สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงนงนุช  สุขโชติ
 
1. นางประเชิญ  อินทร์จันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวยุพา  กลางจันทรา
 
1. นางอุษา  คล้ายลักษณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยดำรงค์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวเบญจวรรณ์  หลุ่นประพันธ์
 
1. นางอารี  อันชูฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 10 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวิยาดา  กลัดกลุ่ม
 
1. นางวงเดือน  ภู่ไพโรจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 14 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จีรา  พรมบึงลำ
 
1. นางสาวศิริญาณี  ดาวดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.57 เงิน 44 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพรรณ  จันเครือเกิด
2. นางสาวอัญชลี  ดากำ
3. นางสาวอารียา  แย้มเหม็น
 
1. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล
2. นางสุวิมล  นุ่มเมือง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.48 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวสาลิณี  จันทะคูณ
2. นางสาวสุกัญญา  โสพรม
3. นางสาวอนุชษรา  นกศรีแก้ว
 
1. นายนิมิตร  คัชมาตย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  กงไกร
2. นางสาวสุทธิดา  โอชะ
 
1. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอมิตา  โรมา
2. นายเริงฤทธิ์  จ่าพันดุง
 
1. นางศรีสมร  หมื่นแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุณี  ประกอบนา
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 28 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายธนวันต์  ทองแดง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  คีรีแพง
3. เด็กหญิงนิศา  ดีศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
2. นางรุ่งนภา  ฝายทะจักร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 70 เงิน 31 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายคชยุทธ์  ปลอดดี
2. นายวัชระ  รำพึงกิจ
3. นายศักดิ์ชัย  สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
2. นายกิตติธัช  เลื่อนฟ้า
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 33 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมขำ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เหมือนกลาง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยวิเศษ
 
1. นางวรรณวิภา  จรรยาศรี
2. นายภานุวิชญ์  สิงห์บุญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ศรีสะอาด
2. นางสาวชนิภา  มาบุญมี
3. นางสาวเจนจิรา  บุญมีพิพิธ
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์วงค์
2. นางศุภานัน  ปฏิสนธิ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  แดงชาวนา
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์วงค์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชนาธิป  ธรรมกุล
2. นางสาวสุนิศา  อ่อนหอม
3. นางสาวสุรีรัตน์  มีไผ่ขอ
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทองจีน
2. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เลิกนุช
2. นางสาวณัฐณิชา  แก้วพึ่ง
3. นางสาวสุจิตรา  อาภรณ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
2. นางสอยดาว  สุทธิ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 39 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายจิรเมธ  ทองพ่อค้า
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนศรี
3. เด็กชายพิพัฒน์  ภู่ยิ้ม
 
1. นางศรัญญา  การะเกตุ
2. นางสาววาสนา  แย้มเสาธง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  นาคำ
2. นางสาวมาริสา  สินทรัพย์
3. นายวิสิฐ  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  จูชาวนา
2. นางสาวบุษบา  พรมลังกา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงวันวิวาห์  สมบัติใหม่
3. เด็กหญิงสุวัชรี  พ่วงชาวสวน
 
1. นายสายัณ  ไทยทอง
2. นางศิริพร  ชัยชมภู
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  ระสารักษ์
2. นายเวชพิสิฐ   ทองดี
3. นายเอกบดินทร์  ไทยภักดี
 
1. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์
2. นางวิลัยภรณ์  มั่นระวัง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.9 ทอง 29 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนารา  เหลืองกระโทก
2. เด็กหญิงจันทิมา  บุญรอด
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เศษสูงเนิน
 
1. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
2. นางสาวปารณีย์  สุขศิริ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.9 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนันทิตา  ซ้อมจันทา
2. นายบัญชา  เพียลำแขก
3. เด็กหญิงอังศะนา  สวัสดี
 
1. นางศิริพร  ชัยชมภู
2. นางนิภาพร  หนูภา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สายจันทร์ยนต์
2. นายสรศักดิ์  แน่กลาง
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.9 เงิน 24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  รัตนะ
2. นางสาวสกุลรัตน์  บัวศรี
 
1. นางสอยดาว  สุทธิ
2. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.49 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นวลงาม
2. เด็กชายปารเมศ  ศรีหะบุตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มังคลา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.92 เงิน 20 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนประสิทธิ์
2. เด็กชายวรชิต  แสงรัตน์
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนียมใย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  หล่ำเสน
4. เด็กหญิงอรอนงค์  อยู่เต่
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แย้มแบน
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนลรัตน์  น้อยหมอ
2. นางสาวณัฐศมล  ทรัพย์ถนอม
3. นางสาวปาริชาต  อังกาบ
4. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยสิงห์
5. นางสาวเบญจวรรณ  รองแก้ว
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายกรินทร์  ผิวขำ
2. เด็กหญิงกัญญาเรศ  คำหมู่
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เอี่ยมคำ
4. เด็กหญิงพรวิไล  แก้วกาญจนะวงษ์
5. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เสือชาวนา
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นายเนาวรัตน์  กิ่งเนตร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นายชยพล  ยงทะเล
2. นางสาวพัชรี  นาคอังค์
3. นางสาวภาณุมาศ  ผลสุด
4. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองทาศรี
5. นางสาวสุดารัตน์  จันพุ่ม
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง 15 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวกมลฉัตร  ออมพลศิริ
2. นายกฤษฎาพร  พรมมา
3. นางสาวจารุมน  เม่นขาว
4. นางสาวจิตราภรณ์  เปรมกระโทก
5. นางสาวทิชารัตน์  เนติวงค์
6. นางสาวธนพร  เขียวงาม
7. นางสาวธัญญลักษณ์  ม่วงตุ่น
8. นางสาวนภัสรา  ทรงนครา
9. นางสาวนุชจเรศ  มากบางแก้ว
10. นายประทีป  นารายณ์
11. นายมนตรี  คงคา
12. นายรัชชานนท์  สุขสวัสดิ์
13. นางสาวลลิตา  สอนสิทธฺ์
14. นายวรยศ  กลัดเนินกุ่ม
15. นางสาววารินทร์  สวัสดี
16. นางสาวศิริรัตน์  ทองพูล
17. นายสิทธิพล  เพ็ชรแอ
18. นายอนันต์ชัย  พิลาทา
19. นางสาวอาภากร  บุญเกตกูล
20. นายเมืองมนต์  จำนงธรรม
 
1. นายสาคร  ฟักคง
2. นางสาวสุธาสินี  ปงเทพ
3. นางวันเพ็ญ  พงศ์อัครชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 22 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีชัย
 
1. นายไชยศรี  ขุมคำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 31 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  จงจิตร
 
1. นายสุเทพ  ฤทธิ์สอน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  หลวงชาญ
2. เด็กชายสุริยา  สิงห์วี
 
1. นางรัชนี  รอดฉาย
2. นางชมนาด  โฆษิตคณิน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  กองกันภัย
2. นางสาวอัจฉรา  แสงหิรัญ
 
1. นางทองดี  โรจวัฒนา
2. นายไชยรัตน์  สุจริต
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจีรา  เอมพิมพ์
2. เด็กหญิงเพ็ชรไพลิน  ภักดีโต
 
1. นางนัน  ธมลพรรณ
2. นางจุฑามาศ  เจิมปลั่ง
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  ใจดี
2. นางสาวเบญจวรรณ  พรมมาอินทร์
 
1. นางคมคาย  ลือราช
2. นางกัญญา  สุขะอาคม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรณี  สีบุ
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวเมธินี  ซึ้งสีคู้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนา  พรหมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลรดา  ชอบใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนาตยา  มั่นคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุษดาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มีทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แช่มขำ
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองดี
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  สุขนาค
 
1. นายนิมน  สร้อยเปี้ย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายพสธร  กุลคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจิรภาดา  ด่านไชยกูล
2. เด็กหญิงนภาธิณี  ด่านไชยกูล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อิวชาวนา
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวภัทรสุดา  แก้วสระแสน
2. นางสาวรจนา  ระคราม
3. นางสาวลดาวัลย์  เต่าเพชร
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงศุพกร  รัตนทิพย์
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายเทิดพันธ์  สุขพร้อม
 
1. นายชัชวาล  แกล้วกล้า
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โหมดทอง
2. เด็กชายกิตติวันต์   คำสอนจิก
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนา
5. เด็กชายวิรัตน์  จันทร์สว่าง
6. เด็กชายวีรภัทร์  ทองเชื้อ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ปลั่งกลาง
2. นายธงชัย  ธาราศรี
3. นายนันทวัฒน์  อินผัน
4. นายวงศกร  บางลี
5. นายวิรัตน์  มงคลสุข
6. นายอนุชา  เข็มนาค
 
1. นายบุญชูเกียรติ  ผัดผล
2. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
3. นางสินีนาฏ  คชนิล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 16 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายทยากร  คำจำปา
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองทับ
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สีบุตตา
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 26 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายวิเศษฐ์  อินทรสา
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายพงษ์สิทธิ์  เครือบุญ
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  จินดารังสรรค์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.1 เงิน 33 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาววีรวรรณ  วงศ์กล่อม
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  มีบุญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายนิสันต์  จันทะคุณ
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 36 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวเกตุชนก  ชอนบุรี
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 30 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรธริกา  ชาญสมร
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  จินดารังสรรค์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 7 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวพิมพร  ม้าแก้ว
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  จันสา
2. นางสาวปุษยา  จันทา
3. นางสาวพาขวัญ  นัยทอง
4. นางสาวศิลาภรณ์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวศุรัชณี  อุดมกิจมงคล
6. นางสาวสิริยากร  อ่อนชัย
7. นางสาวสุฑาทิพย์  เครือคำจิ๋ว
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 19 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพล  แซ่ลี
2. เด็กหญิงญาณี  แซ่หลอ
3. เด็กชายณัฐพล  แซ่เฮอ
4. เด็กชายธีรภัทร  ใจดี
5. เด็กชายนิติธร  แซ่สง
6. เด็กหญิงพรลิวัน  โรจน์ธนกร
7. เด็กหญิงมะลินีย์  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ลี
9. เด็กชายวิเชียร  แซ่เท้า
10. เด็กชายหรือ  แซ่ท่อ
11. เด็กชายอนุสิทธิ์  ศิริเรืองกุล
12. เด็กหญิงเย็นจิตร  แซ่หลอ
 
1. นายอนุสรณ์  ศรีวงศ์
2. นายก้องปิยังกูร  ทองวัฒน์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 14 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  ชาญวิชัย
2. นายกิตติพงษ์  เมืองทอง
3. นางสาวขวัญฤดี  คำภูธร
4. นางสาวจุฬารัตน์  จันทศิลป์
5. นางสาวชนนิกานต์  ยศปัญญา
6. นางสาวชลธิชา  จำปาวะดี
7. นายธนพนธ์  พรรณา
8. นายพิทัศภูมิ  เผ่าโสภา
9. นางสาวภควดี  หุมอาจ
10. นายภควรรต  มั่นหลำ
11. นางสาวมยุรี  ฤทธิ์ไธสงค์
12. นายศุภกร  หุมอาจ
13. นายสมรักษ์  แก้วน่าน
14. นางสาวเฟื่องฟ้า  บุญมี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทัดเที่ยง
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายนราธรณ์  กลางจันทรา
2. นางสาวพิมพิดา  บุตรศรีจา
3. นางสาววรลักษณ์  พิลาเทพ
4. นางสาวศันสนีย์  ด้วงพรม
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  เหมกระโทก
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทัดเที่ยง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 41 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลิสา  บุญล้อม
 
1. นางสาวธีรนุช  เรียงคำ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 31 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงนิฤชา  สังข์ป่า
 
1. นางสาวสายันต์  แปดทิศ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวมณฑิรา  ภู่มณี
 
1. นางรัตน์วรรณ  วิจารัตน์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินภา  ไตรภู่
 
1. นางสาวพรทิพย์  จวบมี
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 21 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวภัทรสุดา  ยอดบุตรดี
 
1. นางศรีประภา  นุ่นโฉม
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43.53 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายมังกร  อึ้งเจริญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวศรีวิไล  ทองเพ็ชร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.25 เงิน 21 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวอุษา  ทองรุ่ง
 
1. นางนวรัตน์  โรเบิร์ตสัน
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 36 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาลัย  วงษ์วาสน์
2. เด็กหญิงปาลิตา  มุนตรี
3. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์หิรัญ
4. เด็กหญิงศุภกร  บุญลอด
5. เด็กหญิงอรสา  จันดา
 
1. นางสาวสุธาสินี  สอทา
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 25 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายนันทวัฒน์  บุนนาค
2. นางสาวพิชญานิน  ใจดวง
3. นางสาวศันสนีย์  ยุราวรรณ
4. นายศุภพล  กิจเจา
5. นางสาวอรพินธ์  สุทา
 
1. นายอาทิตย์  ตันติวงศ์
2. นางสุดใจ  เหลี่ยมสมบัติ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.85 เงิน 31 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิตรา  ยอดบุตรดี
 
1. นายทวีวัฒน์  จีนบางช้าง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.31 เงิน 30 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอนุศิษฏ์  สุขเจริญ
 
1. นางพัชจิราพร  รุ่งแจ้ง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 52.05 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  ดวงมณี
 
1. นางสาวมัชฌิมา  ศรีนวลขำ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพพา
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  สุดแก้ว
 
1. นางสาวปิยะดา  เที่ยงน้อย
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 41.7 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เทียมสอน
2. นายนันทวัฒน์  วิริยารักษ์
 
1. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
2. นางศิริพร  ชัยชมภู
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวคนาวิน  นิ่มนงค์
2. นางสาวธัญญารัตน์  อ่อนตานา
3. นายนันทวัฒน์  ขาวเอี่ยม
4. นางสาวนุดา  ขุนทอง
5. นายมนัญชัย  ช่วยสกุล
6. นางสาววรรณวิสา  คำภิรานนท์
7. นางสาวสิริรักษ์  วงศ์สีดา
8. นายอภิสิทธิ์  พิมหนู
9. นางสาวอัญชราภรณ์  วิลาบุตร
10. นางสาวเบญจวรรณ  แสงธรรม
 
1. นางบุบผา  ชุมพรผ่อง
2. นางณัฏฐินาท  จรกิจ
3. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  เพชรโต
2. เด็กหญิงณิชา  แซ่วี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แบ่งเพ็ชร
 
1. นางวลัยพร  แจ่มนาม
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐา  ณรงค์สระน้อย
2. นางสาวศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ
3. นางสาวอัจจิมา  บุษดาจันทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.65 เงิน 39 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  เพ็ชรเกลอ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมเหม็น
3. เด็กหญิงสุชาดา  ฆ้องกำจัด
 
1. นางวลัยพร  แจ่มนาม
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.8 ทอง 27 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวสุนานันท์  โป๊ะขุนทอง
2. นายเกรียงไกร  เพชรรุน
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทาแจ่ม
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขมามอญ
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 18 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ดีมั่น
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีบุตรา
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายนพนัย  จันทร์สี
2. นายนุกูล  ใจปัญญา
 
1. นายวิทยา  ชนะภัย
2. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  พรหมมา
2. เด็กชายธีรพล  กล่ำสามเรือน
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  มงคล
2. นายอภิชาติ  หิรัญประภา
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  กลิ่นแย้ม
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ทองพานเหล็ก
2. นางสาวเพียงขวัญ  บัววังโป่ง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74.25 เงิน 22 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รอสวัสดิ์
2. เด็กชายภาณุ  ศรีวัฒนา
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนาถ  มองเพ็ชร์
2. เด็กหญิงไพริน  เข็มนาค
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวจรรยพร  ทองทุม
2. นางสาวทัดดาว  ดวงใจ
 
1. นางสาวศุภมาส  สิงห์สถิตย์
2. นายนราธิป  กระจง
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวอุรัสยา  สืบพันธ์โกย
2. นางสาวใบเฟิร์น  เรียบไธสง
 
1. นายชลธี  แสวงทอง
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51.2 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  แสงพระจันทร์
2. นางสาวสกุลรัตน์  พัวสุวรรณ์
 
1. นางสาวดรุณี  วิเชียรสรรค์
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิศา  แอดแฮด
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ทูคำมี
3. เด็กหญิงอมิตสดา  ทองชมภู
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  จำปาสิทธิ์
2. นางสาวสุธิตรา  ตันพล
3. นางสาวสุภาพร  สอนปัญญา
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 34 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อ่อนพรมราช
2. นางสาวมาริสา  เล็กกระโทก
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  เชียงน้อย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมซัง
3. เด็กชายอนันตชัย  ปั้นแสง
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายตะวัน  บุญราช
2. นายบรรพต  เนตรแสงศรี
3. นายสุธา  พุฒทอง
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายวิทูร  ด้วงสูงเนิน
2. นายอติรุจ  หอมอ่อน
3. นายอัมฤทธิ์  แสงพลอย
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายจีระพงศ์  จันดาหอม
2. นายยุติ  เข็มทอง
3. นายรชานนท์  เพ็งกระโทก
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.6 ทอง 18 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  กุลแก้ว
2. เด็กหญิงธันยพร  สิงห์พร
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ศรีสุข
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 38 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ทะยอม
3. เด็กหญิงนฤมล  ภูมิจิตต์
4. เด็กหญิงปฐมพร  แถวบุญตา
5. เด็กหญิงพิมระภัทร์  พันลพ
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ทับโนนทอง
 
1. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายนันทวุฒิ  เถื่อนด้วง
2. นายปิยะพงษ์  แย้มทัศน์
3. นางสาวพรประภา  แสงอรุณ
4. นางสาวพรรณกาญจน์  ทองดี
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ดอนจินดา
6. นางสาวสุกัญญา  ฉาวบุตร
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
2. นางวลัยพร  แจ่มนาม
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 41 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายพรพินิตย์  กลิ่นจันทร์
2. นายรัตนชัย  แก้วอุดร
3. นางสาวศุภจรัส  ปรีชาพูด
 
1. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    ปาวะนา
2. เด็กหญิงนันทศิลป์  เหล็กสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอาริยา  พุ่มมาลา
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  นิลสนธิ
2. นางสาวมัทธมน  กอนจันทร์
3. นางสาวศิริพร  พรมมาต้น
 
1. นางสาวจงกลณี  ตันตระกูล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรารถนา  ป่าไพรวัน
2. เด็กหญิงลลิตา  สุติวงค์
3. เด็กหญิงวิยะดา  บุญลอย
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นกำเนิด
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เงินทอง
3. เด็กหญิงสิริวิภา  จันทร์คีรี
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  นิลเพชร
2. นางสาววัชรี  แสงอรุณ
3. นางสาวสุชานันท์  ไฝทอง
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวศุภานันท์  สุขชาวนา
2. นางสาวอภิญญา  แย้มเสาธง
3. นางสาวอำพรรัตน์  สำลีดี
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 18 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  ทองดอนกุ่ม
 
1. นางนุชรี   หุมอาจ
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  หอมวันดี
2. เด็กหญิงผัสพร  เสียนสันเทศ
3. เด็กหญิงภัทราพร  ณะจอม
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
123 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายรมย์ธีรา  ชัยนรงค์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชาวบัวน้อย
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
2. นายภานุวิชญ์  สิงห์บุญ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  แสนกลิ่น
 
1. นางนุชรี  หุมอาจ
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  พัสดร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 68.3 ทองแดง 23 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อันทะโชติ
2. เด็กชายธีระเทพ  ตาตะสิงห์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
2. นายวศิน  แสนภูวา