สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 12 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวสุนิศา  สหุนาฬุ
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  มาสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจิมจันทร์
 
1. นางปรีดาวรรณ์  สุริสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ดำเนิน
 
1. นางสาวสมหมาย  นารถพินิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงอัฐชาวดี  สภานุชาต
 
1. นางสาวไพศาล  อิ่มแก่น
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.59 ทอง 18 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์วัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์จีน
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แก้วแวว
 
1. นายสมภพ  วัดพาน
2. นางสาวกรกนก  คลังเงิน
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 30 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวดวงพร  แสงศักดิ์
2. นางสาวนาถสุดา  เนียมสวน
3. นางสาวภัสนันท์  ประมูล
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  ทองหล่อ
2. นายสมภพ  วัดพาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  รอดเจริญ
2. นางสาวนันท์ธิญา  ประทุมทอง
 
1. นายสุนทร  ทรัพย์สุริต
2. นายดำรงค์ศักดิ์  ทองหล่อ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 33 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ปึ้ง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  แก้วจุฬา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญรอด
 
1. นางนุชจรี  หลำใจซื่อ
2. นางหฤทัย  เทพปัน
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 27 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ขุนแขวง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชอบธรรม
3. เด็กหญิงโชติกา  ปรารมภ์
 
1. นายอาทิตย์  พลอาจ
2. นางสาวสุพรรษา  นามราช
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวปาลิดา  แสนบุญมา
2. นางสาวพรสวรรค์  เสือสิงห์
3. นางสาวพุทธมนต์  ภูวิชิต
 
1. นายอาทิตย์  พลอาจ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 59.25 เข้าร่วม 35 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  ทนงค์
2. นายศุภกร  มีแจ้
 
1. นางสาวเพชราภรณ์  ดินแดง
2. นางสาวบุปผา  ทุ่งพรวญ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หมวกทอง
2. เด็กชายธนภัทร  ศิริสาการ
3. เด็กหญิงพัชราพร  ธงชัย
 
1. นางจุฑามาศ  เจตน์กสิกิจ
2. นางยุพา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  ก๊กตระกูล
2. นายนนท์ปวิธ  ร่มสุข
3. นายนันทวัฒน์  ภิญโญ
 
1. นายไพบูลย์  ธนูชัย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  คำตีด
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 22 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงกรกนก   กล่อมปัญญา
2. เด็กหญิงดารินทร์  กระจิวผา
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  จุลกิ่ง
 
1. นายสมโภชน์   แก้วเทียน
2. นางสาวกีรติกา   ชูศิลป์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายนพพล  ยินดีสุข
2. นางสาวปริณาห์  ทองชมพูนุช
3. นางสาวรักษมล  หงษ์ทอง
 
1. นายยุทธนา  หงสไกร
2. นางนันทวัน  หงสไกร
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 15 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเพิ่ม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จอมคีรี
3. เด็กชายสันติภาพ  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวภัณฑิรา  โพธิ์แนม
2. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกันตรัตน์  ชัยนาง
2. นางสาวจิตตราภรณ์  บุญดี
3. นางสาวสุวิมล  วานิลทิพย์
 
1. นางนุชนาท  สิงหา
2. นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.1 ทอง 8 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  แข็งธัญกิจ
2. เด็กหญิงจามจุรี  โสภา
3. เด็กหญิงชลิดา  ไทยขำ
 
1. นายปริญญา  อินสว่าง
2. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.1 ทอง 4 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  แก้วโต
2. นางสาวทาริกา  ชายทวีป
3. นายวันชนะ  ฤกษ์ทวี
 
1. นางสาวกนกรวี  วาฤทธิ์
2. นางนิภาพร  กาญจนะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  จันอุทะ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เลิศตะคุ
 
1. นางกมลรัตน์  ช่างตีทอง
2. นางศรีแพร  ศรีสุพัฒนะกุล
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายนภัส  งามประดับเลิศ
2. นางสาวอุมาพร  แซ่เติ๋น
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.22 เงิน 13 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายธนวัต  พานทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงไทย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 26 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายฐิติกร  สมพงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ขันธสิกรรม
 
1. นายมนัสชัย  แจ่มจร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  โสภณ
2. เด็กหญิงพณิชพงศ์  สิงห์นันท์
3. เด็กหญิงพิมรภัทร  พรมสำเภา
4. เด็กหญิงรัตนภัทร  ชมพู
5. เด็กหญิงสุภาพร  พูลบางยูง
 
1. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
2. นายปริญญา  จันดาแก้ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.75 เงิน 35 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวกาญจนา   แสนทรัพย์
2. นางสาวฐาปนี   พิลึก
3. นางสาวพรนภัส   แสนดี
4. นางสาวลลิตา   สาระ
5. นางสาวละอองเดือน   โตวัตร์
 
1. นางสาวปวริศา   ธรรมตา
2. นางสาวธัญชรินทร์   ศิลาเงินสิริโชติ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงกานดา  บุญขุนทด
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศรีโลเพี้ยน
3. เด็กชายวรเชษฐ์   ผนึกทอง
4. เด็กหญิงสายฝน  เครือจันทร์
5. เด็กหญิงไอริณ   ปะวันนา
 
1. นางสาวปวริศา   ธรรมตา
2. นางสาวพันทิดา   ทาวงษ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.8 เงิน 39 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวปวีณา  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  พยุงพงศ์สกุล
3. นางสาวสุดใจ  นาน้อง
4. นางสาวสุพรรษา   ปานจีน
5. นางสาวอรอุมา   กลมขุนทด
 
1. นางสาวปวริศา   ธรรมตา
2. นางสาวธัญชรินทร์   ศิลาเงินสิริโชติ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.63 เงิน 35 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวชัญญานุช  ชัยมี
2. นางสาวณิชกานต์  เหมือนสุวรรณ์
3. นายธนกร  มุกดา
4. นายวงศกร  ทิพย์สุข
5. นางสาวอมรรัตน์  คำอินทร์
 
1. นางศิวพร  สุภาพพูล
2. นางนรินทร์  มิตรสินพันธ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นด้วง
2. นายกานต์  สุขสารี
3. นางสาวณัฐดา  ฤทธิ์รักษ์
4. นายณัฐสิทธิ์  มากคุณ
5. นายธนชิต  บุญแสง
6. นายธนาธิป  โพธิ
7. นายนฤพล  พวงจันทร์ศรี
8. เด็กหญิงนันธรัช  ผิวจันทร์
9. นายปฏิภาณ  มูลมิรัตน์
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองขจร
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  แรงเขตการณ์
12. นายพิทักษ์  ยอดเทศ
13. นายพิพัฒน์  เกษหอม
14. นายภาณุพัฒน์  ปิ่นแก้ว
15. เด็กหญิงลักขณา  วรฉัตร
16. นายวิทวัส  การะภัคดี
17. นายสามารถ  เที่ยงคงมา
18. เด็กหญิงสุวนีย์  โพธิ์อำพล
19. เด็กหญิงสุวรรณา  เยี่ยมสมุทร
20. นายอิทธิพลธนินทร์  คุณบำรุง
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
3. นางอุไรวรรณ  คล้ายเนียม
4. นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงค์
5. นางวิไลพร  พฤกษชาติ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ดีสุภาพ
 
1. นางสาววาสนา  รักไทย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 30 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวจันทิรา  ย่านสากล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คำบาง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปางาม
2. เด็กชายพิฆเนศ  เภาศรี
 
1. นางอารี  พินิจชัย
2. นายสุธีร์  วิชาพร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 12 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  พุ่มทอง
2. นางสาววรรณพร  มงคลไทร
 
1. นางวรากร  น่วมถนอม
2. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.8 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  การเพียร
2. เด็กหญิงดวงดาว  วงค์พุฒ
3. เด็กหญิงทิวาพร  วงศ์เชียงยืน
4. เด็กหญิงบัวแก้ว  เย็นไธสง
5. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ทิม
6. เด็กหญิงศรีวังพร  ศรีสด
7. เด็กหญิงศิรินยา  อาสานอก
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ตุ้มทอง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวียงสิมมา
10. เด็กหญิงเกสรา  วิเชียรรัตน์
 
1. นางสาวสุนิตย์  ปาระมีศรี
2. นางสาววาสนา  รักไทย
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวจิราพร   ศรีบุษย์
2. นางสาวชนม์นิภา   กล่ำมาก
3. นางสาวธัญญารัตน์   แซ่ม้า
4. เด็กหญิงธันยพร   บริรักษ์เดชา
5. เด็กหญิงพรรณภา   บริรักษ์เดชา
6. เด็กหญิงภัสรพรรณ   กอเจริญชัย
7. นางสาววิภวานี   ปัญญาสาร
8. นางสาวศศิประภา   อยู่พันธ์
9. นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง
10. นางสาวสุกัญญา   จันทร์แจ้ง
11. นางสาวสุฑามาศ   กุศลวงษ์
12. นางสาวสโรชา   โป๊ะโดย
13. นางสาวอังคณา   กอสัมพันธ์
14. นางสาวเกศเกล้า   กิจขุนทด
15. นางสาวเพ็ญนภา   สีม่วง
 
1. นายรังสรรย์   ไพฑูรย์
2. นายนที   เขม้นเขตวิทย์
3. นายณัฐวุฒิ   ศรลัมภ์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แสงสว่าง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงราศีจรัส
 
1. นางทิพย์พาที  วิชาพร
2. นายวิพล  กันทะสอน
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 38 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  แก้วไธสง
2. นางสาววาริณี   ภู่เกตุ
 
1. นางทิพย์พาที   วิชาพร
2. นายวิพล  กันทะสอน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทเขต
 
1. นายสุมิธ  อุ่นแก้ว
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายอภินันท์  สุริยะมั่ง
 
1. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจินตนา  จงจิตร
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายศรัณย์  บัวทอง
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงปัทมา  มีสำลี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายศวีระ  ไชยรัตน์
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวรินทร  พิมพ์ศรี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวธัญฤดี  สุผล
 
1. นายพิพัฒน์  โสรัตน์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77.3 เงิน 22 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  นอกตะแบก
2. เด็กหญิงรพีพร  ดวนสิงห์
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
2. นางสาวสวพัด  เพชรรัตน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีรักษ์วงษ์
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชญาวัฒน์  มาคุ้ม
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
2. เด็กชายวิสุทธ์  พงษ์โสภณ
3. เด็กชายวีระศักดิ์  พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวนภัทร  เมืองรุ่งเรือง
2. นางสาววันวิสา  โม้ทองสี
3. นายเจษฎา  แนวโสภา
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ฉิมพุฒ
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ชมชาติ
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 40 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายธานนท์  ชอบทำดี
2. นายนิพนธ์  บุกบุญ
3. เด็กหญิงยุวดี  คันศร
4. นายวัชราวุธ  ทรัพย์แพ
5. นายเอกรัตน์  การะภักดี
 
1. นายธนวัต  ทัพชุมพล
2. นายชาคริต  ตุงคะศิริ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  จิตมณี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวกรชนก  สุวรรณดี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  โพธิ์น้อย
3. เด็กหญิงชริทร์รัตน์  แก้วบัวดี
4. นายชลธี  น้อยรักษา
5. นางสาวดรุณี  มัธนัง
6. นายทวีโชค  ดวงชื่น
7. เด็กหญิงทอฝัน  เหมะชัย
8. เด็กหญิงธัญชนก  อาจศรัตรู
9. นางสาวธันยพร  พรมพยัคฆ์
10. นายนพดล  จิตะคุ
11. นางสาวน้ำฝน  น้อยน้ำคำ
12. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทคัด
13. นายพงษกร  เงือกงาม
14. นายพงษ์เทพ  ศรีวรา
15. เด็กหญิงพรนภา  นวลแตง
16. นางสาวพัชรา  น้อยรักษา
17. นางสาวพิไลลักษณ์  คำสะอาด
18. เด็กชายพีรพงศ์  อุบล
19. นายภูธเนตร  นพเคราะห์
20. เด็กหญิงมีนชยา  ใจดี
21. นางสาวรจนา  ศรีนวล
22. นายรังสิมันต์  ไกรสีทา
23. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีระวัตร
24. นางสาววรดา  แสงสุริยะ
25. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีประเทศ
26. นางสาววันนิสา  เพชรเนียม
27. นางสาวศศิธร  คำใส
28. นางสาวศิริญาภรณ์  แถวทิม
29. เด็กชายศุภชัย  ประเสริฐกุล
30. นางสาวสายฝน  จันทร์ทับทิม
31. นางสาวสุนิตา  ศรีธนู
32. เด็กหญิงสุพรรณพระษา  ผลาผล
33. เด็กหญิงสุพรรณษา  พุทธา
34. นายอธิกานต์  ดามี
35. นายอิทธิพลธนินทร์  คุณบำรุง
36. นางสาวเก็จมณี  โคตรสีนวล
37. นายเฉลิมศักดิ์  ห้วยหงษ์ทอง
38. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุวรรณประเสริฐ
39. นายแสงชัย  อ้อยฉิมพลี
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายภีรภัทร  ปริพล
 
1. นายมาวิน  จันทร์สา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 21 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษฎา  วังคีรี
 
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 17 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชนะมา
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาววันนิสา  เพชรเนียม
 
1. นายสราวุฒิ  มนัสสา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง 34 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายอรรถพล  พรมมี
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงลลิตา  พิเลา
 
1. นายสมภพ  ท่าพริก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.8 เงิน 32 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวสมสวย  อุดมนิทัศน์
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 25 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกิตติ  สาพรมมา
 
1. นางวิไลวรรณ  สมัตถะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวสมสวย  อุดมนิทัศน์
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 12 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  จันทร์แย้ม
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 34 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายสิทธิพล  ชมเชย
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  มโนสา
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 23 โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ลอพันธ์
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิง อภิญญา  ศรีเจริญรุ่งเรือง
2. เด็กชายจักรี  แก้วแสงทอง
3. เด็กชายชัยวิทย์  มระกรณ์
4. เด็กชายทศพล  ธูปหอม
5. เด็กหญิงนันทวัน  กล้าหาญ
6. เด็กชายประภาวัฒน์  คงหัต
7. เด็กชายมานิตย์  เพชรน้อย
8. เด็กหญิงสุจิตตา  ฉายแสง
9. เด็กหญิงสุชานาฎ  ครองสุข
10. เด็กหญิงสุนิชา  กองเครือวัลย์
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นายผจญ  จันธิดา
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายกฤษฎา  พันธุรัตน์
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  นิ่มพร้อม
3. นายพุทธิพงษ์  สีลำมาศ
4. นายภานุ  กองเครือวัลย์
5. นายราชัน  จันทร์แสง
6. นางสาวลลิตา  ทองคงหาญ
7. นางสาวสุวิมล  ชูควร
8. นางสาวเบญจรัตน์  แสดงคุณ
9. นายเอกพันธ์  วังคีรี
10. นางสาวไอรดา  ยะจร
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจแสน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ขำเล็ก
3. เด็กหญิงสุกัลญา  เรียนสร้อย
4. เด็กหญิงสุนิตรา  นุดา
5. เด็กหญิงสุปราณี  ประตังเวสา
6. เด็กหญิงอทิติยา  จันทร์ดวง
7. เด็กหญิงอาภัสรา  มะหิชาติ
8. เด็กหญิงเจนนภา  ภู่สิงห์
 
1. นางนัฐพร  ชาวด่าน
2. นางเตือนตา  ยอดนครจง
3. นางศรัณย์รัตน์  ฉวีพัฒน์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มโนมัย
2. นางสาวพลอยทิพย์  คงขำ
3. นางสาวลลิตา  ทองคงหาญ
4. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
5. นางสาวสุพัฒตา   วันดา
6. นางสาวสุมิตรา  วาระกิจ
7. นางสาวสุวลักษณ์  มโนมัย
8. นางสาวสุวิมล  ชูควร
9. นางสาวหทัยภัทร  แซ่ล้อ
10. นางสาวเบญจรัตน์  แสดงคุณ
11. นางสาวเพ็ญวิสา  คุณโคตร
12. นางสาวไอรดา  ยะจร
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นายสมชาย   อังสุโชติเมธี
4. นายเจษฎา  ปวงรังษี
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวฉันทิกา  กำทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กำทรัพย์
3. เด็กชายธนทัต  ยอดสุธิ
4. นางสาวฝน  มาพล
5. เด็กหญิงมลฤดี  เป้าพันธ์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย  เพิ่มผล
2. นางปาริชาติ  แสนสมบัติ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นายปริตต์  กุลทิพย์
2. นายเจษฎา  นิ่มนวน
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 37 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงสิริยากร  อ้นชาวนา
 
1. นางบุษยา  นิจโกรทม
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 36.4 เข้าร่วม 39 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ศิริโสม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศศิ  โชติอภิชานันท์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงญารินดา  นันท์ชัยบัว
 
1. นางสาววาสนา  อารุ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายศรายุทธ  เปรมจิตร
 
1. นางชลชินี  แพทย์วงศ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 34 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อยู่ปาน
 
1. นางพัฒนา  สัตย์ชาพงษ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 37 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายราชัย  ลาศา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศิริเวิน
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.75 เงิน 12 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  มณีราช
 
1. นายอำนาจ  สมบัติยานุชิต
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรืองระยับชัย
2. เด็กชายวิชาญชัย  วันดี
3. เด็กหญิงวิชุดา  คชพันธ์
4. เด็กหญิงสุภัทรา  นาคโสมะกุล
5. เด็กหญิงอัญชนา  จินดารัตน์
 
1. นางสาวเด่นดาว  กุลจักร์
2. นางสาวพรพิมล  แก้วอ่อน
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 30 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ปราโมทย์
2. นางสาวนิรมล  ครุฑเครือ
3. นางสาวมินตรา  แสงสุวรรณ
4. นางสาวสุวรรณี  ถาวร
5. นางสาวเข็มอักษร  ปานอินทร์
 
1. นางกฤษณา  บัวปรี
2. Mr.Gremon   M. Grecia
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.35 เงิน 28 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสริตา  ขวัญตา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สอนแหยม
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.99 ทองแดง 13 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญานี  ปัดไธสง
 
1. นายอำนาจ  สมบติยานุชิต
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  คำดำ
2. เด็กหญิงรัฐชลิตา  สิมารักษ์
 
1. นางอรรจน์ชญาณ์  ทิพย์สุข
2. นางเพ็ญนภา  คำดำ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 48.3 เข้าร่วม 35 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวพิลาลักษณ์  เครือวัล
2. นางสาวสโรชา  จันทร์สมบัติ
 
1. นางจีรวรรณ  กุลน้อย
2. นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งยวด
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.91 เงิน 26 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายธนพงษ์  สอาดเอี่ยม
2. นายนครินทร์  ทับทิม
3. เด็กชายนิภัทร์  พรมเมตตา
4. เด็กชายบัณฑูล  สุวรรณพจน์
5. เด็กชายวีระศักดิ์  วรยศ
6. นายอดิศักดิ์  แก้วบัวดี
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองแบบ
8. นายอมรรัตน์  ขุนรักษ์
 
1. นายชัยวุฒิ  สังข์ขาว
2. นายอนันต์  จันทพุฒ
3. นางฟารีดา  สังข์ขาว
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ศรีจันทร์แจ่ม
2. นายจักรกฤษ  โมกไธสง
3. นายจันทพร  เกษภูงา
4. นายธวัชชัย  ทองสุวรรณ
5. นายวัชระ  ศรีสวัสดิ์
6. นายสมโชค  ชาววังฆ้อง
7. นางสาวเจนจิรา  แต้ภักดี
8. นางสาวแพรวพรรณ  หงษ์สระแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  แป้นพุดเย็น
2. นายรัชศักดิ์  เดชขจร
3. นายจักรกริช  ทรัยพ์ประสม
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงจุไรพร  มังกรเจริญกุล
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  เบ้าหล่อ
3. เด็กหญิงอมรลักษณ์  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวสุนันทา  คำเสนา
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวชนนิกานต์  กล้ากสิการ
2. นายฐานันดร  กล้ากสิการณ์
3. นางสาวศิริประภา  ตุ่นอ้น
 
1. นางกชกร  ศรีวิชัย
2. นางสาวจิตราภรณ์  สามไชย
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 27 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ภูมิลา
2. เด็กชายณัฐภัทร  เปรมเสถียร
 
1. นายเอกพันธ์ุ  ทิพย์นาวา
2. นางสาวปาณิสรา  ไชยทองเครือ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงดาราพร  นวนจันทร์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ดีสุข
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
2. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  สิงห์โต
2. นายวีระวุฒ  นิพนธ์
 
1. นายธนากรณ์  เจริญยิ่ง
2. นายอดิศักดิ์  นิลนัครา
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  อินทะเรืองศร
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ยศพรมราช
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาววิภา  สารีสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา  คงขาว
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณแสง
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายไพโรจน์  สิงห์โต
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิยา  แสนวงค์คำ
2. เด็กชายเจษฎากร  อุดร
 
1. นายประเวช  ผิวพรรณ
2. นางพจนา  ผิวพรรณ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 33 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงพีรยา  คำเพราะโสตร์
2. เด็กชายวิชญ์พล  วิเศษรัตน์
 
1. นายภูวดล  นนท์นันทภูมิ
2. นางนารีนาถ  นนท์นันทภูมิ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.4 ทอง 14 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายสุทัศน์  ก้อนจันทร์เทศ
2. นายอาทิตย์  อาจเดช
 
1. นายภูวดล  นนท์นันทภูมิ
2. นางนารีนาถ  นนท์นันทภูมิ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  แซ่โล้ว
2. นายวรฉัตร  แกว่นเขตกิจ
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นางพิมพ์ลดา  นนทะภา
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 31 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายสรวิชญ์  เข็มทอง
2. นายอภิชาติ  ลิ้นทอง
 
1. นางสาวปาริชาด  พันทอง
 
102 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำรี
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  พรมธา
3. เด็กหญิงวริศรา  เงินบำรุง
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 14 โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายชนินทร์  เอี่ยมพร
2. นางสาวสุนิชา  มลฑล
3. นางสาวอังคณา  ขุนพิลึก
 
1. นายไพโรจน์  สิงห์โต
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวพรธีรา  เดชสนธิ
2. นางสาวสุกัญญา  ภูมิเรศสุนทร
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางสาวอินทิรา  ศรีเกิด
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สามบุญเรือง
2. เด็กชายธีรภัทร์  สิงห์โค
3. เด็กชายปารณัท  สิงหเดช
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายนัติวุฒ  สายสี
2. นายภาสกร  ปัญโญ
3. นายวายุ  เทพแก้ว
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  ใสเสริม
2. เด็กชายวีรภัทร์  พุ่มใย
3. เด็กชายศุภฤกษ์  ปานสอน
 
1. นายณัฐภัทร  ปุุกลางดอน
2. นายประทีป  ขันกสิกรรม
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายรัตนากร  ภูทะวัง
2. นายสันติสุข  ขาววงษ์
3. นายหรรษา  เพชร์แหวน
 
1. นายชัยวัธน์   จันทรสกุล
2. นางพรประภา  งามประดับเลิศ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 26 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายธนภูมิ   ชาตรีวัชระ
2. เด็กชายยศกร   แซ่ม้า
3. เด็กชายสุวัฒน์   แซ่กือ
 
1. นายสถาพร    คำบุญมี
2. นางสาวสุรีรัตน์   ชัยฤทธิ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 33 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นายกมล   สว่างประจิม
2. นายศุภชัย   แซ่โซ้ง
3. นายอนุศักดิ์   แซ่เติ๋น
 
1. นายสถาพร   คำบุญมี
2. นางรจนา   โพทอง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 6 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงปฏิณญา  เนียมใย
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ประจวบวัน
3. เด็กหญิงวาสนา  นวลนิ่ม
4. เด็กชายวุฒิพันธ์  กุลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงศิลป์
6. เด็กหญิงแสงดาว  กันณะสา
 
1. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
2. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
3. นางอุดมลักษณ์  อภิชาตยานนท์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกิตติพงศ์  จันทร์กลิ่น
2. นายชัญญาพัทธ์  ปัจฉิมพาณิชย์
3. เด็กหญิงนันทนา  กองล้อม
4. นายปฎิภาณ  สุทธิพรม
5. นางสาวลิต้า  ศรีอินทร์
6. นางสาวสุวรรณา  แก้ววงษ์
 
1. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
2. นางสาววรรณา  โกตะมะ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  พงษ์ดี
2. เด็กชายวรุตม์  จูงาม
3. เด็กหญิงวาสนา  ยอดวิถี
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางวรากร  น่วมถนอม
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 9 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวสุวพิชญ์  โสภา
3. นางสาวเพชรรัตน์  อินทพันธ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางวรากร  น่วมถนอม
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 31 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐยา  วันเทียน
2. เด็กชายธนวินท์  ศรีทา
3. เด็กหญิงนฤทธิ์ศรา  วงศ์กำภู
 
1. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
2. นางอุดมลักษณ์  อภิชาตยานนท์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายนพดล  บุญโต
2. นายนาวิน  เมฆกระจาย
3. นายนิติพล  เขม้นกิจ
 
1. นายสุพิน  โจ้กุล
2. นายอุทาน  คุณยงค์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.2 ทอง 7 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สงประชา
2. เด็กหญิงศิริพร  แก้วเพชร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พุ่มบัว
 
1. นางจันทนา  ป้อมลอย
2. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.6 เงิน 34 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นายทรงกรด  สุขเจริญดี
2. นางสาวสุรางคณา  อยู่เย็น
3. นางสาวอรสา  แหลมทอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
2. นางจันทนา  ป้อมลอย
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงดวงใจ  ลุยทอง
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ท้าวแข็ง
3. เด็กหญิงภัทรา  เกตุขุนทด
 
1. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
2. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  สุภาปิตานนท์
2. นางสาววิภา  จีนแดง
3. นางสาวสุวนันท์  กุลมาลา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงไทย
2. นางฉวีวรรณ  ดาวเรือง
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ผลวิรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ไตรทิพชาติสกุล
3. เด็กชายธนดล  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวพัชราณี  วณิชยานันต์
2. นายวัฒนา  นามนาค
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวดวงพร  โตจำลอง
2. นางสาวสมฤดี  สุขสา
3. นางสาวเจนจิรา  ถ้ำน้อย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงไทย
2. นางฉวีวรรณ  ดาวเรือง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 24 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกษิรา  พิลึก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์แรม
3. เด็กหญิงทานตะวัน  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวน้ำหวาน  เพชรบูรณ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยม่วง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 11 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  พิลาพันธ์
2. นายพลวัฒน์  ทองดี
3. นางสาวหัสดี  รำสันเทียะ
 
1. นางศศินภา  ที่ปรึกษา
2. นายนภดล  ที่ปรึกษา
 
125 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มาจาด
 
1. นางปณิดา  พนมวัน
 
126 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 22 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคเทวี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรทอง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุปผา
 
1. นางปวีร์รักษ์  สบายเมือง
2. นางสาวิตรี  แสงจันทร์
 
127 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายพลพนธ์  แผลงศร
2. เด็กหญิงรุจิรา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวนิตศรา  โงนรี
2. นางสาวปิยนุช  โอสาร
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจามจุรี  นาคโควงษ์
 
1. นางสาวได้พร  คันธวัน
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  เทศแจ่ม
 
1. นางสาวนฤมล  ทับเต่า
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  น้อยเทียม
 
1. นายธาดาพงศ์  ทองหล้า