สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพรรณปพร  อุดชาชน
 
1. นางอัญชลี  กันปวน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  มณีวรรณ
 
1. นางสุวพัชร  เนียมหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์จักร์
 
1. นางแสงดาว  ปัญญาวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวพิมพิกา  ธรรมศิริ
 
1. นางรุจิราภรณ์   หทัยงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 25 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงมาก
 
1. นางนงคราญ  เจริญพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 14 โรงเรียนสา 1. นางสาวดวงฤทัย  วงค์ปัญญา
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวอาจ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.59 ทอง 30 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ต่างใจ
2. เด็กหญิงภัทรภร  อุปนันท์
3. เด็กหญิงอรจิรา  ตายอด
 
1. นางศศิธร  เพิ่มพูล
2. นางจารี  ใจสุขสันต์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.81 ทอง 12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชนิกา  โนทะนะ
2. นางสาวนภาพร  รกไพร
3. นางสาววิชญาพร  วิเศษกันทรากร
 
1. นางจารี  ใจสุขสันต์
2. นางศศิธร  เพิ่มพูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ยานะแสง
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  รักศิลป์
 
1. นางพัทธนันท์  ขันยม
2. นางวรวีร์  สวัสดิสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวณัฐธิรา  นวลคำวัง
2. นางสาวศุภาวรรณ  อินต๊ะจักร
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  นะพิชัย
2. นางจิราพันธ์  เธียรพิบูลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฐพันธ์  ดาวนันท์
 
1. นางยุวนันท์  เชียงหนุ้น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกิตติศักดิ์  ทนทาน
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนกร  รังสิยีรานนท์
2. เด็กหญิงนภาลัย  กาลา
3. เด็กหญิงมัญชุพร  อ้วนสูง
 
1. นายวีรวัฒน์  ไทยขำ
2. นางนฤมล  นิ่มพยา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญฤทัย  ตันสุข
2. นางสาวนิศมา  วิริยประเสริฐ
3. นางสาวสุขุมาน  ธงเงิน
 
1. นางทิพวรรณ  จำปาแก้ว
2. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 11 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธนยพร  คำชื่น
2. เด็กหญิงสุภัชชา  แสงแจ่ม
3. เด็กหญิงอารยา  อำมลา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปินตา
2. นางณัฐพร  การศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวนุชจรี  สุทธิ
2. นางสาวยลลัดดา  ยาโน
3. นางสาวศศิรัชญ์  สิถิตวรรณรัตน์
 
1. นางสาวพัชนี  ตระกูลแก้ว
2. นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77.6 เงิน 10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ธนูสนธิ์
2. เด็กชายเตชินท์  ว่องอิสริยวณิช
 
1. นางวัชราวไลย์  วงศ์ใหญ่
2. นายนิวัฒน์  พันน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฏฐณิชา  พุฒหมื่น
2. นางสาวพิริยาภรณ์  สมบัติปัญญ์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์อินทร์
2. นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอัญชลี  มุ่งหมายผล
 
1. นายกิจณรงค์  แก้ววังอ้อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนาน้อย 1. นายอัครวิน  กองสอน
 
1. นายเรืองเดช  ปันอ้าย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  มงคล
2. เด็กชายวิมุตติสุข  ประคัลภากร
3. เด็กชายโชติสุรัตน์  สุธรรมวรโรจน์
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคำ
2. นายเกรียงศักดิ์  บัณฑิต
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณฐินี  นันทวาส
2. เด็กหญิงนริศรา  ครุฑธานุวัฒน์
3. เด็กหญิงพรกนก  ศรีแก้ว
 
1. นางรัฐพร  ธิเสนา
2. นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 18 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจินตรา  สหเจริญชัย
2. เด็กชายพจนินท์  สุธรรม
3. เด็กหญิงรินรนี  บางนงค์
 
1. นางรัฐพร  ธิเสนา
2. นางประภาภรณ์  นะไชย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนสา 1. นางสาวนันทิกานต์  พัฒนา
2. นายสุทีมนต์  วงศ์ป้อ
3. นายเจตนิพัทธ์  จันทร์เนตร
 
1. นายอลงกรณ์  วีระพันธ์
2. นายพยุง  ไชยเขียวแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณา
2. เด็กชายนันทกร  แก้วนา
3. เด็กหญิงพรธิรา  ชัยวงค์
 
1. นางปิยธิดา  หม่องต๊ะ
2. นางสาวธิษะนา  กะรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปาลิตา  ล้อสินคำ
2. นางสาวสุภณิดา  ทาตา
3. นางสาวแคทธรีน่า  นุโบรเทน
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นางชวนพิศ  นันตา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนพงษ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสโรชา  คงพิริยะนันท์
 
1. นางประภาภรณ์  นะไชย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิศทาพวน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนสา 1. นายสิทธิโชค  อุตสาห์
2. นายอัคคเดช  อะทะยศ
 
1. นางพวงทอง  ชมภูมิ่ง
2. นางสาวชรินพร  ทะยศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.14 เงิน 11 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายธนิษฐ์  สมปานวัง
2. เด็กชายรัฐสภา  สารกาญจน์
 
1. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.48 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขัดศิริ
2. เด็กชายนนทวัฒน์   สมควร
 
1. นายนรินทร์  เชื้อหมอ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี   ต่างใจ
3. เด็กหญิงมัญชุภา  รักษาหาร
4. เด็กหญิงรัญชิดา  ขุนไกร
5. เด็กหญิงวิสุดารัตน์  รัตนสุเกษม
 
1. นายกวินท์  วงศ์รัตน์
2. นายสมเรียน  วงศ์สัมพันธ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจรัสทิพย์  เจดีย์ชัติย์
2. นางสาวธนัชชา  กันธิพันธ์
3. นางสาวธัญรัตน์  ต๊ะวิไชย
4. นางสาวประภัสสร  คาวะนา
5. นายรัชชานนท์  อายุยืน
 
1. นางวาสนา  เตชะเสนา
2. นางมัลลิกา  ปาณะเสรี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกนกกร   กันไชย
2. เด็กหญิงกนิษฐา   ขัดศิริ
3. เด็กหญิงชลธิชา   มงคล
4. เด็กหญิงปริณดา   เชื้อหมอ
5. เด็กหญิงวรกมล   สุดสม
 
1. นางสาวเพ็ญพิชญา   คำแสน
2. นางสาวสุพัตรา   มาลัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายจตุรนต์   อุปถัมภ์
2. นางสาวฉัตรธิญา   อายุยืน
3. นายนภัสชญากรณ์   หมอป่า
4. นางสาวพัทธกานต์  คนสูง
5. นางสาวอารดา   พังยะ
 
1. นายชัยวุฒิ   แปงหล้า
2. นางสาวปุญญิสา   อายุยืน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกนกสิน  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายกฤตยชญ์  ไชยมณี
3. เด็กชายคัมภีร์  ภิบาล
4. เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนะสิทธิภาคย์
5. เด็กชายเชี่ยวชาญ  ภิบาล
 
1. นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ
2. นางสาวพิมพ์ณภา  นุบุญมา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.75 ทอง 8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายชัยวัฒน   มนุญธรรม
2. นายญาณาธิป   สุขศรีวรรณ
3. นางสาวประทุมพร   พันแก้ว
4. นายปุณณวิชญ์   ขันรินทร์
5. นายศุภกร   ไชยวรรณ์
 
1. นางสาวปิยะดา   พุฒสุด
2. นางสาววิรัชฎาภรณ์   สารใจ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกฤติพงษ์  หมอสุยะ
2. นายกิตติคุณ  ยั่งชยุตพงศ์
3. นางสาวจิราพร  แย้มจิตร
4. นางสาวณัฏฐณิชา  เริงขวัญ
5. นางสาวณัฐชนัน  เสริมชัย
6. นายทศพล  วิเชียรสาร
7. นางสาวธนกร  ธนัญญาภัฏ
8. นางสาวธัญธิตา  พอใจ
9. นายปิยวัฒน์  พันธิสิงห์
10. นางสาวพัชรินทร์  กันทะตา
11. นางสาวภัทรมน  เศรษฐชัยยันต์
12. นางสาวภัทรสุดา  ฝั้นอิ่นแก้ว
13. นายภูริณัฐ  พลสันติกุล
14. นางสาวมันชริสา  พันหนูเทียน
15. นางสาวมันชริสา  พันหนูเทียน
16. นางสาวรัชตวรรณ  ปัญญา
17. เด็กหญิงวาฑิตา  บัวมีธุูป
18. นางสาวสายไหม  กันปวน
19. นางสาวอนัญญา  ปาจินะ
20. นางสาวเพียรอำพร  วุฒิ
 
1. นายธีรพล  เป็งมา
2. นายวาฑิต  บัวมีธูป
3. นางผุสดี  สงวนศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงสุนิสา  สายนาค
 
1. นางมิตรทิรา  กาบนันทา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวฉัตรสุดา  กุศล
 
1. นางสาวประภารัตน์  สายวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายบดินทร์  ชินสุขเสริม
2. เด็กหญิงภัทรพร  ศิริพงศ์
 
1. นายเอกลักษณ์  สัตยวงศ์
2. นางสุพิณญา  สิทธิยศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายฉัตริน  จริยอภิมวิทย์
2. นางสาวอาศิรา   มหายศนันท์
 
1. นางสุพิณญา  สิทธิยศ
2. นายเอกลักษณ์  สัตยวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.4 ทอง 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ซาเทพ
2. นางสาวธันย์ชนก  อ้นน้อย
3. นางสาวธิดารัตน์  งิใสยา
4. นางสาวนฤมนต์  แก้วชมภู
5. นางสาวปียาภรณ์  เรืองรินทร์
6. นางสาวพรญาณี  อินเสาร์
7. เด็กหญิงวาสนา  มังวงศ์
8. นางสาวสุจิตตรา  อิ่นดำ
9. นางสาวอุมาพร  สุทธะ
10. นางสาวเกตุสุดา  บุญกาวิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  บุญกาวิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  สอนยศ
3. นายอุเทน  เครือแปง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. นางสาวขวัญมนัส  สวรรค์เวียงแก
2. นางสาวจารุวรรณ  อาชาบุญญาวิศิษฏ์
3. นางสาวณัฐนรี  แซ่ท้าว
4. นางสาวนิตยา  แซ่วื้อ
5. นางสาวพรกวี  แซ่โซ้ง
6. นางสาวพรสินี  ฤทธิ์พายัพ
7. นางสาวมาลิณี  ฤทธิ์พายัพ
8. นางสาวรัชฏาลักษณ์  แซ่เฮ้อ
9. นางสาวลัดดาภรณ์  วุฒิทรงสกุล
10. นางสาววาสนา  มิ่งมิตรวิบูลย์
11. นางสาววิจิตรา  แซ่โซ้ง
12. นางสาวศศิธร  แซ่โซ้ง
13. นางสาวศานันวดี  เลาอริยวงศ์
14. นางสาวสุธิดา  แซ่โซ้ง
15. นางสาวอภัสรา  เล่าสัจจะสกุล
 
1. นางสาวรวินท์นิภา  สุปัน
2. นายประพันธ์  นันทธนาคาร
3. นางเบญจพร  เมธาฤทธิ์
4. นางขวัญใจ  ปะทิ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธีระวิทย์  แสงดอก
2. เด็กหญิงปพัสดิ์ชลา  สูงงาม
 
1. นายชูศักดิ์  เมืองชัย
2. นางสาวอนุสรา  แสนใส
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวบุญญา  เตชะพิมพ์
2. นางสาวพัทธมน  อินทรพรหม
 
1. นายหยาด  พิมสาร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปัญญาวชิรพาณิชย์
 
1. นายปริญศิลปฺ์  คำพุฒ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  อินมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวคุณากร  อินต๊ะฟู
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวดรุณรัตน์  สบาลงา
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธุวดารา  ดีอาษา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สำลีราช
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนแม่จริม 1. นายณัฐวุฒิ  เลพล
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเพชรดา  คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกานติมา  อินต๊ะแปง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงผกามาศ  ขึ้นนกขุ้ม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คำจันทร์
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นายภาคภูมิ  ต้นผล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินต๊ะจักร
 
1. นายปริญศิลปฺ์  คำพุฒ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสา 1. นายกฤษฏา  มงคลไชยคำ
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  สารเถื่อนแก้ว
2. เด็กชายพีรัชชัย  ตันปัน
3. เด็กชายวรเมธ   ฟองสีถุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางสาวกนิษฐา  รัตน์น้ำหิน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรพล  ชุ่มทิ
2. นายวัชรพงศ์  ไชยเป็ง
3. นายศุภสัณห์  ผาบสละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงษา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพิมนภัทร์  พิพัฒน์วรไกร
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายภัทรธร  กอกดวงคำ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงเกวลี  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายภูวนัย  แตงลิตร์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลอวิภา
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายปฏิภาณ  ธนาฟู
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจตุพร  ไชยา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกิตติกา  เจดีย์กัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชนาธิป  แซ่ย่าง
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรสริน   กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายนพดล  กันทะวิชัย
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงธนัฎฐา  วุฒิยา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญดาว  ภูมินัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญดาว  ภูมินัน
2. นายชนาธิป  แซ่ย่าง
3. นายธีระนัย  บุญเรือง
4. นายนิติ  วงศ์มาลา
5. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลทิพย์
6. นายปฏิภาณ  ธนาฟู
7. นายพัทรพล  บัวกล้า
8. นางสาวพิรพิมล  วะอินท์
9. นายภูวนัย  แตงลิตร์
 
1. นางชะบา  สุดสม
2. นายจรัญ  อุดอ้าย
3. นายปิยะ  คณะธรรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายต่อตระกูล  คำแก้ว
2. เด็กหญิงนฤภร  กองยา
3. เด็กหญิงบุษยา  แดงต๊ะ
4. เด็กหญิงพิชญาภา  อนันตกาล
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปิิมปาตัน
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินต๊ะเหล็ก
7. นายภานุพงศ์  สร้อยศรี
8. เด็กชายภูวมินทร์  ใจหลวงคำ
9. เด็กหญิงรติกานต์  บุญราช
10. เด็กชายรัชพล  ปะละ
11. นายรัฐธรรมนูญ  หน้อยกลาง
12. เด็กชายวรวุธ  อินจ๊อด
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อ้นอรุณ
14. เด็กหญิงวีรดา  อินนันใจ
15. เด็กชายศุภกร  พวงพิพัฒน์
16. เด็กหญิงอธิชา  กันหมุด
17. เด็กหญิงอลิษา  อิ่นดำ
18. เด็กหญิงอังควิภา  ทะนะไชย
19. เด็กหญิงอาภาภัทร  ดีพรม
20. เด็กหญิงเบญญา  วงศ์แก้ว
21. เด็กหญิงในฝัน  ดีพิชัยสุข
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
2. นางวันทนา  ตรงประเสริฐศิริ
3. นางสาวพัชรี  ฮ้อรี
4. นายกุลชาติ  ชัยมงคล
5. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
6. นางสาวสุรีวรรณ  โพธิขาว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 28 โรงเรียนสา 1. เด็กชายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
2. เด็กชายนนทกร  อนุกูล
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  เฟื่องฟู
4. เด็กชายพิทักษ์ชน  มณีแดง
5. เด็กชายวิศรุต  คำปลิว
6. เด็กหญิงิสุมิตตานันท์  มาน้อย
 
1. นายชยพล  รัชติวงค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.7 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกรกนก  ส่องเนตร
2. นายคงกระพัน  ฟ้าสาร
3. นางสาวญาดา  มากผล
4. นายณัชพล  มหายศนันท์
5. นายพนธกร  โชคคุ้มแก้วถาวร
6. นายไพสิฐ  จินายะ
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
2. นายชุมพล  พรหมโชติ
3. นายสิริภพ  สมรักษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนสา 1. นางสาวกนกรัตน์  ขัดแปง
2. เด็กชายกัมพล  สุริยศ
3. นายกิตติศักดิ์  คำลือ
4. นายกีรติ  สิทธิมงคล
5. นายคีรีเขตต์  จันต๊ะสา
6. นางสาวจิรนันท์  สมบุญมา
7. นางสาวจิราพร  ธรรมศิริ
8. นางสาวจุฑามาศ  บุญหาร
9. นางสาวจุฑามาศ  คะทะวาทย์
10. นางสาวชฎาพร  ทิพวงค์
11. เด็กชายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
12. นางสาวชุติกาญจน์  มหามิตร
13. นางสาวทัศพร  บุญมี
14. นายธนพล  เทพประสิทธิ์
15. นางสาวธัญญาเรศ  สุริยะ
16. นางสาวธัญวรัตน์  ธาตุไชย
17. นางสาวนิษฐเนตร  มูลมา
18. นายบรรจง  สีเขียว
19. นางสาวปาริฉัตร  บริบูรณ์
20. นายพรเทพ  เพชรต้อม
21. เด็กชายพิทักษ์ชน  มณีแดง
22. เด็กชายภราดร  หล้าจันทร์
23. นางสาวภานุมาศ  นุ่มนิ่ม
24. นางสาวรุ่งนภา  วังสาร
25. นายลิขิต  กันจะนะ
26. นายวิทยา  ปิจดี
27. นางสาววิภาดา  มะทะคามิน
28. นางสาววิภาพร  ทองดี
29. นางสาววิลาสินี  การินทร์
30. นางสาวศศิวิมล  กองแก้ว
31. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วกาหลง
32. นางสาวศุภลักษณ์  คำสี
33. นายสิทธิโชค  เกตุแก้ว
34. นางสาวสุพัฒธิดา  เจดีย์นันท์
35. นางสาวอนงนาฎ  บุศย์รัศมี
36. นางสาวอรกช  ไตรเนตร
37. นางสาวเขมอักษร  ทิพย์ปัญญา
38. นางสาวเบญจพรรณ  คำเครื่อง
39. นางสาวโชติกา  แก้ววิเชียร
40. นางสาวโรสิฏา  เทพคำ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นายชยพล  รัชติวงค์
3. นายเอกรัฐ  ทุ่งอ่วน
4. นางมาลี  ไชยยศ
5. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
6. นางสาวญาดา  กาป้อง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 37 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายจักรภัทร   ใจแหลม
 
1. นายสุขสันต์   สร้างเสริมความดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายฤทธิ์ชัย  เกตุภูเขียว
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงอริสรา  ธรรมสัจจา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 35 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาววิมลทิพย์   เฟือยคำ
 
1. นายธนัชทัศน์   เพียรกสิกรรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนสา 1. เด็กชายยิ่งดนัย  อุดทา
 
1. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายธนภัทร  โนราช
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงวนัชพร  บุญนาวา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.7 ทอง 6 โรงเรียนสา 1. นางสาวอังคณา  เป็งอินทร์
 
1. นายชยพล  รัชติวงค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 8 โรงเรียนสา 1. เด็กชายสุรชัย  สูงเนิน
 
1. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายอิสระ  ปาโน
 
1. นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 11 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกันตวีร์  สุวรรณโน
 
1. นายชยพล  รัชติวงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 25 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชฎารัตน์  พุทธา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   คำนา
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายสุกฤษฏิ์  ปิงเมือง
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงชุดานันท์  นันฝั้น
 
1. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวคัทลียา  คำปา
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชัชพล  จันทร์ท่าฬ่อ
2. นายชานน  ถนอมศักดิ์
3. นายชิษณุพงศ์  ชัยมณี
4. นายณัฐดนัย  ไชยพละ
5. นายณัฐธัญ  แก้วชมภู
6. นางสาวณัฐนันท์  ลาภิยะ
7. นายณัฐพล  ธะนะลือ
8. นายณัฐวุฒิ  ขัดเป็ง
9. นายดนุชา  อุทธิยา
10. นายธนพล  โนราช
11. นายธรรศ  นภัสกุล
12. นางสาวธาญิกา  นามแก้ว
13. นายธีรวัฒน์  ธนะคำ
14. นางสาวนฤพร  พะยอม
15. นางสาวนุชวรา  ชมภู
16. นายปฏิภาณ  คำมงคล
17. นางสาวปรัชญา  วงค์ป้อง
18. นางสาวปุณณมาส  คำทิพย์
19. นายพงศธร  จันวิสิ
20. นายภพรักษ์  ดวงจันทร์
21. นางสาวภรกัญญา  สุยานะ
22. นางสาวภูมรินทร์  ริเรือน
23. นายภูมิพัฒน์  ประดิษฐ
24. นางสาวมณิสรา  ไชยกาอินทร์
25. นายวชิรวิทย์  แสนทน
26. นายวรวัช  ไชยธิ
27. นางสาววรัญญา  งิ้วผา
28. นางสาววรารัตน์  ลาโพธิ์
29. นายวีระพงษ์  รอดวิเศษ
30. นายสิทธิพงษ์  จีนใจตรง
31. นางสาวสุชดา  ณ น่าน
32. นางสาวสุภาพรรณ  กองวาทย์
33. นางสาวสุรัสดา  กะรัตน์
34. นางสาวสุรางคณา  มีบุญ
35. นายอดิศักดิ์  สีสูง
36. นายอภิวิชญ์  ไชยวุฒิ
37. นางสาวอัญชลี  เจริญดี
38. นางสาวเปมิกา  ขันทะสอน
39. นายเวทิศ  บริบูรณ์
40. นายโกวิท  ศรีประเสริฐ
 
1. นางชะบา  สุดสม
2. นายปิยะ  คณะธรรม
3. นายจรัญ  อุดอ้าย
4. นายภาคภูมิ  ต้นผล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงชุลีมาส  ปิรัตน์
2. เด็กชายนายอนาวิน  ต้นน้อย
3. เด็กหญิงบุตราดา  อนามา
4. เด็กชายภานุวฒน์  ปิรัตน์
5. เด็กชายยศุภกฤต  มะโนราช
6. เด็กหญิงราตรี  หอมเกลี้ยง
7. เด็กหญิงอุปริมา  ปัญญา
8. เด็กชายเดชณรงค์  วงศ์ภา
 
1. นางพนิดา  กุศล
2. นายสุพนธ์  มหายศนันท์
3. นายมานะ  นิรันรัตน์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกรกนก  ทะอินทร์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อุ่นใจ
3. นายคุณากร  ครองดี
4. นายธราพงษ์  เพียรสวรรค์
5. นายปฏิภาณ  วิเศษวัชร์
6. นายปรเมษฐ์  ขันเชียง
7. นางสาวพรพรรษา  ศรีบุญ
8. นางสาวพัทธนันท์  ติ๊บบุญเรือง
9. นายยศนนท์  มหายศนันท์
10. นางสาวอนุสรา  ศรีภุมมา
 
1. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
2. นางสมจิตร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หยาดยศทะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หยาดยศทะ
3. นางสาวนฤมล  คำลือ
4. เด็กหญิงนฤมล  คำลือ
5. เด็กหญิงพรรพษา  ศรีแอ
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  งานอ่อน
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำดี
 
1. นางเปรมจิต  กองมงคล
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สัมโพธิวงศ์
2. เด็กหญิงดวงดาว  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงนิตยา  พงศาผดุง
4. เด็กหญิงบุลิน  แซ๋เล้า
5. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงวิกันดา  ทองเมืองหลวง
7. เด็กหญิงวิชชุดา  วัฒนาตระกูลวงค์
8. เด็กหญิงศิริญญา  แซ่ม้า
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายสำเนียง  เสนา
3. นางเบญจพร  สักลอ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนสา 1. นางสาวกนกรัตน์  ขัดแปง
2. นางสาวกนิษฐกานต์  มหามิตร
3. นางสาวชรินรัตน์  สุดใจ
4. นางสาวณัฐชยา  ไชยชนะ
5. นางสาวนฤมล  มานะกิจ
6. นางสาวปริณดา  คำมานะ
7. นางสาวภานุมาศ  นุ่มนิ่ม
8. นางสาวสุภาวดี  คำมานะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  วัฒนาตระกูลวงศ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนริษา  แซ่ท้าว
4. เด็กชายพรศักดิ์  แสนย่าง
5. เด็กชายพฤทธิ์  นิลแท้
6. เด็กหญิงพิมประภา  พุ่มมาลา
7. เด็กชายพี่รัชชัย  แซ่เล้า
8. เด็กหญิงลีติกุล  แซ่เฮ้อ
9. เด็กชายวรพล  เหลืองตรงกิจ
10. เด็กชายศรชัย  แซ่เปี่ยน
11. เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนาตระกูลวงศ์
12. เด็กชายเจนภพ  แซ่เติ๋น
13. เด็กหญิงเจริญศรี  วงศ์เจริญโชค
14. เด็กชายเชี่ยวชาญ  คำแสน
15. เด็กชายเอกชัย  กอกัน
16. เด็กหญิงแสงมณี  แสนท้าว
 
1. นายสำเนียง  เสนา
2. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
3. นางเบญจพร  สักลอ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นายกิตติคม  จิตประสาน
2. นางสาวนารี  แซ่เฮ้อ
3. นายบรรหาร  ใจปิง
4. นายบุญชัย  บุญอิน
5. นางสาวปริศนา  สุปินะ
6. นายปัญจพล  รวยรื่น
7. นายรณกฤต  ปัันติ๊บ
8. นางสาวรัชนี  แซ่โซ้ง
9. นางสาววนิดา  แซ่โซ้ง
10. นายสยุมภู  หลักคำ
11. นายสุกฤชฎิ์  มังคละ
12. นางสาวสุนิสา  รุ่งเรืองกนก
13. นางสาวสุภาวดี  แซ่โซ้ง
14. นางสาวอนงค์  แซ่เล้า
15. นายเจตริน  ขอดแก้ว
16. นางสาวเบญจวรรณ  เลาอริยวงศ์
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางเบญจพร  สักลอ
3. นายสำเนียง  เสนา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนสา 1. นายจักรกฤษ  กองแก้ว
2. นายนันทวัฒน์  กาอินทร์
3. นางสาวนาถอนงค์  มูลเทียน
4. นายยอดชาย  ด้วงกูล
5. นายอชิรวิทย์  สุยะนา
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.8 ทอง 17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนอนันต์
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวฤทัยรัตน์  วุฒิสาร
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธุระกิจเสรี
 
1. นางสาวนิภาพร  เจดีย์แปง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายศิริ  เต็งไตรรัตน์
 
1. นางสาวนิภาพร  เจดีย์แปง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 27 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชิดชนก  ยะตุ้ย
 
1. นายจรัญ  รัตนศิลา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 28 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พันธุ์แก้ว
 
1. นางสาววนิดา  ชิณะวงศ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.13 เงิน 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพศิกานต์  อุดชาชน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยดี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.41 เงิน 9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกนกนภัส  วงศ์สิริลักษณ์
 
1. นางวรรณาภา  หทยะวัฒน์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงฐานิชา  ดวงตา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พญาพรหม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตัณฑรัตน์
4. เด็กหญิงบัวรวินท์  ขันทะวงศ์วัฒนา
5. เด็กหญิงปั้นบุญ  มโนนัย
 
1. นางสาวศศิวิมล  หอมนวล
2. นายสืบสกุล  หลงเวช
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.4 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกมลฉัตร  นุใหม่
2. นางสาวณิชกานต์  อุ่นใจ
3. นางสาวพาขวัญ  คำตัน
4. นางสาวศศินภา  ตระกูลอิ่น
5. นางสาวสโรชา  ไชยหงษ์
 
1. นางสาวรัตน์ชริพร  กุมมาละ
2. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.09 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายพันธ์วริศ  ฤกษ์วัฒนอำไพ
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  มีปิ่น
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.68 ทอง 12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวศตรัศมี  กิตติ
 
1. นายพงศกร  สกุลบุญญาธิการ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 51.2 เข้าร่วม 22 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวสกุลรัตน์  ถือทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุโขยะชัย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  สัจจานิจการ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เดียวตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  ชัยประพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  ทวีชัย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 12 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวกัญญารัตน์  นันฝั้น
2. นางสาวมุทิตา  ใจกองละ
 
1. นางสาวปภาวดี  หมื่นเต
2. นางสาวกัญชลี  เกียรติกิตติภักดิ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.12 ทอง 9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  มะริลา
2. นายณัฐวุฒิ  มะริลา
3. นายณัฐสิทธิ์  หน่อพงษ์
4. นายนันทวัฒน์  คำชมภู
5. นายศุภกฤต  ตาทิพย์
6. เด็กชายสิรวิชญ์    ก๋าวงศ์
7. นายสุริยา  แซ่ฟู
8. นายอรรถวิท  กันเสน
 
1. นางเบญญาภา  แก้วทิตย์
2. นายพันศักดิ์  กิจการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ใส
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 63.1 ทองแดง 25 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายปฏิพัฒน์  ลำลึก
2. นายพิทยุตม์  สอนศิริ
3. นายภาคย์ภูมิ  รัตนรุ่งโรจน์
4. นายภูธิชย์  หวลอาวรณ์
5. นายเมธิชัย  วงค์เป็ง
6. นายไชยวัฒน์  อธิกรม
 
1. นายประทวน  มณีเพชร
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชรินรัตน์  พันธ์พิกุล
2. นางสาวปาณิศา  ดำเนินผล
3. นางสาวปาณิสรา  คำปาแฝง
4. นางสาวพิมพ์ชนก  นิลาพันธ์
5. นางสาวมณีรัตน์  กันตา
6. นายวรันธร  ไชยกาม
7. นายอนุวัต  ธินันท์
8. นายอลงกรณ์  วงศ์ลังกา
9. นายเอกราช  สหโสภากุล
 
1. นางประทุมมาส  ชมกลิ่น
2. นายสมชาย  ตนใจ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 17 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกอปาริชาติ  อุดมศาสตร์กุล
2. เด็กชายชัยธวัช  โนต๊ะยศ
3. เด็กหญิงณัฐพร  วิระขันคำ
4. เด็กชายมรกต  คันทะมูล
5. เด็กหญิงสรัณยา  แก้วกุรา
 
1. นางสาวญาดา  กาป้อง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีปัญญา
2. นางสาวทิพมาส  วงค์พุฒ
3. นางสาวพราวรวี  ภิรัญคำ
4. นางสาวมยุรี  อินต๊ะฟู
5. นางสาวเขมจิรา  เขียวดี
 
1. นางชุติมา   จันทรบุปผา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยคำ
2. เด็กหญิงพัชรมน  มะศักดิ์
3. เด็กหญิงอรอร  เดือนเพ็ญ
 
1. นางจินตนา  ศิริรักษา
2. นางสาวอรพิน  นาระทะ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวจุฑารัตน์  สมปานวัง
2. นางสาวเขมิกา  อ้อยงาม
3. นายเจษฎา  ปลุกใจ
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
2. นางสาวอรพิน  นาระทะ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.68 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เถวียน
2. เด็กหญิงธนัชพร  ปันอิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุปัน
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.2 ทอง 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกัญญาณัฐ  งานนันไชย
2. นางสาวจันทิมันตุ์  เอี่ยมปราณีต
3. นางสาวณััฐวรรณ  พวงสุวรรณ์
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 15 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจิตราสินี   คำฝั้น
2. เด็กหญิงบุณยาวัฒน์  สัตยวงศ์
 
1. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงญาณินี  กันทะสอน
2. เด็กหญิงนัฐวรรณ  นันต๊ะปิน
 
1. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
2. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายต่อศักดิ์   อุปถัมภ์
2. นายนพรัตน์   บุญศรี
 
1. นายสุรชัย   ใจซื่อ
2. นายวิทูล   อุดอ้าย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปัฐน์นภัทร  คำชาย
2. เด็กชายอริญชัย  นิลทะวงษ์
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายพูนทรัพย์  จันต๊ะ
2. นายอดิศร  หล่อเสถียร
 
1. นายอรรณพ  ใหม่เทวินทร์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงปิยพร  ประสงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ปัญญาอินทร์
 
1. นายอภิราม  งานชูกิจ
2. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  คันทา
2. เด็กชายไตรวิชย์  สิริพูลเพ็ชร
 
1. นายอนุวัต  แก้วด้วง
2. นางสาวดรุณรัตน์  จินดาคำ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธีรกานต์  ถาวัลย์
2. เด็กหญิงสุธิมา  เสียงหาญ
 
1. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
2. นางอรวรรณ  ศรีอักษร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 29.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 1. นางสาวกัลย์สุดา  ธรรมรักษา
2. นายภูเบศร์  เต็มปัน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนสา 1. นายธรรมรัตน์   แสงเพชร
2. นายธิติภัทร  อิ่นคำ
 
1. นายภาสกร  กติยา
2. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายณัฐพล  เขื่อนคำ
2. นายภากร  อุปธิ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริชาญ
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงปณิตา  ธีระไพรพฤกษ์
3. เด็กหญิงพิริยาพร  คำเต็ม
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
2. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 14 โรงเรียนนาน้อย 1. นายชโยชา  ชวลิตสุวรรณ
2. นายพันธกานต์  ขันเปี้ย
3. นางสาววราภรณ์  วุฑฒยากร
 
1. นายธวัช  พรมี
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. นายณัฐพล  กาพรม
2. นายนราวิชญ์  ตาขันทะ
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง 6 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายคณิศร  พรมกามินทร์
2. เด็กชายนิรันดร์  วงศ์พรมมา
3. เด็กชายภาณุพงศ์  อนุปิม
 
1. นายก้าวไกล  ชัยทัพ
2. นายธวัช  พรมี
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนนาน้อย 1. นายกฤษณะ  นันไชย
2. นายตง  ไก่แก้ว
3. นางสาวบุญญานุช  สีแก้ว
 
1. นายก้าวไกล  ชัยทัพ
2. นายบัญชา  ตาดี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายภูวดล  ปันทะนันท์
2. เด็กชายวชิรวิทย์   สัตบุตร
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ไชยปรุง
 
1. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
2. นายประเสริฐ  เครือเสน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายนพดล   จันทร์เขียว
2. นายภาคภูมิ   อิ่นทา
3. นายวิทยา   ขัดศรีลา
 
1. นายหัสดินทร์   บุญเป็ง
2. นายวิทูล   อุดอ้าย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.2 ทอง 7 โรงเรียนสา 1. เด็กชายธีรภัทร  ถึงสุข
2. เด็กหญิงพิมพิศา  อินทะจักร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  มาลีกิตติการณ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางนางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวชุติมณฑน์  อุดใจ
2. นางสาวณิชาภัทร  ปัญญาทิพย์
3. นางสาวสุนิตรา  ปัญญาทิพย์
 
1. นายบัญชา  ตาดี
2. นายชูชาติ  ใจบุญ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 22 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟูสี
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สิงใจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญนำ
4. เด็กหญิงรพีพร  พรมจักร
5. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  บุญนำ
6. เด็กหญิงศิริธร  มินทะนา
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางโสภิณ  อมรรัตน์
3. นางศิรินาฏ  ปัญญาภู
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนสา 1. นางสาวจุฬาภรณ์  ไชยแก้ว
2. นางสาวณัฐณิชา  วงศ์คำ
3. นางสาวธรียา  ปันทิพย์
4. นางสาวปิยพร  หนักป้อ
5. นางสาวศุภลักษณ์  ใหม่นิถะ
6. นางสาวอภิญญา  สีเขียว
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นายสมนึก  ปินตา
3. นางศิรินาฏ  ปัญญาภู
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 28 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กชายชโยดม  บุตรสีทัด
2. เด็กชายสรชัช  ชัยปาละ
3. เด็กหญิงสุภาพร  คงไทย
 
1. นายสมทบ  สุปินะ
2. นางนงเยาว์  นวเจริญพงศ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 36 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฏฐนันท์  ตั้งศรีจันทร์
2. นางสาวบัณฑิตา  นาวิก
3. นางสาวปิยะดา  ยะใหม่วงค์
 
1. นางชนิดา  สวนสาร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายศตวรรษ  ตันนา
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  สุธรรม
 
1. นายกันตวิชญ์  ธิเสนา
2. นายอินทร  วุฒิไชย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายธวัชชัย  ใจแก้ว
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  วงค์พุทธคำ
3. นายเอกรัตน์   เมฆแสน
 
1. นายอนันต์  เทพอาจ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.8 ทอง 11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงชั่นบุณ  เชียงปาละ
2. เด็กหญิงธนรัตน์  สุนา
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตสงาม
 
1. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
2. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.2 ทอง 20 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายพงศธร  ใจเย็น
2. นายวิเชียร  อินทะนันท์
3. นางสาววีรดา  ศรีหานาม
 
1. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
2. นางประกาย  กาบวัง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงลลิตา  กิตติชนะกุล
3. เด็กหญิงศรุตา  ประทุมไพโรจน์
 
1. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
2. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 27 โรงเรียนสา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปัญญายศ
2. นางสาวบาจารีย์  ยาวิละ
3. นางสาวอารียา  นันทะปิน
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางโสภิณ  อมรรัตน์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงปัทมา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงมัสยา  แสนย่าง
3. เด็กหญิงรุจิรา  แปงอุด
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนสา 1. นางสาวมนฤทัย  ปันมิตร
2. นางสาวสุภาวดี  แสนใจ
3. นางสาวสุริพรรณ  ดอนชาดา
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางศิรินาฏ  ปัญญาภู
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงวิจิตรา   หมอป่า
2. เด็กหญิงอริชา   มงคล
3. เด็กหญิงเมทินี   มะลิวรรณ
 
1. นางสาวจันทร์จุรีย์   ดีวงค์
2. นางศิริรัตน์   สุขยิ่ง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.2 ทอง 4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  อ่อนพุ
2. นางสาวนิติยา  ดีมาก
3. นางสาววิชญาพร  บังเมฆ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ใส
2. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นางสาวรุ่งทิพย์  สหเจริญชัย
 
1. นางสาวสงกรานต์  มหามิตร
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 18 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอุบล  ธิอินทร์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ภิรมย์ไทย
 
1. นายกิจณรงค์  แก้ววังอ้อ
2. นายอภิชัย  ธนบุญเรือง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายบวรเทพ  อุดแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทพก่ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  พระกะวาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กชายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวลลิตา  เงาต๊ะสิน
 
1. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ท้าว
2. นางสาวสุภาวดี  สกุลวรภัทร
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองรินทร์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  สุทำเลา
 
1. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
2. นางรวงทอง  ธุระยศ