สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สายอิ่นแก้ว
 
1. นางสาววีณา  แก้วด้วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. สามเณรณัฐพงษ์  ห่อไธสง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อาภรณ์ไพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิจ  ไชยเมืองมูล
 
1. นางสายทิพย์  วรรณาการ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวเสาวรส  วงศ์กา
 
1. นางสายทิพย์  วรรณาการ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 35 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนมะวงศ์
 
1. นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 41 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายพงศกร  อภัยศรี
 
1. นางเทียมจันทร์  รัศมีเวียงชัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.35 ทอง 33 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงฉันทพัฒน์  ยะหัวฝาย
2. เด็กหญิงวรินทร  ธรรมชัยตา
3. เด็กหญิงสาธวี  นันตาดี
 
1. นางธนันต์พร  ตันปาสิริพัฒน์
2. นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.48 เงิน 38 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ปาละอุด
2. นางสาวภัทรวดี  มลเดช
3. นายโกมินทร์  ยศสาย
 
1. นางพัฒนวดี  เอสุจินต์
2. นายพรสรร  ใจของ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหมือยฝน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีวิชัย
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีสองเมือง
2. นางสาวกัลยาณี  งามดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาววาสนา  อินทวิชัย
2. นางสาวสิริยากร  สายสุตา
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีสองเมือง
2. นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ปาละวงศ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทิพย์มูล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ทะนันชัย
 
1. นายรังสิกร  ใจกล้า
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 14 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวฐิศิรักษ์  อินแก้ววงศ์
2. นางสาวณริสา  กันทะศร
3. นางสาวษิตา  จันทราธิคุณ
 
1. นางผกาพรรณ์  เชื้อเมืองพาน
2. นายนิยาม  วงษพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกติกา  ทิศวงค์
2. นางสาวจิราภรณ์  สายทอง
3. นางสาวสุพรรษา  สิงทอน
 
1. นางอัญชลี  วงศ์ใหม่
2. นางศิริพร  วอนมณี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา   กันนาพานิช
2. เด็กหญิงพิชชานันท์   เกษมวัฒนาชัย
3. เด็กหญิงศรัณยา   ลิไธสงค์
 
1. นางพัชริน   ยอดปนันท์
2. นางณัฏฐ์ชญาภา   สุรินทร์วงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 38 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์   อินต๊ะวงศ์
2. นางสาวภัคจิรา   เรือนวงค์
3. นางสาวเบญญา  ยะเบียง
 
1. นางสิลิลลัคน์   เย็นใจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   ปงกาวงศ์
2. เด็กชายรักษ์พงษ์   ปงผาบ
 
1. นางสาวสุวพัชร์  เทพสุทะ
2. นางสาวพิทยาภรณ์  บุญภา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวชญาน์นันท์   ก๋าแก่น
2. นางสาวสุนิสา  ปินใจ
 
1. นางสาวสุวพัชร์  เทพสุทะ
2. นางสาวพิทยาภรณ์  บุญภา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  วงศ์จาตุร
 
1. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายรัฐติพงษ์   แก้วมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายนิรัฎฐพงษ์  สาวยง
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  แก้วเดช
3. นางสาวพินันทา  ปัญญาเทพ
 
1. นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกุล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ชุ่ม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนันทิวา  ลาดปาละ
2. นายภานุวัฒน์  เทพเสาร์
3. นางสาวสุมินตรา  อุดถา
 
1. นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ
2. นายสมโภชน์  ฟูใจ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  วงษ์บัณฑิตเจริญ
2. เด็กหญิงธนัชชา  เมืองปัญโญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เริงสนาม
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ปาเมืองมูล
2. นางสาวนริศรา  โพบึง
3. นายเตชินท์  ดวงสุภา
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.9 เงิน 27 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กชายวรวุฒิ  ทาอาสา
3. เด็กชายอดิศร  จอมใจ
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายกิตติโชติ  อึกโท๊ะ
2. นางสาวณัฐวดี  เชื้อสิงห์
3. นางสาวศิริพรรณ  ศิริจัน
 
1. นางสาวกชพรรณ  ตั๋นตุ้ย
2. นางสาวราตรี  เครือทราย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงชลธี  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงพรปริญญา  ขัติยะ
3. เด็กหญิงสุชาวลี  ศุสุขประเสริฐ
 
1. นางสาววิมลวรรณ  จำชาติ
2. นางสาวศิรินภา  กลัดเล็ก
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นางสาวทักจีณา  ฟองธิวงศ์
2. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
3. นางสาวอรณิชา  รุ่งเรือง
 
1. นางนุสริน   อุบลศรี
2. นางสาวภัสราภรณ์  ดวงสาร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 28 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. นายธวัชชัย  ศิลาต่ำ
2. นายอุดม  ใจหลง
 
1. นายแสวง  คำอินบุตร
2. นางอารีย์  ใจคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.15 ทอง 8 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายนที  โซวสวัสดิ์
2. เด็กชายเอกรินทร์  สุปิน
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.13 ทอง 10 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยะอินทร์
2. เด็กชายพัชรพล  สุปิน
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตะมะชาติ
2. เด็กหญิงภัทริกา  ไชยยวง
3. เด็กหญิงลลิตพรรณ  จุมปู
4. เด็กหญิงสุนันท์ทา  จินะละ
5. เด็กหญิงอาทิตญา  ฝั้นเครือ
 
1. นางประคอง  จินดารัตน์
2. นางสาวพานทอง  เตชะพลี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.75 ทอง 18 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกิติยากร  กันแก้ว
2. นางสาวกุลธิดา  เหลานาคำ
3. นางสาวณัฐนรี  ผาลอย
4. นางสาววิไลทอง  เด่นแก้ว
5. นางสาวอมรพรรณ  เรือนปานันท์
 
1. นางพรทิพา  ผันผาย
2. นางพราวพร  ปันตา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ปัญญาเรือน
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  วงศ์หอม
3. เด็กหญิงประภาจิต  คำมูล
4. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญสารวัง
5. เด็กหญิงวรางคณา  จี๋เอ้ย
 
1. นายสมบัติ  จันทร์สุริยะ
2. นางศิริญญา  วงศ์สุภา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.2 เงิน 31 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ฝั้นคำสาย
2. นางสาวจิตรลดา  นันทะวงศ์
3. นางสาวพรหมพร  แสงแจ่ม
4. นายศรัณย์  ต๊ะวัน
5. นางสาวศศิธร  สิทธินวล
 
1. นางสาวพานทอง  เตชะพลี
2. นางรุ้งทอง  แสนคำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  จูสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  ทองบุญ
3. เด็กชายภานุพงษ์  กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงวณัฐศิกานต์  วงค์สมศักดิ์
5. เด็กชายเจษรินทร์  บุรี
 
1. นายนภาพล  บุญมั่น
2. นายจำรัส  ปันศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.88 เงิน 38 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. นายนครินทร์  ไทยบัณฑิตย์
2. นายพิศาล  หอระดี
3. นายเจตจำนง  ซาวคำ
4. นายเจริญชัย  ญาดาพงษ์พันธ์
5. สามเณรเนติพงษ์  อ้ายโก๋
 
1. นายรัฐพงษ์  คำใส
2. พระประพจน์สรัช  ญาณธีโร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.6 ทอง 21 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวกานติมา  ไชยวรรณ
2. นางสาวณัฐริกา  จำปา
3. นางสาวทาวิณี  ต๊ะตุ้ย
4. นายธนาธิป  ใจทาหลี
5. นายนฤเบศร์  สายเครือมอย
6. นายปฎิภาณ  ปิมปะ
7. นางสาวรัชนีกร  ใจทาหลี
8. นายลือชัย  สร้อยสังวาล
9. นายวุฒิศักดิ์   ใจทาหลี
10. นายสหรัฐ  ภู่เกษแก้ว
11. นางสาวสุชานันท์  เชื้อคำลือ
12. นางสาวสุเมธินี  พงษ์นิกร
13. นางสาวอภิญญา  วงศ์ปิ่นคำ
14. นายอภิรักษ์  วงศ์จันทร์
15. นายอริศร  วรรณา
16. นายอิศเรศ  ยศนวล
 
1. นายเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์
2. นางพรทิพย์  คล่องแคล่ว
3. นางพัชริฎา  สังเขป
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นางสาวจิราภา  เทพวงค์
2. นายชัชวาล  ขันย่าเป้า
3. นายณัฐพล  จันทวงค์
4. นายณัฐภูมิ  ศิริโนน
5. นายดุลยวัฒน์  ขัติยะ
6. นายทัศนพงค์  ไชยยานนท์
7. นายธนพล  จันทร์สุก
8. นายธนุชิต  ลามา
9. นางสาวธัญญารัตน์  จำปา
10. นางสาวปัทมา  จอมแปง
11. นางสาวพิลาสขวัญ  สุทธศรี
12. นางสาวมัณฑนา  มหาเกตุ
13. นางสาวระพีพัชร์  ตุมมา
14. นางสาวรังศิญา  จินะการ
15. นายรัฐชัย  แก้วประเสริฐ
16. นางสาววิภาวี  ชำนาญ
17. นายศุภกร  คำนวณ
18. นางสาวสุพรรณษา  มณีพรหม
19. นางสาวอรปรียา  คำสม
20. นายไวทยา  ชำนาญการ
 
1. นางจำเนียร  พุฒมาเล
2. นางสาวสุธินี  จินะการ
3. นางนงนุช  ชัยนันตา
4. นางสาวจุไรวรรณ  แก้วมูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 39 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธนัชฏ์  บัวชุม
 
1. นายวีรชัย  อายุวรรณา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 31 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวดาวประกาย  วงศ์คำ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธิกลาง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ก้อนต๊ะเสน
2. เด็กชายภัทรดนัย  ผัดวัง
 
1. นางวิไล  ซื่อวัฒนะ
2. นางวราภรณ์  อุบลคำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.6 เงิน 36 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายนที  เทือกจันทร์คำ
2. นางสาวอรไพลิน  เฟื่องฟู
 
1. นางวงเดือน  ปัญญาุบุตร
2. นางสาวดวงสุรีย์  ปันใจดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วังหอม
2. นางสาวจินดารัตน์  สุวรรณรินทร์
3. นางสาวจิราพร  เปี้ยกาศ
4. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์เครือ
5. นางสาววนิษรา  กันทะชมภู
6. นางสาววริศรา  ศรีอรุณรัตนากร
7. นางสาววัลลภา  สลีวงศ์
8. นางสาวสิรินญา  คำภิระวงศ์
9. นางสาวสุดธิดา  เครือคำ
10. นางสาวเนตรชนก  พรมมินทร์
 
1. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
2. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธิกลาง
3. นางสาวกณิกนันท์  ศรเดช
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ   ศรีธิ
2. นางสาวคุณิตา   ยามเที่ยง
3. นางสาวณัฎฐา   เตชะพลี
4. นางสาวณัฐนิชา   ทำนักสุข
5. นางสาวดาริกา   เตศิริ
6. นางสาวพัทธมน   โคตรคำภา
7. นางสาวพิมพ์ชนก   คำวังเงี้ยว
8. นางสาวพิมลพร   ศรไชย
9. นางสาวศิริวิภา   ปาละกุล
10. นางสาวศุภนิดา   สมพันธ์มา
11. นางสาวศุภลักษณ์   คำภิระแปง
12. นายสิงหรัตน์   ใจดา
13. นางสาวหัทยา   ปุกเจียมอาจ
14. นางสาวอรณญา   สุยะวงศ์
15. นางสาวเมธิตา   สุภาจันทร์
 
1. นางสาวสุวิมลวดี   คนฟู
2. นางสาวพรทิพย์   โพธาชัย
3. นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย
4. นายกุศลิน   ปราจันทร์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี   ใจวุฒิ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เชียงแก้ว
 
1. นายชัยยันต์  ปินนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์  แก้วประเสรฺิฐ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวคนึงนิตย์  หมื่นอ้าย
2. นางสาวนันท์ธีรา  ดารารัตน์
 
1. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
2. นายนิรันดร์  วรกุลธนวรรธน์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 25 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนันธิกา  ศรีจันทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวพรภิมล  เพ็ชรปัญญา
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   มุ่งเหมือย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาวาระ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวเกวลิน  ปงกาวงศ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงพุธิตา  อินทะจันทร์
 
1. นายนิติกร  เครือวัง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวพิมพิศา  แก้วลังกา
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงพิจิตรา  อินทะจันทร์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวศศิธร  กันจันวงศ์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89.1 ทอง 9 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงณิชนันท์  เทศมาก
2. เด็กหญิงวรางคณา  สิทธิวะ
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
2. นางสุธีรพร  แก้วบังเกิด
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วันยะ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  เหลี่ยมแหลม
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นายธนา  ปิงยศ
2. นายศุภกิจ  สุองมา
3. เด็กชายอัครเดช  สุขสวัสดิ์
 
1. นายยุพัฒน์  วงศ์กาแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นายชัยยะ  สุทา
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เหลือหลาย
3. นายอดิเรก  วงศ์หมื่น
 
1. นายยุพัฒน์  วงศ์กาแก้ว
2. นายยุพัฒน์  วงศ์กาแก้ว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทือกเถาสาร
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายภัทรศักดิ์  แปงคำ
 
1. นายอิสราพงษ์  บุญแสง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายธนินพงษ์  ปัญญาหมื่น
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 61.7 ทองแดง 16 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายศรัญญู  จอมแปง
 
1. นายอิสราพงษ์  บุญแสง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายอาณาจักร  วงษ์ชมภู
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นายปฏิวัติ  สารคำ
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กหญิงชลิฎา  เมืองมา
 
1. นายศรายุทธ  กันทะวงค์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายปองพล  สุยะคำวงศ์
 
1. นางพวงพยอม  กาญจนคงคา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายรวีโรจน์  แสนณรงค์
 
1. นายภาสกร  มาธุระ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ทิพย์บุญธรรม
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 30 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กชายธนากร  อินโสภา
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 32 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. นายจีรวัฒน์  พูลขวัญ
 
1. นายสุชิน  ทองประเสริฐ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 18 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงเข็มอักษร  แสนใจกล้า
 
1. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  โปทาสาย
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กชายโชคมงคล  แก้วศรี
 
1. นายจตุรงค์  จวนเผ่า
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายภีมพล  ดวงสุภา
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   ลุ่มลึก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาวาระ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 29 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  โปทาสาย
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ราชจริต
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  จอมเมืองมา
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 27 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนลักษณ์  อาษากุล
 
1. นายสุรเดช  นาคพงษ์พันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 22 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวงศพัทธ์  เทพวาลย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายวิสิทธิ์เดชา  ดวงฟู
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นายสมชาย  วงศ์ษา
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  เครือสายด้วง
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  จันทร์ทอง
2. นายชำนาญ  สอนอินต๊ะ
3. นางสาวณัชณิชา  อุตมูล
4. นายธีรพันธ์  หล้าปวงคำ
5. นายพิชญะ  ศรีจันทร์
6. นางสาวรัมภา  บุญยืน
7. นายสุทธิพงษ์  ใจเรือน
8. นายสุริยา  จันทร์นาม
9. นางสาวหทัยชนก  อินต๊ะโม
10. นางสาวเกวลิน  กันทิยะ
 
1. นางสาวละเอียด  ทะนันชัย
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ก๋องเปี้ย
2. นางสาวนริศรา  ปงผาบ
3. นางสาวปรางค์วลัย  ก๋าแก่น
4. นางสาวปาริชาต  คำอ้าย
5. นางสาวอรอนงค์  ตั๋นตุ้ย
6. นางสาวอัญชลี  เทพเสาร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
2. นางสาวปวรัช  เป็งวงศ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  คันธวงศ์
4. นายนัทธวัธน์  โยธา
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. นายกานต์   ถือเกาะ
2. นายณัฐดนัย  วงศ์ไชยสิทธิ์
3. นางสาวปิยะภรณ์  ชัยหมอน
4. นายอดิศร  กาวิละ
5. นางสาวเบญจรัตน์  วงศ์คำ
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
2. นายเกษม  โพธิวงศ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 38 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ใจมูล
 
1. นายธวัชชัย  ศิริพรวัฒนะกุล
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 36.6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายธนาวัฒน์  กาวิโล
 
1. นางสาวอรปวีณ์  ชาวนา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมิตา  ป๋าเมืองมูล
 
1. นางศรีวรรณ  เทพวงศ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนิชา  มานะจิตร
 
1. นางสาววรัชยา  ด้วงคำ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 38 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอินทร์
 
1. นางกาญจนา  ทิพย์ดี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 17 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวอริสรา  ปินใจ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62.93 ทองแดง 21 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ประชุมชน
 
1. นางถนอมศรี  จันทโชติวงศ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.91 เงิน 17 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวธันชิตา  เตชะนา
 
1. นายอรรถสิทธิ์  เถินภู่วิไล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 25 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายณัฐภาส   ช้างเผือก
2. นางสาววรางคณา  จันยงแก้ว
3. นางสาวสุภาพร  สุริยะมณี
4. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยยวง
5. เด็กหญิงเกศกนก  โปต๊ะ
 
1. นางสุธิมา   กันธะวงศ์
2. นางทัศนีย์  นันติชัย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 37 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  สุริยะ
2. นางสาวก่องกาญจน์  ฉิมพลี
3. นายดลลชา  แก้วมณี
4. นางสาวตวิษา  วงศ์ก๋องคำ
5. นายเนติพงษ์  เนื่องเดช
 
1. นางสาวอริสรา  ปินใจ
2. นางอรุณลักษณ์  สอนแก้วชวดี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.35 ทอง 23 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดประนันท์
 
1. นางสาวพิกุล  มานัสสา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 28 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนภสร  ช่าวใต้
 
1. นายอิสระ  ศิริวงศ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงประกายทอง  จองสุ
2. เด็กหญิงปิญชาน์พัชร์  เจริญธีรากูล
 
1. นายสมพงษ์  ยอดฉัตร
2. นางสาวกณิกนันต์  ศรเดช
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 58.3 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายปริพัฒน์  สุปินตา
2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดผาบ
 
1. นายวงศพัทธ์  เทพวาลย์
2. Miss Shannon   Seglem
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.35 เงิน 18 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายณัชพล  วงค์ประสงค์
2. นายธนพนธ์  เรือนตุ้ย
3. นายนพดล  ปาลจาเร
4. นายวรากร  อินต๊ะ
5. นายสัจชฎาพร  คำภิโล
6. นายไพรวรรณ  นันต๊ะ
 
1. นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงค์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.4 ทอง 8 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกนกลักษณ์  ขัดใจ
2. นายกวีวัฒน์  แสนยะ
3. นางสาวจรรยารักษ์  ขันคำ
4. นางสาวชรินทร์รัตน์  คันทะสินธ์
5. นางสาวชัญญา  บุญทศ
6. นางสาวณัฐวดี  อุปการดี
7. นายณัฐวัตร  วิชาจารย์
8. นางสาวธัญญชนก  หมื่นมะโน
9. นายสิปปนนท์  เก่งสาริกัน
10. นางสาวอนุธิดา  เศวตชัยวัตร
 
1. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
2. นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน
3. นางสาวมณฑา  พรกนกพงศ์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธามินี  ศรีประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอรนภา  อินจม
3. เด็กหญิงเกษราพร  จักรปา
 
1. นางแสงนภา  ใจเย็น
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  เทพเสาร์
2. นางสาววลัยพร  ถาแก้ว
3. นางสาววิสุธนา  หน่อใหม่
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ฟันเผื่อ
2. เด็กหญิงชนรดา  สารธิ
3. เด็กชายไกรวิน  สืบสมปาน
 
1. นางศุภราพร  ชัยวิลยศ
2. นางเกษณี   จ๊ะถา
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.8 ทอง 11 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวกนกพร  วงศ์กันทา
2. นางสาวมินตรา  น้อยลา
3. นายวัชรวิทย์  วัชรวิทยา
 
1. นางพรทิพย์  คล่องแคล่ว
2. นายเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสุดา  คำน้อย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ   เหลี่ยมแหลม
 
1. นายอรรถพล  ปินคำ
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 36 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวพุฒิพงษ์  พรมวงษ์
2. เด็กชายภูมิปณิธาน  ขัติยะ
 
1. นายสุริยา  ยศธิวงค์
2. นางสาวพรทิพย์  อินต๊ะยศ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายพัชรพล  สบาย
2. นายพีรวิชญ์  ปัญญาดิบวงศ์
 
1. นางสาวอำไพ  รังน้อย
2. นางปภาดา  รัตนประทีป
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายภาคิน  คำมาวงศ์
2. เด็กชายวชิรกานต์  สิริวราพงศ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายภาณุพงศ์  มั่นถาวร
2. นายวรากร  อุตม์ทิพย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ตันทา
2. เด็กหญิงพุธิตา  ตันทา
 
1. นางอรชร  ฤกษ์วัลย์
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 38 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ลินใจ
2. เด็กชายพชรพล  เทพแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  สุภาสอน
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนาภรณ์  ยะอินทร์
2. เด็กหญิงสุภัทฑริกา   ยะหัวฝาย
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาววรรณธิชา  นะต๋า
2. นางสาววรรณี  บุรี
 
1. นายประทีป  พามณี
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายนภัสดล  อินต๊ะวงค์
2. นายวรวุฒิ  จันต๊ะตื้อ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50.4 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวคันธรส  ชัยศรีวี
2. นางสาวนุชนาถ  โทพรม
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาวนวพร  อะกะเรืือน
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อินต๊ะวิชัย
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ผาทอง
3. เด็กชายสุธินันท์  เตปินตา
 
1. นายสุริยา  ยศธิวงค์
2. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 27 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายนที  วงค์ไชย
2. นายพชรดนัย  เทพแก้ว
3. นายเนตรณรินทร์  นวลอ้าย
 
1. นายพนัชกร  ไชยานนท์
2. นายประดิษฐ์  สุภาสอน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. นายอภิสิทธิ์  แก้วหนองยาง
2. นายเจตจำนง  ซาวคำ
 
1. นายวีรพงษ์  วงศ์งาม
2. พระประพจน์สรัช  ญาณธีโร
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  สายปิ๋ว
2. เด็กชายรักษิต  เผือกสิงห์
3. เด็กชายศุภกร  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์  สุขยืน
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  ค้างศรี
2. นายธนศักดิ์  หลงแหลง
3. นายไกรสิงห์  สายด้วง
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์  สุขยืน
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทานะ
2. นายนิธิกร  สีวิชัยลำพัน
3. เด็กชายปรมัท  สร้อยคำ
 
1. นายสมาน  พุกจอน
2. นางดวงเดือน  พุกจอน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายธนพล  จันทร์สุก
2. นายพงศกร  แก้วมูล
3. นายอภิวัฒน์  จินางาม
 
1. นางมยุรี  แสงลุน
2. นายสัจจา  สัจจะเดช
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 24 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงนิทิตยา  วิโยค
2. เด็กหญิงบุรารักษ์  ศรีรักษ์
3. เด็กชายศักดิ์สุนันท์  เครือพรมมา
 
1. นายสมาน  พุกจอน
2. นางดวงเดือน  พุกจอน
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายภาสกร  ปัญญาอุด
2. นายยศวรรณ  สายมัน
3. นายอภิชาติ  ทุ่มสอน
 
1. นายสมาน  พุกจอน
2. นางดวงเดือน  พุกจอน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 33 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษนะ  ลาดปาละ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ยอดปนันท์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  จีนะ
4. เด็กชายธนะบดี  เขื่อนปัญญา
5. เด็กหญิงภัทราธินี  ลาดปาละ
6. เด็กชายศุภวัฒน์  ตุ่นแจ็
 
1. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
2. นางสาวพวงผกา  คันธรัตน์
3. นายนพพร  ชัยนันตา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายจักรวาล  แก่นใจ
2. นางสาวประกายดาว  วงศา
3. นางสาวพิชาดา  ศรีจันทร์
4. นางสาววราภรณ์  มะโนมูล
5. นางสาวศันศนีย์  ชมภู
6. นางสาวสิราณี  คำลือ
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 32 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายปรเมษฐ์  คำมามูล
2. เด็กชายภูมินทร์  บุญมา
3. เด็กชายรติกร  แก่นกุหลาบ
 
1. นายสัมพันธ์  หอมทวนลม
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.1 ทอง 12 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นางสาวนลินี  สีเกษร
2. นางสาวสุวนันท์  วุฒิ
3. นายอิทธิมนต์  แก้วมา
 
1. นายมานิตย์  ขอทะเสน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 16 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อินตา
2. เด็กหญิงนาตาชา  แดงเครื่อง
3. นางสาวอภิญญา  สิทธิสงคราม
 
1. นายสุพจน์  สาริบุตร
2. นายนิยม  อุบลคำ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวชนิภา  เครือชัย
2. นางสาวปานตะวัน  วงศ์จิ๋วบุตร
3. นางสาวพรพิมล  กล้าผจญ
 
1. นายสุพจน์  สาริบุตร
2. นายนิยม  อุบลคำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  กองเฟย
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวิชัยวงศ์
3. เด็กหญิงเมธินี  ทองนาค
 
1. นางลาวัลย์  สมใจ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นางสาวณัฐภรณ์  จักรคำ
2. นางสาวดรุณี  ศรีวรรณ
3. นางสาวธารีย์  ธรรมชาติอำนวย
 
1. นางมยุรี  แสงลุน
2. นางรัตนา  จันโท
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 29 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงกวินธิตา  อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงโชติกา  กาโพธิ์
 
1. นางจิตติมา  หาญจิต
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 17 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกรกาญจน์  พรมวัง
2. นางสาวคัทลียา  รินมูล
3. นางสาวนุศรา  บุญมา
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 31 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายธนวัฒน์  เมืองเดช
2. เด็กหญิงวโรชา  สายนวล
3. เด็กชายอณุวัฒน์  เทรังสี
 
1. นางจิตติมา  หาญจิต
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวกิตติมา  ศรีจันทร์
2. นางสาวณัฐริกา  สารอินทร์
3. นายธีรวัฒน์  สืบต๊ะ
 
1. นายพิชิต  สาใจ
2. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 26 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุตมูล
2. เด็กชายพิเชษฐพงศ์  ใจเรือน
3. เด็กชายยุทธชัย  หล้าปวงคำ
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
2. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 34 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นางสาวกิตติกา  สุธรรม
2. นางสาวทิพวรรณ  ชูเกตุ
3. นางสาวผัลย์สุภา  แก้วประการ
 
1. นางไพบูลย์  พัลวัน
 
143 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  ไชยเครื่อง
2. นายเจนภพ  ขันคำ
 
1. นายธนกฤษ  มากบุญ
2. นางธนภรณ์  จันต๊ะวงศ์
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  วิจิตรวาริน
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน