สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  บุญยวง
 
1. นางพิมพกานต์  ขาวสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวนราภรณ์  วิริยะปราณี
 
1. นางสาวอรุโณทัย  พิสสมัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงแสงดาว  นโคทรนฤนาท
 
1. นางนันท์นภัส  ขวัญคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวสายพร  -
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 20 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวกฤษณา  เพียรฉลาด
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.65 ทอง 35 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายนภัสกร  ปิงเมือง
2. เด็กหญิงวิราศินี  จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  เทียนชัยพนา
 
1. นางพัชรา  ไชยพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงมลฤดี  จรัสเอนกสมพล
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ละมุนยองใย
 
1. นางสาวอรุโณทัย  พิสสมัย
2. นางอ้อมฤทัย  พรชัยโรจน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวปาลิตา   ประเสริฐสังข์
2. นางสาวรัฐพาณิชย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
2. นายสุรพรชัย  คำใจ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร   แม่เมยสราญใจ
2. นางสาวสุภัตรา  สะทู
3. นายอนุชา   แสงจันทร์อำไพ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ   บางอร
2. นางสุจาริณี  ศรีสุวรรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.6 เข้าร่วม 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายถาวร  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายแสนพนา  เกษมจิต
 
1. นายสราวุธ  ปันทวัง
2. นายวัชรพงษ์  ขัดสี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 29 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายพชธกร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  บุญสุข
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายเอกรินทร์  ใฝ่ฝากรัก
 
1. นายดำรงพล  สิงห์แก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายภาสกร  แย้มงาม
2. เด็กชายอลงกรณ์  วิมาละ
3. เด็กหญิงโฉมนภา  ไพรสูงส่ง
 
1. นายชัยพร  ท้าวพรหม
2. นางยุพิน  กองแก้ว
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 34 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา   ปัญญา
2. เด็กหญิงพรธิดา   อธิฐานบุญ
3. เด็กหญิงภิรมย์รัตน์   สาริใจ
 
1. นางสาวสิริวิมล  ไชยรังษี
2. นางตวิษา   พรรณสุข
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ษมากมลทอง
2. นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน
3. นางสาวเกศสุดาภรณ์   ทาแฮ
 
1. นางตวิษา   พรรณสุข
2. นางสาวปิ่นอารีย์   สมเป็ง
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายนรินทร์  ธำรงค์ประกอบ
2. นายสิริวัฒน์  ไพรสง่า
3. นายสุทธิชัย  ทรายโชติคงคา
 
1. นายอนุพงษ์  ประดิษฐ์
2. นางสาวนริศรา  มากมี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.3 เงิน 42 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปิ่นประยูร
2. เด็กหญิงนพมาศ  นันทสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ดลราศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  วงศ์น้อย
2. นางเฉิดฉันท์  คงความซื่อ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจรินนาชญ์   พิมานเชวง
2. นางสาวจันทร์ทอง   ไพรสุกใส
3. นางสาววราภรณ์   พิมพ์วรรณธนา
 
1. นางตวิษา   พรรณสุข
2. นางสาวปิ่นอารีย์   สมเป็ง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.42 ทองแดง 26 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร   เจ็ดคีรี
2. เด็กชายวีระยุทธ์  วิมานเชวง
 
1. นายทินกร  วงศ์ทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.58 เงิน 16 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายชยาวุฒิ   สุธรรม
2. เด็กชายภูมินทร์   คธาทร
 
1. นายทินกร  วงศ์ทอง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณี  เกียรติทักษิณ
2. เด็กหญิงพินิตพร  นวลแก้วทวีบุญ
3. เด็กหญิงมยุรี  อรุณสวัสดิ์พร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งแสงวิจิตร
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ผู้ครองคัมภีร์
 
1. นายพัชรพล  ศิริกันตพงศ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.25 เงิน 31 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวกุลสตรี  ศุภิสราใส
2. นางสาวนิศาชล  มาลีเศษ
3. นางสาวพิมพร  จุมพุธ
4. นางสาวสมปรารถนา  ตุ้ยตามพันธุ์
5. นางสาวสุรีย์พร  สุอภิรักษ์กุล
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาววนิดา  สมสวัสดิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงกรชนก  หงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ยังมั่ง
3. เด็กหญิงชมภูนุช  มูลทะโนช
4. เด็กหญิงลลิตวดี  สิงห์สูตร
5. เด็กชายอนุชา  ปันทะวัน
 
1. นายยุทติธรรม  ขันติยะ
2. นายเสกสรรค์  เย็นสุหัส
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวกรรณิการ์  เขตต์นาพิภพ
2. นางสาวธัญชนก  หยาดทองคำ
3. นางสาวปวีณา  ศรีนรากุล
4. นางสาวภัทราวดี  ดามพ์การศิลป์
5. นางสาวอนุพร  วณิชกุลพัทธ
 
1. นายศุภกิจ  พึ่งบุญ
2. นายวนธน  พุทธิปา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.38 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวชนม์นิภา  เต็มสามารถ
2. นางสาวมยุรี  งามชำนาญไพร
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ถาวรทิพย์สกุล
4. นางสาวสุมาลี  นักรบดอย
5. นายสุรศักดิ์  ฤทธิเดช
 
1. นายฤทธิไกร  วีระ
2. นางสาวกรองแก้ว  สอดตะคุ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายปวุฒิ  คำวงค์ษา
2. เด็กหญิงวรางคณา  อุปถัมภ์
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวสุกัญญา  ทองงาม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.2 เงิน 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวนันทวันท์  ศรีวนรัตน์
2. นายวสิน  ครองคุณธรรม
 
1. นางสาวธีรัตม์  ฐิติธารากุล
2. นางสาวอาทิตยา  ต่องสู่
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงทินมณี  ใฝ่กุศลกิจธรรม
2. เด็กหญิงบุษกร  หมอกมูล
 
1. นางสาวชุติมา  มิ่งวงศ์
2. นางสาวณัฐกานต์  อินใจ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายวินัย  สัมฤทธิ์ผล
2. นางสาวเข็มคำ  ไกรศร
 
1. นายธนา  กัณทวีชัย
2. นายพิชญ์  ทองจันดี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวคริสแบร์  บานี
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายประภาส  เอื้องสีคราม
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายพงษ์ประสิทธิ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายเกียรติดำรงค์  ทิพย์ไกรวัลย์
 
1. นายสมบัติ  โคนโท
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวอาภรณ์  ใกล้การค้า
 
1. นายวุฒิชัย  ใจสุ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนงเยาว์  วนาชนากุล
2. เด็กหญิงพรชิตา  สถิตอุสาห์
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ธาราพาสุข
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายสุขสันต์  ใฝ่การงานยิ่งเจริญ
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.99 เงิน 26 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศานติกันทร
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายทวีชัย  กิตติจริยกุล
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  เจนปัญญา
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 14 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาววรรณา  ศรีไว
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวลัดดา  -
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงปรีดารัตน์  สุขคำนึง
2. เด็กหญิงพรธิตา  นำก้าวหน้า
3. เด็กหญิงภัทรลินี  ปันคำหนู
4. เด็กหญิงมยุรี  พิราบพารา
5. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  พวงงาม
6. เด็กหญิงสิริกร  พลปิยกุล
7. เด็กหญิงอาภาพร  ชลธารกุล
 
1. นายเอกพจน์  สกัด
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายชยณัฐ  วิศวกลกาล
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  อัษฎาวุธวงศกร
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.8 เงิน 14 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวสุดา  ไพรพนารักษ์
 
1. นางสาวรสมาลิน  จิตสว่าง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายอัศวิน  นาวารี
 
1. นายบุญสอน  ประถมวงศ์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายพิรุณ  ฐิติมโนกุล
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 25 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนัฏฐนิชา  หงษาวงศ์
 
1. นางสาวพรทิพา  กรองมีคุณ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 38 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวพันณิภา  ขันเชียง
 
1. นางรุจิรา  การัตน์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 29 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนันทิกา  ประดับภูทอง
 
1. นางสาวนัฏฐิยา  เมืองอินทร์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59.08 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวเต็มฤทัย  วงษา
 
1. นายทินวุฒิ  นาคจร
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 30 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสม
2. เด็กหญิงศศิญา  ผู้อภิบาล
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปุระณวิทย์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชนันพร
5. เด็กหญิงุศุทธินี  จิตตาดู
 
1. นางรุจิรา  การัตน์
2. นางสาวพรทิพา  กรองมีคุณ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 39 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายณัฐนันท์  ปัญญา
2. นายธนพล  บุญมาเลิศ
3. นายธนากร  ดวงฟู
4. นางสาวพิมศิริ  พูลเขตรกิจ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  กันทะวงศ์
 
1. นายสุรชัย  ติ๊บคำ
2. นางสาวกมลรัตน์  อุปการ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.84 เงิน 33 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์เทพ
 
1. นางสาวนวพร  ขจิตกาญจนา
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.29 เงิน 32 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวสุวรรณณี  วิโรจน์ลาภเจริญ
 
1. นายพิชยดนย์  กิ่งแก้วเพชร
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวตันติยานันท์  จันตาโลก
2. นางสาวบุษบา  อะคิก
 
1. นางสาวพิมพ์ฤดี  บรรณกิจ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงธัญญาพร  นารินทร์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  นวกิจสิงขร
3. เด็กหญิงสุวรรณี  กิจการธนากวิน
 
1. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
2. นายไพพร  จิระมิตร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวณัฐวดี  เขียวภูมิชัย
2. นางสาวสุพรรณี  นวกิจกันทร
3. นางสาวสุวนันท์  คำพุทธ
 
1. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
2. นายไพพร  จิระมิตร
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.67 ทอง 26 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  คำสุข
2. เด็กชายนวภูมิ  คงคาใส
3. เด็กหญิงนิติพร  สกุลพิชัย
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวกาญจนา  ทิวากร
2. นางสาวชาละที  ษมาจิตเลิศ
3. นางสาวพิมพ์ฤทัย  ชนันพร
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 35 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงมาลินี  ชีพพานิช
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทูเกาะ
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 42 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ระวังกาย
2. เด็กหญิงปริฉัตร  บุญอิ่ม
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายวานิต  วงค์ศรี
2. นายสุกัลย์  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวยุพา  ปินตา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัทร์   สมบูรณ์
2. เด็กชายยุทธพล   ระวังการ
 
1. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
2. นายจิรันดร  เองศิลป์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงกัลยา  กันยะวงศ์
2. เด็กชายพีรณัฐ  โสภานะ
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 29 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายกมลภพ  โพธิ
2. เด็กชายภูริิภัทร  อยู่ใหม่
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.2 ทอง 20 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์คล้ายพระจันทร์
2. นางสาวเกศญภัค  วงษ์ทหาร
 
1. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายธนพล  คนองศรี
2. นายภาคภูมิ  สิทธิชุม
 
1. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
2. นางสาวยุพา  ปินตา
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51.2 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายครองธรรม  บุญฑี
2. นายธรรม์ฐิเทพ  ไทยตรง
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นายนุติพงษ์  คำปัน
2. นายประวุฒิ  มูลแก้ว
 
1. นายประพันธ์  บุญวรรณ์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายภานุพงษ์  รัศมีไพร
2. นายสมชาย  ปองกุญชร
3. นายสุริยา  สว่างธานี
 
1. นายกัมปนาท  แสนสุดใจ
2. นายสายยันต์  รัตนรังษี
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.1 ทอง 38 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายศุภเชษฐ์  ประสงค์น้ำใจ
2. นายสราวุธ  พัฒนาศิริ
3. นายอภิรักษ์  อาจองกุล
 
1. นายศักดิ์ชัย  ไวสกุล
2. นายสมภพ  ุบุญศิริรัช
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 37 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  ไผทธารทิพย์
2. นางสาวลัดดา  คงสำเริง
3. นางสาวศิริพร  ก้องโลกา
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
2. นายเกรียงไกร  วนาเชิง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายพิสุทธิ์  ชลธีการกิจ
2. เด็กชายวีระชัย  พิกุลแก้ว
3. เด็กหญิงสุยี  มะฮี
 
1. นายนิรุทธิ์  มากนาดอน
2. นายณรงค์  กุณต๊ะคำ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวกันติชา  สง่าพงศ์กิจเจริญ
2. นางสาวปานตะวัน  เงินดี
3. นางสาวพิมลวรรณ  ไผทธารทิพย์
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกิตติยา  บูชาโกมลกร
2. เด็กหญิงนิตา  ตำนานปฏิกรรม
3. เด็กหญิงอนงนาฏ  ลำยองยืนยง
 
1. นางสุทธาวาส  บุญยวง
2. นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงจริยา  ถาวรรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ชัยรักษาพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนี  ต่อมหาธนสาร
 
1. นางพรพิมล  จันทร์ฟอง
2. นางมาลัย  ถาวรทรัพย์สุข
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 32 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวบงกชพร  จันทร์ผ่อง
2. นางสาววิสสุตา  ทยาน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุดาธรรม
 
1. นางสิริยา  โกศลนิยม
2. นางดารารัตน์  คำแพง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงนิตยา  วิวัฒน์ไพรสน
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  พุ่มเรียงป่า
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
2. นางสาวนภัสชญา  ชัยศรี