สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สารสิงห์
 
1. นางภาวิณี  นุตเวช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 33 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวกิตติกา  เก่งการณ์
 
1. นายสิทธิพร  สิงห์โห
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภา  โพธิพล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทับเกษตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 42 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวสถาพร  นิลกำแหง
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอำไพพรรณ  ทรัพย์รัตนชัย
 
1. นางอัมพร  ปัสสา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 18 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลายพรหมราช
 
1. นางโชตนา  มีโชติ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.43 เงิน 43 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มีนา
2. เด็กหญิงสรัญญา  มากขุนทด
3. เด็กหญิงอุรชา  กำราบภัย
 
1. นางสาวสิรินันท์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวปริศนา  เครือลาว
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.14 เงิน 41 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  คุ้มภัยเพื่อน
2. นางสาวปรารถนา  เก่งสาริการ
3. นางสาวสุปรียา  คมคาย
 
1. นายสิทธิพร  สิงห์โห
2. นางอดิภา  ศรีพูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภา  ชัยดี
2. เด็กหญิงวิสสุตรา  อักษรถึง
 
1. นางนุชจรี  จันทร์เกิด
2. นายตระการ  กล้ากสิกิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวบุญสิตา  จันหอม
2. นางสาววิรงค์รอง  สิงห์ขาว
 
1. นางสาวพิชชาภรณ์  พันธุ์จำเริญ
2. นางชุลีกร  พิมลศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 39 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายพินิจ  นิลเนตร์
 
1. นางสาวสมใจ  สุธีรากุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 33 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายอรัญ  เยอชัยภูมิ
 
1. นายบุณพจน์  อุตสงควัฒน์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษติญา  แก้วทรัพย์
2. นางสาววรรณภา  จินตนา
3. นางสาวศศิประภา  ศิริจันโท
 
1. นายวิวัฒน์  แก้วมณี
2. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 35 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงช่อทิพ  ชาระวัน
2. เด็กหญิงดุจดาว  ลักษณะ
3. เด็กหญิงอารียา  กลิ่นสังข์
 
1. นายทัศนชัย  เก่งกำลังพล
2. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ธัมมา
2. นางสาวอภิญญา  แสงเพชร
3. นางสาวโยธกา  วันเรียน
 
1. นางสาวมัทรี  โททอง
2. นางสาวอัจฉรา  ป้อมรักษา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ชาภักดี
2. เด็กชายสรัล  ด้วงนวม
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62.9 ทองแดง 29 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวปาลิตา  โพธิ์หยวก
2. นายสมชาย  พินิกัล
 
1. นางสาวสิริพร  พันธุ
2. นางสาวอาภาภรณ์  พูลกสิวิทย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  แดงเจริญ
 
1. นางสาวศิรินุช  พรมศักดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวประภาพร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 28 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิลเนตร์
2. เด็กหญิงพัชรากร  รังสูงเนิน
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พงษ์แขก
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางชนชนก  เขียวมงคล
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวศรินยา  อินทะพันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  ชัยนันท์
3. นางสาวอัสพรินญา  หมั่นทรัพย์
 
1. นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต
2. นางสมภัทร์  บุษบงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.3 เงิน 31 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เฉลิมชัยการ
2. เด็กหญิงวนิดา  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงอนงค์  ลือหาร
 
1. นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทึก
2. นายสามารถ  สุขเกษม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 27 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายรัชตะ  เหล่าเมือง
2. นายสินทอง  พูลเขตกิจ
3. นายอรรถพล  คชฤทธิ์
 
1. นายสมบัติ  งามเลิศ
2. นางสาวนิรมล  รอดไพ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 24 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สิทธิสาริกรรม
2. เด็กชายวรมินท์  คำสุข
3. เด็กหญิงโชติกา  วรังศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรสิงชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ดวงแก้ว
2. นายปรมินทร์  ทองรัตน์
3. นายพงศธร  พุฒซ้อน
 
1. นายกิตติชัย  เชี่่ยวชาญ
2. นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  อิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เปี่ยมอำพล
 
1. นางกฤติมา  กองทองนอก
2. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 28 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐา  ตาไว
2. นายสิทธิเดช  สายทอง
 
1. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
2. นายสยาม  ศรีทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 43 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาศักดิ์  จันทร์เขียว
2. เด็กชายพันธกร  ผดุง
 
1. นายไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บางเหลือม
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จานพูน
 
1. นางรจนา  ด้วงชื่น
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เงินยิ่ง
2. เด็กหญิงศิรินทรา  บุญอ่อน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยุทธรศาร
4. เด็กหญิงศุภานัน  สินเนียม
5. เด็กหญิงเจนนิสา  เพิ่มหิรัญ
 
1. นายณัฏฐ์วัฒน์   อนันตะสุข
2. นายนิตินัย  อ่วมทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 43 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  เเก้วบัวดี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คล้ายสังข์
3. นางสาวบุษยา  ตุงคะศิริ
4. นางสาวภัสรา  สิงหราช
5. นางสาวรุ่งราตรี  คำคูณ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น
2. นายสายชล  เขียวสอาด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองไทย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญนาค
3. เด็กหญิงนันทพร  สุติวงค์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ใจเรือน
5. เด็กชายภีมรัฐ  เนื้ออ่อน
 
1. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวชลลดา  ทาระทอง
2. นางสาววนิดา  จันทาธุ
3. นายวรพงษ์  เจริญสุข
4. นางสาววิภาวรรณ  เรื่อศรีจันทร์
5. นางสาวเบญจรงค์  เปียมาร
 
1. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
2. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายปรีชา  สุขแจ่ม
2. เด็กชายภีมวิชญ์  อภัยนอก
3. เด็กชายภูวภัสสร์  อินทร์หอม
4. เด็กชายสุริยะ  จีนบางช้าง
5. เด็กชายไชยา  คำภูผา
 
1. นายสุเมธวิทย์  ชาวลุ่มบัว
2. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.75 เงิน 33 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกัลญานี  สิงห์สอน
2. นายจตุพร  จิตสุข
3. นางสาวจุฑามาศ  ศรีมานนท์
4. นางสาวนิตยา  สาระบัน
5. นายรุจิโรจน์  ฤทธินวน
 
1. นางสาวสุวรรณี  เนินทอง
2. นางสาวทิภาพรรณ  จันทร์ฉ่ำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวกวินธิดา  นิเทศธัญญกิจ
2. นางสาวญาณิกา  รักเขตกรณ์
3. นายทวีชัย  ตันยี่หงวน
4. นายธนากร  นะเริงหาย
5. นายธนาวิทย์  เรือศรีจันทร์
6. นางสาวนิภาพร  มวนสำลี
7. นางสาวปติมา  คำปาน
8. นางสาวมาริสา  เนียมสุ่น
9. นางสาวรดามณี  ควรคง
10. นางสาวลิรา  บุญเรืองศักดิ์
11. นางสาววนิดา  น้อยกลด
12. นางสาววันวิสา  มากยัง
13. นางสาววิภารัตน์  จันทะราม
14. นายวุฒิชัย  ทรัพย์ประเสริฐ
15. นางสาวสุนิดา  สะหะวะดี
16. นายสุภกิณห์  นุชสาย
17. นายอภิชาติ  ลี้ภัยรัตน์
18. นางสาวอัญชลี  แปลงสนิท
19. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิเขตกิจ
20. นางสาวเจนจิรา  ทะสอน
 
1. นางเบญจวรรณ  สายบัวไย
2. นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย
3. นายอัตถสิทธิ์  ดอชนะ
4. นางสาวทิวากร  ส่างกอน
5. นางสาวชนิดา  ไชยสุนทร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.9 ทอง 38 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายภูชิต  เรืองโพธิ์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 38 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  เกษาพร
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  พิมพ์พล
2. เด็กชายอลงกรณ์  อาจอารี
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางรจนกร  เอกวัตร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 42 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายณัฐพล  มงคลฟัก
2. นางสาวศิรินภา  กระบวนกล้า
 
1. นางสุนทรา  วิมลพันธ์
2. นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  โสดานา
2. นายชิวอิด  เดชศรี
3. นายธเนศ  ศรีผง
4. นายนนทชัย  สามงามจันทร์
5. นางสาวปุณยานุช  สุดเจริญ
6. นางสาวพิชญา  ลอสุขพูล
7. นางสาวสุกัญญา  ใบมาก
8. นายอดิศักดิ์  วงศ์นก
9. นางสาวเกตุแก้ว  สุระดม
10. นายโชคทวี  อักษร
 
1. นางเบญจวรรณ  สายบัวไย
2. นางเอื้อมพร  ถวิลไทย
3. นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  รินนอก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วัฒนเขตกรณ์
3. นางสาวดารินทร์  กันทอง
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  กิจโสภี
5. นางสาวนิตยา  สามคูเมือง
6. เด็กหญิงพิจิตตรา  อักษร
7. เด็กหญิงภัทรดา  กันเขตวิทย์
8. เด็กชายวรกิตติ์  พิมพา
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พูลเขตนคร
10. นางสาวศศิประภา  ยาดี
11. เด็กชายอันดามัน  บุญประกอบ
12. นางสาวเตือนใจ  เกษมะณี
13. นางสาวเบญจรงค์  ดิษเจริญ
14. นางสาวเบญจรงค์  เจนเขตการ
15. เด็กหญิงโชติกา  สิงห์นา
 
1. นายปวงไทย  ประสมพงษ์
2. นายพชรกมล  พิลึก
3. นางสาววิภา  กุมุท
4. นางสาวศิริรัตน์  อภิญญานุวัฒน์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 34 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  เส็งเมือง
2. เด็กหญิงสุธิดา  ขุนชาญวิชิต
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจาริชา  ศรชัย
2. นางสาวรัชณีกร  เพียรธัญการ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันทะกาลัง
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ยงกุล
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์ทองแดง
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายชัยณรงค์  คงสิบ
 
1. นายจรัส  สร้อยสอาด
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ชาตินัด
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  บางเหลือม
 
1. นายนิตินัย  อ่วมทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อยู่สุข
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวเกสินี  ศรีชมภู
 
1. นายนิตินัย  อ่วมทอง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78.5 เงิน 18 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  อ้นนาค
2. เด็กหญิงวิชิตา  แก้วบัวดี
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
2. นางสาวภัทรารวีย์  แสงสังข์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายไพสิฐ  สะอาด
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  บุญปั้น
 
1. นายบุรินทร์  บญมาก
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายวิสรุต  ขันการไร่
2. เด็กชายอานนท์  เข็มวงค์
3. เด็กชายเมษา  ศรีสุพอ
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวชาริดา  มีสุข
2. นายภูวดล  นิกรพันธ์ุ
3. นางสาววราพร  หงสุวรรณ์
 
1. นายอิสระ  วีระน้อย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.7 ทอง 4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐพล  วงษ์ตะเคียน
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ทิมเขียว
 
1. นายเกรียงไกร  คงกรุด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 13 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ภู่น้อยศักดิ์
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายเดชาพล  มิ่งขวัญ
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธราเทพ  บัววาด
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  งามเลิศ
2. นางสาวขนิษฐา  สาลีผล
3. นายจักกริช  เกษวิทย์
4. นางสาวจุฑาภรณ์  เอื้อดี
5. นางสาวชไมพร  พุกกะชา
6. นายณัฐพล  วงษ์ตะเคียน
7. นายนรงค์ริทธิ์  ศิริชู
8. นายนาวี  กิตติยะ
9. นางสาวประภัสสร  งามเลิศ
10. นางสาวพิมพ์เพชร  คำอาบ
11. นายวัชรพงษ์  ทองเชื้อ
12. เด็กหญิงสุพิชชา  ฤทธิ์โพธิ์
13. นางสาวอุมาพร  เจริญสิงห์
14. นางสาวเจนจิรา  กานนท์
15. นางสาวเนตรฤดี  ใจกล้า
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
2. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.3 ทอง 14 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายจักรรินทร์  อินทจร
2. นายพรรษกร  คำมุ้ย
3. นายสัญญา  อินทรเมรี
4. นายอนันต์ชัย  ยอดทองหลาง
5. นายอนุชาติ  ชาญฉัตร
6. นายเมธาพัฒน์  คำแสน
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
2. นางสาววณีพร  ชาวนา
3. นายสุรกิต  สิงห์ศิริ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิรศักดิ์กุลชัย
3. นายกฤตพร  พรมศักดิ์
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันทะเกตุ
5. เด็กชายจตุพล  แสงเปี่ยม
6. นายจตุรเทพ  กลิ่นแมน
7. เด็กหญิงฐิติพร  โสรี
8. เด็กหญิงดวงแก้ว  แสนเมืองชิน
9. เด็กหญิงตรีวิกานต์  มุกข์ดาลอย
10. เด็กชายธนพล  พรมปัญญา
11. นายธนายุทธ  ยอดพิโรจน์
12. เด็กชายธนารักษ์  วิบูลย์รัตน์
13. นางสาวนภาพร  ทาหะพรม
14. นายปรเมศวร์  จงเจริญพรรัตน์
15. นางสาวปาริตา  จุลมุสิก
16. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญสา
17. เด็กหญิงปิยะนันท์  ประมูลทรัพย์
18. เด็กชายพฤฒิชัย  พรมชาติ
19. เด็กหญิงพิณณิน  มะแม้น
20. เด็กชายภาณุพงค์  คงไทย
21. นายภาณุวิชญ์  ยิ้มเหม
22. นางสาวมณฑาทิพย์  จำนงค์
23. นายยุทธภูมิ  บุญเกิด
24. เด็กชายราเมศวร์  อินทุรัตน์
25. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สาระไกร
26. นายวงศธร  สารีกล
27. เด็กหญิงวรวรรณ  บุญช่วย
28. เด็กหญิงวรัชยา  จำปาดิบ
29. นางสาววริญญา  วรรณา
30. นางสาววิชุดา  สุดโสม
31. นายสถิต  หวานอารมณ์
32. เด็กหญิงสาธินี  ดุสดี
33. เด็กหญิงสุทัตตา  มูลโมกข์
34. นางสาวสุนิสา  หงส์ดำเนิน
35. เด็กหญิงอารยา  จันทพงษ์
36. เด็กหญิงอาริสา  มาคะมาตร
37. เด็กหญิงเนตรนริน  เพียราชโยธา
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  นะภา
39. เด็กชายเอกพล  อินธิสาร
40. เด็กหญิงโชติวรรณ  อ่วมศรีภิรมย์
 
1. นายอรุณ  รุ่งเรือง
2. นายก้านตอง  เส็งเอี่ยม
3. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
4. นายกัมพล  เชี่่ยวชาญ
5. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
6. นายสันติ  อภิญญานุวัฒน์
7. นางสาวกรชวัล  รุ่งรัตน์
8. นางสาวบุษรา  อาบวารี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  พลเสน
2. นายจตุพล  ภู่คล้าย
3. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วครุฑ
4. เด็กหญิงจิดาภา  แพทย์กลาง
5. เด็กหญิงจิตตา  ผิวพิมพ์ดี
6. นายจิรพัส  เกตุแก้ว
7. นางสาวจิราภรณ์  โอภาส
8. นายธนาทิพย์  มีมุข
9. เด็กชายธนาวุฒิ  คงพันธ์
10. นายธวัชชัย  สุขยินดี
11. นายนนท์ปพัท  เทพศร
12. นายนิมิตร  รักชีวิต
13. เด็กหญิงประภัสสร  ทิพจ้อย
14. นายปิยะพัทธ์  ขันคำนันต๊ะ
15. นายพิทักษ์  จันทร์อินทร์
16. นางสาววนิดา  ศรีบุบผา
17. นายวรนาถ  บาทบำรุง
18. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขจรอนันต์
19. นายสมรส  กึ้นทอง
20. นายสมรักษ์  กึ้นทอง
21. เด็กหญิงสริตา  ฤทธิ์บำรุง
22. นางสาวสาวิตรี  วงศ์เจริญ
23. นางสาวสิรินทรา  แสงทอง
24. นายสุริยา  อินทร์ชู
25. เด็กหญิงสุวิภา  ศิริวิเศษ
26. นางสาวอวัสดา  สลอดตะคุ
27. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขประเสริฐ
28. เด็กชายอุเทน  พึ่งจันทร์
29. นางสาวเจนจิรา  เมนไทยสงค์
30. นายเฉลิม  อุบเกตุ
31. นางสาวเบญจวรรณ  ชุดนอก
32. เด็กหญิงแบม  ใจคุณ
33. นางสาวโสพิศ  บุญศรี
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
2. นายวัชระ  พรมชาติ
3. นายอดิสรณ์  แป้นมาย
4. นางสาวสุชาดา  ทองไทย
5. นางโชตนา  มีโชติ
6. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์
7. นายจักรกฤต  ขำหลุ่น
8. นางสาวอุไรวรรณ  ชื่นอารมย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 19 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายพรรษกร  คำมุ้ย
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 18 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวพัณณิน  มะแม้น
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวชนัดดา  มูลนอก
 
1. นางสาววณีพร  ชาวนา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญยัง
 
1. นางสาวรจรินทร์  แจ้งสว่าง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 37 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  นันทะโชติ
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสี่ยงวงค์
 
1. นางสาวรจรินทร์  เเจ้งสว่าง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายกฤษณะ  กองสูงเนิน
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 20 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  หัดคำหมื่น
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 39 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  พูลจิตร์
 
1. นายประเทืองเวศน์  มูลจัด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายรัตนพล  เรือศรีจันทร์
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัททิยา  สายหยุด
 
1. นางสาวรจรินทร์  แจ้งสว่าง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 15 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  แก่นโส
 
1. นางปัญจพร  ศิริชู
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แก้วรัมย์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  สำเภา
3. เด็กหญิงธนิดา  บุษดี
4. เด็กชายนวพล  แก้วดี
5. เด็กหญิงนันธิชา  เพิ่มหิรัญ
6. เด็กชายปิยะ  ชัยประดิษฐ์
7. เด็กชายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
8. เด็กหญิงเกศราพร  โม่งทอง
9. เด็กชายเทียนชัย  เจริญทรัพย์
10. เด็กชายเมธี  คำเสน
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
2. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  เรืองศรี
2. นายชีรวัลกร  การะวิง
3. นางสาวนฤมล  วันอินทร์
4. นางสาวนัฐธฬิณี  บุญเรืองสัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แสนกล้า
6. นายวรินทร์นันท์  คงสิบ
7. เด็กชายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
8. นางสาวสุธาทิพย์  กระจาย
9. นายอนุกร  บุญไหล
10. นายอนุกูล  บุญไหล
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บุญส่ง
2. เด็กหญิงพัชรพร  เริงพร
3. เด็กหญิงสิรภัทร  สงครามศรี
4. เด็กหญิงสุทัตตา  เอกระ
5. เด็กหญิงสุทาสินี  เทพนม
6. เด็กหญิงอรณิชา  ประชาชน
 
1. นางสาวบุษรา  อาบวารี
2. นายสมเกียรติ  สำเภารอด
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  สัตชาพงษ์
2. นางสาวจันทิรา  คูสูงเนิน
3. นางสาวธัญลักษณ์  วิณารัตน์
4. นางสาวนุสรา  อินทร์ชู
5. นางสาวประภาภรณ์  พันธุ์จันทร์
6. นางสาวศริวรรณ  หัสมัด
7. นางสาวสกุลรัตน์  แดงจันทึก
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  นุ่มมีศรี
 
1. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
2. นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ
3. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
4. นายปิยะพร  ป้อมคำ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองสีพันธ์
2. เด็กหญิงจรัสศรี  แก้วรัมย์
3. เด็กหญิงนาฏตะวัน  สมภาร
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แสนกล้า
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขจิตร
6. เด็กหญิงเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางรจนกร  เอกวัตร์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นางสาวทิพนภา  บัวทอง
2. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญสงคราม
3. นางสาววราภรณ์   ดอกพิกุล
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ดอนศรีลา
5. นางสาวสุชานันท์  สว่างวรรณ์
6. นางสาวสุพัฒตา  ด้วงรักษา
7. เด็กหญิงอภิษฏา  แต่งแดน
8. นางสาวอิสรินยา  ยุบลศรี
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางเกษร  ด่างเกษี
3. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
4. นายศุภวิชช์  วงษ์พลับ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  จุลพันธ์
2. เด็กหญิงจรัสศรี  แก้วรัมย์
3. นายชีรวัลกร  การะวิง
4. นายณัฐธนโชติ  นุ่มโต
5. นายณัฐพงศ์  จันศิริ
6. นายธราเทพ  ศรีสวัสดิ์
7. นายบรรพต  เจียงวงษ์
8. นางสาวรัตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
9. นางสาวฤทัย  อุทุมพันธ์
10. นางสาววราภรณ์  บางเหลือม
11. นายวรินทร์นันท์  คงสิบ
12. นางสาวศรศิลป์  วันชะนะ
13. นายสิทธิชล  ปล่อยทุม
14. นางสาวสุธาทิพย์  กระจาย
15. นายอัมรินทร์  อินทศร
16. เด็กหญิงเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
4. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
5. นางปราณี  จันดำ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายกฤษณะ  กองสูงเนิน
2. นางสาวนันทิพัฒน์  สมดี
3. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญเกิน
4. นายพิชิตชัย  นันทฤทธิ์
5. นางสาวอรวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.4 ทอง 14 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภันตรี  อาจธัญญกรณ์
 
1. นางดุจเดือน  หมีอิ่ม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 56.2 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  แพงผา
 
1. นางสาวรุจิระ  ตีระศิริพงษ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายพอดี  พู่เจริญ
 
1. นายภาคินัย  ชัยดี
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 27 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวอารยา  คำพวง
 
1. นายวีรชาติ  สายวงค์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 42 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  เนียมงาม
 
1. นางสาวจารุวรรณ   เส็งสุข
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 13 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายอัศราธิพงษ์  มั่นเขตรวิทย์
 
1. นางนัสธี  แพรสีนวล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 35.93 เข้าร่วม 40 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงสรารัตน์  บุญญะกา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เส็งสุข
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 35 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวศศิประภา  ภักดีอำนาจ
 
1. นางสาวเบ็ญจา  คงหอม
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 41 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายกนกพล  วิชัย
2. เด็กชายคมสัน  สอาด
3. เด็กชายพงศกร  แผ่นทอง
4. เด็กหญิงสุคนธา  ชาระวัน
5. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ผิวผ่อง
2. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 31 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายจิระพงศ์  จันทา
2. นางสาวมณธิชา  ขุนภักดี
3. นายรัฐธรรมนูญ  กาพรัด
4. นายวรินทร  แสงสี
5. นางสาวอารีรัตน์  กสิกรรม
 
1. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
2. นางสาวอาทิตยา  ผิวผ่อง
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.25 เงิน 29 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ
 
1. นางสาวรัตนาพร  บุญตัน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.79 เงิน 29 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีวงษ์วรรณ
 
1. นางสาวมัทนา  สรณคมน์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 15 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  แจ่มดี
 
1. นางสาวจุรีพร  ปานทรัพย์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงธัญพร  กำนันไท
 
1. นางวารี  รอดมา
2. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 38 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  เฟื้อแก้ว
2. นางสาวกุลวรรธน์  คำแสน
 
1. นางสาวชิโนรส  ชัยโคตร
2. นางสาวอลิสา  แสงสอาด
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชวกร  อิ่มวัด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมอ่อน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันทกสิกรรม
4. เด็กชายนิทานนท์  บุญมี
5. เด็กชายพลวัต  หนูแสง
6. เด็กชายพัชรพล  ด้วงนวม
7. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีอภัย
8. เด็กชายวัชรินทร์  ขุนโพธิ์
 
1. นายจรัส  สร้อยสอาด
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
3. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.9 เงิน 9 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายประพันธ์  บริบูรณ์
2. นายพรสวรรค์  ธรรมนาม
3. นายภาคภูมิ  ศรีนิล
4. นายภาณุพงศ์  หมีนหวัง
5. นายสุวัฒธนา  นามบุตร
6. นายเพชรเกษม  สุริยะ
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายชัยฤทธิ์  สงฉิม
3. นายธรธร  เพ็งผจญ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.2 เงิน 24 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกิตติภากร  ทองกลัด
2. นายชนะชล  เรืองกุศล
3. นางสาวธัญรัตน์  ตุลสมจิตร
4. นายพรสวัสดิ์  ตั้งแต่ง
5. นางสาวพัทริกา  กระสังข์
6. นางสาวภาสินี  บุญโต
7. นางสาววิลาวัลย์  คำพิมูล
8. นายศุภกิจ  บุญนก
9. นางสาวสุกัญญา  สุขแจ่ม
10. นางสาวสุวรรณญา  คำบุญมี
 
1. นายปิยะพร  ป้อมคำ
2. นางสาวมัณฑนา  พิมแก้ว
3. นายพิสิฐ  ชำนาญเขตกรณ์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญสมร  สัตย์ชาพงษ์
2. เด็กหญิงธัญสินี  สัตย์ชาพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริพัฒน์
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จุลมุสิ
5. เด็กหญิงวิภาวี  อ่อนนิ่ม
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวนันทนา  เทพกัน
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75.3 เงิน 15 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พาหะพรม
2. นางสาวณัฐธิดา  หลักเพชร
3. นางสาวณัฐธินี  อยู่สุข
4. นางสาวนรินรัตน์  ท่าทราย
5. นางสาววารี  แขสระน้อย
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวนันทนา  เทพกัน
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ฐานเจริญ
2. เด็กหญิงปริยากร  ชำนิเขตกิจ
3. เด็กหญิงภาณินีนาจ  อันนา
 
1. นางนิตยา  น้อยพินิจ
2. นางอดิภา  ศรีพูล
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวภัทรพร  เจนทิพย์ปัญญา
2. นางสาวรัชนก  คล้ายหนู
3. นางสาวเกษศิรินทร์  กัณฑะเกตุ
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นางนิตยา  น้อยพินิจ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.66 เงิน 38 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงประไพพร  นรสิงห์
2. เด็กชายพลวัต  ฉิมภาลี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูศรสาย
 
1. นางสาวอโนชา   เกษกรณ์
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 33 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธนากร  อินทรประเสริฐ
2. นายธีรศักดิ์  มะแม้น
3. นางสาวภัทรวดี  ทูลปราง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ป้อมรักษา
2. นางสาวอโนชา  เกษกรณ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 19 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  กิติสิงหพัฒน์
2. เด็กหญิงรินนภา  พิงสระน้อย
 
1. นางสาวสมพิทย์  ศรีเมือง
2. นางนวพรรษ  เก่งกำลังพล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 21 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วดี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทันโอ
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายสันติ  อู่ทอด
2. เด็กชายเเสงชัย  ศรพรหม
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงศ์  อินปนาม
2. เด็กชายยุทธนา  จุลทะศรี
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นางสาววิไลพร  วงษ์มี
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายพีรวัฒน์  เพชรพราว
2. นายเสกสรร  ศรีเกษตร
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นางสาวพวงแก้ว  ภู่พวง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญมาเลิศ
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สินทา
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81.25 ทอง 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  โพธิ์ยอด
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 49.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายวรโชติ  สามล
2. เด็กชายอิษฎา  เพียงสอนดี
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นางดุจเดือน  หมีอิ่ม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาณิศ  เจริญสิทธิ์
2. นายกิตติพันธ์  เฟื่องคร
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางสาวนุกูล  สถาพร
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายชัยพร  อยู่ยอด
2. นายเอกราช  ฤทธิการ
 
1. นายวสันต์  สุทธิพรม
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 21 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายดิกิ  คาวาซากิ
2. นายดุสิต  สุขโข
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางสาวนุกูล  สถาพร
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  โพธิ์อินทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  กันเสือ
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ชะวาฤทธิ์
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาวชณิตา  สามัญตระกูล
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  บัวพาคำผง
2. นางสาวมนทกานต์  เหมือนดี
3. นายรัฐเกียรติ  ขันการไร่
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายธนพล  มณฑาพงษ์
2. นายพงศ์ศิริ  วุฒิยาสาร
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายกฤษฎา  แสงเดชา
2. นายอมรเทพ  ความสุข
3. นายเกียรติ์ศักดิ์  เผ่าพันธ์
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นายสุพัฒน์  คำฤทธิ์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายชนายุทธ  บางสาลี
2. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีอินทร์
3. เด็กชายธวัชชัย  ประวัติ
 
1. นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
2. นางสุจิตรา  ศิโรทศ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายคงเดช  พัฒนศิริ
2. นายนันทวุฒิ  ภัสสร
3. นายสุทธิพงศ์  คล้ายผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร  โพธิ์งาม
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 21 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญรินทร์  เชี่ยวธัญกรณ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  มาดี
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กาบแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 31 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  แย้มงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  เพียรกสิกรรม
3. นางสาวไอญดา  ศรีดี
 
1. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 21 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำแหง
2. เด็กหญิงนภาพร  ปรางทับทิม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กิจนพศรี
4. เด็กหญิงวาสนา  จำปาแก้ว
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูเมือง
6. เด็กหญิงอักษราภัค  กล่อมเกลา
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
3. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกิติทัศน์  ทิมปรี
2. นายธนาธิป  แย้มยิ้ม
3. นายธนโชติ  ชมนา
4. นายภานุวัฒน์  มาลาศรี
5. นายสุทัศน์  ศรีปราชญ์
6. นางสาวสโรชา  สายเส็ง
 
1. นายสุรกิต  สิงห์ศิริ
2. นางอนงทิพย์  สิงห์ศิริ
3. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 29 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทลดา  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงมานิกา  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงสุวนันท์  หิรัญญิก
 
1. นางสาวสายชล  บุตรเสน่ห์
2. นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แสนเมือง
2. นางสาวนัทธพร  สร้อยทอง
3. นางสาวปพิชญา  ศรีแก้ว
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 9 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤตติน  สุขไส
2. เด็กชายนทีพร  แสงแมงทับ
3. เด็กหญิงโชติกา  สิงห์นา
 
1. นายยงยุทธ  หมั่นเขตรกิจ
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายปริญญา  จัันทร์เขียว
2. นางสาวสิรินทรา  จำปา
3. นางสาวสุทธินันท์  สาน้อย
 
1. นางสาวปิยมน  ด้วงอิ่ม
2. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.2 เงิน 33 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงตันหยง  พุกทอง
2. เด็กหญิงปัณณพร  ผึ้งหลวง
3. เด็กชายยศพนธ์  กองแก้ว
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางกฤติมา  กองทองนอก
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76.8 เงิน 30 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวนิศานาถ  คำขวัญ
2. นางสาววิระดา  งามเลิศ
3. นางสาวศุภรัตน์  ทับกฤษ
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวนงลักษณ์  ทับเกษตร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญชู
2. เด็กหญิงจุไรวรรณ  บุญชู
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาไทย
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวีรวัลย์  คำดี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง 23 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  กล้าการขาย
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ลำเพยพล
3. นางสาวพรพิมล  ขวาเผือก
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 19 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉันทนา  เสือบัว
2. เด็กหญิงพัชรียา  โอนไธสง
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ชีวสารน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวีรวัลย์  คำดี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์ภวรรณ  สุวรรณมณี
2. นางสาวนิธิพร  ศรีคำ
3. นางสาวอัญธิกานต์  บุญมี
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.2 ทอง 4 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายบุญสิน  อินชู
2. นางสาวรัชนีกร  สันพิจิตร
3. นางสาววรัญญา  มูลหา
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาวดี  ทองดีวิเศษ
 
1. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.9 เงิน 15 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิสร  ชูเลิศ
2. เด็กชายศิวดล  สอนจิตร
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ชาติบุตร
 
1. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
2. นางสาวปาณิศรา  จำปารัตน์
 
146 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายวัชระ  ต๊ะวรรณ
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ยางนิยม
 
1. นางสาวชญาณี  ฤทธิ์ณรงค์
2. นางสาวปาณิศรา  จำปารัตน์
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  ศิริยา
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  แตงน้อย
2. เด็กชายณัติฐพงษ์  ทองจอน
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี