สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัค  แสนอ้าย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วทิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพอพันธ์  ชุ่มวิจิตร
 
1. นายชาญวิทยา  คำดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงจินตรา  แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ศุภประเสริฐ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.25 ทอง 8 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สายประเสริฐ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา  กาวิชัย
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงเจนจิราพร  แสงเฮ้อ
 
1. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
2. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจิตสุภา  ไพรคงลือเดช
2. นายรัชพล  รัตนอังกูล
3. นางสาวสุวิมล  มณีรัตน์
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
2. นางนิชนันท์  สุวรรณบุษย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรพิทักษ์  รัตนศิลปพงศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิเวกวนารมณ์
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
2. นายชุติไชยวัญ  พูดงาม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 36 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายคณิน  นวลคำ
 
1. นางศรุตา  เฉลิมผลวงศ์กุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 23 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายอธิษฐ์  ละออง
 
1. นายปิยะณัฐ  กันทา
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 35 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงพวงเพชร  สายสวาท
2. เด็กหญิงสเปน  มาลัยทอง
3. เด็กชายอธิวัฒน์  กอบทรัพยากร
 
1. นางณรฎาร์  ปุญยบริรักษ์
2. นายผดุงศักดิ์  เงินใส
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวปรัชญา  ปุผาทา
2. นายภาสกร  ใจคำ
3. นายภาสกร  กาญบุตร
 
1. นางสาวเอกอนงค์  เตจ๊ะสาร
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.1 เงิน 16 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำพลอย
2. เด็กชายณัฐวัตร  นนทรีย์
 
1. นายวีระพันธ์  วงค์สุวรรณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72.6 เงิน 12 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายธนดล  ศรีธิชัย
2. นางสาวพรนัชชา  ทองพูล
 
1. นายวีระพันธ์  วงค์สุวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายธารินทร์  ตุ๊กกี
 
1. นางสาวปิยดา  ปวงฟู
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายวิทวัส  เวียงคำ
 
1. นางกรุณา  สมบูรณ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เขื่อนคำ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ภีระ
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ไกรเกริกเกียรติ
 
1. นางอัญชลี  เลิศล้ำ
2. นางสาวสายพิณ  ไข่คำ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 35 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายชวลิต  ศรีพันธุ์
2. นายภัทรเดช  ตานันท์
3. นายเดชฤทธิ์  อินปั๋น
 
1. นางสาวสุภาคิณี   อภิชัย
2. นางสาวภาธินี  รัตนนิลอมร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 40 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงงามฟ้า  แสงเฮ่อ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปราณี
 
1. นางสาวสายพิณ  ไข่คำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวดรุณี  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวนงนุช  วัฒนาอนุรักษ์
3. นางสาวพัชรา  ทาคำมา
 
1. นางสุวรรณี  กันทะปิง
2. นางสาวณัฐพร  มินทะขัติ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายฐาปนา  กิจธเนศ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โตเทศ
3. เด็กชายสาโรจน์  โคสันเทียะ
 
1. นางสาวอาริสา  สุปน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวลดาวัลย์  ผ้าห่อ
2. นางสาวศุลีพร  ดอยเจริญสุข
3. นางสาวอ้อย  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวกมลชนก  เมืองคำ
2. นางจิรภา  แแสงสิทธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวบวรรัตน์  วงค์พระเยา
2. นางสาวมะลิวัลย์  แซ่หัน
3. นางสาวศิรินภา  สรานนท์เมธากุล
 
1. นางทัศนีพรรณ  มะลิดวง
2. นางสาวนิชาภัทร  เชวงกิจไพศาล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกเรขา  สายปัญญา
2. เด็กชายพิพัฒนพล  สุปัญญาวิโรจน์
 
1. นางสาวอาริสา  สุปน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.9 เงิน 35 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  อาภาวัง
2. นางสาวอิริยา  วงษ์พันธ์
 
1. นายสุปิยะ  ศักดิ์ภิรมย์
2. นางสาวพัทยา  ยะมะโน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.74 ทองแดง 34 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชัชวาล  แสงนิลัน
2. เด็กชายภานุพงษ์  แก้วบุญเรือง
 
1. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.05 เงิน 27 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณรงค์  บุญศิริ
2. เด็กชายปิยชาติ   เปียงเรือน
 
1. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. เด็กหญิงดรุณี  ย่างสกุล
2. เด็กหญิงพรรณพร  กิจโชคประเสริฐ
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ย่างสกุล
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เลาลี
5. เด็กหญิงสรัญญา  เลาซาง
 
1. นายวัฒนะ  เทพบุ
2. นางสาวผกามาศ  เจ๊กชื่น
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.5 เงิน 44 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวยอด  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาววริษฐา  อินติกาล
3. นางสาววิภาภรณ์  นัตการนต์
4. นางสาวอิสรา  คำสุข
5. นางสาวเขมฤทัย  เปียงเรือน
 
1. นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม
2. นางจิตสุภา  เอกสิทธางกูร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 12 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวพรพรรณ  เลาหลื่อ
2. นางสาวพิมล  พิมพ์วนาสกุล
3. นางสาวมะลิ  พวงรจนา
4. นายยงยศ  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
2. นางสาวอัมไพพรรณ  ศิริกุล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.75 เงิน 33 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวดุจเดือน  เรืองพัชรา
2. นางสาวปารีณา  บัวบาล
3. นางสาวพราวด์  ส่งวิสุทธิ์
4. นายภคนันท์  ภูทอง
5. นายวีรพงศ์  สุทินกรณ์
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
2. นางรจนา  พุทธิ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 36 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  ภูผาไพรวัลย์
 
1. นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพรศรี  งามรวี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพรพนาพันธ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนพดล  สุวรรณ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นายรุ่งนิรันดร์  มนต์นิรภัย
2. นางสาวสุพัตรา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนพดล  สุวรรณ์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชชาพร  อรุณฤกษ์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีวรรณะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบวร  จันทร์ธีระโรจน์
2. นายจักรพงษ์  รัตนา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาววีรยา  ปร๊ะย่อ
 
1. นายภาคภูมิ  เผ่าเจริญ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายไชยวัฒน์  กระบวนสง่า
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายรักวิทย์  โกมุทโกเมศ
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวเจนจิรา  ฤกษ์กระจ่าง
 
1. นายประวัติ  ประทุมอินทร์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชอบดี
 
1. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายป้า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73.41 เงิน 34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงวิลาสินี  บวรไพรศาลเลิศ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ยุวกติกานนท์
 
1. นางสาวดวงนภา  เฟื่องฟูกิจการ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  กมลแย้มเสรี
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  สร้างเสริมความดี
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายศุภกร  จันอ้าย
2. นายสกาย  วิวัฒนอรุโณทัย
3. นายเพียวพรรณ  พิณิกกานันทร์
 
1. นายเทอดพงษ์  ไวย์เวทย์
2. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนุชนันท์  เผือกทอง
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินแถลง
2. เด็กชายชญานิน  แซ่หลู่
3. เด็กชายทุน  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นายไพรวัลย์  จันทร์จร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.7 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายจิรวัฒน์  นันทะเรืองศรี
2. นายพันธดนย์  วิถี
3. นายสาละวิน  มาลา
4. นางสาวอังคณา  ทัตไชย
5. นายไชยนรินทร์  อยู่คมโชติ
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายสิทธิพงษ์  นุดี
 
1. นายสุวภัทร  มณีวัฒนพร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง 7 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.34 ทอง 18 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวอังคณา  ทัตไชย
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง 34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายสิทธิพงษ์  นุดี
 
1. นายสุวภัทร  มณีวัฒนพร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีไพรสนธ์
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวประกายดาว  กัลย์ธีรา
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 36 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายศตวรรษ  นวลละออ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 29 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวสโรชา  โชติสถิตถาวร
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.3 เงิน 35 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายบริวัฒน์  โรจนรัตน์เชาวกุล
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายนนธวัฒ  ธีระวัฒนา
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายฐิติกรณ์  สืบตระกุล
2. เด็กหญิงณัฐรีพร  อินทจักร์
3. เด็กชายธนพร  เปล่งปลั่งทรัพย์
4. เด็กหญิงประภาพร  สัตย์มั่น
5. เด็กหญิงปรียวาจ  ปัญญาแก้ว
6. เด็กชายวิศรุฒ  สะอาดจิตต์
7. เด็กหญิงศศลักษณ์  สุปิณะ
8. เด็กชายอนุทัต  อาทรเกตุ
 
1. นางจารุณี  สมใจกูล
2. นางฐานิดา  แก้วพรหมมา
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.4 เงิน 30 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  ไชยา
 
1. นายไพรัตน์  อานัย
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 19 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวเบญจวรรณ  ชูวิไล
 
1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์คำ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 37 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลฑิรา  เมฆิน
 
1. นายชัชวาลย์  ขวาแซ้น
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 36 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  สมคำ
 
1. นางกุลธิดา  กิติศรี
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง 12 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชบาพร  ฟาร์เร่อร์
 
1. นางสุรีย์วรรณ  อุ่นวงษ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวปาริฉัตร  หยู่เปา
 
1. นางสาวสุภัค  ปู่ชิ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.46 ทองแดง 18 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงพชรพร  อำพัน
 
1. นางสาวศิริพร  หน่อท้าว
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.89 เงิน 39 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสง่า  แก้วธารากุล
 
1. นางสาวแพรพรรณ  อธิวันดี
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่โจว
 
1. นางสาวศิรินภา  อาลัยมิตร
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 39 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  สมคำ
2. เด็กหญิงเบญญากร  คำมาสาร
 
1. นางดารุณี  อินทุฤทธิ์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 51.7 เข้าร่วม 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวพรทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวมัณฑนา  เลิศตระกูลพนา
 
1. นายกิตติธัช  แสงกิตติ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.7 ทอง 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายชนะพล  ถิ่นเจริญธรรม
2. เด็กชายณัฐดนัย  อมรวรรณ
3. เด็กชายทรนง  วินัยเยี่ยม
4. เด็กชายนพรัตน์  สิริเกษม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพรนาคทอง
6. เด็กชายสิทธิชัย  แลงามตา
7. เด็กชายสินดรชัย  เมฆสีขาว
8. เด็กชายเอกพจน์  ยงยศสกุล
 
1. นายจำลอง  สมบุรณ์ชัย
2. นายสิงคม  ปัญญาคำ
3. นายโกสินทร์  สวัสดิ์ชัย
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  สารคำ
2. เด็กหญิงปองกานต์  จิรสินสุนทร
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ตังกุลา
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
2. นางสาวรุ่งทิวา  ขุมเงิน
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวชาริณี  พูนสุข
2. นางสาวทวยลืน  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวสริตา  ปิลันซิน
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
2. นางสาวรุ่งทิวา  ขุมเงิน
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงจิราพร  บูญชูธวัช
2. นางสาวสาธวี  บรรพตโคมเพชร
3. เด็กหญิงสุขฤดี  แสงรัตนธาร
 
1. นางสาวรัตณี  คำสังวาลย์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวปาริชาติ  หว่างป่อ
2. นางสาวพิสมัย  ภิรุฬวรปัญญา
3. นางสาวอนุสรา  กูนู
 
1. นางสาวผกามาศ  เจ๊กชื่น
2. นางพัชนันท์ภรณ์  โหล่เจ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายวรวุฒิ  แอ๊ปเว่
2. นายสมพงษ์  เราเท่า
 
1. นายพิทักษ์  วงค์ฆ้อง
2. นายทศพล  พงษ์นิกร
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายทวีศักดิ์   ว่างป่อ
2. เด็กชายนนท์ตกานต์   จายะกุล
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
2. นางภาวิณี  พรหมฟัง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.75 ทอง 11 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายอัศชัย  ใจกันทา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนฝั้น
 
1. นายสมชาย  ซอแอ
2. นางภาวิณี  พรหมฟัง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 40 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ต๊ะน้อย
2. เด็กชายพงศกร  จันต๊ะ
 
1. นายวิทวัส  ชมภูมิ่ง
2. นายวิทยา  วงอินทร์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แก้วฟู
2. นายวริศ  กิจโชคประเสริฐ
 
1. นางภาวิณี  พรหมฟัง
2. นายวันเฉลิม  ทัศนา
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายปรัชญา  ครองทรัพย์
2. นายปลื้ม  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายเอกพจน์  ฝั้นมูล
 
1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกันติชา  งามทุ่ง
2. เด็กหญิงชนาภัทร  คำดี
3. เด็กหญิงบุศย์รินทร์  ปิยเจริญจิตร
 
1. นายสุรพล  ยศกำใจ
2. นายนัทพงศ์  ยะถา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายซาลาเท  ยาจา
2. นายพิภพ  ศิลป์มนตรี
3. นายสารวิน  ผิวนวลใย
 
1. นายประทีป  คำเรืองฤทธิ์
2. นายลิขิตศิลป์  คำมาลา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงกันยา  ปรีชาสิริกุล
2. เด็กหญิงนาเป่ม  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแหล่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรสมล  ราชธิวงค์
2. นางสาวบุษบากานต์  รินคำ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงนัดดา  ปิยชาติสรกุล
2. เด็กหญิงนาลอ  ทวีเพิ่มพูน
3. เด็กหญิงพรรณี  พลอยประสบสุข
4. เด็กหญิงสายธาร  เริงวุฒิชัย
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ผาแดงสัมพันธ์
6. เด็กหญิงอะเล  แซ่หมี่
 
1. นายนพดล  สุวรรณ์
2. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวชิดชนก  พิทักษ์
2. นางสาวฐานิกา  สกุลตราวดี
3. นายบริพัตร  พุฒิเมธาวุฒิ
4. นางสาวรุ่งอรุณ  ส่ามู
5. นางสาวสายทอง  แซ่ฟาง
6. นางสาวสุนิสา  นรากิจอนันต์
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางพัชรินทร์  จุ้ยสำราญ
3. นางสาวมยุรีย์  คำจันทร์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงคำหลาว  ลุงยอด
2. เด็กหญิงมลฤดี  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัทมะสุคนธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เตชาติ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 11 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายนิลัน  แก้วมงคล
2. นางสาวปาย  อังกุลทอง
3. นายวันศีล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางพิกุล  ปัญญาชัย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 42 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายนิติวัฒน์  สารกาศ
2. เด็กชายปณิธาน  ตันสิน
3. เด็กชายสิทธิชัย  ตองกิ่งแดง
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปิยะพงษ์  วรรณวงค์
2. นายศรัณย์  โสภณกุลทรัพย์
3. นายไอยเรศ  สุวรรณสังข์
 
1. นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.2 ทอง 20 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัณจนาณัฐ  ตาใจ
2. นายปริญญา  กันทาแปง
3. นายวุฒิภัทร  มุ่งเจริญ
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวมยุรีย์  คำจันทร์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงดวงเดือน  พงศ์พรกนก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผาแดงวิทยา
3. เด็กหญิงศศิยาภรณ์  เรืองทวีสกุล
 
1. นายนพดล  บุญนุ่ม
2. นางสาวรสมล  ราชธิวงค์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวณัฐธิดา  สาทะเขียว
2. นางสาวนลินี  แซ่ว่าง
3. นางสาวศศิธร  จันทร์ปกรณ์
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
2. นายศรีไล  ใจมา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  กูลสวัสดิ์มงคล
2. เด็กหญิงมะลิ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  โนหลี
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
2. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77 เงิน 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายบรรพต  แซทู
2. นางสาวพรพิมล  จะกิี
3. นายอนันต์  ดิดูพา
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
2. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 14 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ผลบุญกำเนิด
2. เด็กชายยุทธนา  ใจสนอง
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  คีรีปรีชาวิทย์
 
1. นางกาญจนา  เตชะสร
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 24 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปรวิตร  แดงสุภา
2. นางสาวสุมาลี  ผาตินันทชัย
3. นายอาทิตย์  กอบจิตสะอาด
 
1. นางสาวสุปิยา  ก้องพนาไพร
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง