สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  มะโนยานะ
 
1. นายผจญ  แสนอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาววัลภา  เมืองฤทธิ์
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงประภาดา  คำหลู่
 
1. นางอมรรัตน์  ใจหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 39 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวฐิติสุดา  มะโนมูล
 
1. นางดรุณวรรณ  แก้วมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง 11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  สุภาพ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.25 ทอง 8 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกันตพิชญ์  แก้วเกตุ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.42 ทอง 20 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐพล  ไชยแก้ว
2. นางสาวธีรพร  แสนเป็ก
3. นางสาววริศรา  ฐานะเจริญ
 
1. นางดารุณี  วังหา
2. นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.31 ทอง 26 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคณิศรา  พอจิต
2. นางสาวชลธิชา  เวทย์มนต์
3. เด็กหญิงนิรชา  ไพรหก
 
1. นางเพียงพิณ  ปลอดโปร่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายพิษณุ  กองน้อย
2. เด็กหญิงวิภาดา  กนกกุลเดโช
 
1. นายโชคชัย  เมฆแสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปฎิมากร  ปลาสุวรรณ
2. นางสาวสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
1. นายมณเฑียร  ผาทอง
2. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 33 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  อินสำราญ
 
1. นางสุภาภรณ์  อุตรศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 โรงเรียนเทพนารี 1. นายรติ  คำจันทร์
 
1. นายศราวุธ  ปุญญมัย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวผกาวรรณ  ขันวิเศษ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  ชินนอก
3. นางสาวสุนิสา  นันต๊ะปัน
 
1. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล
2. นางนันท์นภัส  ปิยรัตน์เจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75.7 เงิน 38 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกิติญาภรณ์  เดือนแจ่ม
2. เด็กหญิงณิชกมล  สายยนต์
3. เด็กหญิงพรชิตา  วุฒิโอสถ
 
1. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล
2. นางนันท์นภัส  ปิยรัตน์เจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาววิภารัตน์  ดงพอง
2. นางสาวสาธิณี  ปัญญาปลิว
3. นายอนุวัฒน์  วีจันทร์
 
1. นางฉันท์หทัย  ชาญชัยวีระพันธุ์
2. นายชูวิทย์  รัตนมูลปัญญา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37.1 เข้าร่วม 33 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจีราพัชร  กางสาร
2. เด็กหญิงประภัทศรา  ถาก้ำ
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56.7 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวศิวภรณ์  แก้วสระแสน
2. นางสาวสุริพร  ดวงดาว
 
1. นายศุภชัย  จินะรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายอัครินทร์  พิเนตรเสถียร
 
1. นายนำโชค  บุญชุม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุธาวัลย์  วังแสน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วิทยา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.13 เข้าร่วม 39 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศิมาภรณ์  ฝั้นทอง
2. นางสาวสุภาวดี  สีสุข
3. นายหัสวรรษ  แก้วมาลัย
 
1. นางดรุณี  ช่างเหล็ก
2. นางอารีย์  กวาวสาม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.75 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวกนกพร  ธรรมชัย
2. นางสาวสุนิตา  สุขแผ่นทอง
3. นางสาวสโรชินี  ธนะสมบูรณ์
 
1. นายวันชัย  ทาขาว
2. นายธีรศักดิ์  พรมอ้าย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 43 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณีนุช  อินมา
2. เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงค์กิจสกุล
3. เด็กหญิงอรชา  กระสันต์
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
2. นางวัชรินทร์  เจริญคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวณัฐกมล  เชียงลา
2. นางสาวสุพรรษา  ศุภเรืองพัฒน์
3. นางสาวอำภาพร  อุดทา
 
1. นางศศิธร  ปิลาผล
2. นายวราวุธ  วงศ์ใหญ่
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ร่มโพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงทิพย์ชนก  จารุนากหิรัญ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ร่มโพธิ์ศรีทอง
 
1. นายธัชพล  เจริญคำ
2. นายชูชาติ  เด่นถาวร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพร  แสงเพ็ชรอ่อน
2. นางสาวศศิภา  สีงาม
3. นางสาวอรัญญา  สิงแก้ว
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 38 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิยานันท์
2. เด็กหญิงธัญชนก  รินกอง
3. เด็กหญิงวชิรญา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวเกสินีย์  ลาล่วง
2. นายวีระชัย  จันทร์สุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 21 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายทวีโชค  ชัยสม
2. นางสาวบงกชกร  เวียงนาค
3. นางสาวศุภกานต์  ทะนันชัย
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวปภัสรา  คำปั๋ง
2. นายภาสกร  ไพรสิงห์
 
1. นางสาวอรอุมา  ไชยชนะ
2. นางสาวขจรศรี  สุทธสังข์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกันยากานต์   วิเศษสิงห์
2. นางสาวสมฤทัย   ใจครุฑ
 
1. นายเอกราช   กาศโอสถ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.75 ทอง 7 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปิยโชติ  ชมภูภู่
2. เด็กชายศุภกิตต์  บุรีรักษ์
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนรัตน์  จำนงค์ทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สุทธพันธ์
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายวราวุธ  ลือคำ
2. นายศตวรรษ  เทพจันทร์
3. นายศรัณย์  สองเมือง
4. เด็กชายศุภกิจ  โสภารัตนาจารย์
5. นายอดิศร  ธรรมมา
 
1. นางสาวสุทธีรา  ประมาณ
2. นายมนตรี  เปียงงาม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  อินปั๋น
2. นางสาวนภัสกมล  ถนอม
3. นางสาวปติมาพร  ปุยสาย
4. นางสาวปพิชญา   กันหา
5. นางสาวปิยะลักษณ์   วรินทร์
 
1. นายมนตรี   เปียงงาม
2. นางสาวสุทธีรา   ประมาณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ดอกจันทร์
2. นายพงษ์สิทธิ์  คำสม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ธิติมูล
4. เด็กหญิงสุจิตรา  นุต๊ะจักร์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ตาเป็ง
 
1. นายสุเทพ  กวาวสิบสาม
2. นางปรียานาฎ  วงศ์วรพันธุ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.6 เงิน 44 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกัลยา   ทั่งสี
2. นายคงกริช   คำสอน
3. นางสาวจุฑารัตน์   ท้วมอ้น
4. นางสาวณัฐณิชา   ยศสมดี
5. นางสาวไพลิน   ปุ๊ดลอง
 
1. นางอัจฉรา   ถือคำ
2. นางสาวยุวเรศ   กาศเจริญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรมนูญ  บุญใส
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ทะลอย
3. เด็กหญิงภรนรา  พันธ์ุมณี
4. เด็กหญิงภาวิณี  ของขัน
5. เด็กหญิงสุนทรี  กรจรัล
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นางสาวฐิติภรณ์  กรรณิกา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้ไข
2. นายธนวัฒน์  วีระคำ
3. นายอดิศักดิ์  บุตรจันทร์
4. นายอาทิตย์  บุญมาก
5. นายเกียรติศักดิ์  แก้งจำปา
 
1. นายพงศธร  กวางวิเศษ
2. นายชวลิต  ยอดยิ่ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.9 ทอง 20 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงอรอนงค์   เผ่าตุ้ย
 
1. นายประภาส   อินสา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง 24 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวพิมพ์กมล   ลิดดอก
 
1. นายวานิช   กันทะหล้า
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กชายนฤนาถ   ตันตื้อ
2. เด็กหญิงประภัสสร   แดงปุ่ม
 
1. นางสาวยุวเรศ   กาศเจริญ
2. นางสาวรัชนี   คำจันทา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายปรมินทร์   แซ่บู้
2. นางสาวเกษราภรณ์   คำอุด
 
1. นางสุวิมล   พิพิธจันทร์
2. นางเยาวลักษณ์   สุภาพ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.2 ทอง 23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพร  สายยืด
2. นางสาวณัฐริกา  กาบจันทร์
3. นางสาวทวีผล  สมบูรณ์ธรรม
4. นางสาวธัญลักษณ์  จันต๊ะตึง
5. นางสาวบุญนาง  บุญเทพ
6. นางสาวพิมพิดา  ดวงจักร์
7. นางสาวศิริลักษณ์  กันทะ
8. นางสาวสาวิตรี  มูลทอง
9. นางสาวสุภาวิดา  จิตต์มณีธรรม
10. นางสาวอันพิตรา  สายทอง
 
1. นางสาวมยุรา  ถือแก้ว
2. นายธีระวัฒน์  เวียงนาค
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกรภัทร์  กันวันนะ
2. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
3. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
4. นายณัฏฐวุฒิ   ทองธนโชติกุล
5. นางสาวทิชากร  กุกอง
6. นายธนวันต์  สมัคร
7. เด็กหญิงธีรนาฎ  สืบสวน
8. เด็กหญิงนริศรา  นำลอง
9. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
10. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
11. นายศักดิ์สิทธิ์   พ้องพาน
12. นางสาวอรพรรณ  อุ่นลำ
13. นายอัมรินทร์  สินทรัพย์
14. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
15. นายโชติกา  สุวรรณกาศ
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. นางลำดวน  สังข์ทอง
4. นางสาวอัญชัน  พันทวี
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐพร   อินต๊ะคำ
2. นายนภสินธุ์   ใจจาน
 
1. นายอนันตศักดิ์   ดาวแดน
2. นางสาวศรัณย์ภรฑ์   หงษ์ใจสี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกวินนา   มะนุ่น
2. นางสาวเบญญาภา   ขัดคำ
 
1. นายธนกฤต   รัตนวิมลชัย
2. นายสังวรณ์   อูปเงิน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  โปร่งใจ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายถิรยุทธ์  แก้วมา
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  ขาวพุ่ม
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ซันเซา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 29 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุญโยง
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  สิงห์ศิริ
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  หงษ์คำ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจังคนิภา  ทาแปง
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 42 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลมารค  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงรสริน  สินรวม
 
1. นางภัทรียา  ดังก้อง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงรัตนไพลิน  รัตนสีงาม
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปาณัชชนก  ชมเชย
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายสุรเชษฐ์  เพชรหลาย
2. นายอนุสรณ์  ใจเงิน
3. นายเมธี  ถาป้อม
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนกนันท์  มณีกาศ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญประเสริฐ
3. นายสราวุฒิ  แช่มชื่น
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มณีกาศ
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  กาศวิบูลย์
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายธนากร  เหล่าใหญ่
 
1. นางเพียงพิณ  ปลอดโปร่ง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.7 ทอง 4 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายคันธรุท  ทันจังหรีด
2. นายฉัตรชัย   มุ่นพุก
3. นางสาวชลิตา   ลังก๋าพิมพ์
4. นายปัญญาวุฒิ   พิชญะเดชา
5. นายศุกฤษฏ์   สุภา
6. เด็กหญิงอนัญญา  พลพุฒ
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 75.2 เงิน 11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลสตรี  เขียวหอม
2. นางสาวจศิธา  ปัดเป่า
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สถิตถ์
4. เด็กหญิงณิชกานณ์  ใจไว
5. เด็กหญิงณิชนันท์  ใจไว
6. นางสาวดาวแก้ว  ใจเย็น
7. เด็กหญิงทาริกา  สังข์ทอง
8. นายธนากร  เหล่าใหญ่
9. เด็กหญิงธัญชนก  เวียงสาม
10. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุดสาย
11. นายธีร์ธวัช  เวียงทอง
12. นางสาวนฤมล  ทับบุรี
13. เด็กหญิงบุญญารัตน์  จันตาคำ
14. นายปองกาต์  ก่อกอง
15. เด็กหญิงพรทิพา  ผาทอง
16. เด็กหญิงพลอยสวย  พูลสังข์
17. นางสาวพัชรินทร์  คงมาศ
18. เด็กหญิงพิชญดา  ปลาเงิน
19. นางสาวภัคจิรา  กินร
20. นายภาสกร  แสงทอง
21. นางสาวมณฑิตา  สุระวงศ์
22. นางสาวมณฑิรา  สุระวงศ์
23. นางสาวมาริษา  สิทธิ
24. เด็กหญิงมินลนี  ชนม์ญาณ
25. เด็กชายวชิรพงศ์  เชื้อสิงห์
26. นางสาววรัญญา  กวาวสนั่น
27. เด็กหญิงศิริยากร  ดอกผึ้ง
28. นางสาวศุธิสา  เลี่ยมกิตติพันธ์
29. นายศุภกร  คงยืน
30. นายสรายุทธ  ทองแจ้ง
31. นางสาวสุชาดา  ดวงดาว
32. นางสาวหนึ่งฤทัย  หงษ์ทอง
33. นางสาวอนุชิตา  จินดาขัด
34. เด็กหญิงอรนภา  อิมทร์สน
35. นายอัครวีร์  จอมนาสวน
 
1. นายสุรศักดิ์  วิชัยทา
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
3. นางภัทรียา  ดังก้อง
4. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
5. นายพจนพล  ญาณบุตร
6. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
7. นายสหชัย  โตดิลกเวชช์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.75 ทอง 10 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกานติมา  ตาแว่น
2. นายกิตติภณ   เตชะมา
3. นายคันธรุท   ทันจังหรีด
4. นายฉัตรชัย   มุ่นพุก
5. นางสาวชณัญธิดา  กาละมา
6. เด็กหญิงชลิตา   ลังก๋าพิมพ์
7. นางสาวชุติกานต์   วิชาดี
8. นายณัฐพล   ยศเป็ง
9. นางสาวดามาส   เรืองฤทธิ์
10. นายทัศน์พล   วงค์ทาเหลือง
11. นายธนกฤต   บุญอาจ
12. นางสาวธารารักษ์  สายแก้ว
13. นางสาวนรมน  จันทร์ย้น
14. นายปัญญาวุฒิ   พิชญาเดชา
15. นางสาวพัชรีพร  จันทร์แก้ว
16. นายพาโชค    ไชยโย
17. เด็กหญิงพิชญา   สุริยะวงศ์
18. นายพีระพงษ์    ชมภู
19. เด็กหญิงมธุนิภา  วันแว่น
20. นายมนัส    ขันคำ
21. นายรัฐพงษ์   สุขแก้ว
22. เด็กชายศุกฤษฏิ์  สุภา
23. นางสาวศุภิสรา   ต๊ะมะนิล
24. นางสาวสมญา  พรมเสน
25. นายสัตยา  สัทชาพงษ์
26. นางสาวสุดาพร   จะวะนะ
27. เด็กหญิงสุทธิดา  วังแฟน
28. นายอัครชัย  ถาหล้า
29. นายเขมนันท์   นันทะโชติ
30. นางสาวเบญญา    เมืองมา
31. นางสาวเบญญาภรณ์   ศรีบัวบาน
32. นางสาวเมทินี   วิตท์ฟิลต์
33. นางสาวแพรพลอย  ภู่ดำรงค์
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
2. นายปัญญาวุฒิ  พิชญาเดชา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงศ์  ธรรมจักร์
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูถมลาย
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.02 ทอง 15 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวศุภิสรา   ต๊ะมะนิล
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  มุทาพร
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.1 เงิน 33 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวเพชรผกา  ทองโชติ
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสหรัฐ  ทรัพย์เกิด
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 16 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสร   ปัญญาทอง
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 32 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวศิริกาญจน์  มงคลพุทธิภักดิ์
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.3 เงิน 31 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธินนท์  มั่งมูล
 
1. นายพจนพล  ญาณบุตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายอานนท์  ศรีโชค
 
1. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่เฮ้า
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกรีตาพันธ์  ช่างไม้
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญางาม
3. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชะลอม
4. เด็กชายพิชยุตม์  ขุนเงิน
5. เด็กชายยุทธนา  เนียมสลุด
6. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ดอยลอม
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขันคำ
8. เด็กหญิงอภิรดี  อบแสงทอง
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
10. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกรภัทร์  กันวันนะ
2. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
3. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
4. นายธนวันต์  สมัคร
5. นายนัฎฐวุฒิ  ทองธนโชติกุล
6. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
7. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
8. นายศักดิ์สิทธิ์  พ้องพาน
9. นายอัมรินทร์  สินทรัพย์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เทียนทอง
2. เด็กหญิงธนัชญา  ชำนาญ
3. เด็กหญิงนุชิตา  จูบบรรจง
4. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ดอยลอม
5. เด็กหญิงสิริกัลญา  มาดหมาย
6. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
2. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
3. นางสาวทิชากร  กุกอง
4. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
5. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
6. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางสาวศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เทียนทอง
3. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญางาม
4. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชะลอม
5. เด็กหญิงทวินันท์  ชอบธรรม
6. เด็กหญิงธนัชญา  ชำนาญ
7. เด็กชายพิชยุตม์  ขุนเงิน
8. เด็กชายยุทธนา  เนียมสลุด
9. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ดอยลอม
10. เด็กหญิงสิริกัลญา  มาดหมาย
11. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขันคำ
12. เด็กหญิงสุทัศนี  ไพรสันต์
13. เด็กหญิงอนุชิตา  จูบรรจง
14. เด็กหญิงอภิรดี  อบแสงทอง
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
16. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 24 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธิน่าน
2. นายกิตติชัย  วิไลวรรณ
3. นายก่อเกียรติ  สายตา
4. นางสาวชนาทิพย์   อินปวก
5. นายณัฐนนท์  สนธินอก
6. นางสาวนิศารัตน์  ใจบุญ
7. นางสาวพรทิพย์  ถาป้อม
8. นายศิริชัย  กันธิยะคำ
9. นางสาวศิริรัตน์  กองลี
10. นายสรรเพชร  จิตรประเสริฐ
11. นางสาวสัญชนก  เขยฟู
12. นางสาวสุกันยา  ตันรินทร์
13. นายอิทธิพันธ์  ปัญญาใจ
14. นายเกริกพล  สิงห์คำป้อง
15. นายเกียรติศักดิ์  สุขหลอ
16. นางสาวโชติกา  ประทุม
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
2. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิติการณ์
3. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
4. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผัดสัก
2. เด็กชายธวัชชัย  รวดเร็ว
3. เด็กชายนฤเทพ  สุพัฒน์
4. เด็กชายหัสนัย  ซิวชื่น
5. เด็กชายอรันตชา  เทียนทอง
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
2. นายยุทธพงศ์  จองคำ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.4 ทอง 12 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายนวมินทร์  ม้าห้วย
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรัชญา  จันทร์หมื่น
 
1. นางคนึงนิตย์  ชวนมา
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 29 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายญาณุวัฒน์   ฝั้นแบน
 
1. นางโสรัจจ์   นันตา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายจีรวัฒน์  แปลงเรือน
 
1. นางประภาศรี  สุวรรณเกษม
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 33 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  หมื่นอาษา
 
1. นางแสงอรุณ  หีบจินดา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 28 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายนราธิป  เรือนคำ
 
1. นางจิณณรัตน์  พยุงผลชัยสาร
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.26 ทอง 4 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายณัฐชนน  อรุณ
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.91 เงิน 7 โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวทณัฐพร  เล้าตระกูล
 
1. นางชุลีพร  กันเดช
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  รัตนกรจินดา
3. เด็กหญิงธนธรณ์  แพทย์รังษี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เที่ยงตรง
5. เด็กหญิงเกวลิน  ทีทัศน์
 
1. นางประไพศรี  ธนะภาษี
2. นายไกรพล  แก้วกัน
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 28 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนัชญา  กาอ้วน
2. นางสาวน้ำฝน  นวลวงค์
3. นางสาวรัตติกาล  เขื่อนเพ็ชร
4. นายวรรณชัย  กาอ้วน
5. นางสาวหนึ่งหทัย  พรมเสน
 
1. นางชุติกาญจน์  ทอดเสียง
2. นางอังสุรวดี  ปัพรังษี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.98 เงิน 30 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เชิงแก้ว
 
1. นายไพรชยนต์  สิทธิยศ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.7 เงิน 37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายวิริยะ  ขยายเสียง
 
1. นางสาวจิตตรัตน์  วีระชาติ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฟูจุมปา
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ   ปิงสอน
 
1. นางสาวอุมาภรณ์   ไผ่คำ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 51.7 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวนาตยา  ศรีวิชัย
2. นายภูมินทร์  สันวงค์
 
1. นายสถาพร  พันธุประยูร
2. นางอนงค์  ขีปนวัฒนา
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.32 ทอง 6 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายกฤชพล  ดีดพิณ
2. เด็กชายดรัล  หมั่นขีด
3. เด็กชายธนากาญจน์  อินมงคล
4. เด็กชายนารากร  ทุ่งล้อม
5. เด็กชายวงศธร  อุ่นใจน้ำ
6. เด็กชายศิรวรรษ  ธนูศิลป์
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  วิวุฒิ
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  สิทธิผล
 
1. นายอนุชา  แก้วประเสริฐ
2. นายนรินทร์  กุมภา
3. นายธนชัย  เหล่างาม
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพนารี 1. นายกิตติวรา  จักรยาโน
2. นายจตุรวิตต์  รักวงษ์ไทย
3. นายณัฐกานต์  ศรีพรหมชัย
4. นายสุริยา  สุทธิพันธ์
5. นายเอกปกรณ์  ขอบใจ
6. นายไกรสิทธิ  แก้วสีขาว
 
1. นายคงฤทธิ์  กุมภา
2. นายเอนก  ชัยชนะ
3. นายศราวุธ  ปุญญมัย
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.2 เงิน 35 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวณรัตน์ฏิพร  ทองหนัก
2. นายณัฐพงศ์  แสนอินทร์
3. นายณัฐวุฒิ   ยะยวง
4. นางสาวนิโลบล   วงศ์เมือง
5. นายพีระพงษ์  ใจขอด
6. นางสาวภัทรินทร์   เทวิน
7. นายมานัส   ลาพิตร
8. นางสาวรัชฎาภรณ์  จอมปิง
9. นางสาวสุภนิดา  ติ๊บปะละ
10. นางสาวเบญจมาศ   เขียวติ๊บ
 
1. นางสาวพันธิการ์    จันทร์สว่าง
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์   แก้วบังวัน
2. นางสาวดวงฤทัย   อ้ายซอง
3. นายปวัตน์   วงค์ปินตา
4. นางสาวสุภาวดี   วงษ์สิน
5. นายอัครพงษ์   ดีดอก
 
1. นางจันทนา   วังกาษร
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจริยา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงวริษา  เสียงหวาน
3. เด็กหญิงสมฤทัย  เวียงสาม
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
2. นางกชกร  กึกก้อง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวนิศามณี   วันมูล
2. นางสาวพนิดา   อินพระยา
3. นางสาวอภิญญา    ป่าคา
 
1. นางวาสนา   ชมภูมิ่ง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.01 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กวางเต้น
2. เด็กหญิงปวีร์นุช  เหล่าสูง
3. เด็กหญิงพิมลพร  สร้อยสาย
 
1. นางประเทียน  ทุ่งสิบสี่
2. นางพิชญาณัฎฐ์  ทิพย์เนตร
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 38 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพนิตสุภา  เสงี่ยมเล็ก
2. นางสาวมัตติกา  แต้มมณี
3. นางสาวอารยา  ม้าทอง
 
1. นางสาวอรกรานต์  สุกใส
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 37 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  เอ้ยวัน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ต่ออิ่น
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 25 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคฑาหัสต์  เหล่ากาวี
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  อุตมะนะ
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปัณณวิชญ์  เกตุวราภรณ์
2. นางสาวเปรมยุดา  ดอกแก้ว
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  หล้าตัน
2. เด็กชายอนุภัทร   อินทนิล
 
1. นางสาวประกายเพชร   เอ้ยวัน
2. นางสาวอัษฎาพร   ธีรกุล
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายสันติ  สุขแผ่นทอง
2. นายอรรถพล  ท้วมอ้น
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายวัชรกร  ชัยลอม
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกชกร  อินทรศร
2. เด็กหญิงรวิสรา  จิตตประมวลบุญ
 
1. นายคงฤทธิ์  กุมภา
2. นายอนุชา  แก้วประเสริฐ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพล  ดาวแดน
2. เด็กหญิงเจนนิสา  วงศ์ไวโรจน์
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.8 เงิน 12 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงจรรยา  ใบบัว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวุฒิ
 
1. นายคงฤทธิ์  กุมภา
2. นายอนุชา  แก้วประเสริฐ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปราณี  คำปิยะ
2. นายพิทยาธร  อ่อนคำ
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลุตา  โกยทอง
2. นายปณิธาน  ทองกาบ
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 16 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธรรมชาติ  สุรินทร์
2. นายศรัณธ์  เสนาป่า
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์จิตร
2. เด็กหญิงจอมสุรางค์  ผาทอง
3. เด็กหญิงปวริศา  คำหม่อม
 
1. นางนารี  สุขมี
2. นางสาวยุภาภรณ์  ธนานุศักดิ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 25 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ยาหมู
2. นางสาวชนนิกานต์  จริตงาม
3. นางสาวลัดดาวัลย์  ม่วงคุ
 
1. นางนารี  สุขมี
2. นางสาวนภาพร  สมศักดิ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 22 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวลัลห์ลลิต  เกี๋ยงคำ
2. นายสิทธิพล  บวรภัค
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุตรดี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  กาศสกุล
3. เด็กชายศาสตรพล  ปานปาก
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นางปภาวี  บัณฑิต
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายกิตติพันธ์  สิทธิคำ
2. นายพุทธพงศ์  วงศ์ดี
3. นายมนตรี  อินทร์สำราญ
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นางปภาวี  บัณฑิต
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 7 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ชุมภูบาง
2. เด็กชายวุฒิชัย  สาบุตร
3. เด็กชายสหัสวรรษ  วิชัยหอม
 
1. นายกฤชณ์พีรัช  ชลยศปกรณ์
2. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายฐานุ  พื้ื้นงาม
2. นายธิติ  วงศ์ไชย
3. นายบุณยวีย์  ขุนทอง
 
1. นายสุกิจ  ไชยนวรัตน์
2. นายกริต  แสงสร้อย
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.6 ทอง 5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายขวัญมงคล  มาบาง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีจรัญ
3. เด็กหญิงอิสรา  ชอบช้ำ
 
1. นายยงยุทธ  ท่าช้าง
2. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 27 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษดา  อู่เงิน
2. นางสาววิชิตา  เหมืองหม้อ
3. นางสาวศิริวรรณ  อู้เงิน
 
1. นายยงยุทธ  ท่าช้าง
2. นางนารี  สุขมี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 12 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เขียนโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใยบัวเทศ
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เกาะกลาง
4. เด็กหญิงภัทรธร  ประดิษฐ์
5. นายภาณุวิชญ์  อู่เงิน
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ประดิษฐ์
 
1. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
2. นายยงยุทธ  ท่าช้าง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนแก้ว
2. นางสาวกันตยา  จันทร์แก้ว
3. นางสาวพิมพร  เจริญยิ่ง
4. นางสาววลัยพร  เงินมา
5. นายอนิวัต  พินิจเกษร
6. นางสาวอรณี  อ้วนศิริ
 
1. นางสำราญ  ก้งวัตร
2. นางสาววารุณี  กอบกำ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 38 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  วงค์คำวัง
2. เด็กชายหัตถชัย  แปงอินต๊ะ
3. เด็กหญิงโยษิตา  สุระวงค์
 
1. นายณัฐกิตติ์  ใจป้อ
2. นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวน้ำฝน  สุภาเฟย
2. นางสาวปานทิพย์  ปี่กลอง
3. นางสาวศิริพร  นนทโคตร
 
1. นางสาวจงพิศ  กาศสกุล
2. นางนันทิยา  ทองอินทร์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 20 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  เปี่ยมงาม
2. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ถาป้อม
3. นางสาววรัญญา  อุดสม
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นายนเรศ  มั่งมี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวทิตติยา  ยืนยง
2. นางสาวพิมานมาศ  จางสี
3. นางสาวรุ่งนภา  แสนเมิองมิ่ง
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นายนเรศ  มั่งมี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 21 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพัตร์  ขัดมัน
2. นางสาวนิรามัย  กาบจันทร์
3. นางสาววิธารัตน์  คงยืน
 
1. นางคันธรัตน์  พลนิรันดร์
2. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายวีรวุฒิ  โพธิกุล
2. นายสุภกิจ  เกียรติอำพนธ์
3. นายสุภัทร  อินสม
 
1. นางนลินรัตน์  พริบไหว
2. นางภรณี  แห่งพิษ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยยศ
2. นางสาวศิขรินธาร  หาญชนะ
3. นายอรรถวิท  คำสุข
 
1. นางคันธรัตน์  พลนิรันดร์
2. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 38 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวนุชจุรี  อุปถา
2. นางสาวอันธิกา   ภูเขียว
3. นายไกรสร   เวียงนิล
 
1. นายยุทธนา   สุทธิปัญโญ
2. นางบุบผา   ไชยเนตร
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 19 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากอนต์   แหยมแก้ว
 
1. นางสาวชนัญชิตา   ปันนินา
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์   สว่างวงศ์
2. นางสาวศิริพร   จากน่าน
3. นางสาวอรพรรณ   คำปาแฝง
 
1. นางขวัญใจ   จอมแปง
2. นางดรุณวรรณ   แก้วมี
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนันทวัน   เมืองน้อย
2. นางสาวสุพรรณษา   วงค์เกตุ
3. นางสาวอรญา   สาสุยะ
 
1. นางดารุณี   วังหา
2. นางสนทยา    คำอ่อน
 
140 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวณัฐจรี   กันสม
2. นางสาวสิริกร   ใจหา
 
1. นายทวีชัย   เชียงทา
2. นายนเรศ   มั่งมี
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภัคศุกร
 
1. นางสาวอรกรานต์  สุกใส
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จินดารักษ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ประโลหิต
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุเดช  ชื่นชม
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธันยบูรณ์  ชื่นสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจีราพร  นันตา
2. นายพงศ์ภัค  ปลาเงิน
 
1. นายประยุทธ  ศรีจันทร์กาศ
2. นางพิชญาณัฎฐ์  ทิพย์เนตร
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85.7 ทอง 5 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายจักรกฤษ   กันธิยะคำ
2. เด็กชายอานนท์    สมนึก
 
1. นางณัฎฐธิดา   จองนันตา