สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายคณิศร  มืดหล้า
 
1. นางอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 32 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  ศรีสุทัศน์
 
1. นางธนัชพร  อินต๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  หางาม
 
1. นางบุษยา  พรหมศร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 36 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนิภาภรณ์  เจริญยงชัยกิจ
 
1. นางธนัชพร  อินต๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.4 ทอง 4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐชา  ตรีจักร
 
1. นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 26 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนภาพร  รกไพร
 
1. นายธงฉาน  สุสัณฐิตพงษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.46 ทอง 31 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำยัง
2. เด็กหญิงกานติมา  บัวพันธ์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สีเสือ
 
1. นางลดาวัลย์  หนูแย้ม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลจันทร์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.93 ทอง 18 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  แก้วเกิด
2. นางสาวณัฐณิชา  ภักดีเขียว
3. นางสาวหทัยรัตน์  เพ็งแสงทอง
 
1. นางสุกัญญา  วงค์อินทร์
2. นางปิ่นปินัทธ์  มาสาร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  เกยเมือง
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เกตุดี
 
1. นางพินิตนาฎ  ฝั้นสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  แสงเทพ
2. นางสาวแพรวพรรณ  โสภา
 
1. นางคำเพียร  จันทร์แสน
2. นางเทียมตา  อั้งเอย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธเนศ  วันเมฆ
 
1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จันเขียน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 27 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปริดา  คำวัน
2. เด็กหญิงผกาวิณี  เดชบำรุง
3. เด็กหญิงวันวิสา  คำบัง
 
1. นางสาวนิสรา  ดาหาร
2. นางสาวสุวิชา  ทูรวัฒน์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  จันทร์ฤทธิ์
2. นางสาวปุญพรรณ  กุลกรม
3. นางสาววรรณภา  ปลั่งกลาง
 
1. นายสันต์ชัย  มานิมนต์
2. นางวรรณภา  ปัญญาศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.1 ทอง 17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงราช
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงลักษิกา  ตินโนน
 
1. นางสาววรรณา  สร้อยพลอย
2. นางสาวสุดใจ  ภูมิใหญ่
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกุลนัฐ  ขาลสมดี
2. นายชัชพงศ์  เทพวัง
3. นางสาวชัญญานุช  จันทร์เขียน
 
1. นางสาวมนันยา  ไฉไลพานิช
2. นางสาวประภัสสร  เบ้าชารี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41.1 เข้าร่วม 30 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายบัณฑิต  เตือนประโยชน์
2. เด็กชายมังกร  ไกยสิทธิ์
 
1. นางนพวรรณ  ศิริภาพ
2. นางสิริลักษณ์  ดำมินเศก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68.85 ทองแดง 16 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวธนัณชญา  ภักดีสาร
2. นางสาวพิมพ์ชนก  รายะรุจิ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มีศิริโรจน์
2. นายดลภัทร  สายวงศ์คำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โตมา
 
1. นางสาววันนิสา  คำอ้าย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายสุรชัย   ศรีบุญเรือง
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงวัลลภา  ทาสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อินทมงคล
 
1. นางระมัด  บุญยิ่ง
2. นายธงไชย  ภู่ถนนนอก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  แพสา
2. นางสาววุฒิพร  แดงท้าว
3. นางสาวอนัญพร  ปิ่นสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์  หอมหวล
2. นางสาวหิรัญญา  แก้วโก
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 20 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนิริญชา  เนียมเปรม
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  สาเทวิน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เกษเทศ
 
1. นางสาวจุฑามาส  แสนราช
2. นางสาวโสมสวย  ก่ำคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวพรพิมล  จันทะคุณ
2. นางสาวสุจาริณี  ทองประ
3. นางสาวสุภัสสรา   กาญจนกฤต
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วดู
2. นายอุเทน  ทักคุ้ม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.9 เงิน 27 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรพร  สูงตรง
2. เด็กหญิงวันทนีย์  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุงแก้ว
 
1. นายบัญญัติ  ลาภบุญ
2. นางสาวปิยพร  ปานไข่
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายณัฐพล  แสงคำกุล
2. นางสาวฤดี  แซ่เถา
3. นางสาวสุณิสา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวพิกุล  ชูรัตน์
2. นางจำรัส  ทองสน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายทอง  เสมาทอง
2. เด็กหญิงปาริชาต  คุณเที่ยง
3. เด็กหญิงเกศวลัย  ทองตุ้ย
 
1. นางนุชนาฏ  ภักดี
2. นายเชิดศักดิ์  ศรีเมือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 16 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ปิ่นอำคา
2. นางสาวจิตติภา   พรมสุข
3. นางสาวจีฬาพร  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวอริศรา  จรากร
2. นางสุมาลี   อ่อนตา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรภัทร์  คำหริ่ง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ภู่พลับ
 
1. นางบัวแก้ว  ศรีภูธร
2. นายธงไชย  ภู่ถนนนอก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 41 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาววริษฐา  คุณเที่ยง
2. นางสาวสิริรักษ์  ศิริบุตร
 
1. นายสรวิศ  พรมอ่อน
2. นางจิรวรรธ  กมลเสถียร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.37 ทองแดง 29 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายศรายุทธ  มีสุข
2. เด็กชายโสธร  ร่องจิก
 
1. นางอุมาภรณ์  ผิวยะกา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.32 ทองแดง 38 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายวิชัย  พุทธราช
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  เสรพล
 
1. นางรัชณงค์  หนูเวียง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทัดช่อม่วง
2. เด็กหญิงวิภาดา  ทอแสนสุข
3. เด็กหญิงศุวิตา  ราศรีชัย
4. เด็กหญิงสุวิชาดา  ทะวะดี
5. เด็กหญิงอทิตยา  วื่อ
 
1. นางสาวกำจัด  บุญสุข
2. นางดอกฟ้า  พิลาเกิด
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ป้อมหยิบ
2. นางสาวดาวฝน  ฤทธิ์เนติกุล
3. นางสาวทิวาพร  การุญบริรักษ์
4. นางสาวอัจฉรีญา  พยัคฆ์เกษม
5. นางสาวเทพศิริพร  กาวิน
 
1. นางสาวกำจัด  บุญสุข
2. นางสาวรจนา  จงธรรม์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  เสียนจอหอ
2. นายพฤกษ์  งานดี
3. เด็กชายวีระพล  สายทอง
4. เด็กหญิงสิตานันท์  แสงเทพ
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ภักดีสอน
 
1. นางนิรัน  บุญมาติด
2. นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายกรวิทย์  ใจชื่น
2. นางสาวชฎาพร  นำภา
3. นางสาวพัชราภรณ์  โสภาเถร
4. นายรณฤทธิ์  เต็มตาวงษ์
5. นางสาววรินพร  กุสะโส
 
1. นางพรสมัย  กาวน
2. นายไพฑูรย์  มั่นคง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  วงค์มงคล
2. เด็กหญิงธนารีย์  ตรีศร
3. นายธันวา  ลาสิงห์
4. เด็กหญิงปิยามาส  ดาโส
5. นายอิทธิฤทธิ์  ช่างสลัก
 
1. นางสาวพิมพลอย  ตามตระกูล
2. นางพรสมัย  กาวน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายกิติภพ  ลำพุทธา
2. นายฐัตวาวาคีย์  พรมภักดิ์
3. นายนิมิตร  พิวงศ์
4. นายศุภฤกษ์  พิสุทธิ์ธนกาญจน์
5. นายเฉลิมพันธ์  ธีระสมบูรณ์
 
1. นางนภาภรณ์  สายพรหมทอง
2. นางวงเดือน  โสภา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.6 ทอง 4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  วงค์โสม
2. นางสาวกุลณัฐ  สิงห์เวิน
3. นายจิรายุ  แก้วเกิด
4. นางสาวชนิตา  ชวลิตรสุวรรณ
5. นางสาวชุติมา  วงษ์มีมา
6. นายณัฐพล  ม่านตา
7. เด็กชายธวัชชัย  แนวธรรม
8. นายประเสริฐ  วงษาเนาว์
9. นางสาวภัทราวดี  แก้วคำบ้ง
10. นายรัฐพล  ก้อนคำ
11. นายรุ่งวิกรัย  หยดย้อย
12. นายวรวิช  มาลา
13. นางสาววลัยรัตน์  อุตม์อ่าง
14. นางสาวศิรประภา  ทองบัว
15. นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด
16. นางสาวสุชานาฎ  ด้วงคำ
17. นางสาวสุวรรณณา  สร้อยลัดดา
18. นายอดิศักดิ์  เลื่อนลอย
19. นายอภิสิทธิ์  สุทธิประภา
20. นายแดนดำเกิง  ทองมาก
 
1. นางโปรยทิพย์  ทัพภมาน
2. นางสาวโสรญา  วันเสน
3. นางพรสมัย  กาวน
4. นางดาวประกาย  ไชยวงศ์
5. นายสยาม  สนิมค้ำ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  สุลักษณานนท์
2. นายจตุรพงษ์  สมจิตร
3. นางสาวจิราพร  บุญพรม
4. นางสาวณัฐนิช  แก้วเถาว์
5. นายณัฐพล  ทองแดง
6. นายนราวิชญ์  สาตุ่น
7. นายนัฐวุฒิ  ปรวนอุ้ม
8. นายนันทวัฒน์  สาริน
9. นางสาวปวีณา  มูลทาดี
10. นายภัคธรยศ  ฉิมใหม่
11. นายรัชชานนท์  ราชองค์
12. นายศักดิ์ชาย  ขีดวัน
13. นายศุภกิจ  โฉมอุดม
14. นางสาวสุกัญญา  ปิทมเสน
15. นายสุทธิกานต์   บุญแท่ง
16. นายอนันต์  บุญทาส
17. นายอภิชาติ  นามแดง
18. นายอัครพนธ์  นามแดง
19. นายเจษฎา  จันทร
20. นางสาวแพรพลอย  พิมพ์นาค
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นางสุพิตรา  สุภสิริ
3. นายจรัญ  ใจวงศ์
4. นางทรงสุดา  คงนา
5. นางสมทรง  ไฉนงุ้น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง 24 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวานิภา  สุขนภาสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีเรืองเดช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 27 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวแพรววนิต  กองมูล
 
1. นางศิริวรรณ  ผงพิลา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พั้วป้อง
2. เด็กชายณรงค์กร  ตาจันทะ
 
1. นางเตือนใจ  สัจวาท
2. นางชุลีพร  หม่องอิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 32 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาตร  เถื่อนสุข
2. นายภูวนันต์  รักษาศรี
 
1. นางพรรลุณี  บุมี
2. นางสาวฑิฆัมพร  หุตาจารย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.4 ทอง 30 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจีราพร  บุญโส
2. เด็กหญิงช่อพิกุล  ทองจีน
3. นางสาวณัฐติกร  ส้านมา
4. เด็กหญิงดาวนภา  ดวงตรีมูล
5. นางสาวนิตยา  สีหนู
6. เด็กหญิงนิตยา  มีคาร
7. นางสาวปาวีณา  ไพพืบ
8. เด็กหญิงพิมลนาฏ  แสนใจ
9. นางสาวศศิธร  สอนสุภาพ
10. เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง
 
1. นางปนัดดา  อินนัน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวกัลยา  ตรีแจ่ม
2. นางสาวจาริยา  สีเผือก
3. นางสาวจิราพร  ตรีสูญ
4. นายณัฎฐพล  ภักดีสอน
5. นางสาวณิชนันท์  วัฒนะมงคล
6. เด็กหญิงธีราพร  อนุโลม
7. นางสาวนันทิพร  กันยาประสิทธิ์
8. นางสาวน้ำฝน  ตันตุลา
9. นางสาวรุจีรัตน์  กวยธิ
10. นางสาววรรณศิริ  เพื่อบุญมาก
11. นายสันติชัย  สำเภา
12. นางสาวสายชล  แก้วเบี่ยง
13. นางสาวสุจารี  แก้วคง
14. นางสาวสุจีรา  แก้วคง
15. นางสาวอรจิรา  สีสอนการ
 
1. นางสาวพิมประไพร  ไหมแพง
2. นางทิพย์สุดา  บุญฤทธิ์
3. นางสาวจุฑารัตน์  ทองหมู่
4. นางศิริลักษณ์  กิด่วน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 30 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิกาต์  ทรงศาสตร์ปริญญาวงศ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุกประเสริฐ
 
1. นายสรรเสริญ  จันทร์แดง
2. นางอัชลี  จันสนิท
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายนัทพงศ์  ภาคภูมิ
2. นางสาวสิรินภา  เถื่อนสุข
 
1. นายสรรเสริญ  จันทร์แดง
2. นายอิทธิพล  จันสนิท
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สายคำกอง
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  กาเวระ
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สารีแก้ว
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวอชิรญา  โสดา
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิยะดา  วรกิจพาณิชย์
 
1. นายประเทือง  ทองมี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงปัญชญา  พรหมรักษ์
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายภราดร  สุวรรณสาร
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไกรอ่ำ
 
1. นายอินคำ  คำสองสี
2. นายศรีสุวรรณ  พรรณขาม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิยม  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นายบุญร่วม  วิมาละ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. นายนพดล  แซ่ลี
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกวิน  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นายคุณาวุฒิ  แสงคำกุล
3. เด็กชายธนวัฒน์  สิตสกุล
 
1. นายวันชัย  เหล่าเรือง
2. นายศุนิชัย  สนเทียนวัด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายภูผา  แซ่ท่อ
2. นายสิทธิพงศ์  แซ่โซ่ง
3. นายสิทธิพล  แซ่หลอ
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
2. นางสุภาภรณ์  ยอดคำ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สันทัด
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายอัษฎาวุธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายชัชพิสิษฐ์  สุนประโคน
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คณาวงษ์
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำตาล
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 20 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวบุญฑริกา  หมดมา
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวอรอุมา  นำสมัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติภัทร์  กฐินสมมิตร์
2. เด็กชายชยารพ  ลือกิจ
3. เด็กชายชัชนันท์  น้อยกรุต
4. เด็กชายทีปกร  ชาญชวพันธ์
5. เด็กชายยุทธพิชัย  ยิ้มแย้ม
6. เด็กชายสัณหวัช  ศรีมีทรัพย์
 
1. นายศุภชัย  บรรพลา
2. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
3. นายวินัย  ไล้มสมูบรณ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายจีรภัทร  จันทิมี
2. นายฉัตรมงคล  คุ้มสุวรรณ
3. นายพันธการณ์  ระวิวรรณ
4. นายอภิศักดิ์  นวลเชย
5. นายเอกรพี  ชูเนตร
6. นายเอกสิทธิ์  ทัดช่อม่่วง
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
2. นายศุภชัย  บรรพลา
3. นายวินัย  ไล้สมบูรณ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.75 ทอง 12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายกฤษณ  มหานิล
2. เด็กชายกฤษณะ  กุนแกม
3. นางสาวกัญญารัตน์  เหลืองอ่อน
4. นางสาวกัลยารัตน์  โคตา
5. นายกิตติพงษ์  ขันทอง
6. นายกิตติพงษ์  ตรีเศียร
7. นายกิตติพงษ์  นูสา
8. นางสาวจิตต์ลัดดา  อนุมา
9. นายจีรภัทร  ทัพภูตา
10. นางสาวจุฑามาศ  ฉ่ำท่วม
11. นางสาวชนกชนษ์  ทองงา
12. นายชาญชัย  ศรีชามก
13. นายณัฐพล  ทองปุ่น
14. นางสาวณัฐยาน์  กางถิ่น
15. นายทักษิณ  ทองหงำ
16. นายธนบูรณ์  บุตรโยจันโท
17. นางสาวธนาพูล  พลศรี
18. นายธนาวัช  วงศ์ทอง
19. นายนคินทร  โสประดิษฐ์
20. นางสาวนันทัชพร  เกตุทอง
21. นายภานุวัฒน์  กองแก้ว
22. นางสาวมาริสา  ทัพภูตา
23. นางสาวลลตา   ทองยิ่ง
24. นางสาวลลิตา  หน่อท้าว
25. นางสาววรางคณา  สมทัศน์
26. นางสาวศศิชา  สว่างเมฆ
27. นายอนุชา  วันชัย
28. นางสาวอนุธิดา  สุบรรณรัตน์
29. นายอภิวัฒน์  บุญทัน
30. นายอภิสิทธิ์  แสงสว่างประชา
31. นายอมรพันธ์  ยอยบุปผา
32. นายอัครพงษ์  วุ่นจู๊ด
33. นายอัษฎาวุธ  พักใส
34. นายเปรมพล  ศรีน้อย
35. นางสาวโสรยา  เสือดี
 
1. นายเจด  ทานะมัย
2. นางจตุพร  ทองคำสุก
3. นายสุพจน์  สมพงษ์
4. นายธนิตกร  บุญจอม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 28 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายอุเทน  อินทูล
 
1. นายรณชัย  กันหา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายรัฐวิทย์  แก้วขวิด
 
1. นายพรมงคล  กงยนต์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  แซ่เจีย
 
1. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวธัญวีร์  วินัยโรจน์
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธนากรณ์  ทาสี
 
1. นายอัสนี  พิศมัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายสมชาย  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณัฐทวิมล  โสมภา
 
1. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 22 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายภานุกร  หอมหวล
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายรัฐวิทย์  แก้วขวิด
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 14 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวอาริสา  ปาลี
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 18 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธนากรณ์  ทาสี
 
1. นายอัสนี  พิศมัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายรัฐวิทย์  แก้วขวิด
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกิติยา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายวันชัย  เหล่าเรือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 30 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวแคทลิน  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ภูมิธนาศิลป์
2. นายครรชิต  ทั่งจันทร์
3. นางสาวจิรปรียา  ทองมี
4. นางสาวจีราภรณ์  บุญศรี
5. นายจุติภูมิ  หงษานาวา
6. นายชญานิน  แก้วกำโพรี
7. นางสาวชนากานต์  ปรวนอุ้ม
8. นายชวกรณ์  ศรีป้อ
9. นายชาคริต  อินคำ
10. นางสาวช่อลัดดา  ทองตุ้ย
11. นางสาวณัฎฐนิชา  กำมาทอง
12. นางสาวณัฐทวิมล  โสมภา
13. นางสาวณัฐมล  บุตรอิ่ม
14. นางสาวทานตะวัน  คำโสม
15. นายธนดล  ทองเฉย
16. นางสาวนฤมล  มากมี
17. นายบัญญวัต  ศรีธาดา
18. นายปิยะณัฐ  บุญประคอง
19. นางสาวผกามาศ  ตรีเสียน
20. นางสาวพรธิดา  แก้วทาสี
21. นางสาวพรรณกาญจน์  ชมชื่น
22. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยโต
23. นางสาวภิชญาภรณ์  สันเวียงใหม่
24. นางสาวมณฑิราลัย  ไกรโสภา
25. นางสาวรัชษา  อินแนน
26. นายรัฐพล  ทองเกียรติ
27. นางสาวลัดดาวัลย์  สายบุญชู
28. นางสาววิภาวนี  แก้วแท้
29. นายวีรภัทร  ดอนหม้อ
30. นางสาวศจีนรา  เอี่ยมกอง
31. นางสาวศิริญญา  เซ่งยิ้ม
32. นางสาวศิริลักษณ์  วังโสม
33. นางสาวสมปรารถนา  ด้วงยาง
34. นายสยมภู  พึ่งพันธ์
35. นางสาวหยาดฟ้า  บัวแดง
36. นางสาวอาทิตยา  ดวงจันทร์
37. นายอาทิตย์  นงค์พา
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
2. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
3. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
4. นายโกศล  อินทิวาพร
5. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี
6. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
7. นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  โสรส
2. นางสาวจิรัชญา  โสรส
3. นายทินกร  แอดแฮด
4. นางสาวธิดารัตน์  สาน้อย
5. นายธีรภัทร  ธำรงธัญวงศ์
6. นายบวร  รักษาสุข
7. นายภูมินทร์  เกษร
8. นางสาววัลภา  เกษามูล
9. นายสุริยา  แถวอุดทุม
10. นางสาวอรทัย  อินหา
 
1. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันฑิตา  แก้วเวียง
2. เด็กหญิงกาญดามณี  สังกรณีย์
3. เด็กหญิงชลิตา  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภิญโญ
5. เด็กหญิงศศิตา  ทวยศิริ
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจ๊กอยู่
7. เด็กหญิงสุเมทา  พรหมดี
8. เด็กหญิงอิสรีย์  มามั่ง
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสกุลดารา   กองแก้ว
3. นางสาวทักษพร  รักก้อน
4. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 32 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพากร   คำน่วม
2. เด็กหญิงธิญารัตน์  รัศมีพันธ์
3. เด็กหญิงปิยพัชร  เพชรใส
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เม่งศิริ
5. เด็กหญิงภัคจิรา  คงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงรจนา  ชุมสาย
7. เด็กหญิงวิไลพร  ไพรทอง
8. เด็กหญิงศศิวิมล  สระอุทน
 
1. นางสาวนิตยา  ทองมาก
2. นางสาวณฐมณ  คำมูล
3. นางสาวรัตนา  ทองนอ
4. นางสาววันนิสา  คำอ้าย
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. นางสาวณัฐติยาภรณ์  งาเนียม
2. นางสาวดวงกมล  นาคนายม
3. นางสาวพิมพ์ชนก  กวยคำ
4. นางสาวรมณี  แก้วคง
5. นางสาวลลิตพรรณ  อินศิริ
6. นางสาวศลิษา  ทัพผา
 
1. นายเอกชัย  วัฒนศัพท์
2. นางสาววัชรินทร์  เมฆวัน
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 11 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิโชติ
2. นายจุมพลภัทร  ขันขวา
3. เด็กชายธนวัฒน์  พันตรีแสง
4. นางสาวธีรญาภรณ์  วงษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงบัณพร  คำทองหลาง
6. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ถิ่นทับ
7. เด็กหญิงพันธิตรา  อ่อนประเสริฐ
8. เด็กชายพิภูษณะ  เผือกวัน
9. เด็กชายวีระเทพ  คำภีร์
10. เด็กหญิงศศิกานต์  กอวิราช
11. เด็กชายสหวรรษ  พงษ์สกุล
12. เด็กชายสิทธินนท์  กิ่งแก้ว
13. เด็กชายอภินันธ์  พลบัว
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูชา
15. เด็กหญิงอริสา  อินแนน
16. นางสาวเนตรชนก  สุขสวย
 
1. นายชวัลวิทย์  ทองสุข
2. นายกรวิท  นวลตาล
3. นายทรงวิทย์  จันทร์พุทธา
4. นางขวัญหล้า  ใจห้าว
5. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญคง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 26 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วคง
2. นายกฤษฎา  คำมิ่ง
3. นายกฤษดา  ทองทึง
4. นางสาวกัลยา  วังคีรี
5. นายกิติพงษ์  คำอ่าง
6. นางสาวดุจดาว  เลิศสิทธิไชย
7. นายวชิรวิทย์  คำหุม
8. นางสาววรดา  คำขอด
9. นายศรัญญู  ศรีหาคำ
10. นางสาวศิรินทร์พร  แก้วจิตร
11. นางสาวสุกัญญา  ธนะจักร์
12. นางสาวสุพรรณญิการ์  พิมเสน
13. นางสาวสุภารัชต์  คำแก้ม
14. นางสาวอรวรรณ  แก้วคง
15. นางสาวอารียา  คำริส
16. นางสาวเพ็ญนภา  สินเพียง
 
1. นายอธิชา  กัลยาประสิทธิ์
2. นางประกายรัตน์  ทับทัน
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  พุทธรักษ์
2. เด็กหญิงดาราพร  แก้วกิ่งจันทร์
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  กองแก้ว
4. เด็กชายบุญธิญา  สาคำ
5. เด็กหญิงแสงโสม  แสงสุวรรณ
 
1. นางนาที  เทียนเหลือ
2. นายรณชัย  ปราชม
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงสวรรยา  เกียรติกิตติกุล
 
1. นางภาวิณี  จันทร์ทิพย์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 30 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายยศกร  พาตา
 
1. นางปิยพร  สรรพช่าง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายณพวัฒน์  บุญเที่ยงตรง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ฉัตรวิโรจน์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธนพงศ์  ปังคานนท์
 
1. นางวรรณี  ทองสุข
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.2 ทอง 5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกเนตร  เกษทองมา
 
1. นางศุภลักษณ์  ปันมิตร
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวเปรมจิต  เพชรดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  จันทร์พุทธา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคสิริ  ชาอุ่น
 
1. นางกัญญา  ศักดิ์ดาเดช
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  สร้างสกุล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทา
3. เด็กชายพงศกร  ถิ่นนาราม
4. เด็กหญิงศิริพรรษา  เชนยะวณิช
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โด๊หลิ่ง
 
1. นางสาวสมฤดี  ศรีชามก
2. นางสาวจงกลณี  พิลาเกิด
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.3 ทอง 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสนสุข
2. นางสาววิไลวรรณ  กองจวง
3. นางสาววิไลวรรณ  ชัยขัณฑ์
4. นายศุภโชค  สายคำเลิศ
5. นางสาวสิริภัสฌา  จันทราศรี
 
1. นางสาวมณีีรัตน์  ดวงปินตา
2. นางสาวชนิดาภา  จันทร์พุทธา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.02 ทอง 12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวพันทิลา  กุลาชัย
 
1. นายมนุชาธิปต์  สมใส
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.93 ทอง 15 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวคัทรียา  จันทร์แดง
 
1. นางวัลลภา  อนันตวงค์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.99 เงิน 11 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวพร  วานมนตรี
 
1. นางอจารีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 45.2 เข้าร่วม 24 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธนวรรธน์  สุวรรณวิวัฒน์
 
1. นางอจารีย์  ปรัชญ์ชัยวัฒน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  พูลเพิ่มทรัพย์
2. นางสาวพีรดา  ปอแก้ว
 
1. นายสหภัส  แร่นาค
2. นางสุพานิช  เหล่าแช่ม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกานต์สินี  นกแก้ว
2. นายณัฐพงศ์  บัวพรวน
 
1. นายไพฑูรย์  มั่นคง
2. นางสาวพุดตาล  ศรีเมฆ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70.48 เงิน 31 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บัวระภา
2. เด็กชายจีรพัฒน์  คำมั่น
3. เด็กชายชวพล  ผมเพ็ชร์
4. นายนายภักดี  ศรีทอง
5. เด็กชายบัณญวิต  พรหมศร
6. นายศุภวิชญ์  โสภา
7. เด็กชายสหกิจ  แสนอินต๊ะ
8. นายสุพจน์  แดงชาติ
 
1. นายสิทธิสุทธิ  วงษ์แหวน
2. นายอุดม  คำมั่น
3. นายอภิสิทธิ์  สาดา
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.2 เงิน 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวชนัญณิศา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวชุติมา  จันทขัน
3. นายธีรธาดา  ยายอด
4. นางสาวนิราภร  จันทร์อินทร์
5. นางสาวริญญาภัทร์  กองพล
6. นางสาววชิราภรณ์  สินโพธิ์
7. นางสาวศศินา  พรหมรักษา
8. นางสาวสิริประภา  ทองมาก
9. นางสาวสุชาดา  ศรีบุรินทร์
10. นางสาวเพ็ญนภา  นาสุวรรณ์
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
3. นางชุลีพร  หม่องอิน
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 9 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนีรภา  แซ่สง
2. เด็กหญิงพัชรีพร  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงสุพรรณี  วัชระพงษ์ไพบูลย์
5. เด็กหญิงเบญจภรณ์  บำรุงคีรี
 
1. นายธภัทร  ไทยเลี้ยง
2. นายนพวงศ์  อุปลา
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.9 เงิน 16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายกิตติวิชญ์  ทองแถว
2. นางสาวต้องหทัย  ประพัฒน์โพธิ์
3. นางสาวศศินา  วงษ์บุญมาก
4. นางสาวศิรดา  หาญรบ
5. นางสาวสุกัญญา  แสนบุดดา
 
1. นางนาทกัญญา  นงภา
2. นางวันเพ็ญ  จุดาศรี
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชาตรีวัชระ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กหญิงอนุศรา  ชาววิวัฒน์
 
1. นางพชรมน  ทักคุ้ม
2. นางทัศนา  พันธ์หงษ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนัทธมน  จันทสอน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ตันปล้อง
3. นางสาวสุภาวนี  วันเนาว์
 
1. นางพชรมน  ทักคุ้ม
2. นางทัศนา  พันธ์หงษ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.35 ทอง 9 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  สาดา
2. เด็กหญิงอรปรียา  พรมโสม
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รักชาติ
 
1. นางวรวรรณ  ชูมาก
2. นางประจบศรี  อินทรักษา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กิจันทร์
2. นางสาวสุธินี  ยางงาม
3. นางสาวเจนจิรา  นิมิตร
 
1. นางวรวรรณ  ชูมาก
2. นายสมชาย  ชูมาก
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนูญ  เงาะหวาน
2. เด็กหญิงเกื้อกาญ  ระวังการ
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางอุไรวรรณ  เพาะบุญ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 42 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดาวฎี  พลับพลา
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เชยสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงษ์  ศรีวงษ์ชัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ตู้ภูมิ
2. นางสาวศศิวรรณ  เร็วสูงเนิน
 
1. นางปรัชญาพร  เพ็ญภาคกุล
2. นายนริศ  สมศักดิ์ศรี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุนน้อย  แซ่หว้า
2. เด็กชายภาสกร  ศรีผ่อง
 
1. นายบุญร่วม  วิมาละ
2. นางสาวณฐมณ  คำมูล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายตรีวิทย์  แซ่วื่อ
2. นายเกียรติศักดิ์  แซ่หว้า
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นายทรงพล  นวลพุ่ม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายรัชตะ  ดาด้วง
2. เด็กชายสรวิศ  วงศ์อ่อนตา
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางอุไรวรรณ  เพาะบุญ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 39 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเจตสุภา  สัจวาท
 
1. นายธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน์
2. นางสาวบังอร  สีเลื่อม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศักดาพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  แสนประสิทธิ์
 
1. นายอนุสิษฐ์  จิตจำนงค์
2. นายธรรมรัตน์  เบ้าชารี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 41 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายภาคภูมิ  แสงสุรีย์
2. นายรัฐกิจ   กันญาสนธิ์
 
1. นายอนุสิษฐ์  จิตจำนงค์
2. นายธรรมรัตน์  เบ้าชารี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายวสันต์  ยังปัญญาวงศ์
2. นายอัศวเทพ  แซ่เถา
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นางสาวศิรินันท์  บุญมา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 31 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวจารุพร  กงเกียน
2. นางสาวปิยะภรณ์  กินยืน
 
1. นายกิตติภัค  สายวัน
2. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทีียน
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิง พรศิริ   ศิริจันทโชติ
2. เด็กหญิงวิชชุดา   พีเพิล
3. เด็กหญิงศศิธร   พาหา
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายณัฎฐกร  เสมาทอง
2. นายวัชระพงศ์  ศรีบุญ
3. นายสุพิชญ์  ระดีรมย์
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายธเนศ  อัศวรัตนามณี
2. นางสาวราตรี  ตระกูลธรรมชาติ
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นายทรงพล  นวลพุ่ม
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  จันทปัญญา
2. เด็กชายนิกร  ราชอุดร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิมอุทัย
 
1. นายวรัญญู  ต้นแก้ว
2. นายเอกชัย  รูปขาว
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายนครินทร์  สุนันท์
2. นายประสิทธิชัย  บุญวังแร่
3. นายยุทธชัย  นาเมืองรักษ์
 
1. นายวรัญญู  ต้นแก้ว
2. นายเฉลิมชัย  อ่อนตา
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจีรพร  ท่าน้ำ
2. เด็กหญิงธนพร  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงเกวลิน  พันมาก
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญประเสริฐ
2. นางนันทิยา  คำสิงห์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  แย้มสังกุล
2. นายนายนิติภูมิ  สอนบุญมา
3. นายศิริราช  บุญวังแร่
 
1. นายเอกชัย  รูปขาว
2. นายทินกร  ทองสกุลการ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  เหง้าสุวรรณ์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทรพาณิชย์
3. เด็กชายอาทิตย์  หอมสมบัติ
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นางชลธิชา  ศรีเพชร
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวกนกพร  บุญสง่า
2. นายทักษ์  ต้นวงศ์
3. นางสาวมณีรัตน์  บัววิชัย
 
1. นายอนุชาต  บัวพรวน
2. นางภรณ์ชนัท  ลาลู่
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 17 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สืบศักดิ์วงศ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยขาว
3. เด็กชายธัญวรัตม์  มงคล
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์รัตนะ
5. เด็กหญิงรัชนี  หวังจริยธรรม
6. เด็กชายเนติพงศ์  ศรีมังกร
 
1. นางสมลักษณ์   ศรีมังกร
2. นางสาววริศรา  รอดวงค์
3. นายเอกชัย  รูปขาว
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  ดวงธรรม
2. นางสาวพรวิไล  ผาวันดี
3. นางสาวพัชริดา  โยธาศรี
4. นางสาวพิมกมล  กะสวย
5. นางสาวสุพรรษา  คมกระโทก
6. นายเอกชัย  ตรีสุข
 
1. นางสมลักษณ  ศรีมังกร
2. นางสาววริศรา  รอดวงค์
3. นายเอกชัย  รูปขาว
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 20 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิภาพร  แก้วย้อย
2. นายภานุวัฒน์  นวลเกตุ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญพรม
 
1. นางเกศรา  แก้วจิตร
2. นางรจนา  ทัดช่อม่วง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 18 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  เถาว์ถาวร
2. นางสาวปาริตา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. นางสาววิรัลพัชร  รัชตะกมลชาติ
 
1. นางสาววริศรา   รอดวงค์
2. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 30 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทศร
2. เด็กชายทิวากร  ลอนหิน
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พรมมูล
 
1. นายอุปถัมภ์  ภักดี
2. นางสมศรี  สิริเจริญกุล
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  คำแก่
2. นางสาวน้ำริน  สุกคำ
3. นางสาวสโรชา  ทิพย์วัน
 
1. นางสาวชยาภัสร์  ถองทอง
2. นางนิภาพร  จันทร์ทรงกรด
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภายุ  แสนบุรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ราชโฉม
3. เด็กหญิงอลิสา  ทองดา
 
1. นายวสันต์  ธงอาสา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ราชอาจ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  มาราช
2. นางสาวบุษบา  พิมสอน
3. นางสาวปรียารัตน์  ทองแจง
 
1. นางรจนา  ทัดช่อม่วง
2. นางเกศรา  แก้วจิตร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายรัชเซียร์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงวรนันต์  อาจหาญ
3. เด็กหญิงอัชราภรณ์  กาศบำรุง
 
1. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
2. นายชลธี  มุยคำ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. นางสาวนี  แซ่สง
2. นางสาวสุณี  แซ่เถา
3. นางสาวแสงดาว  แซ่สง
 
1. นายอานนท์  บุญสิงห์
2. นางรัตติมา  บุญสวน
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  น้อยรอด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีคำ
3. เด็กหญิงสุธิษา  สีทา
 
1. นางวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญประเสริฐ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวชญานี  บุญเรือน
2. นายณัฐปกรณ์  มงคลชัยรัตนะ
3. นายพรพิพัฒน์  จันทร์แดง
 
1. นางพูลสุข  สิทธิเวช
2. นางรัชนี  รักษาบุญ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 22 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนพงษ์  มณีวัน
2. เด็กชายพงศ์พินิจ  รูปโสม
3. เด็กหญิงพฤกษา  เนื่องชมภู
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นางพันธ์โพยม  สุวรรณชาติ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.2 ทอง 4 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นายบุลิน  เมืองคำ
2. นายพลวัฒน์  พลน้อย
3. นางสาวศศิวิมล  วรรณะ
 
1. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
2. นางปรารถนา  อุตม์อ่าง
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  สารัด
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายจักราวุธ  สนทน
2. นายมงคล  คำสุข
3. นางสาวมุทิตา  ชาอุ่น
 
1. นางวนิดา  โนนคำ
2. นางนางนิษฐินันท์  เรือนแก้ว
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายจตุจักร์  แข็งขัน
2. นายสุริยา  กำจัด
 
1. นางนิตยา   แดงโคเศษ
2. นางวนิดา  โนนคำ