สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสหัสยา   ลาภเวช
 
1. นางวัชรินทร  เหมะสถล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวเกศราภรณ์  จันทร์จินดา
 
1. นางสาวลาวรรณ  ทัยคุปต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  ส่วนบุญ
 
1. นางสุทิศา  พะวา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาววงศ์ศิยา  เพียรธัญกรณ์
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  น้อมนิล
 
1. นางผานิต  ประชุมชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 30 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นางสาวรติมา  สุขอยู่
 
1. นางสาวนิภา  เจนกสิสาท
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 40 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  วรโพธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  เฮงสิ
3. เด็กหญิงอรจิรา  สิงหพันธุ์
 
1. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
2. นางสุทิศา  พะวา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.79 ทอง 28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวปัญสกานต์  อนิวรรตน์
2. นางสาวสุธิมา  โพธิ์ทอง
3. นางสาวสุนันทา  หมู่มาก
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
2. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  นนทศรี
2. นางสาวพัชรี  รุกขชาติ
 
1. นางผานิต  ประชุมชัย
2. นางสาวอาทิตยา  ดัชถุยาวัตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสิริวรรณ  แพทย์จตุรัส
2. นางสาวสิริวิมล  พิมพ์ศรี
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
2. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปิยพนธ์  มหาชัยวงษ์
 
1. นางวิราศรี  ศรีสด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายปัณณฑัต  ธำรงคณานนท์
 
1. นายอนันท์  ศรีจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริธร  รงค์ทอง
2. เด็กหญิงสุนิตา  พูลเขตรกิจ
3. เด็กหญิงโสรยา  เขม้นเขตรกรณ์
 
1. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
2. นางสาวนฤมล  จุลมุสิก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 72 เงิน 26 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวทักษิณา  กันเขตวิทย์
2. นายรัฐพล  ไตรยงค์
3. นางสาวศศิวรรณ  แจ้งใจดี
 
1. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
2. นางรพีพรรณ  ท้วมทองดี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงดนิตา   ยศสมบัติ
2. เด็กหญิงปพิชญา  สงวนเผ่า
3. เด็กหญิงอภิสรา  แผ่วัฒนากุล
 
1. นางวรรณา  พิมพันธุ์
2. นางอัญชัญ  เรียนมงคล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 26 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  บุญวัฒน์
2. นางสาวพุทธชาด  มหาสุชลน์
3. นางสาวสวรินทร์  วงษ์โต
 
1. นายธรรมสรณ์  สุศิริ
2. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปิติพัฒน์  สารปรัง
2. เด็กชายพันพล  เจียรนันทนา
 
1. นางญาณี  แก้วจัง
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพัณณิตา   หลากสุขถม
2. นายอนพัทย์  ศิริอุดมวรรตน์
 
1. นางญาณี  แก้วจัง
2. นางสมสุข  โชติพิเชฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  แก้วมะไฟ
 
1. นางสาวนฤมล  จุลมุสิก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายประสิทธิ์  มุทุตา
 
1. นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภรัณยา  แกล้วเกษตรกรณ์
2. เด็กชายวรพงษ์  นาคเมือง
3. เด็กชายศรัณยพงศ์  พัวพัฒนกุล
 
1. นางผานิต  เทศนา
2. นางสาวกรองกาญจน์  ขวัญไกรศิริ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกวิน  บุญนิล
2. นายณรงค์  จรัสศรี
3. นายธเนศพล  กิจพานิชวิเศษ
 
1. นางสาวสุชาดา  ภูวนาถ
2. นางนภาพันธ์  พลหาร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงญาตาวี  จำวงษ์ลา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทวนเงิน
3. เด็กหญิงปภัรสร  ทองประศรี
 
1. นางพัชรา  จิตรเพ็ชร
2. นางสาวปรียา  สร้อยระย้าแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวจินตหรา   เชียวกชีวิต
2. นายศรายุทธ  แก้วบุญมา
3. นางสาวสุริยา  จันตรานุช
 
1. นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น
2. นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ปินใจยศ
2. เด็กชายนราวิชญ์  หมั่นเพียรธรรม
3. เด็กชายปภาวิชญ์  สงวนเผ่า
 
1. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
2. นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ประสิทธิเขตรกิจ
2. นายปัญญาพล  สัตระ
3. นายวีรภัทร  ณ พันธ์กรณ์
 
1. นายนัทธพงศ์  ปันต๊ะรังษี
2. นางภัทราภรณ์  พูนวัฒนานุกูล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.1 ทอง 22 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทรงรัตน์
2. เด็กชายณัฐธชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กชายพงศ์รพี  นิลวัชราภรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญทรัพย์
2. นางสาวศยามล  เอี่ยมบัวหลวง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.7 ทอง 12 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไม้แดง
2. นางสาวนงค์ฤดี  แพงมี
3. นางสาวสุวรรณา  พันธุ์ดี
 
1. นางเจนจิรา  จิตรสง่า
2. นางสาวแสงระวี  ตรีวิเชียร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อนันตศิลป์
2. เด็กชายอนุชา  ชูอินทร์
 
1. นางพิศมัย  กุลเกตุ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  นาคศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.9 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นายกฤษฎาธร  จันทร์หอม
2. นายทวีศักดิ์  พูลเขตกรณ์
 
1. นายมนัส  ปัญญาฤทธิ์
2. นางชนิดาภา  ม่วงมี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายอภินันท์  จันทรัตน์
2. เด็กชายเจษฎา  พึ่งพวก
 
1. นายนวัตกรณ์  พลหาร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 42 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายรณกร  พรานรอด
2. เด็กชายสดาวุฒิ  ลายศรีเงิน
 
1. นางสาววารุณี  ไล้ประเสริฐ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธ์  นาคะพันธ์
2. เด็กหญิงบุษบง  จันทร์จินดา
3. เด็กหญิงวิกานดา  อินทพงษ์
4. เด็กหญิงอุทุมพร  นาคสุวรรณ
5. เด็กหญิงเจริญสุข  วิบูลย์ฤทธิ์
 
1. นางธนวรรณ  สอนธิราช
2. นางศรีสมบัติ  คำมะวงค์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.75 ทอง 22 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนี  ผุดผ่อง
2. นางสาวชนิภรณ์  ประสาทเขตการณ์
3. นางสาวนภาลัย  มรรยาทอ่อน
4. นายวงศกร  งามสมชาติ
5. นางสาวสุภาภรณ์  พรมแจ่ม
 
1. นายชิวากร  ดีเจริญ
2. นางอาภากร  นาวีระ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  ฉิมพุฒ
2. เด็กหญิงวีรวัลย์  สวัสดี
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เทียนเงิน
4. เด็กหญิงสุุชานาถ  แพน้อย
5. เด็กหญิงสุุพิชฌาย์  ศิริรัตนาชุติวัติ
 
1. นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม
2. นางสาวดาวเรือง  ศิริรักษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ยงเกตุการณ์
2. นายดนุสรณ์  เก่งเขตรกรณ์
3. นางสาวประกายดาว  สิงหานุวัฒน์
4. นางสาวมลฑาทิพย์  จัดเขตรกรรม
5. นางสาวสุทิตา  จัดเขตรกรณ์
 
1. นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ
2. นายละเมียด  คำรื่น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธวินวิกา   เพิ่มเขตการ
2. เด็กชายพิชิตชัย   สุราภา
3. เด็กหญิงวิกานดา   กาละภักดี
4. เด็กหญิงสุภัสสร    สีทอง
5. เด็กหญิงเกษวดี   สะมะถะเขตรการณ์
 
1. นายประจักร์    เอี้ยงเถื่อน
2. นางอโนชา  สวรรคโลก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.25 ทอง 17 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวณัฐรียา  บุญอาจ
2. นางสาวนรารัตน์  บัวสาย
3. นางสาวพิชญาพร  หัสแดง
4. นายสถาพร  ไวสาริกิจ
5. นายสิทธิชัย  พรมพรสวรรค์
 
1. นายนพพล  สุขภิรมย์
2. นางพัชริน  หมายแพทย์จิตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.9 ทอง 8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนประเสริฐ
 
1. นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอาราดา  อุณหรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  แสนอุลัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกรวีร์  นาวีระ
2. เด็กหญิงสุุประภาดา  น้อยวินิจ
 
1. นายถวิล  พึ่่งสุข
2. นางมณีรัตน์  กาญจนกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายทรงพล  เกิดศรี
2. นางสาวบุุญสิตา  อินทร์นา
 
1. นายถวิล  พึ่่งสุข
2. นางมณีรัตน์  กาญจนกูล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.8 ทอง 36 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  จำปาทอง
2. นางสาวธนิดา  คงเฉลิม
3. นางสาวยุพาวดี  วงษ์อามาตย์
4. นางสาวยุพิน  เกษกิจ
5. นางสาวสมศรี  รื่นรวย
6. นางสาวสุดารัตน์  แย้มเกตุ
7. นางสาวสุนทรี  บุญโฉม
8. นางสาวสุภาพร  ชวดดา
9. นางสาวอฐิติญา  จันตะบูลย์
10. นางสาวเบญจมาศ  กรึงสำโรง
 
1. นายประจักร์   เอี้ยงเถื่อน
2. นางวรรณา  วรพงศ์ไชย
3. นางสาววิไล  ระงับภัย
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สีหานาท
2. นางสาวจรินุช  สุกร
3. นางสาวจิราภร  จันทัย
4. เด็กชายจิรายุ   บุญชาญ
5. นางสาวชมพูนุช  ผดุงฉัตร
6. นางสาวดุษฎี  หม่ันเขตรกิจ
7. นางสาวตันหยง  ศรีจันทร์
8. นางสาวธัญจิรา  จำปาพร้อม
9. นางสาวนลัทพร  ว่องวิการ
10. เด็กหญิงนุชจรี   เพียรธัญการ
11. นางสาวประกายฟ้า  หิริโอ
12. เด็กหญิงพรชิตา  ประสาทสิทธิ์
13. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สาระทิน
14. นางสาวศิริพร  ไตรยงค์
15. นางสาวสุพัฒตรา  สาวิสิทธิ์
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชร์
3. นายกวีพัฒน์  ขุมโมกข์
4. นางสาวศิรืิวรรณ  รักเกษตร์กรรม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงยศวดี  ขาวอินทร์
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  หอมจันทร์
 
1. นางเฉลิมศรี  กายไธสง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  ศิริโสภณ
2. นายพิทยา  บุญแย้ม
 
1. นางเฉลิมศรี  กายไธสง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ยางลิ่ม
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายนิรุตติ์  ลีลา
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  รักกสิกรณ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  กมลคร
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวบุญเรือน  พูลพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวสาธิกา  พูลกสิวิทย์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงยุวภา  โชติรัส
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวสุพัชรี  ศรีกรุษ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78.1 เงิน 20 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงนุชรี  สืบอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเนติธร  เสลารัตน์
 
1. นายธนรัตน  นิลประภา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  หุ่นสวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุุฒิ  เกตุกะพงษ์
3. เด็กชายรัฐนันท์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
2. นายธนรัตน  นิลประภา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนากร  เกิดด้วง
2. นายศักดิ์รินทร์  สิงห์ร่าย
3. นายโยธิน  สมกะธัญกรณ์
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
2. นายธนรัตน  นิลประภา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายพงศกร  ราศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายธนรัตน์  ภมรคล
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายอัษฎา  วันดี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83.7 ทอง 9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์แวง
 
1. นางสาวชญาฐณีย์  วิจิตรธรรมกุล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  ดำดี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธ์ุ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมมา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ศรลัมพ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสุธาทิพย์  ควรพฤกษ์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 71 เงิน 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  สัตระ
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  ถิราวัตร
2. เด็กหญิงนฤวรรณ  ดำดี
3. เด็กชายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
4. นางสาวสาริศา  พัชรไกรเวท
5. เด็กหญิงสุทารัตน์  อินทรสุวรรณ
6. นางสาวสุธาทิพย์  ควรพฤกษ์
7. เด็กชายเพชรลำปาว  สิมมารับ
8. เด็กหญิงเพียงพักต์  ราศี
9. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มหาสุวรรณ
2. นายจักรวาล  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาคร
4. นายธนรัตน์  ภมรคล
5. เด็กชายธวัชชัย  ทิพรส
6. เด็กหญิงธิติญาพร   ทัพกระเสพ
7. นางสาวปาริฉัตต์  ทวีทับ
8. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
9. เด็กหญิงวิลาสินี    ร่องมะรุด
10. เด็กหญิงสุชาดา  ศรลัมภ์
11. เด็กชายอัษฎา  วันดี
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  วันไทย
13. เด็กชายเจษฎา  ไวธัญกิจ
14. นางสาวเบญจรัตน์  สุวรรณพยัคฆ์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมมา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายตระศักดิ์  แสงภักดี
3. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
2. นายธนภัทร  คุ้มเพื่อน
3. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
4. นายพงศกร  ราศรี
5. นางสาวศราวรรณ  พิมพันธุ์
6. นายศิริพงษ์  พัฒนศิริ
7. นางสาวสาริศา  พัชรไกรเวท
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
9. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
10. นายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
11. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
12. นางสาวโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
4. นายธนรัตน  นิลประภา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.34 ทอง 9 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แพงมี
2. นางสาวจารุภา  กัณหา
3. เด็กหญิงดวงดาว  จูมสีลา
4. เด็กหญิงดาราวดี  ไพลสิงห์
5. เด็กชายนันทิพัฒน์  เบื้องสุวรรณ์
6. เด็กหญิงนิตยา  จำลองเพ็ง
7. เด็กหญิงพัชรพร  ตรีรถ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  จ่ามิกร
9. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแดง
10. เด็กหญิงภาวิณี  ม่วงทอง
11. เด็กชายมงคลชัย  กุลทิพย์
12. เด็กหญิงรัตนา  เทียนศรี
13. เด็กหญิงวริษฐา  จูมสีลา
14. เด็กชายวิชาญ  ธรรมชาติ
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงเพชร
16. เด็กชายสรศักดิ์  หมั่นเขตกิจ
17. เด็กหญิงสุภาวดี  จบศรี
18. เด็กชายอภิเชษฐ  เรืองตาตะ
19. เด็กชายเจษฎา  ชาญกระบี่
20. นางสาวเพ็ญนภา  ปรากฏหาร
21. เด็กหญิงแพรวพิไล  ชัยโพธิ์
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
2. นายวิทยา  จัมปะโสม
3. นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์
4. นายอาณัฐ  ไตรศรีวิรัตน์
5. นางสาวจันทิมา  กุลศรี
6. นางกุศลิน  วัชรสรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.7 ทอง 19 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายการันต์  เรียมแสน
2. นายขวัญชัย  ท่าเจ็ง
3. นายจักรกฤช  นิระโรค
4. นางสาวนวรัตน์  วงษ์ปาน
5. นายปฏิภาณ  หมีโต
6. นางสาวแก้วตา  จงศิริ
 
1. นายอภิสิทธื์  พรหมศิริ
2. นายนพพร  ตุลาพันธ์ุ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 68.75 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญรอด
2. เด็กหญิงกนกลดา  จิตโอวาท
3. เด็กหญิงกฤติมา  ไวกสิกรณ์
4. นางสาวกันตา  รุทรการ
5. นายการันต์  เรียมแสน
6. นางสาวกิตติมา  รัตนสูตร
7. นายขวัญชัย  ท่าเจ็ง
8. นายจักรกฤช  นิระโรค
9. นางสาวชนาภรณ์  ทามาตย์
10. เด็กหญิงณัชชา  มธุรส
11. เด็กหญิงทรงพร  ตุ่นยา
12. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริเดช
13. นางสาวธิตยา  รัศมีเรืองรอง
14. เด็กหญิงธินัน  อุบาลี
15. นายธีรยุทธ  ปิ่นทอง
16. เด็กหญิงนพมาศ  อินทะโฉม
17. นายปฏิภาณ  หมีโต
18. นางสาวปรียานุช  สุพรมมา
19. นางสาวปาลิสา  คามบุตร
20. นายรังสรรค์  ธรรมวิจิตร์
21. เด็กหญิงวรรณนิสา  พุกนิล
22. นางสาววิมลวรรณ  กวางขุนทด
23. นางสาววิลาวรรณ  ชูศรี
24. เด็กชายศักดินนท์  เปรมจิต
25. นางสาวศิริวรรณ  โสภณศิริ
26. นายสิทธิชัย  พรมพรสวรรค์
27. เด็กหญิงสุชาดา  มะยุโรวาท
28. เด็กหญิงสุธาสินี  มะยุโรวาท
29. เด็กหญิงสุพรรษา  ผลเจริญ
30. นายอนุวัฒน์  บุญอาจ
31. นางสาวอารเบีย  กูปกระบี่
32. นางสาวเจนจิรา  แฟงเมือง
33. เด็กหญิงเรณู  คำหาญ
34. นางสาวแก้วตา  จงศิริ
 
1. นายนพพร  ตุลาพันธ์ุ
2. นายนพพล  สุขภิรมย์
3. นายอภิสิทธื์  พรหมศิริ
4. นางสุนีย์  เผ่าชวด
5. นางระวีวรรณ  พิลาใหม่
6. นางสมหวัง  วรรณสูตร
7. นางสาวเลขา  บุญเพ็ชร์
8. นางสุภาวดี  อินทรเกษตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 26 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  รอสุขพล
 
1. นางรุ่งฟ้า  ศิริวัฒนะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 35 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  บุญเกิด
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 31 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.99 เงิน 30 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวรัชนีกร  นิเทศธัญกิจ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  มุสิกพันธ์
 
1. นายอภิสิทธื์  พรหมศิริ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง 4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายชุติพนธ์  สะสีการ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นายนพพร  ตุลาพันธ์ุ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 11 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวฐาปนา  สาวะดี
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นายวิชิตพงศ์  ทองแดง
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 9 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 37 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  คำแถลง
 
1. นางสาวชญาฐณีย์  วิจิตรธรรมกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  เรืองกสิกรณ์
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  เจตเกษตรการณ์
 
1. นางรุ่งฟ้า  ศิริวัฒนะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 37 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กมุทชาติ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 14 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  รื่นเริง
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยารัตน์  กุลมงคล
2. นายทรงเดช  หวังสุข
3. นายธงชัย  คนสกุล
4. นางสาวนัทธมน   บุญประสพ
5. นายนันทวัฒน์  ขยันกสิกรรม
6. นางสาวนุสรา  มุจรินทร์
7. นายพงศ์ชนก  มิ่งเมือง
8. นางสาวพัชราภา  ฟ้าร่มขาว
9. นายสันติภาพ  แม่นธนู
10. นางสาวอุษา  ภมรคล
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
3. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 22 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  วงษ์รักษ์
2. นางสาวน้ำทิพย์  ฟักเกิดผล
3. นางสาวบุษราคัม  ภูผา
4. นางสาววรรษิดา  สยาม
5. นางสาวสิริรัตน์  ศิริยศ
6. นางสาวสุภัทรา  พงษ์เกษตรการ
7. นางสาวเบญญาภา  ภูฆัง
 
1. นางสาวสุรัตน์วดี  เนียมอ่ำ
2. นายทศพล  ศีลอาภรณ์
3. นางละมัย  ศีลอาภรณ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73 เงิน 28 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  บุญเกิด
2. นายพิทักษ์  พะอวยพร
3. นายภูวดล  จีนจรรยา
4. เด็กชายสรศักดิ์  แกว่นกสิกรณ์
5. นายสุกฤษฎิ์  บัวสุวรรณ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นางสินีนาถ  โพธิ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.8 ทอง 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกร  ดีเพิ่ม
 
1. นางกัญญารัตน์  จำรัส
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.6 เงิน 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  เสาวรัจ
 
1. นางกัญญารัตน์  จำรัส
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุขแช่ม
 
1. นางเนตรนภา  มีแสงพราว
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวฟองฝน  จิวสืบพงษ์
 
1. นางทิวาพร  ธาราวัชรศาสตร์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 31 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  วุฒิเดชเกรียงไกร
 
1. นางอุไร  ธรรมายน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอุมาพร  ศรีเมือง
 
1. นางอุไร  ธรรมายน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.4 เงิน 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมะลิ  สุขรื่น
 
1. นางสาวชนิดา  ยศพล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.16 เงิน 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสิริกร  ตันศิริ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 25 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพิไล    วงษ์ใจ
2. เด็กหญิงภาวิณี  ทองคำขาว
3. เด็กหญิงรัตนากร  เพ็ชรกล่อง
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์เกษกรณ์
5. เด็กหญิงอริสา   อ้นแสน
 
1. นายพงษ์นริน  อนุคำ
2. นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  รอยศรี
2. นางสาวณัชชา  เปาริก
3. นายมานพ  แว่นแก้ว
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ชมภู่
5. นางสาวสุนิตา  สังขวิสุทธิ์
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวสุุนุตชา  อุบลจร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.84 เงิน 35 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงกุล
 
1. นางฉัตราภรณ์  ว่องธัญกิจ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 38 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจริยา  อะโนวนา
 
1. นางฉัตราภรณ์  ว่องธัญกิจ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  พุกชื่น
 
1. นางสาวอานันฑิตา  กระต่ายทอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินี  กองมี
2. เด็กหญิงวริษา  ไทยวานิช
 
1. นางรัตนา  คำโฉม
2. นางทักษพร   พันธ์เขตรการ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66.7 ทองแดง 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภัสสร  อินสิงห์
2. นางสาวศิริพร  ตั้งวิบูลย์ชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
2. นางอุไร  ธรรมายน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.98 เงิน 24 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายจตุพร  เกิดสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพร  นิยม
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีขาว
4. เด็กชายณัทสารพงษ์  สิทธิ
5. เด็กชายธวัชชัย  หมู่ขำ
6. เด็กชายมิถุนา  ภาษยวรรณ
7. เด็กชายสรศักดิ์  พลายนาค
8. เด็กชายเดชอุดม  รงค์ทอง
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
3. นางสาวปิยะวรรณ  ทองยา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 21 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  พึ่งพันธ์
2. นายนที  เมืองมั่น
3. นางสาววัชรี  กลีบเอม
4. นางสาววันวิสาข์  สมัครเขตรกิจ
5. นายสราวุธ  จีนพันธ์
6. นายสหรัฐ  รงค์ทอง
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
3. นางสาวปฐมภรณ์  แสงกระจ่าง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.8 เงิน 32 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายคงนิธิ  จันทวงษ์
2. นายจักรกฤต  บัวผัน
3. นายจินณวัตร  สอนวรรณ์
4. นางสาวณัฐกานต์  ริ้วพิทักษ์
5. นางสาวนาถอนงค์  อาภัสโรสกุล
6. นายนิรพล  เหล่าเขตรกิจ
7. นายอดิศักดิ์  เครืออ่อน
8. นายอนุวัต  งามผิวเหลือง
9. นางสาวอาทิตยา  อักษรเสือ
10. นายเชี่ยวชาญ  อมรสกุล
 
1. นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์
2. นางสาวสุภาวดี  กระแสสินธุ์
3. นางทักษพร  พันธ์เขตรการ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชื่นชูจิตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เชี่ยวเขตวิทย์
3. เด็กหญิงสุนิสา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวสุภัค  พันธ์พุทธ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  สิงห์เรือง
2. นางสาวชนาพร  มงคล
3. นางสาวณัฐมณฑ์  แสงกระจ่าง
 
1. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
2. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แข่งธัญญการณ์
2. เด็กชายพรสวรรค์  ชาญสาริการ
3. เด็กหญิงศศิรัชต์   ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.2 ทอง 4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวจิราธิป  กล่ำเจริญ
2. นายปิยะพงษ์  ดิษผล
3. นางสาวอินทุอร  ฉวีจันทร์
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 32 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทรัตนันท์
2. เด็กชายณภัทร  เวชสุกรรม
 
1. นายธิติ  พรหมสูตร์
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 29 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายนฤดล  กันภัย
2. เด็กชายอนุสรณ์  ชมภูชนะภัย
 
1. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายกฤติพงษ์  บุญมา
2. นายนิติพัฒน์  พักแพรก
 
1. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์เดช  นาดี
2. เด็กชายศรัณย์  น้อยสวรรค์
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายจิรายุ  หงษ์น้อย
2. นายธนพัฒน์  ฆะสันต์
 
1. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
2. นายชาลี  วงษ์รักษ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำขาว
 
1. นายมงคล  หู้โลหะ
2. นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81.75 ทอง 9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตา  เจียมเจริญ
2. เด็กหญิงอุษณิษา  ยศสมบัติ
 
1. นายฉัตรชัย  นาคทอง
2. นางกุลนารี  แย้มสุข
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สาที
2. เด็กหญิงอังค์วรา  ต่วนเทศ
 
1. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
2. นางนิพาพรรณ์  ตั้งจิตปรีดานนท์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ชมสน
2. นายพงศภัค  จันทร์ทร
 
1. นางจงดี  คำแสน
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวจิณห์สุภา  ทองศรี
2. นางสาวจิณัฐชญา  บุุตรดี
 
1. นายฉัตรชัย  นาคทอง
2. นางกุลนารี  แย้มสุข
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายคุณานนต์  ชุมแสง
2. นายชยุต  ชื่นนิ่ม
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นางกุลนารี  แย้มสุข
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกองทอง  ทับทิม
2. เด็กชายณัฐพร  พูลสาริกิจ
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  อำลุงพล
 
1. นางสาวนภาลัย  เชื้อกสิการ
2. นายภูตะวัน  สิงห์สม
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายคเณศ  นุ่นงาม
2. นางสาวนริศรา  ผิวทอง
3. นางสาววิชญาพร  พะนอจันทร์
 
1. นางจงรัก  เทศนา
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นายบุลากร  เกิดสุวรรณ
2. นายเอกรัฐ  เอมแสง
 
1. นางสาวประภัสสร  จุลบุตร์
2. นายสุรพล  วงษ์ธัญการ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายกิจทวี  อินทโฉม
2. เด็กชายฉัตรชัย  เหมราช
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ลาชะเนตร์
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายประทีป  ไผ่เทศ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายจิตดิลก  เกษรมาลา
2. นายบุญมั่น  ประนต
3. นางสาวสุกฤตา  อนุพัฒน์
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายณรงค์  คูรัมย์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 27 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจดี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สุขเปี่ยม
3. เด็กหญิงมาริษา  มาตรสิงห์
 
1. นางวัชรี  พูลศรี
2. นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.1 ทอง 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภาริตา  มาตรสิงห์
2. นางสาวลลิตา  โห้สงวน
3. นางสาวเกษรินทร์  อินสว่าง
 
1. นางสีดา  สุนทรพงศ์
2. นางวัชรี  พูลศรี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 7 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็ญเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงจิราพร  แก่นจันทึก
3. เด็กหญิงณัฏชา  บริวาส
4. เด็กชายวันชนะ  เดชทอง
5. เด็กหญิงวิภาวี  หนูกลัด
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดุสดี
 
1. นายนรินทร์  กสิวิทย์
2. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
3. นางศิริพร  หิรัญสูตร์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อ่อนชูศรี
2. นางสาวจุฑามาศ  กมลมาลย์
3. นางสาวพิมพ์วิภา  ทาคำสุข
4. นางสาววรรษมน  อยู่เย็น
5. นายวรรัตน์  แข็งกสิกิจ
6. นายศรายุธ  หรรษา
 
1. นางจิราพร  เสมากูล
2. นางอัญชลี  วงศ์ดี
3. นางวิไล  คำสิทธิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  พุฒเห้า
2. เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรเอี่ยม
3. เด็กชายพีรพล  สินทรัพย์
 
1. ร้อยตรีรังสรรค์  พูลศรี
2. นายวรวุฒิ  อินทสุวรรณ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายปัณณวิชญ์  จันทราภิรมย์
2. นางสาวศศิธร  เครือม่วง
3. นางสาวสิริกานต์  พิกุลทองสุข
 
1. ร้อยตรีรังสรรค์  พูลศรี
2. นายวรวุฒิ  อินทสุวรรณ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชา  ศิลาพันธ์
2. เด็กหญิงสุชา  วังดง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ชาญตะบะ
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นางสาวสุทิศา  ชื่นสัมพันธ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายปิติพัฒน์  สองสี
2. นายภัทรพงศ์  ปานพรม
3. นางสาวอัคริมา  คล่ำเงิน
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นางกรวิภา  มากวงค์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.6 ทอง 22 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐฎาพร  สาโรจน์
2. นายนที  สว่างโลก
3. นางสาวนิสา  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวสมคิด  เปรมจิตร
2. นายอำนาจ  ปัจฉิม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 27 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เพียรธัญการ
2. นางสาวนันทัชพร  ต่วนเทศ
3. นางสาวบงกชกร  กิตติพงษ์
 
1. นางอมลมณี  อ่อนผาง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  สระศรี
2. เด็กหญิงนาริตา  อ่วมภักดี
3. เด็กหญิงปาริยาภัทร  ยงศาริ
 
1. นางอมลมณี  อ่อนผาง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวจุฑาภัค  เชื้ออินทร์
2. นางสาววิไลลักษณ์  ฟักแย้ม
3. นางสาวศรัณย์พร  จูงวงษ์สุข
 
1. นางอมลมณี  อ่อนผาง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 33 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงราชชนก  เรืองเขตการ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  เบี้ยวรอด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คล้ายพิมพ์
 
1. นางอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
2. นายสิรวิชญ์  เทพอินทร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 28 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวจรัญญา  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาวพิชชาภา  คงมี
3. นางสาวเจนจิรา  สมบูรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
2. นายนรินทร์  กสิวิทย์
 
154 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุขพล
2. เด็กหญิงศรีเวียง  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
2. นางสาววราภรณ์  เพียซ้าย
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. เด็กชายวิศรุต  แกมชัยภูมิ
 
1. นายเพ็ชร  เล็กรัตน์
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  สุวรรณกิจ
2. เด็กชายสุชาครีย์  มีภูมิ
 
1. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
2. นายมงคล  หู้โลหะ