาวสินจัย  ชาริดา
2. นางนภัสวรรณ  นุชชม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขันทอง
2. เด็กชายธนดล  ทาสีทอง
3. เด็กชายวรรณพงษ์  หงษ์ยิ้ม
 
1. นายฉลอง  เกษรบัว
2. นายปรเมษฐ  บาลเพียร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ภูมิใจ
2. นางสาววิภาดา  บุรานันท์
3. นางสาววิภารัตน์  สิงห์แก้ว
 
1. นายนาวิน  ทองมาก
2. นางสาวอารีย์  คำมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤชณัท  สมะเณร
2. เด็กหญิงพีรดา  นิ่มพระยา
3. เด็กหญิงสิริกร  รุ่งรัตน์
 
1. นายวิชชา  ยศอ่อน
2. นายศราวุฒิ  ทั่งนาค
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 20 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวชนินาถ  เจิดนภาพันธ์
2. นายถาวร  ศิริเผ่าตระกูล
3. นางสาวภัณฑิรา  อุดมพรวัฒนะ
 
1. นางสาวสุชาริณี  ปันก้อน
2. นายเจริญพงษ์  ชมภูนุช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  วรกรรณ์
2. เด็กหญิงเขมิกา  วงค์เรือนคำ
 
1. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.7 เงิน 33 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปรตา  จรบุรี
2. นางสาวอุ้มบุญ  ทัองนิล
 
1. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายภูฉาย  ถ่ายกี่
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีสิงห์
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์เดช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.21 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  อำนวยโรจน์โภคิน
2. เด็กชายวิทวัส  ขุนเทพ
 
1. นายกิตติพงษ์  ธงชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  วงษ์ดาว
2. เด็กหญิงชาลิสา  จั่นผ่อง
3. เด็กหญิงธันยพร  วัฒโนภาส
4. เด็กหญิงนัทธมน  สุ่มเจริญ
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีอ่วม
 
1. นางกนกวรรณ  ตันวิสุทธิ์
2. นายพงษ์ประพันธ์  ติยะสัญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.75 ทอง 18 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวปณิชา  สุวรรณโชติ
2. นางสาวปัญชิกา  วิสารทกุล
3. นางสาวปานตะวัน  เลี้ยงประยูร
4. นางสาวพิชญ์สินี  ทับทิมไทย
5. นางสาววงศ์รวี  ดิษสาคร
 
1. นางสิริขวัญนภา  อุตมโชติ
2. นางกัลยากร  เปรมจิตต์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันติทัต  สวัสดื์วุฒิกุล
2. เด็กหญิงธนิสสรา  ทับเจริญ
3. เด็กหญิงนีรชา  พินิจ
4. เด็กหญิงปัณณพร  สวิฟท์
5. เด็กหญิงมาริสา  ปัญญาวุฒิชัย
 
1. นางญานี  อนันตอาจ
2. นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญนก
2. นางสาวกมลลักษณ์  แสนแก้วทอง
3. นางสาวธนภรณ์  แสงสว่าง
4. นางสาวศุภณีย์  ธาตุอินจันทร์
5. นางสาวอรยา  สีระวัตร
 
1. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ
2. นางธนพร  ยมรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิภา  สุริทัย
2. เด็กชายทัตเทพ  เสือเจริญ
3. เด็กชายภาดล  เปียปิยะ
4. เด็กชายศิวัฒน์  นาคจรุง
5. เด็กชายอรรถพล  อำบาศ
 
1. นางวันเพ็ญ  ส้มฉุน
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.25 เงิน 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกฤษดา  บุญทอง
2. นางสาวผกาวรรณ  โพธิ์เจริญ
3. นายวรากร  นาเวชย์
4. นางสาวศศิณา  เดชะบุตร
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  เฉยดิษฐ์
 
1. นางรัตนา  ชิงชัย
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิยท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร  ชูรส
2. เด็กชายจักรกริช  ปัญญาฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เก่งเขตร์กิจ
4. นายณัฐพงษ์  ชะนะพยัคฆ์
5. นายณัฐพล  จำปาดิบ
6. นางสาวธีรดา  อานุภาพภราดร
7. นางสาวปพิชญา  เหล่านิยมไทย
8. นางสาวปวีณ์สุดา  บุญท้วม
9. นางสาวปัณฑารี  โอภาไพบูรณ์
10. เด็กหญิงพิชชาพร  แจ้งอิ่ม
11. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีแดง
12. นางสาวรัตนาวลี  ใจจันทร์
13. เด็กหญิงลูกหว้า  รอดนิล
14. นายสรวิศ  จิตติปานะ
15. เด็กหญิงสิรีธร  คำอำพร
16. นางสาวสุขสุภา  หมวกแก้ว
17. นางสาวสุพรรณิการ์  รวมเงิน
18. เด็กชายสุระพงศ์  เปี่ยมศิริ
19. นายอนุพงศ์  กุลชา
20. นายเจนนรงค์  จันทร์ครุธ
 
1. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
2. นางสมภูมิ  สมัครการค้า
3. นางรัตนา  ชิงชัย
4. นายไพศาล  กันทะษา
5. นางสาวนันทกา   เดชสนธิ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ชำนาญเวช
 
1. นางอังคณา  เส็งเอี่ยม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 40 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธนพร  มหาเสนา
 
1. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงนิตา  จั่นทรัพย์
2. เด็กชายอฐิบฎี  เกษตรกิจ
 
1. นางเรณู  ปรมัตถ์สกุล
2. นางวิภา  จันทร์แจ่ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายชนันธร  สำเนียง
2. นางสาวนิรามัย  ยิ้มแพร
 
1. นางจุฑามาศ  ละม้ายแข
2. นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  เดชมา
2. นางสาวณัฐณิชา  ธัญธเนส
3. นางสาวนฤภร  ลี่อำนวยเจริญ
4. นางสาวปณิดา  ฤทธิ์เต็ม
5. นางสาวพิมพ์พร  พันธ์ศิริ
6. นางสาวอัจฉรา  ลิม
7. นางสาวเจนจิรา  ทองมาก
8. นางสาวเบญจรัตน์  นุชน้อมบุญ
9. นางสาวเพ็ญพิชชา  เจนสวัสดิ์
10. นางสาวเสาวณิต  พานิชกิจ
 
1. นางพัชรินทร์  สมเลศ
2. นางรสสุคนธ์  มีศรี
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกนกวรรณ   บุญสนอง
2. นางสาวกำไร  ฉิมพาลี
3. นางสาวกุลนันท์   บุญเกษม
4. นางสาวจิราภา   ทิมเขียว
5. นางสาวณัฐชา  ฤทธิ์ลอย
6. นางสาวณิชกานต์   บุรีรัตน์
7. นางสาวณิชกานต์  กลางทัพ
8. นายนันทวัฒน์    วรเจริญ
9. นางสาวปนัณฐา    อ่อนสุ่น
10. นางสาวปุณยนุช  ดำนงค์
11. นางสาวพรสุดา  สอนสุด
12. นายวรายุทธ์  รอดงาม
13. นางสาวสกุณา   บุญกันหา
14. นางสาวอภิชญา  กลั่นกลิ่น
15. นางสาวอภิญญา  อังกาพย์
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  คุ้มนิล
2. นางสาวเฉลิมรัตน์  เชาว์โชติ
3. นางสาวลาภิสรา  กันทา
4. นายพีระพงษ์   แสงไชย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงกันติมา  สุขรินทร์
2. เด็กชายพิทยา  ระดับ
 
1. นายธีรพล  น่วมอินทร์
2. นางบุญเทียม  น่วมอินทร์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤติยาณี  รุทธศิริ
2. นายณัฐพงษ์  เมฆานุพักตร์
 
1. นายปณต  หมีทอง
2. นายนครชัย  บุญเป็ง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจตุพร  ฉัตรอักษรานนท์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายธนบดี  วัฒนารักษ์
 
1. นายไพศาล   กันทะษา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  สายนาค
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  แสนหลวง
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวรัตนากร  บัวขาว
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กชายเจตริน  มีเดช
 
1. นายพิชิตชัย  ชาวไร่
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร  เมฆประดับ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78.5 เงิน 18 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชชานันท์  ใจสำริด
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  พ่วงดี
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ดราคาน
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายวัชรินทร์  ชูเมฆ
 
1. นายศิรศักดิ์  ชูสิงห์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  สมบูรณ์กิตติกร
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีเดช
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีปาน
 
1. นายสัญญา  ศิริมาศ
2. นายประวัติ  จันทร์สุวรรณ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฏฐิฌา  หมีสิน
2. นางสาวนัจกร  สวัสดิมงคล
3. นางสาวบัณฒิตา  หนูทอง
 
1. นายประวัติ  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวนิภาวรรณ  จันทรัตน์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  เสาแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  ช้างเนียม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 71.3 เงิน 10 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายดำเกิง  พรมทอง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายนารา  รัตนพงศ์ผาสุข
 
1. นายชานนท์  นาคปนคำ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชนัญชิดา  สนสง
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วคำ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.3 ทอง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวศรัญญา  ช้างเนียม
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุรีพร  เชื้อนุ่น
 
1. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนโกรกพระ 1. นายวราเทพ  ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายปานพระจันทร์  จันทร์พรหม
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายเขมฉัทต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติกูล  กีตา
 
1. นายชานนท์  นาคปนคำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวบุญสิตา  ปัทมาลัย
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายสานิจ  เนตรโรจน์
 
1. นายชานนท์  นาคปนคำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญากรณ์  ดอนเมือง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชนัญชิดา  สนสง
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ดีฉนวน
4. นางสาวพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
5. เด็กชายภัทรพล  แก่นไม้หอม
6. นางสาวสุทัตตา  วังยาว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
8. นายอมรเทพ  รื่นรวย
9. เด็กชายเขมฉัทต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายดนัย  เชื้อสกุล
3. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเรือง
2. เด็กชายกฤษฎา  พูลจันทร์
3. เด็กชายกฤษฎ์  คำภาเมือง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
5. เด็กหญิงณัฐชยา  วิเชียรฉาย
6. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
7. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เขียว
8. เด็กหญิงภัทรพร  รื่นรวย
9. เด็กชายวิทวัส  ศรีพุทธ
10. เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจุลฮาต
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
12. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
13. เด็กชายสุรวุฒ  กรั่นแย้ม
14. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
15. นายอมรเทพ  รื่นรวย
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
3. นางเบญจมาศ  ทวนไกรพล
4. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีขจร
2. เด็กชายจตุรพักตร์  ตรรกดุษฎี
3. นางสาวชนัญชิดา  สนสง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สุยะ
5. เด็กชายณัฐภัทร  กมุทชาติ
6. เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล
7. เด็กหญิงพรนิภา  แสงทอง
8. นางสาวพิมชนก  จันสุมาวงศ์
9. เด็กหญิงมัลลิกา  ฤทธิ์เทพ
10. นายอดิศักดิ์  ต่อติด
11. เด็กหญิงเกษราพรรณ์  แจ่มเทพ
12. เด็กหญิงเกษราภรณ์  แจ่มเทพ
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
2. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
3. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
4. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.36 ทอง 4 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินท์จิตร
2. นายชัยวัฒน์  เพ็งจันทร์
3. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณนิตย์
4. เด็กชายธนากร  เอี่ยมเพ็ชร
5. เด็กชายธีระภัทร  แสงอุทัย
6. เด็กชายนนทกร  แสงสุข
7. เด็กหญิงนิภาพร  อยู่จาตร์
8. นางสาวปรางค์วลัย  ปราโมกข์
9. เด็กหญิงพิมพิดา  เพชรประดับ
10. นายรัตนพล  เพิ่มภาค
11. เด็กหญิงวรกมล  เพ็ชรกระต่าย
12. เด็กหญิงวรดา  สมรอด
13. นายวราเทพ  ม่วงเชียง
14. เด็กหญิงศิริพร  พิมพิเสน
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจั่น
16. เด็กหญิงสุภนิดา  กาเรียน
17. เด็กหญิงสุภาวดี  กุลศรี
18. นายสุเนตร  สิทธิชัย
19. เด็กหญิงอังศุมาริน  ศรีพันธุรัตน์
20. นางสาวอารีรัตน์  บุญศรี
21. เด็กชายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
2. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
3. นางสาววันดี  ศรีเรือง
4. นายวีระ  เดชครุฑ
5. นายชลอ  เฉียดแหลม
6. นางมลิวัลย์  ลักษณะโภคิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 28 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองใบ
2. เด็กชายธนภัทร  วิสิทธิเขต
3. เด็กชายนคริน  เพ็ชรเขียว
4. เด็กชายปฏิพล  คงเงิน
5. เด็กชายพิชญ์นาถ  ยศสมบัติ
6. เด็กชายสหัสวรรษ  ณ หลวงพระบาง
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลรัตน์  คล้ายบุรี
2. นายกฤดิพงศ์พันธ์  ใจแสน
3. นายกันยวิศว์  สุขสโมสร
4. นายนนทนัท  แสนทวีสุข
5. นายปริญญา  นิลเนตร์
6. นายพรณรงค์  คงอรุณ
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 79.6 เงิน 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  สิทธาชัย
2. นางสาวกัลธิมา  สาระ
3. นางสาวขนิษฐา  งามกระบวน
4. เด็กหญิงคัทลียา  ศรีนารอด
5. นายจักรกฤษ  ตั้งแต่ง
6. เด็กหญิงจันทนิภา  นิลสนธิ
7. เด็กหญิงฉัตรฑริกานต์  สารคนธ์
8. เด็กหญิงชฎาภัทร  ปัญญาฤทธิ์
9. นายชนภัทร  สุวรรณคาม
10. เด็กหญิงชลิดา  แสงพิชัย
11. เด็กหญิงฐิติพันธ์  พิศิลป์
12. นางสาวณัฐชยา  ทัยพิษจิตร
13. เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์สุด
14. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุวรรณคีรี
15. นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์เรือง
16. เด็กชายธาวิน  ธีรเลิศกมลธร
17. เด็กหญิงนริศรา  สิทธิการ
18. นางสาวนริศรา  จันทร์อิ่ม
19. นางสาวนัตติยา  บุญอินทร์
20. นายปถกาญจน์  จันทร์แจ่มศรี
21. เด็กชายปริญญา  หนุนทรัพย์
22. เด็กชายพงศเทพ  สุขสำราญ
23. เด็กหญิงพรรณมัย  สันโส
24. นางสาวพิชกมล  เกียรติไพบูลย์
25. นางสาวพิมพ์นารา  จันทร์สมบูรณ์
26. เด็กชายภคนันท์  สวรรชา
27. นางสาวภาวิณี  เสงหะพันธ์
28. นางสาวภิญญา  ไผ่เถื่อน
29. นางสาวมณฑิตา  ต่อชีพ
30. เด็กชายรัตนกร  กองมณี
31. เด็กหญิงรุจิษยา  ทิมเทียน
32. นางสาวลลิตา  เพ็ชรจินดา
33. นางสาววาธรรนะ  วรอินทร์
34. นางสาวศศิธร  ประเสริฐสุข
35. นางสาวสุธิดา  โนนทะชัย
36. เด็กหญิงสุวัจนี  สิทธิเขตการณ์
37. นางสาวอทิตยา  พุธพึ่ง
38. นายอานนท์  มีพา
39. เด็กหญิงอารียา  เรือนทอง
40. นางสาวเกวลิน  กลิ่นรักษ์
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
4. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
5. นายไพศาล  กันทะษา
6. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
7. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
8. นายวาณิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.25 เงิน 15 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงกชณิภา  พูลผล
2. เด็กหญิงกนกพร  กัณยาคำ
3. นางสาวกรรณิการ์  งานนอ
4. นายกรวิทย์  อินทร์วร
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงคำ
6. นายกิตติพัฒน์  พันอ้น
7. นางสาวกุลสตรี  สารมานิต
8. นางสาวจริยา  พรมแก้ว
9. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
10. นายจิโรจ  พงษ์ไพบูลย์
11. นายจีรพัฒน์  คุ้มไพฑูรย์
12. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงจันทร์อ่อน
13. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บำรุงวงค์
14. นายจเร  พลอยชวา
15. นางสาวชฎาพร  วงศ์ภู่
16. เด็กชายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
17. นางสาวญาณีนุช  เจริญสุข
18. นางสาวฐิตินันท์  เหล่าจั่น
19. นายฐิติพงศ์  อิทธิไกรวัฒนา
20. นางสาวณัฐมล  สุขเจริญ
21. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวตูม
22. นายณเรศ  โกษา
23. เด็กหญิงตติยา  พรมศร
24. เด็กชายธนวัทร  วิสิทธิเขต
25. นายธรรมรัตน์  พิทักษ์พลอย
26. นายบุญฤทธิ์  อยู่ทอง
27. นายปภาวิณ  สุขสะอาด
28. เด็กหญิงพรชิตา  ต่างทอง
29. นายภัทรพล  ทองชุบ
30. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทร์แย้ม
31. เด็กหญิงมินตรา  รอดภู่
32. นายลิขิต  อินทรลักษณ์
33. เด็กชายวีรภัทร  เจริญสาริกัณฑ์
34. นายสรพงษ์  เนียมนาค
35. นางสาวหทัยชนก  พูลขวัญ
36. นายอนุรักษ์  แม้นพ่วง
37. นายอัมรินทร์  แท่งทอง
38. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วทอง
40. เด็กหญิงโยษิตา  บุญศิริ
 
1. นายชาญชัย  ชนิดสะ
2. นายวิศิษฐ์  วลัญช์อารยะ
3. นายดิเรก  เจิมขุนทด
4. นางพัชรี  อินทเรืองศร
5. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
7. นางพรลภัส  ทองชุบ
8. นางโสภา  พิมพ์สิน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายศุภกร  ถนอมนิ่ม
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายณเรศ  โกษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลิศรัตนกุลชัย
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภิญญดา  ไผ่เถื่อน
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายเด็กชายอนุภัทร  นงเนตร
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 29 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายณเรศ  โกษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาววัชริดา  พุ่มพวง
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 26 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาวิชญ์  หวังซื่อกุล
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 20 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายศุภกิตติ์  เอกระ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 8 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลรัตน์  คล้ายบุรี
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายธนพล  ศุภนคร
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชนบันชา
 
1. นางวรรณา  ประสมพงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกณัฐรัศม์  ตรีรัตนาวิทยา
2. นางสาวกนกวลี  ทวีเขตต์
3. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ธนะบูรณ์
4. นางสาวกาญจนาพร  บุญทอง
5. นายกิจณุพัศ  อภิสิตานนท์
6. นางสาวกุลธิดา  ทิศสนั่น
7. นายคริสตจักร  อังศุธาร
8. นางสาวจรัสรวี  บุญยงค์
9. นางสาวชลธิชา  แก้วนิ่ม
10. นางสาวชัญญา  รอดโพธิ์ทอง
11. นางสาวณัฐฏ์กานดา   อินทร์เจริญ
12. นายณัฐพล  นนทธิ
13. นางสาวณัฐวรรณ  เพ็ชรศรี
14. นางสาวดวงกมล  บาตบำรุง
15. นางสาวทัศวรรณ  วิศภักดิ์
16. นางสาวทิพย์สุดา  เทียนโพธิ์
17. นายธนกร  จันทร์สวยดี
18. นางสาวธนพร  เจียนศิริจินดา
19. นางสาวนพมาศ  ชัยมงคลนุกูล
20. นายนะโม  ร่มจำปา
21. นายนันทวัฒน์  บรรจงปั้น
22. นายปริชญ์  พุ่มฝาง
23. นางสาวปียมนัส  ตปนัยศิลป์
24. นางสาวพรญาณี  วงษ์เพิก
25. นายพัลลภ  จันทร์สุวรรณ
26. นายยุทธภูมิ  นนทภา
27. นายรบชนะ  โตวงษ์
28. นางสาววรรณกานต์  กิตติมาภรณ์
29. นางสาววรรณภา  ทวีการไถ
30. นายวรวิช  ประโยชน์ยิ่ง
31. นางสาววรัญญา  บุญประดับ
32. นายวัฒนา  โคมพันธ์
33. นายศุภกิตติ์  เอกระ
34. นางสาวศุภศิริ  อนันต์รุจิรากุล
35. นายสาริศ  เลิศสาคร
36. นายสุวัจน์  จงกลณี
37. นางสาวอัญญา  เรื่อศรีจันทร์
38. นายเชิดพงศ์  สุทธิวงษ์
39. นางสาวเพชรทิพา  พรหมชาติ
40. นางสาวโชตินิภา  วัชรสรณ์
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นางจินตนา  บุตรฉัตร
4. นายชญาณัฎฐ  รอดสัดถา
5. นายธีรพงษ์  โตสงคราม
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สตานิคม
3. เด็กชายชัชชัย  กอนแก้ว
4. เด็กชายชาคริต  พิจารณ์สวรรค์
5. เด็กชายปฐมพงษ์  จูพัฒนกุล
6. เด็กหญิงปิยพร  ดอนชะเอม
7. เด็กหญิงสุธิดา  พลายสายทอง
8. เด็กหญิงสุภาวิดา  จันทร์สอน
9. เด็กหญิงอภิญญา  อ้วนอินทร์
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ยาเพชน้อย
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกฤษณะ  ปั้นนาค
2. นางสาวกุลยา  สุภาเศษ
3. นางสาวณัฐวรรณ  อาจหาญ
4. นางสาวตรีรัตน์  ชัยฤทธิ์
5. เด็กหญิงปิยพร  ดอนชะเอม
6. นายพงศกร  กุนากุล
7. นายพงศภัค  ถินขาว
8. นายภูริศ  อำภาศ
9. นางสาวศุภกานต์  อุ่นทิวากร
10. นายสุทธิชัย  สัปทน
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ถึงสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อนันตศานต์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โจ้กุล
4. เด็กหญิงวิภาดา  นาคนิรันดร์
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทองคำปั้น
6. เด็กหญิงสุประวีณ  อิ่มอุระ
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  พวงสมบัติ
2. นางสาวชนิษฐา  ลิ้มวิไล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  มั่นป้อม
4. เด็กหญิงณัฐนภา  โนรี
5. เด็กหญิงตวิษา  ชำนาญศิลป์
6. เด็กหญิงนริศรา  วีระเดชะ
7. นางสาวพิมพ์นภัท  จีระบุญธนรักษ์
8. เด็กหญิงศศิธร  ทับทิมศรี
9. นางสาวอรทัย  ผาสุขศรี
10. นางสาวอรอุมา  กุลศรี
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
3. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจินตพร  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มั่นป้อม
3. เด็กหญิงณัฐนภา  โนรี
4. เด็กหญิงตวิษา  ชำนาญศิลป์
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรายทวี
6. เด็กหญิงนริศรา  วีระเดชะ
7. เด็กหญิงนัยน์ชนก  ปวนกัน
8. เด็กหญิงปรายฟ้า  เตห่าน
9. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็งพ่วง
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงเพ็ชร์
11. เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้ว
12. เด็กหญิงศศิธร  ทับทิมศรี
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
3. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
4. นายไพศาล  กันทะษา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลอพันธ์
2. นางสาวจิราพร  เกษสำโรง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขันทองดี
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  ผึ่งดิบ
5. นางสาวรังรักษ์  ทองศรี
6. นางสาววรรณภา  อ่องเล็ก
7. นางสาวศุวตา  เถลิงศรี
8. นางสาวอาธิญาภรณ์  พิชัยชม
 
1. นางอรนุช  ชาติพันจัน
2. นายสถาพร  บุญจิตร
3. นายภานุพันธ์  จันทรมณี
4. นายเมธี  จิตรทรัพย์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  รัตนสถิตย์
2. เด็กหญิงนิพาดา  ภู่ทิพย์
3. เด็กหญิงประภาพร  พุทรา
4. เด็กหญิงพิไลพร  คล้อยศรี
5. เด็กหญิงศศิธร  วายุครุฑ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  นิสาทร
7. เด็กหญิงศิริพร  พูลเกิด
8. เด็กหญิงสมัชชญา  โพพิมล
9. เด็กหญิงอนุสรา  แจ่มเมือง
 
1. นางสนิตา  เทียนทอง
2. นางไพเราะ  สัมปชัญญสถิตย์
3. นายปัญญา  ตันติวัฒน์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นางสาวจิราพัชร์  ศรีวิจิตร
2. นางสาวณัฐพิชา  พิลึก
3. นายทรงกรด  เคารพสงฆ์
4. นางสาวธีรนุช  การป๊อก
5. นางสาวนพณัฐ  ปิ่นแก้ว
6. นางสาวปรียาพัศ  ต่วนชะเอม
7. นางสาวปิยะธิดา  ถี่ป้อม
8. นางสาวพิมพิไล  พุทธเษม
9. นายรัชชนนท์  นามศรีนวล
10. นางสาววรรณ์ลดา  ผานาค
11. นายศรัณย์  ศักดิ์วิริยะวัฒนะ
12. นายเพทาย  เรืองบุญ
 
1. นายมนตรี  เผือกจีน
2. นางสาวอรภิชา  เตียวตระกูล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายจานุวัฒน์  สมบุญจิต
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  มูลศรีนาค
3. เด็กชายพิษณุ  คงอยู่
4. เด็กชายภราดร  สมบัติปัน
5. เด็กชายสรายุทธ  ศรีสิทธิการ
 
1. นางอัญชลี  สงทอง
2. นางอารีย์  มาศขาว
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายธนดล  ราชวงษ์
2. นางสาวนฏกร  วงศ์ซื่อ
 
1. นางอารีย์  มาศขาว
2. นายประโลม  กลัดทอง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.8 ทอง 17 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิโคลิน่า  ร็อคลีอานิ
 
1. นายขวัญชัย  จาดอุไร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวเมทินี  ทองจันทร์
 
1. นางสาวสุขุมาล  จันทร์พุฒิพงศ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายภูมิภัทร  บุญศรีโรจน์
 
1. นางแสงสุรีย์  ธรรมปรัชญา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวปัณชญา  ตันสาโรจน์วนิช
 
1. นางสาวณัฐนพิน  จันทรวรชาติ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 31 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ปกคำ
 
1. นางสมพิศ  สะบายแท้
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวณัฐวดี  ศรีศักดิ์เพชร
 
1. นางวัชรี  จันทนามล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปภิณพร  บุญศิริ
 
1. นางวันทนี  สถาพรพิบูลย์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.75 เงิน 19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายปารย์  อุตรวีระการ
 
1. นางวิไลลักษณ์   เดชะ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขเรือง
2. เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงชุติมา  ผ่องยวงทอง
4. เด็กชายพีรวัฒน์  นาคสีสุข
5. เด็กชายวงศพัทธ์  เลือดทหาร
 
1. นางสาวนุจรี  รอดบำรุง
2. นางจินตนา  กลิ่นหัวไผ่
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวธมลวรรณ  สีปัสสา
2. นายธาดา  แรมไพร
3. นางสาวสุธาสินี  ไชยศรี
4. นางสาวหยาดฟ้า  คำสิทธิ์
5. นายเอกพล  อินต๊ะเสน
 
1. Mr.Rey  L.Collantes
2. นายภาณุพันธ์  จันทรมณี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายเชิดพงศ์  สุทธิวงษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  หอวรรณภากร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.67 เงิน 37 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงภัทราวรินทร์  เชาวนปรีชา
 
1. นางสุภาวดี  เกตุสาคร
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.63 ทอง 14 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกาญจิณัฐ  แซ่กวาง
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญนก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67.16 ทองแดง 12 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดีโอด
 
1. นางพจนาถ  อ่องลออ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.8 เงิน 13 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชัญญา  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นางเลิศลักษณ์  ผุนลาวงษ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ้นชูฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิริกานต์  สาหร่าย
 
1. นางวันทนี  สถาพรพิบูลย์
2. นางกนกวรรณ  ตันวิสุทธิ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธัญวรัตม์  นฤมล
2. นายปรัชญา  คำแสงดี
 
1. นางจุฑามาศ  แสงประทีปทอง
2. นางบุรีรัตน์  สุขวโรทัย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 71.33 เงิน 30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันติชา  โล่ซ้าย
2. เด็กชายจักรพงษ์  หุ่นสุวรรณ
3. เด็กชายธนดล  พูลทวี
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ทิ้งทอด
5. เด็กชายพรภวิทย์  ทัศจันทร์
6. เด็กชายศิระสิทธิ์  เจียมศิริ
7. เด็กชายอทิศักดิ์  ฝักบัว
8. เด็กชายเจษฏางค์  ริ้ววีระ
 
1. นายกวีวัฒน์  ทรัพย์สังข์
2. นายกนกศักดิ์  ขุมโมกช์
3. นายชนัตธาม  เอกธวัชชัย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายณัฐการต์  แก้วเขียว
2. นายธนกฤต  แสงเดือน
3. นายธนโชติ  รุ่งเรือง
4. นายนารเมธ  เข็มทอง
5. นายวสุกิจจ์  พรมพรสวรรค์
6. นายวัชรากร  บัวแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ศรีพงษ์มิ่ง
2. นางทองพิน  ทองมั่น
3. นางพรทิพย์  ประกายสกุล
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกษิดิ์เดช  ธูปบูชา
2. นางสาวฐิตาภา  เรืองฤทธิ์
3. นายธนาภัทร  สุรสิงห์สฤษฎิ์
4. นางสาวปัณณิกา  เกียรติสิงห์นคร
5. นายรัฐศาสตร์  นาระ
6. นางสาววิศัลย์ศยา  มาลัยมาตร
7. นางสาวสิริรัตน์  สวัสดิ์ชัย
8. นางสาวสุทธิดา  ทองพิทักษ์
9. นายสุรเศรษฐ์  ดีวรรณ์
10. นายอนุตตร์  จันทยา
 
1. นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี
2. นายสมศักดิ์  ผุนลาวงษ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายจักรพงษ์  อินทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนินนาถ  มีเสือทอง
3. เด็กหญิงวรรณพร  ภักดี
4. เด็กหญิงวานิชยา  อันเดวาสิก
5. เด็กหญิงอรทัย  บุญสาร
 
1. นางอรทัย  มงคลหล้า
2. นางอุ่นเรือน  พรมบาง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวพัชริดา  เกตุอ่อน
2. นางสาวมนทิราลัย  สังสิริ
3. นางสาวรวิพร  โหมดทะมาลี
4. นางสาวสุจิตรา  นามวงศ์
5. นางสาวเจนจิรา  ธูปบูชา
 
1. นางนิตยา  กล่อมจิตร
2. นายวรเศรษฐ์  จันทร์เทพวัฒนา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ป้อมประเสริฐ
2. เด็กหญิงสรญา  ประสิทธิ์เขตกิจ
3. เด็กหญิงโยษิตา  ฉัตรปุญญานนท์
 
1. นางลักษิกา  เหลืองทอง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 13 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพลอยขวัญ  เชษฐ์ทวีชัย
2. นางสาวพิมพ์นภัส  พงศ์ทวีบุญ
3. นางสาวศรัญญ์ภัทร  ภูวนตรัยตระกูล
 
1. นางรัตนา  เจริญสุข
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.1 เงิน 37 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัชณภัทร  สุขมหาหลวง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโสม
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจียมเด่นงาม
 
1. นายสมศักดิ์  ผุนลาวงษ์
2. นายอุทัย  ปานกรด
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 18 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายพงศภัค  บุญเติม
2. นางสาวสุญาดา  บุณยเกียรติ
3. นางสาวสุพรรษา  อินทะสิทธิ
 
1. นายอุทัย  ปานกรด
2. นายสมศักดิ์  ผุนลาวงษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 14 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนาตาชา  จันทร์อิ่ม
2. เด็กหญิงอารยา  บุญรักษา
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายปฏิพล   สถาวรวิจิตร
2. เด็กชายศุภพัฒน์   นพเคราะห์
 
1. นายรัฐพล   ศิริพิมลวัฒน์
2. นายอนุวัฒน์   วานิชกูล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญลาด
2. นางสาวอุดมพร  อุดมธาดา
 
1. นายศราวุฒิ  วิริยะวงศ์โรจน์
2. นางสาวศิริรัตน์  สุทธิสนธิ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปริชมน  โอประเสริฐสวัสดิ์
2. เด็กชายพิชญตม์  อัศวรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์   ดิษเจริญ
2. นายอุทัย  ปานกรด
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายกาญจน์  อุโคตร
2. นายมนตรี  พันดร
 
1. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวศุธารัตน์  ศรีนาค
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  อยู่นุ่ม
 
1. นายพีรวัส   ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79.5 เงิน 13 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  พาณิชย์กุล
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ศรลัมพ์
 
1. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
2. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  เมืองเชียงหวาน
2. เด็กชายนที  ปราสาททอง
 
1. นายศศิกิจจ์  เขตวิทย์
2. นางสาวกัลย์ญาณินท์  ศรีเจริญ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.2 ทอง 22 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวปณิดา   แจ้งสว่าง
2. นางสาววัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย
 
1. นายพีรวัส   ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกรรณิการ์   เชาวนปรีชา
2. นายสมรักษ์   ยิ้มสาระ
 
1. นายพีรวัส   ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวชนาภา  ชาญธัญกร
2. นายปวีณ  ดาศรี
 
1. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
2. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรมทอง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  เทพแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
2. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  แจ้งจงดี
2. นางสาวนิศามณี  รุ่งฉวี
3. นางสาวศศิประภา  รุ่งฉวี
 
1. นายวสันต์  เพ็งเที่ยง
2. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกฤษดา  บุญทอง
2. นายวรากร  นาเวชย์
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายธัญเทพ  แห้วตะนะ
2. เด็กชายพูลสิน  บัวตูม
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ท้วมโพธิ์แก้ว
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายดิเรก  เจิมขุนทด
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายจักรกฤษ  อัมระนันท์
2. นายวิสุทธิ  ต่ายหัวดง
3. นายเจษฎา  เสือเงิน
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายดิเรก  เจิมขุนทด
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายจักรภพ  ไทยตรง
2. เด็กชายธนโชติ  แตงนวลจันทร์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์คำ
 
1. นางพัชรี  อินทเรืองศร
2. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวิลัย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนโกรกพระ 1. นายนิพนธ์  พลอยประดับ
2. นางสาววิภาวี  วงษ์ผดุง
3. นางสาวอ้อมดาว  งิ้วงาม
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
2. นางไพเราะ  แจงเจริญ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.8 ทอง 14 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองพันนา
2. เด็กชายรัฐพงษ์  วอนขำ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวชลรดา  ธาราธร
2. นายพริสร  คงเพชรศักดิ์
3. นางสาวสายสุนีย์  แตงทรัพย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์   ฤทธิ์บำรุง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 9 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  สินเนียม
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ขุนพินิจดี
3. เด็กหญิงธนาภา  นาคกะภูมิ
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  เจียมศิริ
5. เด็กหญิงวริสรา  สร้อยสังวาลย์
6. เด็กหญิงสุนันท์  ชูตระกูล
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสุวิมล  อินอ้าย
3. นางสมจิตร  เพ็ญวิจิตร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. นายก่อเกียรติ  บุญพยอม
2. นางสาวจันทรา  ยังกรุด
3. นางสาวพัชรี  เกศรัตน์
4. นางสาวศิณีนาถ  โกนิตย์
5. นางสาวศิรดา  แย้มพันธ์
6. นางสาวสาวิตรี  พุกคะชา
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสุวิมล  อินอ้าย
3. นางสุรีย์มาศ  เกียรติวงค์กมล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   พันธ์ประชา
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ชลฤทธิ์
3. เด็กหญิงรักษิณา  ธนารัตน์ประดิษฐ์
 
1. นางกุศล  กลั่นด้วง
2. นางสาวจิดาภา  สักกายะกรมงคล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฏฐนิช  เกตุทนงค์
2. นางสาวธัญวรัตน์  แช่มสนิท
3. นางสาวมลิวัลย์  พันทองอ่อน
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางนาริส  ดิษฐ์น้อย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 25 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงดวงนภา  กฤติยา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีโชค
3. เด็กชายอารักษ์  ชุมนุม
 
1. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
2. นายแหลม  เชตนุช
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวจารุวรรณ  เพ็ชรัตน์
2. นางสาวรังสิมา  ศรีคูณ
3. นายวุฒิไก  จำพันธ์
 
1. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
2. นายแหลม  เชตนุช
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.2 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงพิมพิสุทธ  มูลรอด
2. เด็กหญิงรัตนกภรณ์  จรุ่มเครือ
3. เด็กหญิงสุพัศรา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางจินดาพร  จันทรทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  เป้าศาสตร์
2. นางสาวมะปราง  หาดแก้ว
3. นางสาวอัญชลี  พูลสมบัติ
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางอัญชนา  หลำนุ้ย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 35 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยนุช  จูพุก
2. เด็กหญิงพรวดี  ภูริโรจน์กิจ
3. เด็กหญิงลลิดา  มีเจริญ
 
1. นางรัชนีบูลย์  เขียวบัว
2. นางสาวพัชรินทร์  กระสินธุ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.4 ทอง 8 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวบุศรินทร์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวรุจิรา  วิชาพร
3. นางสาวสุมิตรา  เพ็ชรชนะ
 
1. นางลลินจง  นัยพรม
2. นายชุมพล  นัยพรม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  มั่นสกุล
2. เด็กหญิงธนาภา  วัตสุข
3. เด็กหญิงธนารีย์  วัตสุข
 
1. นางสุดใจ  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายประดิษฐ  โตเกิด
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  พัชนี
2. นางสาวนาตาลี  ชูเจริญ
3. นางสาวเจวาลิน  ผิวผุด
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางลักษณา  ยวดยิ่ง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 5 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทนา  ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ปาเตียง
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  ปาเตียง
 
1. นางสุดใจ  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายประดิษฐ  โตเกิด
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายณัฐวัฒิ  แย้มแสง
2. นายนพรัตน์  แต้มเปรม
3. นางสาวปิยะดา  ทาบิดา
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  หูกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.1 เงิน 14 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เมืองกระจ่าง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บัวขำ
3. เด็กชายเพ็ญเพชร  แก้วเอี่ยม
 
1. นางสาวพันธนพัฒน์  วัฒนมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีวารุณี  บุญชู
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สริเจริญ
2. เด็กหญิงวิศรุตา  สุเดชะ
 
1. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
2. นางยุพิน  วิหกโต
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายภัทรนันท์  ทิมเขียว
 
1. นางสาวพันธนพัฒน์  วัฒนมงคล
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกชกร  สังข์หร่าย
 
1. นายวันชัย  แย้มจันทร์ฉาย
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยดา  ลายภูษา
2. นายเทพนที  ไชยพันธ์ุ
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  เกิดผล
2. เด็กชายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
 
1. นางปวิศญา  ธนะจิตราโชค
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล