สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงณิชา  วุฒิสารเจริญ
 
1. นางเพ็ญประภา  น้อยยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวสิริทรรศนา  พัฒนเจริญ
 
1. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงมัสริน  ศรีจันทร์
 
1. นางคุณารักษ์  แสนสุด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวณิชาพร  สายทอง
 
1. นางเสาวณีย์  อรุณแจ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.6 ทอง 17 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนา  บ้านกล้วย
 
1. นางนันท์นภัส  มากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวอัจฉราพร  ทองเป้า
 
1. นางกาญจนา  เรืองทุ่ง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.31 ทอง 21 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงขวัญเกล้า  พยอม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงเกวลี  แตงไทย
 
1. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
2. นางคุณารักษ์  แสนสุด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.89 ทอง 14 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาววรรณิศา  น้อยนาค
2. นางสาวสิทธรัตน์  โพธิ์เล็ก
3. นางสาวอลิษา  หงษีทอง
 
1. นายธงชัย  สันติชาติ
2. นางปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  รอดเกตุ
2. เด็กหญิงสุนทรี  จันทร
 
1. นางสิริวรรณ  ทัพไทย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชลิดา  มีเหลือง
2. นางสาวธีรยา  ศิริพรม
 
1. นายธงชัย  สันติชาติ
2. นางช่อทิพย์  รอดโสภณวิชญ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณฐชนม์  อินทพิบูลย์
 
1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายพสิษฐ์  เกตุทิม
 
1. นางมอญจันทร์  ไทยกล้า
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพู่  วิชาเฟื่อง
2. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วคง
3. เด็กชายโกมินทร์  อินทร์แช่มช้อย
 
1. นางสาวดวงพร  มากล้ำ
2. นางสาวปุณยวีร์  ศศิจรัสวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ไชยเดช
2. นายจิระพงศ์  พัดแดง
3. นางสาวรัตติกาล  ตันทะตุ่น
 
1. นางสาวบุญญานี  ใจยิ้ม
2. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญทาทิพย์
2. เด็กหญิงสมิตา  โยตะนันท์
3. เด็กหญิงอุรวรา  ม่วงทุ่ง
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สาจักร
2. นายคชา  วงศ์เศรษฐภูษิต
3. นางสาวศิริลักษณ์  กันจะนะ
 
1. นางกิติมา  ประเสริฐกุล
2. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกุลวดี  ปีวัง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองปลอด
 
1. นางกรรณิกา  อุดมกีรติกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.95 ทองแดง 24 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ศักดิ์ดี
2. นางสาวณฐพร  เที่ยงทุ่ง
 
1. นายวุฒิพงษ์  มาลา
2. นางสาวศรัณย์กร  เกิดช่าง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ครุฑเพ็ชร
 
1. นางสาวศิลดา  ชินนอก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บัวศรี
 
1. นางสาวประทุมพร  สร้อยชื่อ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เกิดเจริญ
2. เด็กชายภู่สันติชัย  ภู่เจริญ
3. เด็กชายอภิวุฒิ  อภิไชย์
 
1. นายเสน่ห์  เขียวแก้ว
2. นางสาววันเพ็ญ  สุ่มแก้ว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธเนษฐ์  มนสิการชัย
2. นายศิวกร  ทองพรรณ
3. นายอชิระ  ศรีสุขวสุ
 
1. นายสว่าง  จันทร์เจาะ
2. นางสาววันเพ็ญ  สุ่มแก้ว
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  น้อยทิม
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  นิ่มมณี
3. เด็กชายอมรเทพ  มาสิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
2. นายณรรตธร  คงเจริญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายมงคลชัย  ลอยแดง
2. นางสาวศศิธร  สุนทรีมณีกริช
3. นายอภิวัฒน์  คุ่ยเขียว
 
1. นางยุพา  สุนทรีมณีกริช
2. นางกัณฑิมา  ทาจิตต์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สวนที
2. เด็กหญิงรัตนาพร  น่วมอิ่ม
3. เด็กชายอิทธิ  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวจริยา  เฉยเม
2. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศิริพร  ดอนชมไพร
2. นายสมนึก  แก้วบังเกิด
3. นางสาวอภัชญา  สีคช
 
1. นางสาววาริณี  หอมหวล
2. นางแพรวนภา  เมฆตานี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีมณีรัตน์
2. เด็กหญิงบุญญาสา  สิงห์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  นิตรา
 
1. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์
2. นางนิภาภรณ์  แคนหนอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวปลายฟ้า  บัณฑิตย์
2. นางสาวพิชญานิน  พูลประโยชน์
3. นายวันชนะ  หยวกจีน
 
1. นางนิภาภรณ์  แคนหนอง
2. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปภิณวิช  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายหัสวรรษ  เอี่ยมมา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
2. นายณรรตธร  คงเจริญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นายธนากร  แก้วจันทร์
2. นายสมพงษ์  พันมะวงค์
 
1. นายอนุชา  แป้นจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.35 ทองแดง 19 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อาณาเขตต์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  เงินบำรุง
 
1. นายฐมทัศน์  เข็มพล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69.87 ทองแดง 31 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายวิชยา  มีเกิด
2. เด็กชายสกุลพันธ์  ปุญญพันธ์
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  คำก้อน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  ดวงคำ
2. เด็กหญิงบริญญา  อนุไชย
3. เด็กหญิงลีลาวดี  พุ่มอิ่ม
4. เด็กหญิงศุธามาศ  แก้วสอน
5. เด็กหญิงสิริกร  เปรมอ้น
 
1. นายเอกชัย  วงษ์แสงทอง
2. นางสาวพรพิมล  พรหมมีเนตร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวชนินาถ  พรมนาคา
2. นายประวิทย์  ภู่นิ่ม
3. นายภัทรดนัย  คล้ายแท้
4. นายวสุธันย์  กิติจีราพัฒ์
5. นางสาวสุภาวดี  พยัคฆ์น้อย
 
1. นางเฉลิม  พรกระเเส
2. นางสาวศิริรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  บุญปกครอง
2. เด็กชายภัทรพล  ครุธวิเศษ
3. เด็กหญิงรัตนกร  คำหมู่
4. เด็กหญิงวรนุช  จันทขาว
5. เด็กชายวีรภัทร  บุญทอง
 
1. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
2. นางสาวจิราภรณ์  มีเรือง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายคำพุก  พิมสารี
2. นายพิษณุ  บุญสอน
3. นายภควัตร  คงนา
4. นายมงคลชัย  คำเบิก
5. นายสิทธินนท์  เรียงสา
 
1. นายสมศักดิ์  สาเกกูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายชัยชาญ  เอี่ยมสอาด
2. นายธวัชชัย  จางวางคง
3. นายพรรคพล  หอมแพงไว้
4. นายเกษมพันธ์  นกพึ่ง
5. นายเลิศฤทธิ์  รอดชู
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นายปลวัชร  พุ่มพวง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เบี้ยลอย
2. เด็กหญิงกานติมา  เสนารัตน์
3. เด็กหญิงจตุรพร  เจริญมโนพร
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  เทียนเที่ยง
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาจใย
6. นางสาวจุรีรัตน์  ชาติมนตรี
7. นางสาวชนัตตา  อิ่มหนำ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงแก้ว
9. นางสาวดุษณีย์  ภูเด่นผา
10. นางสาวนีราฎา  ดวงแก้ว
11. นางสาวมนพัทธ์  เพ็งพี
12. นางสาวลักษิกา  ยุระฉัตร
13. นางสาววราพร  ศรีกุล
14. เด็กชายวสันต์  โสภา
15. นางสาววิภาดา  สาตแฟง
16. เด็กหญิงสารินี  พระโพธิ์
17. นางสาวสุกัญญา  ภูสิงห์
18. นางสาวสุกัญญา  ดำนงค์
19. นายอธิชัย  ผลเจริญ
20. นายอนุพงษ์  คำทอง
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นายปลวัชร  พุ่มพวง
3. นายพจน์  จันทะพันธ์
4. นางสาวนิรนันท์  อาทน
5. นางสาวน้ำค้าง  หุตะวัฒนะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ด้วงหอม
2. นายกฤษฎา  อ่วมทองสุข
3. นางสาวกอหญ้า  วงษ์อินทร์
4. นายจารุกิตติ์  ตรีเกษม
5. นางสาวชนันยา  เตจะนะตา
6. นายชัยรัตน์  เอี่ยมอ้น
7. นางสาวชุลีย์  ตันดี
8. นางสาวณัฐธิดา  ทั่งโต
9. นายณัสทวิภพ  สงค์ทาน
10. นายดำรงศักดิ์  คำยวน
11. นายธนาวิรณ์  ราชแผน
12. นายธีระศักดิ์  แจงป้อม
13. นายพิษณุชัย  ไพศาล
14. นายพุทธิพงศ์  เป่าสวน
15. เด็กชายรัชพล  พรมวงศ์
16. นางสาวรัตน์ตะวัน  เพียปาน
17. นายวัชรินทร์  มณีนัน
18. นายสุทธิวงศ์  สนั่นเอื้อ
19. นางสาวอนุสรา  ทองงาม
20. นายอภิสิทธิ์  สิทธิอุทัยวงค์
 
1. นายปลวัชร  พุ่มพวง
2. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
3. นางสาวนิรนันท์  อาทน
4. นางสาวน้ำค้าง  หุตะวัฒนะ
5. นางสาวสุมาลิน  ดอกไม้
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.1 ทอง 31 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิพร  ท้วมทอง
 
1. นางณพัฐอร  แกล้วกล้า
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวรัชนีกร  แก้วสุข
 
1. นางสมศรี  เจริญศิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์พญาพร  จางวางคง
2. เด็กชายวีรวิชญ์  ภูโส
 
1. นางสาวน้ำค้าง  หุตะวัฒนะ
2. นางนันท์สินี  แก้วลบ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาววรรณิศา  พรมฟู
2. นายไตรภพ  กาวี
 
1. นางสาวภาวินีย์  เศรษฐีพ่อค้า
2. นางญาดา  แก้วนอก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกุลนิดา  วีรวัฒนาพงษ์
2. เด็กหญิงชุติชนม์  กัลยาณมิตร
3. นางสาวพรหมพร  จรรยพัฒน์
4. นางสาวมัชฌิมา  โมรัษเฐียร
5. นางสาววราพร  สีม่วง
6. นางสาววีรยา  นุชคำ
7. นางสาวศุภกานต์  ทับจาก
8. นางสาวอิสริยาภรณ์  วรรณา
9. นางสาวเมธาวี  โชควิไลพรรณ
10. นางสาวโชติกา  รอดสุวรรณ
 
1. นางวิมลรัตน์  เพ็ญภาคกุล
2. นางสมทรง  คงนา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาสิงคาร
2. นายคุณากร  บู่อ้น
3. นางสาวจันทร์นา  แออัด
4. นางสาวชลิตา  วังเสนา
5. เด็กหญิงณัฐชยา  คงนา
6. นางสาวธิติมา  พูลประเสริฐ
7. นางสาวบุษยมาศ  เชื้อชัยนาท
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอยเกิด
9. นางสาวมธุรดา  คงน้อย
10. เด็กหญิงวิไลรัตน์  สุวรรณเรียง
11. เด็กหญิงวีระยา  สอนทุ่ง
12. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเสือ
13. นางสาวอทิตยา  ศรีโตนด
14. นายอนุชา  ถึงทุ่ง
15. นางสาวอาทิตยา  แจ่มใส
 
1. นางสาวปาริชาติ  กุศล
2. นายวิโรจน์  จันทร์เพ็ง
3. นางสาวยุพิน  ขาวทุ่ง
4. นางสาวเพียงใจ  ศรีหัตถกรรม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงทักษพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงบัวชมพู  จันทร์อ่อน
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวจีรณา  วัฒนชาญสิทธิ์
2. นางสาวชนิกานต์  พลชา
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
2. นายสาทิต  โพธิ์คำ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  จิ๋วผ้วย
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายรัฐธรรมนูญ  สังข์สุข
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ขำตั้ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยวง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวสิริประภา  อาจหาญ
 
1. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพิริยากร  นกหงษ์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสิริยากร  วิรุฬน์ธนกิจ
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงโสภานันท์  สว่างพงษ์
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณิจิตรา  แป้นจันทร์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76.6 เงิน 27 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรเพ็ชร
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนสุริยะ
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
2. นางนฤมล  อรชร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กชายบรรเจิด  สังวาลย์คำ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยวง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวนภัสสร  คำนาค
 
1. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไพบูลย์
2. เด็กชายพรนภัส  หอมรื่น
3. เด็กชายสุเมธ  น้อยมา
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
2. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายประดิพัทธ์  รักถึง
2. นายวรนน  เพชรบุญมี
3. นายอาทิตย์  บดีรัฐ
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
2. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิทธิ
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายสรวิศ  หวังมีชัย
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวธัญวรัตน์  แก้วแท้
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายสรวิศ  หวังมีชัย
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75.1 เงิน 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤษณ์  โกกิจาวงศ์
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองขาว
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายสุรัฐ  ทับจ๊อก
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นุ่มทรัพย์
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกชกร  กลิ่นประทับ
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ฉิมใจ
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายภาณุพงษ์  แปงจิตย์
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพิชญาพันธ์  คำซาววงศ์
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79.3 เงิน 13 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายภูมิรพี  เที่ยงมณี
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายสุมิตร  น้อยมา
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  มุกดา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  พวงดอกไม้
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทิพย์
4. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทะภา
5. เด็กชายอภิชัย  เพิ้งจันทร์
6. เด็กชายเอกลักษณ์  จันทร์แหยม
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.7 เงิน 32 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายจตุพร  ปราณี
2. นายณัฐวุฒิ  ขำน้อย
3. นายทรงวุฒิ  กลิ่นเกตุ
4. นายธีรภัทร  มุกดา
5. นายพรรษกร  พรรณารุโณทัย
6. นางสาวสกุลรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายอรัญชัย  บุญจันทร์
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายสราวุธ  ฉิมกาญจนะ
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงอมลรดา  โยธาทูล
 
1. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.68 เงิน 41 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวอัญจิราพร  ไกรสีกาจ
 
1. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายอภิชัย  เพิ้งจันทร์
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายเกริกพล  คำธรรม
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทิพย์
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.1 ทอง 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวสกลรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  มุกดา
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  มุกดา
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 24 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์ไคย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวสกุลรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  มุกดา
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  โต๊ะทอง
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  พรหมนิล
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  รอดเขียว
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดป้อม
2. เด็กหญิงฐิติมา  พุ่มเรียบ
3. นางสาวพัชชินี  พันธุ์วิไล
4. เด็กชายมงคล  แสงสุข
5. นางสาวลลนา  อยู่สบาย
6. เด็กชายวสันต์  ยอดอ่อน
7. เด็กชายสหรัฐ  ศรีดาฟอง
8. เด็กชายหฤษฎ์  งิ้วดี
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตน์บ้านด่าน
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  พันธุ์วิไล
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายคมสัน  เจตตะพันธ์
2. นางสาวณัฐกมล  มาผึ้ง
3. นางสาวธมนวรรณ  เรืองเดช
4. นายพลากรณ์  กางกรณ์
5. นางสาวศิริพร  คำปั๊บ
6. นางสาวศิริพร   ป้อมวงศ์
7. นายสรวิศ  เมฆจิ๋ว
8. นายสหรัฐ  ทรัพย์ผลไทย
9. นายเด่นภูมิ  หนูเมือง
10. นางสาวเบญจมาศ  กิ่งก้าน
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจิตติมา  มารอด
2. เด็กหญิงพัชรินทร  สุขโสดา
3. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  โตสุข
4. เด็กหญิงสุภารัชฏ์  อินอำพร
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แช่มช้อย
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สอนโต
 
1. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง
2. นางสาวชินานาง  วงศ์หิรัญ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติภัทร  หมีดำ
2. นายคมสัน  เจตตะพันธ์
3. นางสาววรรณา  เกตุแก้ว
4. นางสาวศิริพร  คำปั๊บ
5. นายสหรัถ  พลคล้าย
6. นางสาวเบญจมาศ  กิ่งก้าน
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนา  ทรงโกมล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่องกลิ่น
3. เด็กหญิงนิดา  บุญเม่น
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีขำ
5. เด็กหญิงสมิตา  อยู่ชมวงษ์
6. เด็กหญิงสีตลา  อยู่ชมวงษ์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  สมวงษ์
8. เด็กหญิงเจนณิษา  เกตุอ่อน
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
2. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
3. นายสาทิต  ล่ามูล
4. นางสาวพรทิพย์  อินอยู่
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.6 เงิน 25 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ย้อนใจทัน
 
1. Mr.Tobias  Clausen
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายมารุต  หาญทะเล
 
1. นางมณชนก  หนูแก้ว
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวจิตต์ศุภา  ตองอ่อน
 
1. นางสาวกัญชลิกา  กลวัยกลาง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขดี
 
1. นางปทุมพร  ชมชัย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพิสิษฐ์  สายตา
 
1. นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62.53 ทองแดง 22 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์  ชมชัย
 
1. นางสาวปยารี  ฤทธิ์รอด
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายแอนโทนี่  มิงเง่
 
1. นางวรี  ยงค์เจาะ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถ้วนคำ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  มั่นเหมาะ
3. เด็กหญิงสุดปรารถนา  มามาก
4. เด็กหญิงอติกานต์  ปล่อยทุม
5. เด็กหญิงเมธาวี  เพ็งมา
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นางสรินยา  เทศสิงห์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.3 ทอง 19 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  บุญเจ๊ก
2. นางสาวทิพวัลย์  อินทรประเสริฐ
3. นางสาวธมลวรรณ  น้อยผล
4. นางสาวธันย์ชนก  ตรีศาสตร์
5. นายวรเชษฐ์  มั่นเหมาะ
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นายเอกชัย  สุริเย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายนิธิกร  ขำรอด
 
1. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.18 ทอง 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายไวทยา  เหวิน
 
1. นายสุปัญญา  สงวนทรัพย์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.31 ทอง 19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชาญเดช  เทียนทอง
 
1. นายลิขิต  สอนเทียน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 55.32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงปุณณดา  วงศ์กาญจนชุติมา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรา  เนียมแสง
2. เด็กหญิงพรรณภา  ทองสอน
 
1. Mr.Ngess Godwill  Ngoh
2. นางสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 12 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวศิริพร  อิ่มเที่ยง
2. นายสุชาติ  ประทุมชัย
 
1. นางนฤมล  อรชร
2. นางสาวพวงพลอย  พรกระแส
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.98 เงิน 21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒณ์  บัวป้อม
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ชำนาญจันทร์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ผูกขาว
4. เด็กชายณัฐภัทร  ใจดี
5. เด็กชายนพรัตน์  อินเจือจันทร์
6. เด็กชายภูมิรพี  ศรีเมือง
7. เด็กชายศราวุธ  วจนะถาวร
8. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์แป้น
 
1. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด
2. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.7 ทอง 4 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. นายชุมแพ  มะลิดวง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  วงษ์ดิษฐ์
3. นายทวีทรัพย์  ขุนอุดร
4. นายประกิต  อ่ำเทศ
5. นายเชาวฤทธิ์  โชติช่วง
6. นายเอกชัย  อบชื่น
 
1. นายจิราวุธ   คุ้มจันทร์
2. นายดำเนิน  นันทะกมล
3. นายประโยชน์  จินดารัตน์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองอยู่
2. นางสาวกัลยกร  สำลี
3. นายจงเจริญ  หมื่นคำ
4. นายปฏิภาณ  พลอยมอญ
5. นางสาวพิมพ์นิภา  บ่าวเหมือย
6. นายมนต์สิทธิ์  โตศรี
7. นายวันเฉลิม  สำรี
8. นายศิวพงษ์  ศิลปพงษ์
9. นายสุเมธ  ขำใจ
10. นายไวภพ  วงศ์จำนงค์
 
1. นายเฉลิมพล  คนตรง
2. นางมนัสยา  พุ่มพวง
3. นางสาวเมทินี  เม้าทุ่ง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ธนะการ
2. เด็กหญิงปุณนิศา  ชอบตรง
3. เด็กหญิงพิมพิสา  สุขแสน
 
1. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์
2. นางสาวชไมพร  เกิดช้ำ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพิชญาภา  ศรีเงิน
2. นางสาวสุกัญญา  ซื่อสัตย์
3. นางสาวหฤทัย  แก้วนิล
 
1. นางคุณารักษ์  แสนสุด
2. นางผ่องอำไพ  ปิ่นสกุล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.99 ทอง 18 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปรารถนา  ปุ้นไชย
2. เด็กหญิงวิภาพร  ภู่เขียว
3. เด็กหญิงโสรยา  สงสัย
 
1. นางดอกไม้  สุขชื่่น
2. นางสุชารักษ์  เข็มแก้ว
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์พิทักษ์
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญบุญ
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
2. นางสาวพรรณิภา  ผาจ้ำ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 16 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  เจริญโชติสังข์
2. เด็กหญิงสุปรีย์ดา  ทรัพย์รำลึก
 
1. นางสาววันวีร์  กลันทปุระ
2. นางสาวพรรณิภา  ผาจ้ำ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวธีรพร  เมฆเสือ
2. นางสาววริศรา  ต้มกลั่น
 
1. นางสาววันวีร์  กลันทปุระ
2. นางสาวพรรณิภา  ผาจ้ำ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงภูริชญา  รอดคง
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  พุทธรักษ์
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
2. นายธีรวัต  เอี่ยมมา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวภาศิรัตน์  จันทร์อี่
2. นางสาวอริศรา  เมฆเลื่อม
 
1. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง
2. นายธีรวัต  เอี่ยมมา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงยศวดี  ห้อยมาลา
2. เด็กหญิงเนตรชนก  เกิดศรี
 
1. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง
2. นายมงคลชัย  เรืองแจ่ม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.25 เงิน 16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เพ็งแจ้ง
2. เด็กชายณัฐนนท์  เอี่ยมบัว
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายญาณธร  เขียวแก้ว
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  โชติมน
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณพร  พรมชาติกูล
2. นางสาวอัมพวา  ทัดไทย
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เหลี่ยมผา
2. นางสาวพรธิตา  หมอกมืด
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายนิติ  สันติกุล
2. นายสิฏฐากรณ์  พรหมมี
 
1. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม
2. นางสาวกิตติมา  ปานาราช
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  กิ่งก้าน
2. เด็กชายพีร์  นวมเพ็ชร
3. เด็กชายภานุวัฒน์  คล่ำคง
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นางสาวกิตติมา  ปานาราช
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพีระพงษ์  นีรพันธ์
2. นายศุภณัฐ  พงษ์สุวรรณ
3. นางสาวโสพิศ  ผึ้งสุข
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นางสาวรพีพรรณ  รอดสุวรรณ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาววรรณพร  โพธิ์แจ่ม
2. นายเกียรติศักดิ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาววราพินทร์  ชาววิวัฒน์
2. นายคมบัณฑิต  แสงเงิน
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหล่าเขตกิจ
2. เด็กชายชัยวัฒน์   พลวัฒน์
3. เด็กชายนำชัย  ทองกรณ์
 
1. นางสาววรรณา  ศิลธรรม
2. นายพรชัย  พลับผล
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมสำอางค์
2. นายสรศักดิ์  เสือมั่น
3. นายสิทธิศักดิ์  ญาณปัญญา
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายณรรตธร  คงเจริญ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เพชรทอง
2. นายนิรันดร์  ตองอ่อน
3. นางสาวสุกัญญา  เสือโต
 
1. นางกนกวรรณ  สวนใต้
2. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.6 ทอง 20 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ผดุงปาน
2. เด็กหญิงศศิธร  หมู่ขำ
3. เด็กหญิงหยกณิกา  ทองดี
 
1. นายประพนธ์  อ่อนพรม
2. นางสาวพิมพา  คำมี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นายนพกร  ตาเมา
2. นายศักดิ์ศรณ์  คำสาย
3. นางสาวอุบลวรรณ  อ่วมบุตร
 
1. นางสาวพิมพา  คำมี
2. นายประพนธ์  อ่อนพรม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณงค์  รักนาค
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมมา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีถาวร
4. เด็กหญิงรุจิราพร  นามศรีพันธ์
5. เด็กหญิงสมิตา  ไทยมี
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทักท้วง
 
1. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล
2. นางจิราภรณ์  จิโน
3. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นายชนาธิป  ศรีทรัพย์
2. นางสาวธิติมา  จันทร์อยู่
3. นางสาววาสนา  เข็มรส
4. นางสาวศศิธร  พิมคนิช
5. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่บุญ
6. นางสาวแก้วตา  คลังเขียว
 
1. นายเชษฐา  เพชรคง
2. นางสาวอัญญารัตน์  คำก้อน
3. นางสาวพวงพลอย  พรกระแส
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายณัฐนันทน์  กล่อมถึก
2. เด็กหญิงดลฤดี  คชเดช
3. เด็กหญิงมนัสชยา  ยอดนวน
 
1. นายธีระพงษ์  ศรีพงษ์สุทธิ์
2. นางผกามาศ  ศรีพงษ์สุทธิ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 40 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวจารุกัญญ์  ทับเงิน
2. นางสาวสุนิสา  เพ็ชรฟัก
3. นายเอกลักษณ์  จิตรพินิจ
 
1. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
2. นางสาวบุญลือ  โชติมน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 39 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปิติวัฒน์  กุลจู
2. เด็กชายสุทธิภัทร์  แก้วบังเกิด
3. เด็กชายเกษม  รักมาก
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นายวิเชียร  รามจักร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวราตรี  ไผ่เรือง
2. นางสาวสุรีย์พร  สวนม่วง
3. นางสาวเรวดี  พุฒลา
 
1. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์  ศรีวรรณ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  มั่นพุ่ม
2. เด็กชายธวัชชัย  อินทร์คำ
3. เด็กหญิงโยษิตา  มิ่งกลิ่น
 
1. นางสาวมาลินี  จิวตระกูล
2. นางกัญญนันทน์  กิตติยศวราธรณ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  นวลคำ
2. นางสาวเจนจิรา  กันเณร
3. นางสาวเสาวนิตย์  สอนน้อย
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  อุดมไสย์
2. เด็กหญิงนริศรา  ครุธโม
3. เด็กชายวสันต์  ปานทอง
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นางสาวจันทร์สอน  กอนนา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  วงษ์ษา
2. นางสาวทิวารัตน์  ตุ้มนิลการ
3. นางสาวนีรภา  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
2. นางสาวนาตยา  คำน้อย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลำพุทธา
2. เด็กหญิงรัญชิดา  หลักหลวง
3. เด็กหญิงสาวิกา  ขอนทอง
 
1. นางสาวโสภา  ผิวศรี
2. นางจินตนา  บุญตา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 41 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวปัทมนิภา  มั่งจิ๋ว
2. นายพิสุทธิ์  เมฆมี
3. นางสาวอรทัย  สีชอล์ค
 
1. นางธนิดา  กีรติสุธน
2. นางสาวสมร  ประชาสน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 19 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  เกตุทอง
2. นางสาวรักชนก  ฟักฟูม
3. นายวิสิทธิศักดิ์  มาคร
 
1. นางกนกวรรณ  สวนใต้
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงบุษยาวรรณ  บัวส้ม
2. เด็กหญิงวาริน  อาจใหญ่
3. เด็กหญิงศิราณี  สอนน้อย
 
1. นางประดับพร   บุตรสุวรรณ
2. นางสาวพิมานมาศ  เพียรทอง
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนพรัตน์  แก้วนอก
2. นางสาวน้ำฝน  ผ่องใส
3. นางสาววาสนา  เพ็งเอี่ยม
 
1. นางประดับพร   บุตรสุวรรณ
2. นางสาวพิมานมาศ  เพียรทอง
 
154 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจีรวัตร  เผือกศรี
2. เด็กชายสมบูรณ์  พระนมมาด
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สงสัย
2. นางรพีพรรณ  สายโกสุม
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปานศรี
 
1. นางประดับพร  บุตรสุวรรณ