สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิลป์ท้าว
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 20 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชาญชัย  เตชนันท์
 
1. นางวัชราพรรณ  วิเศษกาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาววัณพา  จันทร
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนปัว 1. นางสาวปริญญา  มีบุญ
 
1. นางบุษบา  จันทร์สุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง 11 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายปริญญา  กุลท้วม
 
1. นางประพิมพร  แสนทวีสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวนันทิกานต์  อาจหาญ
 
1. นางอุุบลวรรณ   หล้าแก้ว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  เมฆยะ
2. เด็กหญิงภัทราพร  พลศิลป์
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  วิยา
 
1. นายกรวิชญ์  อภิวัฒน์ธัญสิริ
2. นางณัฐกา  คำวัง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.81 ทอง 16 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชนิภรณ์  จิตเฉย
2. นายนายวรพล  ปันแปง
3. นางสาวปฏิญญา  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงชลฐิญาภรณ์  การินทร์
2. เด็กหญิงทิรารักษ์  อินต๊ะเม้า
 
1. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
2. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวปิ่นโสภา  ศรีวิชัย
2. นางสาววรรณพร  จิตตรง
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
2. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายอภิภูมิ  ศิริรัตน์
 
1. นายพินิจ  ขัติยะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนปัว 1. นายนพณัฐ  ศิศิวัจน์ไพสิฐ
 
1. นายไธพัตย์  กองศรีธนภาคย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกันต์ชิตา  จิตอารี
2. เด็กหญิงจิราพัชร  คำวรรณะ
3. เด็กหญิงณัฐธภรณ์  ใจสว่าง
 
1. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
2. นางนันทิกานต์  ยาปัน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74.1 เงิน 40 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายคมิก  ตนะทิพย์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แปงใจ
3. เด็กหญิงเกวลิน  มหานิล
 
1. นางพรณภา  ต้าวใจ
2. นางจีรนันท์  วรรณโยธา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 26 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายณัฐพงศ์  จันต๊ะวงศ์
2. นายพงศธร  ตันชูชีพ
3. นายอภิวงศ์  พรมนิมิตร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
2. นายธงชัย  คฤหานนท์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชนาธิป  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงธนัชพร  สารเทพ
 
1. นายศราวุฒิ  สุริยะพรหม
2. นางสาวรัตนา  สายวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74.85 เงิน 10 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  ธนะขว้าง
2. นายทัตพงษ์  มั่นเหมาะ
 
1. นายนพวิศว์  พลทิพย์
2. นางกาญจนา  เสนนันตา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอารียา  อุ่นเรือน
 
1. นางสุจิน  เปี่ยมอริยธน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นายศรายุทธ  กิตินันท์
 
1. นายชัยยุทธ  ทองทิพย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.13 เงิน 9 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พรมนิมิตร
2. เด็กชายพุฒินาท  จันตระ
3. เด็กหญิงวรัญญา  แสนทรงสิริ
 
1. นางสุรีพร  เขียวสมบัติ
2. นางสาวดอกส้ม  แปงคำใส
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิระประภา  เดชะ
2. นางสาวณัฐพร  อินยา
3. นางสาวสุดปรารถนา  จิตรประเสริฐ
 
1. นางสาววัชราพร  ริกากรณ์
2. นางณัฐพร  ธรรมวงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 44 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ยศเสือ
2. เด็กหญิงธัญสินี  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงนภสร  หาญยุทธ
 
1. นายรัชชานนท์  เทพอาจ
2. นางสุพรรษา  เขื่อนธะนะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัณญาภัทร  โพธิ์ทอง
2. นายธนภูมิ  ยอดหล้า
3. นางสาวอาภัสรา  ชูราศรี
 
1. นางสาวสิริกานต์  เจริญภักดี
2. นางบรรพตี  เมืองมูล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ทองเผือก
2. เด็กหญิงจิตติมา  อินรา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไชยขันธ์
 
1. นางมธุละดา  วีระพันธ์
2. นางทัศนีย์  มะโน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤษณะกันย์  แซ่ย่าง
2. นายณัฐศักดิ์  กุณา
3. นางสาวพรสวรรค์  อุ่นใจ
 
1. นางไพลิน  ยาวิไชย
2. นายคุณภัทร  อุทธิยา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่เล้า
2. เด็กชายตราภูมิ  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  เฮงสกุล
 
1. นายเชิด  ปันแปง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวจีราวรรณ  ช่างคิด
2. นายประกาสิทธิ์  พิชัย
3. นายประจักษ์  จันแปงเงิน
 
1. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชวนากรณ์  คำหอม
2. เด็กชายรชต  ชนะภัย
 
1. นายอภิรัตน์  เชียงหนุ้น
2. นายสุบรรณ  ไชยหาญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.7 ทอง 10 โรงเรียนปัว 1. นายนครินทร์  นาคอ้าย
2. นายภคพล  ณรินทร์
 
1. นางสาวเยาวภา  โนพวน
2. นายอภิรัตน์  เชียงหนุ้น
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.48 ทองแดง 27 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายราเชน  บุญอิน
2. เด็กชายวิบูรณ์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นายสมพงษิ์  โลนันท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.08 ทอง 8 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัฒน์  ศิริ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  คำไทย
 
1. นายสมพงษิ์  โลนันท์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  วงศา
2. เด็กหญิงนิธินาฏ  ธนวัฒน์พัชร
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  กันธุระ
4. เด็กหญิงสุธินี  สีแดง
5. เด็กหญิงเขมิกา  สมมุติ
 
1. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
2. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.75 ทอง 18 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธหลวง
2. นายชัยณรงค์  รัตนกันทา
3. นางสาวนพวรรณ  พรหมรักษ์
4. นางสาวพัชนีกรณ์  คันทะมูล
5. นางสาวรวินท์นิภา  อนุจร
 
1. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิราอร  ทะนิต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทรวิมล  วิริยะ
3. เด็กหญิงสิรปภา  คำแสน
4. เด็กหญิงสุธีมา  ไชยสลี
5. เด็กหญิงอภิชญา  นารี
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นายพิเชษฐ์  ใบยา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวน้ำทิพย์  มาดี
2. นางสาวปาริฉัตร  พนะสัน
3. นางสาววนิดา  ยอดออน
4. นางสาวสุดาทิพย์  อินปา
5. นางสาวอภิญญา  นะชน
 
1. นายสุธิราช  ใจแก้ว
2. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชัย  ยากับ
2. เด็กชายธีระพงษ์  ท้าวแพทย์
3. เด็กชายภัทรพล  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงศิริพร  กำแทง
5. เด็กหญิงเบญจพร  เสารางทอย
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายธีระพงศ์  ศรีคำ
2. นางสาวพรรณิกา  ตามัย
3. นางสาวพัชรินทร์  คำลือ
4. นางสาวพัชรี  คำลือ
5. นางสาวศรัญญา  สงสะนะ
 
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกฤตยช  แก้วหลวง
2. เด็กหญิงกาลัญญุตา  ธะนะตา
3. เด็กชายจิรายุทธ  เทพทิพย์
4. นางสาวชมพูนุช  สุวรรณ
5. เด็กชายชูติพล  ไชยยะ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิลป์
7. นางสาวทรรศน์มน  ลำวุฒิ
8. เด็กชายทินกร  ธนิษฐากัลยกร
9. เด็กหญิงทิพานัน  กันทะเสน
10. เด็กชายนันทิวัฒน์  เทพทิพย์
11. เด็กชายน่านนที  เพชรรัตน์
12. เด็กชายปาณชัย  ยาปัน
13. เด็กชายพลวัต  เชี่ยวสุวรรณ
14. เด็กหญิงพลอยชมพู  ป้อมสุวรรณ์
15. เด็กชายพัฒณชัย  ใจห้าว
16. เด็กชายรัชชานนท์  เนตรทิพย์
17. เด็กชายลัทธพล  สุทำแปง
18. เด็กชายวีรชัย  หาญยุทธ
19. เด็กชายสิรภพ  อินทร์ทัพ
20. เด็กชายสุทธิพงษ์  กะรัตน์
 
1. นายสิรธีร์  ศิริรัตน์
2. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
3. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
4. นายอดิศร  ภูยาง
5. นายชัยยศ  จงจิตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 42 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หาญต๊ะ
 
1. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง 15 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายสายปัญญา  อินทะรังษี
 
1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายฉันฑวัต  วันดี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันธิยาใจ
 
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.8 เงิน 33 โรงเรียนปัว 1. นายทศวรรษ  กันฟอง
2. นางสาวปัญฑารีย์  บริคุต
 
1. นางสุธิดา  บุพบรรพต
2. นายอรรถวุธ  ใบยา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกรรณิการ์  มีบุญ
2. นางสาวณัฐรดี  บรรเทาทุกข์
3. นางสาวนัทชา  จินเสน
4. นางสาวนุชจรีย์  ตนภู
5. นางสาวปิยะดา  ศิริรัตน์
6. นางสาววรรณวลี  วิฐาน
7. นางสาววราพร  ขัดคำวงค์
8. นางสาวสตบงกช  กิจสวัสดิ์
9. นางสาวอัศดารัฐ  แก้วโก
10. นางสาวอาทิตยา  ยาปัน
 
1. นางดวงใจ  เนตรทิพย์
2. นายวิรัตน์  คุุณสิทธิ์
3. นายประดิษฐ์  กลาสี
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่ว่าง
2. นางสาวกาญจนา  คณาภิวัฒน์
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทาแปง
4. เด็กหญิงจันทรวดี  ยั่งยืนทวี
5. นางสาวชวิศา  แซ่ลี
6. นางสาวนลิน   แซ่โซ้ง
7. นางสาวนัฐดา  จอมจันทร์
8. นางสาวนิรุชา    แซ่ลี
9. นางสาวพรนภา  เอกภคินลภัส
10. นางสาวพรพิมล  ธนาวิทรรศน์
11. นางสาวยุวดี  สัมโพธิวงศ์
12. นางสาวสุชาดา  คีรีสันติกุล
13. นางสาวสุนิษา  คีรีสันติกุล
14. นางสาวสุวพร  คีรีธีรกุล
15. นางสาวเชษฐธิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
3. นายจักรพงษ์  กานิล
4. นางพัชรินทร์  สุทธหลวง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงปฐมา   ใจสว่าง
2. เด็กหญิงวนิดา  อาชาบุญญาวิศิษฎ์
 
1. นายสัมพันธ์  อินสองใจ
2. นายอาทิตย์  อินทำ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 15 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกนกวรรณ  พงษ์ขันธ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   ยะปัญญา
 
1. นายสัมพันธ์  อินสองใจ
2. นางสาววนัสนันท์  ฝีปากเพราะ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสอน
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวโสระยา  สุยะตา
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผดุงความเป็นไทย
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายพีระพล  มิ่งมโนกานต์
 
1. นางจิินดา  ยังศิริ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายวรพล  ตาลสิทธิ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวบุญยาพร  ชาวยอง
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร   ธรรมศิริ
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายปณิธาน  เสมอใจ
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84.5 ทอง 14 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปิยมาส  วงศ์วาท
2. เด็กหญิงวรรณารัตน์  บานเย็น
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกษาปณ์  อาชาบุญญฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายเสกสรร  นาราศรี
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงจักรีพร  ฝีปากเพราะ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุ่นเรือน
3. เด็กชายยุทธนา  คำขันท์
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
2. นางวชิรญาณ์  มาผิว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายธนาชัย  อินต๊ะกัน
2. นายวัชรพงษ์  เตชนันท์
3. นางสาวสิริกัญญา  วิไชย
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  หาญต๊ะ
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  อะทะ
2. นายณัฐภัทร  ธรรมจักร์
3. นายทักษิณ  อินไชย
4. นางสาวธนัชญา  เมืองคำ
5. เด็กหญิงธิตินาถ  ตนะทิพย์
6. นายธีรนาถ  ไชยมิ่ง
7. นางสาวศุภิสรา  ไชยสลี
8. นางสาวสิริรักษ์  ไชยมิ่ง
9. นางสาวอังศุมาลิน  พิพัฒนเจริญชัย
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางพลอยกษพร  มหายศนันท์
3. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.7 ทอง 9 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกุลนันท์  นวลจันทร์
2. นายชัยพฤกษ์  กัลยาวัฒนกุล
3. นายนพคุณ  คำปัน
4. นายพศวิชญ์  อวนศรีสุข
5. นายศักดิ์ณรงค์  ปะทิ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 16 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ทานัน
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุมทุม
 
1. นายไพรรัตน์  ยังศิริ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.99 ทอง 12 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวรัตติกาล  ศรีอิน
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันติ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนปัว 1. นายนภดล  สมมุติ
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  สุฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.9 ทอง 22 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอินทิรา  ศรีประทุม
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายเอกภวิทย์  มังคละ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายปฎิภาณ  แปงคำใส
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 17 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอรุณิชา  ชราชิต
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 16 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวชุดามาศ  เพ็งบุญ
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.3 เงิน 20 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายเอกราช  ตนภู
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง 8 โรงเรียนปัว 1. นายกฤษดา  เกียรติมหาชัย
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ขันทะสีมา
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวรัตติกาล  ศรีอิน
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกนิษฐา   มูลคำ
2. เด็กชายชาญชัย   ไชยโย
3. เด็กชายชาณกานต์    พันธ์ชน
4. เด็กหญิงฐิรญา   อุดมวงษ์
5. นางสาวณัฐธยาน์  ภทรานุกิจ
6. เด็กหญิงพลอยชมพู    ดอกแก้ว
7. เด็กชายวีรภัทร    ศรีวงษ์จันทร์
8. เด็กชายศิกวัส  วารีทิพย์
9. เด็กชายศุภสิน   ก้อนแสนไชย
10. นางสาวอรวรรยา  พรมวังขวา
 
1. นางอรพรรณ  เกียรตินิยมดี
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายทวิช   หนองหล่าย
2. นายธนากร   ดีอุ่น
3. นายธนากร    สิทธิกาล
4. นางสาวธฤดี   ทนุกิจ
5. นางสาวศิรินันท์   สุวรรณ์
6. นางสาวสุพิชญา    บริคุต
7. นางสาวหรรษมน   เนตรทิพย์
8. นายอนุชัย  จิตอารี
9. นายอิศเรศ  สุทธการ
10. นางสาวแพรไหม   ไชยสมบูรณ์
 
1. นางอรพรรณ  เกียรตินิยมดี
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
2. นางสาวจตุพร  สุนทร
3. นางสาวธิดารัฐ  แสนทนะ
4. นางสาวนัชยา  หล้าตุ้ย
5. นางสาววัสสิยา  ชาวน่าน
6. เด็กหญิงอนุศรา  เทพกัน
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  โนเรศ
3. นางสาวดรุณี  กองทอง
4. นางสาวปทิตตา  ไชยปรุง
5. เด็กหญิงรัตนากร  ทิพย์คำ
6. นางสาววนิศรา  อินไชย
7. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เลาหล่าย
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภัคศุภร
2. นางสาวณัฐกมล  กันฟัน
3. นางสาวธัญลลิต  ทะมองไชย
4. นางสาวภัคจิรา  อาป้อง
5. นางสาวสุภนิช  พิสอน
6. นางสาวเพชรรัตน์  เลาหล่าย
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 15 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจารุนันท์  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เกียรติมีแสง
3. เด็กหญิงชนากานต์  พยอม
4. เด็กหญิงตติยา  หอมดอก
5. นายธนากร  เสียงกอง
6. เด็กหญิงพัชรี  ศรเตโช
7. นายพัทธพล  ยาวุธ
8. เด็กหญิงภัชจิรา  เทพจันตา
9. นางสาวรุ่งทิวา  ตามัย
10. นางสาววนัชพร  ทองปอน
11. นายวุฒิชัย  ทองลิ้ม
12. เด็กหญิงสุกัญญา  เทพจันตา
13. นางสาวสุชาดา  อินชูใจ
14. นายอานนท์  ศรีคำ
15. เด็กหญิงอารียา  แปงคำใส
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินชูใจ
 
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
2. นางสมร  คัญใหญ่
3. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
4. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
5. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 10 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกนกวรรณ  หลวงพรม
2. นายกฤตพล  ปันชุน
3. นางสาวกุลณัฐ  สุทธการ
4. นางสาวขวัญหฤทัย  อินทำ
5. นางสาวคติยา  โยชน์สุวรรณ
6. นางสาวญาณัจฉรา  นิติวิทยากุล
7. นางสาวณัฏฐณิชา  หน่อท้าว
8. นายณัฐพงษ์  ยะปัญญา
9. นายธราธร  สลีอ่อน
10. นางสาวนิศากร  สร้อยชื่น
11. นายนเรนทร์  ใจปิง
12. นายพันธกานต์  ธิติมูล
13. นางสาวพิมพ์นิภา  อินทำ
14. นายภาวิต  จิตรวงศ์นันท์
15. นางสาวลัดดา  เทพจันตา
16. นายอภินันท์  ปันชุน
 
1. นายประกวด  พายัพสถาน
2. ว่าที่ร้อยโทวิญญู  ศรีบุญเรือง
3. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
4. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
5. นายธีระพงษ์   ณ น่าน
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวปิยดา   วงศ์กระโซ่
2. นางสาวรัชนี   งามยศ
3. นางสาววิริยพัฒน์   แสงวรรณา
4. นางสาวอมรรัตน์   จิระรุ่งโรจน์สกุล
5. นางสาวเนตรนภา   ใจปิง
 
1. นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ
2. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.8 เงิน 28 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงมุกตาภา  เสมอใจ
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.4 เงิน 16 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  อุทธิยา
 
1. นางอัมพร  คำกัมพล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 31 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  จันต๊ะ
 
1. นางพูนพิศ  อินบรรเลง
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกันต์  เพลิงพิศ
 
1. นายธนกฤต  หนักหล่อ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.2 ทอง 7 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายสิทธินนท์  พงษ์ขัน
 
1. นางศิริพร  ฝังแก้ว
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนปัว 1. นางสาวอทิตยา  เฉลียวการ
 
1. นางสาวเครือศรี  กันฟัน
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.13 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำยันต์
 
1. นางสาวรทนน  กันฟอง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง 27 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวขวัญจิตร  ศิริคุณนิธิ
 
1. นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 22 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ประสงค์
2. เด็กชายธีรนัย  กองศรี
3. เด็กหญิงพาณิภัค  คำรศ
4. นายศุภวิชญ์  เชียงหนุ้น
5. เด็กชายอภิลาภ  ยศอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  พรหมรักษ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกฤตยา  อำพร
2. นายกฤษฎา  การินทร์
3. นางสาวจุฑามาศ  ธรรมจักร
4. นายปิยะณัฐ  ไชยเพ็ชร
5. นายสิงหราช  พิยะ
 
1. นางชนนิศา  เมืองมูล
2. นางสาวนันทิชา  อุปละ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.51 ทอง 26 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายสุรธัญ  ไชยเสน
 
1. นางสาวนภาพร  ทนะขว้าง
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.37 ทอง 18 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  โลกคำลือ
 
1. นางสาวนภาพร  ทนะขว้าง
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.32 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงดลพร  บริคุต
 
1. นางสาวนางพรลภัส   อ่ำหงษ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.1 เงิน 11 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชญานันท์  เดชรัชยา
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สิงห์ธนะ
2. เด็กชายอัครชัย  สุทธหลวง
 
1. นายถวิล  โชติชัยพิบูล
2. นางเล็ก  จันทร์ผง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66.7 ทองแดง 17 โรงเรียนปัว 1. นางสาวดารินทร์  อินต๊ะลือ
2. นางสาวลลิตภัทร  อุดอ้าย
 
1. นางวันทนีย์  ปราบริปู
2. นางสาวพิไลวรรณ  ปะทะดวง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกิตติศักดิ์  อยู่ป่ากลาง
2. นายจตุพล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายจิรเวช   แซ่จ๊ะ
4. เด็กชายภูวเดช   ย่านสากล
5. นายรุ่งโรจน์  กิตตินพคุณ
6. เด็กชายวิวรณ์    แสนคำแพ
7. เด็กชายอาทิตย์   กิตติยังกุล
8. เด็กชายไกรสิทธิ์  สหเจริญชัย
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
2. นายปักธงชัย   สวาสดิ์วงค์
3. นายสุธิราช    ใจแก้ว
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  ศิริกันไชย
2. นายชานนท์  หมั่นดี
3. นายนพรัตน์  มุขเพชร
4. นายนายสุทธิมนต์  ธรรมราช
5. นายพัสกร   แก้วทิศ
6. นายสุทธวีร์  ทะก๋า
 
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายวันชัย  พูลทรัพย์
3. นายเสก  พิยะ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70 เงิน 38 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชีวนันท์  แสนนิทา
2. นายณัฐกฤษณ์  เนตรทิพย์
3. นางสาวธัญญ์กวินทร์  พิสิษฐ์คงนุ่ม
4. นางสาวนิจจารีย์  ฝีปากเพราะ
5. นางสาวผกามาศ  ไชยรักษา
6. นางสาวภัชรากรณ์  แก้วพิรุณรักษ์
7. นายวงศกร  จิตเทพ
8. นายวีรวัฒน์  ปาละ
9. นางสาวสุนิชา  ยาปัน
10. นางสาวเรณุกา  ยาอุด
 
1. นายชูเกียรติ  เนตรทิพย์
2. นางวจีพรรณ  บัณฑิต
3. นายชัยยศ  จงจิต
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนิรดา  ยอดออน
2. นางสาวบุญทริกา  แซ่โซ้ง
3. นางสาววรรณี  ยั่งยืนทวี
4. นางสาวสิรินดา  นอห้วยแก้ว
5. นางสาวอณัติพร  วัชเรศร
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสุจินดา   ทรายแหลมทอง
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาววราศินี  สุภาแก้ว
2. นางสาววัลวลี  ยอดออน
3. นางสาววิไล  แซ่เล้า
4. นางสาวสุปรียา  ศิริรัตน์
5. นางสาวอารียา  วงศ์ถม
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองบุญเรือง
2. เด็กหญิงณิชนันท์  อุตรชน
3. เด็กหญิงปาริชาต  ทรงอภิวัตรกุล
 
1. นางวราจิตร  คุณสิทธิ์
2. นางสายฝน  พรมลังกา
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวประติมา  ปรารมภ์
2. นายภูมิธนา  อิสระบุญ
3. นางสาวเบญจวรรณ  อุทธิยา
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.99 ทอง 18 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกิริยา  ปรังการ
2. เด็กหญิงนันทิตา  โนเปลือย
3. เด็กหญิงปนัดดา  พรหมรักษ์
 
1. นางนฤมล  สมมิตร
2. นางสาวรชนิศ  อุดอ้าย
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.8 ทอง 27 โรงเรียนปัว 1. นางสาวรัชนก  ไชยศิลป์
2. นางสาวศิริลักษณ์  รกไพร
3. นายสรวิศ  ยานันท์
 
1. นางนฤมล  สมมิตร
2. นางสาวรชนิศ  อุดอ้าย
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 12 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรือนปัน
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ยังศิริ
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 40 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิมานมาศ  คงสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิริพักตร์  จิรางศ์กูล
 
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นางกาต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  ราชาเดช
2. นายเอกวิน  อริยะกอง
 
1. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปดิวรดา  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิณะ
 
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายวรกันต์  อะทะ
2. นายศุภกร  กองจันทร์
 
1. นายสุพนธ์   สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์   อูปคำ
2. เด็กชายอาณัติ   ภักดีนอก
 
1. นางอุตสาห์   โนราช
2. นายศุภชัย   สมอ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.25 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายทรงพล  กิตติเกริกพล
2. นายเจริญชัย  แสงประเสริฐ
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.8 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายภัทรพล  แซ่เติน
2. นายสยามรัฐ  แซ่ม้า
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.8 ทอง 18 โรงเรียนปัว 1. นายกีรติ  ศิริรัตน์
2. นายสรวิชญ์  เนตรทิพย์
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกชกร  กองทรัพย์
2. นายณัฐพงษ์  ไชยชนะ
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชยณัฐ  พันชน
2. นายอชิรวิทย์  รุณบุตรา
 
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายนครินทร์  มูลฐี
2. เด็กชายปิยวัฒน์  อินทำ
3. เด็กชายอัครชาติ  อินสองใจ
 
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายรัชพล  ไชยวงศ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวกมลวรรณ  สุเภากิจ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เทพแซน
3. นางสาวอรทัย  อินทะรังษี
 
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางนุชจรินทร์  มาสุข
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกิตติธัช  พรหมบุตร
2. นายเฉลิมพล  อุยาณะ
 
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายรัชพล  ไชยวงศ์
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐพงษ์  คนอยู่
2. นายปฏิพัทธ์  ศักดาศรี
3. นายปนิทาน  แสนนันตา
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนปัว 1. นายทรัพย์ทวี  หาญยุทธ
2. นายฤทธิชัย  ไชยปรุง
3. นายสรวงสรร  เต็มสวัสดิ์
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  คำแสน
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุยะตา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยปรุง
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจักรี  อิ่นอ้าย
2. นายปิยะพันธ์  ปราไชย
3. นายศุภนัย  เขยตุ้ย
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.6 ทอง 9 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายรุ่ง  ใจปิง
2. เด็กชายวีรชัย  ใจปิง
3. เด็กชายสหภาพ  ใจปิง
 
1. นายวีระชาติ  บุญเทพ
2. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยปรุง
2. นายปรัชญา  ชัชนันท์ไชย
3. นางสาวรมิตา  หาญยุทธ
 
1. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
2. นางสาววิิลาวรรณ  มงคล
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 20 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุวรรณประชา
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ปั้นกิจวานิชเจริญ
3. เด็กหญิงปัณชญา  อุตรชน
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปามะ
5. เด็กหญิงรจนา  แสนคำเทพ
6. เด็กหญิงสาธิตา  โนพวน
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
3. นางสาวพรทิพา  ภูเลื่อน
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกฤษณา  เรือนปัน
2. นายกิตติกร  สิทธิยศ
3. นางสาวปรียาภรณ์  วัชรการุณย์
4. นายพิพัฒน์พล  ไชยยะ
5. นายวัชรเกียรติ  ไชยชนะ
6. นายศิวัฒน์  สุทธหลวง
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
3. นางสาวพรทิพา  ภูเลื่อน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงนิรชา  แซ่ลี
3. เด็กชายวรัญญู  ชินโชติทวีสิน
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐธิยา   ไชยปาละ
2. นางสาวรินรดา   ศุปภัทรสรณ์
3. นางสาววรรณวิสา  สลีอ่อน
 
1. นางกุลวรรณ   จันทร์เพ็ง
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 31 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพรนิตา   กาติ๊บ
2. เด็กหญิงสมฤดี  รักสัตย์
3. เด็กชายเด็กชายณัฐพงษ์   ไชยโย
 
1. นายจรัญ  จันทร์วัง
2. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชนิตา   จันต๊ะวงค์
2. นางสาววันทนา   แปงยะ
3. นางสาวสุดารัตน์   วุฒิ
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นายรุ่งโรจน์  ศศิวัจน์ไพสิฐ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.6 ทอง 8 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชนัฐชิดา  ไชยหาญ
2. เด็กหญิงชาคริยา  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงพัทธีรา  ใหม่วงค์
 
1. นางนงลักษณ์  พรถาวร
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกรกนก  ศิริรัตน์
2. นายคัมภีร์  ใจตรง
3. นางสาวฐิตา  พิณศรี
 
1. นายวิทวัส  จิตอารีย์
2. นางนงลักษณ์  พรถาวร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงนิกาญา  วรนันสิทธิ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 34 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจิราภรณ์  ทองโชติ
2. นายภานุวัฒน์  ไชยศิลป์
3. นายภูบดินทร์  สารเทพ
 
1. นายวิทวัส  จิตอารีย์
2. นายนงลักษณ์  พรถาวร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน 38 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธัญญะ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงพรรณภา  แก้วโก
 
1. นางนงลักษณ์  พรถาวร
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 41 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปันหล้า
2. นางสาวศิวนันท์  คำแสน
3. นางสาวเปมิกา  ท้าวอาจ
 
1. นายวิทวัส  จิตอารีย์
2. นางนงลักษณ์  พรถาวร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตภาส  หอมสุคนธ์
2. เด็กชายณรงค์สรรค์  ลุนธิระวงค์
3. เด็กชายธนาวัฒน์  เทพกัน
 
1. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
2. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง 9 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายธนาวิทย์  จิตอารี
2. นายปิยะพงษ์  สุทธิแสน
3. นายอรรถพงษ์  ปะทิ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
2. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพิชัย  ทานัน
 
1. นายชินวิทย์  จันทร์เพ็ญ
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายเอกภพ  การธนมงคล
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวอาราม
 
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 9 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยปาละ
2. เด็กหญิงสรัญนี  สาระไชย
3. เด็กชายสิทธิพร  แพรน้อย
 
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
2. นางภัทร์นฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาววชิรญา  ตาริน
2. นางสาววิจิตรา  กำแก้ว
3. นางสาวสุภัททรา  เหมปั้น
 
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
2. นางสาวอรพิน  อิ่นอ้าย
 
150 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายบารเมษฐ์  คำแสน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใหม่วงค์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
2. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายสุธีมนต์  ยาอุด
 
1. นายวินัย  ดีมากมี
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ใจปิง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายฐิติกร    อักขระ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายอนุนาท  กีรติเมธาวิน
 
1. นางปิยพร   มิ่งเมือง
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ถาขาว
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  คำชั่ง
 
1. นายเจนภพ  วิถาน
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจิรกิตต์   รุ่งเรือง
 
1. นายวินัย   ดีมากมี
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาววรรณศิริ  คำยันต์
2. นายสุรกานต์  พิมเสน
 
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสาวชไมพร  สุนันท์
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายภูมิภัทร  ม่วงสุข
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 77.7 เงิน 9 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ขาว
2. เด็กชายวิษณุ  ปทุมไพโรจน์
 
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นางสาวจารินี  มนตรี