สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงบุษณีย์  บุตรสะสม
 
1. นางพิศมัย  ปรางศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 35 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชนกนันท์  ทองมา
 
1. นางปาริชาติ  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงอดิภา  ศรียศ
 
1. นางจันทร์ดี  อุ่นใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายคมกริช  อะกาศ
 
1. นางสมศรี  รังสิกรรพุม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง 19 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงปนัดดา  พลอยสมบูรณ์
 
1. นางสงการย์  ดำชม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาววนาลี  ลี้สกุล
 
1. นางสมนึก  ขำคง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.56 เงิน 38 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงจิรัฎฐินี  แพทย์สิทธิ์
2. เด็กหญิงฐิติยา  ธะนะใจ
3. เด็กหญิงประกายดาว  วิปัสสะ
 
1. นางอิสราภรณ์  ลิ้มสุข
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.32 ทอง 22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาววราภรณ์  เทียนแสง
2. นางสาววลัยกร  บุญชุม
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  จบคุ้ม
 
1. นางสาวดวงพร  มั่นคงดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกิตติพิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงชนาภา   โพธิ์ศรี
 
1. นางพัชริน  คำนก
2. นางวันเพ็ญ  รอดศิริ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายคณุสรณ์  จวนรุ่ง
2. นางสาวรังสิมา  ศรีเมฆ
 
1. นางพวงผกา  สงวนใจ
2. นางพูลทรัพย์  ชั้วเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายธนิสร  เจริญณัฐศรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  จันทร์มูล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายนฤบดี  โพธิ์ทองงาม
 
1. นายวรเทพ  วิญญูวิทวัส
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธัชนนท์  ภูผิวเดือน
2. นายนล  อำพันขาว
3. นายศุภวิชญ์  ศิลกุล
 
1. นางปวรวรรณ  ทองหล่อ
2. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.9 เงิน 23 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศิริ  วงศ์ประทุม
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีเลย
3. เด็กหญิงสัตตบงกช  นกมั่น
 
1. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ
2. นางสาวนงค์ลักษณ์  ร้อยเซียงจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวฐิณัฐดา  ทับทิมไทย
2. นายธนากร  ม่วงกล้วย
3. นางสาวอภิชญา  ตันชูชีพ
 
1. นางพรทิพา  ธูปมงคล
2. นายชาตรี  ธูปมงคล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76.9 เงิน 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายพชร  สืบสุรีย์กุล
2. เด็กชายพัทธดนย์  แก้วเปี้ย
 
1. นางชนิดาภา  พรประสงค์
2. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.9 ทองแดง 25 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวธนวรรณ  เค้าโนนกอก
2. นางสาวพรณภา  สาริมา
 
1. นายนิรุทธ์  แก้วนิคม
2. นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายอธิบดี  อยู่ยง
 
1. นางสาวอำไพ  แสงเรืองเดช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายสกลกร  ศรีวิพัฒน์
 
1. นายสันติ  สังข์ทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานิช  มีแสงแวว
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีแสงแวว
3. เด็กหญิงเพียงรัก  จันคณา
 
1. นางนภาพร  พรมราช
2. นางพัชรี  ขจรเพชร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  แสงวิจิตร
2. นางสาวพีรยา  ขาวสะอาด
3. นายวิทวัส  มูลมณี
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองมาก
2. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงศรัญญา  ดวงอุปะ
3. เด็กชายอลงกต  เชยโพธิ์
 
1. นางจีรวรรณ  ปานนูน
2. นางธิดา  ปัญญาศุภโชติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนิกา   จันทร์สุริย์
2. นายธนกฤต  ผาบัว
3. นางสาวนพัสกร  วรเตชะ
 
1. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
2. นางอิชยา  ปานคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 22 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  บัวจันทร์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ออกแมน
3. เด็กชายพัชรพล  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพัชรี  ขจรเพชร
2. นางสาวน้ำฝน  สวัสดิรักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายจุลพัฒน์  จุลโยธา
2. นายชญานันท์  จันอ้น
3. นายชัยยา  ดีภู่
 
1. นายศราวุธ  จันทร์ตา
2. นางวิสุทธิ์  ตันมี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.7 ทอง 15 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไพรสิงห์
2. เด็กชายธนภัทร  อยู่คง
3. เด็กชายวิศรุต  พาชัย
 
1. นางจิตโสภิญ  ธนากรพิพัฒนกุล
2. นางสาวชวนพิศ  เหล็กใหล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 65.76 ทองแดง 42 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชลธิชา  วามะขันธ์
2. นางสาวประกายแก้ว  เสตรา
3. นางสาวสุทธิดา  บุ้งศรีษะเกตุ
 
1. นางวัชรี  ทองมา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ประกอบเพ็ชร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  จันดาหงษ์
2. เด็กชายสฤษฎเกียรติ  มนัสนยกรณ์
 
1. นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย
2. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.1 เงิน 31 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  จุลโยธา
2. นายสมิต  โปรยเงิน
 
1. นายศราวุธ  จันทร์ตา
2. นางวิสุทธ์  ตันมี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.55 ทองแดง 35 โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กชายปรัชญา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กชายอนันต์  จันทร์สีทอง
 
1. นายกลชัย   โทนแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 7 โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กชายณัฐพล  คนธาร์
2. เด็กชายรวิชญ์   พุทธมาตร์
 
1. นายกลชัย   โทนแก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงชัชฌา  เกษแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมชาติ
3. เด็กหญิงธีรนุช  อุดอ่อง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญรัตน์
5. เด็กหญิงมณีรุ้ง  เนตรขำ
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
2. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.75 เงิน 33 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวจิรธิดา  ทองแร่
2. นางสาวรุ่งทิวา  ขำทับทิม
3. นางสาวลัดดาพร  โพธิ์เงิน
4. นางสาวหรรษลักษณ์  สวนหนองปลิง
5. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ปราณีดุจศรี
 
1. นางนันทพร  ยอดพันคำ
2. นางณัฐชยา  บุญเรือง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. เด็กชายกฤตนู  ลิไธสง
2. เด็กหญิงณัชชา  มาจันตะ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  กัลยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีสม
5. เด็กหญิงอันธิกา  เกิดแก้ว
 
1. นางกัญฎา  นาคนชม
2. นายมานิต  สมานพันธ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ปลัดเซ็นต์
2. นางสาวชวัลญา  มณีรัตน์
3. นางสาวนวลพรรณ  ดีนาน
4. นางสาวพัทธนันท์  แก้วแจ้ง
5. นางสาวพิชญานิน  บุญมาศ
 
1. นางเรียมศิริ  สำเภา
2. นางลักขณา  แก้วเพิ่ม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.25 เงิน 39 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายธนภัทร  ดาวดี
2. นายธรรมรัตน์  ธรรมปัญญา
3. นายพิศิษฐ์  โลทะกะ
4. นายศิวดล  ทองแกมนาก
5. นางสาวสรีรา  จันทร์แสงศรี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  คำภา
2. นางสาวสาวิตรี  ฐิติเบญจพล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.6 ทอง 18 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวชนัญดา  ปานชัย
3. เด็กชายณัฐพล  ปานนานนท์
4. นายณัฐวุฒิ  ทับน้อย
5. เด็กชายทศพล  สังข์ทอง
6. เด็กชายธรรมรัตน์  หนูนันท์
7. เด็กชายพงศธร  วงค์หิรัญ
8. เด็กชายภานุพงษ์  บุญนาก
9. เด็กหญิงรักษิกา  จันคุณ
10. นายฤทธิเกียรติ  พิมพ์เงิน
11. เด็กชายลักษณ  พุทธา
12. เด็กชายวงศกร  เอี่ยมน้อย
13. นางสาวศรุตตา  หนสาย
14. เด็กชายศุภชัย  ลาติกานนท์
15. นางสาวศุภรัตน์  เสาเอี่ยม
16. นางสาวสุดารัตน์  ปิ่ลนิล
17. นางสาวสุธาศิณี  อินแดน
18. เด็กหญิงอารียา  โสดา
19. นางสาวอุทุมพร  แก่นเพชร
20. เด็กหญิงอุมาพร  เหล็กคำ
 
1. นายศิวณัฐ  อัศวสัมฤทธิ์
2. นางปวีณา  แสนดวง
3. นางญานิศา  พิพัฒน์เจริญสกุล
4. นายอดุลย์  บัวกนก
5. นางสาวนฤมล  เภาหว่าง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.9 ทอง 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงทรัพย์เจริญ  นนท์ภักดี
 
1. นางสาวขวัญจิต  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 19 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายชญานนท์  โพธิ์อ่อน
2. เด็กหญิงณภัทร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสากุญ  สะพานทอง
2. นางสาวมณีรัตน์  ช่างทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  อภิเลิศสกุลพร
2. นางสาวสุภาพักตร์  ภูริศรี
 
1. นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น
2. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวฉัตราภรณ์  พระไชยบุญ
2. นางสาวปพิชญา  พวงมะณี
3. นางสาวพัชรพร  ขจรไพร
4. นางสาวพิมพ์ชนก  บางทับ
5. นางสาวมุทิตา  เสริมศรี
6. นางสาวลัดดาวัลย์  วิปัสสะ
7. นางสาววาสนา  คงเมือง
8. นางสาววิลาสินี  ปิทบแสน
9. นางสาวเบญจมาศ  รอดภัย
10. นางสาวเปมิกา  แก่นจันทร์
 
1. นายศุภชัย  สีมาขจร
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดอนเมือง
2. เด็กหญิงกรวรรณ  มากมา
3. นางสาวจรรญา  นันทะสาร
4. นางสาวณัฎฐา  ดีศิริ
5. เด็กหญิงณัฐชยา  สอนพัลละ
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  คงเชิญ
7. เด็กหญิงธัญรักษ์  พรมรักษ์
8. เด็กชายนภัส  แสงมณี
9. เด็กหญิงปวันรัตนื  อินผัด
10. เด็กหญิงฤทธิมา  โฉมผา
11. เด็กหญิงลินลณี  ภูลายดอก
12. เด็กหญิงวริศรา  แก่นสา
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ปิติเหมินทร์
14. เด็กหญิงเต็มภิมล  เมืองกระจ่าง
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  โตมา
 
1. นายชัยพร  คำสีม่วง
2. นางกันหา  หะนิลนี
3. ดร.ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
4. นางธิดารัตน์  เพ่งสุข
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนพร  ศรไชย
2. เด็กหญิงปณิดา  สร้อยสาย
 
1. นางพรพิมล  ทิพนนท์
2. นายสุทธิพงค์  เทียนสีม่วง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวนภารัตน์  นิ่มเจริญ
2. นางสาวสุภิญญา  นกมั่น
 
1. นายทวีศิลป์  เชื้อสุวรรณ์
2. นางทัศนีย์  ชาญสูงเนิน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  เกตุทองมา
 
1. นายธเนส   ยลเมืองแมน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจามจุรี  เพียซ้าย
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกฤติกา  สวนกุหลาบ
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายอัษฎาวุธ  สนนอก
 
1. นายธวัช  นาดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปันคำ
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชญามินทร์  เกิดเมฆ
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เมฆเคลื่อน
 
1. นายชัยยุทธ  กันทะยะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวสุดารัตน์  บุญนะ
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86.1 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภูวมินทร์  หงษ์ทอง
2. เด็กชายภูวรินทร์  หงษ์ทอง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นางสาวอมรา  ศิริโภคาสมบัติ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายชินบุตร  พรมนนท์
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  เพิ่มพูนกาญจนา
 
1. นายธวัช  นาดี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายมนตรี  คีรีวัฒนากุล
2. เด็กชายสุทัศน์  ฟูสกุลรัตน์
3. เด็กชายอนุชา  แซ่หยาง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายชัยยะ  สักลอ
2. นายสุรชาติ  เบิกเพชร
3. นายอนุพงษ์  แซ่หยาง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายชัยพงษ์  ศรีมา
 
1. นายสลัก  สุขไพโรจน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กหญิงกีรติรักษ์  สืบสิงห์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประสงค์สุข
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนวัชรชัย 1. นายกวี  พาพุทธา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประสงค์สุข
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กหญิงสุดปลายฟ้า  แก้วดวงดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประสงค์สุข
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพัณณิตา  ครุฑนาค
 
1. นายประสาร  สุดทำนอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.1 ทอง 5 โรงเรียนวัชรชัย 1. นายกวี  พาพุทธา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประสงค์สุข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวจันทิมา  คำดี
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.7 เงิน 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนอริยะ
2. นายธนวัฒน์  มาเสม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มะโนปิง
4. เด็กชายอภิพัฒน์  โยธา
5. เด็กชายอภิรักษ์  สีทานันท์
6. เด็กหญิงอวิรัตน์  เหลือสุข
 
1. นายธนพล  พรมมี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.7 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายณัฐภัทร  สมบูรณ์เอนก
2. นายประภัทรพงษ์  มูลเดช
3. นายรัฐพงศ์  บวรศักดิ์สุนทร
4. นายศุภชัย  นพสุวรรณ
 
1. นางศรุตา  อุ่นทุไร
2. นายณัฐพล  คำยะ
3. นายธนกร  หลอดทอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายกฤษฎา  กลิ่นศรีสุข
2. นายกฤษติ  โฉมผา
3. นางสาวณัฎฐนิชา  เชื้้อหงษ์
4. นายณัฐพล  สังข์นุช
5. นางสาวทิพวรรณ  พรมสงค์
6. นายธดากรณ์  แก้วสมบูรณ์
7. นายธนชิต  ประเสริฐสุข
8. นายธนพล  คุ้มภัย
9. นายธนากร  พาอินทร์
10. นายธนาชัย  บุญรัตน์
11. นายธนเดช  พรมสุข
12. นายธวัชชัย  ธรรมนิตย์
13. นางสาวธิดานันท์  เนยสูงเนิน
14. นางสาวธีรภรณ์  ปลูกนิกร
15. นายธีระเดช  ปรีชาส่องแสงลาภ
16. นายนฤชา  สีหะวงษ์
17. นายนฤชา  รัศมี
18. นายนัดตพล  สอนภาษิต
19. นางสาวนิตยา  แสงคำ
20. นายนิธิกร  วิสุทธิวงค์
21. นายบัญฑิต  หมื่นวิชา
22. นายปิยะนัท  นารีย์
23. นายพิชญะ  ยศปัญญา
24. นางสาวภัณฑิรา  ปัญญาคำ
25. นายภานุพงศ์  นาคพิน
26. นางสาวมัตติมา  เชื้อเมืองพาน
27. นายวีระยุทธ  จันทร์แก้ว
28. นายวุฒิชัย  พิเศษฤทธิ์
29. นายวุฒิชัย  จันทชาติ
30. นายศุภมิตร  นารี
31. นายศุภโชค  ชมภู
32. นางสาวสุนิสา  อำไพพิศ
33. นางสาวสุวนันท์  สุภรัตน์
34. นางสาวสุวิชา  อ่อนยิ่ง
35. นายอนุภัทร  บุญมาพิลา
36. นายอภินันท์  บุคำ
37. นางสาวอินทิรา  ศรีชัยรัตน์
38. นายเทิดเกียรติ  องอาจ
39. นางสาวเมลดา  รัตนวิภากุล
40. นางสาวโชติกา  ด้วงอินทร์
 
1. ดร.ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
2. นายปรัชญา  ประเสริฐผล
3. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
4. นายนนท์ปวิช  นกผึ้งกิน
5. นายณรงค์  เชียงแก้ว
6. นายสุกฤฎิราช  อ่อนพุ่ม
7. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
8. นางลำดวล  ปั้นจู
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 16 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คำจีน
 
1. นางนิดดา  จันทร์ตรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายธนพล  คุ้มภัย
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงดวงกมล  เทียมหลี
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวธัญพิมล  ภักดิ์ใส
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายอภินันท์  บุคำ
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายศรัณย์พัทธ์  เพชรดำรงค์สกุล
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงประภาสิริ  คุ้มภัย
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.1 ทอง 18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวคุณารัตน์  มาตย์นอก
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายดำรงธรรม  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายอรรควัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นางศรุตา  อุ่นทุไร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 9 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงเมลดา  รัตนวิภากุล
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวรัชนีกร  จันทร์ชม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายบุญเขต  สุขเสงี่ยม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 27 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นายนันธวัช  เรืองวงษ์
 
1. นายสุจิตร  พิสิฐากุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  นิลศาสตร์
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 30 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวศุภาพิชญ์  แหยมแก้ว
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายญาณาธร  ภู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญธนภรณ์  อุดอ่อง
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองมา
4. เด็กชายนภัส  หาญรักษ์
5. เด็กหญิงนัชชา  นาคปานเสือ
6. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เดื่อดิน
7. เด็กชายพิชญาทร  เมืองมณี
8. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สุทธิอำนวยกุล
9. เด็กหญิงศิริวรรณวลัย  ผง
10. เด็กหญิงสุภัสสร  โฉมเชิด
 
1. นางหญิงนภา  เมฆพัฒน์
2. นางศรุตา  อุ่นทุไร
3. นางสาววิรัตน์  ศรีธระชิยานท์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกฤษดา  แดงวิจิตร
2. นายชัชชัย  พันธุ์อุ่น
3. นายทรงพล  ศรีศักดา
4. นายธนชัย  ศรีมุข
5. นางสาวธรรมสรณ์  พรหมบุญ
6. นางสาวรภัส  สิงห์เกษมศักดิ์
7. นางสาววรญา  กองแก้วจินดา
8. นางสาวสวรรยา  หอมวงศ์
9. นายสุรศักดิ์  เชื้อขาวพิมพ์
10. นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายมานพ  หลายเจริญ
2. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
3. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกุญจิรา  ปานลักษณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภาคแก้ว
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองสิทธิ์
4. เด็กชายปัฐกัญจน์  ทิพาวันต์
5. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีฐาน
6. เด็กหญิงพริมา  เต็มพิริยะกุล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  นาชัยเวียง
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองเปรม
 
1. นางสาวณัฐธิตรา   ใสหนองเป็ด
2. นางสุพรณ์  นวลเชย
3. นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร
4. นางวรรณภา  บุญแจ้ง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อุ่สุวรรณทิม
2. นายธวัชชัย  สาริการินทร์
3. นายนัฐวัฒน์  ดีแก้ว
4. นางสาวนิศารัตน์  สอนสง่า
5. นางสาวสิริลักษณ์  วิชัยต๊ะ
6. นางสาวอรอนงค์  ศรราช
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  สุริวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สิมมา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิ้นทอง
4. เด็กหญิงพรรญพร  ยาโต
5. เด็กหญิงมินตรา  จันทรดี
6. เด็กหญิงศรันย์พร  เหิงคำแก้ว
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คงสุข
8. เด็กหญิงอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายมานพ  หลายเจริญ
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
3. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อิงชัยภูมิ
2. นางสาวจิรนันท์  ขวัญแหวน
3. นางสาวฐิติรัตน์  สุริวงษ์นา
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีบุญเรือง
5. นางสาวพวงทอง  บัวระพา
6. นางสาววรรณา  คณาญาติ
7. นางสาววิภาพรรณ  มณีจันทร์
8. เด็กหญิงอินทิราพร  อิงชัยภูมิ
9. นางสาวเกษรเข็ม  สีเลือด
10. นางสาวเบญญาภา  จันทร์ดง
 
1. นายมานะ  บุญเกิด
2. นายไตรภูมิ  อ้ายวงศ์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  คงจริง
2. เด็กหญิงกาญจนา  เพิ่มรัก
3. เด็กหญิงนันทกานต์  เทียมยอด
4. เด็กหญิงบุศรินทร์  คำกระบวน
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ยังดี
6. เด็กหญิงสถาพร  ขีดวัน
7. เด็กหญิงอัญชรี  สีหิน
8. เด็กหญิงอารียา  กาจันทร์
 
1. นายธีระพงษ์  เพชระบูรณิน
2. นายวุฒืศักดิ์  ยังเพ็ง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจิราพร  สำเภา
2. นางสาวชลิดา  เดชะ
3. นางสาวชัชชญากร  บุญสะอาด
4. นางสาวณรัชช์อร  อุดมพัชรโรจน์
5. นางสาวนาตยา  ยอดคำ
6. นางสาวนิธิวดี  ธูปะจร
7. นางสาวพรทิพา  นิ่มนาม
8. นางสาวภัทราภรณ์  ใจรักษ์
9. นางสาวรัตนากร  บุ้งจันทร์
10. นางสาวศุภรัตน์  บุญละ
11. นางสาวสกาวรุ้ง  จันทร์ลอย
12. นางสาวสุดารัตน์  ขุนแก้ว
13. นางสาวสุพรรษา  เขียวทอง
14. นางสาวเปรมปรีดา  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวณัฐธิตรา   ใสหนองเป็ด
2. นางสุพรณ์  นวลเชย
3. นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร
4. นางวรรณภา  บุญแจ้ง
5. นางภัทราวดี  แสนประสิทธิ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 38 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สอนยศ
 
1. นางอลิสา  บุญจันทร์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 35.2 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวมัลฑิภา  พรมไทย
 
1. นางสาวอัจฉรา  จั่นครุฑ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มิคะนุช
 
1. นางนภัสนันท์  เง่าทุ่ม
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกัญญาพัชร  กัปตพล
 
1. นางนภัสนันท์  เง่าทุ่ม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงพัชรทรียา  แจ่มผล
 
1. Mr.Mark  Ancero
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวธนาภรณ์  ธูปหอม
 
1. นางสุภาพ  สุพรรณกลาง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายชูเกียรติ  สีแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชญา  บริรักษ์เลิศ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.83 เงิน 8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พิทักษ์วินัย
 
1. นางอัมพร  ฉัตรวิโรจน์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงนวพร  วรรณา
2. เด็กหญิงภนิตา  ลีลารัตนพล
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิภูษณะ
4. เด็กหญิงศรุตา  สุวนราวัฒน์
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุ่นใจ
 
1. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
2. นางภูมิใจ  อินทพรโสภิต
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วรรณา
2. นางสาวณัชชา  ทวีบุญ
3. นางสาวทอแสง  เอี่ยมป้อ
4. นายภคพล  ทองศรี
5. นางสาวสุพิชชา  ขำฤทธิ์
 
1. นางอัญชลี  อัศวเทพ
2. นางภัทราวดี  แสนประสิทธิ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.8 ทอง 5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  กุลสง
 
1. นางสมจันทร์  หลายเจริญ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.84 ทอง 20 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงวรัญญา  หอมหวล
 
1. นางสาวจิตประสงค์  ประคุณนุสิทธิ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.89 ทอง 16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชัญญานุช  ไปปลอด
 
1. MissMa  Aihua
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.4 เงิน 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวเมธาริณ  สหเมธาพัฒน์
 
1. นางสาวธนาวรรณ  รัตนเนนย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวภาณุพร  จงเจริญโภคา
2. นายเจษฎา  คำแก้ว
 
1. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชญานนท์  ศีลกุล
2. นางสาวธนวรรณ  วรรณา
 
1. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจตุรภัทร  คำคละ
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  เพชรสารคาม
3. เด็กชายพิสิทธิ์  คำสิงห์
4. เด็กชายภูริ  ชุ่มเมืองเย็น
5. เด็กชายยุทธยา  ฟักคำ
6. เด็กชายวีรวุฒิ  นนทชัย
7. เด็กชายอนุชา  สิงอำพล
8. เด็กชายเอกสิทธิ์  พรมมา
 
1. นายประจักษ์  ด้วงมูล
2. นายธวัช  นาดี
3. นายวันดี  กุมภาพันธ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 24 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายจักรกฤษณ์  ซ้ายรักษา
2. นายณัฐกิจ  แพงผม
3. นายธเนศพล  คำดี
4. นายนัทธพงษ์  นามโคตร
5. นายวีรภัทร  บุญนาก
6. นางสาวสโรชา  สาลี
 
1. นายเรียง  ตันยศ
2. นายมนัส  ศรีศักดิ์
3. นายทรงศักดิ์  น้อยมี
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.6 เงิน 30 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  อุ่นแก้ว
2. นางสาวณัฐริกา  ศรีจริยา
3. นางสาวปณิดา  ตรีประภากร
4. นางสาวปาณิศา  คล้ายทอง
5. นางสาวพัทธ์ธิรา  แมลงภู่
6. นายพันธุ์แสง  แสงรัก
7. นางสาวภัทรามาศ  พรหมสา
8. นายรชต  รอดปั้น
9. นายอรรควัฒน์  แสงสุวรรณ
10. นางสาวเจนจิรา  เมฆประยูร
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  คำภา
2. นางสาวบวรรัตน์  พัฒนพงษ์
3. นางสาวอุดมพร  ประโยชน์ยิ่ง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวจิตกร  ทองปลิว
2. นางสาวลลิตา  เนียมหอม
3. นางสาววิไลพร  จันลาสี
4. นางสาววิไลพร  สายบุญตั้ง
5. นางสาวศรีสุดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเกื้อกูล  เพชรนา
2. นางนันทพร  ยอดพันคำ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพชร  สันทบ
2. เด็กหญิงมนทกานต์  เมฆพายัพ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทับทอง
 
1. นางรัชดา  ผากุล
2. นางเพลินพิศ  แย้มสันต์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวธิดาพร  เกิดไทย
2. นางสาวพรธิดา  วิัฒนะ
3. นางสาวรุจิรา  แซ่สง
 
1. นางอิสริยาภรณ์  ลิ้มสุข
2. นายวิเวก  ยูงทอง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.34 ทอง 32 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงธรรมรินทร์  กงกัน
3. เด็กหญิงสุนิสา  มิสา
 
1. นางจารุวรรณ  สุดทำนอง
2. นายธัญธาดา  พลชา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.4 ทอง 9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  คำชด
2. นางสาวสุพัสตรา  วังสาร
3. นางสาวเกวลิน  วีระศักดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  สุดทำนอง
2. นายธัญธาดา  พลชา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธีรนันท์  ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงเพ็ญวริศร์  มณีศักดิ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายธรรมนูญ  จันทร์เที่ยง
2. เด็กชายอนุชา  ฉิมพ่วง
 
1. นางอมรรัตน์  วรรณา
2. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวนรมน  โตสงวน
2. นางสาวนัยนา  คุณอาสา
 
1. นางอมรรัตน์  วรรณา
2. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พิมหอม
2. เด็กชายศิวกร  ชูเกียรติอารีกุล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นายกิตติศักดิ์  ต๋าระ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายพรมนัส  หอมเกษร
2. นายพศวีร์  พรหมอินทร์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นายกิตติศักดิ์  ต๋าระ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เชาวน์วิเชียร
2. เด็กชายวรกานต์  พื้นทะเล
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวรุจี  จันทร์เปา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  บุญยวง
2. เด็กชายธรนินทร์  นางสิงอ้อ
 
1. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
2. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชีวาพร  สืบศักดิ์วงศ์
2. เด็กหญิงมยุรี  แซ่สง
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวรุจี  จันทร์เปา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นายนพรัตน์  ชำนาญ
2. นายรวีกานต์  พรานช้าง
 
1. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
2. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธนกร  นิลพร
2. นายวชิรกร  ทองโคตร
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายพฤฒิ  เกตะวันดี
2. นายพสุวัฒน์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
1. นายจงจัด  ดวงจันทร์
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตาลสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลกลาง
3. เด็กชายเติมวุฒิ  จงวัฒนานุกูล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกวิสรา   แซ่โคว้
2. นางสาวขวัญจิรา   แสงเหม่
3. นางสาวสุรภา   ห้อยพิกุล
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นายวรัญญู  แก้วสว่าง
2. นางสาวโชติลักษณ์  คลาดแคล้ว
 
1. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
2. นายกิติพงษ์   ฟากเซ
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายธเนศพล  อัศวธีรากุล
3. เด็กชายสัณห์พิชญ์  กัปตพล
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นายไกรสีห์  เสนามนตรี
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกัลป์สิทธิ์  โพธิมาศ
2. นายกิตตินนท์  ทับแย้ม
3. นายยศพล  ตันบุญ
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางแววตา  ลีกีรติกุล
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นาคเพชร
2. เด็กชายวีรพงษ์  แซ่ลี
3. เด็กชายอาทิตย์  แซ่หว้า
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นางสาวนภา  วงศ์สิงห์แก้ว
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกิตติพงษ์   แสงคำกุล
2. นายบุญชู  ชาววิวัฒน์
3. นายอนุสรณ์  แซ่เถา
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นายจำนงค์  เนตรทิพย์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 28 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยากองโค
2. เด็กหญิงณัฐญา  ปารี
3. เด็กหญิงวชิรญา  แก้ววงศ์
 
1. นายตระกูล  เบาะโต้ง
2. นายปัญญา  นนท์ดารา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายธนดล  แซ่เล้า
2. นางสาววันนิสา  จักษุทิพย์
3. นางสาววิจิตรา  มาโพธิ์
 
1. นายปัญญา  นนท์ดารา
2. นายตระกูล  เบาะโต้ง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 10 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กึ้นทอง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทาสี
3. เด็กหญิงนภัสกร  แก้วบุญเรือง
4. เด็กหญิงปองเกษม  วิระขันคำ
5. เด็กหญิงลลิตตา  ด้วงมูล
6. เด็กหญิงวรรณิสา  ประสงค์ผล
 
1. นางสงกราน  สินเจิมศิริ
2. นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ
3. นางจริยา  แก้วมา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายดนัย  คำนิล
2. นางสาวนฤพร  เรืองโรจน์
3. นายประสิทธิ์  กัลโยธิน
4. นางสาวพิลัยพรรณ  เสน่ห์รอด
5. นายศรายุธ  บุญสวน
6. นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กเพชร
 
1. นางวรนุช  กระทู้
2. นางศิริธร  จำปาวงษ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เจริญชัย
2. เด็กหญิงศิริยาพร  บุราณ
3. เด็กหญิงเบญญา  พลลูน
 
1. นางไพรัตน์  พัฒนถาวร
2. นางเกษรุ่ง  แหยมแก้ว
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 26 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นางสาวยศวดี  วงษา
2. นางสาวยุวนิดา  โนกัณหา
3. นางสาวรสกร  ช่างอินทร์
 
1. นางขนิษฐา  วรรณา
2. นางรจนา  พรมนนท์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สังฆรัตน์
2. เด็กหญิงศิราพร  ธนะด้วง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ธนะด้วง
 
1. นายรักษพล  ซิตูมปูน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวกัลยา  เพชรศิลา
2. นางสาวศศิวิมล  ทุยตระกูล
3. นางสาวสุกัญญา  เมืองทอง
 
1. นายเรียง  ตันยศ
2. นางวิภาวรรณ์  บุรวัฒน์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.8 ทอง 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกัมปนนท์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงจิตติมา  สุขมาก
3. เด็กหญิงฐิติพัช  สุวรรณกนิษฐ์
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางจันทิมา  ภาวศุทธิกุล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.6 เงิน 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชนาภา   ดีโส
2. นางสาววิลาวัณย์   มั่นทอง
3. นางสาวศิริรัตน์   ยอดคำ
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางจันทิมา  ภาวศุทธิกุล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่เฮอ
2. เด็กหญิงรมณีย์  คำกิ้ง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 30 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นางสาวฐิติมา  สุขศรี
2. นางสาวสุธิตา  จินดาอินทร์
3. นางสาวอิชยา  โสมาสี
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ
2. นางสงกราน  สินเจิมศิริ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงเพชราภา  บุญคล้าย
 
1. นางสาวโสภี  เปี้ยจันทึก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวขวัญจิต  แซ่ลี
2. นางสาวชนาพร  วัดพิลา
3. นางสาววัลเพ็ญ  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ใจหาญ
2. เด็กหญิงทิพาภรณ์  ผองคำ
3. เด็กชายพงศกร  จันทร์หยวก
 
1. นางพันธ์ุทิพย์  ชำนาญพันธ์ุ
2. นางสาวดรุณี  ศรีอินทร์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 32 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวบุศยา  วงศ์ษา
2. นางสาวสิริพร  ศรีบัวรินทร์
3. นางสาวสุภัสสรา  ณ วิเชียร
 
1. นางพันธ์ุทิพย์  ชำนาญพันธ์
2. นางสาวดรุณี  ศรีอินทร์