สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำมี
 
1. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายวิทิต  พุ่มศฤงคาร
 
1. นางจิระพร  ยาวิราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 41 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงสร้อยทอง  กิจตาวงค์
 
1. นางรัชฏา  ใจเย็น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรวิพร  จรรยา
 
1. นางปทิตตา  อนันตกรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 39 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณผกา  อ่อนคำ
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  วงศ์ไชย
 
1. นางเรือนคำ  คำโมนะ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามเมือง
2. เด็กหญิงวรกานต์  ดวงไชยา
3. เด็กหญิงวิรัญญา  ชำนาญหล่อ
 
1. นางนพวรรณ  มณี
2. นางอัศนีย์พร  มังคลาด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  กันไชยคำ
2. นางสาวสุภาวดี  ทาแกง
3. นางสาวอรอนงค์  ภัคพีรกานต์
 
1. นางอัศนีย์พร  มังคลาด
2. นายพศิน  สาดสาร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จำมะเทวี
2. เด็กหญิงกฤติยา  ภาชนนท์
 
1. นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์
2. นางสาวชวนพิศ  กันทะวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายทักษิณนคร  ป๊อกบุญเรือง
2. นางสาวรวีวรรณ  เมฆอากาศ
 
1. นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์
2. นางสาวชวนพิศ  กันทะวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายปลื้มปิติ  ณ ลำปาง
 
1. นางวิจิตรา  ทาทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรินรดา  คงพิบูลย์กิจ
 
1. นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงผาณิตา  ชัยลังการณ์
2. เด็กชายศิริชัย  วังผา
3. เด็กชายศุภกฤต  หาญจริง
 
1. นางเอื้อการย์  นาขยัน
2. นางสาววรารัตน์  รุมาคม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  จำปาเครือ
2. นางสาววาราพร  ไชยวุฒิ
3. นางสาวอรสา  บุญเทียน
 
1. นางวัชรภรณ์  ช่อลำเจียก
2. นายวุฒิพงษ์  เทียมทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 9 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ครุฑกำจร
2. เด็กหญิงชัญญานุช  อุตตะมะ
3. เด็กหญิงวิสสุตา  ทาจีน
 
1. นายบรรจบ  พรหมเผ่า
2. นางสาวหญิงสินีย์  อินสุขิน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 34 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวนันทิกานต์  นันต๊ะ
2. นางสาววาสนา  แก้วหาญ
3. นางสาวสุพรรณี  กองชัย
 
1. นายนราวุธ  สมศักดิ์
2. นางวิภาพร  สุจชารี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนวรรธ  คำอ้าย
2. เด็กชายศตวรรษ  บุญชัยแสน
 
1. นายสำเริญ  ปัญญาใจ
2. นายชวลิต  พิศาลชัยกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66.55 ทองแดง 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  กฤษณสุวรรณ
2. นายพัทธดนย์   ใสสม
 
1. นายฌาณกิรติ  รัตนปภานันท์
2. นางวันวิสาข์  พรรณกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายอัศฎาวุฒิ  เจนใจ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์   กระภูฤทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพรภวิษย์  ซองการ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงนัทธมน  หน่อใจ
3. เด็กชายวรปรัชญ์  ชาวเมือง
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  บุญโพธิ์แก้ว
2. นายอุกฤษฏ์  ไชยมงคล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 25 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายณัฐพล  เนาวประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐริกา  สมเครือ
3. นางสาวปนัสยา  จักร์เขียว
 
1. นางสาวพัชรี  วาเพ็ชร
2. นางนุชนารถ  เมืองกรุง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนายุ  เตชะวงศ์
2. เด็กหญิงอภิษฎา  พวงมะลิ
3. เด็กหญิงอ้อมอารีย์  นามอยู่
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  สีนิล
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วเด็จ
3. นางสาวเนติยา  สะพานแก้ว
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางปริยากร  วงศ์ชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.9 เงิน 32 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ผันอากาศ
2. เด็กหญิงจีระธิดา  ธรรมชัยกุล
3. เด็กหญิงสุทธิดา  นุชถาวรลักษณ์
 
1. นางวิลัยพร  ชัยเมือง
2. นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายนฤนาถ  กัณทะวัง
2. นายอภิวิชญ์  ปิงยศ
3. นายอัษฎา  ขันตี
 
1. นายวิศิษฏ์  ราชเนตร
2. นายฉัตรชัย  ยะมา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 35 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวปรียา  เกิดผล
2. นายพงศดาร  กัลยา
3. นางสาวสุพรรษา  มณีจันสุข
 
1. นางอทิตา  เผ่ากันทะ
2. นางสาวดรุณี  อินต๊ะสาร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  เชื้อแหว้น
2. นางสาวสุทธิดา  สุวรรณ์วงค์
3. นายไกรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม
2. นางสุญาณี  ปัญญา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานชีวา  ตุ้ยคำ
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  สมศรี
 
1. นางนิตยา  ทาเป๊ก
2. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวนิศาชล  สัจจินานนท์
2. นางสาวปรียานุช  สันติวรพิพัฒน์
 
1. นางสาววจี  ฉิมมา
2. นางสาวสุภาพร  อินต๊ะเขียว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 21 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายธนันกฤต  อารียะ
2. เด็กชายพงศกร  เพ็ชรชัยสร
 
1. นายพิทักษ์  สบบง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายทิเนศวร  แสงจันทร์
2. เด็กชายธนกฤต  เชิดอยู่
 
1. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไก่งาม
2. เด็กชายปกรณ์  สมนึก
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เรือนสอน
4. เด็กหญิงมนัญชยา  เม้าพิมพ์พา
5. เด็กชายศุภชัย  มูลข้าว
 
1. นางสาวสุปราณี  ศรีโยธี
2. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.75 ทอง 12 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนกร  เชื้อทอง
2. นางสาวนิชาภา  รัศมี
3. นางสาวปิยะดา  ปูแปง
4. นางสาวภัทราภรณ์  นันต๊ะสี
5. นางสาวศิริโสภา  ไชยภักดี
 
1. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
2. นางมาริษา  สิงห์กา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  อินอร
2. เด็กหญิงพวงผกา  ทามัน
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
4. เด็กหญิงวันวิสา  วงค์หาญ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เลิศสุวรรณ
 
1. นายทวีชัย  สมควร
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 33 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวธนาวรรณ  แวงอุ้ย
2. นายนพรัตน์  สมศรี
3. นางสาวปวริศา  กล้าหาญ
4. นายอภินันท์  พันธ์พืช
5. นางสาวอรวรรยา  เกิดทะเล
 
1. นางเอมอร  กาศสกุล
2. นายสมบัติ  พรมเสน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ศรีพรหม
2. เด็กชายภูษิต  ธรรมสอน
3. เด็กชายสมใจนึก   รู้จิต
4. เด็กชายสุรยุทธ  คำมา
5. เด็กชายเดชาธร  เครือวัลย์
 
1. นายเดชา  คำถิน
2. นางกัลยา  เป็กเครือ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.75 เงิน 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชัยชนะ  ปานบุญ
2. นายนภัสรพี  เรืองมาลัย
3. นายวรรณกร  กตารัตน์
4. นายวศิน  ตาลำ
5. นายอภิสิทธิ์  มะโน
 
1. นายธีระพันธ์  คำนวล
2. นายกันตพงษ์  สอนทุ่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวคุณิตา  เผ่าแจ้
2. นายจักรี  ศรีจำปา
3. นายจิรายุส  ฟักทอง
4. นางสาวจุฑาวรรณ  อินต๊ะรักษา
5. นายชินวัตร  สิงห์ทอง
6. นางสาวณัฐริกา  ฐานพานิชย์
7. นายธีรวุฒิ  ขัติวงศ์
8. นายนราธิวัฒน์  ปัญญา
9. นายปภณ  หาญกฤตพร
10. นายปาฏิหาริย์  ปักษา
11. นางสาวพรทิวา  ลาซ่อน
12. นางสาวพีรกานต์  พร้อมสุข
13. นางสาวรจนา  รักโค
14. นายวิทวัส  บุญเรือง
15. นางสาววิรยา  บุญยืน
16. นายศราวุฒิ  พุทธสอน
17. นางสาวสุปาณี  ทองแก้วแกม
18. นายสุรชัย  ศิริโอวาท
19. นายเปรมปรากานต์  พลูคำ
20. นางสาวเรวดี  โทโยซากิ
 
1. นายวิชาญ  ปรังการ
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
3. นางพรรณี  วงศ์ประสิทธิ์
4. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
5. นางนิภาภรณ์  ปุณณพิชชา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  ไชยา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  มาดูเหมา
3. นางสาวจิรัชญา  ชุ่มวงค์
4. นายธนวัฒน์  กลมไล
5. นายนราวิชญ์  ใหม่นา
6. เด็กชายนาเคนทร์  เยี่ยมชัยภูมิ
7. นายมงคล  วงศ์สืบ
8. นางสาวรุ่งอรุณ  วาเพ็ชร
9. นายวสุนรัตน์  สุยะ
10. นายวัชรพล  วิรัตน์เกษม
11. นายศุภกิจ  ค้าข้าว
12. นางสาวศุภลักษณ์  ใจการ
13. นายสุกัลย์  โคงาม
14. นางสาวสุทธิมลตรา  เครือคำ
15. นายอนุพงษ์  ชำนาญยา
16. นายอภิณัฐ  สะเภาคำ
17. นายอภิสิทธิ์  ยอดแก้ว
18. นางสาวอังคนางค์  หวานใจ
19. นายเจษฎากรณ์  เมืองชุม
20. นางสาวเชาวลีย์  ศิริธัญญารัตน์
 
1. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
2. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
3. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
4. นายยุทธภูมิ  จำรัส
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง 26 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา  คอนโด่ะ
 
1. นางสาวมาลัย  ฟักเขียว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  อาแว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สิทธิกรรม
2. เด็กหญิงปิยนุช  อินเรือน
 
1. นางมาลี  หวังสันติธรรม
2. นางพรรณี  อุทธโยธา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 31 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  แก้วนิลกูล
2. นางสาวมลธิชา  มหายศ
 
1. นายกิตติพันธุ์  กันทะวงค์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.4 ทอง 34 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทัดแก้ว
2. นางสาวณัฐวดี  นามวงศ์
3. นางสาวณัฐสิตา  ห้วยหงษ์ทอง
4. นางสาวนิภาวรรณ์  ฟูแสง
5. นางสาวปิยะธิดา  ภิมุข
6. นางสาวมินทรา  รักษาสัตย์
7. นางสาวระวิวรรณ  ศรีอุดกัน
8. นางสาววราภรณ์  สีเสียดค้า
9. นางสาวสิริรัตน์  สุนสะดี
10. นางสาวอนัญญา  ฟูแสง
 
1. นายวิชาญ  ปรังการ
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
3. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 41 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมเครือ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สมเครือ
 
1. นางอมรศรี  แรกข้าว
2. นางสาวนงคราญ  หงษ์ทอง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 36 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายมงคล  วงศ์สืบ
2. นางสาวสุพัตรา  เชี่ยวเวช
 
1. นายพร้อมเพรียง  พูลผล
2. นายอาญวัจน์  วงศ์หล่มแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพัฐษดา   ภาชนะ
 
1. นางอุบลวดี   พรหมสิงห์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกวิภา  วงค์กันทะ
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขียวงาม
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณภัทร  จงประสิทธิ์กุล
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยมงคล
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  กันทะพร
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพร้อมบุญ  อินทร์มาตย์
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวเพชรน้ำหนี่ง  ผลพัฒนกุล
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 39 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  วงศ์เรือง
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  สมศรี
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
2. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพร   ใจมา
 
1. นายศักดา  สีทา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  ฟองจำ
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  กันทวงศ์ษา
2. เด็กหญิงวรรณภา  ห้วยทราย
3. เด็กชายวรากร  ทะยศ
 
1. นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  สุริยะ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นิธิธกรจารุวัชร์
3. นายพร้อมพงษ์  คำวงษา
 
1. นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม
2. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 77.19 เงิน 10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจหล้า
2. นายจิรัฏฐ์  ติ๊บบุญเรือง
3. เด็กชายณัฐอมร  คำลือ
4. เด็กหญิงผุสกร  ต๊ะแก้ว
5. เด็กชายพจน์  ทะอุด
6. เด็กชายพัทธพล  วงศ์ขัติ
7. นางสาวพิมพ์ลพัส  กาตาสาย
8. เด็กชายภุชงค์  นุกูลรักษ์
9. เด็กชายภูมิรพี  สมหล่อ
10. นางสาวรุ่งนภา  ถึงการ
11. นายศักดิ์นรินทร์  วงษารัตน์
12. เด็กหญิงสิรินทิพย์  โยวัง
13. เด็กหญิงสิรินภา  อ่ำสุดใจ
14. เด็กหญิงสิริยากร  อิ่มใจ
15. เด็กหญิงสุกัญญากรณ์  แผ่จิต
16. เด็กหญิงสุพิชชา  โคงาม
17. เด็กหญิงสุภาณี  เรืองหุ่น
18. เด็กหญิงสโรชา  หัวเมืองแก้ว
19. นางสาวสไบแพร  ดอนปัน
20. เด็กชายอายุวัฒน์  เกิดสมบัติ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
3. นายพงศธร  โพธิ์แก้ว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพญาภรณ์  เฉพาะตน
2. เด็กหญิงยติพร  จักรเทพวงศ์
3. เด็กหญิงละออ  พารจริง
4. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์ช่างเงิน
5. เด็กหญิงเสาวภาคย์  พันธ์วงศ์
6. เด็กหญิงใบบัว  พลเมืองดี
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายนพพงษ์    ขัตติยะ
3. นายธัญพิสิษฐ์   ธุระ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.3 เงิน 34 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  คงหมี
2. นายครรชิต  ชอบจิต
3. นางสาวนฤชนาท  ไก่แก้ว
4. นายสุเมศ  ประเสริฐศรี
5. นายหิรัณย์  ศุภรัตน์อังกูร
6. นายอดิเทพ  บุญเพิ่มพูล
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นายบัญชา  บุญเรือง
3. นายประพันธ์  ปนยะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกอปรลาภ  ใจกล้า
2. นายชวลิต  นัยวิกุล
3. นางสาวฐานิษฐ์  นิรันดร์ธนณัฐ
4. นายณรงค์กร  ถูกจิตต์
5. นายณัฐชนน  ชนะชัย
6. นายณัฐชนน  ขวัญใจ
7. นายณัฐพันธ์  วังมูล
8. นางสาวดวงดาว  อินทร์อักษร
9. เด็กชายธนากร  จันทร์สา
10. นายธนากร  ศิริญาติ
11. นายนฤเบศ  ปิงเมือง
12. นายบูรณ์พิภพ  ผัดดี
13. เด็กชายปรัชญากร   ยะตา
14. นายพรรณธนากรณ์  เดชาสินธิ์เจริญ
15. นางสาวพรหมภัสสร  สามารัตนสกุล
16. นายภคนันท์  พรมตุ้ม
17. นายภาณุวิทย์  ถูกนึก
18. นายภานุพงษ์  อุจินา
19. นางสาวภุมรัตน์  นามบ้าน
20. นายรังสิมันตุ์  เรืองคำ
21. นางสาววิชิตรา  ศรีไชยอินทร์
22. นางสาววิมลพร  สิงห์แก้ว
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บริสุทธิ์ศิล
24. นายศุภกร  โคบายาชิ
25. นางสาวสิรินัน  ตาปัญโญ
26. นายสิริภาส  กันธิวงค์
27. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ชลาลัย
28. นางสาวหทัยรัตน์  ฟักแก้ว
29. นายอัครวิชร์  บุญปลอด
30. นางสาวเกศนีย์  อินทนนท์
31. เด็กหญิงโสภาวดี  ภูรักษา
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
3. นายคณิต  ถูกดี
4. นายพงศธร  โพธิ์แก้ว
5. นายพรรณนันทค์  พงศ์กรวรรณ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายกิตติภณ  อ่อนวงษ์
 
1. นายธนกฤต  เทพมงคล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 19 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายวราเทพ  รัตนวรรณี
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 24 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะไชย
 
1. นายบัณฑิต  ไชยเมือง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 42 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายถิรพล  ขันทะกิจ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 22 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายครรชิต  ชอบจิต
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะพัตร์  พันธ์พิพิศ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 30 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวจารุวรรณ  เกตุบางจาก
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายศุภสฤษดิ์  ปิงเมือง
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายหิรัญรัฐ  สมดวง
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิกา  เกียสเสิ้น
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 32 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวอินทิราพร  สมศรี
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 25 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายถิรพล  ขันทะกิจ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายชุติพนธ์  สมบูรณ์วงษ์
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงวณิชชา  ทิพรส
 
1. นายชินวัชร์  ปินตา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวเมทินี  เสมอเชื้อ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกมลพัฒน์  สุนทรพงศ์
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ก้อนคำ
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญมะโน
4. เด็กหญิงจิราพร  ยาสวรรณ
5. เด็กหญิงชนิดา  มงคล
6. เด็กหญิงชนิสรา  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงชรภัทร์  อินสุขิน
8. เด็กหญิงญาดา  อ้อยมั่งมูล
9. เด็กชายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
10. เด็กหญิงณหทัย  ภููศิริ
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฟักแก้ว
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจเสือ
13. เด็กหญิงดวงกมล  มนอยู่พะเนา
14. เด็กชายธวัชชัย  เสมอเชื้อ
15. เด็กหญิงธิติสุดา  เนียมญานนท์
16. เด็กชายนนทวัฒน์  วิสัย
17. เด็กชายนพรัตน์  ทาทอง
18. เด็กชายนฤเทพ  ธิตา
19. เด็กหญิงปทิตตา  ชวนคิด
20. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวเวียง
21. เด็กหญิงประกายกาญจ์  ดวงจิต
22. เด็กหญิงประกายดาว  ขันธ์วิชัย
23. เด็กชายพร้อมบุญ  อินมาตย์
24. เด็กหญิงพัชรียา  ทะนุ
25. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บัวไชยยา
26. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
27. เด็กหญิงรสริน  จินดาพานิช
28. เด็กหญิงลลิตภัทร  เชี่ยวชาญ
29. เด็กหญิงวทิยาพร  วงศ์ประสิทธิ์
30. เด็กหญิงวรัชยา  คนการ
31. เด็กหญิงวรินรำไพ  เทพทองคำ
32. เด็กหญิงสุนิสา  วันจันทร์
33. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองธรรมชาติ
34. เด็กหญิงสุภาสินี  ภูมิโคกรักษ์
35. เด็กหญิงอนามิกา  แก้วอินตา
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีงาม
37. เด็กหญิงเมสิยา  ตั้งศิริมงคล
38. เด็กชายเอกพงษ์  วาทิกทินกร
39. เด็กชายไดซึเกะ  ซาคาอิ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
4. นายธัญพิสิษฐ์  ธุระ
5. นายนพพงษ์  ขัตติยะ
6. นายพศิน  สาดสาร
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีทรัพย์
2. เด็กชายกฤษณะ  ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกัลยัตน์  ฟูเชื้อ
4. เด็กชายจารุวิทย์  ไชยาโส
5. เด็กหญิงจิราพัชร  อภิชัย
6. เด็กชายชชนนท์  ทองกา
7. เด็กชายชโยดม  ฮาเซกาว่า
8. เด็กหญิงทิตาวีร์  สีแปง
9. เด็กหญิงสุณีย์  กุศลมา
10. เด็กชายอดิศร  ชะเอ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางอุบล  กุลศรี
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกฤติยา  จันทร์วิเศษ
2. นางสาวจุฑามาศ  ม่วงมิ่งสุข
3. นายณัฐชนน   สมณะ
4. นายธนกฤต  อุไชยา
5. นายปรเมศ  ฟองจำ
6. นางสาวปวิตรา  คำธิติอัศวกุล
7. นายภูมิเดชา   อินยม
8. นายวัฒนชัย  สิงห์จันทร์
9. นางสาวอัจฉริยา  มะโรงมืด
10. นางสาวเสาวคนธ์  อนุวงศ์
 
1. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
2. นายชินวัชร์  ปินตา
3. นายธนกฤต  เทพมงคล
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุปาละ
2. เด็กหญิงณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
3. เด็กหญิงนริศรา  งามหน้า
4. เด็กหญิงสุธัญญา  ธุระ
5. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  จวงเจิม
6. เด็กหญิงเมธาพร  สิงห์แก้ว
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
2. นายปฏิภาณ  ภาชนะ
3. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
4. นางสาวพรพธู  ใหม่วงศ์
5. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
6. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
7. นางสาวอัจฉรา  คำมี
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นายกิตติพงศ์  สุวรรณการ
4. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงภารดา  ชำนาญญา
3. เด็กหญิงวิชญาพร  อยู่สุภาพ
4. เด็กหญิงวีนารัตน์  ไชยวุฒิ
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุทธะ
6. เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญยะวัตร
 
1. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวธัญพิชชา  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุภาวดี  สีกล่อม
3. นางสาวสโรชา  เสริฐปัญญา
4. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรียา
5. นางสาวโฉมธิดา  ล่ำแน่น
 
1. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกรธวัช  คนใจบุญ
2. นายกฤตนัย  ใจปอด
3. นายกฤติพงษ์  หลักฐาน
4. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
5. นายจิรวัฒน์  เพ็ญศิริ
6. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
7. นางสาวชนิภรณ์  ไชยวงศ์
8. นายธิติวุฒิ  ไชยวุฒิ
9. นายปฏิภาณ  ภาชนะ
10. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
11. นางสาวพรพธู  ใหม่วงศ์
12. นายยุรนันท์  กุมารแก้ว
13. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
14. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
15. นางสาวอัจฉรา  คำมี
16. นายเควิน  เคร็นซ์
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นายกิตติพงศ์  สุวรรณการ
4. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
5. นางอุบล  กุลศรี
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายธัญณุภัทร  สันกว๊าน
2. เด็กชายรัชชา  ทรัพย์ยิ่งวัฒนา
3. เด็กชายวุฒินันท์  หมั่นเมือง
4. เด็กชายอาทิตรัตน์  มณี
5. เด็กชายเวชพิสิฐ  ขวาเวียง
 
1. นางสาวพรนิภา  คุณา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  กันเดช
2. เด็กชายสุธรรม  สำเภาน้อย
 
1. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
2. นางสาวจิรพร  ใจยืน
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  พุทธวงค์
 
1. นายราชนุชา  อินจันทร์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74.2 เงิน 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ซองดี
 
1. นางสาวสุทธาสินี  มากสุข
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิดา  เตชะกุลวิโรจน์
 
1. นางสาวทรัตชพร  ทวีเดช
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรินรดา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวอภิรยา  แก้วสาร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจัสมิน  เจ็สซิกา สมิธ
 
1. นางสาววรรณรดา  เรือนสอน
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวศิริพรรณ  ฟูแสง
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรจิรา  ศิริวัฒนา
 
1. นางสาวชมัยพร  สุวรรณ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 29 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร  สุปินะ
 
1. Mr.James  Williamson
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดีรัก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นจิตต์
3. เด็กหญิงณิชากร  ไชยมงคล
4. เด็กชายนัฐวัฒน์  ปัญญากอง
5. เด็กชายศุภกิจ  มังคลาด
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
2. นางสาวจิตติยา  ศรีประเสิรฐ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวธิดารัตน์  พุทธมาตย์
2. นายธีรภัทร  ผลทอง
3. นางสาวประกายฟ้า  ใจเบี้ย
4. นางสาวพรพัชชา  บัวเงิน
5. นางสาวอัญตรา  อินทรพัฒน์
 
1. นางสาวกานต์สินี  ณ น่าน
2. Mrs.Fe  P.Mazo
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.8 ทอง 11 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวณัฐลินีญ์  ศิริพรรณาภิรัตน์
 
1. นางรัตนา  เดชะบุญ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.9 ทอง 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจนใจ
 
1. นางสาวศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.27 ทอง 24 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายไพฑูรย์  คำดี
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79.65 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  การอง
 
1. นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  พรมสุรินทร์
 
1. นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติพร  ธิติพรพงศ์
2. เด็กชายวงศกร  สำราญ
 
1. นางอเนรี  ซื่อสัตย์
2. Mrs.Medilyn  A.Cardeinte
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ปฏิเสน
2. นางสาวยุวพร  คงอยู่
 
1. นายอานุพันธ์  เทพรักษา
2. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.66 เงิน 16 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  เป็งบังวัน
2. เด็กชายจิรายุทธ  ใจพรม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจถา
4. เด็กชายบุณยกรณ์  วงศ์ใส
5. เด็กชายปาฎิหาริย์   พรมศรี
6. เด็กชายปิยชน  ลาวเปียง
7. เด็กชายวัฒนพงษ์  พรมชัย
8. เด็กชายเฉลิมชัย  ปัญญา
 
1. นายชัยพร  เกตุพิชัย
2. นายสิรินาวิน  กาละจิตร
3. นายกิตติ  สุขศรีราษฎร์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกนิษฐา  การะเกตุ
2. นางสาวกุลธิดา  ยศกล้า
3. นางสาวชนิดา  นามวงค์
4. นางสาวณัฐนิช  ทาเสน
5. นายธนกฤต  สมฤทธิ์
6. นายธนบรรณ   จันทนะ
7. นางสาวพิมลพรรณ  ทะลือ
8. นางสาวระพีพรรณ  กำลังว่อง
9. นายวริทธิ์  ทิพย์กุนะ
10. นางสาวศิริพรพรรณ  พรหมเทพ
 
1. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
2. นายรังสรรค์  ปินใจ
3. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกตัญญู  ไทยกุล
2. เด็กชายณิชภูมิ  เรือแก้ว
3. เด็กหญิงภาสินี  เมืองซื่อ
4. เด็กหญิงวรนุช  นันทะชาติ
5. เด็กหญิงศิรประภา  เงินงาม
 
1. นางอภิญญา  โยธามาศ
2. นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธัญญรัตน์  บุญชุม
2. นางสาวพรทิพา  เรืองด้วยธรรม
3. นางสาวพรรษา  อึ้งตระกูล
4. นายพีรณัฐ  วินิจมโนกุล
5. นางสาวอารียา  ยี่นาง
 
1. นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล
2. นางมนัสนันท์  วังปิงชัย
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชีวานันท์  สุนันต๊ะ
2. เด็กชายพงศ์พล  จันมะยม
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศิริรัตตัญญู
 
1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
2. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ผ่องใส
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  วงค์ไชย
3. นางสาวรัชฎาพร  ยาวิละ
 
1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
2. นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.68 ทอง 11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติพร  ปวนภา
2. เด็กหญิงวิรัญญา  นันไชย
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วัดเกตุ
 
1. นางดวงดารา  กมลบูรณ์
2. นางสาวปาริฉัตร์  คันธิสา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชนานาถ  สุยะ
2. นางสาวพร้อมพร  สมฤทธิ์
3. นางสาววรรณวิสา  สุขใส
 
1. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา
2. นางสาวมลวิภา  ชนะทิพย์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศิริ   ศุภรัตน์อังกูร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  วีระชัย
 
1. นางสาวพัชรี  สารงาม
2. นางราตรี  คำปัน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วสืบ
2. เด็กชายเสกสรร  ขันใจวงค์
 
1. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนิธิพัทธ์   คงสุวรรณ
2. นางสาวหทัยชนก  อติชาต
 
1. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายชาณิวัฒน์  กายาสา
2. เด็กชายสุธีพัฒน์  ทิมัน
 
1. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายชินวัช  พุทธธรรม
2. นางสาวดวงกมล  เหล่าสาร
 
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. นายอิทธิพล  อินดำรงค์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  ศรีเจริญพันธ์
2. เด็กชายกุลพิศาล  คำมี
 
1. นางจิรปรียา  ชัยทะ
2. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจูน ณัฐชารีย์  ลิน
2. เด็กหญิงพิชยารัชต์  พ่วงภิญโญ
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน 15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสธนันท์   จันทร์สุภาเสน
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  แววงาม
2. นายศรศิลป์  สุริยชัย
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางจิรปรียา  ชัยทะ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายฉัตริน  แสนศรี
2. นายชัยนันท์  วงษ์มณี
 
1. นางราตรี  คำปัน
2. นางสาวพัชรี  สารงาม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกรภัทร  อยู่ดี
2. นายไกรสร  ก๋าใจ
 
1. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เมืองสุวรรณ
2. เด็กชายวรามินทร์  เตรียมสกุล
3. เด็กชายศาสตรา  พานิชยานนท์
 
1. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
2. นางสาวสุพัฒน์   ยังมั่ง
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 33 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายปราปฎ์  ฉันทะ
2. นายพิสิฐพงศ์  พนัสสิตานนท์
3. นายวรพงศ์  จินดาพานิช
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนากร  พูลชุม
2. นางสาวเนติไทย  ไชยโย
 
1. นายกัมพล  สีสัน
2. นางจิรปรียา  ชัยทะ
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ฤทธิ์ศรี
2. เด็กชายภูมมินทร์   นาแพร่
3. เด็กชายอภิชัย  ยะตา
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  คำปัญโญ
2. นายณัฐวุฒิ  ขยันขาย
3. นายสุวิจักขณ์  บุญวงศ์
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 14 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ใจปรีชาวัฒนากุล
2. เด็กชายปวิธ  ชมบุญ
3. เด็กชายอนุชา  แซ่จ๋าว
 
1. นายปรีชา  ศรีชัยบุญสูง
2. นางอรพิน  ปันสุวรรณ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายปริญญา  มูลชัยยะ
2. นายลัภพงศ์  ซาวทองคำ
3. นางสาววนัชพร  คำตุ้ย
 
1. นางสุนันทา  อ้ายสุรินทร์
2. นายปรีชา  ศรีชัยบุญสูง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายธนะธร  ยารังษี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ปันวร
3. นางสาวศิริรัตน์  อุปจันทร์
 
1. นางมลธิลา  สุริยะไชย
2. นางวันเพ็ญ  สุภภา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชยา  สนองญาติ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   หลวงพา
3. เด็กหญิงณิฃภัทร  พินนัตศักดา
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งสว่าง
5. เด็กหญิงพิชญาภา  หาญป้อ
6. เด็กหญิงฟ้าใส  รักภักดี
 
1. นางนัยนา  ประวงศ์เทพ
2. นายปิติ  โกฎยา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายกฤษณะชัย  อินอร
2. นางสาวณัฐวดี  นามวงศ์
3. นางสาวปาริชาติ  จอมภา
4. นายวรพงศ์  เรือนสอน
5. นายวิศวกร  สารทอง
6. นายสินทร์  บุญยืน
 
1. นางกรณ์วิการ์  สมฤทธิ์
2. นางวันเพ็ญ  สุภภา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ธรรมยศ
2. เด็กหญิงชญานิศ  เสียงเพราะ
3. เด็กหญิงอภิชญา  โนวิชัย
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.3 ทอง 7 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวศิริรักษ์  คำบุญเรือง
2. นางสาวศิริลักษณ์  สายะหมี
3. นางสาวอรทัย  สมโน
 
1. นายมนตรี  รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ธรรมใจสุ
2. เด็กชายวัชรพล  ถาเกี๋ยง
3. เด็กหญิงอารียา  จำตาคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
2. นายมนตรี  รอตเสวก
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  อินออน
2. นางสาวศิริยากร  พรหมเสน
3. นางสาวสโรชา  สิทธิสมบัติ
 
1. นายสมคิด  จินดาวงค์
2. นายกรธนัช  สมฤทธิ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ธิลาใจ
2. เด็กหญิงอุมารินทร์  อ้ายตุ๋ย
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข
2. นางพรสาย  ศรีตระกูล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาณี  เรือนแก้ว
2. นางสาวพิชชานันท์  ชนะพิศ
3. นางสาวอภิญญา  ศิริวัฒน์
 
1. นางพรสาย  ศรีตระกูล
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินาวงศ์
2. เด็กชายนสิทธ  ฝ่ายเดช
3. เด็กหญิงนัชชานันท์  อินยาศรี
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 32 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีสมบัติ
2. นางสาวชลธิชา  สุริยะ
3. นางสาวเกศกนก  โคดม
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วงค์กันทา
2. เด็กหญิงตุลยดา  ศรียา
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทะนันชัย
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  นันถา
2. นายสกลรัฐ  ชโยดม
3. นางสาวอภิญญา  กาศกุล
 
1. นางกรณ์วิการ์  สมฤทธิ์
2. นางวันเพ็ญ  สุภกา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 31 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำแปง
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เครื่องสนุก
 
1. นางปราณี  ปรีชารัตน์
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 37 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายวรวิทย์  แก้วหมุด
2. นางสาวสไบพร  เมืองมา
3. นายเสฎฐวุฒิ  ดงกาฟู
 
1. นางปราณี  ปรีชารัตน์
2. นายมนตรี  รอตเสวก
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะพร  เมืองคำ
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินต๊ะ
 
1. นางนงนุช  ศิริธรรม
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 22 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  คำมูล
 
1. นายวสันต์  แก้วสา
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.9 เงิน 17 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  ใจดี
2. เด็กชายลภัส  นิลาพันธ์
3. เด็กชายอดิศร  จันทร
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
2. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกฤษฎิ์  คลายทุกข์
2. นายคณากรณ์  อุปปิง
3. นางสาววราภรณ์  จรรยา
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
2. นางวัลภา  เครือสาร
 
154 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายปวเรศ  ไชยวงค์
2. เด็กชายอติชาติ  จอมแสง
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
2. นางสาววันดา  วิลัย
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เบิกบาน
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายพิตินันท์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  แย้มสงวนศักดิ์
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วมูล
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  กันจะนะ
 
1. นางสาววันดา  วิลัย
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  ชาติชัยภูมิ
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  ฟองคำ
 
1. นางวาสนา  ปาลี
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  นามวงค์
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชาลิสา   ควรบุพผา
 
1. นายศุภกิจ   แก้วกันทะ
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวธราภรณ์  ฟูแสง
2. นางสาววลัยพรรณ  ดวงแก้ว
 
1. นางสาววาทินี  เต็มสวัสดิ์
2. นางสาวภาสารัตน์  จักร์เขียว
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  คชฤทธิ์
2. เด็กชายปัญญากร  ยอดแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
2. นางสาวจารุณี  ขันใจ