สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจเฉื่อย
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ประมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางอัมพิกา  ไกรอ่ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ใจเขียว
 
1. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวชฏาภา   ศรีนาแพง
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
 
1. นางจรรยา  บุญปิง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 29 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวรกานต์  สุริโยทัย
 
1. นายฐาปนินทร์  ทานันท์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง 16 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายนิติ  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นามวงค์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีโมรา
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยสถาน
2. นางสาวศิรินญา  ธงชัย
3. นายอนุรักษ์  วิชัย
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำใบ
2. เด็กหญิงพิมพ์หลิน  ตั้งอิสราวุฒิกุล
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายปอ  แซ่เซ่ง
2. นายเทิดศุกร์  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1. นางปิยวรรณ  จันทร์วัง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นายวรชิต  ฟูศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำสุข
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุญชื่น
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  แบ่งดี
 
1. นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์
2. นางสายใจ  สมจิต
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 39 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิราภา  ปิมเทพ
2. นางสาวปภัสวรรณ  ใจกว้าง
3. นางสาวสุภารัตน์  อินถา
 
1. นางดุษฎี   จุลกะนาค
2. นางอรอนงค์  ละคำมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37.8 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติพร  บัวแดง
2. เด็กหญิงวิภานันท์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวสรัญญา  มูลมาก
2. นายณัฐพงษ์  เชื้อสะอาด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77.15 เงิน 8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจิรัฐประชา  ใจชื่น
2. นายธนาวุฒิ  วงศ์ไชย
 
1. นายอดิศักดิ์  กองมะเริง
2. นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80.002 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร    การะพวก
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายนทีกานต์   จอมเชื้อ
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชูฤกษ์  แต่บรรพกุล
2. นางสาวทิพวรรณ  คิดสุขุม
3. เด็กหญิงอัญญาพร   วงศ์ใหญ่
 
1. นางจิราพร  บุญประเสริฐ
2. นางเบญจมาศ  สุวรรณ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.42 เงิน 8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐธัญ  แดงจา
2. นายวรกานต์  กราบทูล
3. นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม
 
1. นายประสิทธิ์  บุญประเสริฐ
2. นางจันทร์ฟอง  ผิวสอาด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ชูไว
2. นายสิรวิชญ์  โชติมานนท์
3. นางสาวสิริรัตน์  ปารินทร์
 
1. นางขวัญกมล  จางวิริยะ
2. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกันต์กมล  ใจซื่อ
2. นางสาวจิตรานุช  บุญหมั้น
3. นายศักดิ์สิทธิ์  กำเหนิดพรต
 
1. นายสิทธิชัย  หวลอารมณ์
2. นายพงศกร  กันโท
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  อุ่นสำโรง
2. เด็กชายฐิติกร  แสงศรีจันทร์
3. นายพีรดนย์  จินะกาศ
 
1. นายสุรกิจ  ปัสตัน
2. นางลัดดาวรรณ  นุ่มนวล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  วิชัย
2. นางสาวกัญจนพร  กลมเกลี้ยง
3. นายก้องเกียรติ  คนการ
 
1. นายบรรจง  คิดดี
2. นางจิราพร  วงศ์ใหญ่
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 36 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์   หมอยา
2. เด็กหญิงชนิกา  เกณฑ์ทา
3. เด็กหญิงชัชญา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวทัศนา  ศิลป์ท้าว
2. นางยุพิน  ลครแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66.7 ทองแดง 38 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานต์ธิดา  เมืองเขียว
2. นางสาววันวิสา  เพิ่มพูน
3. นายวิโรจน์ศักดิ์  หมอยาดี
 
1. นางทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล
2. นายสุวิทย์  เทพวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวนิษฐารัตน์  แซ่พ่าน
2. นายวิเชตฐ์  อภิภูวัฒนพงษ์
 
1. นางพรรณวิภา  สมสะอาด
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.3 เงิน 22 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอรรถพล  แก้วนัน
2. นายเกริกเกียรติ  ปัญญาหล้า
 
1. นายศักดิ์ดาวุฒิ  เมืองก้อน
2. นางอชิรญา  ป้อเฮือน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 36 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  แซ่ฟุ้ง
2. นายเลิศวิชิต  อิ่นคำ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เสาจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.12 ทองแดง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายสมยศ  มุกดาสวรรค์
2. นายไข่  แซเฉ้ง
 
1. นางสาววรรณิกา  ริกากรณ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  บุญสมภพ
2. เด็กหญิงพิญญารักษ์  วณิชตันติกุล
3. เด็กหญิงภาวดี  แซ่หาญ
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงวิไลพร  แซ๋หาญ
 
1. นางสาวกาญจนี  สังวรกาญจน์
2. นายวุฒิชัย  คำพระแย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง 11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวนิติมา  แกมเพ็ชร
2. นางสาวมัณฑนา  แก้วศรีใจ
3. นางสาววรางคณา  มีชัย
4. นางสาวศิรประภา  สร้อยเพ็ชร
5. นางสาวสุวิมล  เสาหิน
 
1. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
2. นางเกษร  สิงห์โตนาท
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐ
2. เด็กชายธนายุต  ใจดี
3. เด็กหญิงปาลินี  สุทธชัย
4. นายวัชรเกียรติ  อินทวงศ์
5. เด็กหญิงสิรินาจย์  สว่างศรี
 
1. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 27 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  รวมสุข
2. นางสาวปทุมรัตน์  จันทิมา
3. นางสาวรสสุคนธ์   ไชยทองศรี
4. นายรัฐสภา  อินธิมา
5. นางสาววิจิตรา  วงศ์ใหญ่
 
1. นายวรกร  ประทีป ณ ถลาง
2. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.75 ทอง 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐศักดิ์  รวมสุข
2. นายธิษณ์  คำอิสระ
3. นายธีรพงศ์  สถาน
4. นายอิทธิเทพ  เฉิน
5. นางสาวแทนหทัย  พงศ์วิริยะศิริ
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.2 ทอง 12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  งามตา
2. นายจิรายุ  สะเกตุ
3. เด็กชายชัพวิชญ์  จันทะนะ
4. นางสาวฐิติรัตน์  บุญทำ
5. นายธนา  กาละพวก
6. นายธีระศักดิ์  ใจดุ
7. นางสาวนริศรา  บัวมูล
8. เด็กชายบุญยรัตน์  คำวงศ์ษา
9. นางสาวพรชนก  สุขะ
10. นางสาวพัทธ์ธีรา  สนม
11. เด็กชายรุ่งเรือง  บุญถึง
12. นางสาววรรณิดา  ชัยมงคล
13. เด็กชายศศิพงศ์  บุญธรรม
14. นางสาวศิรดา  ใจกว้าง
15. นางสาวศิรภัสสร  มั่งคั่ง
16. นางสาวศิริวรรณ  บุญถึง
17. นายสิทธิศักดิ์  บุญยืน
18. นายสิรวิชญ์  บัวระเพ็ชร
19. เด็กชายอาทิตย์  บุตรศรีภูมิ
20. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  บุญชื่น
 
1. นายอภิวัฒน์  ปุกคะ
2. นางวิวา  ไชยลังกา
3. นางสาวกาญจนา  แสนวงค์
4. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
5. นางสาวธิดาพร  บัวหลวง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  อนุมา
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ตุทาโน
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงตริตาภรณ์  สมฤทธิ์
2. เด็กชายพันโชค  ปวงคำ
 
1. นางปาริชาติ  ราษี
2. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  ชาญประเสริฐ
2. นายวัชรพงษ์  สุทธวงค์
 
1. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.8 ทอง 19 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  คำหลวง
2. นางสาวจุฑามาศ  ดำแดงดี
3. นางสาวณัฐติยา  วงค์ราษฎร์
4. นางสาวปทุมพร  คนึงคิด
5. นางสาวผกามาศ  เมืองมูล
6. นางสาวพิทยารัตน์  หอมนาน
7. นางสาวมลฤดี  แสงศรีจันทร์
8. นางสาวสิรภัทร  ปานสมบัติ
9. นางสาวสุรัสวดี  ศรีคำ
10. นางสาวอัญญาลักษ์  ถนอมมิตร
 
1. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
2. นางเพ็ญนีย์  ศรีคำ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนักแน่น
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงคณตญา  กราบทูล
4. เด็กหญิงจารุพร  วงศ์ใหญ่
5. นางสาวจิดาภา   สิงสีทา
6. เด็กหญิงธนัชพร  อักษรณรงงค์
7. เด็กหญิงนัชชา  ปานพันธ์
8. นางสาวนิภาพร  สมเพชร
9. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บรรจง
10. เด็กหญิงพัชริณ  เวียนรอบ
11. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ประชุมพร
12. เด็กหญิงวิลันดา  แสงศรีจันทร์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงศรีจันทร์
14. นางสาวสุวิสา  หอมนาน
15. นางสาวอรสา  ดอนมูล
 
1. นายสันติ  หอมนาน
2. นางเจนจิรา  เดชวงศ์ษา
3. นายสมยศ  พานทอง
4. นายจิรัฎฐ์  คชลัย
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ศรีศิริสิทธิกุล
2. นางสาวอัปษรอุมา  เหล่าพิลา
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายอรรถพล  ศรีสงคราม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวบุณฑริก  บุตรสิงห์
2. นางสาวอมรดา  ฟูแสง
 
1. นายวิชาญ  ไชยมงคล
2. นางสาวณัฐธยาน์  ภู่ษณะวิวัฒน์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายทวีทรัพย์  สายสอาด
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภูสันติสกุลวงศ์
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ฟ้าเลิศ
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  พนมเขต
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวนิติยากร  สุนทรสนิท
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวพร  แสงเสรีธรรม
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปุณฑริก  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85.2 ทอง 13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญธิดา  ใจคำ
2. เด็กหญิงศิวิมล  เทพรักษา
 
1. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญศิรินุกูล
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวอภิญญา  อิ่นติ๊บ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายบุญยกร  นันทะเสน
2. เด็กหญิงรุ่งรวิน  ศูนย์กลาง
3. เด็กหญิงศิรินภา  โคชขึง
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธัญทิพย์  ศรีคำ
2. นายพัชยดลย์  ศิริเจริญพานิชย์
3. นางสาวสุภารัตน์  ใจชุ่ม
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  จารุจิตร
2. เด็กชายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
3. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
4. เด็กชายพงค์พล  สนชาวไพร
5. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
6. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
7. เด็กหญิงศิริพร  ชมวดี
8. นางสาวอัมพิกา  วัฒนศิลป์
9. เด็กชายอานนท์  ชายวิชัย
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นายนคร  ผ่องใส
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  จารุจิตร
2. นายชัยวัฒน์  อิ่นคำ
3. เด็กชายณัฐพล  มังคลาด
4. เด็กชายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
5. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
6. เด็กหญิงนัชชา  ศิริขวา
7. เด็กชายพงค์พล  สนชาวไพร
8. นายพินิจนัน  กันทะสอน
9. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
10. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
11. เด็กหญิงศิริพร  ชมวดี
12. นายสุภัทโชค  เสาร์จันทร์
13. นายสุรกิจ  กราบทูล
14. นายอนันตชัย  ทองนอก
15. นางสาวอัมพิกา  วัฒนศิลป์
 
1. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
2. นายนคร  ผ่องใส
3. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชินบัญชา  ศุกลจิตต์
2. นายณัฐพล  วงศ์ใหญ่
3. นายบุรินทร์  สองสีใส
4. นายผดุงเกียรติ  บัวแดง
5. นางสาวพัษศิณี  เตชะวงศ์
6. นายวุฒิพงษ์  มะลิลา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
2. นายอัครเดช  จิตรศรัทธา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.5 เงิน 13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ตาพะยอม
2. นางสาวกัญญาณัฐ์  ศรีคำ
3. นายกันตพล  แสงศรีจันทร์
4. นางสาวกุศลิน  มณฑาลพ
5. นางสาวจิดาภา  บุญสุข
6. นางสาวจินตนา  คำดี
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  เวียงคำ
8. นายชนายุส  จิตรารัชต์
9. นางสาวญาดา  นาคะดำรงวรรณ
10. นายณัฐพงศ์  พรมมาบุญ
11. นายธนิชสร  กวนสีลา
12. นางสาวธัญมาศ  การถาง
13. นายธีระวัฒน์  วงศ์ใหญ่
14. นางสาวนันทินี  หอมนาน
15. นายนันทิพัฒน์  รักษาดี
16. นางสาวนารีรัตน์  อักษรไทย
17. นายปรัชญากรณ์  รัตนภักดี
18. นางสาวปาณิสรา  ปานพรม
19. นางสาวปิยะธิดา  ชัยภูมิ
20. นายพรชัยวัฒน์  ชูวงค์
21. นางสาวพิชญธันญ์  มะโนชัย
22. นางสาวมิกะ  ใจกล้า
23. นายวธัญญู  วงศ์ดาว
24. นายวิชัย  คำดอน
25. นายวุฒิพงษ์  มะลิลา
26. นายศาสตรานนท์  เชื้อสะอาด
27. นายศิริศักดิ์   บัวแดง
28. นายสิทธิพล  เกิดศรี
29. นางสาวสุพัตรา  เมืองมูล
30. นางสาวสุรีย์มาศ  หอมนาน
31. นางสาวสุวนันท์  โยปัญญา
32. นางสาวสุวิญญา  ใจแก้ว
33. เด็กชายอนุพงศ์  กาวิยา
34. นายอนุพล  กาติ๊บ
35. นายอมันตุ์  กันทาดง
36. นางสาวอรนณิชา  วงศ์ดาว
37. นางสาวอัจจิมา  คำแดงดี
38. นางสาวอัจฉราภรณ์  หอมนาน
39. เด็กชายอานนท์  ชายวิชัย
40. นางสาวอิศริยา  หอมนาน
 
1. นายอัครเดช  จิตรศรัทธา
2. นางมาลูน  ศุภการกำจร
3. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
4. นายมัทนะ  ธิหล้า
5. นายกฤษณะ  เชียงแรง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 14 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนพดล  คงสถาน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 15 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายปรัชญาณัชญ์  ดวงใจ
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 30 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูฉนิษา  คำยัง
 
1. นายสวัสดิ์  ธีรานุสรณ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกวินนาฏ  บรรจง
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายวริศ  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 22 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายณัฐพล  คงสถาน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสุข
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.9 ทอง 27 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจตุพร  มาประสงค์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนพดล   คงสถาน
 
1. นายภีรภูมิ   จินดา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.66 เงิน 24 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายสันติภพ  สุริยะวงค์
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวนภา  เรียนงาม
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 27 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปิย์วรา  ศรีคำมูล
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 12 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  หอมนาน
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 10 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายปรัชญากร  ประสงค์
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 35 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินาถ  พระยาชัย
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  คำลือ
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกัมปนาท  คำนวล
2. นางสาวชญาภรณ์  ศรีอัญชลีกร
3. นายชยานันต์  ขันทะสา
4. นายณัฐศักดิ์  เข็มแก้ว
5. เด็กหญิงนภา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุตสาห์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  อินต๊ะลาศ
8. เด็กชายภานุวัฒน์  แข็งแรง
9. นางสาวรัตนาวดี  คำเทพ
10. นางสาวสุภาวดี  วรรณโกฎิ
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางธนิดา  ศรีภา
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤษณพร  งามทวีกุล
2. นายคณิศร  ใจเย็น
3. นางสาวณัฐณิชา  วงศ์แก้ว
4. นายณัฐพันธ์  แสงโฮง
5. นายธวัชชัย  บุญทา
6. นางสาวนลพรรณ  พิษณู
7. นายภานุพันธ์  จันทนะ
8. นางสาวมณฑกานต์  ศรีอัญชลีกร
9. นางสาววรรณวิสา  กันทา
10. นายไชยวัฒน์  อินต๊ะขัน
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางธนิดา  ศรีภา
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทุมพร
2. นางสาวกัลยรัตน์  บุญพรประเสริฐ
3. นางสาวชุตินันท์  เทศนาเรียง
4. นางสาวปิยะธิดา  ปะติทานะโต
5. นางสาวศุภรดา  สิงห์เอ้ย
6. นางสาวสุภนิต  หายทุกข์
 
1. นางธิติยา   อาจบำรุง
2. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญยืน
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีพุก
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์วรรณ
4. เด็กหญิงวิยะดา  วิบุญมา
5. เด็กหญิงเกวลิน  ถุงแก้ว
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 20 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  สิงห์นาง
2. เด็กหญิงชนิสรา  บุญเทพ
3. เด็กหญิงชลธิดา  สุนันต๊ะ
4. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีกันชัย
6. เด็กหญิงพนิดา  หมอยาดี
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองศรี
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปาวิชัย
10. เด็กหญิงโสรยา  ตาคำ
 
1. นางพิมใจ  พรมสี
2. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
3. นางสาวปานไพลิน  กันฑะเนตร
4. นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์
5. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายพงศกร  แก้วสุภา
2. นายวีระชาติ  รื่นสุคนธ์
3. นางสาวศิริพร  ครูนพรัตน์
4. นางสาวสุวิมล  ใจจันทร์
5. นายเศรษฐกิจ  เชษฐสิงห์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ
2. นางสาวสุรางค์  อุสาหะ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา   โยธา
2. เด็กหญิงพัณณิตา  นิสี
 
1. นายอัครเดช  มัลลิกะมาลย์
2. นางสาวนภัทร  สิทธิยศ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.2 เงิน 27 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณฏฐพล  ทองใบ
 
1. นายเกียรติชัย  ธรรมโชติ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวญาณัฐฉรา  ยามางึจิ
 
1. MissAnastasia  Ndumia
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสิตา  ัปันสุวรรณ
 
1. นางเอื้อมดาว  กองแก้ว
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 27 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ชัยแก้ว
 
1. นายวิทยา  สุขนิตย์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 37 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวนภา  เรียนงาม
 
1. นางปริยานุช  ปังประเสริฐกุล
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  ศรีเทพ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงศ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชามญช์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางปณิธี  กองแก้ว
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68.83 ทองแดง 24 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวเจนนิเฟอร์  แมรี่ไฟเยอร์
 
1. นางสาวกฤษดาพร  การหมั่น
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชืั้อสะอาด
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ใจเสาร์ดี
3. เด็กหญิงศรุตา  วงศ์สถาพรชัย
4. เด็กชายสุภิเชษฐ์  มะโนวรรณ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  ชิดสนิท
 
1. นางปฏิธาน  ตันบูรณา
2. นางสาวอัญชลี  พรหมเสน
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.3 ทอง 36 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  แซ่ซ้ง
2. นางสาวชนิสรา  หอมนาน
3. นางสาวนริศรา  สลำแดง
4. นายพงศธร  ใจแก้ว
5. นางสาวศิริลักษณ์  ก๋าคำ
 
1. นายนิพันธ์  จันทร์กิเสน
2. MissMonica  Menon
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.8 ทอง 11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวมาลี  แซ่ซ้ง
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.85 ทอง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.01 เงิน 33 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรเพ็ญ  อาทิตย์รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  อรุณสว่าง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 49.99 เข้าร่วม 19 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  เวียงลอ
 
1. นางภารดี  แสงคำ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสุทัศศิณา  หาญบุญศรี
 
1. Mr.Hisao  Takahashi
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ใจกว้าง
 
1. นางสาวเมทินี  ทิตา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 48.3 เข้าร่วม 35 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายธรรมรัตน์   ไชยมงคล
2. นางสาวฮิวลัม  ตั่ง
 
1. นายยงยุทธ  เดชะพงค์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69.03 ทองแดง 32 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกร  คำบุญเรือง
2. เด็กชายนฤรงค์  กองแก้ว
3. เด็กชายนันทกานต์  มูลศรึ
4. เด็กชายปฎิภาน  กริ่มพิมาย
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ฮุ้ยเป้า
6. เด็กชายวรพล  ขันทะบุตร
7. เด็กชายศิริกุล  ขยัน
8. เด็กชายเจษฎา  บ้านสระ
 
1. นางกัญญา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวรัติยาภรณ์  เ่ร่งเร็ว
3. นายเผด็จ  คำลือ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  แสงศรีจันทร์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หงษ์สามสิบหก
3. นายทีปกร  กิตติศักดิ์กำจร
4. นางสาวนิศารัตน์  โมริ
5. นายปิยกรณ์  แสงศรีจันทร์
6. นายพันธ์ศักดิ์  ชุมภู
7. นายพิสิฐ  ไชยเนตร
8. นายสิทธิพล  เกิดศรี
9. นางสาวสุณิษา  ชาวแพะ
10. นางสาวสุนิษา  วงค์ราษฎร์
 
1. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
3. นางปาริชาติ  ราษี
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   สุทธิรักษา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ทองจินดา
3. เด็กหญิงลักษณพร   วงศ์ใหญ่
4. เด็กชายอภิศักดิ์   ดวงมาลา
5. เด็กหญิงอัจฉรา   ทัศนพันธ์เพชร
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณพปฏล  พันเลิศพาณิชย์
2. นายดำรงค์  กลิ่นหอม
3. นางสาวพิชญา  คำรังษี
4. นายศรัณย์ภัทร  ซื่อสัตย์
5. นายอดุลวิทย์  ทัศนิยม
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มั่งมูล
2. นางสาวณัฎฐณิชา  วงศ์แพทย์
3. นางสาวลดาวัลลิ์  จันต๊ะ
 
1. นางวินนา  เทพคำ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ชมภูชนะภัย
2. นางสาวเบญจมาศ  อิ่นแก้ว
3. นายเอกชัย  ขยัน
 
1. นางสายฝน  กองแก้ว
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.66 ทอง 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงรุจิดา  ยอดมณีกาญจน์
3. เด็กหญิงวีรดา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวเกศกนกวรรณ  วงค์ใหญ่
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมน  วงศ์ใหญ่
2. นายณัฐศักดิ์  รวมสุข
3. นางสาวศศิประภา  สายทากุล
 
1. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะพงษ์  บัวแดง
2. เด็กหญิงอรปรียา  บัวแดง
 
1. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด
2. นายชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 13 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  หัวนา
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  วงศ์ชัย
 
1. นางชญานันทน์  หมดสังข์
2. นายหาญ  นันกาวงศ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายประสบชัย  ใจเย็น
2. นายสิทธิชัย  คำงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงกล่อม
2. เด็กหญิงอริศา  ซ้อนกัน
 
1. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
2. นายชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวธันยชนก  อาจโพธิ
2. นางสาวรัตนา  ชุ่มใจ
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาตัน
2. เด็กหญิงวิลีณญา  แก้วมาเมือง
 
1. นางสาวโสภา  มูลเทพ
2. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74.5 เงิน 21 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปันธุระ
2. เด็กหญิงอรรัมภา  ไชยวงศ์
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
2. นางจารุวัฒน์  ชูไว
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปทุมเกสร  มะโนสีลา
2. เด็กหญิงพรหมพร  อุดซิว
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  พันธวงค์
2. นางสาวเกวลิน  สีตาวัน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปภันนันท์  มีสีห์ไชย
2. นางสาวศุภกานต์  ทวีทรัพย์
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายธนากร  จรูญสกุลวงค์
2. นายปุญณพัฒน์  โนนทิง
3. นายเศรษฐี  คุณนนท์
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายนิพนธ์  ไชยมงคล
2. นางสาวสุพรรณา  เจตะวัน
3. นายอำนาจ  ชัยพูล
 
1. นายมรุต  ชลฤทธิ์
2. นายกรุง  วงศ์ไชย
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  เจือจาน
2. นายสิทธิพล  กองแก้ว
 
1. นางสาววัลยา  นาสาร
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายพัชรพล  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายสหชัย  เลาสาร
3. นายอัครเดช  แซ่หาญ
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายณัฐดนัย  คำคง
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 16 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายทนุธรรม  ดอกคำ
2. นายนคเรศ  สมโรย
3. นายศักดิ์พิพัฒน์  จันทร์ธิมา
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71.2 เงิน 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายนพดล  นันต๊ะกุล
2. เด็กชายวิศิษฏ์  หาญวิริยะกิจ
3. เด็กชายอาพอ  แซะฟาง
 
1. นายอภิลักษ์  กันคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายธนโชติ  เบ็ญชา
2. นายพิชัย  พรรดา
3. นายศุภวัฒน์  เชียงแรง
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.8 ทอง 11 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ไชยวงค์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุตรตะก่า
3. นางสาวอัญธิกา  โอกาศ
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 21 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  ผิวเขียว
2. นางสาวนิตยา  นามมาลา
3. นางสาวสาวิตรี  สาระคาม
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 26 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ใจกล้า
2. เด็กหญิงกัณธิกา  หมอยาดี
3. เด็กหญิงนฤมล  ธนันไชย
4. เด็กหญิงวรรณิดา  ไทยเหนือ
5. เด็กหญิงสุมณทิพย์  มงคลการ
6. เด็กหญิงอนันตญา  ยอดมงคล
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 37 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วคำ
2. นางสาวณัฐธิดา  ตามล
3. นางสาวอนัญญา  โนเขื่อน
 
1. นางจันทนา  เนาวเศรษฐ์
2. นายประหยัด  วงค์ขัติย์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 38 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  วงศราษฎร์
2. นายสารินทร์  ไกลถิ่น
3. นางสาวสุธินี  ไกลถิ่น
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บุญมา
2. นายธีรพล  แก้วเกิด
3. นายรณกร  เชื้อสะอาด
 
1. นายประจวบ  เชียงแรง
2. นายสาธิต  กลางหมู่
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง 6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  คนทา
2. เด็กหญิงขวัญจิตร  จันทร์บาง
3. เด็กหญิงนวนันท์  สารพัตร
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.6 เงิน 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวนาจู  นาจึ
2. นางสาวสุกัญญา  พุทธทรง
3. นางสาวอำภา  แซ่จ่าว
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
2. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัลยาณี  สมศรี
2. เด็กหญิงชัยญาทิพย์  นามราชา
3. เด็กหญิงวิภาวิณี  รอดแก้ว
 
1. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
2. นายนพดล  ธรรมใจอุด
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 27 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  จินดาคำ
2. นางสาวนรินทร์ดา  รุ่งเรือง
3. นางสาวสุทธิดา  สุวรรณศรี
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79 เงิน 35 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บัวเย็น
2. เด็กหญิงวริศรา  เมืองใจ
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สวาทชาติ
 
1. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
2. นางวรรณพร  กาติ๊บ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวชฎาภรณ์   วงศ์แก้ว
2. นางสาววาสิษฐี   ศรีมูล
3. นางสาวศิริพร   รัศมี
 
1. นางสาวสุภา  ตันใจเพชร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธารทิพย์  ก้อนแก้ว
2. นายยุทธนา  โทอรัญ
3. นางสาวศรัณย์พร  ก้อนแก้ว
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงปยุดา  วารีนิยม
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 18 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงมารีน่า  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงลักษณา  สุริยะ
3. เด็กหญิงวิรัญญา  หอมสันเทียะ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
2. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  สิงห์แก้ว
2. นางสาวชาลีนา  ราชาวงษ์
3. นางสาวปิยะพร  ยารังษี
 
1. นางสาวพนิดา   มณีจันทร์
2. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
145 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายศรราม  จิตรเที่ยง
2. เด็กชายสิทธินันท์  สักลอ
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
2. นางสาวพรรณทิวา  ิอินทญาติ
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชัยมงคล  ธิราใจ
 
1. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณนารี   กองสิน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แสนมา
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปิยพร  มะโนชัย
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายนที  สลักถ้วนถี่
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรีภรณ์  ธิต๊ะยา
2. นางสาวอรญา  ปัญญาสา
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
2. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 75.3 เงิน 21 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายอักขรินทร์  หาญจริง
2. เด็กชายอัครพนธ์  ริยะนา
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
2. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย