สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 42 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  วงห่าน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 9 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวศศิณา  นากแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  มีสงฆ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงคัทลียา  ศรีทรรศเพชร
 
1. นางน้ำฝน  แสงกระจ่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวจิรัฐติกาล  โพนทอง
 
1. นางน้ำฝน  แสงกระจ่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 36 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดลสา
 
1. นางทักษวรรณ  นวมครุฑ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 21 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ชนะ
 
1. นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 32 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญวงษ์
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  บรรเทา
 
1. นางกองแก้ว  เมทา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 19 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายธเนศพล  ทาแดง
2. นางสาวพร้อมพรรณ  ขุนทอง
3. นางสาวภิญญาพัชญ์  อิทธิประเวศน์
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวปรางทิพย์  ฮอนบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงมานิตา  ฮอนบุตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตราชู
 
1. นายสุรพงศ์  เผ่าวิทยานนท์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชินภัทร  หนูสงค์
2. นางสาวเพ็ญนภา  จอกเล็ก
 
1. นายวิเชียร  คุ้มคูณ
2. นางวิลาวัลย์  คุ้มคูณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายตะวัน  ซึงประเสริฐ
 
1. นางมาลี  คามเกตุ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธนกฤต  นิธิโชติอมร
 
1. นางอัมภรณ์  ดอนเวียงจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 31 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงฉนัดดา  โสแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา   ภู่จำนงค์
3. เด็กหญิงสุกฤตา  สิทธิวรากร
 
1. นางสาวจุฑาวัลย์  ปีทนงค์
2. นายจุติรักษ์  อินทรสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวศศิภรณ์  ทองสุภาพ
2. นางสาวศิริพร  สวนมะลิ
3. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
 
1. นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์
2. นายไพศาล  เชษฐนรงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 26 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงพิชญาพรรณ  โพนทอง
3. เด็กหญิงเวธกา  ฉางข้าวคำ
 
1. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
2. นางมุกดา  ใจรักษา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 23 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนบดี  มีลาภ
2. นายประวีณ  ต่อมยิ้ม
3. นายวรรธนัย  พวงสมบัติ
 
1. นางกัญญนันท์  พงษ์ประดิษฐ
2. นางสาวไพริน  แตงโม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 40 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายชานนท์  บัวทัน
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บูรณพล
 
1. นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58.35 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายจักรกฤษณ์  พิจิตรศิริ
2. นางสาวปนัดดา  เที่ยงเกตุ
 
1. นางปรียาภรณ์  ชาติวรรณ
2. นายโอบบุญ  บูรพา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 29 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัส  บุญเฟือง
 
1. นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวศิณีนาจ  ชมชื่น
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สมณะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงสัจจสุภา  สวนสุข
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พุกเฉย
3. เด็กหญิงเกษนภา  พรายแก้ว
 
1. นางยุพาภรณ์  เพ็ญสุภา
2. นายกมล  ชูสมัย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชิตพล  อุไรพันธ์
2. นายยตนา  อาจวงษ์
3. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์สำเภา
 
1. นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์
2. นายอิศรา  อยู่หว่าง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีเวียง
2. เด็กหญิงปภาวดี  บูชา
3. เด็กชายเจนณรงค์  เหมือนดี
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 29 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญา  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงอุรัสยา  สมหวัง
 
1. นางสาวศิริพร  ละน้อย
2. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกิตติชัย  อรรคศรี
2. นายพงศ์นิรันดร์  เลิศรัศมี
3. นายพิทยุตย์  จันทร์ลอย
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 33 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลัทพร  ทนทาน
2. นางสาวนันทิกา  จันทวงค์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  โตคำวรพจน์
 
1. นางวราภรณ์  วรเลิศ
2. นางการุญจิต  พืชไพจิตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 65.9 ทองแดง 41 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวจินตหรา  พลอยกระจ่าง
2. นางสาวชุติมณฑน์  โพธิ์เงิน
3. นายภานุพงศ์  สุริวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  วรเลิศ
2. นางการุญจิต  พืชไพจิตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  วิถีปัญญา
2. เด็กหญิงภมรวรรณ  ดวงดารา
 
1. นางก่อฉัตร  วารินสะอาด
2. นางสาววริษฐา  อรพิมพ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนนธวัช  พรมจันทร์
2. นายเกรียงไกร  ภูศรี
 
1. นายพงษ์เทพ  สุระสมบัติพัฒนา
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญอินทร์
2. เด็กชายธนากร  เพ็งหล่ำ
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.3 เงิน 17 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายศิขเรศวร  บุญประกอบ
2. เด็กชายเชิดพงษ์  ปิ่นรอด
 
1. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนียมเอียด
2. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หงษ์โม้
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณพัฒน์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทรขาล
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
2. นางกาญจนา  แก้วสารพัดนึก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  โยทองยศ
3. นางสาวลักขณา  เกตุแก้ว
4. นางสาวอมรรัตน์  รัตนพันธ์
5. นางสาวอรวีย์  รุ่งโรจน์
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีสวรรค์
2. เด็กชายพงศ์เงิน  ขอมทอง
3. เด็กหญิงพรชรัตน์  เทียรมา
4. เด็กหญิงมณนภา  วิเศษชาติ
5. เด็กหญิงสุนิตา  ต้ออินทร์
 
1. นายธนเสฎฐ์  อินทร์น้อย
2. นางพินิจ  บุญอินทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  โคกเทียน
2. นางสาวกรรณิการ์  อยู่กล่ำ
3. นางสาวจิราพร  แสนสุข
4. นางสาวนาฏยา  คุ้มยิ้ม
5. นายพีระพล  ทนทาน
 
1. นางพินิจ  บุญอินทร์
2. นายธนเสฎฐ์  อินทร์น้อย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกิตติยา  กระตุฤกษ์
2. เด็กหญิงธนสุดา  ตั้งปัญญาวงศ์
3. เด็กหญิงนุชศรา  เหล่าภักดี
4. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสำราญ
5. เด็กหญิงเมธาพร  ดาวชัย
 
1. นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์
2. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.25 เงิน 31 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวจิตตาภา  สัิมอำภา
2. นายศราวุธ  หนูเป้า
3. นายสิทธิชัย  เพชรนา
4. นางสาวสิริพร  บุตรฉิม
5. นางสาวสุภาภรณ์  บัวผัน
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  สมศรี
2. นายเผชิญ  แก้วพะเนียง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 23 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงภาวินี  สินชัย
 
1. นางสาวสุฑาทิพย์  อินทร์ใหญ่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกฤษณะ  ทุ่งจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  พงศ์ศิริวรรณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 40 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายณัฐพล  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงมนาสิริ  คุณาวุฒิตระกูล
 
1. นางสาวสุมาลี  ศิริวัลย์
2. นางสายลม  พุดทรัพย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.2 ทอง 32 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายจิรายุส  กันสุข
2. นางสาวธัญญารัตน์  มั่งใหญ่
3. นางสาวธิติมา  พุฒซ้อน
4. นายปาราเมศ  เสน่หา
5. นายศราวุฒิ  กองพิกุล
6. นายสิรวิชญ์  พุ่มพิศ
7. นางสาวสุชาดา  ทับยา
8. นางสาวสุศิมา  ดาวัลย์
9. นางสาวสโรชา  คงเกษม
10. นายอภิรัฐ  โมคศักดิ์
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางสาวอรทัย  นุศาสตร์
3. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤตญา  สิงโตทอง
2. เด็กหญิงจารุภา  งามฉวี
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุทธิโชติ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คำหล้า
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสารา
7. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สุขสารา
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ครุธเกตุ
9. เด็กหญิงภาวิตา  ลบศรี
10. เด็กหญิงมนนภา  ประสงค์ทรัพย์
11. เด็กหญิงลลิตา  บินจรัญ
12. เด็กหญิงศวิตา  เปียอินทร์
13. เด็กหญิงสุดาพร  หัสนัย
14. เด็กหญิงเกวลี  บุตรเจริญ
15. เด็กหญิงเกศราพรรณ  ทีงาม
 
1. นายพลพล  กระรันต์
2. นายไพรัช  หริ่มเทศ
3. นางสาวนงนุช  สุริวงค์
4. นางสาวณัฐชวัล  จ้อยสุดใจ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวจิดาภา  รินทะไชย
2. นางสาวภัสฐิฏา  สุวรรณคีรี
 
1. นายสังเกษ  เจ็กมา
2. นางวัฒนา  ทองหล่อ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายยุทธภูมิ  อ่วมเชย
2. นางสาวอาทิมา  ปานแก้ว
 
1. นายสุรพล  สมสกุล
2. นายชวลิต  ถัดทะพงษ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวีร์  พรหมอยู่
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวอธิติยา  เคลือบบุญสอน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สิงห์โต
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  คงคา
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวดนุพร  จูจันทร์
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายพิรันธร  วงษคำหาร
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวิวัฒน์  บุญเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77.25 เงิน 23 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  หย่ำวิลัย
2. เด็กหญิงอภิปลาย  สีชมพู
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
2. นางมะลิ  พวงลดา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  สุขรอด
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวแววปภาวี  แก้วเอี่ยม
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สัสดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชาญ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เอิมอิ่ม
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวกมลมาลย์   ยอดหมวก
2. นายชาญชัย  กองช้าง
3. นายวุฒิชัย   น้อยทา
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
2. นายพสุธันย์  จูทัย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวโชติรส  ดำแดง
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายศุภวัฒน์  นิลรัตน์
 
1. นายศิวนัฐ  น้อยดี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาฏยา  บุบผาโภชน์
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายวิทยา  ประชาสุข
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายพรเทพ  พึ่งจาบ
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 6 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีโมง
 
1. นายชรินทร์  พลลา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงฆนาท
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงค์  พุฒทอง
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขเอม
2. นายณฤทธิ์  บัวนวน
3. เด็กชายณัฐพงค์  พุฒทอง
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  พันธ์หล่อ
5. นายนิกร  นิลพัสด์
6. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
7. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
8. เด็กชายพรเทพ  พึ่งจาบ
9. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
2. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
3. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวงามเพ็ญ  ทองไชย
2. นางสาวจณิสตา  ไชยเวทย์วิทยา
3. นายจิตริน  เรืองวงษ์
4. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
5. เด็กหญิงชโลทร  บุญหนู
6. เด็กหญิงทิพวัลย์  พันธ์หล่อ
7. เด็กหญิงนภัสกร  เถียรอ่ำ
8. นายนฤทธิ์  บัวนวน
9. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
10. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
11. เด็กชายปารเมศ  อินทรฤทธิ์
12. เด็กหญิงปิ่นนภา  มีลาภ
13. เด็กชายพรเทพ  พึ่งจาบ
14. นายรณกร  ยุทธกิจกิตติกร
15. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
2. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
3. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
4. นายมานพ  เกตุเมฆ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.85 เงิน 11 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
2. นางสาวจารุวรรณ  กองทิพย์
3. เด็กหญิงจิดาภา  แก่นสาร
4. เด็กชายชาคริต  ดวงดี
5. เด็กหญิงณิชากร  จุ้ยชื่น
6. เด็กชายทินภัทร  แก้วอ่อน
7. เด็กชายทิวา  แก้วงาม
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรรณสุทธิ์
9. เด็กหญิงนาฏยา  บุษผาโภชน์
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์โต
11. เด็กชายพงศ์เทพ  สมัครราษฎร์
12. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  ทองเงิน
13. เด็กหญิงวิชญาพร  สมานวงษ์
14. เด็กหญิงวิชุดา  คงพล
15. นายวิทยา  ประชาสุข
16. เด็กชายวิษณุ  อินทร์สง่า
17. เด็กชายสงกรานต์  ทั่งทอง
18. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วชาลี
19. เด็กชายอนุรัตน์  กรณี
20. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ตู้สระกาศ
21. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แรงทอง
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
2. นายวีระ  ณ ลำปาง
3. นายบดินทร์  สินตั้ง
4. นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห์
5. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
6. นางเนาวรัตน์  สิงห์จันทร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 26 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายกฤษดา  นิ่มชัยพงษ์
2. เด็กชายณัฐภน  สาระนันท์
3. เด็กชายธีรภัทร  ประดับมุข
4. เด็กชายพลวิทย์  เชียงแสน
5. เด็กชายวัชรพล  อยู่พร้อม
6. เด็กชายอิสรา  ยาแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นายวัฒนะพงษ์  ศีติสาร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 21 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณิชพน  แช่มช้อยเงิน
2. นายรัชชานนท์  อินกองงาม
3. นายศรันย์พงศ์  ผู้ภักดี
4. นายอนุชา  คล้ายทองคำ
5. นายเกื้ออังกูร  จูแจ่ม
6. นายเดชาพล  ธนะเกษม
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นายจักรี  แสวงศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  อุดมผล
2. เด็กหญิงชลนิชา  เอี่ยมปาน
3. เด็กหญิงชลิตา  ขุนทิพย์ทอง
4. นางสาวชไมพร  ช่องท้วม
5. นายณัฐพงษ์  สกุลวงศ์
6. นางสาวณััฐกมล  บุญนิตย์
7. เด็กหญิงณิชากร  เพชรพิจิตร
8. เด็กชายถิรวุฒิ  แก้วเทศ
9. นายธนกร  เกตุกร
10. เด็กชายธนวัฒน์  พักดี
11. เด็กหญิงนนิตา  บุญจันทร์
12. เด็กชายนพเก้า  ชาวเพชร
13. เด็กหญิงนริศรา  นาชัยเพชร
14. นางสาวนันทนัช  จารุฤกษ์
15. เด็กหญิงบุญสิตา  วงษ์เศน
16. เด็กหญิงบุษกร  ด้วงนิ่่ม
17. เด็กหญิงปาริญา  งามสม
18. เด็กชายภาสกร  พูลพินิจ
19. เด็กหญิงมลนสา  แพทวงษ์
20. นางสาวมินตรา  สีใส
21. นางสาวรัตนา  พรหมอยู่
22. เด็กชายวรพงษ์  บุญมา
23. เด็กหญิงวรัญญา  พรมรอด
24. เด็กชายวาทิต  ขันธลักษณา
25. เด็กชายวีรยุทธ  สุขโข
26. เด็กหญิงศิรินทร์  กลิ่นขำ
27. นางสาวศิริวรรณ  คล้ายเขียน
28. เด็กชายศิริสิทธิ์  สังครุธ
29. นายสิทธิพงษ์  ปิ่นสุวรรณ
30. นางสาวสุจิตรา  แก้วชัยสิทธิ์
31. นางสาวสุนิสา  ออมสิน
32. เด็กหญิงสุพิชญา  มิ่งกุละ
33. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วชัยสิทธิ์
34. นายสุริยา  จับสังข์
35. นางสาวสโรชา  มิคมาศ
36. นายอนุชา  วันลดา
37. นายเศรษฐวัฒน์  กุลบุตร
 
1. นางเตือนใจ  คล้ายแก้ว
2. นายกิตติพันธ์  ชาญเชี่ยว
3. นางธนาภา  ทองดี
4. นางริสา  ชูช่วยสุวรรณ
5. นางสาวจรีพรรณ  ศรีม้า
6. นางสาวจารุวรรณ  จันเลือน
7. นายณัฐพงศ์  วงษ์นุช
8. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายวรพจน์  นากสวาท
 
1. นายภูเบศก์  เข็มทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  ฉายบุก
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญนิ่ม
 
1. นายภูเบศก์  เข็มทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายศุภมิตร  เสนาอาจ
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 17 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายฉัตรชัย  สนามทอง
 
1. นายนพพร  วัฒนพันธุ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปล่งทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 8 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวเกล็ดแก้ว  จาดเมือง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 40 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวโสภิตา  อำนาจ
 
1. นายเจตน์  เจียมพิพัฒน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 29 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายศุภมิตร  เสนาอาจ
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงอารียา  ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวเกล็ดแก้ว  จาดเมือง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส  พุกเปี่ยม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ประธาตุ
3. เด็กชายนัฐพงษ์  โสมิ่งมี
4. เด็กชายนันทพงศ์  จำปาหาญ
5. เด็กชายพีรณัฐ  ปิ่นสุวรรณ์
6. เด็กหญิงวิภาวดี  พลายวงษ์
7. เด็กหญิงศิริกุล  ขุนศิริ
8. เด็กหญิงศิริยา  แซ่จึง
9. เด็กหญิงอรทัย  ปานสนม
10. เด็กชายอุกฤษฏ์  น้อยเพ็ญ
 
1. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
2. นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์
3. นางภัสวรรณ  กันนา
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  ยินดีขันธ์
2. นายนาวิน  บัวเผือก
3. นางสาวพัชราภรณ์  มาเย็น
4. นายภัทราวุธ   ด้วงหวัง
5. นางสาวรัตติกาล  กาแดง
6. นางสาววันวิสาข์  ศรแก้ว
7. นายศุภกิตติ์  พุฒหอม
8. นางสาวสุจิตรา  วิมุขสกุล
9. นางสาวสุภัทรา  นวลน้อม
10. นายเจษฎากร  มานะกิจ
 
1. นางณฐพร  ศรชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ศักดิ์ดี
3. นางสาวอัจฉริยา  เที่ยงอยู่
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกรรวี  สมสกุล
2. นางสาวกัญจนา  พฤกษ์ศิริวรรณ
3. นางสาวจิตราพร  ชูขุนนำ
4. นางสาวพรทิพย์  ถนอมพวง
5. นางสาวมุทิตา  เอมธานี
6. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ดวง
7. นางสาวลลิตา  อุ่นยา
8. นางสาววิลาวัลย์  เพ็งกระจ่าง
9. นางสาวสุนิตา  แก้วส่องศึก
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุวรรณพงษ์
 
1. นางศิริวรรณ  สมสกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
3. นายสุรพล  สมสกุล
4. นางสาวทิพย์สุดา  อ่อ่นพุทธา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวนภัสวรรณ  ยกตรี
2. นางสาวภัทร์นฤน  ทองศรี
3. เด็กหญิงวิภวานี  สุดสาย
4. นางสาวศิวะพร  ล้อวิลัย
5. นางสาวเพ็ญนภา  โสภี
6. นางสาวเพ็ญพิชชา  พรมแตง
7. นางสาวเยาวเรศ  เกศพักตร
8. นางสาวโสรยา  ยุกตะนันท์
 
1. นางศิริวรรณ  สมสกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
3. นายสุรพล  สมสกุล
4. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธวัช  ทรงศิริ
2. นายนเรศ  เนตคำ
 
1. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
2. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 35 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงภิรมย์
 
1. MissEVANGELINE   QUINO
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.6 เงิน 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวภัทรมน  ครอบนพรัตน์
 
1. นายประวิทย์  นิลวิลาศ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายณัฐกานต์  ทรัพย์เมฆ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  มีศรี
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงสิริกมล  จันทร์กุล
 
1. Mr.Emiliano  Olaer
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 31 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวทิภาวัลย์  ลานทอง
 
1. นางคนึงสุข  ทัศนอุดม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 17 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงพิชินี  ทับทอง
 
1. Mr.Christian  Bach
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.58 ทอง 5 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวนภาภรณ์  หนุนอริยทรัพย์
 
1. นางอัชฌา  จิรังกรณ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงปรีดาพร  ฝางแก้ว
2. เด็กหญิงพรอุมา  เพ็ตเตอร์เซ่น
3. เด็กชายพิชิตชัย  ศิลลา
4. เด็กหญิงภณาภรณ์  มาสระ
5. เด็กหญิงมัณฑนา  ศิริจารุวงศ์
 
1. MissMatian Edencita  Labitad
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.1 เงิน 41 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาววริยา  เตชธนถาวรกุล
 
1. นางสาวอารีย์  แสงพระเวช
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.65 เงิน 8 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตาลสุก
 
1. นางสาวนภัทร  พูลเส็ง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวภัทรพิมล  ทองทิพย์
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายสิรภพ  จินดาหรา
2. เด็กชายเจษฎา  เอนกพงษ์
 
1. นางยุพิน  พวงคำ
2. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 12 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายปิยะวัฒน์  อุ่นเพ็ญ
2. นางสาวสุวิชชา  กลิ่นหอม
 
1. นางยุพิน  พวงคำ
2. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 65.35 ทองแดง 37 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐพร  ศรีรัตน์
2. เด็กชายนภัสกร  สิ่วไทยสงค์
3. เด็กชายบุญยภู  ปรางศรี
4. เด็กชายพลเทพ  ทาทำนุก
5. เด็กชายพัฒนกิจ  ดาวลาย
6. เด็กชายสถาพร  คำพุฒ
7. เด็กชายอนุชา  ชัยเวช
8. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำหอม
 
1. นายสมคิด  คำแก้ว
2. นายภัคสรัณย์  มิ่งมะณี
3. นายทรงพล  บุญมี
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายธงชัย   อินทร์เงิน
2. นายธณิต  หิมพาน
3. นายวิวัฒน์  กุลคุ้ม
4. นายสุภณัฐ  มิ่งประยูร
5. นายอภิสิทธิ์  ทัมสุวรรณ
6. นายอัฐชา  จันทรมณีศร
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
3. นางสาวนัฐกานต์  แมนไธสง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.1 ทอง 19 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกรกนก  ชาดี
2. นางสาวกฤติมา  ธรรมโชติ
3. นางสาวชนัฐดา  อภิญญาวิศาล
4. นางสาวดลพร  เผ่าธีระยุทธ
5. นายถิรวัฒน์  ยี่สุ่นแก้ว
6. นางสาวธัญรัตน์  อ่อนสมบูรณ์
7. นายวศิน  ปันเจียง
8. นางสาวศิริวรรณ  สุขหนุน
9. นางสาวสุรีพร  ขาวงาม
10. นางสาวอาทิติยา  ทินโรจน์
 
1. นางอรสา  เปรมฤดีเลิศ
2. นางประภาศรี  เพ็ชรโต
3. นายดรุณ  เพ็ชรโต
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงพัชราพร  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงมนัสชนก  อิ่มกูล
3. เด็กหญิงสุพิชชา  คำสวัสดิ์
 
1. นางธัญศญา  บูรพา
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายจักรี  ตะเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร  ชายชาญ
3. นางสาวปิยธิดา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
2. นางสาววิลาวัณย์  จุลพันธ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 11 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงวิภาดา   เขียวเนตร
2. เด็กหญิงศศิชา  สุพรรณบัฎ
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 36 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สืบเสาะ
2. เด็กหญิงไอรีน  แตงอ่อน
 
1. นายอานนท์  คงอินทร์
2. นายทรงพล  บุญมี
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชยณัฐ  พงษ์พนา
2. นางสาวมันตา  เจริญสังข์
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุขเอม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฟองอ่อน
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายบัณฑิตย์  กระสายทอง
2. นายสุมนัส  ธรรมาภิมุข
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นางสาวมาริสา  คำเวิน
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงธนัชชา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงนภศร  สระทอง
 
1. นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวทิพย์สุดา  อ่อนพุทธา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70.5 เงิน 27 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  อินทุภูติ
2. เด็กชายศุภกร  พรมจาด
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.6 เงิน 14 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายวัชระวีย์  นันทะชัย
2. เด็กชายศรัญญู  พุฒหอม
 
1. นางวิภาวรรณ  ฤกษนันทน์
2. นางสาวนันทิดา  เพ็ชรเนียม
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80.4 ทอง 28 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกาญจนา  ประกอบเพียร
2. นายรัชชานนท์  อินกองงาม
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายพีรวิชญ์  เลิศสุขสมบัติ
2. นายสุวิชา  ช่วยค้ำชู
 
1. นางสาวสวีณา  ปั่นกรวด
2. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงนภสร  ศิริ
2. เด็กหญิงพรพรรณ   กองสินแก้ว
3. เด็กหญิงสราลี   จีนศรีคง
 
1. นายอุเทน  โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 16 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวถิรนันท์   อุ่นใจ
2. นายธุวชิต   สุขสวัสดิ์
3. นางสาวสุดารัตน์   คมขำ
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายจิรภัทร  ตระการศิริ
2. นายปริญญา  วันเต
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายลัทธพงษ์  สาทุม
2. เด็กชายวิทวัส  ศรีหนองโป่ง
3. เด็กชายอานุภาพ  วงษ์นิล
 
1. นายปิยวัฒน์   หุ่นวัน
2. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายชัยวิสุทธิ์  จุลพันธ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  แจ่มสว่าง
3. นายสุภิญโญ  จู๊ดพ่วง
 
1. นายอุเทน  โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 26 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายนันทกร  หย่ำวิลัย
2. เด็กชายศตายุ  เพิกสังข์
3. เด็กชายสิทธิพร  เสือปรางค์
 
1. นายสมคิด  คำแก้ว
2. นายภัคสรัณย์  มิ่งมะณี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายชินวัตร์  หิรัญดำ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ดีพูล
3. นายสุรสิทธิ์  เคนโยธา
 
1. นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์
2. นายวัชระ  สุขเกษม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง 8 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายถิรมนัส  ศรสิงห์
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงอภิสรา  ต้นมี
 
1. นางสาวรจนา  ตระการศิริ
2. นางพัชรา  อินทรสุข
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 21 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวกิตติมา  โพธิรัตน์
2. นางสาวณัฐธิริกา  ทับโต
3. นางสาวสุพัตรา  สนอยู่
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผุยห้วน
2. เด็กหญิงจริญญา  บิลพัต
3. เด็กหญิงจันทมณี  ศรีมาลา
4. เด็กหญิงจิตรกาญจน์  มูลสติ
5. เด็กหญิงรจนา  สืบสวน
6. เด็กชายสุกฤษณ์  ดวงสว่าง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดำรงชัย
2. นายนิกร  อินจันทร์
3. นางนิษณา  วัลลภ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวจินตนันท์  กลึงฟัก
2. นายฌานนิช  นวลคำ
3. นางสาวรุ่งนภา  บุญคำ
4. นางสาววนิดา  พวงทอง
5. นางสาวอัจฉรา  แสนแก้ว
6. นางสาวเวณิกา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
3. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 23 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีญานุช  เพ็ชรแต้มทอง
2. เด็กหญิงศันศนีย์  รักศรี
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  โพทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 34 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  กระแสเวทย์
2. นางสาววัฒนา  เถาว์ชาลี
3. นางสาววิชชุดา  จั่นรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายวิเชษฐ  กลิ่นทอง
2. เด็กชายศรัญยู  เขียวเขิน
3. เด็กชายเทพนิมิตร  ทิพย์พิน
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายธนสิน  เอี่ยมละออ
2. นายอวิรุทธ์  สระทอง
3. นายเจริญ  อุ่นเจริญ
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76.4 เงิน 32 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  คุ้มชุ่ม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ภาเภา
3. นางสาวอุมารินทร์  จารัตน์
 
1. นางสาวลินดา  จำปา
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 34 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์อินทร์
2. เด็กหญิงศศิธร   ผดุงฤทธิชัย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ็งห่วง
 
1. นายเกษม  อุไรพันธ์
2. นางสาวณัฐฏ์ธร   พิกุลทอง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 16 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  แพรทรัพย์
2. นางสาวพรลภัทร  เล็กนาก
3. นางสาวสิริลักษณ์  เดชสุระ
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางสมเพชร  สิทธิ์น้อย
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 26 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิรัญ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองจอน
3. เด็กหญิงศรัณยา   ปุลิง
 
1. นางเนาวรัตน์  สิงห์จันทร์
2. นางรัตน์ดา  อุ่นเจริญ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวรัชฎาภรณ์   โพธิ์ชัย
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ฉิมจิ๋ว
3. นางสาวโสรยา  พิกุลไทย
 
1. นางสาวณัฐฏ์ธร   พิกุลทอง
2. นายเกษม   อุไรพันธ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงธณัฐพร  พรมเมือง
2. เด็กหญิงรัชฏา  นาคปัด
3. เด็กหญิงวิชิตา  ทองคำ
 
1. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
2. นางสมพร  กองบุญมา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 35 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  มิ่งกุละ
2. นางสาวศุภิสรา  แท่งทอง
3. นางสาวสุนิตา  สาระพินิจ
 
1. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
2. นางสาวทักษพร  รอดอนันท์
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธิรพร  อุ้ยตา
 
1. นางสาวคณิตา  ปรีการ