สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ครุฑสำอางค์
 
1. นางกาญจนาพร  คงเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวศศินภา  สวนพุฒ
 
1. นางสาวยุรีพร  หาญยุทธ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์ชัยพาณิชย์
 
1. นางปัณฑารีย์  ต้นกล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวยุพวรรณ  แนวกิติ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ชาติรังสรรค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง 19 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฐิติมา  อนุขุน
 
1. นางศิริประภา  เดชรอด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  แก้ววิเศษ
 
1. นางศิริพร  วัฒนสัจจานุกูล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.42 ทอง 36 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณภัทร  สองแคว
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ผารุธรรม
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุคันธมาลา
 
1. นางปราณี  แมตสอง
2. นางจันทร์ทิพย์   ทองวัง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.74 ทอง 10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิราพรรณ  จินดาสุวรรณ
2. นางสาวชนากานต์    ใจว่อง
3. นายอธิป  สวนผล
 
1. นางมุทิตา  เพชรวงษ์
2. นางสาวประภาสินี  ปิงใจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธนิตา  ภักดีวิวัฒน์
2. เด็กหญิงเมทินี  ปัญญาฉลาด
 
1. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายอนุสรณ์  ยุทธแสน
2. นายอัษฎาวุธ  แกล้วกล้า
 
1. นางนงคราญ  กลั่นบุศย์
2. นางสาววิสสุดา  เสียงหวาน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงรศิกาญจน์   ศรัสนธิรักษ์
 
1. นางนางพิศมัย   แก่นทรัพย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายอุกฤษ   ปัทมาภรณ์พงศ์
 
1. นางสาววชิราภา   เพ็ชรหาญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 9 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายกิตบดี  ศรีเสน
2. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจตรง
 
1. นางพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ
2. นางสาวจีระกมล  รัตนศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกรกช  ม้าแก้ว
2. นายทินภัทร  เสาวะระ
3. นายภัทรนนท์  วงค์กาศ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
2. นางหัสยา  ภักดี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.9 เงิน 23 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายจาตุรงค์  ทาปง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณประกาย
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ดำกำเนิด
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง
2. นายทศพร  มั่งคั่ง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายพงศ์ภรณ์  ขุนทอง
2. นายรัชตะ  งาต้น
3. นายอนุกูล  เด็ดขาด
 
1. นายโสภณ  สุธรรม
2. นางสาววิชญา  เมฆอากาศ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70.9 เงิน 17 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพิชญุตม์  อุทธิยา
2. เด็กชายเกียรติชัย  เสาร์แดน
 
1. นางพวงพรรณ  วันมา
2. นางอาเทตยา  สีสม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61.15 ทองแดง 32 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกุลนิษฐ์   ชูมณี
2. นางสาวแวววาว   ยอดยิ่ง
 
1. นายอลงกรณ์  เอกตะ
2. นายลือชัย   วงศ์เจียมรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายรุจ  เจียศิริพงษ์กุล
 
1. นายเกษม  พุ่มพวง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนพรัตน์  กับปินะ
 
1. นายเกษม  พุ่มพวง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิง อริสา   วะรินทร์
2. เด็กชายจิรายุ   หงษ์สิบแปด
3. เด็กหญิงศศิกาน  มีสอง
 
1. นายอำพร  อินทรีย์
2. นางนงนาฎ  วงศ์คำ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.58 เงิน 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เต็งพานิชกุล
2. นายชนมภูมิ  วรวัฒนานนท์
3. นายปิติพงศ์  ศรีสิทธิพจน์
 
1. นางพรพิมล  ฮวดหิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปริฉัตร  มณีกาศ
2. เด็กชายยศกร  ล้นเหลือ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  หงสประภาส
 
1. นางเพชรา  พรหมขันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฏฐินี  ดวงโฮ้ง
2. นางสาวหทัยภัทร  สมร
3. นางสาวเกวลี  แสนปัญญา
 
1. นางนภาพร  พินิจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายปิยะพงศ์  ปัญโญ
2. เด็กชายภัทราวุธ  ชัยพรหม
3. เด็กชายเปรม  สวนกูล
 
1. นางเพชรา  พรหมขันธ์
2. นางอุบลศรี  อริยวังโส
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์   เพ็ชรอำไพ
2. นายพงศ์สิทธิ์  ถิ่นจันทร์
3. นางสาวพัทธยาพร   สิทธิสงค์
 
1. นายพินัย   อ่อนดี
2. นางสุกัญญา  ศรีปณิธาน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.65 ทอง 18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทาปัญญา
2. เด็กหญิงชัญญา  ปัญโญ
3. เด็กหญิงอริสา  คำลือ
 
1. นายมงคล  งามอุดมลาภ
2. นางวราภรณ์  กาศมณี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.9 ทอง 8 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวพิชญา  นามตะ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  สืบแก้ว
3. นางสาวเกวลิน  กลิ่นหอม
 
1. นายโประวรรตน์  ขันติวรพันธุ์
2. นางสาวพรศรี  กองโกย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายธราธร  คะลา
2. เด็กชายสัจจานนท์  สลักจิตร์
 
1. นางสาวรวิสรา  ต้นศิริ
2. นางจุริยาภรณ์  สิทธิวงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.3 เงิน 22 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวธณิกา  มาเฟือง
2. นายอนุชิต  หาทวี
 
1. นายนริฎฐ์  ปิยรัตน์เจริญ
2. นางสาวพรศรี  กองโกย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  วิริยสังวรกุล
2. เด็กชายสุรนารถ  สุขี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อินถา
2. เด็กชายณัฐดนัย  วงธิราช
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวกาญจนากร  ทุ่งส่วย
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เสนาป่า
3. เด็กหญิงประภัสสร  เรื่องจุ้ย
4. เด็กหญิงภริดา  สวนไคร้
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  เตชาหลวง
 
1. นางรวีวรรณ  อ่อนดี
2. นางสุวภรณ์  เม่นคำ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนกพร  วงค์ษาไฮ
2. นางสาวจิราภรณ์  ต๊ะน้อย
3. นางสาวจิราภา  ต๊ะน้อย
4. นางสาวปุญชรัสม์  บุตรชา
5. นางสาวสุนารี  เขียวสลับ
 
1. นายธนพล  วังสมบัติ
2. นางสาวพรทิพย์  บุญรุ่ง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงดุสิตา  ตันติเพชราวรรณ์
2. เด็กหญิงธนิตา  เทพบุญเรือง
3. เด็กหญิงนภากานต์  บ่อคำ
4. เด็กชายภูสิทธิ์  รุจิระพงศ์
5. เด็กชายอลงกรณ์  ศรีโพธิ์
 
1. นางสาวนิปัทม์  ทิพยกมลพันธ์
2. นางสมสุข  พยัฆเนตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.8 เงิน 39 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวจตุรพร  สิทธิสุข
2. นางสาวณัฐกาญจน์  กุณาตรี
3. นายนฤนาถ  สิงห์คำ
4. นางสาวสุคชา  วัฒนจิรกุล
5. นางสาวอาภัสรา  วังทิพย์
 
1. นางอารีรัศฌิ์  พงศ์พัฒนะนุกุล
2. นายอานนท์   กัวตระกูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฐิตา  จุมพิศ
2. เด็กหญิงธารภา  อู่โชตนานันท์
3. เด็กหญิงนารากร  ประกอบการ
4. เด็กหญิงพิชญา  วุฒิเจริญ
5. เด็กหญิงพิชญา  ชินเทพ
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
2. นางสาวนิสิตา  แมตเมือง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.5 เงิน 30 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวรัชนีพร  กลิ่นประทุม
2. นางสาววชิรา  ทัศนเวทิน
3. นางสาวสุกัญญา  สุธรรม
4. นายอนุสรณ์  ทะสุมา
5. นางสาวอุไรพร  แขมน้อย
 
1. นางสุภาพ  กรุณา
2. ดร.วิทิตา  สุขทั่วญาติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.2 ทอง 12 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  หล่ายข้าม
2. นายณัฐพงศ์  เมืองมาน้อย
3. นายณัฐพล  ขวดแก้ว
4. นายตะวัน  ฉายา
5. นายธีรพงศ์  ปินนิล
6. นางสาวนฤมล  การะวงศ์
7. นางสาวนุจรี  จันทร์มีทรัพย์
8. นางสาวปรียามล  ทรัพย์ส่ง
9. นายพัชรพล  สุขมี
10. นางสาวมณีพลอย  กาญจนะ
11. นางสาวมัลลิกา   คนบุญ
12. นางสาวยุวดี  บุญมาภิ
13. นางสาวรัชนีกร  หงษ์สิบสาม
14. นายวัชรพล  แก้วตีน
15. นางสาวสิรินธรณ์  อุดคำมี
 
1. นางวรนันท์  คำลือ
2. นางลำดวน  อินทนานนท์
3. นางสุวพร  รัตนชมภู
4. นายชัยวิรัตน์  เสาร์แดน
5. นางจิตพรรณ  ปัญญาแฝง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.1 ทอง 29 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ทารินทร์
 
1. นางนันทกา  ช้างน้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 19 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายสิทธินนท์  สิงห์อ้อย
 
1. นางวีณารัตน์  พรมมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ฝาเรือนดี
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ม้าแก้ว
 
1. นางวีณารัตน์  พรมมา
2. นางพิกุล  เข้มขัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายนราวิชญ์  คันทะมูล
2. นางสาวนิธิปรียา  สมบุตร
 
1. นางคัทลียา  กันกา
2. นางรำพรรณ  ชิณทวรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวจรัสรวี  สุรวงค์
2. นางสาวชญานิศ   ปริรัมย์
3. นางสาวฑิตยา   ปรีเปรมโมทย์
4. นางสาวนิตย์ประภา   คิดชอบ
5. นางสาวศุภนุช   ไวทยะสิน
6. นางสาวศุภีพิชญ์   ทองประไพ
7. นางสาวสุดารัตน์   บุญเรือง
8. นางสาวอรณิชา   มณีจักร
9. นางสาวอังคณาพร   ชำนาญธรรม
10. นางสาวแพรวพรรณ   ภัทรภูรีบุตร
 
1. นางสาวนิตยา   คำหน่วย
2. นายอานนท์   กัวตระกูล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวัฒนา  เหลี่ยมศรี
2. เด็กหญิงทิพย์ปภา  ยาสมุด
 
1. นายศรัณย์  ตรีเจริญ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายพงศธร  ประภากมล
2. นางสาวเกศกนก  ฟองคำ
 
1. นางสาวปรารถนา  พรินทรากุล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  กาศเกษม
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวญาดา  ศาสตร์นอก
 
1. นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 1. เด็กหญิงอังคณา  พานพบ
 
1. นายสงกรานต์  ตักเตือน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวศุภิสรา  อ่อนน้อม
 
1. นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถวายจีน
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาววีนัส  นวลคำ
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จานแก้ว
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวสุพิชชา  พูนชัย
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายดุลยวัต  สุธรรม
2. เด็กหญิงนพภัสสร  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  ขันทอง
2. นางสาวสราภรณ์  วอนสร้อย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพัชรพล  หนองกาวี
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายชานน  คำมูล
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  เพชรรัตน์พันธุ์
2. เด็กชายภูรินทร์  กิตติเจริญเนตร
3. เด็กชายศุภชัย  กินรีโดน
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  ขันทอง
2. นางสาวสราภรณ์  วอนสร้อย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายธนกฤต  เขื่อนเก้า
2. นายธนภูมิ  สีโวหะ
3. นายภูวรินทร์  เชิดฟ้อน
 
1. นายพรศักดิ์  สิงห์น้อย
2. นายเพียร  ทองหมื่น
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงเพชรฤทัย  บุตรศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายธนบูรณ์  ป้องภัย
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายฤทธิรงค์  ฝั้นนุวงค์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายชนน  สิงห์นันท์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.1 ทอง 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วิหก
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  วิหก
2. เด็กหญิงกัญญารินทร์  ปัญโญ
3. เด็กชายชนกันต์  อินตุ้ย
4. เด็กหญิงชนิตา  เวียงโอสถ
5. นางสาวชนิตา  ภักดีวิวัฒน์
6. เด็กหญิงณัฐชรินันต์  ตระกูลกฤตศิลป์
7. เด็กหญิงธนิสรา  อนุรักษ์นา
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  สันทัด
9. เด็กหญิงธัญชนก  กันตะนา
10. เด็กหญิงปราญชลี  ยวงแก้ว
11. เด็กหญิงพิชชานุช  ฉิมภารส
12. นางสาววลัยพรรณ  ดวงหอม
13. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยเมฆา
14. เด็กหญิงอังคณา  พันดวง
15. เด็กหญิงเพชรฤทัย  บุตรศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 62.4 ทองแดง 10 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมุทระกพงศ์
2. เด็กชายกิตติภณ  จันทร์คร
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  มณีพันธุ์
4. เด็กหญิงจิตรานุช  สายถิ่น
5. เด็กชายชยณัฐ  จักรกิจ
6. เด็กหญิงณฐพร  สวนผล
7. เด็กชายณัฐจิราภรณ์  จิตพยัค
8. เด็กชายธาดา  สายถิ่น
9. เด็กหญิงพรนับพัน  ชุมภูยาละ
10. เด็กชายภาณุพงษ์  ชัยโสดา
11. เด็กชายเจนจบ  บุญสำรี
12. เด็กชายเจษฎากร  เพื่อนฝูง
 
1. นายสำเริง  ดวงแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 11 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายชลันธร  สุนทรพิทักษ์
2. นายธนภัทรา  ชาป่ง
3. นางสาวภาวินี  หร่ายชี
4. นายวรปรัชญ์  สุขเสน
5. นางสาววันทนีย์  แสนคำเมืองฤทธิ์
6. นายสิรภพ  คูณเจริญสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
2. นายประสาทพร  ้เสนาสุทธิพร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวกฤติยา  วันมหาใจ
2. นายกิตติพล  เหลื่อมทน
3. นายกิตติวุฒิ  สืบคัด
4. นายกิตติศักดิ์  สมอุ่น
5. นางสาวฉัตราพร  ฉิมจักร
6. นางสาวณัฐกานต์  บุญเทศ
7. นางสาวณัฐภัสสร  แสงคำมา
8. เด็กหญิงณัฐวรา  กัลยา
9. นางสาวณิชา  ขึมจันทร์
10. เด็กหญิงดนิสา  มหายศ
11. เด็กหญิงธนกาญจน์  วงศ์สุวรรณ
12. นายธนากร  ราชฟู
13. นางสาวธันยชนก  ถิ่นสุข
14. นายนนธวัช  หล่ายแปด
15. นายปฐวี  แสนย้าง
16. เด็กหญิงปัทมา  จริตธรรม
17. นางสาวปิยะธิดา  โมลา
18. นายพัฒนพงษ์  ดอกหอม
19. นางสาวพิกุลทอง  ย่างรวิไพศาล
20. นางสาวพิณลักษณ์  กุลวงศ์
21. นางสาวพิสมัย  ฉลาดเลิศทวี
22. เด็กชายพีรภัทร์  เพาะเจาะ
23. นางสาวมณิชญา  สุดประเสริฐ
24. นางสาวมนต์นภา  แสนโซ้ง
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยี่เผติ๊บ
26. เด็กหญิงวลัยพร  ใจธิ
27. เด็กหญิงศรุตา  ยินดีสุข
28. เด็กชายศิริรุ้ง  ทองคำ
29. นายศุภวัทน์  วุฒิ
30. เด็กชายสมชาย  ตันอด
31. เด็กชายสุทธิกานต์  น้อยแก้ว
32. นางสาวสุภาวรรณ  ลักษณะ
33. เด็กหญิงสุมัณฑนา  บริบูรณ์คติ
34. นายเกริกพล  ละอุ่ง
35. นายเกรียงศักดิ์  กิตติไชย
36. เด็กหญิงเกศินี  กลางบุรัมย์
37. นายเกียรติศักดิ์  คำเหลือง
38. นายเจษฎากรณ์  มะโนโฮ้ง
39. นายเนติพงศ์  แก้วเกตุ
40. เด็กหญิงแพรทองธาร  วิศาลทรัพย์
 
1. นายเจษฎา  อุดถาน้อย
2. นางสาวรัฐติกร  จิรัฐตการ
3. นายดำรง  อินขุนทร์
4. นายณัชชา  เด็ดขาด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายกรกฏ  หมื่นยา
2. นางสาวจีราภรณ์  พวงคุ้มชู
3. นางสาวจุฬารักษ์  คำลือ
4. เด็กชายชนเดช  เจริญผล
5. นางสาวณิชาภัทร  จันทรเสนา
6. นายธนพล  สกุลปราโมทย์
7. นางสาวธิติยา  ภิบาล
8. นายนพคุณ  วังกาวรรณ์
9. เด็กชายนพเก้า  มีปัญญา
10. นางสาวนภารัตน์  วงศ์ชมภู
11. นางสาวนรีกานต์  มันต๊ะแก้ว
12. นางสาวนลินนิภา  สองใจ
13. นางสาวบุญยานุช  โพธิน
14. นายพุฒินันท์  ลาดไหล
15. นางสาววริยา  ขวดแก้ว
16. นายวิชชุกร   จันทร์เพ็ญ
17. นายวุฒินันท์  คนบุญ
18. เด็กชายศตวรรณ  อังกาวรรณ
19. นายศักรินทร์  อินต๊ะสุข
20. นายศุภวิชญ์  จิตประสาร
21. นางสาวสายพิณ  ปะละใจ
22. นางสาวสุกัญญา  เชื้อรักษ์
23. นางสาวสุดารัตน์  ใจวุฒิ
24. นางสาวสุภัทรวดี  วีระคำ
25. เด็กชายอภินัทธ์  วังลึก
26. นายอภิสิทธิ์  ทองอินทร์
27. นายอลงกรณ์  ใจชิน
28. เด็กหญิงเนตรนารี  พุฒสี
29. นางสาวเฟื่องฟ้า  สลักหล่าย
 
1. นางสุวพร  รัตนชมพู
2. นางสงกรานต์  สุกิน
3. นายพีรพล  ทะกา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายณรงฤทธิ์  ปลาลาศ
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 21 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายเอกมล  แอบเงิน
 
1. นายพูลเทพ  ใบกันทา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงแพรทองธาร  วิศาลทรัพย์
 
1. นายเจษฎา  อุดถาน้อย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.99 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวมัลลิกา  ใจนันท์
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายสุกิจ  หล้าโลก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายเอกมล  แอบเงิน
 
1. นายพูลเทพ  ใบกันทา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตกานต์  ศรีเลิศ
 
1. นายพูลเทพ  ใบกันทา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุชานันท์  นาควิจิตร
 
1. นางสาวนิติตา  แมตเมือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.66 เงิน 13 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายธาราเขต  คณะนัย
 
1. นางสาววัชราวดี  แสงทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายฉัตรมงคล  บุญสวรรค์
 
1. นางสาวเสาวนิต  แสงสุพรรณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เรือนคำ
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุชานันท์  นาควิจิตร
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายสุกิจ  หล้าโลก
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.6 เงิน 21 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายโอภาส  รัตนชมภู
 
1. นางสาวเสาวนิต  แสงสุพรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวภัทราพร  สติดี
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  ศรไชย
2. เด็กหญิงกรกนก  คำขาม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กวาวทองธวัฒน์
4. เด็กหญิงชลธิณี  คงบา
5. เด็กชายชินดาวัตร  ตั้งประเสริฐ
6. เด็กชายชูชัย  ชาติเจริญ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สันป่าแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐิดา  วุฒิโอสถ
9. เด็กชายทักษิณ  รัตนชมภู
10. เด็กชายธนวัฒน์  ลือโฮ้ง
11. เด็กหญิงธนัชพร  สายเส็น
12. เด็กหญิงธนิดา  แก้วสมนึก
13. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สมมิตร
14. เด็กชายธาราเขต  คณะนัย
15. เด็กหญิงธิติพร  วงค์วาร
16. เด็กชายนวพล  ว่องวิศิษฎ์สกุล
17. เด็กหญิงนำพระพร  ศรีศันสนีย์
18. เด็กชายปทิต  วงศ์วิ่ง
19. เด็กหญิงปพิชญา  ตอนปัญญา
20. เด็กหญิงปภัสสร  เมืองเอก
21. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ก้อนคำ
22. เด็กหญิงปัทมพร  ติลา
23. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินคำปัน
24. เด็กหญิงพิมพกานต์  อุประแสน
25. เด็กหญิงภัทราวดี  บานเย็น
26. เด็กชายภูมิรพี  หล่ายเจ็ด
27. เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียรพงษ์
28. เด็กหญิงรินรดา  ปะทะนมปีย์
29. เด็กหญิงวรัญญา  จักรจาย
30. เด็กชายวิทวัส  ขันเพชร
31. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  นาหลวง
32. เด็กชายศราวุฒิ  หงษ์เจ็ด
33. เด็กชายศิริชัย  ยศอาลัย
34. เด็กชายศิวพงษ์  ปิงใจ
35. เด็กหญิงศุภิสรา  สีดารักษ์
36. เด็กหญิงสิริกันยา  สุรจิต
37. เด็กหญิงสุชานันท์  พรมมา
38. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณติวงค์
39. เด็กหญิงอาภาศิริ  วังมี
40. เด็กหญิงเปรมญดา  ชื่นสมบัติ
 
1. นางจีราพร  วุฒิการณ์
2. นายสุวัจน์  ดีตันนา
3. นายนพพร  วุฒิการณ์
4. นางสาวนิตยา  สามะณี
5. นายชัยวัฒน์  เวียงนาค
6. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
7. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
8. นางสาววัชราวดี  แสงทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 9 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายกมล  ชื่นเมือง
2. นางสาวกัลยกร  นันต๊ะปัน
3. นางสาวกาญจนา  นุ่มนวน
4. นางสาวจินตนา  สร้อยสาย
5. นางสาวจุฑารัตน์  ชมพูชัย
6. นายฉัตรมงคล  บุญสวรรค์
7. นางสาวชนิสรา  ดอกจำปา
8. นางสาวณัฎฐณิชา  สุขผ่อง
9. นายณัฐวรรธน์  ใจเย็น
10. นางสาวนัทธมน  เชียงแอ้ม
11. นางสาวนันธ์หทัย  สมใจ
12. นางสาวนิตยา  จันอูน
13. นางสาวปณิดา   ธงสิบสอง
14. นายปิยะภัทร  ไพรสิงห์
15. นางสาวปิศิกานต์  ชมพูน้อย
16. นางสาวพนิตตา  สุนันต๊ะ
17. นางสาวพรหมภัสสร  วุฒิ
18. นางสาวพิมพกานต์  กวางร้อง
19. นางสาวภานุมาษ  กำยาน
20. นางสาวยศวดี  ใจเย็น
21. นางสาวรัชตาภรณ์  ม้าทอง
22. นางสาวรัตติยากรณ์  แสงโป่ง
23. นางสาวลัคขณา  โนต๊ะยศ
24. นางสาววชิราภรณ์  วิเชียรกันทา
25. นางสาววราภรณ์  ชาวล้อม
26. นายวัชระ  ไก่ทอง
27. นายวันชัย  เชอกอ
28. นางสาวศษุภา  เสียงสูง
29. นางสาวศิริขวัญ  ขันมะณี
30. นางสาวศุภมณฑา  ธิจีน
31. นางสาวสมฤดี  เกี้ยวสันเทียะ
32. นางสาวสิราวรรณ  สมเพาะ
33. นางสาวสิรินยา  สีแดง
34. นางสาวสุณิสา  ไชยบุญเรือง
35. นางสาวสุธีรา  มาอุ่น
36. นายอนุชิต  หาทวี
37. นางสาวอลิสา  สมสุข
38. นางสาวโขมพัตถ  แทนวงษ์
39. นางสาวโสมนภา  คำมา
40. นายโอภาส  รัตนชมภู
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
3. นางสาววัชราวดี  แสงทอง
4. นายนพพร  วุฒิการณ์
5. นายสุวัจน์  ดีตันนา
6. นายชัยวัฒน์  เวียงนาค
7. นางจีราพร  วุฒิการณ์
8. นางสาวนิตยา  สามะณี
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โสมงคล
2. เด็กชายณฐกร  สวนสวรรค์
3. เด็กชายธนกฤต  ขัติโย
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุปัญญา
5. เด็กหญิงธีรกานต์  ประสารยา
6. เด็กชายพฤทธิ์  ดวงอาทิตย์
7. เด็กชายวรยุตต์  เทียนสมจิตร
8. เด็กหญิงวริศรา  ลือโฮ้ง
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุวรรณา
10. เด็กชายเฉลิมรัฐ  ขัดแก้ว
 
1. นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา  มูลเมือง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ไชยวงค์
2. นายชาติมนตรี  วิริยสังวรกุล
3. นายทัศน์พล  เกิดสุข
4. นายพงศ์ภรณ์  พุทธิวุฒิ
5. นางสาวลลิตภัทร  อุดสี
6. นางสาวลักษิกา  อุดสี
7. นางสาวศศิธร  ขอนดอก
8. นายอัครเทพ  ฟองแก้ว
9. นายเสกสรรค์  คำมณี
10. นางสาวโยธกา  บุญยงค์
 
1. นายเลิศชาย  รัตนะ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐติยา  วีระคำ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชอบธรรม
3. เด็กหญิงธันชนก  หมื่นโฮ้ง
4. เด็กหญิงปาณิศา  โฉมยงค์
5. เด็กหญิงวิภาวี  อิ่มประไพ
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ฟูธรรม
 
1. นายชิษณุ  สมบูรณ์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ดอกพิกุล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  งามดี
3. เด็กหญิงธัญจิรา  มีมนต์
4. เด็กหญิงนลพรรณ  อานิล
5. เด็กหญิงมนปริยา  โลกคำลือ
6. เด็กหญิงวงศ์รวี  พจนา
 
1. นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา  มูลเมือง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จินารักษ์
2. นางสาวกรุณาวดี  กันทะวงศ์
3. นางสาวมุทิตา  ไฝ่ใจ
4. นางสาววิภารัตน์  ทองศิริประเสริฐ
5. นางสาวศศิวิมล  ฟองคำ
6. นางสาวศิริรัตน์  รัตนแพทย์
7. นางสาวอัศวีณา  สุธิกุลนันท์
8. นางสาวโยธกา  บุญยงค์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นายเลิศชาย  รัตนะ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  เทพนามวงศ์
2. เด็กหญิงชนาภา  โกสีย์ศิริกุล
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  โคตสุวภา
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
5. นายณัฐชนน  บุญเทพ
6. เด็กหญิงณัฐวรา  ธนานุศักดิ์
7. เด็กหญิงธัญย์ชนก  แควชล
8. เด็กชายปฐมพงศ์  สันธนประกิติ
9. เด็กหญิงปวริศา  เวียงหก
10. เด็กหญิงพัชรี  จองแค
11. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สุวรรณกาศ
12. เด็กหญิงพุทธรักษา  วังป่า
13. เด็กหญิงภัททิยา  เป็กทอง
14. เด็กชายภูธร  ใหม่แก้ว
15. เด็กหญิงวรรณยาพร  บัวบาน
16. เด็กหญิงศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจสุระกิจ
2. นางอรพรรณ  บัววัฒน์
3. นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์
4. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัลยกร  ศศิบุตร
2. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
3. นายชมะนันท์  พินิจการ
4. นางสาวณฑริกา  วงค์ฉายา
5. นางสาวณัฐริกา  สุรัฐติกุล
6. นายธีรธัช  โสภารัตน์
7. นายนนทพัฒน์  ถานะวุฒิพงศ์
8. นางสาวผกามาศ  แย้มแขไข
9. นายพงศกร  อรรคสีวร
10. นายมาวิน  วงศ์เจียมรัตน์
11. นายวุฒิภัทร  วุฒิโอสถ
12. นางสาวศตพร  วงศ์ถาวร
13. นางสาวศศิธร  คมขำ
14. นางสาวศัสยมน  โตดิลกเวชช์
15. นายเชตุพน  แผ่นทอง
16. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจสุระกิจ
2. นางภัทราภรณ์  สุวรรณภาพ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายคณนาถ  แสงทิพย์
2. เด็กชายปิยพัฒน์  บุญนิธิพันธุ์
 
1. นางศิวาไล  เตียวกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีปฎิภาณ  อินทเนตร
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.8 ทอง 20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงเมธีนี  ทิพยวงศ์
 
1. นางนพมาศ  หาญยศ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.25 เงิน 13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนฤภัทร  สารวุฒิพันธ์
 
1. นางวิบูลย์ศิริ  ไทยภักดิ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภาวสุทธิ์  สนโพธิ์กลาง
 
1. นายสุธี  ทองวัง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวโอบอ้อม  โอภาสพันธ์
 
1. นางสาวประไพศรี  ห่านตระกูล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายมนัสวัชร์  สุนันท์วงศ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส   จินดาคำ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุชาดา  สารพล
 
1. นางนันทพร  บุริพา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.6 เงิน 8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภาศนีย์  อู่โชตนานันท์
 
1. นางคนึงนิจ  อุตรพงศ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73.08 เงิน 16 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. นางสาวสิตานันท์  เพชราวรรณ
 
1. นางสาวนภัสรา  ถูกจิตต์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกชกร  ใจจร
2. เด็กหญิงณััฐธิดา  สุดแดน
3. เด็กหญิงปภาดา  อภัยกาวี
4. เด็กหญิงพรสินี  คำเหมือง
5. เด็กชายวงศกร  เวียงอินทร์
 
1. นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์
2. นางสาวรัชชา  จานแก้ว
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.6 ทอง 10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติพนธ์  สอนจันทร์
2. นายธนากร   สุรีย์
3. นายธนาวิชญ์  ธรรมจักร
4. นางสาวปพิชญา  บุญเทียม
5. นางสาวอภิชญา    เวชปัญญา
 
1. นางกำไล  ปัญญานันท์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายเทิดศักดิ์  สิงห์คราม
 
1. นางณัฐกาญจน์  ศรีคำยอด
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.38 ทอง 8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสว่างจิตร
 
1. นางสาวสุภาคินี  อิทร์นาก
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวศุภิสรา  สนธิพันธ์ศักดิ์
 
1. นางณภาภัช   สายสนองยศ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปรางวลี  เพ็ชรหาญ
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายเทพพิทักษ์  ทิสม
 
1. นางรวีวรรณ  บุญมา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายวรรณชัย  คำยิ่ง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  อัครสิริโสภา
 
1. นางแสงทอง  หนูแก้ว
2. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาววริศรา  กวาวสิบสาม
2. นายวัชรินทร์  เบญจาธิกุล
 
1. นางสาวนภา  แก้ววรรณดี
2. นางสมศรี  วุฒิเวชช์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตนัย  วันร้อง
2. เด็กชายกิตติธร  วันมหาชัย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยาจิตร
4. เด็กชายจาตุรนต์  ถิ่นจันทร์
5. เด็กชายดุลยวัต  เมาควัน
6. เด็กชายพีรวัส  บึกบัน
7. เด็กชายภูมิน  หมู่น้อย
8. เด็กชายรณภูมิ  เมาควัน
 
1. นายอัชวิน  ทีฆาวงศ์
2. นางสาวนันทรัตน์  อินมา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.9 เงิน 13 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายกมล  ชื่นเมือง
2. นายทักษ์ดนัย  เขตตระการ
3. นายธีรศักดิ์  จิตใจ
4. นายพีรกานต์  พลแหลม
5. นายสิรชัย  เวียงทอง
6. นายสุรเสกข์  หงษ์สินสี
 
1. นายยศไกร  ลำไย
2. นายธีรวัฒน์  คำทิพย์
3. นางดาวรุณี  บัวบาน
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.6 ทอง 10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายจักรพันธ์  กาศโอสถ
2. นายณัฐพงศ์  เทียมดาว
3. นายทศพล  กาทองทุ่ง
4. นายธนวัฒน์  แก้วเสมอตา
5. นายพัชรพล  ปิติธนกาญจน์
6. นางสาวพัทธนันท์  เถื่อนรอด
7. นายศรัณย์  ต๊ะม่าน
8. นายศุภกฤต  จิตพยัค
9. นายเจตนิพัทธ์  บังค่าย
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  บรรเทา
 
1. นายยงยุทธ  อุทธิยา
2. นายณภดล  ขุมเพ็ชร
3. นางสาวนิตยา  คำหน่วย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกันย์ลภัส   ศรีใจวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงธนัชญา   ผาแก้ว
4. เด็กหญิงธันยกานต์   กิจชนม์
5. เด็กหญิงรสริน   ทะตัน
 
1. นางกาญจนา  บัวคำ
2. ว่าที่ร้อยเอกณภัทร   ธุระกิจ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนรภัท   ตั้งคงภัทร์
2. นางสาวประภัสสร   เบี้ยจรัส
3. นายพงศกร  แนวณรงค์
4. นางสาวภานุมาส  สีขวา
5. นางสาวศุภากนก  กองโกย
 
1. นางยุพา  สิทธิอักษร
2. นางนงนาฏ  วงค์คำ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  วิหก
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  นันทะ
3. เด็กหญิงเบญญาพร  กาวีวล
 
1. นายวิทยา  ปันแก้ว
2. นางประเทืองพรรณ  ธรรมสานุกุล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลย์สุดา  สุขคำ
2. นายพิทญาธร  อิ่นแก้ว
3. นางสาวลลิตา  กาศสกุล
 
1. นางสาวสิริกร  ไชยมา
2. นางรำพึง  สิทธิวงศ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.32 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนโซ้ง
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  วรกิจ
3. เด็กหญิงพิกุล  มาตรนอก
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมมี
2. นางชนม์นิภา  ร่องพืช
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.8 เงิน 39 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายทรงยศ  โลกคำลือ
2. นายปิยพงศ์  บรรลือ
3. นางสาวลักษิกา  กันหาประกอบ
 
1. นางบุญศิริ  แม่หล่าย
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 30 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนพล  ทองนพคุณ
2. เด็กชายวิศวรุตม์  บุษทิพย์
 
1. นายศศกร  เฟื่องนิคม
2. นางสุทิน  ยศยาวิไล
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพัชรพร  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ใจคอดี
 
1. นางสาวปวีณา  แนววงศ์
2. นายจตรนต์  สายอุต
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติธัช  สุวรรณหงษ์
2. นายโชคอนันต์  แก้วมณี
 
1. นางสุทิน  ยศยาวิไล
2. นายศศกร   เฟื่องนิคม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรดา  เงินหมื่น
2. เด็กหญิงศุลีพร  ดวงแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด
2. นายพรมเรศ  อินต๊ะวัง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐรัตน์   ปราบปริปู
2. นายนิติภูมิ   อุ่นอารมย์
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางนิรชร  สุขสมศรี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธพร  จันต๊ะโมกข์
2. นายศิวดล  เทียมแสน
 
1. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
2. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79.5 เงิน 13 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  รดกัน
2. เด็กหญิงปัณณพร  จำนงค์ภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด
2. นางวรรณวิภา  เถื่อนชื่น
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.8 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงนันทกา  ใจปัญญา
2. เด็กหญิงมธุรส  แววกิ่ง
 
1. นางสุทิน  ยศยาวิไล
2. นายศศกร   เฟื่องนิคม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.6 ทอง 13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวรัตนาวลี  จันทร์ฉ่อง
2. นางสาวโชษิตา  คำปาแฝง
 
1. นายกณิกนันต์  ดอกบัว
2. นายภาณุพันธ์  ภาคาผล
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 20 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายจักรกฤษณ์  วงศ์ยืด
2. นายพงษ์สันต์  เสนรังษี
 
1. นางปาริชาติ  สำลี
2. นายประเสริฐ  ถิ่นทิพย์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติพร   ยะกะจาย
2. นายณัฐกร   กองกิจ
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางนิรชร  สุขสมศรี
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวรัตติญา  พุฒิมา
2. นางสาวอริสรา  สืบคำปา
3. นางสาวอัญนิการ์  ปัญจ๋า
 
1. นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์
2. นายยุทธยา  ขัดสม
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 19 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  แม่หล่าย
2. นายขุน  ฟุ่มเฟือย
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนชมภู
 
1. นางสุธิชา  ทะสุตะ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 34 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวสุณิสา  จันทะวงค์
2. นางสาวอารียา  เจียงหม่อง
 
1. นางพิวานันต์  ฝั้นเต็ม
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์สูง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายประสพโชค  อุ่นใจ
2. เด็กชายภาติยะ  สระทองคุ้ม
3. เด็กชายอนันตชัย  กันนิยม
 
1. นายไพทูลย์  แสนเสนา
2. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เทศะ
2. นายพรเทพ  ดอนแก้ว
3. นายพัชชากร  พรทวีกันทา
 
1. นายไพทูลย์  แสนเสนา
2. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72.6 เงิน 21 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายกฤตนัย  สุยานะ
2. เด็กหญิงกิตสุดาพร  สิงห์หล
3. เด็กหญิงสุวรรษา  ศรีโพธิ์
 
1. นายสุวิชชา  ไตรกิตติคุณ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. นายจิรายุทธ์  ข้ามหก
2. นายธนากร  ข้ามสาม
3. นายวิกรม  หล่ายแก้ว
 
1. นายมนูญ  มะโนรส
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายจักรธิชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายสิรสิทธิ์  คำยวง
3. นางสาวสุภานันท์  ทิพย์หม้อ
 
1. นางนิภาพร  กันยะมี
2. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 11 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  ปาโผ
2. นายวรเชษฐ์  คำชู
3. นายอนุพงษ์  วิรัตชัยวรรณ์
 
1. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
2. นางนิภาพร  กันยะมี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกชกร  สุปินชมภู
2. เด็กหญิงธดาภรณ์  ถิ่นเดิม
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แดงป่า
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  จูงใจ
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  กันจะนะ
6. เด็กหญิงเอกนรี  เชียงดี
 
1. นางสาวองุ่น  แซ่เฮง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกฤษณา  วงค์เหล่า
2. นายทรงพล  จากน่าน
3. นางสาวธัญลักษณ์  ใจตั้ง
4. นางสาวศิริวิมล  แนวจิตร
5. นายศุกภาร  อุปกิจ
6. นายอนุพงษ์  ทรัพย์สุข
 
1. นางวิภาพร  ไตรวุฒานนท์
2. นางเรณู  มากมาย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงมยุรา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงรวีวรรณ   แซ่ท้าว
 
1. นางมะลิ  ไชยโวหาร
2. นางสาวอุดมลักษณ์  ไหวเคลื่อน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.7 ทอง 21 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิตอาภา  ใจกลม
2. นางสาวศุภนิดา  กิจพรอนันต์
3. นายไตรภพ  คนธรรม
 
1. นางสาวองุ่น  แซ่เฮง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฉัตรวรรณ  วะรินทร์
2. เด็กหญิงชนาภา  วงศ์สูง
3. เด็กหญิงบัญฑิตา  ใจเดช
 
1. นายหัตถชัย  มาบุญธรรม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  สมพันธ์
2. นางสาวสุกานดา  สุระ
3. นางสาวสุรางคณา  ทาก๋า
 
1. นายประเสริฐ  ถิ่นทิพย์
2. นางปาริชาติ  สำลี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.2 ทอง 17 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนิรมล  เพชรรัตน์พันธุ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เหมืองสอน
3. เด็กหญิงพรวิภา  แซ่ยะ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  สมันจิตร
2. นางจินตนา  อินทปัญโญ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.4 ทอง 19 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  มหาวี
2. นางสาวบุษญา  โลกคำลือ
3. นางสาวเจนจิรา  ยาใจ
 
1. นางรำไพ  จอมพรวญ
2. นางสาวจันทิมา  ปรากฏวงษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงวิภาอาภรณ์  แสนโซ้ง
2. เด็กหญิงวิมลนันท์  แสนโซ้ง
3. เด็กหญิงสุพรรณี  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวกัลยากร  เชวงสุข
2. นางมาลินี  ชำนาญณรงค์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. นางสาวบุษบา  เมฆยะ
2. นางสาวประภาภรณ์  วงค์รัตน์
3. นางสาวสุภัสสร  สายถิ่น
 
1. นางณัฐิญาภรณ์  วิทยวิชาอนันต์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เขียวสลับ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 26 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัตรนิดา  ถิ่นแถลบ
2. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ครองสุข
3. เด็กหญิงเมษินี  ตนะวิไชย
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นางณัฐิญาภรณ์  วิทยวิชาอนันต์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มณีนะ
2. นางสาวณัฐกมล  อุดคำเที่ยง
3. นางสาวนิโลบล  กิจเกษมสิน
 
1. นางสุชยา  เจตะภัย
2. นางสาวรัตนา  ทองศิริกุล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ประสงค์
2. นายสิวานันท์  ศรีทัน
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เสร็จกิจ
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
2. นางสุณา  รัตนชีวพงศ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นายชยันต์  เมือกเต็ม
2. นายณัฐนนท์  ชัยมงคล
3. นายภูสมิง  ชื่นบาน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัสส์  จินารักษ์
 
1. นางสาวพรรณิภา  ม้าวิ่ง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 19 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงรติกร  กุมภา
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.7 เงิน 8 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ฉันทะ
3. เด็กชายอนุสรณ์  ทองคำ
 
1. นายภาสกร  บุญทอง
 
159 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายศตวรรษ  วันดี
2. นายไชยวัฒน์  เผือกหอม
 
1. นายสนั่น  ก๋อยฟอง
2. นายเมธี  เปี้ยโฮ้ง
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  วรรณวงศ์
 
1. นายภาสกร  บุญทอง
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร  หมื่นโฮ้ง
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ระวิรุ่ง
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ์
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โสฬส
 
1. นายพีรพล  ทะกา
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายถิรวัฒน์  เทียมทินกฤต
2. นางสาวอรัชพร  กันสืบ
 
1. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
2. นางรุ่งนภา  ขจีจิตร์
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 77.3 เงิน 10 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัตร  บัวระเพ็ชร
2. เด็กชายนพดล  ทนันชัย
 
1. นางภัคมาลย์  ลัมพะบุตร
2. นายยุทธยา  ขัดสม