สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนันทัชพร  สุโขดมโชติ
 
1. นางจันทนา  ศิลปศาสตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวสุภาวดี  จีนหลี
 
1. นางพิศมัย  นึกงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงภาวิดา  วงศ์กังแห
 
1. นางประภา  บุญยนต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวดวงกมล  ศรีคำภา
 
1. นางวันทนา  คันธสร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.2 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุรวัฒน์มนตรี
 
1. นางดวงรักษ์  ศรีลาพฤกษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาววรรณพร  สากระแสร์
 
1. นางกุลธิดา  สมโสภา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.83 ทอง 15 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธนภัค  สมชิต
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉายอรุณ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  หุ่นบัณฑิตกุล
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
2. นางสาวศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.83 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชาราวดี  พุ่มสุวรรณ
2. นางสาวภัทรสุดา  สุขแก้ว
3. นางสาวลักษิกา  ดาศรี
 
1. นางจันทนา  ศิลปศาสตร์
2. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงรติภรณ์  สุขเกิด
2. เด็กหญิงรัดเกล้า  สัจจา
 
1. นางสาวพรพิมล  สาริการินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนิศารัตน์  ขำคง
2. นางสาวศิลาวรรณ  รักเสนาะ
 
1. นางสาวพรพิมล  สาริการินทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายพันธกรณ์   รัตนโชติทีปกร
 
1. นายปราโมท  เรณุมาร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายปรมัตถ์  ด่านสว่าง
 
1. นายอภิชาติ  เถื่อนกูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกันตภณ  สราศิริ
2. เด็กชายกิตติภพ   ยศปัญญา
3. เด็กชายปานเทพ  คำมาเมือง
 
1. นายวีระ  จุมพุก
2. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  สวัสดิเทพ
2. นายดุษฎี  รักคง
3. นายปุญญพัฒน์  คำหมู่
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มาเกตุ
2. นางนงนุช  เมืองช้าง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.9 เงิน 23 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชวลักษณ์  พิมพอน
2. เด็กหญิงพชรวรรณ  สุวรรณศิลป์
3. เด็กหญิงภริดา  โอภาสนิพัทธ์
 
1. นางยุพิน  เม้ยขันหมาก
2. นางทิพวรรณ  บุญยืน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจาฏพัจน์  ศุกร์ดี
2. นางสาวนันท์ฐพร  ช้างชู
3. นางสาวปัทมาภรณ์  ฉิมนาม
 
1. นางรัชนีวรรณ  กาญจนันท์
2. นางปรางค์ทอง  แทบศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78.8 เงิน 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  กลิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภัสชญา  เขียวคง
 
1. นางมณีรัตน์  อินทรเทพ
2. นางสาวจุฑามาส  สุขเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวบุตรชนก  กงเกตุ
2. นายพิชญุตม์  ใบศรี
 
1. นางเกศินี  สุทธิ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทับทิม
 
1. นางวาสนา  ปราบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 35 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวกฤติกา  สุจริต
 
1. นางสาวจุฑามาส  สุขเจริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ใยชื่น
2. เด็กหญิงณภัสสร  บารมี
3. เด็กหญิงธนัญญา  เจริญภัทราวุฒิ
 
1. นางเสาวคนธ์  คุ้มปากพิง
2. นายธีระพงษ์  ภู่ทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนาฎลดา  แก้วกอง
2. นางสาวปุณยนุช  ฉัตรเสถียรศักดิ์
3. นางสาววสุรมย์  สุภาคง
 
1. นายวีรยุทธ  แก้วแสงจันทร์
2. นางวิมลรัตน์  หาญณรงค์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงณัฐธิภา  มากคล้าย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แสงอ่อน
3. เด็กหญิงวริศรารักษ์  ฉิมเฟื่อง
 
1. นางสาวรัชนี  เขียวเงิน
2. นายปราโมทย์  ศรีดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวชนินทร  รัตนเวชสิทธิ
2. นางสาวธัญวรัตม์  สุคนธา
3. นางสาวมนัสนันท์  สุขช่วย
 
1. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์
2. นางปิยะมาศ  เจริญชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  แทบทับ
2. เด็กชายรังสิมันต์   กุลเพชรจิระ
3. เด็กชายเกียรติภัทร  โกศัย
 
1. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายณัฏฐพงศ์   พิลาแดง
2. นายประกิจ   แสงรัตน์
3. นายปิยะโชติ   เวชกรณ์
 
1. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 19 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิราธิป  เกษามูล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผ่องจิตร
3. เด็กหญิงมณิสรา  คำเครือคง
 
1. นางสาวศิริกัญญา  แพนคร
2. นางสาวธิดารัตน์  อินปาต๊ะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญคง
2. นางสาวศิทธิภา  ทรัพย์โห้
3. นางสาวโชติกานต์  แย้มจันทร์
 
1. นางสาวสายชล   สุขโข
2. นางสมพิศ  ภู่เพ็ชร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนพร  จีนด้วง
2. เด็กชายนรัญช์  จงทอง
 
1. นางจารุวรรณ  จงทอง
2. นายรัตนโชติ  จงทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธนภรณ์  ดอนไพรย้อน
2. นางสาวปลายฟ้า  เขมะเพ็ชร
 
1. นางสาวสุรางค์  ประทุมโทน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.63 เงิน 12 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายณัฐดนัย  หล่อนิมิตดี
2. เด็กชายอัมรินทร์  เจริญขำ
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.35 เงิน 30 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมเย็น
2. เด็กชายพศวีร์  เมืองมัจฉา
 
1. นางเสาวลักษณ์  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงดวงนภา  ทองสอน
2. เด็กหญิงนฤมล  ลำสาน
3. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญรอด
4. เด็กหญิงวาสนา  ดีใจ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ปองเพ็ชร
 
1. นายสมพร  นิติเสถียร
2. นางปาณิศรา  มโนตั้งวรพันธ์ุ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกุลนันทน์  สกุลวรารัตน์
2. นางสาวจณิสตา  อรรคสูรย์
3. นางสาวรัตนวดี  พลูสวัสดิ์
4. นางสาวสุทธิกันยา  กรมิการนนทร์
5. นางสาวเกษกานต์  เลื่องลือ
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
2. นางรัตนา  พ่วงประเสริฐ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วังสันต์
2. เด็กหญิงณัฐรดี  ทรัพย์จำนงค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์เหมือน
4. เด็กหญิงนิตยา  วิเชียรวรรณ์
5. เด็กหญิงรัชนีกร  อ่อนฉุน
 
1. นางธนพรรณ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายปราโมทย์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.6 เงิน 26 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกมลพร  รัฐอินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ปานเกิด
3. นางสาวชนนิกานต์  อ่อนจันทร์
4. นายธีรวุฒิ  ขุนบุราณ
5. นางสาวเอมวิกา  เอมสอาด
 
1. นางกมลพรรณ  สนศิริ
2. นางประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมมูล
2. เด็กหญิงกันภิรมณ์  วิสุมา
3. เด็กชายชาคริต  พลต้น
4. เด็กหญิงศิรดา  ไกรวิจิตร
5. เด็กหญิงอารียา  ถาแก้ว
 
1. นางนาฏอนงค์  เขียวพฤกษ์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.38 ทอง 4 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายกฤษณ์สกนธ์  นลินรัตน์
2. นางสาวกานต์รวี  นลินรัตน์
3. นายคณิศร  รักษาคม
4. นายธนพัฒน์  เขียนประเสริฐ
5. นายวรุฒ  รุ่งรัตน์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางวิไลลักษณ์  ณ เชียงใหม่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.2 ทอง 5 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายคณิน  รุ่งสว่าง
2. นางสาวชนัญธิดา  แย้มศรี
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ฉิมปราง
4. เด็กหญิงณัฎรุจา  เนียมวัน
5. นายทักษ์ดนัย  ทองคำดี
6. นายธนภูมิ  พุ่มจีน
7. เด็กหญิงนิติยา  ไชยลังกา
8. นายภิเษก  น่วมไกรนอก
9. นางสาวมณีรัตน์  ศิริวัตร
10. เด็กหญิงมาริษา  จันโต
11. เด็กหญิงรัตนวลี  ไพรประเสริฐ
12. นายวรวิทย์  แสนจินดา
13. นางสาววราภรณ์  คงศรี
14. นายวัชรากร  ตุ่นสังข์
15. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  พินิจภาระ
16. เด็กหญิงสุนิสา  พิมแพง
17. นายอภิสิทธิ์  ทิมินกูล
18. นายอัครวินท์  สะวะลิ
19. เด็กหญิงอัยลดา  แก้วมาตย์
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทัศวิลาศ
 
1. นางสมคิด  ทองม่วง
2. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
3. นางสนธยา  พุทธารัตน์
4. นายวิวัฒน์  เงินจันทร์
5. นางกันตภัทร  เกตุดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวจิตินันท์  อินจันทร์
2. นางสาวชลธิชา  แซ่เล้า
3. นายณัฐพล  สีเขียว
4. นายธนกฤต  กิ่งจ้อ
5. นายธนวัฒน์  ฟักทอง
6. นายธนะภัทร์  คนึงเหตุ
7. นางสาวธัชชา  พันธุ์เอี่ยม
8. นายธีระพงษ์  พันธุบาล
9. นายบุญสวัสดิ์  อ้นอ๊อด
10. นายประดิษฐ์  ภู่เสือ
11. นางสาวปริณดา  สุคนธ์เที่ยง
12. นางสาวปรียาภรณ์  พันธุ์สุวรรณ์
13. นายปัญญา  ปิ่นกระจาย
14. นายปิยวัฒน์  ถมทอง
15. นางสาวพัชรินทร์  ยิ้มคง
16. นายรัชชานนท์  พันธ์ผูก
17. นางสาววรพรรณ  มณีรัตน์
18. นายวิวัฒน์  คุ้มคำ
19. นางสาวศิริชล  วรพุฒ
20. นายอานนท์  ศรีทวี
 
1. นายเรวัติ  เพ็ชรเอม
2. นางเจริญรัตน์  มณีนุตร์
3. นางมาไร  มันตะสูตร
4. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
5. นางสาวสมจิตร  โคกทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงอรจิรา  มีมาก
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวพัชนี  อินทร์จันทร์
 
1. นางผาณิต  คณะเกษม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ปันอิน
2. เด็กชายเมธัส  อินทร์ทอง
 
1. นางนิศา  ศาสตร์ศรี
2. นางพัชรินทร์  หน่อสนาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายจักรพันธ์  แผ้วกิ่ง
2. นางสาวณัฐธิดา  สัจจา
 
1. นางสิวิภา  พัฒน์มณี
2. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.4 ทอง 30 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวชุติมา  มีนา
2. นางสาวธนัชชา  ภู่พงษ์
3. นางสาวปรีดาภรณ์  สวัสดิ์ปรีชา
4. นางสาวปาริชาต  วาระสิทธิ์
5. นางสาวมีนตรา  เพิ่มชาติ
6. นางสาววรยา  ไพรั้ง
7. นางสาววริษฐา  รุจิราวิศิษฏ์
8. นางสาววิภาดา  อ่ำเพียร
9. นางสาวสิริลักษณ์  ย่อมสุข
10. นางสาวอาทิญาดา  ยิ้มสบาย
 
1. นางทศพร  มูลหงษ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุตรเพชร
2. เด็กหญิงจิรภัทร  พฤกษา
3. นางสาวจุฑารัตน์  ทองครหาญ
4. นางสาวชุติมนณฑน์  ดอนปัญญา
5. เด็กหญิงฐิติวรดา  พอจิต
6. นางสาวดาราวีร์  สุขสังวาลย์
7. นางสาวตะวัน  บุรีหลง
8. นางสาวนภสร  แก้ววิชิต
9. นางสาวปรางค์ลักษมี  ธรรมาธิกรณ์ชัย
10. นางสาวปวีณ์สุดา  ศรีเจริญจิตร์
11. นางสาววรกมล  ศิริวัฒน์
12. นางสาววัชราภา  ประชาเกษม
13. นางสาวอนงค์จรีย์  นราภิรมย์
14. นางสาวอริสา  แสงสุวรรณ
15. เด็กหญิงเขมจิรา  เพชรคอน
 
1. นางละไม  มารศรี
2. นางฉวีวรรณ  มากมี
3. นายนิโรจน์  นนท์นา
4. นายกีรติ  วาณิชยพงศ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองเชื้อ
2. เด็กชายธิติพล  จันทสงเคราะห์
 
1. นายออมทรัพย์  มูลหงษ์
2. นางรุจิราภรณ์  บุญยิ้ม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจณิดา  พันโท
2. นางสาวอิชยา  ทินกร
 
1. นางฉวีวรรณ  มากมี
2. นางสาวกีรติกาญจน์  ไชย์หิรัญญากร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธันยมัย  เซี่ยงว่อง
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นางสาวธัญพิชชา  พิระสันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ  อินพาเพียร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงสุนิต  สอสุดใจ
 
1. นางสาววาทินี  ทรัพย์สมาน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวมิ่งขวัญ  วังซ้าย
 
1. นางสาวจิราวรรณ  อินเกิด
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงปัญญากุญ  สุขโชติ
 
1. นายถวิล  นาคสุทธิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นางสาวชิตาภา  จันทร์สมบัติ
 
1. นายอดุลย์  อุ่นแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ทองทุม
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายจิรศักดิ์  แย้มโชติ
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายชัยนันท์  แก่นพฤกษา
2. เด็กชายภูธเนศ  บุตรแสง
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจินทภา  พันธกิจจกุล
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวปิยะธิดา  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงแจ่ม
2. เด็กหญิงกัลยา  สิงห์มา
3. เด็กชายนิตินัย  ดีแนม
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวศรุตตา  ศรีเครือแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  นวลศรี
3. นายอินทัช  จิตรมั่น
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายภานุเดช  ละโส
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.7 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อัครสินธนาศิริ
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวภัทรภรณ์  ปุ่มพันปี
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายทักษินาวัชฬ์    กลิ่นหอม
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สีคำ
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายภพโชค  นาคน้อย
 
1. นายชัยรัตน์  อ่ำพูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาววรประภา  ตรงต่อกิจ
 
1. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
 
1. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก่นจันทร์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นายวรายุทธ  ขวัญอยู่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลอยงาม
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
2. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
3. นางสาวณิชาพัชร์  โนนครู
4. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
5. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
6. นางสาวปวีณรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
7. นางสาววรประภา  ตรงต่อกิจ
8. นายวรายุทธ  ขวัญอยู่
9. นางสาวสุมนทิพย์  ไชยการ
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก่นจันทร์
3. นางสาวชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
4. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
5. เด็กหญิงธนัชพร  ล้อมจันทร์
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
7. นางสาวนธวรรณ  หงษ์ทองคำ
8. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
9. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
10. นางสาวปวีณรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
11. นางสาวภัทรภรณ์  ปุ่นพันปี
12. นางสาววรประภา  ตรงต่อกิจ
13. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
14. นางสาวสุมนทิพย์  ไชยการ
15. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นายประทีป  นักปี่
3. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
4. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
3. เด็กหญิงธนัชพร  ล้อมจันทร์
4. นางสาวนธวรรณ  หงษ์ทองคำ
5. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
6. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
7. นางสาวภัทรภรณ์  ปุ่นพันปี
8. นางสาวมนสิชา  จันทร์นาคา
9. เด็กหญิงวรรณกร  คร้ามมี
10. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
11. นางสาวสุมนทิพย์  ไชยการ
12. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นายประทีป  นักปี่
3. นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ
4. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.7 เงิน 30 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกฤตภูมิ  เกษมอำไพรินทร์
2. นายธีรภัทร  กรีพรต
3. นายนาวิน  จันทรวงศ์
4. นายปราวิชย์  สุใจ
5. นายภูมินทร์  รัศมี
6. นายอิทธิพันธ์  ผดุงไทย
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.7 ทอง 19 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายณัฏฐากร  หวีวงษ์มา
2. นายนัฐวัฒน์  ศกุนตนาค
3. นายปฐวีร์  อำนวยสุขวงศ์
4. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงดอกไม้
5. นายศรัญย์  ศรีธูป
6. นายศุภวิชญ์  จิราพงษ์
 
1. นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง
2. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  สมบัติทองใบ
3. เด็กหญิงกุลชา  อินทกูล
4. เด็กชายขวัญชัย  บุญสอน
5. นายจตุพร  กลับสุข
6. เด็กหญิงจันทกานติ์  จอมคำสิงห์
7. นางสาวฉัตรนภา  ยางขันธ์
8. นางสาวชลดา  สีขาว
9. เด็กหญิงชลิตา  ดิษสวรรค์
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
11. เด็กชายทวิภัทร  ฟักแฟง
12. เด็กชายทศพล  นิลชาวนา
13. นางสาวทัชนุช  ป้องกันทรัพย์
14. นายธนวัฒน์  อิ่มกระจ่าง
15. นายธนัทพร  อัมพวัน
16. นายธวัชชัย  มากชุ่ม
17. นายธวัชชัย  แกมขุนทด
18. นางสาวธันย์สิตา  ภูวศิริพัฒนวรา
19. เด็กชายนัทรพงศ์  สิงห์สง่า
20. นางสาวนิราภร  บุญโพธิ์
21. นายปฎิภาณ  ศุภมงคลวิวัฒน์
22. นายปิยะราช  วงค์มั่น
23. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดสิน
24. เด็กหญิงพิชยา  รอดเมือง
25. นางสาวมณชากร  ถาคำ
26. นางสาวมัณฑนา  โตมี
27. นายวัชรินทร์  บุญสิงห์
28. เด็กชายวันชนะ  รอดสุด
29. เด็กหญิงวิภารัตนศิริ  เกตุปาน
30. เด็กหญิงศจีรัตน์  ย่อมแอ่น
31. นายศรายุทธ  สุขสอาด
32. นางสาวศิรินาฎ  พ่วงปาน
33. นายศุภชัย  กลิ่นชาวนา
34. เด็กหญิงสิตานัน  สุขสอาด
35. เด็กชายสิทธิชัย  ทองเดช
36. เด็กหญิงสิริญญา  บุญแจ้ง
37. นางสาวสิรินทรา  ศรีสังข์งาม
38. เด็กหญิงสุธาริณี  ณรงค์พันธ์
39. เด็กชายอนุพงษ์  มีแสง
40. เด็กชายไพรัช  กันจู
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
2. นายกู้เกียรติ  มะโนหาญ
3. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
4. นางนงเยาว์  คุณเฉลียว
5. นางอัจฉรา  คงมา
6. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 27 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายนราวิชญ์  เล่ห์กล
 
1. นายนนทกร  ปรอดครบุรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธนัทพร  อัมพวัน
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง 7 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงวิภารัตนศิริ  เกตุปาน
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวชนิตาภา  เข็มทอง
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายกนกพันธ์  จักรสวย
 
1. นายกิติศักดิ์  รอดหนองแห้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 38 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายคุ้มภัย  เนียมหอม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิดำรงการ
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติภูมิ  เกษมอำไพรินทร์
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายคุ้มภัย  เนียมหอม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิดำรงการ
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายพีระพล  สิงห์ลอ
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายพิบูล  จันทร์กลิ่น
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิดำรงการ
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 15 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 8 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงกัณฑ์ชนก  สิริเกียรติสกุล
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  สมบัติทองใบ
4. เด็กหญิงกุลชา  อินทกูล
5. เด็กชายขวัญชัย  บุญสอน
6. เด็กชายจตุพร  กลับสุข
7. เด็กหญิงจันทกานติ์  จอมคำสิงห์
8. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ชัย
9. เด็กหญิงชลิตา  ดิษสวรรค์
10. เด็กชายชินวัตร์  กาฬภักดี
11. เด็กหญิงชุติมา  ธูปเหมือน
12. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
13. เด็กชายทวิภัทร  ฟักแฟง
14. เด็กชายทศพล  นิลชาวนา
15. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวีทรัพย์
16. เด็กหญิงทิพากร  เกตุแก้ว
17. เด็กชายธนพงค์  สงวนวงษ์
18. เด็กชายธนายุต  นนขุนทศ
19. เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเกษม
20. เด็กหญิงนพวรรณ  ปุสเทพ
21. เด็กหญิงนิธิพร  นิไทรโยค
22. เด็กชายประภากร  คุ้มหนู
23. เด็กหญิงปริญญาพร  สิงหเดช
24. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดสิน
25. เด็กหญิงภัชชรัตน์  สำราญสิริกุล
26. เด็กชายภูวเดช  หมอนทอง
27. เด็กหญิงวิภารัตนศิริ  เกตุปาน
28. เด็กหญิงศจีรัตน์  ย่อมแอ่น
29. เด็กหญิงศิรินาถ  กันชู
30. เด็กชายศิวกร  ทองคุ้มญาติ
31. เด็กชายศุภวิชญ์  ชุมพลศรี
32. เด็กหญิงสิตานัน  สุขสอาด
33. เด็กชายสิทธิชัย  ทองเดช
34. เด็กหญิงสิริญญา  บุญแจ้ง
35. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  สดสอาด
36. เด็กชายอนุพงษ์  มีแสง
37. เด็กหญิงอมรภัค  กลิ่นแข
38. เด็กชายอัครชัย  อ่อนดี
39. เด็กชายอัษฎาวุธ  แย้มทัศน์
40. เด็กชายไพรัช  กันจู
 
1. นางอัจฉรา  คงมา
2. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
3. นายกู้เกียรติ  มะโนหาญ
4. นางสาวสมจิตร  โคกทอง
5. นางนงเยาว์  คุณเฉลียว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวLea Elisabeth   Hinterholzer
2. นายกิตติศักดิ์  โสภา
3. นางสาวชนากานต์   ยะไข่
4. นายชนาธิป   ยั่งยืน
5. นางสาวญาดา  ชัยสุนทรโยธิน
6. นางสาวณรินรัตน์   พุ่มอิ่ม
7. นางสาวณัชชา  แย้มกันชู
8. นางสาวดวงฤทัย  ใจเป็ง
9. นายธนภูมิ   ศรีรอด
10. นางสาวนิศารัตน์  ปัดใจ
11. นายบริหาร  จิตติละอองวงศ์
12. นายปฏิภาน  สิงห์โตทอง
13. นายปฏิวัติ  การุญบริรักษ์
14. นายพชรภัทร  สุทธิ
15. นายพนธกร  ชาววงศ์
16. นายพิษณุ  ศักดิ์ดี
17. นางสาวภัทรภรณ์  บุญอ้น
18. นางสาวยศวดี  อ่อนอุ่น
19. นางสาววาทินี  สิงห์พราม
20. นางสาววิลาวัณย์  แก้วกันยา
21. นายวีรภัทร  เพ็ชรแก้ว
22. นางสาวศิรประภา  เจริญวงษ์
23. นายสนธยา  ขำโอด
24. นายสรณ์สิริ   ไทยประสิทธิ์
25. นางสาวสุพิชญา  สิงห์คราม
26. นางสาวสุวนันท์  รอดชัย
27. นางสาวอภิญญา  พินิจ
28. นายอัษฎาวุธ   ดามัง
29. นายอำนาจ  ศรีวิชัยนวล
30. นางสาวแสงรวี  พรพรมสวรรค์
 
1. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
2. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
3. นางอ้อยทิพย์  ฉิมบ้านไร่
4. นางสุนิศา  ดิษฐ์แก้ว
5. นายวีระชัย  จันทะเสน
6. นางสาวอารีย์  บัวทอง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ตรงต่อกิจ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เถื่อนเครือวัลย์
3. เด็กชายคีตะภัทร์   หุนติราช
4. เด็กหญิงณัชชา   ทองชันลุก
5. เด็กชายธนวัฒน์   จันทร์โต
6. เด็กหญิงนันธิชา   กิจเจริญถาวรกุล
7. เด็กชายนิรันดร   มะนาวหวาน
8. เด็กหญิงปภาวรินท์   เจริญทรัพย์
9. เด็กชายสหัสวรรษ   อุดมสุข
10. เด็กชายอุกฤษฎ์   ฮวดพรม
 
1. นางณัฐฉรียา   สุขสวัสดิ์
2. นายเจษฎากร  ขันทอง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไต่วัลย์
2. เด็กหญิงกัณฑาภรณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงจีดาภา  สีโอ
4. เด็กหญิงจุฬารักษ์  พรพ่วง
5. เด็กหญิงณัฐชนิกุล  ทองน้อย
6. เด็กหญิงพิจิตรา  เนตรแก้ว
7. เด็กหญิงพิชญานิน  มหาสิริณัฐ
8. เด็กหญิงภัสอร  อมรมุนีพงศ์
9. เด็กหญิงสิรินดา  เจษฎาวุฒิ
10. เด็กหญิงสุนิตตา  ชัยมีเขียว
 
1. นางอารยา  เพชรสวัสดิ์
2. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
3. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พันเขียว
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  ดำคุ้ม
3. เด็กหญิงนัฐสรา  สิริวราวุธ
4. เด็กหญิงภัทริดา  แพ่งสมบูรณ์
5. เด็กหญิงรมิดา  แสงมณี
6. เด็กหญิงวิจิตรา  อินตลาดชุม
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
2. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวจุฑามาศ  ขุนลา
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ไชยกุล
3. นางสาวณัฐธิดา  ทองประกอบ
4. นางสาวณัฐมล  สีหอมไชย
5. นางสาวธนัชพร  พงษ์พยัคเลิศ
6. นางสาวปรายฟ้า  โกษศิริศิลป์
7. นางสาววรัญญา  ทั่งพรม
8. นางสาววสุนต์ธรา  วงศ์ปัญญา
9. นางสาวศรวณีย์  สิงห์โต
10. นางสาวสุภาพร  สุขสำราญ
11. นางสาวเจนจิรา  อินพามา
12. นางสาวเสาวณีย์  จันทร์ทอน
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สวยงาม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เทศทับ
2. เด็กหญิงธนพร  มโหฬาร
3. เด็กหญิงธันวา  เจนไชย
4. เด็กชายนุวัฒน์  ปานทอง
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฟักทอง
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  ธานี
7. เด็กหญิงรุ่งรวิน  เทศปาน
8. เด็กชายศตวรรษ  ผูกทอง
9. เด็กหญิงศศิประภา  ชาญเชี่ยว
10. เด็กชายสหรัฐ  รูปคำ
11. เด็กหญิงสุรัสวดี  มั่นแดง
12. เด็กหญิงสุวรรณณี  สารี
13. เด็กหญิงอารายา  คล้ายแก้ว
14. เด็กหญิงเจนจิรา  อั่วหงวน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา  ช่องขุนทด
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  แก้วแต๋จ๊ะ
3. นางบุปผา  ทองน้อย
4. นางกมลรัตน์  ดอกเกี๋ยง
5. นายสมภพ  ประเสริฐ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นายกมลวรรธน์   ชาติวรรณ
2. นายชลสิทธิ์   มาอยู่
3. นายนวาวีย์   เก่งพานิช
4. นายพลวัตร   พิพิทธภักดี
5. นายพิริยานนท์   เชิงชัย
 
1. นายอิสรพงศ์  คงเมือง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายทวีพร  จันทร์เสนา
2. นายเทียนชัย  นวลจีน
 
1. นางทวีสุข  บัวทอง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นางสาวนฤพร  วงศ์กันยา
 
1. นางชัญญานุช  ธีรสิงห
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74.2 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นางสาวพิมพา  พินศิริ
 
1. นางสาววันทกาญจน์  เล็กกระจ่าง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงศิรดา  ชูช่วย
 
1. นางวันเพ็ญ  วาณิชยพงศ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายธัญพิสิษฐ์  สิงห์โนนตาด
 
1. นางชเนตตรี  กาญจนศิริ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.4 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกรุณา  ชัยกิจวัฒนะ
 
1. Mr.Lorenzo  Caballes Jr.
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิริยา  พิริยะกฤต
 
1. นางทรงศรี  วาณิชย์เจริญชัย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงณภัชนันท์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวธันยพร  ใคร้วงศ์เรือน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นางสาวฐิติชญา  พนัสนอก
 
1. นางพิมลสิริ  เถาว์แล เอี่ยมละออ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 12 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐนิช  เฉลิมวิสุตม์กุล
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ประเสริฐปาริฉัตร
3. เด็กชายวรากร  เลี่ยมสกุล
4. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขะอาคม
5. เด็กหญิงหฤทัยชนก  ทวีประภาวัฒน์
 
1. MissMary  Benliro
2. Mr.Lorenzo  Caballes Jr
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนภัสวรรณ  แก้วกำเหนิด
2. นางสาวภัทรวดี  บวบมี
3. นางสาวมุทิตา  เจิมศิริ
4. นางสาวศรัณย์พร  เพ็ชรหาญ
5. นายศินพล  ไชยรัตน์
 
1. นางนิภาพร  นิสยันต์
2. นางเดือนเพ็ญ  เม้ยกำเนิด
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  พรมดำ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เทิดสิทธิกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.69 ทอง 11 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนัทกานต์  อนันต์ภัควัต
 
1. นางสาววิกัญญา  วงศ์พุฒิ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.19 ทอง 10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณภัทร  พัฒนะวสุตม์
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพรปวีณ์  โพธิ์พยอม
 
1. นางสาวพีรดา  บัวกลิ่น
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์สุวรรณ
2. เด็กชายสรวิชญ์  อุดมพัฒนากร
 
1. Mr.Lorenzo  Caballes Jr.
2. นายวรรณพงษ์  วงศ์จันทร์หาญ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนิกานต์  วิริยะสุมน
2. นางสาวธนภรณ์  บุญศิริรุ่งเรือง
 
1. นางนิชรา  องอาจบุญ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณัฐพล  หยวกยง
2. เด็กชายทนงศักดิ์  มาลากุลต๊ะ
3. เด็กชายภูมินทร์  แป้นจาก
4. เด็กชายรัตนบุตร  บุญอ่ำ
5. เด็กชายวรรธนัย  ไตรถวิลละ
6. เด็กชายหรัณย์  เมืองมา
7. เด็กชายหาญผล  มายะนันท์
8. เด็กชายอานนท์  อรรถอินทรีย์
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
3. นายอัครพล  คงใจดี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกชกร  แข็งสาริกิต
2. นายณัฐพล  พงพันธ์
3. นายตนุภัทร  จีนด้วง
4. นางสาวทักษิณา  แสงสุริยะ
5. นายวรพล  วรรณทวี
6. นางสาววันดี  มณีนุตร์
7. นางสาวสมฤดี  วันเพ็ญ
8. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
9. นายอรุณโรจน์    เอื้ออังกูรขจร
 
1. นางสนธยา  พุทธารัตน์
2. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล
3. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงธนิตถ์กรณ์  อ่องโฆษิตจินดา
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  รัตนมิ่ง
3. เด็กหญิงมุทิตา  เหล่างึ้ม
4. เด็กหญิงอริษา  โคกเทียน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญส่ง
 
1. นายเสรี  วุฒิศรีเสถียรกุล
2. นางสาวกาญจนา  พึ่งเนตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทรงธรรม
2. นายจิรพัฒน์  คุ้มแพทย์
3. นายธีระพร  ช่วยโสภา
4. นางสาวอรสุดา  ภู่ประเสริฐ
 
1. นางนรี  สุทธายศ
2. นางพรนิชา  สุขทั่ง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  จันทร์สารี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลาสม
3. เด็กหญิงศศิทร  ก้อนจันทร์เทศ
 
1. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ
2. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นายจิรพิพัฒน์  ขำรอด
2. นางสาวรวิวรรณ  คงลา
3. นางสาววันวิสาข์  จิตรงาม
 
1. นางลีนา  สิงห์โตทรัพย์
2. นางชนัญชิตา  เพชรทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.32 เงิน 36 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไทยนิยม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  คำโฉม
3. เด็กหญิงเกวริน  วรนุช
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
2. นางสาวฐิติมา  สวนเอก
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวดลยา  กุ่นทอง
2. นายนที  นาคทอง
3. นางสาวสุนันทา  ยิ้มสบาย
 
1. นางอัมพิกา  เปี่ยมสัมฤทธิ์
2. นางสาวฐิติมา  สวนเอก
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปานกลิ่น
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 11 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชินกฤต  โตพันปี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กำทรัพย์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นายไชยเดช  นูนคาน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายธนเดช  ศรียัง
2. นายปรัชญา   อารีวงค์
 
1. นายยุทธนา  อยู่ป้อม
2. นายเฉลิมเกียรติ  ชัยศิรินวกาญจน์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วรุ่งเรือง
2. เด็กชายอดิศร  เสือคล้าย
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ทอง
2. นางสาวพรนภา  เจริญสุข
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายยศวรรธน์  จิตวิถี
2. เด็กหญิงอริญชยา  แพ่งสมบูรณ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ด้วงภู่ทิม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายปฏิพล  ศรชัย
2. เด็กหญิงสิริวิมล  กองรส
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายทินภัทร  สืบพันธ์
2. เด็กหญิงวัลลภา  ทองนาค
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาววารัตดา  ทองคลัง
2. นายสรพัศ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธิติวุฒิ  บุญรอด
2. นายนพรัตน์  รองทอง
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวศุภนิดา  มาตรีวิวัฒน์
2. นางสาวสิตานันต์  บุญเรือง
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชยธร  กอกเผือก
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงเรือง
3. เด็กชายสิทธัติ์  พุ่มประดับ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายนราธิป  สิงห์สวัสดิ์
2. นายอธิษฐ์  รุ่งเจริญ
3. นายอภิรัฐ  ธนวันต์ภิญโญ
 
1. นายมงคล  ม่วงน้อย
2. นายร่มไทร  ไมตระรัตน์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายทักษิณ  โทนทา
2. นายอัครชล  อินทร์อิ่ม
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิพาภรณ์  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  เชษฐ์สุภา
3. เด็กหญิงภัทรศิริ  ด่านอรุณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
2. นายอานนท์  มากมี
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นายณัฐธนาวุฒิ  สุขดี
2. นายพชร  สุทธิศรีสมบูรณ์
3. นายวัชระพล  พูนมี
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายวันเฉลิม  จันทร์ทรง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายชนาภัทร  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายชัชวาลย์  ศรีเวียงธวัช
3. เด็กชายศุภกฤษณ์  ขันกสิกรรม
 
1. นายบัณฑิตย์  ธรรมเสถียร
2. นายธเนศ  นิยมเดช
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. นายภูมิพัชรกิจ  แย้มเสาธง
2. นายฤทธิเดช  สมงาม
3. นายวรายุทธ  ชิยางคบุตร
 
1. นายสงัด  ดาทอง
2. นางบัวลอย  ข่ายทอง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.1 ทอง 19 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. นางสาวนฤมล  บุญสุข
2. นางสาวน้ำฝน  อินเหมือน
3. นางสาวเบญญาภา  สมรูป
 
1. นางดวงดาว  จันทร์โต
2. นายปกรณ์  เลิศเสม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาดอ่ำ
3. เด็กหญิงพรชิตา  วิเศษชาติ
4. เด็กหญิงรุจาภา  กันเกตุ
5. เด็กหญิงลลิดา   หมีนิ่ม
6. เด็กหญิงศุพัสรา  บำรุงดี
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  บุญมี
2. นายธานี  มีแก้ว
3. นางสาวปาริชาติ  ส้มฉุน
4. นางสาววลีลักษณ์  แตงตุ่น
5. นางสาวสุกัญญา  สาคง
6. นายไพศาล  คงสวัสดิ์
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.9 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวชณาทิพย์  ถนอมมิตร
2. นายปาราเมศ  แลสันกลาง
3. นางสาวสิริลักษณ์  ทาวัง
 
1. นางอุดมลาภ  เหมือนฤทธิ์
2. นางสาวรัศมี  ราชบุรี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ใยยวง
2. เด็กหญิงพรสุดา  ป้องเส้า
3. เด็กหญิงสิริธร  เถื่อนเครือวัลย์
 
1. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวบุณฑริกา  ม่วงทิม
2. นางสาววณิชกร  คลังสมบัติ
3. นางสาวสิิราวรรณ  สุทธหลวง
 
1. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.6 ทอง 25 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวกุลนันทน์  พึ่งไชย
2. นางสาวพรชฎา  แนบชิด
3. นายวรวัฒน์  อุไรลักษณ์
 
1. นางภริตพร  พึ่งไชย
2. นายโสภณ  พันธ์เพชร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  จารุพันธ์จรัสศรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อมรวิวัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  วงศ์สิริเศรษฐ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีนาง
2. นางวีระวรรณ์  สาระวรรณ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐนันท์  จิตรกำเหนิด
2. นางสาวดมิศรา  ยอดเพ็ชร
3. นางสาวนันท์ชพร  สาดอ่ำ
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีนาง
2. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวสำลี
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ตุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  พุ่มรส
 
1. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
2. นายไพบูลย์  อมรประภา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายชนแดน  เจนรุ่งโรจน์
2. นางสาวณัฐริกา  ป้อมสาหร่าย
3. นางสาวสุภารัตน์  จันต๊ะสา
 
1. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
2. นายปฏิวัติ   วิจารณ์ปรีชา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 12 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพนารัตน์  นวลจีน
3. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์ดี
 
1. นางอัจฉรา  นาคเมธี
2. นางยุเพียร  อ่อนสี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  เดือนสว่าง
2. นางสาววัชราภรณ์  รัตนะ
3. นางสาวสุพรรษา  สันทัศรัมย์
 
1. นางอุดมลาภ  เหมือนฤทธิ์
2. นางสาวบงกชมาศ  แดงมณี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายวีรภัทร  เขียวปั้น
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
 
164 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญคง
2. เด็กชายเมธีภัทร  ตราชื่นต้อง
 
1. นางพิมลรัตน์  ละม่อม
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุแก้ว
 
1. นายออมทรัพย์  วิเชียรตนนท์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คำเมทา
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายธนพล  หน่อสนาม
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายภาณุพงศ์  เหมือนศรีชัย
 
1. นางรัตนา  สุขเสนา
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 67.7 ทองแดง 24 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวนิธิกานต์  ขำสว่าง
2. นายภัทรพงษ์  ศรีสังวรณ์
 
1. นางรัตนา  สุขเสนา
2. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ