สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชญานี  นาแพง
 
1. นางสมบัติ  เทศขำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวอนันต์ญพร  ปรางทับทิม
 
1. นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายรังสิมันฌ์  จันทร์โท
 
1. นายวิศรุติ  อินทร์เลี้ยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  เขม้นเขตการ
 
1. นางอรสา  พันธุ์สด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัชญา  มาระเทศ
 
1. นางอรุณี  บุญแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 14 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวศิรภัสสร  เดชคำรณรัตน์
 
1. นางอัมพา  บุ่ยศิริรักษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 29 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทั่งทอง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ตั้งใจ
3. เด็กชายปุณยวัจน์  ผ่องวิไล
 
1. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์
2. นางกมลวรรณ  รุ่งเรืองศรี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.99 ทอง 17 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวสินีนาฎ  ดำมินเศษ
2. นางสาวอาทิติยา  นาจารย์
3. นางสาวเบญจมาศ  ทองเพ็ง
 
1. นางสาวนพวรรณ  แซ่ตั้ง
2. นายสมเจตน์  พันธ์พรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรพร  ศรีสุพัฒนะกุล
2. เด็กหญิงอนรรฆวี  บุญแก้ว
 
1. นางสาวสะอาด  ยังบุญช่วย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายคุณาธิป  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสุพิชญา  คำเขียน
 
1. นางกมลวรรณ  รุ่งเรืองศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัต  ตรีชิต
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 8 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิชา  รอดกำเหนิด
2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  กล้าธัญกรณ์
3. เด็กหญิงโยษิกา  กอสนาน
 
1. นางสดศรี  ชูชีพ
2. นายไพฑูรย์  ชูชีพ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนีนธุออน  หาดอ่อน
2. นางสาวบุษราภรณ์  เพชรนิล
3. นางสาววีรยา  ศรีสุข
 
1. นางสดศรี  ชููชีพ
2. นายไพฑูรย์  ชูชีพ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อินนุ่มพันธ์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์   กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิตา   คำคง
 
1. นายประจักษ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวนิตยา  จันทร์รี
2. นางสาวศศิประภา  เกิดยิ้ม
3. นางสาวสราวริน  ประคองจิตร
 
1. นางสาวพรพรรษา  เชื้อวีระชน
2. นางสาวรัตนา  พรายเพริด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 59.7 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวรรณ  พฤกษะวัน
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  เมรีรัตนาพัฒน์
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 57.05 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  จันทร์แดง
2. นางสาวสโรชา  นครไทย
 
1. นางสาววรนารถ  ตันพานิช
2. นางสดศรี  ชูชีพ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางสาวนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายสุพรรณ  ขวัญแก้ว
 
1. นางเครือมาส  คำเขียน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพภัสสรณ์  จันทร์ขวาง
2. เด็กหญิงกุลวณัฏฐ์  ลัทธิธนธรรม
3. เด็กชายธีรภัทร  ไชยวงค์
 
1. นางวิมล  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางชัญญานุช  สุวรรณ์ทา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 20 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาริดา  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงวรินทร  เจริญภาพ
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
2. นางสาวสุธารัตน์  สังข์สุข
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวธนพรรณ  จันเทส
2. นางสาวปริยาภัสร์  พลสงฆ์
3. นางสาวแสงรวี  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นางสุวิภา  กุศลวงษ์
2. นางวิลาสินี  อำพันพงษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกียวประเสริฐ
2. เด็กหญิงปาริชาต  กุชะนันท์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พูลคล้าย
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
2. นางสาวนุช  แย้มยิ้ม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  มั่นเกตุวิทย์
2. นางสาวนิรชา  ยกพล
3. นางสาวรพีภัทร  ไวยุวัฒน์
 
1. นางสาวนงนุช  จากปั้น
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 27 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ชุมถนอม
3. เด็กหญิงมลสิชา  นวลแตง
 
1. นางสาวชุดาภา  อาจยาทา
2. นางสวนีย์  เพ็ชรพงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 30 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายตุลา  รุจีนิมิตร
2. นายเรวัฒน์  พยัพเดช
3. นางสาวเสาวรส  ดำสะดี
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
2. นางสาวประริดา  สุดสงวน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายฐิติ  ศรีบาง
2. เด็กชายวนราช  ดารา
 
1. นางสาวศิริณภา  บุญวัฒน์
2. นายณัฐวุฒิ  ยอดจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.9 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวปภาวี  ศรีสงคราม
2. นางสาวอภิญญา  ชลเทพ
 
1. นางกาญจนวรรณ  ตุงคะศิริ
2. นางสาวดวงจันทร์  แก้วบัวดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.31 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  ประสิทธิ์วิเศษ
2. เด็กชายอาชานนท์  พูลคูณ
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.28 เงิน 23 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายศราวุธ  เศรษฐี
2. เด็กชายเกรียงไกร  คงรุ่มรวย
 
1. นายสมชาย  บุญอินทร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พุ่มเกตุ
2. เด็กหญิงนิรมล  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พุ่มมาลิน
4. เด็กหญิงมาติกา  กะลำพัก
5. เด็กหญิงไอริณ  แพรปาน
 
1. นางประมวล  เมฆโภชน์
2. นางสุพรรณี  รัตนมงคล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.75 เงิน 39 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  มีศรี
2. นางสาวนลินรัตน์  สมนางิ้ว
3. นางสาวรัชฏาภรณ์  บุบผาพ่วง
4. นางสาวลักษมณ  ดอนดีไพร
5. นางสาวสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
2. นางสาวกุหลาบ  ภู่ผะกา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองใบ
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงณัฐรดา  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญผา
5. เด็กหญิงปารณีย์  เจริญผา
 
1. นายสุพร  พันสด
2. นางวาสนา  นิลทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 33 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายกฤษณะ  บัวชุม
2. นางสาวกัญญารัตน์  บุญนำแสง
3. นางสาวธนภรณ์  จุมภู่
4. นางสาวนิสารัตน์  จันทร์กระจ่าง
5. นางสาวสุวัจนี  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสาวนพรัช  ชูชื่น
2. นางสาวอัญชลี  ชำนาญไพร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน 27 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายคมเดช  อยู่มณเฑียร
2. นางสาวชนิตา  เที่ยงวงษ์
3. นางสาวธณาพร  สิงห์ลอ
4. นางสาวนิตยา  ทองดอนอินทร์
5. นายอภิรเดช  แก้วโพนเพ็ก
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นางสาวกัญญาธร  ช้อนไชย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายนิรุตติ์  หัทยัง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง 28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนาฏยา  ชิตเพิ่ม
 
1. นางลิ้นจี่  พัิบูลศิลป์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงนภัสจิรา  ขวัญเงิน
2. เด็กชายภัทรพล  ธานินพงศ์
 
1. นางสาวโสพิศ  พุ่มพวง
2. นางอมรวดี  พรหมใจบุญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 24 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ยอดจันทร์
2. นางสาวนวพรรษ  ศรีสุข
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิิมล  อารีจิตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจิฑาภรณ์  อินทร์เเย้ม
2. นางสาวชลฐิชา  พ่งถ่าย
3. นางสาวณัฐชยา  อาจองค์
4. นางสาวณัฐตยาภรณ์  สอนสุรัตน์
5. นางสาวปัณฑิตา  สุขล้อม
6. นางสาวปัทมา  เเก้วสว่าง
7. นางสาวพรปรียา  ขุมทอง
8. นางสาวพิมพ์พิไล  จันทร์เเดง
9. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีละโพธิ์
10. นางสาวเจนจิรา  เเจ่มจำรัส
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายกมล  ทันใจ
2. นายกฤษกร  ญาณโกมุท
3. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์แจ่ม
4. นางสาวนัทมณ  กีมัง
5. นางสาวนิภาพร  เลาวราช
6. นางสาวบุษปรัชญ์  เหมกุล
7. นางสาวปภาวดี  มาตะพาบ
8. นางสาวปิยวรรณ  เคนโสม
9. นางสาวพรวิไล  ศรีชมชื่น
10. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ปา
11. เด็กหญิงศุภนุช  คำมั่ง
12. เด็กหญิงสุกฤตา  สุขเจริญ
13. นางสาวสุภาวิตา  ก้อนแพง
14. นางสาวสุวิภา  ดำดิน
15. นางสาวอรอนงค์  ใจคง
 
1. นายวีรพงษ์  แก้วไพฑูรย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน  อยู่ทิม
3. นางสาวภัสราภรณ์  สุขแสวง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ดีใจงาม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เกตุคร้าม
2. นางสาวธิติภรณ์  เขียวพุ่มพวง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนัญธิดา  ไมนา
2. นางสาวนุชจรีย์  นาคเอี่ยม
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายพงศ์ภัค  นีระพันธ์
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวธัญธร  พามา
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายเพ็ชรรัฐ  คงสวัสดิ์
 
1. นายพิษณุ  วิชนี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปัณรวี  สุขทัศน์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายเคอิโงะ  ซาโตะ
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาววรรณวลี  ราพานิช
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  บุตรใหญ่
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธีมากร  บุญโกย
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76.25 เงิน 29 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ปุ่มงาม
2. เด็กชายเจตริน  อุดมมา
 
1. นางสุวิมล  นาคนวล
2. นางธัญรัช  ศรีสุทธิรักษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยชนะวีระกุล
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายมานิต  เลิญไธสง
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายอธิปชิระ  บุญพรม
2. เด็กชายเกษม  ทับพรม
3. เด็กชายเนตรตพล  สงค์โพธิ์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
2. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายกฤษดา  เพชรเอือง
2. นายศรายุทธ  สว่างยิ่ง
3. นายเนติธรรม  แก้วเพชร
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
2. นายเศรษฐพล  บัวงาม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถกฤช  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายคุณากร  สุวรรณทา
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  กระสังข์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  กระสังข์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  นรชาญ
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนาธินาถ  บัวผัน
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิกานต์  เพชรอ่อน
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ศรบุญทอง
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ยอดตอง
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตญา  ถาวรศักดิ์
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวเบญญาภา  รักธรรม
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 17 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เทแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  สามารถ
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวภัสฒยาพร  ชาติบุตร
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ภู่เสน
2. นางสาววรรณิภา  คงดอนทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  เจริญสุข
4. นายศราวุธ  พิณเขียว
5. เด็กชายสันติชัย  โพธิ์พวง
6. นางสาวสุกัญญา  ศรบุญทอง
7. นางสาวอาทิตญา  ถาวรศักดิ์
8. นางสาวเบญญาภา  รักธรรม
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
2. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 72.5 เงิน 16 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาวมาส   เวชศิลป์
2. เด็กหญิงจิราพร   หอมประเสริฐ
3. นางสาวฐาปนี  อินหาดกรวด
4. นางสาวณัฐกานต์  นินละออ
5. นางสาวณัฐมน  เขียวเขิน
6. เด็กหญิงนัฐมล   เพ็ชรคง
7. เด็กชายปัธวี  เพชรม่อม
8. เด็กชายพงศ์วิทย์   พรศิริลัคณา
9. นางสาวพาขวัญ  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงพิยดา   คำจริง
11. เด็กชายภาคภูมิ  วงค์หาร
12. นางสาวสาวิตรี  สุดยอด
13. เด็กหญิงสุภาพร   เสือสา
14. นางสาวอัจฉราพร  โตรูปสม
15. เด็กหญิงเมทิณี  แสนแคว
 
1. นายอำนาจ  ศรีทิม
2. นายน้อย  ยอดเถื่อน
3. นายบุญสม   ใจขันธ์
4. นางส้มลิ้ม  ศรีทิม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เมฆโพธิ์
2. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติ์โสภณ
3. เด็กชายนิพนธ์  เงินมี
4. เด็กชายยุทธนากรณ์  สิงห์จันทร์
5. เด็กชายรัตนชัย  คำจริง
6. เด็กชายวัชรพงศ์  ไข่แก้ว
7. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
8. เด็กชายศรัณย์  เกตุศรีบุรินท์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำมี
10. เด็กชายอรรถกฤช  สุขพัฒน์
11. เด็กชายอัษฎาวุติ  สิงห์จันทร์
12. นายอานนท์  แซ่เตียว
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิตาพร  สุขมาก
2. นางสาวณัฐธิดา  คะชานันท์
3. นางสาวธนัญญา  สัมภวัน
4. นางสาวนัตถพร  บุญทัด
5. นางสาวนาตยา  ลาดพิลา
6. นางสาวนิกร  คะชานันท์
7. นางสาวนิภาวรรณ  ชมภู่
8. นางสาวนิรันพร  กันหา
9. นางสาวประภาศรี  แววมยุรี
10. นายประสิทธิชัย  โตเครีอดี
11. นายพงศ์เทพ  อุ่นใจ
12. นางสาวพรสุภา  อัครผล
13. นางสาวพัชรภรณ์  ทาอ้น
14. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  จันทร์ตูม
15. นายสนธยา  ธูปบูชา
16. นางสาวสมฤดี  สุขพันธ์
17. นางสาวสุรีภรณ์  แก้วคำ
18. นายอนุสรณ์  เสือปรางค์
19. นางสาวอารยา  แตงณรงค์
20. นางสาวโสภา  สอาดอิน
21. นายโอภาส  สัมภะวัน
 
1. นางเมตตา  พลประถม
2. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
3. นางสาวสุรีย์พร  ลาภพูนผล
4. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
5. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
6. นางละมัย  ทุ้ยแป
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.7 เงิน 30 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดวงจิตร
2. นางสาวจิราภา  จันทาพิม
3. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เบ้าพงษ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  แตงนุ้ย
5. เด็กหญิงอรนุช  แสงนนท์
6. เด็กหญิงอินทิรา  ใจกล่ำ
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
2. นายศราวุธ  หวังวิมาน
3. นายวรจักษ์  ชาวด่าน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายวรายุส  คูณศรี
2. นายวิทยา  จันทร์เนียม
3. นายศราวุฒิ  สุมาลี
4. นายศักดา  แจ้งธรรมมา
5. นางสาวสายธาร  มงคล
6. นายอานนท์  สระทองโสม
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
2. นายศราวุธ  หวังวิมาน
3. นายวรจักษ์  ชาวด่าน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิเชียร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สกุลณี
3. นางสาวจิตรลดา  กลัดแก้ว
4. นางสาวจินตนา  มากผล
5. นายจิราวัฒน์  สุุนา
6. เด็กชายชนายุทธ์  บุสดี
7. นายชัยสิทธิ์  สังขพงษ์
8. นายณัฐภัทร  นิลพัฒน์
9. นางสาวณัฐวดี  สิงหฬ
10. นายณัฐสิทธิ์  รักสุข
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  อิ่มสุวรรณ
12. นายปฏิภาณ  พาณิช
13. นางสาวปวีณา  บุญธนรัชต์
14. เด็กหญิงภััทรพรรณ  ลอรักษา
15. นายรชต  แพงพันธ์
16. เด็กชายวรพล  วิงพัฒน์
17. เด็กชายวรากร  ทองมี
18. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพระจันทร์
19. เด็กหญิงวัชโรทัย  โกฉิม
20. นางสาววันวิสา  งามลำยวง
21. นายวิชัย  สอนจิต
22. เด็กหญิงวิฌาญา  นุชพ่วง
23. นางสาววิปัศญา  กุตะนันท์
24. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
25. นายวีรภัทร  แสวงสุข
26. เด็กหญิงสบันงา  คุ้มเวช
27. เด็กชายสิทธิชัย  โหกลัด
28. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีใส
29. เด็กหญิงสุชัญญา  อ่องแดง
30. เด็กหญิงสุชานาถ  สุขพัฒน์
31. นางสาวสุพรรณสา  ตุงคะศิริ
32. นางสาวสุพิชญา  เกษวิริยะการ
33. เด็กหญิงสุพิชญา  อุตะทัษพัฒนะ
34. นางสาวสุภาพร  นิยมสุข
35. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ปลื้มทรัพย์
36. เด็กชายอนุพนธ์  แพพะยอม
37. เด็กหญิงอัจจิมา  ยอดเปลี่ยน
38. เด็กชายอานนท์  จาดมี
39. เด็กหญิงเปรมยุดา  สินสุข
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
2. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงรูจี
2. เด็กหญิงจิรภัทร  แสงรูจี
3. นางสาวจิรสุดา  ทองพุ่ม
4. เด็กหญิงชิตติยา  แสนยศ
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเรือง
6. เด็กชายณัฐพล  โคตรหลักคำ
7. เด็กหญิงทิพปภา  คำตานิตย์
8. เด็กชายธนัตถ์  เขียวเขิน
9. เด็กชายนที  เหมือนเชตุ
10. นายนพดล  สกุลทอง
11. นางสาวนิพาพรรณ  แก้วดวงใหญ่
12. เด็กชายนิรุทธ์  จูเกษม
13. เด็กหญิงปภาดา  หลิมศิริวงศ์
14. เด็กชายปรัชญา  ขยา
15. เด็กชายปิยะณัฐ  กระชั้น
16. นางสาวพลอยไพลิน  ฝั้นวงศ์
17. เด็กชายพาทิศ  สมัครเขตกิจ
18. นายพูนศักดิ์  สุวรรณวิสัย
19. นายภานุพงษ์  หลวงแสนเชือก
20. เด็กชายภูชิต  โพธิ์อยู่
21. เด็กหญิงยุพิณ  สอนเม้า
22. เด็กหญิงรัตติญา  นาคเอี่ยม
23. เด็กหญิงราตรี  พวงเพชร
24. เด็กหญิงวารี  ใจรังษี
25. เด็กหญิงวิชชุดา  อินทสินทร์
26. เด็กหญิงสมฤดี  ขาต่าย
27. นายสิทธิชัย  จันตระ
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุหลาบเทียม
29. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
30. เด็กหญิงอาภัสรา  โพพริก
31. เด็กหญิงเกศรา  ศรีจันทร์อินทร์
32. เด็กหญิงเกษสุวรรณ์  เพ็งไพบูลย์
33. เด็กหญิงเจนจิรา  กันทะษา
34. เด็กหญิงเจษฏาภรณ์  จำนงค์ภักดิ์
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
2. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
3. นางวรรณา  สาตุ้ม
4. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
5. นางอัญชลี  ชัยธนะกุลมงคล
6. นางสาวภัทราพร  สุขศิริ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายสรสิช  สุขเกษม
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายปริญญา  สีนวล
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงสุภาภัค  พูนดังหวัง
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 27 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  ศรีโชติ
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายพงศกร  สวนกัน
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 22 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เบ้าพงษ์
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.1 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  เมืองนันท์
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 25 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  แรงเกตุกิจ
 
1. นายก้องภพ   กองโกย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 18 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  อุตมะ
 
1. นางสาววิริยา  ทัพวัฒนะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  เมืองนันท์
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายเจษฎา  คุ้มแสง
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 24 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  สีนวล
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชวนชม
 
1. นางสาววันวิสาข์  บูชา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  เมืองนันท์
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายกิติพัฒน์  รักสุข
2. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  แสนสุข
3. เด็กชายณัฐพล  บุญผ่อง
4. เด็กหญิงทิพลักษณ์  เถาวัลย์
5. เด็กชายประทาน  อาชวรัตน์ถาวร
6. เด็กหญิงศศิภรณ์  ก๊กมาศ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วเกษศรี
8. เด็กชายสานิต  ถาวรกุล
9. เด็กหญิงสิราวรรณ  พวงทอง
10. นายเขตรัฐ  พุฒซ้อน
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาววรรณพร  สงแจ้ง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายกฤษดา  สระทองแดง
2. นางสาวกิ่งแก้ว  เข็มกลาง
3. นายณัฐพล  ตั้งใจ
4. นายต้นตระการ  โฉมเกตุ
5. นายธนพล  แตงอ่อน
6. นางสาวนิภาพร  จันทร์สอน
7. นางสาวพรไพลิน  โปร่งจันทร์ทึก
8. นางสาวสุธารัตน์  กาหวัง
9. นางสาวสุภาวดี  บุตรเนตร
10. นายไพรพนา  แก้วเพชร
 
1. นายชลรวี  อ้นอินทร์
2. นางเหมือนฝัน  บุรกิจภาชัย
3. นางสาวณัฐธิดา  คงมี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ยอดคำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ราญพล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เพียรลี
4. เด็กหญิงสมปอง  เกี่ยวพันธ์ู
5. เด็กหญิงสายฝน  มีดี
6. เด็กหญิงสุภัสสร  สืบมา
7. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์รอ
8. เด็กหญิงแก้วมณี  กรัดเฟื่อง
 
1. นายปิยะชัย  ภู่จันทร์ดิฐกุล
2. นางมนัสชนก  นุชมี
3. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
4. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เครือปาน
2. นางสาวจุฑารัตน์  โพธิ์สระ
3. นายธีรยุทธ์  ทองดอนยอด
4. นางสาวภาวีนา  เมืองสุข
5. นายรณชัย  พรศักดิ์
6. นางสาวศศิธร  ทรัพย์สุข
7. นางสาวศิลาลักษณ์  จับสังข์
8. นางสาวสุพิชชา  ตั้งกิจลดาวัลย์
9. นายสุเมธ  ภาที
10. นางสาวอมรรัตน์  สุขดี
 
1. นายปิยะชัย  ภู่จันทร์ดิฐกุล
2. นางมนัสชนก  นุชมี
3. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
4. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกช  อู่ทอง
2. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  แสนสุข
3. เด็กหญิงทิพลักษณ์  เถาวัลย์
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  แก้วดวงใหญ่
5. เด็กหญิงศศิภรณ์  ก๊กมาศ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วเกษศรี
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  พวงทอง
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาววรรณพร  สงแจ้ง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกาญจนาพร  ลิ้มสุข
2. นางสาวชิดชนก  จุ้ยสามพราน
3. นางสาวณัฐพร  ไชยสลี
4. นางสาววันเฉลิม  สุดนาวา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มีระกูล
6. นางสาวสุนิสา  ทองเต่าหมก
 
1. นางสาวภัทราพร  สุขศิริ
2. นางวรรณา  สาตุ้ม
3. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 17 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  โตอุทุมพร
2. นางสาวฐาปนี  ฉ่ำแสง
3. นางสาวฐิตาพร  กล่อมแก้ว
4. นางสาวนิดา  จันเทวี
5. นางสาวปวรรัตน์  วรรณศรี
6. นางสาวพรชิตา  เขื่อนสันเทียะ
7. นางสาวรวิวรรณ  สุขศรี
8. นางสาวศุทธหทัย  พึ่งเกตุ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางวรรณพร  สงแจ้ง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอนโคตร
2. นางสาววิสา  บุญเลี้ยง
3. นายสมภพ  แซ่เอี๊ยะ
4. นายสมาพล  สุขวัฒนา
5. นายอนุวัฒน์  กัณหา
 
1. นายเกริก  กล่ำน้อย
2. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงธารินี  เหล่ามงคล
 
1. Mr.๋JOSELITO  TANATO
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  คชลี
 
1. นางสาวศุภนันท์  คิดยาว
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววรพรรณ  บรรเจิดศิลป์
 
1. นางสาวสุมน  ชูประสิทธิ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.4 ทอง 6 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายญาณเทพ  กันทะวิน
 
1. MissMARIA  SALOME BATOTO
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 35 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอุมาพร  ครุธเฉย
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพชรพล  ตันคงจำรัสกุล
 
1. MissShelma  Jugarap
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.66 เงิน 13 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวลักษณาพร  กระจ่างเปล่ง
 
1. นางกมลรัตน์  อนันทปัญญสุทธิ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กฤษสนั่น
2. นางสาวชัญญา  นวนหมวก
3. เด็กชายชินวัฒน์  ใจดี
4. เด็กหญิงธนพร  สิงห์พรหม
5. เด็กชายสุรศักดิ์   ขันทะมุด
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
2. นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วดวงใหญ่
2. นางสาวพรไพรินทร์  บัวส่อง
3. นายวัยวัฒน์  บุญเหลา
4. นายอานนท์  ทองสุทธิชัย
5. นายเมธัช  ไวยวงศ์
 
1. นายหัสชัย  บัวชุม
2. นางสาวปริญญาภรณ์  ทับบุญมี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.2 เงิน 17 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภา  คงดี
 
1. นางจิรัฏฐ์  รุ่งเรืองศรี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.42 เงิน 34 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิวชิรกานต์  โตวิเศษ
 
1. นางสาววรรณวิสา  ชาญวิกรัย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.01 เงิน 33 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวนุสบา  ม่วงจีน
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.2 เงิน 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  พันมา
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุดแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิมา  สกุลทอง
 
1. นางพรภิมนต์  ศิริเศรษฐนนท์
2. MissLoubeth  Fuentes
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีใส
2. นางสาวเนตรชนก  งามอ่อน
 
1. นางขวัญเรือน  บุญมา
2. Mr.Elvis  Ojong Egbe
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.49 เงิน 28 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  บัวดี
2. เด็กชายณัฎฐ  จรเกตุ
3. เด็กชายณัฐกฤษณ์  นางแย้ม
4. เด็กชายทนงศักดิ์  แก่นทอง
5. เด็กชายธนายุทธ  เมฆอ้อย
6. เด็กชายศรัณย์  วงค์จะมาศ
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คล้ายสุบรรณ์
8. เด็กชายสุุทธิชัย  ละม้าย
 
1. นายวุฒิชัย  จันกลิ่น
2. นายสมชาย  บุญอินทร์
3. นางสาวกาญจนา   สภาภักตร์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.7 เงิน 8 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  เหล่าเขตกิจ
2. นายธีรภัทร์  ประจำถิ่น
3. นายธีวัฒน์  นุ่มงาน
4. นายปฎิภาณ  จุ้ยปาน
5. นายสัญติชัย  บุญจุ้ย
6. นายอนาวินทร์  มั่นเขตกรณ์
 
1. นายวุฒิชัย  จันกลิ่น
2. นายสมชาย  บุญอินทร์
3. นางกรรณิกา  คุ้มดี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.8 เงิน 34 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายกิตติพศ  พุ่มแก้ว
2. นายชาวัน  แย้มมี
3. นางสาวณัชชา  แจ่มดี
4. นายธนพล  เอมพิณ
5. นางสาวธิติญา  สารทไทย
6. นางสาวบุษราคำ  แก้วประสิทธิ์
7. เด็กหญิงรพีพร  คะเรรัมย์
8. นายสมรักษ์  การทวี
9. นางสาวสุทธิดา  สารทไทย
10. นางสาวสุนิสา  ป้วนก้อม
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นางบังอร  เหรียญเครือ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 13 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์วัฒน์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  วงโคคุ้ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันโอฬาร
4. เด็กหญิงสุปราณี  แหยมดี
5. เด็กหญิงสโรชา  เต่าโพรง
 
1. นางสุวิชา  สุคำ
2. นางชุลีกร  รักชาติ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 17 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวขวัญสุดา  ดาวทอง
2. นางสาวนันทนา  แดงซิว
3. นางสาวนิภาวรรณ  พงษ์พวง
4. นางสาวสุชาดา  ขำระหงส์
5. นางสาวเกวลิน  บริรัตน์
 
1. นางสุวิชา  สุคำ
2. นางเบญจวรรณ  ชูเตชะ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ม่วงมี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ต๊ะวิโล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาลัย
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวจริยา  มีศิริ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญผ่อง
3. นางสาวอัชราพร  พันธ์สงค์
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 30 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เปียศิริ
2. เด็กหญิงนันนภัส  พูลเกตุ
3. เด็กหญิงภควดี  จันทรา
 
1. นางอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล
2. นางณิชาภา  อ่อนน้อม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพิชญ์สินี  ฤกษนันทน์
2. นางสาววราพรรณ  พรหมมานุวัตร
3. นางสาวอนุตรา  ช่วยศิริ
 
1. นางอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล
2. นางนิพิศ  วิเชียรสรรค์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 13 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  พงษ์เจริญ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กาวิน
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
2. นายโกสินทร์  ปัณะราช
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธราธร  คชานันท์
2. เด็กชายนราดล  ร่ำรวย
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางแรมจันทร์  ขำหรุ่น
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายนพรัตน์  เสามี
2. นายปัญจพล  สังข์เงิน
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชูเมือง
 
1. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
2. นางสาวทิวาพร  คำสุข
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวมนต์นภา  ทับทอง
2. นางสาววริษฐา  ประเสริฐ
 
1. นายเอกเทศ  เพ็ชรวิจิตร
2. นายบุญรอด  ชูเมือง
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  กินามณีย์
2. เด็กชายชนาธิป  ปานดำ
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 34 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตยา  ชูสุวรรณ
2. เด็กชายดุลยวัฒ  มีนาวงศ์
 
1. นายสัณห์ชัย  สิริปิยานนท์
2. นายไพบูลย์  พละกสิกร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 31 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรี  เพ็ชรเอือง
2. เด็กชายถิราวัฒน์  คำจริง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางมณทิรา  กันมา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.8 ทอง 18 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดาริณี  ตาลเสี้ยน
2. นายวิทยา  งามโปร่ง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายคณิศร  ชวดนุตร์
2. นายศุภรงค์  ฤกษนันทน์
 
1. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
2. นายศุภชัย  ตาสาย
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ปั้นเกี้ยว
2. เด็กชายหย่งไท้  หวง
3. เด็กชายอภิเดช  จันทะสอน
 
1. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
2. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 24 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายวงศกร  เจนวรพจน์
2. นางสาวอนัญพร  เทพเรียน
3. นางสาวอินทิรา  กุลทอง
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายนพณัฐ  ทองดอนน้อย
2. นางสาวเบญญารัตน์  รอทอง
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายปฏิพล  จันทร์แดง
2. เด็กชายสมบัติ  นะคันทา
3. เด็กชายสันติสุข  เสนาะจำนงค์
 
1. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ
2. นายสุรกิจ  วงศ์สุวรรณ์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายศุภชัย  ว่องไววิทยา
2. นายสุรชัย  นิ่มอิ่ม
3. นายอัมรินทร์  ศรีปาน
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 15 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  สะหะไชย
2. เด็กหญิงปราณี  คมคาย
3. เด็กหญิงอลิสา  สารีผล
 
1. นางกมลรัตน์  มีไชโย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายธนากร  โนไธสง
2. นายภูวนัย  เด่นชัยภูมิ
3. นายเชิดศักดิ์  คำสะดี
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
2. นายบุญเลิศ  สังวรณ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง 19 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงละอองทิพย์  มั่นคง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงแสงระวี  ยอดเพชร
 
1. นางศศิภา  หอมสะอาด
2. นางมนัสชนก  นุชมี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.3 ทอง 7 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนาพร  ตั้งใจ
2. นางสาวตวงรัตน์  พุกราชวงษ์
3. นางสาวสายไหม  อินทิปปัญญา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอี่ยม
2. นางสาวคนึงสุข  สว่างเพียร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 29 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มวลชู
2. เด็กหญิงพรรณวลัย  รอดปันนา
3. เด็กหญิงพีรพร  โกสการิกา
4. เด็กหญิงมนัสชนก  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงสุภัสสร  คำแก้ว
6. เด็กชายเรืองวงศ์  ยี่สุ่นแก้ว
 
1. นางลำพู  ชูประสิทธิ์
2. นางจรวยพร  ถาวรพงษ์
3. นางจันทร์ฉาย  ขมินธกูล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวขวัญดารา  ซ้ายกระโทก
2. นางสาวณัฐวดี  มั่นคง
3. นางสาวพลอยไพลิน  เฉลิม
4. นายอทิติยาธร  ปราบหว่าง
5. นางสาวเกตุวันดี  สุขอินทร์
6. นางสาวเบญจมาศ  แซ่จิว
 
1. นายชูชาติ  ยืนยาว
2. นายกีรติ  งามเลิศ
3. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 14 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  พันธุ์งาม
2. เด็กชายรมย์ธีรา  เจนเขตการ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุรรัตน์
 
1. นายภิรมย์  จันทรสมบัติ
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 26 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวพันธุกานต์  จันทร์หอม
2. นางสาววรรณพร  แก่นแสน
3. นางสาวอรอนงค์  ครวญกระโทก
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 23 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงนริสรา  อรัญมิ่ง
2. เด็กชายนิติพล  เย็นฉ่ำ
3. เด็กหญิงศิริพร  เพ็ชรคง
 
1. นายอเรนทร  ฉิมคง
2. นายอนุสิษฐ์  แก้วศรีทอง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวพรนารายณ์  ไชยประเสริฐ
2. นายมารุตพงศ์  เกตุดี
3. นายวุธวัฒน์  ถุงทันพิมพ์
 
1. นางลำใย  ด้วงน้อย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.2 เงิน 28 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริรณรงค์
2. เด็กหญิงปณิดา  ดอนจั่น
3. เด็กหญิงสุมินทรา  นาคไพจิตร
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.4 ทอง 8 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวดวงสุรีย์  เปรมเขียว
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาหิน
3. นางสาวแสงศร  เสนะจำนงค์
 
1. นางนิศารัตน์   ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัสพร  จันทร์จาด
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นุชบ้านป่า
3. เด็กหญิงสุมิตรา  บุษบา
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 20 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายพงศธร  เล็กเจริญ
2. นายมนตรี  บุญพรม
3. นายอภินันท์  พันธ์พัด
 
1. นายอิสริยะ  สติใหม่
2. นางเพ็ญพักร์  ทองดอนพุ่ม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เที่ยงอยู่
2. เด็กหญิงรัติยา  ก้อนทอง
3. เด็กชายสหภาพ  พละสุข
 
1. นางศุภรา  ศิลปธร
2. นางณัฐชยาน์  แก้วไพฑูรย์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ล่อนทอง
2. นางสาวรัชนีกร  อุ่นใจ
3. นางสาวแพรทอง  เย็นใจ
 
1. นางเรณู  อึ้งศรีวงษ์
2. นางจิดาภา   พุ่มเพ็ชรษา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขหนุน
2. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมห์แก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่อึ้ง
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นายปัญญา  โสดถานา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 28 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  พงษ์ซุ้ย
2. นางสาวสุดารัตน์  คุ้มสวัสดิ์
3. นางสาวอารีลักษณ์  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นายปัญญา  โสดถานา
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายวินัย  เกษี
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี