สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางวราภรณ์  ทองน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 17 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจารุเดช  อ้วนมี
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 41 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชะอ้อน
 
1. นางวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวชลาลัย  เกตุทอง
 
1. นางอัญชนา  บุญพุฒ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลาเสือ
 
1. นางณัฐณิชาช์  แสงโห้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวณิชารีย์  แสงเรือง
 
1. นางฐิติรัตน์  เอกวัฒน์พานิชย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.09 ทอง 28 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจุทามาศ  อินสุธา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงนัทธมน  พ่วงอาษา
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.98 เงิน 37 โรงเรียนหนองบัว 1. นายกฤษณะ  ฉ่ำน้อย
2. นางสาวทรรศนีย์  อินจันทร์สุข
3. นายอานันต์  ชาญเดช
 
1. นางสุภัทธา  ทองกันทา
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกตวรรณ  บุญมี
2. เด็กหญิงสิรินดา  นกลอย
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพรทิพา  เสาสง่า
2. นายสิทธิกร  อินสวน
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนดล  สินธุอุไร
 
1. นางมาลี  แยบกสิกิจ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีไพร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสนธิ
3. เด็กหญิงธิษณา  อนันทสุข
 
1. นายพชร  พันธุ์รอด
2. นางสาวเขมินทรา  กรรขำ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นางสาวภัฒชรา  บุญเรือง
2. นางสาวอัมราพร  ฉลวยศรี
3. นางสาวเขมจิรา  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายพัลลภ  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวหรรษา  จงอุดมชัยกิจ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.9 เงิน 30 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงปัทมา  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เศษจันทร์
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  นกลอย
 
1. นางสาวเอราวัณ  บุญมั่น
2. นางพัชริดา  ขำทวีพรหม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 31 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกฤตยาภรณ์  เพ็งภู่
2. นางสาวชาลิสา  เพ็ชรคง
3. นางสาวธนาวดี  คงคาน้อย
 
1. นางสุนันท์  จันทร์ดิษฐ
2. นางยุพา  อ่อนสด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มหาวีระตระกูล
2. เด็กหญิงสิรีธร  ลาพรม
 
1. นายไกรสร  อ่อนบาง
2. นางสุนันท์  จันทร์ดิษฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62.85 ทองแดง 30 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชนากานต์  ฉนานุกูล
2. นางสาววริษฐา  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายธีระชัย  เอี่ยมผ่อง
2. นางสาวปิยนุช  ทองเขียว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วก่ำ
 
1. นางวัชรา  ญาณปัญญา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายบูรเดช  ชูแสง
 
1. นายวิรัช  ญาณปัญญา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  อารีภักดิ์
2. เด็กชายวริศ  สุขเจริญ
3. เด็กชายเมธัส  มานวกุล
 
1. นางรวีวรรณ  พูนสุวรรณ
2. นายธน  ธนธำรงกุล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 13 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายณัฏฐวิทย์  ชาญเวชศาสตร์
2. นายสรวิศ  ผักหวาน
3. นายแทนไท  จันทร์ธนวงษ์
 
1. นายศรัณย์พจน์  ทรัพย์ขำ
2. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 26 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์เทพ
2. เด็กหญิงนรัญญา  สุขแจ่ม
3. เด็กชายอนุภัทร  กลัดพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สกุลวา
2. นางสาวศริญญา  พิมพ์หนู
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวธนภรณ์  เมฆช้าง
2. นางสาวศิริรัตน์  เกตุแย้ม
3. นายอริญชัย  นิลสนธิ
 
1. นางสุวรรณี  พรหมประสิทธิ์
2. นางกนกภรณ์  นิลสนธิ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 24 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับทิมศรี
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  บัวลา
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ตะใบนาค
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ขอดจันทึก
2. นางสาวเบญจวรรณ  สงกาที
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายทิวากร  ศรีพลอย
2. นายประเมษฐ์  นิลกร
3. นายสมรักษ์  มีมาก
 
1. นางสาวชุติมา  เจริญผล
2. นางสาวหทัยรัตน์  วิสิทธิเขตรกรรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ขันทอง
2. เด็กหญิงนุสรา  แหลมแก้ว
3. เด็กชายยศวริศ  วุฒิวรลักษณ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  นิ่มตลุง
2. นางสาวภัทรภร  เผยกลิ่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  แรมไพร
2. นายธนายุต  สุขเกษม
3. นายศิขรินทร์  บัวชื่น
 
1. นายปุณยวีร์  ยอดทอง
2. นายปรุงศักดิ์  นาแพง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายวิวิธชัย  คณฑา
2. เด็กหญิงใบตอง  พลอยสว่าง
 
1. นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวชลธิชา  กอแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายนรินทร์  แดงงาม
2. นายวุฒิพงษ์  วงษ์ปิ่น
 
1. นางสาวณัฎฐิรา  อมราสิงห์
2. นางสาวพรนภา  สีผึ้ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.78 ทองแดง 31 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายนาวา  ค่ำวัง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ชุ่มกมล
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.74 ทอง 9 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กชายถวิล  โยสัง
2. เด็กชายสรายุทธ์  ศิริบูรณ์
 
1. นางสุกัญญา  ตลอดภพ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ทับทิมโต
2. เด็กหญิงณัฐชา  จันทาทอง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญรอด
4. นางสาวสวรส  เกิดชัย
5. เด็กหญิงสุนิสา  เอี่ยมผ่อง
 
1. นางสาวพัชราภา  เจริญโพธิ์
2. นายชูชัย  สีหานอก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.25 ทอง 27 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญาพันธุ์  คำภิระอินทร์
2. นางสาวชนิตา  จันทร์ไทย
3. นางสาวธนภรณ์  ศรภักดี
4. นางสาวปณิดา  คำนาแซง
5. นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิ์ทอง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  อิ่มศิล
2. นางสาวอริสา  รัมมะนพ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขแก่น
2. เด็กหญิงณัชชา  พงษ์เวียง
3. เด็กหญิงดวงพร  พยมหล
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปรางโท้
5. นายพิชิตชัย  เสื้อทอง
 
1. นายสมเกียรติ  เอมใจ
2. นางสาวยุพา  ทองทา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกาญจนา  กลิ่นบัวขาว
2. นางสาวจิรภัญญา  ขุนแก้ว
3. นางสาวนริศรา  จันทรมงคล
4. นางสาวปวันรัตน์  ใกล้กลาง
5. นายอาทิตย์  สุขอ่ำ
 
1. นางภัทรานิษฐ์  อิ่มศิล
2. นางสาวสาวิตรี  เกตุประยูร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จิตรทรัพย์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  แฝงกระโทก
3. เด็กชายวัชรินทร์  มาวัง
4. เด็กชายศตวรรษ  พุ่มเจริญ
5. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสวรรค์
 
1. นางสาวชุติมา  มาขุนทศ
2. นางสาวศลิษา  หงษ์ทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.25 เงิน 37 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจันจิรา  อยู่ศรี
2. นายนพดล  บุญมี
3. นางสาวบุญตา  ครองศิลป์
4. นายมานพ  ระคาม
5. นางสาวอธิกา  โยพันดุง
 
1. นายรุ่งทิวา  วิทยาขาว
2. นางสาวสุนันทา  แข็งแรง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.8 เงิน 29 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  คมขำ
2. นายกิตติภูมิ  พึ่งจ่าง
3. นายกีรวัติ  ทรัพย์พาลี
4. นายชาคริต  โพธิ์พิทักษ์
5. นายณัฐพงษ์  ศรีเดช
6. นายณัฐพล  สังข์สุด
7. นายต่อลาภ  ลาภพาณิชยกุล
8. นายต้นน้ำ  ทาฟอง
9. นางสาวธารารัตน์  ระออเอี่ยม
10. นางสาวปิยานุช  สร้อยแก้ว
11. นายพงษ์เทพ  ทองทิพย์
12. นายภานุพัฒน์  ดีน้อย
13. นายยุรนันท์  โหนสกุล
14. นายรัตนากร  ศรีศักดา
15. นายสิทธิโชค  แพงผา
16. นายสุรชัย  ชูใส
17. นายอนรรฆวี  นีละวรพจน์
18. นางสาวอรทัย  แท่งทอง
19. นายอรรถพล  ลานุช
20. นายอาทิตย์  จงสุขกลาง
 
1. นางสาวกำจัด  อินชูพงษ์
2. นางรัชนี  จันทร์ไข่
3. นางสกุลตา  รอดสการ
4. นายสิทธิชัย  พรหมประสิทธิ์
5. นายสมประสงค์  บุญคง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง 15 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนริศรา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางโสมนัส  บุญโห้
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 34 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกิตติมา  ทัพเจริญ
 
1. นางบุศรินทร์  ลัทธิเดช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คุ้มกล่ำ
2. เด็กชายณัฐพล  ทั่งผล
 
1. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
2. นางนารี  อินทร์จันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายปวรุตม์  เจียมจิระเศรษฐ์
2. นางสาวพิชญาภา  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางดาวล้อม  ธีระรังสิกุล
2. นางสำเนียง  เพ็ชรอินทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 78.6 เงิน 41 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกาญจนา  เกตุสุริวงษ์
2. นางสาวจินตนา  สินสุพรรณ์
3. เด็กหญิงชลันดา  ป้อมอยู่โคน
4. นางสาวญาณิศา  สว่างพึก
5. เด็กหญิงณิชกานต์  อู่อินทร์
6. เด็กหญิงนรารัตน์  ใจแสน
7. เด็กหญิงปิยพร  พรามนาม
8. นางสาวภรดาณี  จันทร์เจริญ
9. เด็กหญิงสุธาสินี  ราชสันเที๊ยะ
10. เด็กหญิงอัมภาพร  แก้วนิยม
 
1. นางธิรดา  วงษ์ทานมัย
2. นางโสมนัส  บุญโห้
3. นายปรีชา  สังข์อ่ำ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญญาลักขณ์  จันฉลู
2. นางสาวชนนิกานต์  บุญประดิษฐ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  รอดนิล
4. เด็กหญิงณริศรา  สิงห์ลี
5. เด็กหญิงธัญวลัย  เทพทอง
6. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ตลุ่มทอง
7. นายพีรพล  จ้อยสูงเนิน
8. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร์แก้ว
9. นางสาววิวตะวัน  สุ่นกุล
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
11. เด็กหญิงสุภัทรา  สนทอง
12. เด็กหญิงอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รักช่วง
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นชวน
15. เด็กหญิงเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางเสมอ  เปลี่ยนหมื่นไวย์
2. นางสาวรจนา  สินใหม่
3. นางสาวขวัญชนก  กัญทาทอง
4. นางสาวสาวณี  ชีพันธ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศีรษะ
2. เด็กหญิงศิริพร  ห่วงแก้ว
 
1. นายบัญชา  ชมบริสุทธิ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. นายชัชวาล  จิตรชื่น
2. นายพีรณัฐ  ลาพรม
 
1. นางสุมิตรา  นภาวิวัฒนากุล
2. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดามณี  แก่นยิ่ง
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปาริชาติ  นาคาพงษ์
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังคะรินทร์
 
1. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพงษ์นรินทร์  อินทะศร
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองปาน
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาววรัญญา  วงษ์พรม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชรัล  เขียวดี
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  จันทร์สกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพิมพ์วิภา  รักวัติ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวัชราพร  แก้วปรีชา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลมี
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสาริดา  เรียงสา
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชัยธวัช  แสงวิเศษ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พายพัตร
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พลอยวิรุฬห์
3. เด็กชายศุภเดช  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกรรณิกา  ยามสุข
2. นางสาวจันทิมา  เขตการณ์
3. นางสาวปนัดดา  ไชยะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัทมา  คำภา
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวลลิตา  สกุลช่วย
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัว 1. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีงาม
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 14 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายเมธี  วินทะชัย
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัว 1. นายพัฒนะ  บุญบาง
 
1. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยารัตน์  สกุลมา
2. นายณัฐพล  จันทรังษี
3. นายดนุพล  นุ่มสกุล
4. เด็กชายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
5. นายนิรุต  บางประเสริฐ
6. นายพัฒนะ  บุญบาง
7. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
8. นางสาวลลิตา  สกุลช่วย
9. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
10. เด็กชายวีระกร  ผ่องจิตร
11. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
12. เด็กชายสิริศักดิ์  อินทร์ยิ้ม
13. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
14. นายเจษฎากร  แสงพุก
15. เด็กชายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
2. นายดนุพล  นุ่มสกุล
3. นายนิรุต  บางประเสริฐ
4. นายพัฒนะ  บุญบาง
5. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
6. นางสาวลลิตา  สกุลช่วย
7. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
8. เด็กชายวิทวัส  เกตุเจริญ
9. เด็กชายวีระกร  ผ่องจิตร
10. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
11. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
12. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  มูลอนันต์
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  สมฤดี
3. เด็กชายชโรธร  นวลละออง
4. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีสว่าง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักรัตน์
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  รักนา
7. เด็กชายธีรภัทร์  คงโต
8. เด็กชายนิพัทธ์  ขุนแก้ว
9. เด็กชายบุญบันดาล  พูลพันธ์
10. เด็กชายพันธวัช  วงษ์นุช
11. เด็กชายภิญโญ  พุ่มพฤกษ์
12. เด็กชายภูวนัตถ์  พรมรังษี
13. เด็กชายศุภรากร  ชื่นจันทร์
14. นายศุภโชค  กล่ำสุวรรณ์
15. เด็กชายสมพงศ์  ทับทิมศรี
16. นายสรธัญ  เสวกวงศ์พระ
17. นายสรวิศ  รอดสการ
18. เด็กชายสุทิวัส  โทวะดี
19. นายสุพกฤษ  ชำนาญรักษา
20. นายเก่งกมล  พุ่มพวง
21. เด็กชายเจริญชัย  ขำสุข
 
1. นายวีรชน  พูลพันธ์
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นางจริยา  หวังประเสริฐ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคดี
4. เด็กชายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
5. เด็กชายวิศรุต  ศิริเมือง
6. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  หนูเมืองธำรง
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายจตุพล  ทรัพย์ชื่น
2. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
3. นายภาคภูมิ  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
5. นางสาวศิริธัญญพร  นิพันธ์ประศาสน์
6. นายอดิเรก  อิ่มบัว
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.75 ทอง 10 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  มีมุข
2. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
3. นายกฤษฏา  วงษ์นาค
4. นางสาวจินต์ศุจี  บุรีรัตน์
5. นายชัยวัฒน์  ผาสุขจิตร์
6. เด็กหญิงญาดา  สวยไธสง
7. เด็กหญิงณภทรวรรณ  สินอิ่ม
8. นายทศพล  อินทร์ฉ่ำ
9. เด็กชายธนวัฒน์  ท้วมดี
10. นายธนวัฒน์  นิ่มวงค์
11. นายธนวุฒิ  นิ่มวงค์
12. นายธนิน  แดงนิ่ม
13. เด็กหญิงธัญมน  ภู่ทอง
14. นายธีรพัฒน์  มากขุนทด
15. นายนครสวรรค์  ใหญ่มาก
16. เด็กชายนลธวัช  นัยชิต
17. เด็กหญิงนววรรณ  ทองทวี
18. เด็กหญิงนิษา  ดีสุ่ม
19. นางสาวปุญยนุช  เมรุวัย
20. เด็กหญิงพรชนก  ดีด้วงชาติ
21. นางสาวพรรณทิภา  ปากะตัง
22. เด็กหญิงภราพร  แก่นหมั้น
23. นางสาวภาวนา  สมานใจ
24. นายรณัฐชัย  สิงห์เรือง
25. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพูล
26. นางสาววิณิตา  คุ้มตระกูล
27. นางสาวศิริพร  คนพิทักษ์
28. นายสมรักษ์  เสาวรส
29. นายสันทัด  ศรสุวรรณ
30. เด็กหญิงสุกัญญา  อินชู
31. เด็กหญิงสุจิตรา  มณีวรรณ
32. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภักดีสุข
33. เด็กหญิงเกษร  บุญสร้าง
 
1. นายวิชาญ  โพธิ์อ่อง
2. นายหัสชัย  ขำประไพ
3. นายชาญณรงค์  แป้นโต
4. นายชนกานต์  บุญเขียน
5. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
6. นางพจณา  ชูช่วย
7. นางสาวอรวรรณ  มั่นศรี
8. นางสาวจิราวรรณ  มูลลอด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายอดิเรก  อิ่มบัว
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 20 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุธ  สุวรรณรงค์
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายพลวัฒน์  มีสี
 
1. นายมนตรี  สินน้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาวี  อิ่นคำ
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.1 ทอง 9 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายภูบดี  อินทร์ชู
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชิดชนก  จิตรชื่น
 
1. นางสาวอุษณีย์  วงษ์จันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 32 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นางสาววรินดา  มูลทอง
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วกัณหา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายเมธัส  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายนภนต์  จันทร์สงวน
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทับแคลน
 
1. นางสาวสุธาวรรณ  สุขพัฒน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  สระบัวทอง
3. เด็กหญิงกฤติยา  รอดแก้ว
4. เด็กหญิงกาญจนา  พวงสิน
5. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์หอม
7. เด็กหญิงคณิศร  รอดเมือง
8. เด็กชายจตุพร  เคร่งครัด
9. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
10. เด็กชายจาตุพงษ์  เสือโฮก
11. เด็กหญิงจารุวรรณ  โรจนกิจ
12. เด็กชายจิรายุ  วงค์กองแก้ว
13. เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริปากร
14. เด็กหญิงณิชกานต์  ประโยชน์สุข
15. เด็กหญิงทิพกัญญา  อินทร์สง่า
16. เด็กชายธนดล  กองเมือง
17. นายนัทธพงศ์  ภู่ทองคำ
18. เด็กชายประสพโชค  บุญเกิด
19. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทรัพย์เหมือน
20. เด็กชายปิรันดร์  สระบัวทอง
21. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองคำ
22. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุประ
23. เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมพ์หล่อ
24. เด็กหญิงมาลินี  มุกดาหาร
25. เด็กชายวนัส  สุขลำใย
26. เด็กหญิงวรพิชชา  เศรษฐพงษ์
27. เด็กชายวิวัฒน์  ศรีเมฆ
28. เด็กชายวิศรุต  ศิริเมือง
29. เด็กชายศักดา  แพ่งแก้ว
30. เด็กหญิงศุภพร  เรืองฤทธิ์
31. เด็กหญิงสราญเนตร  คงสนิท
32. เด็กหญิงสุทธิดา  ฟักโต
33. เด็กชายสุรสีห์  แสงงามซึ้ง
34. เด็กชายอนันต์  เทศสมัญ
35. เด็กชายอัครพนธ์  โตทัพ
36. เด็กหญิงอัสมาร์  เจนการ
37. เด็กชายอาทิตย์  บุญเกิด
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกฤษกร  บัวศรี
2. นางสาวกาญจนา  เชื้อนุ่น
3. นางสาวกาญจนา  ศรีเมฆ
4. นางสาวกุลภรณ์  ไชยมงคล
5. นายขวัญชัย  ศิริเพ็ญ
6. นายจตุพร  ม่วงสิงห์
7. นายจตุพล  ทรัพย์ชื่น
8. นางสาวจันทิมา  บุญมา
9. นายจิรายุทธ  ศิริเกษ
10. นายชยาภินันท์  วงษ์เนตร
11. นางสาวชุติมา  สายเส็ง
12. นางสาวณัฎฐา  ประคองทรัพย์
13. นายณัฐพนธ์  ปานอุดมลักษณ์
14. นางสาวณัฐมล  สิงห์ขันธ์
15. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
16. นางสาวธนพร  มาผิว
17. นายธนภัทร  อิศรางกูล
18. นางสาวธฤตมน  สุวัตธิกะ
19. นางสาวธัญญาพร  ภาษี
20. นางสาวนฤมล  กุมภาพันธ์
21. นายนิธิ  ฤทธิ์น้อย
22. นางสาวพรกนก  ไตรรงค์
23. นายพลวัฒน์  มีสี
24. นายพีรกรณ์  ชะนานาน
25. นายภูวนัย  ทองมี
26. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
27. นางสาวลัดดาวัลย์  แตงร่ม
28. นางสาวลัดดาวัลย์  มีสุข
29. นางสาววราภรณ์  แถวนาม
30. นางสาววาสนา  โพธิพูล
31. นายวิศรุต  แผนบัว
32. นางสาวสุนิษฐา  บุญประสิทธ์
33. นางสาวสุภาพร  โกทัน
34. นางสาวสุมิตรา  กรุดเงิน
35. นางสาวอธิตยาภรณ์  พูลสิน
36. นางสาวอริษรา  พัดดำ
37. นางสาวอัญชุลีกร  นามเรือน
38. นางสาวเอเซีย  พูลสิน
39. นายไตรณรงค์  ปานพรม
40. นางสาวไพนรินทร์  หอมภูงา
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายจิตรภาณุ  เสือภู่
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขุมโมกข์
3. เด็กชายตุลาการ  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงธนพร  รื่นอายุ
5. เด็กชายนนทกร  พวงสมบัติ
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นิลทัพ
7. เด็กชายวสุวัฒน์  ชูมา
8. เด็กหญิงศุภกานต์  สุขวิญญา
9. เด็กหญิงอันธิกา  โพธิ์อ่อง
10. เด็กหญิงอินธิราพร  สนิทผล
 
1. นางสาวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส
2. นางสาวอรรถพร  ซาสอนตา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สีหามาตย์
2. นางสาวจิตติญภา  ก่ำครบุรี
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขุมโมกข์
4. นางสาวนิศารัตน์  มีปัญญา
5. นางสาวพรสวรรค์  แก้วคง
6. นายวรรณรัตน์  แสนจินดา
7. เด็กหญิงศุภกานต์  สุขวิญญา
8. นางสาวสุกัญญา  ปานเจริญ
9. นายอภิเษก  ไทยเจริญ
10. นายเมธัส  ปรานี
 
1. นางสาวนงค์นุช  แก้วจุตุรัส
2. นางสาวอรรถพร  ซาสอนตา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กหญิงนนทิชา  ผาสุข
2. เด็กหญิงปิยะมาศย์  ทองแท้
3. เด็กหญิงรษา  ฟักทอง
4. เด็กหญิงศิริวรรณษา  สังข์สิทธิ์
5. เด็กหญิงสุรนาถ  มากมี
6. เด็กหญิงเนตรนภา  เชยจิตร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงจันทร์
2. นายสรทรรศน์  เล็ดมะ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. นางสาวธิติยา  ทะวงษา
2. นางสาวพัชรีพร  สิงห์ลา
3. นางสาวพิมพร  ทิพประเสริฐ
4. นางสาวศศิธร  เงินกลม
5. นางสาวสาวิตรี  เกษมณี
6. นางสาวสุนิตา  ขำพุก
 
1. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
2. นางสาวนาถยา  บัวงาม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธนจารุวิทยากร
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอี่ยมกระจ่าง
3. เด็กหญิงประภาสิริ  ประสาททอง
4. เด็กหญิงมุฑิตา  ศรสุรินทร์
5. เด็กหญิงศจี  สง่ารัตนพิมาน
6. เด็กหญิงสุธาสินี  มีชัย
7. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีสงคราม
8. เด็กหญิงเอมมิกา  ดอนชะเอม
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
3. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอี่ยมกระจ่าง
2. นางสาวธนาภรณ์  ช่วยอุระชน
3. นางสาวรวิสรา  ราชประสิทธิ์
4. นางสาวลูกปลา  บุญหาญ
5. เด็กหญิงศจี  สง่ารัตนพิมาน
6. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีสงคราม
7. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วโต
8. นางสาวเพ็ญนภา  อวนศรี
9. เด็กหญิงเอมมิกา  ดอนชะเอม
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 19 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  กันงาม
2. นายกิตติ  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวจิตตมาศ  มุสิกะทัน
4. นางสาวจุฑารัตน์  ท้าวเชียง
5. นายธนพล  ด้วงชนะ
6. นายปฎิภาณ  เนตรปัญญา
7. นายประชาธิปไตย  ทรงครุฑ
8. นางสาวพรชิดา  โชติพรม
9. นางสาวพิมพ์วิภา  โพธิ์เขียว
10. นายภิญโญ  สุขน่วม
11. นายยุทธวีระ  อิสรภาพ
12. นายวัลลภ  เจริญพร้อม
13. นางสาวสกลสุภา  เอี่ยมผ่อง
14. นางสาวสุนิสา  สุขขานนท์
15. นางสาวสุภาพร  สุขเทพ
16. นายเกชา  เอี่ยมผ่อง
 
1. นายประจักษ์  โพธิ์วัด
2. นางประไพ  วัฒนภาเกษม
3. นางสาวศศินิสา  พูลทอง
4. นายสุรสิทธิ์  แย้มสัจจา
5. นางแสงเดือน  วันทอง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายกิตติพศ  แพจีน
2. นางสาวขนิษฐา  ปริญจิตร์
3. นายครรชิต  ดีศรี
4. นายณัฐพล  พัดตาสิงห์
5. นายมาวิน  ขุนนางจ่า
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
2. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายวิศวะ  รักนา
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  แก้วขุนทศ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
2. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชิดชนก  จิตรชื่น
 
1. นางสาวรัตติยา  พวงมาลี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวภัสราภรณ์  งามสมจันทร์
 
1. นางสาวอรพิน  บ้านชี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภาสินี  ปราณีพิทักษ์
 
1. นางสาวแสงทอง  ภูศรี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 36 โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. นายพชร  ขจรกล่ำ
 
1. นางเกษกมล  ศรีประเสริฐ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง 12 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนรินทรา  นันทสำเริง
 
1. นางอริสา  ขำคง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 25 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจุฬารัตน์  ปั้นโท้
 
1. นางสาวอุษณีย์  วงษ์จันทร์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44.53 เข้าร่วม 35 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายสุรพงษ์  โตเต็ม
 
1. นายบำรุง  อ่ำรอด
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60.75 ทองแดง 33 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชิดชนก  อารีภักดิ์
 
1. นางสาวณิชาภา  สุริยะ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 37 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปลายรุ้ง  แก้วถนอม
2. เด็กหญิงรวิพร  วงศ์อุไร
3. เด็กหญิงรัชนีกร  เพชรทอง
4. เด็กหญิงศศินิภา  นาคำ
5. เด็กชายสุรพัศ  หน่ายสุวรรณ
 
1. นางนิติยา  น้อยเกิด
2. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 35 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  กลิ่นศรี
2. นายฐิติวัชร์  อัครสถิตพงศ์
3. นายภูวไนย  ชะเอม
4. นางสาวสกุลนารี  คำหล้า
5. นางสาวสุทธิดา  สาระวัน
 
1. Mr.Damien  Harvey
2. นายสมชัย  เหล่าโรจน์ทวีกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.01 ทอง 19 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แดงพวงไพบูลย์
 
1. นายกิตติธัช  แสงดี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.59 ทอง 4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจิรกิตติ์  ศรีสุธรรม
 
1. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 44.2 เข้าร่วม 25 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาววนิสา  สิริพัชรสกุล
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 31 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนายิกา  ปานเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  งามวิลัย
2. นางจรัสศรี  หะทะยัง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม 27 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  แป้นเพชร
2. นางสาวอรทัย  เบ็ญพาด
 
1. นางชรินทร์  ทองคำ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.56 เงิน 13 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายราชันย์  เขื่อนเพชร
2. เด็กชายวรวุฒิ  มวลอินทร์
3. เด็กชายวีรพล  ต่อวาส
4. เด็กชายสมพล  บวบทอง
5. เด็กชายสหัสวรรษ  เนยอิ่ม
6. เด็กชายสุริยะ  ผ่องผึ้ง
7. เด็กชายอาทิตย์  ใบบุญนาค
8. เด็กชายเกียรติพงษ์  ผ่องผึ้ง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ขุนอภัย
2. นายศุภชัย  คุลี
3. นายจักรกฤษณ์  สนอ่วม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายธนวัต  หมื่นนาค
2. นายธีระศักดิ์  อินทร์ฉ่ำ
3. นายวิศรุต  คำรื่น
4. นายสันต์ภพ  แย้มแก้ว
5. นายเฉลิมพล  สินทรัพย์
6. นายโชคชัย  สุขแจ่ม
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์ทบ
3. เด็กชายธนพัฒน์  นามเดช
4. เด็กชายธนภาคย์  ศิริพันธ์
5. เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหาญ
6. เด็กหญิงมาตา  มลทบ
7. เด็กหญิงศุภางค์พักตร์  อักษรนิติ
8. เด็กหญิงสิริมา  วงษ์พิมพา
9. เด็กหญิงอนัญญา  ปิยะวงศ์
10. เด็กหญิงเปรมยุดา  เกตุนิรันดร์
 
1. นายนทินันต์  ฉัตรเฉลิม
2. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
3. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรสัมฤทธิ์
2. นางสาวจิตรกัญญา  ภู่โต
3. นางสาวปริณดา  แพ่งกล่อม
4. นางสาวพรพิมล  แก้วเทวี
5. นางสาวลลิตา  งามเลิศ
6. นางสาวศศิธร  หรดี
7. นางสาวสุดารัตน์   จอมคำสิงห์
8. นางสาวสุรางคณา  พลล่องช้าง
9. นางสาวอรวรรณ  สัมฤทธิ์
10. นายไตรรักษ์  ภักดีรัตน์
 
1. นายปุณยวีร์  ยอดทอง
2. นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 18 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เหลืองตรงกิจ
2. เด็กหญิงนริศรา  พิทักษ์ภูเบศร์
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  สนธิโพธิ์
4. เด็กหญิงเกศกนก  สุขแจ่ม
5. เด็กหญิงแสงอรุณ  พูลมาศ
 
1. นายสมบัติ  ภูมิรัตนไพศาล
2. นายสมหมาย  ภูมิรัตนไพศาล
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.9 เงิน 20 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง
2. นายจักรกฤษณ์  เฉลิมทรัพย์
3. นางสาวณัฐญา  มุสิกะชาติ
4. นางสาวธนัชพร  แก้วขาว
5. นางสาวเบญญาภา  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
2. นางสลินณา  ภูมิรัตนไพศาล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงมินฑิฌา  คงถาวร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวรจนาจ  จำปาวอ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล  พวงแก้ว
2. นายนิชนันท์  เครือศิริ
3. นางสาวสุพรรษา  เล็กอุทัย
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวรจนาจ  จำปาวอ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.01 ทอง 10 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิลทอง
2. เด็กหญิงศกลวรรณ  พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  แจ่มสว่าง
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวเสาวรีย์  คณฑา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุทรรศน์  สนประเสริฐ
2. นางสาวพรทิพา  บุญเผือก
3. นางสาวพิชานันท์  กลิ่นรัตน์
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวโบชมพู  เอี่ยมอ่อน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 24 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ราชสมบัติ
 
1. นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์
2. นางสาวสิรินทิพย์  เอี่ยมสาหร่าย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 36 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอรณิชา  สันทะยา
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนหนองบัว 1. นายพีรพัฒน์  แสงวิเศษ
2. นายวริษฐ์  ปัณฐจารุพัชร์
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โลหะเวช
2. เด็กชายวัชรชัย  บุญเอก
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายสุรัฐ  สุวรรณสิทธิ์
2. นายสุเมธ  ชุ่มวิจารณ์
 
1. นายยศพัฒน์  ธนอัครสวัสดิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายพีรภัทร  อ้วนอินทร์
2. เด็กชายภานุ  อาษา
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.25 ทอง 5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกณวรรธน์  มะมุด
2. เด็กชายธเนศวร  อัครโชติวรรณ
 
1. นายบุญส่ง  สัญจร
2. นางสาวเสาวรีย์  คณฑา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน 15 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนากร  พึ่งโพธิ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองมี
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 36 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวรัตนประภา  จิตรชนะ
2. นายสุรศักดิ์  ใจคำ
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นายสดใส  แก้วประสงค์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนหนองบัว 1. นายกิตติคุณ  นาคครุฑ
2. นางสาวพรนารายณ์  ปานทอง
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 18 โรงเรียนหนองบัว 1. นายนันทวัตร  ปั้นสุข
2. นายสุเมธ  ศรีไทย
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเที้ยะ
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงธนพร  สายทอง
2. เด็กหญิงพรรวสา  อ่องเภา
3. เด็กหญิงวริศรา  ทองกา
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. นายนพดล  ฉ่ำน้อย
2. นางสาวปาจรีย์  สุขโชคพานิช
3. นางสาวเจนจิรา  โคตุดร
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวรภพ  อรุณรัศมี
2. นายอนุพนธ์  สุขอร่าม
 
1. นายเสน่ห์  อิ่มอุระ
2. นายเขตรัตน์  ม่วงสุข
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายตะวัน  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายธีรภัทร  หนูตา
3. เด็กชายนทีเทพ  ชัยศิรินทร์
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพงศธรณ์  ปรางค์ทอง
2. นายวีรวัฒน์  แขค้างพลู
3. นายสุรศักดิ์  มั่นอิ่ม
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กชายฉัตรเฉลิม  เนตรทอง
2. นายวายุชัย  โคตรมาลา
3. เด็กชายศรุต  ศิริวัฒน์
 
1. นายทนงศักดิ์  ฟักเงิน
2. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายดนุสรณ์  โทสวัสดิ์
2. นายเสถียร  แสนใจ
3. นายไชยวัฒน์  พันธ์อินทร์
 
1. นายสุธิโชติ  ปุกปิงกาศ
2. นายนุกูล  สอนง่าย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  ถนอมพุทรา
2. เด็กชายสรศักดิ์  อ่อนขำ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปัตลา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  อ่ำอำไพ
2. นางสาวนัฏฐา  อัครวงษ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 15 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นายกฤษณะ  เกษก้าน
2. นายยุทธนา  บุญกอน
3. นางสาวสุธีกานต์  แก้วประภา
 
1. นายพงษ์เดช  ชัชวาลพงศ์
2. นายสมนึก  อ่อนสด
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 22 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่จิว
2. เด็กหญิงขวัญกมล  ลดโต
3. เด็กหญิงนราทิพย์  เพ็ญขัน
4. เด็กหญิงนาฏยา  จันทร์ยิ้ม
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  เภาศรี
6. เด็กหญิงเบญจภรณ์  เพ็ญเกตุการณ์
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  สีแสง
2. นางสาววนิดา  สุขจุ้ย
3. นางสาววาสนา  จุติมา
4. นางสาวสมฤทััย  ศรีบรรเทา
5. นายสุชาติ  แก้วมูล
6. นางสาวเจนจิรา  แซ่จัง
 
1. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นายเกษม  สารีพันธ์
3. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 27 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกาญจนา  รอดภัย
2. เด็กหญิงฉัตรธิญาพร  ผ่องผึ้ง
3. เด็กหญิงชลธิชา  โชติพรม
 
1. นางมัณทนา  ชนาวิรัตน์
2. นางสาวอัญธิชา  ภู่ทองสุข
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.9 ทอง 30 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  จีรรัชต์
2. นางสาวสุพัตรา  อินเลี้ยง
3. นางสาวสุวัจนี  ทัพเที่ยง
 
1. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
2. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กชายกฤษณชัย  น้อยสังวาลย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์รัตน์
3. เด็กชายวีรภัทร  ภูท้วม
 
1. นายเทียน  อินทร์แดน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  ศรีบุญเพ็ง
2. นายนิลพัฒน์  บุญชู
3. นายสหรัฐ  สิงห์โหม
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
2. นางกำจัด  จำปีเพ็ชร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิติยาลักษณ์  ป้องโรคา
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญนะ
3. เด็กหญิงเรือนขวัญ  อุ่นเรือง
 
1. นางณัฐฎ์ธนาพร  ภิรมย์ภักดิ์
2. นางอัจฉรา  ชอนบุรี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวปรียาภรณ์  อิทธิศิริสุนทร
2. นางสาวเฟื่องลดา  หาญกาย
3. นางสาวแก้วตา  โกมลสวรรค์
 
1. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  ระดมวงษ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  น้อยบ้านเกิ้ง
 
1. นางอัญชลี  อัครวงษ์
2. นายอาทิตย์  เก่งสารีกิจ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 41 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวชนกานต์  ชุติมานันท์
2. นายธนวัฒน์  บวชสันเทียะ
3. นางสาวนริศรา  สอนเมือง
 
1. นางสุนิตยา  จิตรทรัพย์
2. นางประทีป  เหล็งไทย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิติญาภรณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพีรดา  บุญมี
3. เด็กหญิงอรนิชา  พันกลั่น
 
1. นางส่งศรี  โอภาษี
2. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐวดี  ทำชอบ
2. นางสาวมัทนีย์  วรเวก
3. นางสาวอาภัสรา  ลุขหิตร
 
1. นางธนพร  แพ่งเกษร
2. นายกมล  แพ่งเกษร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันทา  เสวขุนทด
2. เด็กหญิงธิวารัตน์  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงปัทมพร  อ้นเกตุ
 
1. นายปรีชา  อ่อนสิงห์
2. นางจีรวรรณ  อ่อนสิงห์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 28 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวประกายกานต์  ณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวสุวนันท์  แก้วเกิด
3. นางสาวอำภา  จันทร์ตะเภา
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กชายธนวัต  มีทรัพย์
 
1. นายอนุรักษ์  สักลอ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤษฎา  เรียงเลข
 
1. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง 19 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  นุ่มนวล
2. เด็กชายนที  แผ่นทอง
3. เด็กหญิงอินอร  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวสุนารี  ตุ้มทอง
2. นางสุกัญญา  ตลอดภพ
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สมประสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  นันทสำเริง
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนกรณ์  สิงห์ไพลาศ
 
1. นายนิพนธ์  วิสูตรโยธาภิบาล
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ฤกษ์ดี
 
1. นายมาโนช  แสงศิริ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรหลวง  จั๊บโกรย
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์อุบล
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่วมทอง
 
1. นายอรรถพล  สุวะคุณ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวพรนภา  เรืองพูล
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมน  ไกรสาลี
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ศรีบรรเทา
2. นางสาวเบญญาภา  วิไลวรรณ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายณฐพงษ์  เนตรพลับ
2. เด็กชายวีระพล  ใจสว่าง
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ