สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอธิชา  พูลมา
 
1. นางสาวชลัณรัศม์  ต้นกล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอาทิตยา  ยะวิญชาญ
 
1. นางกัลยา  สุขหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงอริสรา  ระพาเพท
 
1. นางสาวอรวรรณ  บัวผิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  อุ่นผูก
 
1. นางเยาวลักษณ์  แสนโภชน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง 13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงแก้ว
 
1. นายปวิน  เจียไพบูลย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวลักษิกา  กองคำบุตร
 
1. นางผกายวรรณ  วาทิรอยรัมภ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.41 ทอง 11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงจณิสตา  เววน
2. เด็กหญิงฐานิตา  ปิ่นเกตุ
3. เด็กหญิงปาลิตา  กุญชร
 
1. นายกิติศักดิ์  พรมคำ
2. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง 11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวดุสิตา  มีบุญ
2. นางสาวพัชรินทร์  ปิงยา
3. นางสาวสิทธิวณี  สิทธิกุล
 
1. นางญาณสิรีค์  วงค์เขียว
2. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณัฐธนาวดี  วงศ์วารห้อย
2. เด็กชายรณภูมิ  ทัพพันธุ์
 
1. นางสิริลักษณ์  แสนโภชน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวมัณฑนา  ดีโส
2. นางสาวอมลรุจี  ช่างปะณีตัง
 
1. นางธนภรณ์  โกศล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายรัชพล  ยอดยิ่ง
 
1. นางสาวจิระประภา   สุวรรณจักร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 21 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวกรรณิกา  ทองใบ
 
1. นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิริย์โยธินกุล
2. เด็กหญิงธนินทรา  ศรีหิรัญ
3. เด็กหญิงบุลากร  สุริยะบุญ
 
1. นางสาวณัฐสิรี  สุวรรณวงค์
2. นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุ่มนาค
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณิชกานต์   ฝอยทอง
2. นางสาวธีร์วรา  ชัยเธียร
3. นายปิยวัฒน์  ฉัตรชัยชมภู
 
1. นางนิทรา  จิตราพิทักษ์กูล
2. นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แก้วประภา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนื้ออุ่น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อุตมา
 
1. นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์
2. นางทิพวรรณ์  บุญเป็ง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชวิศา  ริหัด
2. นางสาวฐิติยา  มะโนวัง
3. นางสาวณิชกานต์  แพนไธสง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
2. นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพีรวัส  ชัยชนะมงคล
2. เด็กชายรณกร  สุวรรณเมือง
 
1. นางนภาพร  สิทธา
2. นางสุภาพร   หมั่นการ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75.5 เงิน 9 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายปิยะบุตร  อินบุญส่ง
2. นายวริศ  ธีระวงศ์สกุล
 
1. นางเพลินใจ  สาแก้ว
2. นางพิชญา  สิงห์หล้า
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสดุดี  สิริวงศ์เครือ
 
1. นายถนอม  ไชยเตกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวรุจิรา  มะณีทะนัน
 
1. นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพชร  อาจิริยะ
2. เด็กหญิงพัดชา  เส็งพานิช
3. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ยอดกระโทก
 
1. นายวิญญู  ครองตาเนิน
2. นายประจวบ  เรืองยังมี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.63 เงิน 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวขวัญชนก  ตั้งศรีวงศ์
2. นายสันติสุข  เป็งราชลอง
3. นายเศรษฐภัทร  ธรรมบัวชา
 
1. นายทวีวัฒน์  มณีจักร์
2. นายศิวดล  กุลฤทธิกร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 16 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชร์หทัย  กาญจนันต์
2. เด็กหญิงมินทิราภรณ์  เครือสบจาง
3. เด็กหญิงอัมภวรรณ  กันทะ
 
1. นายทวีวัฒน์  มณีจักร์
2. นางแววดาว  ยาวิชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 36 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 1. สามเณรกิตติศักดิ์  ศรีเมือง
2. นายภานุวัฒน์  ใจหงอก
3. สามเณรอุทิษ  แก้วสุข
 
1. นางสาวอมลฉวี  มัลลิกา
2. นายพฤกษา  สิทธิไพศาล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.1 ทอง 10 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงจิราพร  กันทะ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เพียรไป
3. เด็กหญิงรัตณาภรณ์  อินตาวงค์
 
1. นายภัทรพล  ควรสุวรรณ
2. นายดุสิต  กันทะมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนประชาราชวิทยา 1. นางสาวกัลยา  จีนใหม่
2. นางสาวสุภาวดี  สานะ
3. นายเจนณรงค์  พุ่มแตง
 
1. นางอรพิน  ควรสุวรรณ
2. นายยศสรัล  ยศบุญเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง 6 โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กชายกฤตธรรม์  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงกัญญ์สิริ  ณ ลำปาง
3. เด็กหญิงเจนนิสา  ใจมาบุตร
 
1. นางสุธินี  ต๊ะแสง
2. นางสาวจริยา  สมศรีษา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวชวนพิศ  อินต๊ะสงค์
2. นางสาวณัฐญา  เมืองมา
3. นายวัชรพล  ศรีแสน
 
1. นางเบญญทิพย์  ธิกานนท์
2. นางสาวอรุณีย์  กองนาค
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิณยาดา  โอฬารจันทโรทัย
2. เด็กชายวนศักดิ์  ทำสวย
 
1. นายอภิรัตน์  กาชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 20 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนวพร  แพรดอก
2. นายหฤษฎ์  เหล็กดี
 
1. นายมงคล  กาสา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.44 เงิน 15 โรงเรียนสบจางวิทยา 1. เด็กชายรถติกรณ์  จันทร์วงศ์
2. นายหัสวรรษ  อินเตชะ
 
1. นายกีรติกร  จินดาธรรม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายชยกริช  พานทอง
2. เด็กชายสมทราย  วิไล
 
1. นายสันษร  วรรณแก้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  ก๋าทอง
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อุดใจ
3. เด็กหญิงปิยภัทร  จินะชัย
4. เด็กหญิงพรหมภัสสร  ศรีอรุณ
5. เด็กหญิงอโณมา  สารโพคา
 
1. นางนิลเนตร  อำนาจศิริสุข
2. นางสุพรทิพย์  เปี้ยปลูก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐกรปภา  มะโนสม
2. นางสาวธนัชชา  คำเรืองฤทธิ์
3. นางสาวนัฐริณี  เมืองมินทร์
4. นางสาวรสิตา  ยอดประนันท์
5. นางสาวสุปราณี  อ้ายโก๋
 
1. นางบุษบากร  รายวงศ์
2. นางสาวหทัยชนก  ไชยวงศ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  บุตดาแก้ว
2. เด็กหญิงนนท์ธนา  ชัยวัน
3. เด็กหญิงนภาพร  ต๊ะรังษี
4. เด็กหญิงศิริธารา  แสนอุย
5. เด็กหญิงสุวนัน  เมืองใจมา
 
1. นางศิริวรรณ  วรงค์วรรธนะ
2. นางสมพรรณ  วรรณทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวจุฑาภรณ์  คำก๋า
2. นางสาวนิภาพร   ปินปัน
3. นางสาวพิมพ์ผกา   ตั๋นทุละ
4. นางสาวศิริลักษณ์   รู้มาก
5. นางสาวสุทธินันท์    กันทะวะ
 
1. นางผ่องศรี   ปัทมเทศ
2. นายครูกีรติ   เปี้ยอุตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายญาณกร  สุริยะใจ
2. เด็กชายณัฐภัทร   วงศ์ราษฎร์
3. เด็กชายธนทัต  จิตรหมั่น
4. เด็กชายวีระพศิน  อินต๊ะวงค์
5. เด็กชายสุภกิณ   ทิศา
 
1. นายคุณากร  แก้วเทพ
2. นายวุฒิกร  ปั๋นแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.38 ทอง 16 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายคมสันต์  จันทร์สุกปุก
2. นางสาวดาวรินทร์  อินภา
3. นายปฏิภาณ  แสงภู่
4. นางสาวมลฑกาญจน์  พุทธิศรี
5. นางสาวเบญจพร  สุนันตา
 
1. นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาว อินทิวร   นิธิสมบัติ
2. นางสาวกมลนัยน์   ต้องจิตต์
3. นางสาวดลลัชฌา   ขันอาษา
4. นายทรงพล   จันตาฝั้น
5. นายธนศักดิ์   วังไชย
6. นายนฤทธิ์  ตันสกุล
7. นางสาวปนัดดา  พรหมแก้วมา
8. นางสาวมัลลิกา   ดำรงค์
9. นายรัตนตรัย  ศรีมี
10. นางสาววณิดา  คำปากูล
11. นางสาววนิดา   วงศ์ฟู
12. นายวรากร  นิ้วยะวงค์
13. นายวีรการ  พิมบุปผา
14. นายวีรติ  พันธ์ไม้สี
15. นางสาวศิริวรรณ   ต้อขัดคำ
16. นางสาวอรยา  ยาลังษี
17. นายอริญชัย   จันต๊ะมา
18. นายอุดมศักดิ์  พูนโภค
19. นายเกรียงไกร  ใจสว่าง
20. นางสาวเปรมสุดา  แก้วสุภา
 
1. นางผ่องศรี   ปัทมเทศ
2. นางสุภาวรรณ   ตันจันทร์
3. นางสมถวิล   อรุณรัตนาเทวัญ
4. นายกีรติ   เปี้ยอุตร
5. นายเกรียงไกร   หลวงเขียว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.1 ทอง 4 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงดาวนภา  สินสมประสงค์
 
1. นายธวัชชัย  ราชคม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวทิพย์ทิวา  เรืองกิจธนธรณ์
 
1. นางกัญญารัตน์  นาคอ่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายชานน  พิริยะ
2. เด็กหญิงพิชชาอร  เครือวงศ์คำ
 
1. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
2. นางรักชนก  ศรีชมภู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายธนภัทร  แก้วลือ
2. นางสาวอภิชญา  เครือตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกวินณา  บุญคง
2. นางสาวกิติยา  สุก๋า
3. นางสาวชนิกาญจน์  อุบลศรี
4. นางสาวฐนิษฐ์ชา  ยานุ
5. นางสาวนริศรา  สุวรรณรักษ์
6. นางสาวนิชนันท์  บัวระกฎ
7. นางสาวผกามาศ  อุ่นผูก
8. นางสาวมัลลิกา  ใจคำ
9. นางสาววรวรรณ  ไพบูลย์วิวรรธน์
10. นางสาวสุพรรษา  ปิงเมือง
 
1. นางพัทธนันท์  วงศ์สรไชย
2. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน  เพ็งมา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกนกพร  เรือนหล้า
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองมาเหลี่ยม
3. เด็กหญิงจีราวรรณ  หลีแก้วเครือ
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  เตชะสาย
5. เด็กหญิงดวงกมล  วิยะพร้าว
6. นางสาวธนาภรณ์  สุมา
7. นางสาวธิดารัตน์  พันธุมินทร์
8. เด็กหญิงนฤมล  ตาเมืองปลูก
9. เด็กหญิงปิ่นมณี  สง่ามั่งมูล
10. เด็กหญิงรัฐมล  มาลีผล
11. เด็กหญิงวสินี  มณีทิพย์
12. เด็กหญิงศศิกานต์  สุทธิสาร
13. เด็กหญิงสิริวิมล  เตจ๊ะ
14. เด็กหญิงอุมาลา  จิตจง
15. เด็กหญิงเมธิรา  วังกาวี
 
1. นางหทัยภัทร  ลิ้นทอง
2. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก
3. นางสุภาณี   ธิสาระ
4. นางมนชยา  รัมพณีนิล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนานุช
2. เด็กหญิงนราวัลลภ์  ประสันลักษณ์
 
1. นางผ่องพรรณ  เดชมี
2. นางสุปราณี  เป็งบังวัน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชาคริต  ชมภูศรี
2. นางสาวธัญมน  ทาวงศ์มา
 
1. นายภิญโญ  แสงทอง
2. นางสมสาย  คำตุ้ยเชื้อ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงอาภาพรรณ  อวดห้าว
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวหทัยการณ์  วงค์คำปวน
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงรชภูร์  สุยะชัย
 
1. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นายวีรศักดิ์  คำเครือ
 
1. นายนภดล  เตปินสาย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีบัวบาน
 
1. นางรัตนา  กันทาดง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายวธัญญู  ยานกำเนิด
 
1. นายสมจิตร  หลักคำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงธมลพร  วงค์ไพศาลฤทธิ์
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายจิรัตติกาล   อ่อนตา
 
1. นายศิลป์วลัย   อินทิยศ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์   ไพรเขียว
2. เด็กหญิงสุวิมล   สิทธิหล้า
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอทิตยา  จำปาหลวง
 
1. นางพิมพ์เดือน  อินวิจิตร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอรุโณทัย 1. นางสาวณัฐนรี  บรรลือเผ่าพงศ์
 
1. นายอานุภาพ  มุณีแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงจินต์สุจี  แย้มมูล
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ปัญญาแวว
3. เด็กหญิงบัณตวิดา  ทิพย์มูล
 
1. นายเรืองฤทธิ์  สอทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายชาญณรงค์  ทองดีวงษ์
2. นายธัญญะวัฒน์  กันทะวงค์
3. นายมนัสวิน  เชื้อเทวา
 
1. นายสมจิตร  หลักคำ
2. นางทัศนาพร  นามวงค์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงเอื้อมใจ  ใจแสนวงค์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายฐิตากานต์  ธิวงค์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายตะวัน  สุดใจ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ไชยยากูล
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  สุภานนท์
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ตาคำแปง
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาววิภาดา  นิลสวิท
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงค์  ธิรินทวง
2. เด็กชายธนเชษฐ  แสงเดือน
3. เด็กชายพัฒนวัฒน์  อินตา
4. เด็กชายภูมินทร์  เหล่าเมธากร
5. เด็กชายศิวกร  ฟ้าคำตัน
 
1. นายธนโชติ  รัตนะพรไพศาล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกนิษฐ์ฌาน  มุกลีมาศ
2. นายกฤษดาพงศ์  เฉลิมวงศ์
3. นายฐิติพงษ์  รินฟอง
4. นายพงศภัค  สุพานิช
5. นายศศิน  ศิลพรกรกุล
6. นางสาวเกวลิน  วงศ์ใจ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
2. นายพิษณุการณ์   ทรายแก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.49 ทอง 8 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายกฤษณะ  แสนดี
2. นายกสิน  ตุทานนท์
3. นางสาวกาญจนา  เทวินทวี
4. นางสาวกาญจนา  พิมสาร
5. นายขจรศักดิ์  เตชะ
6. นายขจรศักดิ์  เตชะ
7. นางสาวขนิษฐา  ฟักเงิน
8. นายขวัญชัย  วังขวา
9. นายจตุรงค์  นันตา
10. นางสาวชนิสรา  อินต๊ะมา
11. นางสาวฐิติพร  แสงจันทร์
12. นางสาวณัชนิชา  แสงสุริยา
13. เด็กชายณัฐพงศ์  มีรอด
14. นายถิรวุฒิ  ศักดิ์ดี
15. นายทรงกรด  ดอกจันทร์
16. นางสาวทรงพล  สีม่วง
17. นายธนวัฒน์  ฟองมัน
18. นายธัญญะวัฒน์  กันทะวงค์
19. นายธีรภั่ทร  พันธุ์แจ่ม
20. นายธีรศักดิ์  สมยศ
21. นางสาวปรียาภรณ์  ตันศิริ
22. นางสาวพัชรา  ไชยาวงค์
23. นางสาวพัณญ์นิญา  สุขใจ
24. นางสาวภาณุมาศ  ชุ่มเย็น
25. นายมนตรี  เมืองงาว
26. นายมนัสวิน  เชื้อเทวา
27. นางสาวลลิตา  นครเขตต์
28. นางสาววราภรณ์  ผึ่งผาย
29. นายวีรชน  เตชะ
30. นางสาวศริญญา  คำทา
31. นางสาวสกาวเดือน  มาวิเลิศ
32. นายสรัล  ซาตะกูล
33. เด็กหญิงสร้อยชฏาภา  สร้อยทอง
34. นายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ
35. นางสาวสุชาดา  ขวัญธนชาคร
36. นางสาวอธิธรา  ปิ่นแก้ว
37. นายอัครวณิชชา  สร้อยเงิน
38. นายอัษราวุธ  วงเขตร์
39. นางสาวโสรยา  สืบพรหม
40. นายไกรราช  ทองเต็ม
 
1. นายภูวนาถ  สร้อยทอง
2. นายสมจิตร  หลักคำ
3. นายทรงฤทธิ์  ใหม่คามิ
4. นายทรงพล   เฟื่องฟู
5. นางสาวชนกพร  คำตาบุตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กชายกฤษฎา    ไชยวัน
 
1. นายอดุลย์   อุฬารโชค
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 9 โรงเรียนวิชชานารี 1. นายเศรษฐพงศ์  จินะวรรณ
 
1. นายศราวุฒิ  พูลเจริญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 1. นางสาวแสงจันทร์  ปินใจกุล
 
1. นายเกียรติกุล  วงค์ประสิทธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 27 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวพิมพิไล  ดอกผู้ชาย
 
1. นางพิมฉวี  ปิงแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายวโรดม  ประโยค
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายเอกพจน์  นรชาติวศิน
 
1. นางพิมฉวี  ปิงแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงรดาณัฐ  โชติกะมงคล
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.1 ทอง 18 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นางสาวสุรีรัตน์  เที่ยงวงศ์
 
1. นายสุรชัย  จอมแปง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 17 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  ฝั้นสืบ
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพิชยุตม์  นุชนารถ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติลักษณ์  ศรีสุข
 
1. นายธนโชติ  รัตนะพรไพศาล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวเกวลิน  วงศ์ใจ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐพงค์  คลังศรี
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายจักรภัทร  เมืองมินทร์
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิตรานุช  ไชยราช
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวปัทมา  อินลังกา
 
1. นายอาคม  จินดาพันธุ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวกตชพรรณ  บางดี
2. นางสาวคุณามัย  มังคลากุล
3. นางสาวจุฑาลักษณ์  ศรีปินตา
4. นายชิติพัทธ์  ทองริ้ว
5. นางสาวณัฎฐ์ฏาพร  อุไรรัตน์
6. นายตรีศร  ใจเย็น
7. นางสาวธนพร  กันทะเสน
8. นางสาวธนวรรณ  ดวงเขียว
9. นางสาวนนท์รวี  ไกรฤกษ์
10. นางสาวบัญฑิตา  ธิแก้ว
11. นายปริณทร  เรือนวงค์
12. นางสาวปัทมา  อินลังกา
13. นางสาวพัชรวดี  แฮตุ้ย
14. นางสาวพิมพ์ทิพย์  ธนบูรณ์กุล
15. นางสาวรัชนีวรรณ  หน้าชื่น
16. นายรัฐเกียรติ  สุวงษา
17. นายฤทธิชัย  หมื่นศรี
18. นายวสิษฐ์พล  สองเมือง
19. นายวิศรุต  ศรีโล
20. นางสาวอทิตญา  คำภูยศ
21. นายอภิมุข  ลับแล
22. นางสาวอรกัญญา  เครือบุญมา
23. นางสาวอรจิรา  เทพแปง
24. นางสาวอารีญา  อริยะเครือ
25. นางสาวอารียา  เมืองวงษ์
26. นางสาวเสาวนีย์  ชัยสิทธิ์
 
1. MissChiu  Pei Ming
2. นายเอกนรินทร์  แสนทน
3. นายบุรินทร์  วรุณพันธ์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เมืองมา
2. เด็กชายจักรพันธ์  ท้าวขว้าง
3. เด็กชายณัชพล  มั่นเมือง
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีทิ
5. เด็กหญิงนพรัตน์  ฤกษ์พิไชย
6. เด็กหญิงปวิชญา  พรหมสูตร
7. เด็กชายสุนทร  หอมกลิ่น
8. เด็กหญิงสุวิมล  พวงลำ
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุตตะโปน
10. เด็กชายอลงกรณ์  สมศักดิ์จิรกิจ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมทา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทาไชยวงค์
2. นายณัฐพล  คำวัง
3. นายธีรศักดิ์   ข่ายสุวรรณ
4. นางสาวพรพรหม   มังคะละ
5. นางสาวพรพลอย    พุกเนียม
6. นายภตวรรต   น้อยลูน
7. นางสาวมานิตา   ศรียอด
8. นางสาวมิลทิรา  วังใย
9. นายระพีพงศ์  โพทวี
10. นายอรัญชัย   จันต๊ะมา
 
1. นางเขมจิรา    ไชยทนุ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกฤติญา  บุญสิงห์
2. เด็กหญิงถิรดา  อินต๊ะเครือ
3. นางสาวธนาภรณ์  ฉินกมลทอง
4. เด็กหญิงธวชินี  เวชปัญญา
5. เด็กหญิงนารีเทพ  ปิงแก้ว
6. เด็กหญิงอลิษา  อินต๊ะสืบ
 
1. นางวัฒนะ  ทองปัญญา
2. นางวีณา  ศิรประภาศิริ
3. นางสาวณัฏฐ์ภัทสร  นัดดากุล
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกันยาวีร์  วีระกุล
2. นางสาวชนากานต์  ชัยวาสี
3. นางสาวญาสุมินทร์  มุระดา
4. นางสาวดุจยิหวา  จันทรคีรี
5. นางสาวปวริศา  สินเปียง
 
1. นางจุฬารัตน์   โพธิ์ทอง
2. นางศิริวรรณ   ชมภูแก้ว
3. นางสาวรพีพรรณ  โคตพงษ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวกรรณิกา   บุญเต็ม
2. นางสาวจิมมิกา   ธรรมชัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์   ทาไชยวงค์
4. นางสาวณัฐริกา   วรรณมณี
5. นางสาวนงนุช   ไชยเครื่อง
6. นางสาวนิรชา   หลอมวันดี
7. นางสาวปัทมา   อ่อนหวาน
8. นางสาวผุสรัตน์   เลิศอนันต์
9. นางสาวพรสวรรค์   คันใจ
10. นางสาววัฒนีย์   ใจละออ
11. นางสาววันวิสา   สุวรรณ
12. นางสาววิลัยวรรณ  ธิวงศ์
13. นายวีรติ  พันธุ์ไม้ศรี
14. นางสาวสุพัตรา   จองคำ
15. นางสาวสุวนันท์   คำอักษร
16. นางสาวอทิตยา    เครือใจ
 
1. นางเขมจิรา   ไชยทนุ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายกฤษฎา  ทนันชัย
2. นายณัฐวุฒิ  ธัมมัสสะวะนะ
3. นายพิชิต  ก๋าทอง
4. นางสาวอธิตญา  ขันธิมา
5. นายอัจฉริยะ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมทา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนพเก้า  เจริญพระธรรมดี
 
1. นางสาวตลับเพ็ชร์  หทัยพล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.25 เงิน 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐนรี  เดชชะ
 
1. นางสาวปิญชาน์  รินง้าว
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายสิรภพ  สินเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  อาษาวงค์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์วลี  วังราษฎร์
 
1. นางประกายดาว  มิ่งเชื้อ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง 11 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงเกรตต้า  มีเกสโซ่
 
1. นางกรกนก  ถุงเงิน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 28 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายวิริยะ  คำภิระยศ
 
1. นางสาวปิญชาน์  รินง้าว
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อบุญยืน
 
1. นายธริช  พุทธรักษ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวปราณธิดา  ดอนคำมูล
 
1. นายธรัช  พุทธรักษ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 19 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  เสกสรรค์วิริยะ
2. เด็กชายธนดล  มันตาวิวรรณ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ถาอินทร์จักร
4. เด็กหญิงอาภาวรรณ์  ภัคเนียรนาท
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ริมท้าว
 
1. นางนันท์นภัส  ไสยาทา
2. นางธีระพร  ทองรอบ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.7 ทอง 13 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายคชา  ชุ่มเชย
2. นางสาวธีราภรณ์  ยอดคำ
3. นางสาวปาณิตา  สวัสดิ์มิ่ง
4. นายภาณุวัฒน์  คำมาบุตร
5. นางสาวอักษรา  ต่อสกุลศักดิ์
 
1. นางนิลุบล  ถามะพันธ์
2. นางกัลยา  เรณูรส
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวสุดารัตน์  แซ่เตีย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ตั้งตัว
 
1. Mr.จูอี้  00
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.04 ทอง 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวประภัสสร  ดวงประภา
 
1. นางสาวภัทรวีร์  อวดมูล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวภัควลัญช์  วงศ์ปุ๋ย
 
1. นายธีรัช  ลอมศรี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 18 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลณิชา  ชมภูชัย
2. นายพีรพัฒน์  เรือนศักดิ์
 
1. นางสาวนวลทิพย์  เลาห์อารีวุฒิ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 63.08 ทองแดง 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กชายธนุพล   สิงวงษา
2. เด็กชายนิธิ   กานติยากุล
3. เด็กชายประณิธาณ    สิบต๊ะ
4. เด็กชายยุทธการ   สมานวงษ์
5. เด็กชายรัฐศาสตร์   ปุกวัง
6. เด็กชายสถาพร   ไทยเจริญ
7. เด็กชายสุรชาติ   โพพาทอง
8. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทามา
 
1. นายวิโรจน์  หล่อประดิษฐ์
2. นายธีรวัฒน์    รัตนภักดี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 17 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายถวิล  วงศ์ธิดา
2. นายธีระพงษ์  ศรีคำวัง
3. นายปฏิภาณ  อุสาธรรม
4. นายภาคภูมิ  โนอ้าย
5. นายวัฒนา  ทรายใจมา
6. นายวีรพงษ์  ศรีนวล
 
1. นายฐิติกร  แก้วปันกูล
2. นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง
3. นายประสิทธิ์  สาริวาท
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธัญญารัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวนพวรรณ  วัฒนสุข
3. นางสาวสุวนันท์  สุทธะ
4. นางสาวอัญชนา  จันทร์สว่าง
5. นางสาวเอื้อมพร  เจริญหล้า
 
1. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์
2. นางสาวปนัดดา  ยะติน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกนิษฐา  คำพรม
2. นางสาวกาญจน์มาศ  ยศพิระ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ตาบุญมา
4. นางสาวศิรดา  วงศ์ประเสริฐ
5. นายอนุพล  แก้วขัด
 
1. นางสาวพรศรี  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
2. นายบรรยง  ทิพยอด
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชญานิศ  พรหมมา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  แซ่โต๋๋
 
1. นางเดือนฉาย  สกุลคู
2. นางสาววีรยา  ตะยุนรัมย์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวณัฐชา  หาญเกิดสิริ
2. นางสาวลภัสรดา  ถิ่นสุข
3. นายอศิระ  เชื้อมา
 
1. นางดวงทิวา  เทพปัญญา
2. นางพรรณี  ใจสาร
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง 35 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำทา
2. เด็กหญิงธารญา  อินต๊ะสาร
3. เด็กชายอำพล   เมืองงาว
 
1. นายบรรเจิด  สระปัญญา
2. นางศิริพร  หลวงหล้า
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัชชา  มหัทธนบำรุงกิจ
2. นายสุทธิศักดิ์  วงศ์วารมะโน
3. นางสาวสุวิดา  เปี้ยแปง
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวสุธาทิพย์  ทิพย์โพธิ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงตะวัน  แก้วอินต๊ะ
2. เด็กหญิงรสิกา  อินวิจิตต์
 
1. นางสาวปุณณภา  ชมภูทิพย์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 12 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายธีธัช  จารุวัฒนกุล
2. เด็กชายเตชิต  สุภาพ
 
1. นางชนิดาภา  สายทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีกำจร  แสงงาม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายพิเสก  ไชยยา
2. นายวีรพล  ใจอินต๊ะ
 
1. นายอุทัย  ไชยมูล
2. นางรุ่งรัชนี  อินตาคำ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 37 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายชนะวัฒน์  จันทะวัง
2. เด็กชายธนภัทร  ตรียกูล
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นางสาวพิชญ์รัศมิ์  ยูพานิช
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายนัฐชา  บุญมาก
2. นายเสฏฐวุฒิ  วังซ้าย
 
1. นายวิชัย  วงคืไชย
2. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงปางกรุณา  วรรณแก้ว
2. เด็กชายภูวมินทร์  วงค์เมาะ
 
1. นางชนิดาภา  สายทอง
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70.5 เงิน 27 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายอัษฏาวุธ  เลี้ยงรอด
2. เด็กชายเปี่ยมสุข  ทิพย์ประจา
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม 37 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  อุปคำ
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  มาใจ
 
1. นางรุ่งรัชนี  อินตาคำ
2. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 39 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงค์บาง
2. นายภูมิรินทร์  ตันทา
 
1. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์
2. นางอัญญ์ชลีย์  สิทธิ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายฤทธิเกียรติ   อวดห้าว
2. นายศิรพัชร  จักรใจวงค์
 
1. นายมนัส   จงจิตร
2. นางสาวภัทรวรรณ   มากโภคา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายจิตรภัทร  นวรัตนาพงษ์
2. นายศิวกร  หอวัฒนพันธ์
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ติ๊บแก้ว
2. เด็กชายภาคิน  สมแสน
3. เด็กชายเกรียงไกร  ประกอบศิลป์
 
1. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
2. นางรุ่งรัชนี  อินตาคำ
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชาญชนะ  วิชา
2. นายพชรดล  นพนาคร
3. นายอลงกรณ์  กันทยะ
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
2. นางเพ็ญนภา  เต็มกันทา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวดารุณีย์  มีลาภ
2. นายอมฤต  ดวงเมือง
 
1. นางสาวศิรินุช  ใจศีลธรรม
2. นายกู้เกียรติ  ตั้งพระกิตติคุณ
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 1. เด็กชายชวาลา  แกล้วกล้า
2. เด็กชายนราธิป  เพชรศรีงาม
3. เด็กชายศรัณญ์  วัฒนกุลพานิช
 
1. นายมลชัย  ธนะสารสมบูรณ์
2. นางบุษกร  กาดำ
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายนายพูลก์สัณ  แสนมาโนช
2. นายวรวุฒิ  ก้อใจ
3. นายสุทิวัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
 
133 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายชลวรรษ  อ้ายสุยะ
2. เด็กชายอดิศร  ต๊ะศิริ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วเมืองคำ
 
1. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
 
134 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายพูลก์สัณ  แสนมาโนช
2. นายวรวุฒิ  ก้อใจ
3. นายสุทิวัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 13 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ฝั้นคำ
2. เด็กชายประวุฒิ   เสมอการ
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ทาต๊ะ
 
1. นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  บุญยืน
2. นางสาวธนัชชา  ยารังษี
3. นางสาวสุพิชญา  สุยะไชย
 
1. นายยุทธนา  เถียรประภากุล
2. นายอุทัย  ใจเชื้อ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 29 โรงเรียนสบจางวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  สีดา
2. เด็กชายฉันทัช  ต๊ะสิทธิ์
3. เด็กชายทิวากร  ต๊ะเปี้ยสืบ
 
1. นางสาวกิติยา  บุญพระคุ้มครอง
2. นางสาวจิรดา  เขื่อนสุวงศ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.1 ทอง 34 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวณัฐรฌา  ดังควัฒนา
2. นางสาวปานิตา  สิทธิกัน
3. นางสาวรุ่งทิวา  วงศ์ครองศักดิ์
 
1. นางจิดาภา  คงชนะ
2. นายวรุณ  บุญยู่ฮง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. เด็กหญิงฉันชนก  เลิศรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามะกุณณา
3. เด็กหญิงนิภาพร  โคเต็ม
4. เด็กหญิงมาริสา  ท้าวคำลือ
5. เด็กหญิงรุจิรา  เทพหาร
6. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วสุรินทร์
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์เที่ยง
2. นางสาวพรรณนิภา  จันใจ
3. นางสาวพรรณิสา  เตชะธิ
4. นายวายุทธ  เมืองมาหล้า
5. นางสาวสุพิชชา  ปารสาร
6. นางสาวเกวลิน  ยาชุมภู
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายบุญมี  จรูญสกุลวงศ์
2. เด็กชายพรพิทักษ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายสมชาติ  แซ่ย้า
 
1. นายประสงค์  เขื่อนสุวงค์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 18 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายพิษณุ  น้ำจำ
2. นางสาวอาทิตยา  ก้อนคำ
3. นางสาวแรงอุบล  จงถนอม
 
1. นางพรรณี  ช้างเพ็ง
2. นางมาลา  จิตรรักชาติ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.2 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติคุณ  ลาภโต
2. เด็กหญิงปาณิศา  กันทวัง
3. เด็กหญิงไพลิน  วรรณศรี
 
1. นายสาคร  ตันจันทร์
2. นางชนิดาภา  สายทอง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายศักดิ์ชัย  ก๋าใจ
2. นายอรุณศักดิ์  จานุพันธ์
3. นายอัศนีย์  ศรีคำวัง
 
1. นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ
2. นายวัชรินทร์  กล้าณรงค์ชาญ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  ใจอินต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์ปันง้าว
3. เด็กหญิงปิยะพร   อุสาธรรม
 
1. นางยุพิน   กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.8 ทอง 12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวธัญยธรณ์   อุตมะ
2. นางสาวปาริชาติ   คำจันทร์
3. นางสาววจีนันท์   ฉัตรเมือง
 
1. นางยุพิน   กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 19 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชราพร   พิศสกุล
2. เด็กหญิงวิลาสินี   อินตานวล
3. เด็กหญิงอนุภัทร์   คำอินทร์
 
1. นางเกศริน  คำเกตุ
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  วงค์ธิดา
2. นางสาวพนิดา  อินตานวล
3. นางสาวพิไลวรรณ  ธรรมชัย
 
1. นางเกศริน  คำเกตุ
2. นางยุพิน   กมลวิจิตร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  งามสม
2. เด็กหญิงรัญชนา  ดิษฐา
3. เด็กหญิงอัมพวัน  ปอนสืบ
 
1. นางระพี  ไกรภพ
2. นายเดชา  ทนันไชย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวพงษ์นภา  แซ่ม้า
2. นางสาวมยุรี  ยูลึก
3. นางสาวศิริลักษณ์  แดงเจ๊ก
 
1. นางวรรณี  ขำปรางค์
2. นางสาวปราณี  สาคร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขโสด
3. เด็กหญิงอัญชนา  หลักฐาน
 
1. นางผกาวรรณ์  ตุลาพันธุ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 35 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นางสาวจิตรลดา  ปาระมี
2. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์พลงาม
3. นายสุวัตร์  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวบัวบาน  มีเสียง