สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรีประภา  เรือนเพ็ง
 
1. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายนิรวิทย์  เพ็งยิ้ม
 
1. นางสาววรรณา  อารีรบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงสุวารี  สิงห์ลอ
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวใบเฟริ์น  พงษ์มา
 
1. นางสาวอุไรทิพย์  เนียมหวาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ถาวร
 
1. นางรินทร์นภา  ทองอ่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.75 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายสาุรวุธ  วาจูอิน
 
1. นางสาวเบญจรงค์  สนธิทิม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 24 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  วิริยะไกรศรีกุล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เอี่ยมแย้ม
3. เด็กหญิงมนัญชยา  สุพลอย
 
1. นางศิริลักษณ์  ชาญเชี่ยว
2. นางอภิญญา  ด่อนดี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.08 ทอง 29 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจิรพัฒน์  สนพุก
2. นางสาวมินตา  นาคกล่ำ
3. นางสาวเสาวภาคย์  ง้อมเขียว
 
1. นางอภิญญา  ด่อนดี
2. นางศิริลักษณ์  ชาญเชี่ยว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิมแก้ว
2. เด็กหญิงธนลวรรณ  ทองผามงคล
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  คำภา
2. นายสุนทร  ชตาเริกษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชิดตะวัน  คงไทย
2. นางสาวอคิราภ์  ทรัพย์ประชา
 
1. นายสุนทร  ชตาเริกษ์
2. นางสาวทิพยาภรณ์  คำภา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนกร  อุดมวรรัตน์
 
1. นายจเร  หินแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยแสงแก้ว
2. เด็กหญิงทองตระการ  กายะชาติ
3. เด็กหญิงอรทัย  เนื่องชุมพล
 
1. นางรุ่งศรี  พิมพ์สอน
2. นางสาวภัคจิรา  พุ่มพวง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  หล่อเทียนชัย
2. เด็กชายพัทรพล  จตุรภาค
3. เด็กชายอาทิตย์  มาน้อย
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
2. นางสุจิตรา  ตะติยะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 39 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนริศรินทร์  พันอ้น
2. นางสาวภรณ์ศิริ  เชื่อมชิต
3. นางสาวศศิวิมล  สมดี
 
1. นางสาวชลพรรธน์  กุลศรีวรเมศร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73.4 เงิน 14 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีวิชัยลำพันธ์
2. เด็กชายสุพัฒชัย  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวนันชลี  ไร่นุ่น
2. นางสาวศิลาพร  อินไผ่
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายวัฒนพงศ์  อันทะสา
2. นางสาวสาวิตรี  บุญธรรม
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
2. นางสุจิตรา  ตะติยะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80.001 ทอง 4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อิ่มอกใจ
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายวีระชัย  เลิศบุญการกิจ
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายนพวิทย์  รัตณะวรรณ
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  ชัยพิทักษ์
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ประทีปจรัส
 
1. นางสุวรรณา  ป้อมใย
2. นางเกศินี  พงษ์พันธุ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวมัณฑนา  มั่นเขตวิทย์
2. นางสาวอรไพลิน  เทพยุหะ
3. นายอันดามัน  ทิพยโสตถิ
 
1. นางสาวสวรรยา  จันทร์พุฒ
2. นางสาวนงนุช  ชีวะโต
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เสือเจริญ
2. เด็กชายนัฏฐพล  กรุษคง
3. เด็กหญิงอภิสรา  สังมิ
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางศิริพร  เกตุเจริญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ธะนีวรรณ์
2. นางสาวจตุรพร  โฉมตระการ
3. นางสาวทิพวรรณ  ปิ่นมณี
 
1. นางชลธิชา  เต๋าทอง
2. นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  น่วมอินทร์
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุษย์ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงศิวพร  เรืองชัยศิวเวท
 
1. นางสาวนงนุช  ชีวะโต
2. นางรุ่งฤดี  มโนรัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายชนินทร์  พุ่มพวง
2. นายปฏิภัทร์  ใจอยู่
3. นายประเสริฐ  เต็มใบหยก
 
1. นางสาวนิโลบล  เหล่าเขตกิจ
2. นางสาวตวงรัตน์  อ้นอิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 26 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เอี้ยนไธสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์คง
3. เด็กชายพัฒนพล  จวนสาง
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ทับแคลน
2. นางสาวเขษมสร  โข่งศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชยพร  ธัชยะพงษ์
2. นางสาวปรียภัสร์  ศิริพงษ์
3. นายภานุเดช  กาฬภักดี
 
1. นางกุลรวี  ขาวสง่า
2. นางสาวพิมพ์วรีย์  โมเทียน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  สารีดี
2. เด็กชายพงศภัทร  บุญอ้อม
 
1. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
2. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.9 ทอง 6 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวทิฆัมพร  อรวิบูลย์ศิริ
2. นายอภิชัย  บุตรดี
 
1. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
2. นายสมชาย  สุวรรณจักร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.55 ทองแดง 18 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  นพดล
2. เด็กชายเทพไท  อินทร์พรม
 
1. นางสาวสุพัทธินันทน์  จันทร์พุฒ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.57 ทองแดง 34 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพงษ์  สืบวงษา
2. เด็กชายศตายุ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  พิมพา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงกัลยา  ไม้เกตุ
3. เด็กหญิงจิรารัตน์   คันธะเนตร์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริพล
5. เด็กหญิงมินตา  อยู่พงษ์
 
1. นางปาริชาติ  ใจการ
2. นางสาวจิราวรรณ  เกตุแก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตั้งทวีเกียรติ
2. นางสาวจิตรลัดดา  พาพรหม
3. นางสาวจินตนา  กุลวิเศษ
4. นางสาวณัฐกานต์  กลิ่นมณฑา
5. นางสาวศิริพร  บรรเทิง
 
1. นางสาลี่  อุตมา
2. นางปราริชาติ  น่วมอินทร์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงธนาธร  ปุ่นปุย
3. เด็กหญิงภัทรวดี  เดชะผล
4. เด็กหญิงวรนุช  คำบุญ
5. เด็กหญิงอนันตพร  อรุณฉาย
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยชโย
2. นางสาวหทัยชนก  บุญซ้อน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาณี  บดีรัฐ
2. นางสาวปัณฑารีย์  อินทรสูต
3. นางสาวภัณฑิรา  ปิยะมัยคงเดช
4. นางสาวมาริสา  นามอินทร์
5. นางสาวศิรประภา  ปิยะมัยคงเดช
 
1. นางบุษบา  เสียงสุขสันติ
2. นายอนุชา  หลักหิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คุ้มเหม
2. เด็กชายนพกร  ฤทธิ์เต็ม
3. เด็กหญิงลักษิกา  จวงพลงาม
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษ์จวง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อินสุก
 
1. นายชัชวาล  พระสิริไพบูลย์
2. นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  ศรีพัฒนะกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีพัฒนะกุล
3. นางสาวนันทินี  ดีบุญ
4. นางสาวศิริลักษณ์  แจ่มหม้อ
5. นางสาวอัญชริกา  อินแนม
 
1. นางวารุณี  กำเนิด
2. นายพรชัย  โพธิ์มาก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 20 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายคูณทวี  นิ่มฟัก
2. เด็กหญิงชลิตา  สังข์คต
3. นายธนาธิป  กาศเกษม
4. นางสาวปวีณา  พุทธัง
5. เด็กหญิงรัศมี  ทิวคู่
6. นางสาววรกมล  แก้ววิเศษ
7. นายศรัญญู  อินทร์นอก
8. นางสาวศุภลักษณ์  นักบุญ
9. นายสามารถ  ส่วนบุญ
10. นางสาวสิริลักษณ์  พรหมมา
11. นางสาวสุกัญญา  ศิริวัตร
12. เด็กหญิงสุจิวรรณ  เขินไพร
13. นายอธิบดี  คำฟั่น
14. นางสาวอรทัย  ขุนศรี
15. เด็กหญิงอลิตา  แก้วสิทธิ์
16. นางสาวอังคณา  นนทการ
17. นางสาวเจนจิรา  นุชทองม่วง
18. เด็กชายเจษฎา  ภู่คง
19. เด็กชายเพ็ญเพชร  วงษ์สาจุ้ย
20. นายเอกราช  ศิริ
 
1. นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
2. นายภิธาร  คำสีทา
3. นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
4. นายบรมพงศ์  สินบุญมา
5. นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นายอภิชาติ  มณีเขียว
 
1. นางสาวนุศรา  รอดสิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.2 เงิน 39 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทวงษ์
2. เด็กชายสิรภพ  กันยะมูล
 
1. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
2. นางพัชรี  พิมพา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 41 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขสม
2. นายปุณณวิทย์  บดีรัฐ
 
1. นางณัฐวีณ์  นิธิจินดาวัชร์
2. นางสาวอัญญารัตน์  ฉายทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวกชพร  ราชธานี
2. นางสาวภัทรกันต์  ชาเชียงตุง
3. นางสาวมัทนา  ลุ่มร้อย
4. นางสาววราภรณ์  แอบเพชร
5. นางสาววิลาวรรณ  ธรรมขันติพงษ์
6. นางสาวศิรประภา  เยประยูร
7. นางสาวสุชาดา  วิชานำ
8. นางสาวสุทธิชา  ไพเราะ
9. นางสาวอรวรรณ์  อิ่มคำมาก
10. นางสาวไฉไร  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
2. นางสาวจิรพร  ดาวเรือง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาตา  ศรีประทุม
2. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรสุวรรณ์
3. นางสาวจรรยาณี  สะยุมมา
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ   แสนอินต๊ะ
5. นางสาวจิราพรรณ  อ่อนเมือง
6. นางสาวนันทิวรรณ์  จันทร์คำอ้าย
7. นางสาวปิยะธิดา  สุโพธิ์
8. นางสาวมนฤทัย  ระวังภัย
9. นางสาววิไลวรรณ  ศรีพรม
10. เด็กหญิงสายธาร   สำแดงเดช
11. นางสาวสาลี่  พรมเอ๋ย
12. นางสาวสุพนิดา  ทองอ่อน
13. นางสาวอนิษา  สมบูรณ์ดี
14. เด็กหญิงอภัสรา   ปรีดา
15. นางสาวอรสา  วงษ์จ๋า
 
1. นางสาวยุวดี  ฮามคำฮัก
2. นายนัฐพล  นาคจันทร์
3. นายสุวิทย์  ผลาผล
4. นางณิชาพรรณ  ชนะบุญ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 34 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  จันเนตร
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  สังขวิศิษฐ
 
1. นายสุนทรพจน์  หมื่นฤทธิ์
2. นางพิมพ์พรรณ  คำภิระยศ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนิช  จันทร์อุทัย
2. นางสาวนันธิญา  แทนจะโป๊ะ
 
1. นายประทวน  เข็มเพชร
2. สิบเอกหญิงสวรินทร์  เสือโต
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 25 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงลีซ่า  วัฟซีน
 
1. นางสาวสุกันญา  ภุมมา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสิเรียม  สิทธิกสิกรรม
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองอยู่
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายพีรพงศ์  มาน้อย
 
1. นายชาญชัย  ศรีอุทัย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีประสิทธิ์
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายสุพกิจ  เรืองแจ่ม
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทุติยารัตน์  ทองมี
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายลัทธพล  ต่ายหัวดง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรินญา  คำสาลี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายนราทร  วิชัยศรี
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายเมธา  อินทเพรี
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยอดเพชร
2. เด็กชายธีรภัทร  ฤทธิ์จันทึก
3. เด็กหญิงปาลิตา  แอลา
 
1. นายรณภพ  ยศบรรเทิง
2. นางสาวปิยธิดา  วงศ์ประสิทธิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวจุติพร  บุญลาย
2. นางสาวฐิราภา  บุญจูบุตร
3. นายมนตรี  เขียววัน
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
2. นายพิทักษ์  บุญญาสิทธิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฏร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นายอภิชา  ประดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ  กิตติสิริบัณฑิต
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐธกมล  ไกรกิจราษฏร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพรกรัณย์  แสนกล้า
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์จร
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายต่างใจ
 
1. นางสาวจุไร  นักปี่
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายพิชพงษ์  วงศ์นิวัฒน์
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 8 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 18 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นายสุรเชษฐ์  สงวนนาม
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายวงศกร  สมบัติรุ่งอรุณ
 
1. นายทศพร  ราชรองเมือง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเด็กหญิงเพ็ญนภา   นรพักตร์
 
1. นางสาวเกษร  อ่อนคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  ทวนธง
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  คงทัน
2. นางสาวปณัฐดา  คำสุวรรณ
3. นายพิชพงษ์  วงศ์นิวัฒน์
4. นายศุภมิตร  ทวีกูล
5. นายศุภากร  ทวีกูล
6. เด็กหญิงหทัยชนก  เมฆี
7. นางสาวอัจฉรา  ทวนธง
8. นายอัษฎาวุธ  ศิริพงษ์
9. นายเดชา  ไพโรจน์
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.1 ทอง 7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกศิมาพร  สมตน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
3. เด็กชายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฏร์
4. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
5. เด็กหญิงนัฐธกมล  ไกรกิจราษฎร์
6. นายบุญรักษ์  คงอรุณ
7. เด็กชายพงษ์เกียรติ์  นาคสังข์
8. นางสาวพรกรัณย์  แสนกล้า
9. เด็กหญิงพัชรวี  พิมพา
10. เด็กหญิงพัชวรรณ  พิมพา
11. เด็กชายพิเชษฐ์  ตาบุตรพรม
12. นางสาวภัทราพรรณ  จันทนา
13. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
14. เด็กชายสมพร  มากสาคร
15. นางสาวโยษิตา  เจียรธนะกานนท์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฏร์
3. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
4. เด็กหญิงนัฐธกมล  ไกรกิจราษฎร์
5. นายบุญรักษ์  คงอรุณ
6. นางสาวพรกรัณย์  แสนกล้า
7. นายพลากร  ทิพย์มาลา
8. เด็กชายพิเชษฐ์  ตาบุตรพรม
9. นางสาวภัทราพรรณ  จันทนา
10. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
11. เด็กชายสมพร  มากสาคร
12. นางสาวโยษิตา  เจียรธนะกานนท์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 66.02 ทองแดง 13 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายกริช  น้อยนารถ
2. นางสาวกัญญารัตน์  คงคาวารี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  มะลิพรม
4. เด็กหญิงจีรนันท์  พลอาจ
5. เด็กหญิงชลดา  หุ่นสิงห์
6. เด็กหญิงชลธิชา  สหธนรัช
7. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพจร
8. นายณัฐภัทร  แผ่ทอง
9. นายณัฐวัฒน์  อุดมลาภ
10. เด็กหญิงทัรรศนีย์  ใจรัก
11. เด็กหญิงนิศารัตน์  คงสุข
12. เด็กหญิงปราถนา  ทัดเทียมพงษ์
13. เด็กหญิงพนิดา  สุดประสงค์
14. เด็กหญิงพรรณรวี  ถมทอง
15. เด็กชายภูมิภัทร  หงษ์ยนต์
16. นางสาวศิริลักษณ์  คลังภักดี
17. เด็กหญิงสุพัตรา  พะโยม
18. เด็กหญิงหทัยชนก  เมฆี
19. เด็กชายอัคพล  ทองขาว
20. เด็กหญิงเกศมณี  นุ่มเกลี้ยง
21. นางสาวโสภาพร  ขอนทอง
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
2. นายอติกานต์  ไพบูลย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายประภัสพงศ์  ทาลายา
2. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
3. เด็กชายพีระพัฒน์  เกิดสุข
4. เด็กชายวรุดม  ศิริ
5. เด็กชายศิริภูมิ  ศิริเจริญ
6. เด็กชายเพชรภูมิ  รุ่งนภาวิเชษฐ์
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.7 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชติญพนธ์  โพธิ์สิตวรุฬห์
2. นางสาวณิชา  มีขันหมาก
3. นางสาวนัทธ์ชนัน  เหมพานนท์
4. นายปภาวิน  เทพยุหะ
5. นายพงศ์พล  ธวัชบัณฑิต
6. นายวรัญชิต  บัวพฤทธิ์
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายคีตภัทร  รัตนะ
2. นางสาวจันทร์จิรา  จิตรกลาง
3. นางสาวจิรพรรณ  เกิดเทพ
4. นายจิรวิชญ์  รอดงาม
5. นางสาวจิรัชยา  ปานปรีชา
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์โพธิ์
7. นางสาวจุฑามาศ  ทองอยู่
8. เด็กหญิงชญานี  ประชาสรรเจริญ
9. นายชติญพนธ์  โพธิ์สิตวรุฬห์
10. นางสาวญาณิกา  บริสุทธิ์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
12. นางสาวณัฐภรณ์  จิวเดช
13. นางสาวณิชา  มีขันหมาก
14. นางสาวดอกไม้  โพธิ์อ่วม
15. นางสาวทักษพร  ใฝ่จิต
16. นางสาวธิศารัตน์  อินทพงษ์
17. เด็กชายนคพณ  แสงคำ
18. นางสาวนิวาริน  กิ่งวาที
19. นายปภาวิน  เทพยุหะ
20. เด็กชายประภัสพงศ์  ทาลายา
21. นายพงศ์พล  ธวัชบัณฑิต
22. นางสาวพินัทตา  สิงห์เรือง
23. นางสาวภัทรวดี  กลิ่มหอม
24. นางสาวภัทราวรรณ  อินต๊ะเขื่อน
25. นางสาวมัทวัน  เพชรรัตน์
26. นางสาวมานิตา  เชี่ยวกิจ
27. นางสาวรักษิณา  อ่อนสมสวย
28. นายรัชนนท์  นาคทอง
29. นายรัชพล  กลิ่นบัว
30. นางสาวรัตนากร  อุ่นเป็นนิจ
31. นายวงค์อรรณพ  วงค์คล้าย
32. นางสาววรดา  สาสะ
33. นายวรัญชิต  บัวพฤทธิ์
34. นางสาววราภรณ์  วัดพ่วงแก้ว
35. นางสาวศศิประภา  วิวัฒนชัย
36. นางสาวสุดารัตน์  พรมมาตร์
37. นางสาวอรธารา  พูลศักดิ์
38. เด็กหญิงอริศรา  บรรลือศักดิ์
39. นางสาวอิงชิตา  วงษ์เจริญ
40. นางสาวเกศนี  อโนสา
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
4. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
5. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
6. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75.75 เงิน 22 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกิติญาพร  อินใต้
2. นางสาวขวัญจิรา  เอี่ยมชู
3. นายจักกริช  รัสมี
4. เด็กหญิงจุฑามณี  แพงรักษ์
5. นางสาวญาณิษา  สินสิงห์
6. นายณัฏฐากร  สำลีปั้น
7. เด็กชายณัฐพงษ์  พุ่มพงษ์
8. นายณัฐพงษ์  ธงชัย
9. นายทรรศนะ  ทิพย์เกษร
10. นายธงชัย  พันโยศรี
11. เด็กชายธีรภัทร  สุขภิรมย์
12. นายนพรุจ  พรหมชาติ
13. นางสาวนัทฐริกา  ปลอดโปร่ง
14. นางสาวนิตยา  วงษ์กาวิน
15. นายนิพนธ์  นาคดี
16. นายปณชัย  บุญโต
17. นางสาวปุริสา  พุกนัด
18. เด็กชายพลปภัทร  สุรวัฒนะ
19. นางสาวภัครมัย  ประชาสิริกุล
20. นางสาวมนิสรา  ปาจีน
21. นางสาวรพีพรรณ  ร่มโพธิ์
22. นายวรัญญู  เมืองศิริ
23. นางสาววีรชา  ชูประสาท
24. เด็กชายศิวกร  แสงสวาสดิ์
25. นายสมรักษ์  อ่ำขวัญ
26. นายสหรัฐ  พนมวาสน์
27. นางสาวสิริวรรณ  มังกร
28. นางสาวสุธิดา  อุดมศรี
29. นางสาวสุวิตา  บุญสวัสดิ์
30. เด็กชายอนุรัตน์  เกิดยอด
31. นายอนุสรณ์  จันทร์ศิริ
32. นางสาวอรธิวา  วงษ์สุวรรณ์
33. นางสาวอริสรา  เนรมิตร
34. นางสาวเกตุวดี  เชื่อเงิน
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาน้อย
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
2. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
3. นายณัฐพงษ์  สีสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 23 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ปรานสุนทร
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 16 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายสุขสันต์  แก้วเพชร
 
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 29 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐนิชา  คล่องณรงค์
 
1. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.01 ทอง 16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวบุญนิธิ  เรืองศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายวชิระ  จันทร์อ่อน
 
1. นายราเชนต์  รุกขชาติ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 22 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายฐากูร  อินทรโชติ
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงดาว  จันทร์หอม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.7 ทอง 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวพันทิพา  ศรีสวีสดิ์
 
1. นายทนง  คงรอด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.66 เงิน 28 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายอณาจักร์  พิมเผือก
 
1. นายธานินธ์  ถิรวัฒนากุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 20 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนฎา  สุรเดช
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์  จำปาเทศ
 
1. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 10 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายสมเกียรติ  มหาปัน
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวสรินรัตน์  เอี่ยมสนิท
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  เหมพานนท์
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จำปา
2. เด็กชายขวัญพิชัย  เอมแย้ม
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหล่ารอด
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์กล่ำ
5. เด็กหญิงฐิราวรรณ์  อัยการ
6. เด็กหญิงณัฎฐิณิชา  คงสมทรง
7. เด็กชายทิวา  สาวแก้ว
8. เด็กหญิงนฤมล  คงสมทรง
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โตแป้น
10. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทองดี
11. นายปุณวัฒน์  บุญมี
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาติบุตร
13. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ระวังชาติ
14. เด็กหญิงพิมพ์พร  ด้วงคำจันทร์
15. เด็กหญิงวาสนา  ชุมแสง
16. เด็กหญิงวาสนา  แย้มบัญชา
17. เด็กชายศุภกรณ์  สุขเกษม
18. เด็กหญิงษาริณีย์  อินทสิน
19. เด็กหญิงสาวิตรี  ทิกิ๊ว
20. เด็กชายสิทธิศักดิ์  น้อยใหม่
21. เด็กหญิงสุกัญญา  ถังทอง
22. เด็กชายสุทธิชัย  วัฒนศิริ
23. เด็กหญิงสุนิสา  สุขทั่วญาติ
24. เด็กหญิงสุภาพร  ดีวัน
25. เด็กหญิงอาริสา  คงสิบ
26. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชุ่มรัศมี
27. เด็กหญิงเมษา  เขียวเกษม
28. นายเอกประพันธ์    เฉียงเหนือ
 
1. นายธวัชชัย   ตำมะ
2. นายเผ่าชาย  ชาญเชี่ยว
3. นายภูวดล  สังขพาลี
4. นายณัฐปกรณ์  เอี่ยมแดง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนคุ้ม
2. นางสาวกนกวรรณ  ทรัพย์พูล
3. นางสาวกนิษฐา  แก้วสว่าง
4. นายกิตติศักดิ์  นาคเกิด
5. นางสาวคันธรส  สุขเกตุ
6. นายจอมพล  ยศอาลัย
7. นายจักกฤษณ์  นัยเกตุ
8. นางสาวจุฑามาศ  เกษี
9. นางสาวชรินทร์รัตน์  ปานฤทธิ์
10. นางสาวชัญญาพิชญ์  พุ่มแฟง
11. นางสาวฌัชฌรี  อยู่ฤกษ์
12. นางสาวณัฎฐภัทร  พลขันธ์
13. นายณัฐฏิพงษ์  สุนทรวิพาค
14. นายณัฐพล  เมฆจันทึก
15. นางสาวธัญรัตน์  รอดศรี
16. นางสาวธิศารัตน์  อินทพงษ์
17. นายธีระวัฒน์  บรรเลงเสนาะ
18. นางสาวน้ำทิพย์  เอกวัฒน์
19. นางสาวน้ำทิพย์  แจ่มแจ้ง
20. นางสาวปานหทัย  จันพิมพา
21. นายพงศกรณ์  ศิริสุวัฒน์
22. นายพรภวิทย์  อุบลรัตน์
23. นายภัทรศิลป์  บุญอยู่
24. นายภานุพงศ์  รัตน์สร้อย
25. นายภูพิงค์  คชฤทธิ์
26. นางสาวมินตรา  พึ่งเงิน
27. นายรชต  แก้วคำ
28. นายรัชพล  กลิ่นบัว
29. นางสาวลดามณี  โพพิพัฒน์
30. นางสาววรรธมน  ด้วงพิบูลย์
31. นางสาววิณาวรรณ  มโนมัย
32. นางสาวศศิประภา  วิวัฒนชัย
33. นางสาวศิรินันท์  ปิงจันทร์
34. นายสืบพงศ์  รักษ์ชน
35. นางสาวสุภาวดี  ดีนาน
36. นายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
37. นางสาวอาทิตยา  ช่อชั้น
38. นายเมธา  ด้วงปล้อง
39. นายเสริมพันธ์  แก้วนิคม
40. นางสาวเสาวภาคย์  ง้อมเขียว
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  จาบเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐการณ์  วรกรรณ์
3. เด็กหญิงทิพย์มาศ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วใน
5. เด็กหญิงนุชวรา  วรรณเครือ
6. เด็กหญิงปรารถนา  สำราญ
7. เด็กชายรัชชานนท์  บัวพรม
8. เด็กชายวสันต์  เผื่อแผ่
9. เด็กชายวิศรุต  พะวงศ์ศักดิ์
10. เด็กชายอภิรมย์  กฤษดี
 
1. นายสมบัติ  สิงห์ทอง
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ  กิตติสิริบัณฑิต
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  จันทรศิริ
2. นางสาวคณิตฐา  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวชุติกาญจน์  ทองอยู่
4. นายณัฐวุฒิ  เขียวไสว
5. นางสาวปิยะมาศ  เอกขระ
6. นายพีรพัฒน์  เดชภูเขียว
7. นายมิตรชัย  บัวศรี
8. นางสาววรกานต์  ป้อมภา
9. นายวิรุต  มีทรัพย์
10. นายสุรพงษ์  อรัญเพิ่ม
 
1. นางวันเพ็ญ  จงสวัสดิ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักพร้า
2. เด็กหญิงณัฐการณ์  วรกรรณ์
3. เด็กหญิงทิพย์พมาศ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วใน
5. เด็กหญิงนุชวรา  วรรณเครือ
6. เด็กหญิงปรารถนา  สำราญ
7. เด็กหญิงสุภาพร  ยั่งยืน
8. เด็กหญิงอภิพาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายธนากร  บัวแย้ม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวธนธิดา  ผูกโพธิ์
2. นางสาวธนศิริ  ผลเศรษฐี
3. นางสาวปภาวรินทร์   อ้นเกษ
4. นางสาวพิมพ์พร  เอี่ยมลออ
5. เด็กหญิงอรวี  ทรัพย์ทวีสุข
6. เด็กหญิงอรวี  ผางคี
7. นางสาวอารียา  จันทร์กลิ่น
8. นางสาวเพ็ญนภา  สิหิงค์
 
1. นางดารากรณ์  ขุนมิน
2. นายทัพไท  พร้อมเพรียง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองคำ
2. เด็กหญิงฉัตรเพชร  เจ้าอภิบริบูรณ์
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  อยู่อยู่
4. เด็กหญิงปริญดา  ทองแฉ่ง
5. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีสิงห์
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  กลึงมั่น
7. เด็กหญิงพรปวีร์  สร้อยสุวรรณ
8. เด็กหญิงมณีรัตนา  น่วมภา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวซาโอริ  วาตานุกิ
2. นางสาวธนธิดา  ผูกโพธิ์
3. นางสาวธนศิริ  ผลเศรษฐี
4. นางสาวปภาวรินทร์   อ้นเกษ
5. นางสาวพิมพ์พร  เอี่ยมลออ
6. นางสาวรัตน์สิการ  ทรงวิรัตร์
7. นางสาววันดี  โตบำรุง
8. นางสาวอรวี  ทรัพย์ทวีสุข
9. นางสาวอารียา  จันทร์กลิ่น
10. นางสาวเพ็ญนภา  สิหิงค์
 
1. นางสาวดารากรณ์  ขุนมิน
2. นายชินวัชร์  ปินตา
3. นายทัพไท  พร้อมเพรียง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทร์ปาน
2. เด็กหญิงชนาภา  ภู่ระหงษ์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพชรดี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พัทอุไร
5. เด็กหญิงประภาพรรณ  เหมม่วง
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีรัตน์
7. เด็กหญิงวิภาดา  สาทิพย์จันทร์
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขันทอง
9. เด็กหญิงสิริกร  โพธิ์ไกร
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินเลี้ยง
11. เด็กหญิงอรกร  มณีศิริ
12. เด็กหญิงโชติมณี  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายทศพร  ราชรองเมือง
2. นายกำพล  อินเลี้ยง
3. นายธงชัย  สารมะโน
4. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
5. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 12 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวกชนุช  นิราศ
2. นางสาวกนกพร  สรรคบุรานุรักษ์
3. นางสาวทับทิม  สุขทรัพย์
4. นางสาวภัทชฎาภรณ์  นามโคต
5. นางสาวรติกร  พิกุล
6. นางสาวรุ่งทิวา  ทองสามงาม
7. นางสาววนาวัลย์  เข็มพิลา
8. นางสาวสายวรุฬ  ท้าวกัลยา
9. นางสาวสุทธิดา  วงค์หอย
10. นางสาวสุวดี  ถมทอง
11. นางสาวอังคณา   พึ่งอบ
12. นางสาวเสาวคนธ์  สุดตา
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นายทศพร  ราชรองเมือง
3. นายกำพล  อินเลี้ยง
4. นายธงชัย  สารมะโน
5. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นายณัฐพงศ์  แจ้งสว่าง
2. นายธนายุต  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงนุชจรี  แซ่ตั้ง
4. นายพงศกร  กีรดิตพงศา
5. นายวิทยา  ขันโย
 
1. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท้
2. นายวรรณชัย  มงคลศรี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นายธนาทร  พยัคฆ์
2. นายพีรพล  สวยส่ง
 
1. นางชลันดา  ฐานันดร
2. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวสุคนฑาทิพย์  นุ่มศรีวัง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 20 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวธนิศรา  สถิตย์เศรษฐี
 
1. นางอรทัย  กุมารทัต
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญรอด
 
1. นางสาวนันทวัญ  ใยยวง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายชาคริส  ทองหาญ
 
1. นางสาวอัมรา  ศรีพลายงาม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 35 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรยา  แตงดารารัตน์
 
1. นางนันทพร  แช่มจุ้ย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นางสาวมัลลิกา  สระแก้ว
 
1. นางโมนา  ชัยกฤตทองกุล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.26 ทองแดง 20 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุปพงษ์
 
1. นายทวิช  สินอนันต์วณิช
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.58 เงิน 14 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายเนติธร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางศิรินาถ  บุญมี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 15 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ระกำมา
2. เด็กหญิงนันถิพร  การะภักดี
3. เด็กชายพาธี  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงมณฑลี  รัตนสร้อย
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เนื้อไม้
 
1. นางอรทัย  กุมารทัต
2. นางสาวอุษณี  สร้อยเพ็ชร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.7 ทอง 29 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวจุไรวรรณ  หวนจิตร
2. นางสาวพรจรัส  รอดจันทร์
3. นางสาวมนัญชยา  สุริ
4. นายวิศรุต  เสริฐศรี
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  มังคละทีป
 
1. นางชุติมา  เคหะลูน
2. นางอารีรักษ์  ปานพรหม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.6 เงิน 16 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุรกัญญา  สิงห์ทอง
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.18 เงิน 36 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจณสิตา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาวมยุรา  ยุทธชุม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.97 ทอง 22 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวเสาวณีย์  แซ่ย่าง
 
1. Mr.TE  ํYang
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสิริญา  ปลั่งดี
 
1. นางสุพร  บรรจง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 31 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยาผา
2. เด็กหญิงพีรดา  พานทอง
 
1. นางอุไรวรรณ  พันธ์ยิ้ม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชฎากาญจน์  หวังสกุลดียิ่ง
2. นางสาวนัฐมล  ชูศักดิ์
 
1. นางชนิศา  จิระเดชประไพ
2. นางชลธิชา  ตรงสกุล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.52 ทอง 12 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มณีนก
2. เด็กชายชาตรี  ยอดเยี่ยม
3. เด็กชายตะมี  แดงแย้ม
4. เด็กชายปวันรัตน์  แตงไทย
5. เด็กชายพีระพัฒน์  สระเกตุ
6. เด็กชายยอดรักษ์  ปิ่นมณี
7. เด็กชายรณฤทธิ์  ปานอาสา
8. เด็กชายอนุรินทร์  จันพุฒ
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายปรีชา  เกิดพงษ์
3. นางสาวชุตินันท์  สงคุ้ม
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.9 ทอง 6 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายคมกริช  ชุมคำน้อย
2. นายตระการ  วงศ์สม
3. นายทนงศักดิ์  สีหาตา
4. นายธนากร  ทวิลา
5. นางสาวนฤพร  ดาน้อย
6. นายศุกร์สุพล  แก้วพิฑูรย์
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
3. นายอนุชา  มังคะละ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกฤติมา  บุญนิธิ
2. นางสาวกัญญาภัค  หนูหอม
3. นายจิรวงศ์  พลแก้ว
4. นางสาวธัญญารัตน์  ยายอด
5. นางสาวภาณุพงศ์  แสงสุภา
6. นางสาววณิชยา  งามสนิทผล
7. นางสาวสุกัญญา  นาชัยชาญ
8. นางสาวสุรีพร  อินทพงษ์
9. นางสาวอมรรัตน์  สำเภาทอง
10. นางสาวเจนจิรา  เยยโพธิ์
 
1. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
2. นางนิภา  ชังคะนาค
3. นายสำเริง  ชังคะนาค
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 15 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ฉัตรสุดารัตน์
2. เด็กหญิงนันทินี  แก้วป้อย
3. เด็กหญิงปัตติยา  ช่ออังชัน
4. เด็กหญิงวรรนิภา  ทองมูล
5. เด็กหญิงอรุณวิภา  หงษ์ทอง
 
1. นายอภิเชษฐ  จันทนา
2. นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.3 เงิน 24 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นางสาวชลดา  คำเที่ยง
2. นางสาวธัญสินี  เหง้าสารี
3. นางสาวพัทธิยา  สาลี
4. นางสาวรวีวรรณ  คำเที่ยง
5. นางสาวสายหยุด  คมขำ
 
1. นายอภิเชษฐ  จันทนา
2. นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  วงษ์ปัญญา
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุภา
3. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์ตาโสภี
 
1. นางดาราพร  ชินาวลี
2. นางศิริลักษณ์  ยศปัญญา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวลายสลัก  แสนนอก
2. นางสาวสุรีรัตน์  เดชเดชะ
3. นางสาวอาริษา  คุ้มไพรี
 
1. นางสุรางค์  พลบำรุง
2. นางสมจิตร  หุตะเสวี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.67 ทอง 12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายก้องภัค  จารุฑีฆัมพร
2. เด็กชายทักษิณ  มะยมหิน
3. เด็กหญิงพีรญา  ประวัติตราวงศ์
 
1. นางนาตยา  ไทพาณิชย์
2. นางรุ่งฤดี  มโนรัตน์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 16 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  คุ้มเหตุ
2. นางสาวพัชรี  พันเมือง
3. นางสาวสุชานันท์  เสือเล็ก
 
1. นางภณิดา  นาคมูล
2. นายอนิรุทธิ์  ทวนธง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อบปรุง
2. เด็กชายธนายุทธ  ไกรถาวร
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 21 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  ไม้แดง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ชูศิลป์
 
1. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
2. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 38 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายยศวริศ  มะลิวงษ์
2. นางสาวรุจิรา  เรืองวงศ์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สวนเอก
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นายฉัตรชัย  บุญเพชร
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศรีโปฏก
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นายฐิติพันธ์  อุตมา
2. นายทะเลไทย  สิงวงค์
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นุชปั้น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณภาพทอง
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางนิภาพร  อรัญสาร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71.25 เงิน 26 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรศยา  สินธุบุญ
2. เด็กหญิงศศิธร  แสงเมือง
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.6 เงิน 10 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คชพล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ธงชัย
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.4 ทอง 14 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ขอนดอก
2. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยตา
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายดำรงค์  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวพรวิมล  จันเปรม
 
1. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
2. นางพรทิพา  วรรณสมัย
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ราชประสิทธิ์
2. นายนกิต  พิมพ์หนู
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนจันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองทับทิม
3. เด็กหญิงสมฤดี  น้ำเต้าไฟ
 
1. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
2. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
2. นายอานนท์  เกตุน้อย
 
1. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
2. นางอรุณ  ยอดนิล
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หมั่นเขตกิจ
2. เด็กชายณัฐพล  สอนสี
3. เด็กชายภูผา  แดงสวัสดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางสาวณัฐริณีย์  น้อยจันทร์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นายมานะ  วิวาสุขุ
2. นายสิทธิพงษ์  สิงห์ทอง
3. นายอภิวัฒน์  สองเมือง
 
1. นายสุรเดช  ต้นบุตร
2. นางปัทมา  แป้นพุดเย็น
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  วงษ์เขียด
2. เด็กชายธงชัย   ชดเชย
3. เด็กชายโชคอนันต์  คุ้มเณร
 
1. นายนิพนธ์  สงเชื้อ
2. นางสาวจุรีลักษณ์  อินสุยะ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นายชวาลย์  สมอนาค
2. นายธนวันต์  วงษ์เอี่ยม
3. นายอนุชา  ทั่งทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย
2. นายนิพนธ์  สงเชื้อ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง 17 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงธิติศิริ  เจนจบ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อิ่มสกุล
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ศรีชัย
 
1. นายวินัย  อ่อนน้อม
2. นางสาวสุทธภา  อุดแก้ว
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสินีนาถ  เจริญรส
2. นางสาวสุรีรัตน์  โพธิ์เงิน
3. นางสาวอาภาภรณ์  เชาว์วิวัฒนากุล
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
2. นางสาวภัสสรา  แสนโสภณ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 10 โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ใจแสน
2. เด็กหญิงปรารถนา  ศรีพยัคฆ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีบุตร
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วีรโชติกุล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  แย้มยงค์
6. เด็กหญิงเพชรา  บรรณา
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชากังราววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  พลอาภา
2. นางสาวน้ำเพชร  เอกวัฒน์
3. นางสาวปฐมพร  สายชาลี
4. นางสาวพัชรี  เอี่ยมโอด
5. นางสาวรลิสา  เพชรเภรี
6. นายวรนนท์  หนองหลวง
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 20 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจามจุรี  วิชาพร
2. เด็กหญิงปานตะวัน  สุนันตาวงค์
3. เด็กหญิงสุวารี  พิมพา
 
1. นางดรุณี  คำสีสังข์
2. นางสาวอัญชนา  อินทรกำแหง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 23 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เกิดอินทร์
2. นายสุรชัย  แซ่ว่าง
3. นายแมนรัตน์  แซ่จ้าง
 
1. นางรัชณี  รักนาค
2. นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายกองทัพ  ขอดฝั้น
2. เด็กชายปิ่นโชค  ตั่นปิ่น
3. เด็กชายศิริวัฒน์  ชูศักดิ์
 
1. นายชนะภัย  ศิริเจริญ
2. นายเก่งกาจ  ซ่อนกลิ่น
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชัญญาลักษณ์  โพธิ์มาก
2. นางสาวธัญญารัตน์  เมืองนาคิน
3. นางสาวสุพรรษา  หงษ์ทอง
 
1. นายเอกลักษณ์  ผลพระ
2. นางจิราพร  ชัยแสงแก้ว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.4 เงิน 21 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิรณา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงวรรณดี  แซ่กือ
3. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่กือ
 
1. นางรัชณี  รักนาค
2. นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.4 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นางสาวกาญจนา  อมราภินันท์
2. นางสาวทัศดาว  สารีนาค
3. นางสาวนิรัชชา  ช่างเหลา
 
1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์
2. นายธวัช  ให้พร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสรา  ศรศักดา
2. เด็กหญิงมายตี้  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนรัตน์
 
1. นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงค์
2. นางพรรณนิภา  แก้วลังกา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 25 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  อินทนู
2. นางสาวสุนีษา  วงษ์ทอง
3. นางสาวสุภัทรา  ยะหัวฝาย
 
1. นางสาวอภิชญา  ทิพย์พิมพ์วงศ์
2. นางสาวหทัยวรรณ  ย่านสากล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัดดา  อินทรรัตน์
2. เด็กหญิงสุนิสา  เทพเทศ
3. เด็กหญิงสุรีพร  เจริญเขตต์
 
1. นางสาวศิริณา  นาคน้อย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวนางสาวนิสากร  ถมยา
2. นางสาววรรณิสา  วงษ์ปัญญา
3. นางสาวสุพัตรา  มณีเขียว
 
1. นางสาวจุรีลักษณ์  อินสุยะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์  ปุ๊ดภาษี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เดชะผล
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นิยมชน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มาน้อย
 
1. นายปริญนุวัฒน์  แก้วทอง
2. นางสาวพรพรรณ  มหึมา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ศรีตะลา
2. นางสาวปัชมาภรณ์  ถมยา
3. นางสาวสุกัญญา  อันฑะเกตุ
 
1. นางจอมขวัญ  แก้วนิคม
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กชายมนชัย  บุตรพรหม
 
1. นางจรรยา  วงษ์อยู่