สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงรุจคณิสร  สุวรรณ
 
1. นางสาวสุนันทา  อาจสัตรู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. นางสาวกมลนิตย์  บุญผ่อง
 
1. นางยุภาพร  อภัยวาทิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คำธารา
 
1. นางจินดา  สุภิมาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 36 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  มีบุญ
 
1. นายสุพรรธน์  เตชะโสด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 29 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นางสราทิพย์  สีมาขจร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เพชรเจริญ
 
1. นางดวงพร  ริบแจ่ม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงยุพกานต์  บุญเทพ
2. เด็กหญิงอารยา  คำพินิจ
3. เด็กหญิงเมธารัตน์  ทาสัก
 
1. นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวดวงกมล  แมืองกาวา
2. นายทวีสิทธิ์  แสงสรทวีศักดิ์
3. นางสาวรวินท์นิภา  ปรานปราชญ์
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  ยอดคำ
2. นางสาวสร้อยสุดา  จิน๊ะหล้า
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเส็ดสัก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ฐานเหล็ก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายคณปกรณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. นางสาวนัฎชรินทร์  พวงทอง
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายศรันย์  อะกะเรือน
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 72 เงิน 26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โตวะนา
2. นางสาวมัลลิกา  กองภา
3. นางสาวสุชาดา  จี้ใจ
 
1. นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
2. นายจตุพล  อภิวงค์งาม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วันเวียง
3. เด็กหญิงอรกัญญา  สุภาโขง
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 35 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวกัลยรัตน์  ดวงใน
2. นางสาวพิชญธิดา  ใจทัน
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  ตะนุ
 
1. นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค
2. นางสาวรัตนา  นันทชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70.3 เงิน 18 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แดงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอารยา  มาปินตา
 
1. นายบันดาล  จันทะราชา
2. นางดนยา  ใจปัญญา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79.2 เงิน 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวขวัญจิรา  ไฝเครือ
2. นางสาวปณิดา  เสนธรรม
 
1. นางสาวเชิญขวัญ  ปิงใจ
2. นางภคนันท์  อักษรทับ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจผล
 
1. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 35 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวจิราพรรณ  ใจคำ
 
1. นางวาริณี  พรมศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.38 เงิน 10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกฤษชานนท์  คำแสน
2. เด็กชายภาสกร  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงวัสนันท์  ปรีชานุกูล
 
1. นางปัณณิกา  ไชยนวล
2. นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกิตติพิชญ์  ใหม่สวัสดิ์
2. นางสาวพิชญาภัค  กิตติศรี
3. นายวรากร  แสงเงินชัย
 
1. นางทัศนีย์  สีดาเพ็ง
2. นางธัญญา  ไม่มีทุกข์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 35 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงมริษฎา  นทีนันท์
2. เด็กหญิงมัชมน  สร่างโศรก
3. เด็กหญิงอนงค์กร  มาละ
 
1. นางอมรรัตน์  ตันไชย
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกัลยาลักษณ์  ทาไชยวงศ์
2. นางสาวบุญปิยะพร  ทีรวม
3. นางสาวปริยากร  อินทรแสง
 
1. นายทวี  สีวิจี๋
2. นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 41 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชนัญญา  กัดมั่น
2. นางสาวภัณฑ์ฑิรา  ปานเพชร
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดสุวรรณ
 
1. นางอมรรัตน์  ตันไชย
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายวรชัย  เมืองลือ
2. นายวัชรพล  ณ ลำพูน
3. นายวัชรเกียรติ   อินศรี
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 19 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปาระมี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วยอด
3. เด็กหญิงสุวิษาย์  แสนวังคำ
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.9 เงิน 28 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจารุวรรณ  วรรณศรี
2. นางสาวเบญจรัตน์  เดชอูป
3. นายโอสธี  ศุภกา
 
1. นางอำภา  เชียงคำ
2. นางสาวนิตยา  มะโนคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปวงคำ
2. เด็กชายพุฒิพงค์  แผ่นทอง
 
1. นางสาวนิตยา  มะโนคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.1 เงิน 16 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. นางสาวหน่องเอ  คำอ้าย
2. นายเกรียงไกร  ป่างนิเวศน์
 
1. นางสาวนันท์นิภัค  วังแสง
2. นางณัฐกานต์  นันตากาศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนิชาพร  กุณาปัน
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีดอนไชย
 
1. นางกัลยา  จันทรา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 29 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เป็งกาศ
2. เด็กหญิงสุธามาศ  มูลกาศ
 
1. นายกิตติ  ปวนกาศ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ต๊ะนันกลาง
2. เด็กหญิงนัทธมน  กันทาผาม
3. นางสาวปริตา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยมูลศรี
5. เด็กหญิงโศภิตา  หนองอุดม
 
1. นางมารศรี  รวมสุช
2. นายพิเชษฐ  ฟองศรี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.67 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวจันทรัสม์  อู่เสา
2. นางสาวทิพวรรณ  ท้าวแสนเปี้ย
3. นางสาวนภาพร  ขุนจันทร์
4. นางสาวมาลิษา  ปันนู
5. นางสาวอนัญพร  เงินใส
 
1. นายชวลิต  กันธิยะ
2. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชาวลี  สวมสูง
2. เด็กชายภูรินทร์  ทะกาศ
3. เด็กชายอนุพงษ์  วรรณภีระ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  จำเริญพืช
5. เด็กหญิงอรนุช  คำลือ
 
1. นางเรวดี  ไชยวุฒิ
2. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.8 เงิน 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. นางสาวพิชญา  จริยา
2. นางสาวรัชดา  เพชรคีรีรัฐ
3. นางสาวรัตนา  ปานปลั่ง
4. นางสาวฤทัยรัตน์  แก้วติน
5. นางสาววิภาพร  คำวังพฤกษ์
 
1. นางสาวพัชรา  ทากูล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายคชาธาร  จันทรนนท์
2. นางสาวณัฐสุดา  ตานะขัน
3. นายธนพล  ชูตระกูล
4. นายภัทรพงษ์  ปัสสาโก
5. นายสรรเพชญ  บริบูรณ์
 
1. นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว
2. นางสาวณอร  โภคะสมบูรณ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.4 ทอง 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวคณัสนันท์  มุแฮ
2. นางสาวจุฬารัตน์  ธิอูป
3. นางสาวธิติมา  แซ่เท้า
4. นายนิกร  ใจนารักษ์
5. นางสาวนิศารัตน์  ปุระเสน
6. นางสาวพิจิตรา  เสหมี่
7. นายพุทธิพงศ์  มูลอินทร์
8. เด็กชายภวพล  แซ่เติ๋น
9. นางสาวมัทนี  คำ
10. เด็กชายมาวิน  ติ๊บจันทร์
11. นายยศพล  มีแก้ว
12. นายวสันต์  ปันโนจา
13. นางสาววารุณี  ก้องปัญญารัตน์
14. นายวีระชัย  แซ่หย่าง
15. นายวุฒิชัย  ทาสาร
16. เด็กชายศุภชัย  เดชอูป
17. นายสืบตระกูล  อินชัย
18. นางสาวอุดมพร  ใหม่วงค์
19. เด็กหญิงแพรไหม  สุ่มพงษ์
20. นางสาวโสภาพร  สัตย์ธัญญากุล
 
1. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
2. นายธัชพล  หน่อแก้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
4. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
5. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกาญจนา  ชมภูตม
2. นายกิตติกานต์  ทมะนันต์
3. นายกิตติพงษ์  แขกแก้ว
4. นางสาวจิรัฐติกาล  ทนันชัย
5. นายชินดนัย  ไชยประสพ
6. นายฐิติวัฒน์  น้อยสะปุ๋ง
7. นางสาวธันย์ชนก  หมื่นใจสร้อย
8. นายธีรโชติ  คำวินิจ
9. นางสาวประภัสสร  ใจทอง
10. นายพัฒนฉัตร  เหล่าศิริเสถียร
11. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขาพันธลักษณ์
12. นายพิทยา  เรือนวงค์
13. นางสาววาสนา  เกี๋ยงแก้ว
14. นางสาวศศิวิภา  มณีศิลป์
15. นางสาวศุภธิดา  ตาจุมปา
16. เด็กชายสิริวุฒิ  จันทร์หลวง
17. นางสาวสุจิตรา  เมืองแก้ว
18. นายอลงกรณ์  วิชัยคำ
19. นางสาวอาทิตยา  นันตาเวียง
20. นายอานนท์  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร
2. นางสาวนภัสวรรณ  อิกำเหนิด
3. นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว
4. นางสาวณอร  โภคะสมบูรณ์
5. นายกัมพล  คำเวียง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพรรธน์พิภู  ปารมีแจ้
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยวงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวศิริกัญญา  กล้าแข็ง
 
1. นายปัญณาวิชญ์  สิงห์โตวะนา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายปารมี  ลุนดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปาระมี
 
1. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 27 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สุคำตุ่น
2. นายจิราวัฒน์  ขัดทา
 
1. นายณัฐพงษ์  ตันมิ่ง
2. นายสนุก  แปงชัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.6 ทอง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวชญานิศ  จี๋ภิโร
2. นางสาวชลดา  ทิพย์อินทร์
3. นางสาวญานิกา  จันที
4. นางสาววันวิสา  จีแฮ
5. นางสาวศศิพิมพ์  มโนตัน
6. นางสาวศิรินทิพย์  แก้วมะลิวงค์
7. นางสาวสุวิลา  มีแฮ
8. นางสาวอภิญญา  กันจะนะ
9. นางสาวอาทิตยา  คำแปล
10. นางสาวเกวลิน  สานา
 
1. นายประพันธ์  คำยา
2. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
3. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกนกพร  ปิ่นทอง
2. นายจตุพล  ศรีบัวบาน
3. นางสาวจารุพร  แก้วณะศรี
4. นางสาวจิตรวรรณ  กันอูบ
5. นางสาวณัฏฐณิชา  อินทรารัตน์
6. นางสาวณัฐวดี  ทองวุฒิ
7. นายณัฐวุฒิ  แสนปัญญา
8. นางสาวธัญชนก  ทองอาชา
9. นางสาวนันท์นภัส  โนโชติ
10. นางสาวปรียารัตน์  โดดาธรรม
11. นางสาววิรัญญ์รัตน์  พรมสัน
12. นางสาวสายรุ้ง  อินทะบุญ
13. นางสาวสุภาภรณ์  ปันติปปะ
14. นายสุวิจักษณ์  สุบัวเขียว
15. นางสาวเบญจภรณ์  ดวงคำสวัสดิ์
 
1. นางลดาวัลย์  พันธ์วิชัย
2. นางมุกดา  ธรรมเสนา
3. นายภากร  วงค์มูล
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายชัชพงษ์  โท่นขัด
2. เด็กชายธนันทร  ดอกเกี๋ยง
 
1. นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณริสสา  นันพนัด
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายพชรดนัย   ศรีสกุลเฮ้อ
 
1. นายสุชาติ   รัตนอารยธรรม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงตุ้ย
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชนินาฎ  นาระต๊ะ
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกรชนก  อินทวิวัฒน์
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธนิศรา  ทองวงศ์
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายนิชวัฒน์  ดวงสีลา
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธัญพิชชา  ปัญญายอง
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัตติกาล  มั่นคง
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยกันธ์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นายจตุพล  แสนสมปาน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปิยากร  ใยดี
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายมนูศักดิ์  บุญมี
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชัชวาล  แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายชานนท์  แซ่มั่ว
3. เด็กชายวิรชัช  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายบุญชู  สัตย์ธัญญากุล
2. นายพชร  ศรีสกุลเฮ้อ
3. นายฤทธิ์ผล  ถนอมวรกุล
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายอดิศร  แก้วเล็ก
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายแมนสรวง  มูลพงศ์
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายปองพล  สตางาม
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายฐานุกูล  วงค์วิริยะ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายสุระชาติ  โอชะเสน
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายสุชาติ  ยอลือ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เหอะ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวน้ำใส   แซ่วะ
 
1. นายศุภลักษณ์   ชานาง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงอรพิน  ลุงออ
 
1. นายสมชาย  จอมขันเงิน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวยุพเรศ  หล้ามี
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวมธุลดา  พรหมณะ
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  อุตส่าห์
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 10 โรงเรียนป่าซาง 1. นายเอกนรินทร์  มูลกาวิน
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินกองงาม
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวรัตนาภรณ์  กิติ
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.35 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายชัยยศ  ยืนยงคีรีมาศ
2. นายฐานุกูล  วงค์วิริยะ
3. นายณัฐพล  คนตรง
4. นางสาวน้ำใส  แซ่วะ
5. นายปฏิพรรณ  สุวรรณชัยรบ
6. เด็กชายปองพล  สตางาม
7. เด็กหญิงพรนภา  แซ่หาง
8. นายพรพจน์  คำบาง
9. นายภาณุพงษ์  นันตา
10. นายมลฑณ  เป็งโก๊ะ
11. นางสาวยุพเรศ  หล้ามี
12. นายศรัญ  วิจาอ้าย
13. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุยะวงค์
14. นายสุรศักดิ์  แก้วค่ำ
15. เด็กชายสุระชาติ  โอชะเสน
16. เด็กชายอนิรุทธิ์  ปาประศักดิ์
17. นายอัศวราช  แสนย้าง
18. นายอำนวย  ต้อคำมูล
19. นายเอกพล  พรอินทร์
20. เด็กชายไตรภพ  ศุภมิตรอนันต์
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
3. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
4. นางธนัญชนก  ใจสัก
5. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกฤษติญาพร  มณีอินทร์
2. เด็กชายชยางค์กูล  ตันกลาง
3. เด็กชายฐิติพงค์  แจ้วิสอน
4. เด็กชายธรณัส  อัศวะเมตตา
5. เด็กหญิงพิมพิลา  จันทะวรรณ
6. เด็กชายอดิพงษ์  ชุ่มอุ่น
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสัั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายกรเมต  ธรรมวรรณ
2. นายกฤษณะ  ปันฟ้า
3. นายขจรศักดิ์   เที่ยงตรง
4. นายฉัตรกาล  พรมจักร์
5. นายเจษฎา  ศรีวิชัย
 
1. นายกนก  บุุญอุดม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายกนต์ธีร์  อิทธิยศ
2. นายกฤติพงษ์  มงคล
3. เด็กหญิงจิรรักษ์  จอมสัก
4. นางสาวจีรภัทร  ศรีรัตน์
5. นายฉัตรชัย  หัวนะราษฎร์
6. เด็กชายชติพล  ตาพงษ์
7. เด็กชายชวาลา  สุตาจันทร์
8. นายณัฐวัฒน์  จันทร์ตา
9. นายณัฐวุฒิ  ใจศิลป์
10. นางสาวณัฐิยา  ชัยชนะ
11. นายธนากร  ลวงระแหง
12. นายธิติวุฒิ  กรุงมณี
13. นางสาวนิศารัตน์  ยองสุวรรณ
14. นายปิยะพงษ์  ขันทะ
15. นายพงศกรณ์  สันยศทัศน์
16. นางสาวพรรณราย  น่วมด้วง
17. นางสาวพรอุมา  สมบูรณ์ชัย
18. นายพัชรพล  สมบัติใหม่
19. นายพีรวิชญ์  ปัญญารักษา
20. นายภาณุพงศ์  คำกาศ
21. เด็กชายภาณุพงศ์  วงค์กาสิทธิ์
22. เด็กชายภูริณัฐ  ทาคำวงศ์
23. นางสาวมุกดามาศ  ตานะ
24. เด็กชายยชุรเวท  ชูประยูร
25. เด็กชายรชตะ  ปัญญาธิคุณ
26. นายวรท  คำธิตา
27. เด็กหญิงวรรณิศา  สร้อยคำ
28. เด็กชายวรเมธ  ค้าโค
29. นายสถาพร  แสนสวะ
30. นายสิปปกรณ์  ปิจเจริญ
31. นางสาวสุปรียา  อินทรโกฐิ
32. นายอภิชาติ  ก๋าจา
33. นายอัฐชฎาวุธ  เลิศสถิตย์
34. เด็กหญิงอิสปรียา  ตั้งสวัสดิ์
35. นางสาวเจนจิรา  สุริยะคำ
36. เด็กชายเจษฎางค์  ทองกันทา
37. นางสาวเมธาพร  สว่างศรี
38. นายเมธาสิทธิ์  แดงสัก
 
1. นายชาคริต  ขำศิริ
2. นายธนาวัฒน์   กวีศิริพัฒน์
3. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกชกร  พอพรวน
2. นางสาวกัญกนิษฐ์  เชื้ออินต๊ะ
3. นายกิตติธัช  บุญประคม
4. นายจักรพล  ศรีทองสุข
5. นายจิตริน  เท่งเจียว
6. นางสาวฉวีวรร  บัวสำลี
7. เด็กหญิงชยพร  ทนันชัย
8. นายชัชชัย  คร้ายพันธ์
9. นางสาวฐิตาพร  ปัญญาแก้ว
10. นายฐิติพงศ์  อุปกรณ์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  เตจ๊ะสา
12. นายณัฐพล  เขียวกาศ
13. นางสาวดลพร  พรหมดประสิทธิ์
14. เด็กชายทักษิณ  กุลาเพียร
15. เด็กหญิงธัญชนก  ผุสดี
16. นางสาวธัญลักษณ์  โตวัฒน์นิมิต
17. นายธานินทร์  ทองบุญ
18. นายนริศ  แสงนิล
19. นางสาวพสิกา  กัณทาทรัพย์
20. นางสาวพิมพาภรณ์  สุขท้าว
21. นายภูชนะ  แก้วมณีแสง
22. นางสาวมณฑิตา  บุญวงค์
23. เด็กหญิงรสจรินทร์   อินต๊ะปวน
24. นายวงศกร  สร้อยญานะ
25. นายวรรณพงษ์  เทพสุวรรณ
26. นายวรรษรักษ์  วีระโพธิ์
27. เด็กชายวัฒนพงศ์  คำมะยอม
28. นายวิชเญศ  วุฒิเสน
29. เด็กชายวิทยา  เรืองอินทร์
30. นายวิษณุ  ริยาธง
31. นายศักรินทร์  มังคละ
32. นางสาวสุดารัตน์  ชัยอิสระเสรี
33. นายสุทธิชาติ  พิมโคตร
34. นางสาวสุนิสา  หิมหม๊ะ
35. นายสุวรรณพงศ์  อินทะวงศ์
36. เด็กหญิงหทัยชนก  ฟองศรี
37. นางสาวอรดา  เสาร์เจริญ
38. เด็กหญิงอักษร  วิไลจันทร์
39. นางสาวอินทุอร  อินทุโศภน
40. นางสาวเขมิสรา  คุณยศยิ่ง
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
3. นายปรีชา  โตปินใจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 21 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายพิพัฒน์  สมบุญโสด
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายโชษิตา  คำปันนา
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงวรวรรณ  สุริยคำ
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนิศารัตน์  ยองสุวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 26 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงจ่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอภิวัฒน์  มณีวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงวรวรรณ  สุริยะคำ
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.7 ทอง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวพุทธิพร  ผาสุข
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 27 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงส่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอภิวัฒน์  มณีวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 29 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงภัครมัย  ใจแก้ว
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนิศารัตน์  ยองสุวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.3 เงิน 35 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงจ่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายภาณุพงศ์  คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงภัครมัย  ใจแก้ว
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวรักษณีย์  ต้นผัด
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมาเมือง
2. เด็กชายกุลนาถ  สงวนสินธ์
3. เด็กหญิงจันจิรา  หัวนะราษฎร
4. เด็กชายจิณณวัตร  ปินใจ
5. เด็กชายจิรายุส  คำปัญญา
6. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์   กายทวรรณ์
7. เด็กหญิงฐิติมา  สมุทธคำ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  นันตาสิน
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะสน
10. เด็กชายทูน  นันตา
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วมาลี
12. เด็กชายธีรเทพ  ปินตา
13. เด็กหญิงประทุมพร  ศรีธง
14. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุยะวารี
15. เด็กหญิงปาณิสรา  ด้วงหิรัญ
16. เด็กหญิงปาลินี  อินวัน
17. เด็กหญิงพรนภา  พยาเทพ
18. เด็กชายพลรัช  ไชยสาร
19. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีพลวารี
20. เด็กหญิงรัตติกา  กุณะแสงคำ
21. เด็กหญิงวรรณภา  ลุงทุน
22. เด็กชายวรายุทธ  วงตันกาศ
23. เด็กชายวศิน  ยะมูล
24. เด็กชายวิชชากร  สุยะศักดิ์
25. เด็กหญิงวิมลสิริ  จี้ตะนัน
26. เด็กชายวีระยุธ  ราชประทุม
27. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ใจกาศ
28. เด็กหญิงศิรินภา  โสดอินตา
29. เด็กหญิงศิิริภานันท์  นันตาโจง
30. เด็กชายสงกรานต์  ปัญญาวงศ์
31. เด็กชายหลักเขต  ภิญโญคำ
32. เด็กหญิงอรปรีญา  เลิศพฤกษ์
33. เด็กหญิงอรัญญา  กัลยาศรี
34. เด็กหญิงเดือน  สุวรรณ
35. เด็กชายเดือนคำ  ลุงละ
 
1. นายกนก  บุุญอุดม
2. นางบุุญจันทร์  อินทรีย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกฤษติญาพร  มณีอินทร์
2. เด็กหญิงกันตยา  ปัญญา
3. นางสาวกัลยา  ทองนาค
4. นางสาวจริยาพร  ปินมา
5. นางสาวจินดารัตน์  ธรรมอุโมงค์
6. นางสาวจิรัชญา  วุฒิเสน
7. นางสาวจิราวรรณ  ปัณวารี
8. นายชยพล  ถูกนึก
9. นางสาวณัฐริกา  กองภิวงศ์
10. นายณัทกฤช  ญาณะโรจน์
11. นายณััฐพล  นันตา
12. นางสาวดวงกมล  ลือศักดิ์
13. นายธนพนธ์  จันแก้ว
14. นางสาวธนัชพร  มันจา
15. นายธนากร  วิญญายอง
16. นายนภัทร  ชัยวงศ์
17. นางสาวปณิตา  หวังวรภิญญโญ
18. นางสาวปาริชาติ  จันทร์ตระกูล
19. นางสาวปาริชาติ  เกิดแลง
20. นางสาวปิยะนุช  อ้ายพิงชัย
21. เด็กหญิงพิมพิลา  จันทะวรรณ
22. เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมมินทร์
23. เด็กชายวงศพัทธ์  ยาวิปา
24. นางสาวศศิวิมล  เถื่อนทุ่ง
25. นายสราวุธ  คำฝั้น
26. นายสหรัฐ  ริยะป่า
27. นายสิปปกร  มาปินตา
28. นางสาวสุชาวดี  โตพงษ์
29. นายสุทธิชาติ  อินทะวงค์
30. นางสาวสุธากร  อนุกูลประชา
31. นายหรัณย์  แก้วสุวรรณ
32. นายหฤษฏ์  ปินทา
33. นางสาวอมลรดา  ขันนารัตน์
34. นางสาวเบญจมาศ  กันทะ
35. นางสาวเมธาพร  โตตั้ง
36. นายโชษิตา  คำปันนา
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกชพร  ฉัตระทิน
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ปันยูร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณล้อม
4. เด็กหญิงนภัสรพี  ไชยแก้ว
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไชยลังการ์
6. เด็กชายปิยวัฒน์  หอยแก้ว
7. เด็กชายพิษณุพันธ์  อะกะเรือน
8. เด็กชายศิริศักดิ์  เสวตร์ครุตมัต
9. เด็กชายศุภณัฐ  ตาลน้อย
10. เด็กชายสหรัฐ  ดัสดีสอง
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
3. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจันทร์หอม  สุเมธี
2. นายฉัตรชัย  ธรรมขันแก้ว
3. นางสาวดาราพร  วรรณชัย
4. นายสุทธิพงษ์  เทพกุณณา
5. นางสาวสุภาภรณ์  เผือกไร่
6. นายอภิชัย  คำโย
7. นายอิศรากูรณ์  ชัยยา
8. นางสาวเดือนเต็ม  ศรีกุณะ
9. นายเนติกร  ม่วงมา
10. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
3. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงญาณธิชา   ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงนัฐนันทน์  บัณฑิต
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธิแก้ว
4. เด็กหญิงสรัญชนา  เลพัด
5. เด็กหญิงอลิษา  ขัดเปา
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ปองทอง
 
1. นางสาวนภาพร  ขาวสะอาด
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวจรัสพร  รุ่งนิชานาถ
2. เด็กหญิงจินตนา  สารใจคำ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนตรผาบ
4. เด็กหญิงธนัชชา  ทาระทอง
5. เด็กหญิงนวลผ่อง  ลุงคำ
6. นางสาวศิริวรรณ  แซ่เหอะ
7. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจพล
8. เด็กหญิงอำไพ  ชุมภู
 
1. นางพิไลรัตน์  ต๊ะมา
2. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
3. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
4. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจันทร์หอม  สุเมธี
2. นางสาวจิราลักษณ์  ดัสดีสอง
3. นางสาวดาราพร  วรรณชัย
4. นางสาวน้ำฝน  กาปัญญา
5. นางสาวพัชราภรณ์  ทำทอง
6. นางสาวรสิตา  ตะเพาพงษ์
7. นางสาวสุพรรษา  ตุงคำ
8. นางสาวสุภาภรณ์  เผือกไร่
9. นางสาวอัจฉรา  อินทไชย
10. นางสาวเดือนเต็ม  ศรีกุณะ
11. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทุนอินทร์
12. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
3. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปััญโญใหญ่
2. เด็กชายขจรเกียรติ  ทาเกิด
3. เด็กชายชลนธี  สมพงษ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยอ้าย
5. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วอูป
6. เด็กหญิงประภากร  วรรณเหลือง
7. เด็กหญิงปรารถนา  มหาไม้
8. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุภาษี
9. เด็กหญิงพรรษกร  สมพงษ์
10. เด็กหญิงพัชรา  ลุงจาย
11. เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  ศรีนวลใหญ่
12. เด็กหญิงสุวภัทร  วงค์คม
13. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ปัญโญใหญ่
14. เด็กหญิงอรอนงค์  แปงตำ
15. เด็กชายอลงกรณ์  ปินตาวะนา
16. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมพนัส
 
1. นางสาวเกษร  แซ่เหลี่ยว
2. นางภริตพร  อุปนันต์
3. นายชาเด  ฮั้น
4. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกรรวี  ยอแสง
2. เด็กหญิงกัญจนาพร  แสนทะวัน
3. เด็กหญิงชนกานต์  กันทากาศ
4. นางสาวชลิตา  ลิสุนี
5. เด็กชายณัฐพล  คำเหล็ก
6. เด็กหญิงธนิฏฐา  บุญทาตัน
7. นางสาวนรารัตน์  ปัญญาเสาร์
8. เด็กหญิงพรศิริ  อัครบวรโชติ
9. เด็กชายพัชรพล  กันทะวงค์
10. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เกษมศิลป์
11. นายมีชัย  ใจยะสาน
12. เด็กหญิงวรรณกร  ชมภูงาม
13. เด็กหญิงวันสิริ  เสมมหาศักดิ์
14. เด็กหญิงวิภาภัค  ตาทองแท้
15. เด็กหญิงสินีนาฎ  ปาลี
16. เด็กหญิงอรปรียา  วิหารประทีป
 
1. นายธรรมธัช  ปาวงค์
2. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
3. นายปราโมทย์  กันงาม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ทนดี
2. นายวีระวัตร  โฆษิตอนันต์
3. นางสาวศุภวรรณ  ใจพงศื
4. นางสาวสรัลพร  พุทธบัว
5. นางสาวอุบลวรรณ  มงคลรัตน์
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.6 ทอง 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธนภัทร  คำลือเกียร
 
1. นางวรณัน  พรหมช่วย
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวอมิตารัตน์  หะมิชาติ
 
1. นางอารี  เลิศจรรยารักษ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายนุติ  ท้ายนาวา
 
1. นางสุรีย์  อุตสม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปรียาภรณ์  ชมภู
 
1. นางเรณู  ประพันธ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เปาชัย
 
1. นายนคร  ดอกแก้ว
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 13 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นางสาวจำปี   ชมภูศรี
 
1. นางสุรดา  สนริ้ว
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 24 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ถั่วทอง
 
1. นางเพชราภา  นาวาวิจิต
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73.75 เงิน 15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวจิตตานันท์  งามวิจิตวงศ์
 
1. นางอรอนงค์  ยอดประทุม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนนทกานต์  แสงผาบ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ภู่ตระกูล
3. เด็กหญิงปาริยา  ชาลีพจน์
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  สิงห์โตวะนา
5. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ชูศรี
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 40 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐพล  ถนอมเสียง
2. นายภาคิไนย  อุปหนอง
3. นางสาวศุภางค์มาศ  โญกาศ
4. นางสาวสุวพัชร  ผานดอยแดน
5. นางสาวโสภณา  รักษามานิตชัย
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวปนิษฐา  ภูฆัง
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.99 ทอง 25 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงรามนรี  สุภาวรรณ์
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.06 ทอง 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภคิน  วงศ์ต๊ะ
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัณฑิตานนท์
 
1. นายรุ่งสยาม  เสนางาม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฎฐา  สมิทธิธนสกุล
 
1. นายรุ่งสยาม  เสนางาม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 29 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงพรธีรา  แซงเกษ
2. เด็กชายยุทธเชษฐ์  คำสุวัตร์
 
1. นายจักริน  อินทนนท์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายคมชาญ  นามธง
2. นายเศรษฐธร  รื่นเริง
 
1. นางสาวอลินดา  อินทร์อยู่
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 71.99 เงิน 29 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปาใหม่
2. เด็กชายชนะพล  รัตนพงค์
3. เด็กชายนาวิน  น้อยสะปุ๋ง
4. เด็กชายพีรวุฒิ  แก้วกันดี
5. เด็กชายวายุ  พิริยาสัพสันติ
6. เด็กชายวีรวัฒน์  ด้วงทรง
7. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ดี
8. เด็กชายสรธร  วุฒิพงค์ชัยกิจ
 
1. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐธิดา  พุฒเหียง
2. นายธนธรรม  เก่งวิทย์กรรม
3. นางสาวธพรรษ  สมนา
4. นายนนทนันทน์  อุพงค์
5. นางสาวพรพิมล  เกลียวตัน
6. นางสาววรรณพร  นฤนาควารี
7. นางสาววรัญชนา  ใจยอง
8. นางสาวอรญา  ทาก๋า
9. นายเกรียงศักดิ์  อุ่นบุญธรรม
10. นายเนติธร  ใจงิ้วคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  สุทธสุภา
2. นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
3. นายนราธิป  อินทร์ปัญญา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงดรณี  ยอดคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่มั่ว
3. เด็กหญิงศรัญญา  เกียรติไพรสัณฑ์
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวปรียาพร  ดวงคำสวัสดิ์
2. นางสาวพาขวัญ  จันทรวงศ์
3. นายศุภวิชญ์  ภู่เขียว
 
1. นายบรรเจิด  คุรุกิจ
2. นางกมลพร  กุนแก้ว
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.66 ทอง 27 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนิรัชญา  ปาลี
3. เด็กหญิงมีนทรัตน์  ศรีประทีป
 
1. นางมยุรี   พรนิมิตร
2. นางมาลัย  สายหลาน
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวดรัลพร  สุรินธรรม
2. นางสาวศกลวรรณ  เพียรการ
3. นางสาวศยามล  ยะมาวิรัญ
 
1. นางมยุรี  พรนิมิตร
2. นางทิพย์จิรา  วรรณธนกานต์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายนัทธ์ชนัน  ราชศักดิ์
2. เด็กชายสราวุฒิ  เจ็นพนัสสัก
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายมานิตย์  ตาละนะ
2. เด็กชายอภิชาติ  หยกวิภัยกุล
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. นางดาริน  วงค์รินทร์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวดาวพระศุกร์  ดีนุ
2. นายอภิชาติ  เจริญเปรมปรีดิ์
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. นางดาริน  วงค์รินทร์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธีรภัทร  กิตตินวกุล
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  แสนพรหม
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชุติกาญจน์  เรือนสม
2. นางสาวเยาวพา  คงเมือง
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายภูมิ  สมวงษ์
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  ลุ่มหล้า
 
1. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.25 เงิน 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บังคมเนตร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสงมณี
 
1. นายวิทยา  วรรณมะกอก
2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.4 เงิน 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายศุภโชค  แย้มฟัก
2. เด็กชายเนติธร  พุ่มอิ่ม
 
1. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95.4 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกิตติพงษ์  เมาเพชรกาศ
2. นายณัฐวัตร  ปุระดุก
 
1. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
2. นางณัชชา  เตจะโสด
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายปริญญากร  เตจ๊ะเสาร์
2. นายสหรัฐ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกาญจนาพร  อุดมทิพย์
2. นายคณิศร  สุธรรม
 
1. นางสิรัชชา  มีดวง
2. นางจิรนันท์  ทำกล้า
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กมล  บุญธรรม
2. เด็กหญิงปราญชลี  อินทรวสุ
3. เด็กชายภูหฤษฎ์  ทองสิน
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสิรัชชา  มีดวง
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 13 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายทศพล  อินทจักร
2. นายยศสรัล  พงค์ดา
3. นายศุภวัฒน์  ปัญญาเหล็ก
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสิรัชชา  มีดวง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชลหทัย  ใจคำปัน
2. นางสาวเทพวงศ์  โทเกษ
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายชินวัตร์  จูฑะศร
2. เด็กชายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
3. เด็กชายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธิติวุฒิ   อะคะปัน
2. นายประวิตร  อุปหนอง
3. นายสุทธิพงษ์  นำพลสัก
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นายชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 40 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงภชรภร  ขัดเปา
2. เด็กชายรณชัย  แก้วมณี
3. เด็กหญิงศิรดา  กายคำ
 
1. นายประมูล  ภูครองแถว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายชนะชัย  สิทธิวงค์
2. นายทศพร  ตาแก้ว
3. นายศุภชัย  อินต๊ะพาน
 
1. นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายคงกะพัน  ตาโล๊ะ
2. เด็กชายวรพล  อรัญสงวนวงศ์
3. เด็กชายเทวา  ทาวี
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 28 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายศรัญญู  ธิดุก
2. นายสิทธิชัย  ปละอุด
3. นายอรุณ  กุลดิษฐ์
 
1. นางวสุคนฐ์  เป็นพนัสสัก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เนตรผาบ
2. เด็กหญิงจริยวรรณ  กุณาศรี
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เครือธง
4. เด็กหญิงสโรชา  สังข์สว่าง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ลีละพงศ์ประสูต
6. เด็กหญิงเปรมยุดา  ติใหม่
 
1. นางปริศนา  ปัญญารัตน์
2. นางลดาวรรณ  จิตนารินทร์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายพงศกร  หยุมปัญญา
2. นายพีรวัฒน์  คำปัญญา
3. นางสาวภรณี  วัฒนาวสุพันธ์ุ
4. นายวิชัยรัตน์  ใหญ่วงศ์
5. นายอนุภาพ  สุธรรมแจ่ม
6. นางสาวเพชรรัตน์  กันทาพรหม
 
1. นางพัชฉรา  ทะพิงค์แก
2. นางปริศนา  ปัญญารัตน์
3. นางพัชรินทร์  อาริยะกูล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พยาเทพ
2. เด็กหญิงอัญมณี  ทิศสัก
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เขียวจันทร์สืบ
 
1. นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ
2. นางสุนันทา  กาญจนา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายกฤษฏิชัย  กันทะยัด
2. นายปฐมพงค์  เดชะบุญ
3. นายสราวุฒิ  สามคำ
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พอเพียโคตร
2. เด็กหญิงวรางคณา  ยะยอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มากะนัต
 
1. นางรัตนา  ซุกซอน
2. นางศรีไว  ปาลี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวณัฐธิดา  สมบุญโสด
2. นางสาวบุษยมาส  อินยา
3. นางสาวลินจง  ชัยวงค์สถาน
 
1. นายวีินัย  ณะพรหม
2. นางจารุภัทร  วงค์จักร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิตวงค์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์อาษา
3. เด็กหญิงอาทิตา  ลีรพันธ์ุ
 
1. นางอมรมาศ  โพธิลิป
2. นางสุนันทา  กาญจนา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.2 ทอง 5 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  มณีขัติย์
2. นางสาวพิจิตรา  สุดสายตา
3. นายเกรียงศักดิ์  สมเครือ
 
1. นางณัฏฐ์ชนินท์   วิชาเจริญ
2. นายทศปธน  พุทธิมา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงฆราช
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พลาดิศัยเลิศ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ริยะป่า
 
1. นางกัลยา  ไชยรังษี
2. นางนวพร  ผุสดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 10 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกัลยาณี  กมลธง
2. นางสาวปฏิมากร  สมบูรณ์
3. นางสาวอภิชญา  เถิ้มปิน
 
1. นางลดาวรรณ  จิตนารินทร์
2. นางอมรมาศ  โพธิลิป
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงธนวัน  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงอริชญา  วรรณสว่าง
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ฝั้นพรม
 
1. นางรัตนาภรณ์  เมฆานิมิตดี
2. นางพัชรินทร์  อาริยะกูล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจตุรพร  มาลัยศรี
2. นางสาวนวรัตน์  ชมภูธร
3. นางสาวรัชนีกรณ์  กาวินา
 
1. นางกัลยา  ไชยรังษี
2. นางสาวรชุดา  สินธุปัน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 25 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกััมพล  ปิณวรรณา
2. เด็กหญิงปะการัง  จันทร์ดาพรหม
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 18 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายก้องภพ  มูลศรี
2. นางสาวนิสรีน  รังศรี
3. นายอภิเชษฐ์  กันทายวง
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงบุษบา  เลาย้าง
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กระจ่างกิจชมชิด
2. เด็กหญิงศรัณยา  วันแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เซ่งจ่าว
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
 
164 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชนัยยุทธ  ธาราวโรดม
2. เด็กชายเกียรติโชติ  ศิริพิพัฒน์ธนกุล
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  แก้วสุข
2. นางสาวฐิติพรรณ  ถามูล
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติพัชร์   ปัญญาพุธ
 
1. นางอมลวรรณ  อิ่มใจ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  เสนจี๋
 
1. นางชนาภานิษฐ์  จิตรจง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์ยะคาร
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายพิพัฒน์  สมบูรณ์โสด
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันวารี
2. เด็กหญิงชนัดดา  คงเครือ
 
1. นางสาวอัมพิกา  ติ๊บกวาง
2. นางจันทรพิมพ์  สิทธิราช
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายธนาธิป  ถนอมจิตดี
2. เด็กชายสุชาติ  ยือเสาะ
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา