สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงชลทิชา  กฤษณะคุปต์
 
1. นางสุนทรี  วัดทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  นุชงิ้วงาม
 
1. นางสาวสมจิตร  สงพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  สมสี
 
1. นางณัฐนันท์  แก้วพวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  อินทุภูติ
 
1. นางนิตยา  เทพคำราม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 41 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก้วกวย
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 39 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวนิลวรรณ  พานทอง
 
1. นางฐิราภรณ์  สุวรรณคีรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงพรธิดา  อินทร์เกตุ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เงินแจ้ง
3. เด็กหญิงพิมมาดา  พิมพ์สาลี
 
1. นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.97 เงิน 35 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ   ทองเครือมา
2. นายปุณยวีร์  เหม็นบู่
3. นางสาวภัทรสุชา  กันทับทิม
 
1. นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  นราสี
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวอนิศรา  คงดี
2. นางกรรณิกา  แสงสิงห์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวประภาวลี  เทพพิทักษ์
2. นางสาวปัทมาวรรณ  วอทอง
 
1. นางหทัยทิพย์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวฉัตราภรณ์  ระโส
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 41 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  วิเศษโวหาร
 
1. นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 23 โรงเรียนนครไทย 1. นายนันทพงศ์  อุ่นไพร
 
1. นายสังวาล  ยะทา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงณัฐฐา  อาจฤทธิ์
2. เด็กหญิงนารา  รอดเทศ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เงินคง
 
1. นายสังวาล  ยะทา
2. นางใกล้รุ่ง  ยะทา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยั่งยืนทรัพย์
2. นางสาวธิดารัตน์  แสนทัน
3. นางสาวเบญจพร  แซ่ซ่ง
 
1. นายวีรพงษ์  แสงบุดดี
2. นางสาวจิรวรรณ  ณะชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73.7 เงิน 41 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิฌา  เทียมเพ็ง
2. เด็กชายณัฐพล  บุญศรี
3. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์โต
 
1. นายธีระพงศ์  นวลศรี
2. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทย 1. นายชยพล  ธรรมชัยเดชา
2. นายภัทร  อมรรุ่งรัศมี
3. นายไชยยา  เผ่าคนชม
 
1. นางประไพ  ช้างอินทร์
2. นางสาวแสงดาว  ประจวบแสง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.9 เงิน 15 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาถีร์
2. เด็กหญิงสุลิลญา  แสงดาว
 
1. นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ์
2. นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนนครไทย 1. นายพีระพล  คำจิตร
2. นายอภิวัฒน์  เถื่อนเทียม
 
1. นายกันต์พจน์  สุรศรีสกุล
2. นายสังวาล  ยะทา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กหญิงศศิประภา  อุประ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มะณีชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 40 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายนริน  จันแสน
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกฤษดา  คุ้มตลอด
2. เด็กหญิงวณิชชา  วิเศษทรัพย์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ด่อนดี
 
1. นางสาวกานต์รวี  ศรีทอง
2. นางสาวกรกช  เลื่อมใส
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 30 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรกฤษณ์  กองภูมิน
2. นายอดุล  บุตรสีทา
3. นางสาวอมลวรรณ  อ่อนกำมา
 
1. นางภรรทนพ  พุทธสอน
2. นางสาวพัชราพร  จามรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงดลยา  อุ่นพรม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุราษฎร์มณี
3. เด็กหญิงพรทิพา  กองเงิน
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางนงนุช  กันแย้ม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์หม่อน
2. นางสาวณัฐธิดา  อ่อนอ้าย
3. นางสาวสุทธิณี  ว่าวสูงเนิน
 
1. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
2. นางสาววิจิตรา  สุทธาวาส
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนันทภัค  โตเสน่ห์
2. เด็กชายศิวพันธ์  ชมมี
3. เด็กหญิงสุวิชา  แก้วสีทอง
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางสาวกรกช  เลื่อมใส
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายนันทวัฒน์  นาคแดง
2. นายศุรชาติ  จันทร์จับ
3. นางสาวแพรวนภา  เพ็งเพชร
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอ่ำ
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.9 เงิน 40 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โถงโฉม
2. เด็กหญิงอนุสรา  แม่งมา
3. เด็กหญิงอารยา  อยู่โต
 
1. นางผุสดี  ฟักทอง
2. นางประดัด  ชมมี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงต๊ะ
2. นางสาวศุภรัตน์  ปิ่นเงิน
3. นางสาวสุมณฑา  มากดี
 
1. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
2. นายประวิทย์  ฟักทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนิภาพร  ฉิมมากรม
2. เด็กหญิงอนันยา  อ่อนด้วง
 
1. นายสถิตย์  พัวพัน
2. นางประดัด  ชมมี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 30 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวปวีณ์สุดา  สุขบัว
2. นางสาวรัตติยา  ตาริยะ
 
1. นายภัทรพงษ์  หงษ์ทองมี
2. นายสถิตย์  พัวพัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.15 ทองแดง 22 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กชายอนันตชัย  อ่อนด้วง
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28.77 เข้าร่วม 41 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศักรินทร์  มาอ่อน
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ศรีสุขา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ไพรศรีจันทร์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงจีรภา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงมุทิตา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงยอฝัน  ศักดิ์ศิลากุล
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  รัตนชัยแสงสกุล
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  แซ่ว่าง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ชัยวงษ์
2. นายไทรโยค  ดาด้วง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.75 เงิน 35 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวจิตติญาภรณ์  มากศรทรง
2. นางสาวศิริณญา  ช้างงาม
3. นางสาวศิริวรรณ  ช้างงาม
4. นางสาวอนัญญา  ออมสิน
5. นางสาวอนัญพร  ออมสิน
 
1. นายชวลิต  พรหมพร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงฉัตราพรรณ  พุทธสอน
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  คำคุ้ม
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ตันตุลา
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เมืองหลวงหน่าย
5. เด็กหญิงสถิรมาศ  สีขำ
 
1. นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
2. นางสาวนทีกานต์  แจ้งโถง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.8 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวธนาภรณ์  คำนัน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ย่าวงศ์ไกรสร
3. นางสาวรัชดา  แสงทอง
4. นางสาววาสนา  เพ็งเรือนงาม
5. นางสาวอนุธิดา  แแซ่ซ่ง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  บัวสิงคำ
2. นางสาวศิริประภา  คร้ามสมอ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  นันตา
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ไชยนันทน์
3. เด็กหญิงมุทิตา  ขุนพระเดิม
4. เด็กหญิงรักศิกา   ศิลปชัย
5. เด็กหญิงลัดดา  เมฆฉาย
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรชาติพิทักษ์
2. นายอุดร  ภูสมสี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.25 เงิน 24 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวกันตพร  แซ่หวือ
2. นายกู้  แซ่เถา
3. นางสาวมานี  แซ่ลี
4. นางสาวมาลี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
5. นายรักษา  แซ่หว้า
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สีคำ
2. นายกิติศักดิ์  ปัญโญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.4 ทอง 26 โรงเรียนนครไทย 1. นายกฤตภาส  จันทร์ดี
2. นายกิตติศักดิ์  บุญล้ำ
3. นางสาวครีญาภัทร์  นนทะโคตร
4. นางสาวฉัตรา  ชีรัมย์
5. นายชัยมงคล  เอี่ยมรอด
6. นายณัฏฐกิตติ์  หมากผิน
7. นายณัฐศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน
8. นางสาวนงนภัส  คงปันนา
9. นายนันทวัฒน์  บุญอาจ
10. นางสาวปราริชาติ  สารมะโน
11. นายพสิษฐ์  วงศ์ธัญญะ
12. นางสาวพิราวรรณ  นันท์เกิด
13. นางสาวระพีพรรณ  โถงโฉม
14. นางสาวรัชนาฎ  บุญหล่ำ
15. นายวชิรศักดิ์  ป้องม่วง
16. นางสาววรรณฤดี  ด่อนจันทร์
17. นางสาววรฤทัย  ปิกรอด
18. นางสาวศรินพร  วังคีรี
19. นางสาวสุวะรี  เณรเทพี
20. นายอรรณพ  พรมพะมินทร์
 
1. นายสมชาย  พุ่มบานเย็น
2. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
3. นายนคร  พูลโห้
4. นางสาวนทีกานต์  แจ้งโถง
5. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนนครไทย 1. นายกิตติชัย  สุทธิหล่อ
2. นายคมศร  นวลด่อน
3. นายฐิติกร  สิงขรณ์
4. นายธนายุทธ  พรมมาอินทร์
5. นางสาวธัญญลักษณ์  จ้อยโถ
6. นายนัทธพงศ์  ด้วงนาค
7. นางสาวนันทรัตน์  ยอดกระโหม
8. นางสาวนิตยา  ใจกว้าง
9. นายนิธิอรรถ  พัวพัน
10. นายรัฐธรรนูญ  พุฒหาญ
11. นายฤทธิพล  ฆ้องคำ
12. นางสาววราภรณ์  ขำนาพึง
13. นายวันชัย  สมศรี
14. นายวิศวะ  พึ่งแย้ม
15. นายวีรินทร์  เรือนก้อน
16. นายศักดิ์สิทธิ์  หมื่นหาญ
17. นายศิวกร  พึ่งแย้ม
18. นายสุวิจักษณ์  แก้วป้องปก
19. นายอนาวิล  รัตนกุล
20. นางสาวอมรรัตน์  สมานสุข
 
1. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
2. นางอมรรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวนิสิต  สีใส
4. นายสุธนณ์  เชี่ยวชล
5. นายประญัติ  วงศ์สมบัติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 27 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  คล้ายทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 33 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายแสนคม  นาคสุข
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจิรพร  เหม็นแดง
2. เด็กชายศิวกร  ราชบรรจง
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
2. นางสาวสิรินดา  บุญทั่ง
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.8 ทอง 19 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวชรินัฐดา  เย็นขัน
2. นางสาวทิพย์สุดา  รตาภรณ์
3. นางสาวธนัญญา  ธนะสมบัติ
4. นางสาวปรียามล  ลาดบัวคำ
5. นางสาวปิ่นปินัทธ์  เสมียนมูล
6. นางสาวสุมินตรา  พลสอนดา
7. นางสาวอภัสนันท์  จันปิ่น
8. นางสาวอรทัย  คงอิว
9. นางสาวเกตุสุรีย์  ขวัญเมือง
10. นางสาวเกศริน  นิ่มทอง
 
1. นางสาวนิสิต  สีใส
2. นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
3. นายสมชาย  พุ่มบานเย็น
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกนกพร  คุ้มวันดี
2. นางสาวกัญญ์วรา  ศรีอุไรพงศ์
3. นางสาวกิตติกา  จันทร์แสง
4. นางสาวจิตรา  โทจำปา
5. นางสาวจิราภรณ์  สมบัติวงศ์
6. นางสาวชุติมา  ดาบัว
7. นางสาวณัฐธิดา  แซ่หลอ
8. นางสาวธนิสา  โทจำปา
9. นางสาวนันทนา  อุชัย
10. นางสาวประภาพร  ทองเนตร
11. นางสาวพิมพ์วิภา  นันตะวงษ์
12. นางสาวภาวินี  พรมขัน
13. นางสาวรมยเนตร  ระสีทา
14. นางสาวศิริประภา  ตาสุรินทร์
15. นางสาวสิริโสภา  เสือแก้ว
 
1. นายปกรณ์  คูณสมบัติ
2. นางสาวภัศยา  แสนกันณลา
3. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายธีรเมธ  ไชยศรีสงคราม
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ลมอ่อน
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นายปกรณ์  คูณสมบัติ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายชินวัตร  นาคมอญ
2. นายสิทธินนท์  ทองจำปา
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง
2. นายเฉลิมวุฒิ  มะลิลา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงดวงใจ  หยิบไทยสงค์
 
1. นายภมร  อ่องคำ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวสุพรรษา  หุมหะ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงฟ้าใส  อินแผง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวเพ็ญนภา  อุราราษฎร์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงบุษบา  ด้วงนาค
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นายนันทวัตร  บัวประทุม
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงอรทัย  เย็นขัน
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนนครไทย 1. นายจิตติณัฐ  มาดี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.1 ทอง 7 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองฟัก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เขื่อนหมั่น
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
2. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  พูลโห้
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนนครไทย 1. นายณัฐวัฒน์  จันทูล
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยานาบัว
2. เด็กชายผดุงเดช  ทิศทะปวน
3. เด็กหญิงวนิดา  เย็นขัน
 
1. นายไพรบูรณ์  บุญอาจ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนนครไทย 1. นายคณิศร  กอกอง
2. นายธวัชชัย  มายอด
3. นายนันทภพ  ปรีชาวนา
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
2. นายสุธีรพันธุ์  ไกรโชค
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  หลำตี
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายภูรี  อุ่นเต่า
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวสุวรรณดี  อุ่นเต่า
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายวรเมธ  ฉิมมากรม
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายกิตตินันท์  มากล้น
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายศตวรรษ  พุ่มพวง
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นายธนกร  จันโทมา
2. นายนพดล  เนื้ออ่อน
3. นางสาวนิภาวัลย์  เนียมหอม
4. นายประดิพัทธิ์  วงศ์สมัย
5. นางสาวรจนา  ยอดสุวรรณ์
6. นางสาววริทธ์ธร  ยอดสุวรรณ์
7. นางสาวสิรีนภา  สายทอง
8. นายสุธิพร  สุทธิสุวรรณ
9. นางสาวอุบลวรรณ  ขนานมี
 
1. นายอสนี  ยุบล
2. นายศักดิ์ชัย  ทุ่งโพธิแดง
3. นางฉวีวรรณ  บุญมา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.9 ทอง 8 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ธรรมโน
2. นายกิตตินันท์  มากล้น
3. นางสาวธนิสร  โพธิ์สอาด
4. นางสาวปภัสสร  สระภักดี
5. นายปริญญา  โพธิ์เงิน
6. นางสาวพลอยไพลิน  เพชรพล
7. นางสาวพัณณิตา  ชูชื่น
8. นายภูรี  อุ่นเต่า
9. นายยศพนธ์  สุขเกตุ
10. นายวัชรพงษ์  รักธรรม
11. นายสถานุ  เอนอิง
12. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
13. นางสาวสุวรรณดี  อุ่นเต่า
14. นายอภินันท์  สุวรรณโณ
15. นางสาวอุษณีย์  ฤกษ์บำเพ็ญ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวนพเก้า  ทองชุมสิน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. นายกิตตินันท์  มากล้น
3. นายคมชลัฐ  คล้ายจินดา
4. นางสาวธนิสร  โพธิ์สอาด
5. นายปริญญา  โพธิ์เงิน
6. นางสาวพัณณิตา  ชูชื่น
7. นายภูรี  อุ่นเต่า
8. นายยศพนธ์  สุขเกตุ
9. นายศตวรรษ  พุ่มพวง
10. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
11. นางสาวสุวรรณดี  อุ่นเต่า
12. นายอภินันท์  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวนพเก้า  ทองชุมสิน
2. นายเลิศพันธุ์  พิษณุวรรณ
3. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.35 ทอง 6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรสิงห์
2. เด็กชายกฤษณะ  เรือนก้อน
3. เด็กหญิงจิราภา  มณีชื่น
4. เด็กชายนพดล  คำจันทร์
5. เด็กชายนพดล  พ่วงจำนงค์
6. เด็กชายนิธิกร  สาจิตร
7. เด็กหญิงพิมพิรารัตน์  ยุทธยงค์
8. เด็กชายภมรเทพ  ฟักทอง
9. เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
10. เด็กหญิงมณทิชา  ขจรภิรมย์
11. เด็กชายมนุเชษฐ์  พรมแพร
12. เด็กชายราเชนทร์  ทองทา
13. เด็กชายวรฉัตร  สอนง่าย
14. เด็กหญิงวิภาวี  ไชยสอน
15. เด็กชายวีรภัทร  สุขไผ่
16. เด็กชายวีรยุทธ  ชาญนาวา
17. เด็กชายสหัสวรรษ  เม่นอยู่
18. เด็กหญิงสุภาพร  ทองคำนุช
19. เด็กชายสุวัฒน์  นกเผือก
20. เด็กชายอติรุจ  ภูลา
21. เด็กชายอาคิฬา  วาที
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นายสิทธิพงษ์  กุลทอง
3. นางสาวพรทิพย์  กันทะวงค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นายจีรศักดิ์  จำปาแก้ว
2. นายนพรัตน์  มั่งมี
3. นายนราทร  อุบลอ่อน
4. นายสิทธิพงษ์  บุญอาจ
5. นายเอกรัตน์  เพชรล้ำ
 
1. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 69.5 ทองแดง 31 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นายคมสัน  ปัตถา
2. นางสาวจิดาภา  บัวเหมือน
3. นายจีรศักดิ์  จำปาแก้ว
4. นางสาวจุฑาวรรณ  พลขันต์
5. นางสาวณิชาภัทร  สัสดีแพง
6. นางสาวทัศนีย์  หิมแอ
7. นายธวัชชัย  ทัดมาลี
8. นายธีรพงษ์  ปรือทอง
9. นายนพรัตน์  มั่งมี
10. นางสาวนภัสษร  ตาธรรมมะ
11. นางสาวปรารถนา  แซ่หว้า
12. นางสาวพรทิพย์  บุญอาจ
13. นางสาวภานุมาศ  สีอ่อน
14. นางสาวมนตรา  โสประดิษฐ์
15. นางสาวมาธวี  พร้าโมต
16. เด็กหญิงรุ้งธิดา  ราษีงาม
17. นายสิทธิพงษ์  บุญอาจ
18. นายสิริโชค  บุตรสีทา
19. นางสาวอัจจิมา  จำปาเฮียง
20. นางสาวเนาวรัตน์  แซ่ลี
21. นายเอกรัตน์  เพชรล้ำ
 
1. นางสาวอุไรพร  ไตรพรมมา
2. นายสุภนัย  ชัยกิจ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 19 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายชยพล  พรมสิงห์
 
1. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 37 โรงเรียนนครไทย 1. นายเนติพงษ์  มั่นยุติธรรม
 
1. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 38 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ้งธิดา  ราษีงาม
 
1. นางสาวอุไรพร  ไตรพรมมา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวเจมจิรา  ทิวาวงษ์
 
1. นายอนันต์  ท้วมเนตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คล้ายสังวาลย์
 
1. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 22 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายพิพัฒน์  เอกบาง
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พึ่งแย้ม
 
1. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 17 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวทอฝัน  เชิดเชื้อ
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายจักรชาตรี  ทิมแห้ว
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 35 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปิยากร  อ่อนสำลี
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 41 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวทอฝัน  เชิดเชื้อ
 
1. นางวนิดา  ภาคาเนตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.3 เงิน 35 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายพิพัฒน์  เอกบาง
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูพุ่ม
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 27 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวไอลดา  จันทร์ตูม
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกฤขจร  รักตระกูลมงคล
2. เด็กหญิงกัลยกร  บัวสิงคำ
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สีตองอ่อน
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พู่นิ่ม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชดี
6. เด็กชายธนโชติ  นะราศรี
7. เด็กชายพสิษฐ์  บาลี
8. เด็กหญิงมาริสา  แสงบุตดี
9. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งนาม
10. เด็กชายสุรเชษฐ์  อิ่มชม
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกัญญามาศ  พิสุทธิโสภณ
2. นางสาวจารวี  ศรีบุตรตา
3. นางสาวชลิตา  วงษ์วะดี
4. นายธีรพงศ์  เอี่ยมโอด
5. นายนัฐพงษ์  แต่งเนตร
6. นายยุทธินันท์  ทองหงำ
7. นายวีรภัทร  ทองฟัก
8. นางสาวสุทธินันท์  สุทธิ
9. นายอรรถพันธ์  จันทร์ทรง
10. นางสาวเสาวภา  นิระติใส
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกนกวรรณ  ทักข์วชิรา
2. นางสาวกวินทิพย์  อุ่นพรม
3. นางสาวกัลยรัตน์  ทองจันทร์
4. นางสาวนภาภรณ์  พรมชาติ
5. นางสาวประกายเดือน  บางศรี
6. นางสาวศิริรัตน์  เชื้อบุญไทย
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  ยะคำ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  สันป่าแก้ว
2. นางสาวนีรนุช  โตเปลี่ยน
3. นางสาวปัญรักษา  วัฒนะ
4. นางสาวพรศิริ  ศิริบูรณ์
5. นางสาววารุณี  จันทะคาม
6. นางสาวสุมิตรา  เจริญผล
7. นางสาวอินทิรา  คงทัศน์
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 21 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กหญิงกษมา  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงจิราพร  โทจำปา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  รอบคอบ
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  ปิงตา
5. เด็กหญิงนิราภร  จันทะคุณ
6. เด็กหญิงปริญญาพร  พรมดี
7. เด็กชายรณรงค์  ปานมงคล
8. เด็กหญิงริษา  ด้วงสงกา
9. เด็กหญิงวนิดา  เณรพันธ์
10. เด็กชายวันเฉลิม  อุดม
11. เด็กชายสมชาติ  ทองอินทร์
12. เด็กหญิงสุนิตา  ทองอินทร์
13. เด็กหญิงอภิญญา  ด้วงสงกา
 
1. นายราวิน  ชาแดงวงค์
2. นางสาวนพรัตน์  ขอบทอง
3. นางสาวณัฏฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 16 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวบุศรินทร์  ศรีแจ้ง
2. นางสาวปาณิสรา  ช้างทอง
3. นางสาวพิชญาภา  เกตุหนองโพธิ์
4. นางสาวรัตน์ติพร  เขียวยันต์
5. นางสาววรันยา  โกสาจันทร์
6. นางสาวสมฤทัย  ซ่งโนนรัก
7. นางสาวเนตรนภา  เป็งยา
8. นางสาวเอมอร  คำใบ
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  ยะคำ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนนครไทย 1. นายกตัญญู  ชุษณานันท์
2. นายกิตติภัฎ  ศรียศ
3. นายสุขสวัสดิ์  สุขนาบัว
4. นายอชิตะ  ธนพันธ์
5. นายอนุสิษฐ์  พิบูลเกียรติกุล
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายธีรเดช  น้อยพา
 
1. นางระวีวรรณ  ดาด้วง
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 44.4 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายสุรพล  จันทวงศ์
 
1. นางสาวศิกาญจน์  พงษ์สุวรรณ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงธันยพร  ฤทธิเกรียง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมใจ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวนิจวิภา  สุริสีห์
 
1. นายราวิน  ชาแดงวงค์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 39 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ประทุมทอง
 
1. นางนารีรัตน์  บูรณ์ทอง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวมธุรดา  แซ่เถา
 
1. นางสาววิชชุลดา  กรุงศรี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจารวี  ราชเพียแก้ว
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  ทะจิ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69.08 ทองแดง 23 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาววัชราวลี  เกษประสิทธิ์
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  ทะจิ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 39 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกุลิสรา  พรหมสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พร้าโมต
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญก่อน
4. เด็กหญิงสุชาดา  เมธีสิทธิพงษ์
5. เด็กหญิงอนัญญา  นราเรือง
 
1. นางสุรภี  ค้าของ
2. นางสาวกรชญาดา  ทองคำพงษ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.7 เงิน 38 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ม่วงทิม
2. นางสาวทิพรดา  ชารีพันธ์
3. นางสาวนิภาพร  ฤทธิเกรียง
4. นางสาวนิลาวัลย์  ฤทธิเกรียง
5. นางสาวพิมพ์นิภา  คำจันดา
 
1. นางทิพย์มาศ  ศักดิ์สิรินารถ
2. นางศศิธร  พงษ์พานิช
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 42 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาบงกช  ทิพย์คุณ
 
1. นายรัฐสรรค์  ภูมิพัฒนาโสภณ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.73 เงิน 36 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาววิรดา  คงพ่วง
 
1. นางสาวรติการ  ปันทา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 58.99 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ตาสี
 
1. นางสาวแก้วกัลยาณี  อิ่มชม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 42.2 เข้าร่วม 26 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญลอง
 
1. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำหนดศรี
2. เด็กหญิงศิรประภา  ขุนคงเสถียร
 
1. นางเสริมขวัญ  ดะรีพัตร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 48.3 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายกรัณฑ์  หอมทอง
2. นางสาวสิตานนท์  สังสีแก้ว
 
1. นางสาวพัทธนันท์  จินดารัตนวงศ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พู่นิ่ม
2. นายธนพล  นินชัย
3. เด็กชายนันทพงศ์  คงหนองลาน
4. เด็กชายนันทวัฒน์  พาพีระ
5. เด็กชายพิสิษฐ์  สีทัดแอ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  อุ่นแก้ว
7. เด็กชายสุรเชษฐ์  อิ่มชม
8. นายอฑิศร  มอนชัยภูมิ
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
3. นายธงชัย  คำป้อง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกมลวรรณ  อุ่นพรม
2. นางสาวธมนต์กาญจน์  สุวรรณโชติ
3. นางสาวพัชชาภรณ์  ยิ้มประเสริฐ
4. นางสาวมินตรา  พร้าโมต
5. นางสาวรัตน์ตะวัน  อยู่โต
6. นางสาววชิรญาณ์  คชมาตย์
7. นางสาววรารัตน์  ศรีอ๊อด
8. นางสาวอรนลิน  หมีดง
9. นางสาวเกษสิรินทร์  หมีดง
10. นางสาวเจนจิรา  โตเครือดี
 
1. นายสถิตย์  พัวพัน
2. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
3. นางเบญจมาส  ภูมิถาวร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 18 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงนภารัตน์  คล้ายยิ่ง
3. เด็กหญิงลักษมณ  ปานอ่วย
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุ่นวงค์
5. เด็กชายสฤษฐ์ชัย  ชื่นคง
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอ่ำ
2. นางสาวอุษณีย์  เสือจันทร์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 21 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  ธิจันทร์
2. นายจิระวัติ  โพธิเศษ
3. นางสาวจุฑามาศ  ทองเล็ก
4. นางสาวนุชจรี  นาคศรี
5. นายปกรณ์  พิณนา
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอ่ำ
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองคำ
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ทิมศรี
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขัทมาร
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  สีสุราช
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทะคุณ
3. นางสาวสลิลทิพย์  จันทะคุณ
 
1. นางสาวเจเนตร  โทจำปา
2. นางสาวปภาวดี  เจริญสุข
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.01 ทอง 4 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนาราทิพย์  แจ่มแก้ว
2. เด็กหญิงปริญยะดา  แสงบุตรดี
3. เด็กหญิงปานตะวัน  เชื้อบุญมี
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 16 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวฐิติญาภรณ์  วงษ์ด่อน
2. นายปรเมศวร์  เอี่ยมโอด
3. นางสาววิชุดา  กมลรัตน์
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางพจนารถ  สุวรรณ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 34 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปราวีณา  บัวเหมือน
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เสนานุช
 
1. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จินตภูมิ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคคงคำ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  กางถัน
2. นางสาวกรรณิการ์   สีม่วง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นายกฤษดา  ขจรกุลโชค
2. นายวัฒนา  คำทุม
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรพล  นะมิตร
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  หมีดง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายศรัญยู  ผสม
2. นายเกษมสันต์  จันทะลี
 
1. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
2. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายวิวัฒน์  แสงอินทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญฉ่ำ
 
1. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
2. นายวสันต์  ผสม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75.5 เงิน 19 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายจิรัฐฏ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินปัน
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นายวสันต์  ผสม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 36 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ฆ้องคำ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แก้วป้องปก
 
1. นายเอกชัย  บุญอาจ
2. นางสาวสิริวิมล  ทองศิริ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 37 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวฉันท์สินี  นนทะโคตร
2. นายวีรพัฒน์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายอภินันท์  ทองปาน
2. นายอัศฎาวุุฒิ  สมศรี
 
1. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50.4 เข้าร่วม 37 โรงเรียนนครไทย 1. นายนันทพงษ์  ปานเกิด
2. นายอนุชิต  คงอิว
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แต่งเนตร
2. เด็กหญิงฐิติยาพร  บุญเขื่อง
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิมสุทธิ
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจิณห์นิภา  มากดี
2. นางสาวปิยธิดา  โชติทุม
3. นายวันเฉลิม  อินสุวัตร
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 41 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกฤติมา  ศิริ
2. นางสาวอภิญญา  วุฒศรีมานันท์
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.8 ทอง 9 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กชายธานุวัฒน์  พันธ์ไชยา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองหล้า
3. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วอยูู่
 
1. นายสุพิณ  ราชเพียแก้ว
2. นายวิเชียน  มาตราช
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายกิตติพันธ์  หอมดอก
2. นายสิทธิชัย  วังคีรี
3. นายอานนท์  ทิพย์สิงห์
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 30 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายดลฤทธิ์  อินพัดสิ
2. เด็กชายธนพล  มาระวัง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงอุคะ
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 30 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวทรายทิพย์  บุตรสนธิ์
2. นายธนัท  ดวงตานนท์
3. นางสาวรัตนา  อ่อนด้วง
 
1. นางนันทวัน  หนูกล่ำ
2. นายชอบ  หนูกล่ำ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  อินมี
2. เด็กชายประดิษฐ์  อยู่ทิพย์
3. เด็กชายมารุตพงษ์  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายรัชพล  ทิมแป้น
5. เด็กชายศรัณย์  ศิริ
6. เด็กชายอาคิฬา  วาที
 
1. นางประชุม  สุวรรณ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  กล่ำเชย
2. นายทวัฒชัย  เหมือนมี
3. นายทวีศักดิ์  แสงโชติ
4. นายธนายุทธ  เรือนก้อน
5. นายธีรวุฒิ  ภูมิชูชิด
6. นายอัษฎายุธ  มากกุล
 
1. นางประชุม  สุวรรณ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  สีคำ
2. เด็กหญิงนนทิชา  ศรีบุญเลิศ
3. เด็กหญิงสาวิณีย์  จานตาดี
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวกุลวดี  ขุนแก้ว
2. นางสาวดาราวรรณ  ช้อนทองคำ
3. นางสาวศศิประภา  ยศบุญเฮียง
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 38 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงอินทร์
2. เด็กหญิงเบญจา  จันทร์บก
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทพจันทร์
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นายอุเทน  เกตุหัวร้อง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวธนิตา  อ่อนคง
2. นางสาวนีรชา  มีทั่ง
3. นางสาววารุณี  ทองหยดย้อย
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นายสุเทพ  ทองอ่ำ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายครรชิต  บุญมาสาย
2. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงสุรวดี  ทองปาน
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวมธุรส  โสภาวาง
2. นางสาววิจิตรา  อุตะมา
3. นางสาวสุมิตรา  ขุนอินทร์
 
1. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
2. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงปวีณา  ฉวีอินทร์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  สารสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  กำมาแสน
 
1. นางพรสวรรค์  ภัทรบรรพต
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 37 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจารวี  โอ้ระลึก
2. นางสาวรัชดากร  ทองห่อ
3. นางสาวศุจิวรรณ  พุกอูด
 
1. นางธมกร  ทองพลับ
2. นางจุรีย์  แจ้งโถง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สายบัวงาม
2. เด็กหญิงพิชญา  ราชเพียแก้ว
3. เด็กหญิงวนิชยา  อินทร์เพ็ง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
2. นางสาวพรปวีณ์  กอกอง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวฐานิตาพัชร์  เอี่ยมชู
2. นางสาววาสนา  ขวัญแจ้ง
3. นางสาวอัญชลี  จำปาแก้ว
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 14 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บัวเหมือน
2. เด็กชายธีรภัทร  ฉิมมาลี
3. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 21 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  เดชแพ
2. นางสาววิลัยวรรณ  อูปแก้ว
3. นายเสกสรร  ประจุ
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวฉัตราภรณ์  ระโส
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายณัฐพงค์  ไมลา
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  บุญเทียน
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  สีพรม
 
1. นางรัตนา  อ่อนสำลี