สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ติ๊บคำ
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวเกวลี  จี้ส้ม
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงอริษา  มูลกาวิน
 
1. นางสาวบุญเรือน  อุดสม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวเพชรลดา   อุตสาพแล
 
1. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 30 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกษมณี  ใจเงี้ยวคำ
 
1. นางสาวนิฤมล  ญาวิลาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวเนตรนภา  มานะเพียร
 
1. นางรุ่งนภา  บุญธรรม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.06 ทอง 22 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชนิดา  ชมภูป่า
2. นางสาวสุทธิกานต์  นามจันทร์
3. เด็กหญิงเมนิกา  ทันวัน
 
1. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
2. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 9 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจักรกฤษณ์  เชื้อเดช
2. นางสาวชลิดา  ไชยคำร้อง
3. นางสาวพิมพกานต์  วงศ์หอมนาน
 
1. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
2. นางณัฐชยาพร  ศรีอรรถิกานันท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชาลีรักษ์  เพชรรักษ์
2. นางสาวทวีวรรณ  สิทธิกาน
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางธวัลรัตน์  นันทะมงคลชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปฐมพร  บุญเมือง
2. นายอัครชัย  ปัญญาโสด
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายจิรพันธุ์  มณีสาร
 
1. นางสำลี  กันคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายสิทธิชาติ  โปธิสิงห์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวณัฐมล  คำมูล
2. นางสาวรุ่งนภา  หม่องคำ
3. นางสาววนันทนา  นันทเสน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เสาร์สิงห์
2. นางสาวอัญชลี  ทุจิ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 10 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณากร  แก้วบุญปัน
2. เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวงค์
3. เด็กชายสัณหณัฐ  สุติยะ
 
1. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย
2. นางสาวอัจฉรา  ตุ่นสิงห์คำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มูลรังษี
2. นางสาวนิภาพร  วรรณภิละ
3. นายบดินทร์  อินต๊ะขัติ
 
1. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง
2. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.9 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  อุดกาวี
2. เด็กชายพนิตนันท์  อนุกูล
 
1. นางชไมพร  ชัยลังกา
2. นางสาวกาญจณา   ปันวารี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายจีรศักดิ์  ศรีวิชัย
2. นางสาวธีราภรณ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกาญจณา   ปันวารี
2. นางชไมพร  ชัยลังกา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวนุจรีย์  ภูเก้าแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวศศิธร  แสนเรียบร้อย
 
1. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.63 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แสนสิทธิ์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  เมืองขวา
3. เด็กหญิงสุจิรา  อารักษ์
 
1. นางกัลยา  สุวรรณา
2. นางศิลาพร  บุญทาจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกานติมา  ปัญญาปวง
2. นางสาวปราญชลี  สุจิตร
3. นายศุภกานต์  เขื่อนปัญญา
 
1. นางศรีสมบูรณ์  สิงหนาท
2. นางศศิธร  แป้นสุข
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
2. เด็กชายรัชพล  ลำภา
3. เด็กชายวินิจ  แดงพยนต์
 
1. นายอุรุพงษ์  วิทยาพูน
2. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกาญจนา  สาทรอัมพา
2. นางสาวสนธิญา  สานิถา
3. นางสาวสุทธิภรณ์  เขื่อนมณี
 
1. นายพินิจ  ทังสุนันท์
2. นางทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัญญาอุด
2. เด็กชายณัชพนธ์  อะโนต๊ะ
3. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเดช  ขัดคำแดง
2. นางสาวอรพรรณ  รัตนอิ่นคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวสุชานันท์  วิชัยคำ
2. นางสาวสุพิชชา  ใจก้อน
3. นางสาวหฤทัย  ใจผุย
 
1. นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม
2. นายปริญญา  ปัญญาฟู
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.45 ทอง 16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกังสดา  มูลรัตน์
2. นางสาวเกวลิน  มูลรังษี
3. นางสาวเกษฎาภรณ์  ญาณแขก
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกมลวรรณ  แสนบัวหลวง
2. นางสาววิจิตรา  เนตรยอง
3. นางสาวเจนจิรา  ธรรมป๊อก
 
1. นางศศิธร  สมบัติใหม่
2. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจตุพล  ยะวา
2. นายธนชิต  ไชยมาลา
 
1. นางพิชยา  ชูมก
2. นายสุรัติ  จิตนารินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกุลณัฐ  กันทะขัติ
2. นางสาวณัฐชยา  บุญประกอบ
 
1. นางพิชยา  ชูมก
2. นางสาวญาดา  มาอ้วน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.15 ทองแดง 40 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรพีรพงษ์  ยุทธชัยป้องพนา
2. สามเณรพีรพงษ์  นูเปี้ย
 
1. นายเสกสรร  อุ่นติ๊บ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงค์ฝั้น
2. เด็กหญิงอารดา  ธินิยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต  จันทน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกรรณการ์  ตุงตามชาติ
2. เด็กหญิงทวิพร  ทาเศษ
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ชัยนันท์
4. เด็กหญิงสิริยากร  ชาวนา
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปารมี
 
1. นายบุญส่ง  พัฒนเวศน์
2. นายณรงฤทธิ์  ไชยะวุฑฒิกุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 23 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายธีรชัย  สุนันตา
2. นางสาวนิรมล  ประนันทร์
3. นายภานุพงษ์  ยศใจสุรินทร์
4. นางสาวสรินทร์ทิพย์  แสนคำมูล
5. นางสาวเพ็ญธิดา  กันแสน
 
1. นายเกื้อกูล  แก้วจันทร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจตุพร  วงศ์ฝั้น
2. เด็กชายชายเชษฐ์  ทิพยอด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปันเจริญ
4. เด็กหญิงบารมี  วรรณห้วย
5. เด็กหญิงศศิประภา  พงษ์กลาง
 
1. นางสาวอำภา  เขียวดี
2. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 38 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปวีณอร  มูลรัตน์
2. นางสาวผะมู  มรดกทอง
3. นางสาวมัทนา  กล้าหาญ
4. นางสาววรรณภา  อินทร์ทรี
5. นายวัชรพงษ์  ติ๊บเตปิน
 
1. นายกันตพงษ์  คำกอนแก้ว
2. นางอรพินธ์  กันทะรัน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายกฤติชัย  ดรเสนา
2. เด็กหญิงชาลินี  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทราช
4. เด็กหญิงดวงดาว  ทองนิโรจน์
5. เด็กชายนิรศักดิ์  วังคีรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง  วุฒิการณ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายจักรพรรณ  ศรีชัย
2. นางสาวชฎาพร   เสาร์เทพ
3. นายปิยะพงษ์  เชียงคำ
4. นางสาวพัชรีญา  ปวนจอก
5. นายวันเฉลิม  สารอินทร์
 
1. นายปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง 8 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกัมปนาท  สุขกลิ่น
2. นางสาวกาญจนา  ทอนสวัสดิ์
3. นางสาวจิณณพัฒน์  เลิศอนันต์
4. นายณัฎฐพล  เสนา
5. นางสาวณัฏฐธิดา  ยาวิละ
6. เด็กหญิงณัฏฐ์วรา  เมืองขวา
7. นางสาวณัฐณิชา  แก้วสิงห์
8. นายธีรพงศ์  ติมัน
9. นางสาวปวีณา  ชัยลังกา
10. นางสาวพรนัชชา  ไพศาลศักดิ์
11. นายภูธเรศ  กาบเกตุ
12. นางสาววัชรินทร์  อินกันหา
13. นางสาวศรัณยา  ท้วมเนตร
14. นายศรัณย์  คำปา
15. นายอดิศักดิ์  ชัยสำพัง
16. นายอติคุณ  คำเขียวอ่อน
17. นายอนุศิษฏ์  ขำเหมือน
18. นายอมฤต  หล้าป่าซาง
19. นางสาวเนตรชนนี  ชัยเดช
20. เด็กหญิงไอรดา  จันทร์เขียว
 
1. นางนฤมล  คณารีย์
2. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
3. นางดวงเดือน  ใจภักดี
4. นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน
5. นายคุณากร  แก้วเทพ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.9 ทอง 30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  ดอกบัว
 
1. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  มาอ้าย
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายภัคพงษ์  ป้อมฝั้น
2. เด็กหญิงอาริยา  สุนทรเมฆ
 
1. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
2. นางสาวจามจุรี  ใหม่วงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 38 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายฉัตรชนก  ปัญญา
2. นางสาวศรัญยา  วงษ์นาค
 
1. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
2. นางสาวหทัยทิพย์  บุญทานุช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.8 ทอง 26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัณณิกา  สีจา
2. นางสาวชนิษฐา  สุวรรณัง
3. นางสาวชลดา  ปินตาแสน
4. นางสาวธัญชนก  นูวบุตร
5. นางสาวปาริฉัตร  สุภากาศ
6. นางสาวปิยะมาศ  พุทธา
7. นางสาวพิชญา  ฟั่นสาย
8. นางสาวรัชนีกร  มโนตัน
9. นางสาวศิรินทิพย์  ขัดธินนท์
10. นางสาวเวณิกา  สมฝั้น
 
1. นายวิเชียร  พิสูจน์
2. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
3. นางนฤมล  คณารีย์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกรกนก  นันทะชมภู
2. นางสาวจิรัชญา  อุปปา
3. นางสาวดารารัตน์  ลาดใจ
4. นางสาวธนพร  บุญมา
5. นางสาวพัทธมน  ใจปันวงค์
6. นายพิทักษ์  แก้วกัลยา
7. นางสาวมัญชรี  ฟองคำตัน
8. นางสาววนิดา  ไชยปัญญา
9. นางสาววัทนพร  ภูเวียงจันทร์
10. นางสาววิลาวรรณ  ศรีศักดา
11. นางสาวศริญญา  วันตลา
12. นางสาวสิริญญา  ทาใจดี
13. นางสาวสุภัชชา  วงษ์วาน
14. นางสาวออลนี  จันแดง
15. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  ยาตา
 
1. นายอนุรักข์  สุขใจ
2. นายชัชวาล  ไชยอะโน
3. นายวุฒิชัย  เตจะต๋า
4. นายวิวัฒฑ์  สุคัมภีร์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 37 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชลธิชา  ญาณะเครื่อง
2. นางสาวระวีวรรณ  ตากันทะ
 
1. นางฉวรัตน์  คำธัญ
2. นายนิมิตร  ปัญญายอง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชมพูนุช  นาชายบุญ
2. นายธนพล  ทิศหล้า
 
1. นายเมธา  ศรีประทีป
2. นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เปาวะ
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายไชยวัฒน์  สิงห์เปา
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายภาสกร   คณารีย์
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวสาวรมณีย์   จันธิยะ
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรปารเมศ  บัวทองสิงขร
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายสราวุฒิ  ไทยใหม่
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรชูเกียรติ  รินลี้สวัสดิ์
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายศิรวิทย์  แสนคำมูล
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.5 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงอริสา  ทาวี
 
1. นายจเรรักษ์   ศรีนามโหน่ง
2. นายสาคร  โมลาดุก
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายภากร  ปัญทา
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรธนิสร  ธารสุขวงศา
2. สามเณรนาวิน  บวรธนโชติ
3. สามเณรอนุพงษ์  เวียงวนา
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
2. นายธีรพันธ์  บุญมี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวขนิษฐ์  ดีตั๋น
2. นางสาววิสุนีย์  สัมณีย์
3. นางสาวสิริโสภา  เมืองใจ
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์   ตั๋นตานะ
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70.3 เงิน 22 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา  วรรณกิละ
 
1. นายจเรรักษ์   ศรีนามโหน่ง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.7 เงิน 23 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกฤษณะ  พงค์คำ
2. นายณัฐพงศ์  ภูเวียงจันทร์
3. นายปิยชาติ  อุ่นนันกาศ
4. นายสงคราม  คำมา
5. นายสุทน  ธรรมสุทธิ์
6. นายอดิศักดิ์  เถื่อนฤาชัย
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
2. นายสุวิท  บุญอุปละ
3. นางวีรวรรณ  วรรณเลิศ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายธนาศักดิ์  วงศ์ศรีใส
2. นายธนาศิลป์  วงศ์ศรีใส
3. นายปฐมภัทร  ตาใจ
4. นายอดุลวิทย์  สิงห์ทะ
5. นายอภิชาต  มามี
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 71 เงิน 29 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  เมืองคำ
2. เด็กหญิงฆนัณธรม์  อภิการสกุลชัย
3. เด็กหญิงญานิกา  บำรุงเมือง
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  วงศ์วัชระกิตติ
5. นายดุษฎี   มะณีแสง
6. นายธนกร   ชะเวรัมย์
7. เด็กชายนวมินทร์  มูลรัตน์
8. เด็กชายนันทิพัฒน์   สัตบุศย์
9. นางสาวปทิตตา   ธรรมใจ
10. เด็กหญิงปภาวดี  เตฐาโทน
11. เด็กชายปรกฉัตร    หล้าป่าซาง
12. เด็กหญิงปรีณาภา  เจิมจันทร์
13. เด็กหญิงปรียา   ราดพลแสน
14. เด็กชายพงศกร  วังษา
15. นางสาวพรนิภา   คำเขียว
16. นางสาวพริ้งเพรา   ติมัน
17. นางสาวพุทธชาด    ต๊ะขวา
18. เด็กหญิงภิชญกรณ์  ตาสุภา
19. นางสาวลีลาวดี  สิงห์คำโล
20. นายวชิระ   วงศ์สุภา
21. นางสาววิลาสินี   นนทวงค์
22. เด็กชายวิสิฐศักดิ์    บุญกอน
23. เด็กชายสงกรานต์   เป็งโก
24. นางสาวสุดาพร  สมงาม
25. นางสาวสุธิดา    ทาต๊ะ
26. เด็กหญิงสุธิดา  สีใส
27. นางสาวสุพัตรา  พวงเหล็ก
28. นายอนุพงษ์    มูลรัตน์
29. เด็กหญิงอริษา   วันใจ
30. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แสนเทพ
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 29 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ตะนะสา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณี  กันทะมาดา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 38 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวยุวธิดา  แปจุมปู
 
1. นายสันติภาพ  ตันอุตม์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายพลากร  โกวัง
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 31 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนที  สุทธิชาติ
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เงินเลิศสกุล
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.1 เงิน 36 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ใหม่พรม
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 24 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ณ กาศ
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 14 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  ต๊ะพรหม
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงนภัส  พรมคำ
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 27 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวธัญญาเรศ  มณีชัย
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 12 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายอนุพล  แปจุมปู
 
1. นายสันติภาพ  ตันอุตม์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ปันฝั้น
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 23 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวอรญา  แสงตระกูลชัย
 
1. นายสันติภาพ  ตันอุตม์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กชายกฤตวิทย์   คำสมุทร
3. เด็กชายนิติภูมิ   ปาวงค์
4. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคา
5. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
6. เด็กหญิงภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
7. เด็กชายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
8. เด็กชายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
9. เด็กหญิงอทิติ  ศรีพร
10. เด็กหญิงอรณัญช์  ชนะจิตทอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกันยา  ธานสุขเกื้อกูล
2. นายคณิต  วงค์แสน
3. นายจิรายุส  ธินิยา
4. นายธนัญชา  ตาฝั้น
5. นางสาวนันทาภรณ์  ประกอบวุฒิกุล
6. นางสาวพิดาว  ธารสุขประสาน
7. นางสาวพิมพิกา  สิงห์ก่ำ
8. นายสงกรานต์  สุนันตา
9. นายสัญชัย  สิงห์สุตีน
10. นางสาวสุดาพร  หล้าหมี
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงฉัตฑิกา  ต๊ะจักร
3. เด็กหญิงบุษณี  คำมาตา
4. เด็กหญิงปริยากร  เรือนอินทร์
5. เด็กหญิงศศิภา  ธรรมใจ
6. เด็กหญิงสุดาพร  หล้าแก้ว
7. เด็กหญิงอรยา  อินต๊ะขิล
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยะยอง
 
1. นายอัสนัย  กันงาม
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจิรวดี  ต้นดี
2. นางสาวจุฑาพรรณ  ไชยสูง
3. นางสาวณัฐธิดา  เนตรผาบ
4. นางสาวณัฐธิดา  เมืองนา
5. นายธนากร  ชมภูธัญ
6. นายธีรเกียรติ  เสาร์แก้ว
7. นายนครินทร์  หน้อยใจ
8. นางสาวนิภาวรรณ  ตาน้อย
9. นางสาวพรสวรรค์  น้อยสะปุ๋ง
10. นายภานุพล  กันธิยะ
11. นายรักษ์  พงษ์ปาระ
12. นางสาวศรวณีย์  ใจแก้ว
13. นางสาวศิริรัตน์   จุมปูวงค์
14. นายหฤษฏ์  คำแสน
15. นางสาวอารียา  บุญเรือง
16. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์หลวง
 
1. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
2. นางดวงใจ  ญาณโรจน์
3. นางทิวาพร  ทาเศษ
4. นายนิพนธ์  แสงเนตร
5. นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.2 ทอง 10 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรวดี  สามภูศรี
 
1. นางแสงทอง  ธนเรืองสุวรรณ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงสุพิณญา  เรือนอินทร์
 
1. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญารัตน์  ติธรรม
 
1. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 40 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขวัญประเสริฐ
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 19 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวนุชลิน  มูลทา
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.46 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  คำภีระแปง
 
1. นางแสงทอง  ธนเรืองสุวรรณ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 31 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวมณฤทัย  อิ่มเอม
 
1. นายอาทิตย์  วจีวงษ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 29 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏธิดา  อนุสาร
2. เด็กหญิงนิจฉรา  หล้าหนัก
3. เด็กชายพนธกร  มณฑาทอง
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมื่นคำปา
5. เด็กหญิงสลิลดา  โชคไพบูลย์
 
1. Ms.Reya  Miravalles
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายธนาทร  อาจหาญ
2. นางสาวศิริญญา  สิงห์สุติน
3. นางสาวศิริพร  เป็งปานันท์
4. นางสาวอรวรรณ  ทรายคำ
5. นางสาวเกษสิริ  โปธิบาล
 
1. Ms.Reya  Miravalles
2. นางสาวธีรตา  อินตา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.87 ทอง 10 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สมฝั้น
 
1. นางสุดา  แอ้มอุตม์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.54 เงิน 26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวประกายฟ้า  ธิแจ้
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 18 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาววัฒนา  ลุงซอ
2. นางสาวอัจฉรา  วรรณทัย
 
1. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม 27 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวผกามาศ  ปั้นทอง
2. นางสาวเสาวนันท์  มโนบาง
 
1. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 68.82 ทองแดง 33 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายกรกช  สิทธิชุม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีทอง
3. เด็กชายธวัชชัย  ปัญญา
4. เด็กชายธีรภัทธ์  ชะเวรัมย์
5. เด็กชายนุกุล  นันต๊ะ
6. เด็กชายภาวิต  เขื่อนควบ
7. เด็กชายวีระพงษ์  ถาน้อย
8. เด็กชายอัตพงษ์  ยะยอด
 
1. นายธีรวิทย์  เชียรกิจสุนทร
2. นายอนันต์  แสนใจบาล
3. นายโชคชัย  วงศ์ชัยยา
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 63.9 ทองแดง 23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณัฐชนน  คำศิริ
2. นายนพคุณ  มูลอ้าย
3. นายประชารัตน์  ธิกันงา
4. นายภูมินันท์  วรรณยศ
5. นายอิทธิพล  ปูนะอุด
6. นายเถกิงศักดิ์  บุศยบุตร
 
1. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
2. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
3. นายอาทิตย์  วจีวงษ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกชกร  สุธรรมมา
2. นางสาวกมลทิพย์  จินาวงศ์
3. นางสาวกมลรัตน์  ติ๊บเตปิน
4. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์หลวง
5. นางสาวชนม์นิภา  พงษ์บัณฑิตนุกุล
6. นางสาวธัญพิชชา  ปาลีกุย
7. นางสาวนิ่มอนงค์  สมทราย
8. นางสาววิชญาดา  ปัญญาเหล็ก
9. นางสาวศิริภัสสร  บริบูรณ์
10. นางสาวอาภาภรณ์  ลาพิงค์
 
1. นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์
2. นางทิวาพร  ทาเศษ
3. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญารัตน์  สาก้อน
2. นางสาวนิศารัตน์  ฝั้นแยง
3. นางสาวปพิชญา  ชัยวงศ์
4. นายศุภโชค  พงษ์ตุ้ย
5. นายสมลักษณ์  เป็งสินธุ์
 
1. นายมานะ  เดชเจริญ
2. นางจรัสศรี  เดชเจริญ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ยาตา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปินตาแสน
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  อินถานันท์
 
1. นายยุทธจักร  วงค์สยา
2. นางเฟื่องฟ้า  วงค์ไชยา
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกฤษติกา  จันทร์แรง
2. นางสาวเบญจวรรณ  กัลยา
3. นางสาวเมมิตรา  จักขุเรือง
 
1. นางธวัลรัตน์  นันทะมงคลชัย
2. นางสาวมาริสา  บัวละวงค์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.68 ทอง 6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ใบคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุ๊ดปง
3. เด็กหญิงทิพนันท์  ใจสุยะ
 
1. นางศศิธร  แป้นสุข
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยศรี
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนิพาดา  นะกาลัง
2. นางสาวพิรญาณ์  ปาวงค์
3. นายวีรวัส  ขำคม
 
1. นางศศิธร  แป้นสุข
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยศรี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายณรงค์เดช  นันฝั้น
2. เด็กชายศตวรรษ  จอมธัญ
 
1. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
2. นางสาววรรณวิษา  ดุมคำ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 25 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วงค์ศรีใส
2. เด็กชายอติเทพ  ทัพภมาน
 
1. นายอลงกรณ์  จอมขันเงิน
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกิตติพล  พงษ์ตุ้ย
2. นายเวชานนท์  พึ่งบุญ
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายนรฤทธิ์  เกื้อมา
2. เด็กชายภัทระ  เจียกรัมย์
 
1. นายกฤษณะ  สมุททารินทร์
2. นางสาวอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกิติกา  สาวิลุน
2. นายณัฐวุฒิ  มายาง
 
1. นางศิริญญา  หล้าเต็น
2. นายนิพล  ปลุกเสก
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวณัทธมน  วงศ์เสนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุศิริ
 
1. นางอำไพ  หน่อเรือง
2. นางวาสนา  ศรีกิตตินนท์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 33 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายฐิระศักดิ์  อุประกูล
2. นายปกรณ์  วงค์ขันแก้ว
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นางศิริญญา  หล้าเต็น
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 39 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธีรยุทธ  ปันทนันท์
2. นางสาวสุพิกา  วังเขียว
 
1. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางสาวศิริธร  จรบูรณ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.2 ทอง 22 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปิยนันท์  กาดำ
2. นางสาวสุภลักษณ์  วงค์ใหญ่
 
1. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 15 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายธนดล  สุยะธิ
2. นายสกนธ์  ประพันธ์แก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  จอมขันเงิน
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
114 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วคือ
2. เด็กหญิงธนพร  ธนะแก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินธิยะ
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 25 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวธัญชนก  เลือดนักรบ
2. นางสาวนัทชา  การอง
3. นางสาวโยฑิตา  ดวงดี
 
1. นายวัชรินทร์  จันทิมา
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวธัญพิชชา  มีจี๋
2. นายนนทวัฒน์  บัวใจ
 
1. นางวาสนา  ศรีกิตตินนท์
2. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายณัฐพล  กุณโน
2. นายนัฐกานต์  แสนคง
3. นายสหัสวรรษ  อัศวะมงคล
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นายนิพล  ปลุกเสก
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกฤษกร  ทันวัน
2. นายภูมินทร์  อินทร์มูล
3. นายสุรชัย  จอมธัญ
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นายนิพล  ปลุกเสก
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เมืองคำ
2. เด็กชายปราการ  ไทยใหม่
3. เด็กชายพลกฤต  เผ่าพิทักษ์มุนี
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายพรเพชร  สุยะปัญญา
2. นายภูญชัย  ปินตาแสน
3. นายอนุชา  ตาสุภา
 
1. นายกุศล  ยอดดำเนิน
2. นายยงยุทธ  กันคำ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เย็นวัฒนา
2. เด็กหญิงพิมรติ  สืบต่อ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุแก้ว
 
1. นางศรีมา  ชมเพื่อน
2. นายนพดล  วิชัยคำ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 15 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายธิติพงษ์  คำตา
2. นายนัทธพงษ์  จุมปู
3. นายวิศิษฎ์  หัวยาว
 
1. นายชัชวาล  คำวังพฤกษ์
2. นางกชกร  กันตีฟอง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กัณทปินตา
2. นางสาวจักรีพร  ปะระมะศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วงศ์บุญมา
4. นางสาวพรธิวา  หาญเมืองใจ
5. เด็กหญิงภัชชา  ภูเวียงจันทร์
6. เด็กหญิงอัจฉราพร  วรรณภิละ
 
1. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
2. นางลำดวน  ติดทะ
3. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจินดารัตน์  นันต๊ะภูมิ
2. นางสาวจุฬารัตน์  ปาระมี
3. นางสาวมณีรัตน์  ใจเดียว
4. นางสาวรจนา  สุวิชา
5. นางสาวอาทิตยา  ลิ้นฤาษี
6. นายเกียรติศักดิ์  บุญยาทราย
 
1. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
2. นางลำดวน  ติดทะ
3. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.9 ทอง 30 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวรังรอง  อุสา
2. นางสาวอทิตยา  นาสา
3. นางสาวเรไร  อุสา
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
2. นางกชกร  กันตีฟอง
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายคมชาญ  อุปัญญ์
2. เด็กชายภูพิรัฐ  แสนเรียบร้อย
3. เด็กชายเทิศศักดิ์  สิทธิกาน
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวนิลาพร  กำแพงทิพย์
2. นางสาวน้ำฝน  อุตาเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  สุธรรมยอง
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปันทนันท์
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  ชุมภูเทพ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  กันธิมา
 
1. นางศศิธร  แป้นสุข
2. นางจิรายุ  เสนา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกฤษดาพร  ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวพัชราภรณ์  นิคม
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทาหมด
 
1. นางจิรายุ  เสนา
2. นางสาวศรีภรณ์  เมืองแก้ว
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา   ชนันธนะ
2. เด็กหญิงวรัชยา  คำภีร์
3. เด็กหญิงสุภาสินี   วรรณทัย
 
1. นางสาวกิ่งกาน  สุภาเปี้ย
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.8 ทอง 5 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายภานุวัฒน์  พ่วงพันธ์
2. นายวุฒิชัย  ก้อนศิลป์
3. นายอัษฎา  ตาน้อย
 
1. นายสุนทร  บุญมี
2. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันตา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วิชิตธารารักษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยชุมตัน
 
1. นางลำดวน  ติดทะ
2. นายสุนทร  บุญมี
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธีรศักดิ์  อุตมะแก้ว
2. นายวันทกานต์  อินติใหม่
3. นายเสน่ห์  ธนันชัย
 
1. นายสุนทร  บุญมี
2. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ติ๊บเตปน
2. เด็กชายปฐมพงษ์   ติ้บเตปิน
3. เด็กหญิงประภัสสร   มูลรังษี
 
1. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 27 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนวลอนงค์  ตาฝั้น
2. นางสาวนัฐนุช  สุดทะ
3. นายวรากร  ยาแปง
 
1. นางศรีมา  ชมเพื่อน
2. นายนพดล  วิชัยคำ
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรดา  สุปี
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันทา   นันตา
 
1. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกิตติภพ  กาสกุล
2. เด็กหญิงนนตรา  กาสุนันท์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อุปละกูล
 
1. นางณัฐชยาพร  ศรีอรรถิกานันท์
2. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
 
139 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 26 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงณีรนุช  พูหะวัน
2. เด็กหญิงพัชรี  กาวิโล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยองการ
2. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายจิตติชาติ  ติ๊บแดง
 
1. นายจเรรักษ์   ศรีนามโหน่ง
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายอุปกร   ยาแปง
 
1. นายปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ต๊ะอ๊อด
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน