สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายปุณณพัฒน์  นิลโชติ
 
1. นางสาวเมทิญา  นนท์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ขยันดี
 
1. นายจตุพล  ตุ้ยสืบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งเชิง
 
1. นางสาวพัชรี  เตปิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวนิภาพรรณ  แมะบ้าน
 
1. นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 40 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงบุปผา  สีคำวัง
 
1. นางสาวสุวิมล  นวลทะวัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ล่ำต่ำ
 
1. นางถวิล  มิ่งสมร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงชนิตา  พรหมขัติแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีวร
3. เด็กหญิงวรรณิภา  อวดคร่อง
 
1. นางสาวทัศวรรณ  วงศ์บุญมา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.39 เงิน 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกุลิสรา  ล่ำดี
2. นางสาวนัทสมล  หอมดอก
3. นายเศรษฐพงษ์  ปัญญาไว
 
1. นายพิษณุ  ปิจดี
2. นางสนธิยา  ชัยวุฒิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงจันทมณี  ขัดจา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เลียลา
 
1. นางสาวรัตนา  โทนิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวธิดา  กุลปริญา
2. นางสาวรัตนา  มุขดี
 
1. นายประพันธ์  แสงบุญเรือง
2. นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายศุภศิษฐ  ต้อนรับ
 
1. นางวรัฐทยา   ฝั้นสืบ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 27 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายนราธิป  ตับไหว
 
1. นางรดาการ  ภูริพงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 7 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทิยะ
2. เด็กชายศราวุฒิ  จิตมุง
3. เด็กชายอนุศิษฎ์  กระทุ่ม
 
1. นายธีรวัฒน์  พานแก้ว
2. นางสิรินทรา  พิมพ์ทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณรงค์พล  พุลนู
2. นายสัชฌุกร   สวยฉลาด
3. นายอภิชาติ  หวังดี
 
1. นางเสาวณีย์  รักมิตร
2. นางสาววริยา  พิเชฐเกียรติกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.7 เงิน 31 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตน์  ก๋องแก้ว
2. เด็กชายพิพัฒพงษ์  หนุนครบุรี
3. เด็กหญิงภานุมาศ  จิตต์กล้า
 
1. นายรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ
2. นางสาวเบญจวรรณ  หน้างาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  จะชาญ
2. นางสาวมนต์นภา  เจ้ากลดี
3. นางสาววราภรณ์  กลิ่นเชย
 
1. นางสาวนิตยา  มูลคำ
2. นางรดาการ  ภูริพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33.8 เข้าร่วม 35 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กลิ่นชิด
2. เด็กชายวุฒิชัย   ธีระบุตร
 
1. นางศิริกานดา   กันธิดา
2. นายสถิตย์  ขาวปอน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65.65 ทองแดง 21 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายปฏิวัติ   ตลับนาค
2. นางสาวแนนฑิฌา   นันต๊ะเสน
 
1. นางศิริกานดา   กันธิดา
2. นางพรนภัส   เอื้อแท้
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงวีรนุช  อวดกล้า
 
1. นางสาวปารณีย์  บุญสม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายธีรกร  พวกอินแสง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เปี้ยเหมย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  อาชาวัฒนากร
2. เด็กหญิงปัทมา  เตรียมเเรง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมขัติแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สำโรงทอง
2. นางธัญลักษณ์  ศรีไชยชนะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.92 เงิน 9 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  กันชนะ
2. นายทศพล  สารภู
3. นางสาวสิริกานต์  ประกอบการ
 
1. นางสาวตรีนุช  เพชรเเสนงาม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงจันทภา  คำเป็ง
2. เด็กหญิงภาริณี  จิตดา
3. เด็กหญิงวิชุดา  สูตรเลข
 
1. นางสาวสิยาพัฐ  กันทะเครือ
2. นางสาวอรพินทุ์  อวฤทธิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายกนกศักดิ์   สอดสี
2. นายธนพงษ์  วังทอง
3. นางสาวเสาวนิต   เครือคำหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู   เรือนคำ
2. นายทวี  เขื่อนแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 39 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายธเนศ  ปันดี
2. เด็กหญิงลลิตา  สังวรจิต
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อาจกล้า
 
1. นางอำไพ  พิชิตสันต์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวศิรินทิพย์  เหล็กเทศ
2. นายศิวดล   อภัยศรี
3. นายอนุวัฒ   เยียดยัด
 
1. นายอัครเดช   อภัยศรี
2. นายปรัชญา  จันทร์แก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.9 ทอง 29 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงนิพพิชฌณ์   พิญโย
2. เด็กหญิงบุญญานิจ  คำกุณา
3. เด็กหญิงปารณีย์    ธิยาว
 
1. นางทิพย์สุดา  วิลาวัลย์
2. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 23 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกุลนิษฐ์   คงคา
2. นางสาวปาลิดา  โมรานอก
3. นางสาวยุภาวดี  เเรงอยู่
 
1. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์
2. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายชูศักดิ์  เยียดยัด
2. เด็กชายณัฐพล  รัตนโอภาสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นายทวี  เขื่อนแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.7 เงิน 27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายนพรัตน์  สวยฉลาด
2. นางสาวรุ่งทิวา  จริยะมา
 
1. นายเอกณัฎฐ์  ใจลา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.09 ทองแดง 41 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สมเสียง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ระวังกาย
 
1. นายเอกณัฎฐ์  ใจลา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79.26 เงิน 14 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ช่างลืม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จะมัง
 
1. นายอนุรักษ์  ยะมงคล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 35 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงมุธิตา   ไชยเชษฐ
2. เด็กหญิงสรารัตน์  ติ๊บดี
3. เด็กหญิงสายชล  ประพฤติ
4. เด็กหญิงอนันตา  เศรษฐ์เจริญ
5. เด็กหญิงอรัญญา  เศรษฐ์เจริญ
 
1. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ
2. นางดวงจันทร์  จันทะมาลา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.75 เงิน 35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลาแก้ว
2. นายกันต์ณภัทร  กุญชร
3. นางสาววริศรา  ไหวพินิจ
4. นางสาวสุพรรณษา  ไชยวัง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ปัญญาเก่ง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สุปัญญา
2. นางสาววันวิสา  นาละออง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 41 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงชลทิชา   หมายหมั้น
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สังสนา
3. เด็กหญิงวิสา  คำกิ่ง
4. เด็กหญิงศิริโสภา  ปินใจกุล
5. เด็กหญิงสโรชา  หมายมั่น
 
1. นางกัญญา  แก้วกาญจนา
2. นางสาวธัญวรัตน์  เจริญจิตต์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรชญานนท์  มุ่งตรง
2. สามเณรชาญณรงค์  เงือกน้ำ
3. สามเณรตะวัน  เกิดมูล
4. สามเณรสิทธิศักดิ์  แก้วโพนงาม
5. สามเณรอลงกรณ์  แดงบุญเรือง
 
1. นางสาวเนตรชนก  พรหมวงศ์ศักดิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายกุณณัฐธี  จะงาม
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงศ์อ้าย
3. เด็กหญิงสุนันทา  มีฉลาด
4. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เต็มจักร
5. เด็กชายเจษฎา  ทองศรี
 
1. นายบุญส่ง  สิริฤทธิจันทร์
2. นายเดช  จรลังกา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.8 เงิน 30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญากรณ์  เพียรงูเหลือม
2. นายชลิต  มีคม
3. นางสาวญานัจฉรา  งานดี
4. นางสาวดวงนภา  ตานาคา
5. นายบุญพิทักษ์  พงษ์ปันแก้ว
6. เด็กหญิงปพิชญา  นาละออง
7. นางสาวปวีณา  ขัติปัญญา
8. นางสาวพรรณวิภา  แสนเครือ
9. นางสาวพิชญธิดา  ต่อปัญญา
10. เด็กหญิงยุวดี  ไพสุวรรณ์
11. นายระชา  ตันพิชัย
12. นางสาวรัศมี  ใจดี
13. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  วงศ์เที่ยงธรรม
14. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ปงลังกา
15. นายวุฒิไกร  อวดเหลี้ยม
16. นายศรายุทธ  ตัวลือ
17. เด็กหญิงศิริพร  ท่าดี
18. นางสาวสุจิรา  ดีนาน
19. นางสาวอารีรัตน์  ทิมัน
20. นายเจษฎา  เทโพธิ์
 
1. นางสาวปทิตตา  ไตรเชษฐภาดา
2. นายรณชัย  แก้วในชุมภูทอง
3. นายวิศิษฐ์  ชื่อหลาย
4. นายรัฐนันท์  โรจน์ฐิติกุล
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  แก้วก้อ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  มีฉลาด
 
1. นางสาวฉัตรวิภา  โยมงาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวพรรษชล  มุงเมือง
 
1. นางกฤติกา  สืบสุติน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธิคม
2. เด็กชายพงศกร  หวานแหลม
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสายพิณ  กันไว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  ตัวเก่ง
2. นางสาวอรยา  อยู่สบาย
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสายพิณ  กันไว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.6 ทอง 40 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกันตนา   ธนันท์ตรีศักดิ์
2. นางสาวกุลธีร์   สมคะเน
3. นางสาวจนิพร   ลือหาร
4. นางสาวชนิกานต์   สิงห์ไชย
5. นางสาวณัฐรินทร์   อ้างอิง
6. นางสาวพรวิภา   ใจช่วย
7. นางสาวภัทรภรณ์   ของดี
8. นางสาวภาวินันท์   ถาเป็นบุญ
9. นางสาวลัดดาวรรณ   ทนยัง
10. นางสาววรรณภา   วาวแวว
 
1. นางนงลักษณ์   สมภักดี
2. นางมงคลยา   พานดง
3. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเจริญจิตสิริ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ลีลาศีลธรรม
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คร่องไหม
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายสพจน์  ขุมคำ
2. นางสาวเยาวเรศ  ไปรเวทย์
 
1. นายศรเพชร  มุขดี
2. นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายจิราวุธ  ทุเสนะ
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  ปั้นรูป
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ตาจันทร์ดี
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวอรนิสา  เมล์ทาง
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงเมริญา   ทิศฉลาด
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายปิยะพงษ์  อบเชย
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สูงขาว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวธีราภรณ์  ใจไหว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76.5 เงิน 28 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พูดตรง
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  อึ้งธนนันท์
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายฉิมนรณ   ซองเงิน
 
1. นางสาวสมฤดี  คงธนมณีโรจน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  หยอกเย้า
 
1. นายอุโฆษ  จันทะมาลา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายชยุต  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงอัมรินทร์  คำลือ
3. เด็กชายเอกราช  วิรัตน์เกตุ
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐกฤษ  วิวัฒน์พัฒนวงศ์
2. นายปฏิวัติ  มากุลต๊ะ
3. นายศุภวิชญ์  วิจรรยา
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  เป็นมูล
2. เด็กชายชินดนัย  นาคศิริ
3. เด็กชายธนาดล  ล่ำต่ำ
4. เด็กชายปิยะพงษ์  ปลายนา
5. เด็กชายภานุวัฒน์  จัดดี
6. เด็กชายไชยานนท์  มิ่งสมร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.7 เงิน 32 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายกิตพงษ์  จำปาเลิศ
2. นางสาวชนกานต์  กลับโต
3. นายธนัช  พันธ์เรือนดี
4. นางสาวอำไพ  เลือลา
5. นายเกียรติศักดิ์  คำไขแก้ว
6. นายเอกพงศ์  ลาภโต
 
1. นายบุญส่ง  สิริฤทธิจันทร์
2. นายอนุกุล  นามปัน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 21 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายสรวิชย์  คำราพิช
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 41 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงมรกต   มีมานะ
 
1. นายสุรเดช   ตื้อยศ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 31 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายรณชัช  เสียงเย็น
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 17 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงเกตุวรินทร์  ระวังกาย
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายสิทธินนท์  ล่ำแรง
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 19 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  หน้าผ่อง
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 16 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายสรวิชย์  คำราพิช
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.5 เงิน 38 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิกานต์  ทองสี
 
1. นายพิธี  ทองแดง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายกรกฎ  คนโต
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผัดด้วง
3. เด็กหญิงจรรย์อมร  จอมคำสิงห์
4. เด็กชายณรงฤทธิ์  ใจคำ
5. เด็กชายณัฐนันท์  ต้องใจ
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ใจไหว
7. เด็กหญิงวริศรา  ทาใจ
8. เด็กชายวิจักษณ์  ลาภใหญ่
9. เด็กหญิงวิชญาดา  มีใจ
10. เด็กชายสหัสวรรษ์  ใจหวัน
 
1. นางกรรณิการ์  สมมี
2. นางสาวชุติชมกานต์  บุญทา
3. นางสาวเจนจิรา  ปันดี
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กระทาง
2. นายชิงธวัช  โสลา
3. นางสาวณัฐธิดา  สืบสาย
4. นายธนพงษ์  ดีใจ
5. นางสาวพัชรีย์  แรงจริง
6. นายราชัน  วิทยานที
7. นายศรายุทธ  ใจอยู่
8. นางสาวศิริรัตน์  ประสม
9. นางสาวหทัยพันธน์  วงศ์บุญตัน
10. นายอนุวัฒน์  ใจบุญ
 
1. นางกรรณิการ์  สมมี
2. นางนวลฉวี  ยารังกา
3. นางสาวเจนจิรา  ปันดี
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 30 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสวรรณ  คำลือ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พานทอง
3. เด็กหญิงลลิตา  สังวรจิต
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มุขธิดา
5. เด็กหญิงเกล็ดตะวัน  มีกำไร
 
1. นางระวิวรรณ  ภักดี
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกุลิสรา  มูลสาร
2. นางสาวจิราพร  ปินตา
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สมสวัสดิ์
4. นางสาวนิสิตา  เอื้อเฟื้อ
5. นางสาววาสนา  งามสุข
6. นางสาวเบญจรัตน์  เตรียมแรง
 
1. นางระวิวรรณ  ภักดี
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายกรกต  ปัญญาพนาสิทธิ์
2. นายธนวัฒน์  หมอยา
3. นายนันทพันธ์  ยะเลอ
4. นายรวินท์  ยาง
5. นายอำนาจ  แก้วทุ่น
 
1. นายนคินทร์  ภูริพงษ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 43 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงรสรินทร์  เสรีวาทมงคล
 
1. นายอภิชาต  ดีงาม
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 23 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวณัฎฐา  ทิพย์พิทักษ์
 
1. นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงมุกดา  อดิศักดิ์วัฒนา
 
1. นางสาววรัญพร  แห่งพิทย์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกิตติมา   ประทุม
 
1. นางสาวมัลลิกา  เจริญเนตร
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.6 ทอง 9 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายณัฎฐากร  กูรุง
 
1. นางสาววริยา  ศิริทรายทอง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 34 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาววัชราภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  จันทรักษา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.2 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  กูลแผ่น
 
1. นางสาวณัฐวดี  ป้องปก
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.83 เงิน 18 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายทวี  ล่ำต่ำ
 
1. นางสายชล  วันมหาใจ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตกล้า
2. เด็กชายนพดล  ประทันยะ
3. เด็กหญิงนริศรา  แหลมคม
4. เด็กหญิงรัตนสุดา  หน่อเทพ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตันชะ
 
1. นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐพล  ลำดวน
2. นายนเรศ  เป็นต้น
3. นางสาวพรทิพย์  สมจิตร
4. นางสาวสุรีรัตน์  เหมือนพงษ์
5. นายเฉลิมพล  สมิโตมล
 
1. นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ
2. นางณัฐรดา  ระวังวงศ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.85 เงิน 40 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงทรายศิริ  ล่ำสวย
 
1. นางสาวเกตประทุม  ชุมภูปิก
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.83 เงิน 39 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวมณีมณฑ์  สารฤทธิ์
 
1. นายธนา  คงธนไพบูลย์กุล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 59.65 เข้าร่วม 16 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พานทอง
 
1. นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 21.6 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวปาณิสรา  อัคควรรณโณ
 
1. นางสาวยลดา  มาตันตร์กูล
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จำหน่าย
2. เด็กหญิงนิภาดา  รูปละออ
 
1. นางสาววรัญพร  แห่งพิทย์
2. นายพสิษฐ์  สุปัญญา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 58.3 เข้าร่วม 24 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายอรรถพล  โชคดี
2. นายอาทิตย์  ทิพย์มาลา
 
1. นางสาววรัญพร  แห่งพิทย์
2. นางณัฐรดา  ระวังวงศ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.67 เงิน 27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายชัชชานนท์   อินกอง
2. เด็กชายทิฐินันท์   คิดมั่ง
3. เด็กชายธนาวัตร   คงธนรพีภักดี
4. เด็กชายธัญชนิต   สาธุบทวี
5. เด็กชายนันทพงษ์   ยะเลอ
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ยาง
7. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   ปัญญาพนาสิทธิ์
8. เด็กชายเดชาวัฒน์   สิงห์สนั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคม  ทองประสม
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 67.1 ทองแดง 20 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายธีรนัย  หมายจริง
2. นายภาณุพงษ์  เย็นจิตร
3. นายวิทวัส  จี่แก้ม
4. นายอิทธิพล  ทะนันชัย
5. นายเกียรติชัย  มีมานะ
6. นายไชยวัฒน์  วิริยะอัมพรกุล
 
1. นายสงัด  ปลุกเศก
2. นายเสกสรร  กาวินชัย
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.2 เงิน 37 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกนกวัน  การดื่ม
2. นางสาวชนัตตา  กุมภาพันธ์
3. นายชูวงค์  ชัยนุวงค์
4. นางสาวณัฐมน   การร้อน
5. นางสาวนุชรินทร์   อำพราง
6. นางสาวปภัสศิริ   สอนศิริ
7. นายวัฒนา   มะนุภา
8. นายวุติธินันท์   สมฟอง
 
1. นางสาวนฤมล   จำอินทร์
2. นาย สนั่น   กาญจนเชษฐ์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 20 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรา   กลิ่นส่ง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์   ลุขมาตย์
4. เด็กหญิงสุดาทิพ    เยินยุบ
5. เด็กหญิงเสาวนีย์    โวมาก
 
1. นางสาวนฤมล   จำอินทร์
2. นางศิริญญา   เขื่อนแก้ว
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายชูศักดิ์  พุ่มโพธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  อ้อมค้อม
3. นางสาวปิยะภรณ์  โกเมฆ
4. นายพัฒวัฒน์  ศิริเพชรปราณี
5. นางสาวศศิวิมล  หมดดี
 
1. นางชมพูนุช  ชื่นชอบ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  ญานะ
2. เด็กหญิงนิชานาถ  นครจันทร์
3. เด็กหญิงปัญญรัตน์  สมทรง
 
1. นายนาวิน  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวจินดา  เครืออินตา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายราชันย์  ปัญญาเก่ง
2. นางสาววันวิสา  ตาเร็ว
3. นางสาวอาทิตยา  ปลุกเศก
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นายนาวิน  พูลสวัสดิ์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.99 ทอง 18 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองขัด
2. เด็กหญิงจันฑิมันต์  เป็นต้น
3. เด็กหญิงนฤมล  วงเวียน
 
1. นางสาวอัญชลี  ต่อปัญญา
2. นางกฤติกา  สืบสุติน
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  เก่งมาก
2. นางสาวณัฐริกา  ยาวิชัย
3. นางสาวนลัทพร  อัศวภูมิ
 
1. นางสาวศิรินภา  คนโต
2. นางกฤติกา  สืบสุติน
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมเมตตรัย
2. เด็กหญิงวณิชยา  ทารักษ์
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  เปนุจา
2. เด็กชายชูชัย  สวยงาม
 
1. นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายรุ่งนคร  บูรณะ
2. นายสุรรัตน์  มุ่งดี
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางพนิดา  สถาพร
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปลายนา
2. เด็กชายภูวนนท์  สมบูรณ์ญา
 
1. นางพนิดา  สถาพร
2. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายธนกิจ  จำปาทอง
2. นายพงษ์ชนก  ถ้าทอง
 
1. นางพนิดา  สถาพร
2. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายคมศักดิ์   ชุมภูลัย
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทำบุญ
 
1. นายอุดร  มะโนเนือง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายธนากร    ขันอ่อน
2. เด็กชายวราวุฒิ   สมโภชน์
 
1. นายหัสรินทร์  ดอนดี
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 24 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาหาร
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  หน้าผ่อง
 
1. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.6 ทอง 24 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวปภัสสร  ก๋าเขียว
2. นายศุกลวัฒน์  ศิริเถา
 
1. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชัยชาญ  แต้มคู
2. นายชำนาญ  แต้มคู
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางสมร  ดีพัฒนกุล
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกฤษดิ์  พึ่งสุยะ
2. นายวัชรพงษ์  สุขพรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงศิวราดา  สุขสาย
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  มีธรรม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สาปคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นางสายพิณ  วิจิตรจรัสแสง
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 23 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวชื่นกมล  อุปคำ
2. นางสาวปาณิสรา  สุภะมาตรา
3. นางสาวษาฐิณี  ปรีชาธรรม
 
1. นางพัชรินทร์  สุภายอง
2. นางทิวาพร  ชุติกุลประสิทธิ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 34 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวปาณิสรา  สมคะเน
2. นางสาวพิศพรรณ  ชัยบุญยืน
 
1. นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  กำนิจอุย
2. นายวัฒนชัย  ธรรมขัน
3. นายอัษฎาวุธ  วิบูลย์อรรถ
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
2. นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   สัตย์มาก
2. เด็กชายสุทิวัส  คงธนมณีโรจน์
3. เด็กชายอนุศร  ทำเล็ก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคม  ทองประสม
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   การดี
2. นายนที   หมุดดี
3. นายโชคชัย   เยียดยัด
 
1. นายสุพจน์   บุญมาเทพ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.4 ทอง 12 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกริชกร   โฉมงาม
2. เด็กหญิงรัตติการณ์   พวงมาลัย
3. เด็กหญิงอารี  การด่วน
 
1. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
2. นางวรัญญา   เครือวรรณ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.1 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายกรกริช   โฉมงาม
2. นางสาวกรวิกา   ทามา
3. นางสาววาสนา   เครืออินตา
 
1. นายนิเวศ   ปราชน์วิทยาการ
2. นางวรัญญา   เครือวรรณ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 32 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายจตุพงษ์   ป้องสมาน
2. เด็กหญิงนุชจารี   พอใจ
3. เด็กหญิงปาริชาติ   รักประชา
4. เด็กชายมนัส   ชัยวงค์คำ
5. เด็กหญิงมลธิชา   สอดสี
6. เด็กหญิงอมรรัตน์   สารคุณไพศาล
 
1. นางจรรยา   พุทธา
2. นางสรัญญา   เรือนคำ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายกิ่งพล   เพชรเก่า
2. นางสาวชบาไพร   ตาแม่ก๋ง
3. นางสาวธิวาพร   เยียดยัด
4. นางสาวปานดาว   เหล็กหล่อ
5. นายวีรพล   มาต๊ะ
6. นางสาวสุภาวดี   ใจช่วย
 
1. นางจรรยา   พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรกิตติธีช  มาเสริฐ
2. สามเณรฉัตรณรงค์  สีโวย
3. สามเณรวันเฉลิม  สีโวย
 
1. นางสาวนัยนา  สุนะเสน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.1 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ   การดื่ม
2. นางสาวพรธิดา   ถาแวง
3. นายอรรถพล   จะงาม
 
1. นายดวงเด่น   พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ   พิจอมบุตร
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายวรเมธ   เหล็กเทศ
2. เด็กชายอนันโชติ   นพคุณ
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์   ม่วงมัน
 
1. นายดวงเด่น    พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ   พิจอมบุตร
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวมณีตะวัน   แอบอุ่น
2. นางสาววิชญาพร   ของดี
3. นางสาวแหวนวะลี   วงค์ครองศักดิ์
 
1. นายดวงเด่น   พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ   พิจอมบุตร
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิง ปรียานุช    แอบอุ่น
2. เด็กหญิงธันภารัตน์    แต้มฉลาด
3. เด็กหญิงนัฐนิชา   เจ้าภักดี
 
1. นางจรรยา   พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี   เยินยุบ
2. นางสาวนิภาพร   คืนมาเมือง
3. นางสาวสุมินตรา   โตลำมะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู    เรือนคำ
2. นางสรัญญา   เรือนคำ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 31 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  ปั้นรูป
2. เด็กหญิงพัชราภา  เสียงดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  ตามสัตย์
 
1. นางกรกนก  จำรัส
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 10 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวรักตกันท์  การมี
2. นางสาววิชญา  ทองค้าไม้
3. นางสาวศิวาภรณ์  จำเดิม
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 10 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายพีรดนย์  พานธงรักษ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  รักวงค์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ตาเร็ว
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นางพัชรินทร์  สุภายอง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายธีรพันธุ์  ติ๊บดี
2. นางสาวมณทกานต์  ต้อนรับ
3. นางสาวรุ่งนภา  จันทร์งาม
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 23 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิดา  โชครวย
2. เด็กหญิงอรวรรณ  โกเมฆ
3. เด็กหญิงเกษมณี  กลอนจันทร์
 
1. นายชวภณ  เปี้ยอุ๊ด
2. นางสาวภาวดี  หมดดี
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจินตพร  ประพฤติ
2. นางสาวชลิตา  ญานะ
3. นางสาวนราทิพย์  บุญครัน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วรนุชกุล
2. นายชยากร  ชัยลังกา
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  ใจหาญ
 
1. นางสาววินัฏฐา  นันตะสุข
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตรเพียร
 
1. นางสาววินัฏฐา  นันตะสุข
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายคุณานนท์   ยาง
 
1. นางสาวนครินทร์  รักเพื่อน
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชชา  นาคปฐม
 
1. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงวนารี  อินต๊ะ
 
1. นางสาวนัครินทร์  รักเพื่อน
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนพดล  ยาง
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ทา
 
1. นายศุภกิจ  ทิพย์มาลา
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายกฤษดา  สิริพิชัยยุทธ
2. นายวรวัฒน์  โกสุโท
 
1. นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์
2. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 76.7 เงิน 16 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายกรรภิรมย์  ปันดี
2. เด็กชายสหภาพ  ซองดี
 
1. นางสาวณภัทร  ตนภู
2. นางสาวจุรีรัตน์  อินทิยศ