สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  หรบรรพ์
 
1. นางปิยนุช  วิราวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาววันเพ็ญ  พรมจันทร์
 
1. นายรุ่ง  รอดจาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิริ  สำราญ
 
1. นางสำลี  เหลาทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สะอาด
 
1. นางปวีณา  ประสพสิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.6 ทอง 17 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รงค์ทอง
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวอรนภา  แก้ววงศ์มา
 
1. นางสาวกชกร  ช้อนคราม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.56 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สมานมิตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญผล
3. เด็กหญิงอลิสา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางกัลญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.39 เงิน 34 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวธนัชญา  บุญประครอง
2. นางสาวน้ำทิพย์  มีล้อม
3. นางสาวเจนจิรา  สารสุวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
2. นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงนันทกา  ฐานโพธิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวชนิดา  โพโต
2. นางสาวช่อผกา  โพโต
 
1. นางสาวสุจิรา  สงสุวรรณ
2. นางศิริเพ็ญ  เลี้ยงบุตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติญาพร  รติพพงศ์ธร
 
1. นางสาวเจริญพร  ชัยฤกษ์สุขสันต์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายวรุต  ปรากริม
 
1. นางสาวเพ็ญนิภา  ศรีสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 31 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จันทวาส
2. เด็กชายณัฐวัตร  พรรคพวก
3. เด็กหญิงนฤทัย  บุญช่วย
 
1. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
2. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัณฐมณี  รุ่งเรือง
2. นายชยางกูร  นันตา
3. นายพีรดล  ชาวป่า
 
1. นางสมบัวคำ  กองสิงห์
2. นางสาวปิยวรรณ  กองใบศิลป์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  สินเธาว์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จีนตะกัน
3. เด็กชายปภังกร  สุขเพ็ญ
 
1. นางสุภัทรา  เหมพิจิตร
2. นางสายธาร  จีรดิษฐ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  จูไหล
2. นายจุฑาวัฒน์  พิมพ์สีทา
3. นางสาวเกษกานดา  สุรรัตน์
 
1. นายณัฐกฤษ  จันทร์ตะ
2. นางถาวร  ลักษณะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55.7 เข้าร่วม 25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  พฤทธิ์ลักษมี
2. เด็กชายนพดล  ชะยันโต
 
1. นางสาวญาณินี  สอาด
2. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65.45 ทองแดง 22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนภัทร  เรืองศิลป์
2. นายธนาคม  หัสแดง
 
1. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
2. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 41 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  โสภณรัตนกุล
 
1. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสาวินี  จินตกสิกรรม
 
1. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายลภัส  อาสะโภ
2. เด็กหญิงศุภลักษ์  จำปา
3. เด็กหญิงอรนิชษา  ศรีสนอง
 
1. นางโสภิศ  ปิยะมงคล
2. นางพัชรา  ณัฐวงค์ศิริ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ไพบูลย์วีวัฒนา
2. นางสาวธัญญา  วงษ์สาธุภาพ
3. นายอัครเดช  ชมภูแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  สระทองหน
2. นางรัชดา  พรมชาติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดอนเจดีย์
3. เด็กหญิงณัฐญา  โสตถิพันธ์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์
2. นางสาวศิริพร  บุญเต็ม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สิงห์ทร
2. นางสาวณัฐณิชา  เขียวน้อย
3. นางสาวเพาวิธู  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสายร่ม  อินสว่าง
2. นางฉันทนาพร  แสงสุทธิเศรษฐ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  พิมพ์มั่น
2. เด็กชายพงษ์พร  จ่ายยัง
3. เด็กหญิงอนัญญา  สารสุวรรณ์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
2. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายณัฐพล  เพ็งอุ่น
2. นายอลงกรณ์  ศรีสุขสาม
3. นางสาวอุษา  อร่ามศรี
 
1. นายปุณรัตน์  จันแรง
2. นายสมพร  หมั่นเจียก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.7 ทอง 25 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  พึ่งเกตุ
2. เด็กชายพลอยสยาม  กรวยทอง
3. เด็กหญิงศิริธนพร  เพชร์โรจน์
 
1. นางสาววาสนา  นิ่มพะยา
2. นางสาวสิริณัฐ  อธิวาท
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.2 เงิน 31 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณัฏฐลักษณ์  พรมสอน
2. นางสาววนิชา  สายเพ็ชร์
3. นายอภิวัฒน์  อังกาบ
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ติยะศรี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทัศจันทร์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
2. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.1 ทอง 8 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายจิรายุส  อะทิยศ
2. นายชนะกิจ  หะชะยัง
 
1. นายธนวัฒน์  พันธ์วิชัย
2. นางสุดารัตน์  จันทร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 24 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายนวพล  เพ็งสร้อย
2. เด็กชายรัตภูมิ  โพธิ์ทอง
 
1. นางวิไล  ชังชั่ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 40 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ทิพย์เสนา
2. เด็กชายธนากร  ภูมิวาลย์
 
1. นางเพชรา  บัวเทศ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  ประสิทธิ์ธัญกิจ
2. เด็กชายภูรินทร์  บุญน้อม
3. เด็กชายวัชรากร  เทศนา
4. เด็กชายศรัณญ์  เขม้นการนา
5. เด็กชายเวสารัช  เปาจีน
 
1. นายเพทาย  วิเชียรรัตน์
2. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกฤษกร  นะวะมวัฒน์
2. นางสาวชรินรัตน์  ทะสอน
3. นายณัฐดนัย  มงคลไทย
4. นายเตชสิทธิ์  คณหาร
5. นายเสฎฐวุฒิ  ตั้งสถิตพร
 
1. นายเพทาย  วิเชียรรัตน์
2. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันทร์โสม
2. นายประภาน  ยมโคตร์
3. นางสาวภัทรนันท์  เหล่ายัง
4. นางสาววรพรรณ  ต่อพล
5. นางสาววรัญญา  คุณแก้ว
 
1. นายวสันต์  สรรพสุข
2. นางสาวณัฐฑิกา  อินดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวกิจติยา  แร่เพชร
2. นางสาวณิชานาฏ  โพธิสูง
3. นางสาวพัชราภรณ์  จงกศิริ
4. นางสาวรุ่งตะวัน  เวียงแก
5. นางสาวเบญจมาศ  ป้องสนาม
 
1. นายวสันต์  สรรพสุข
2. นางสาวณัฐฑิกา  อินดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กหญิงกรองกรานต์  โถยขุน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วิลัยศรี
3. เด็กหญิงนาตยา  คำอินทร์
4. เด็กหญิงปนัดดา  พรมอยู่
5. เด็กหญิงสุภาพร  บัวมิ่ง
 
1. นายวสันต์  สรรพสุข
2. นางสาวณัฐฑิกา  อินดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวรัชนี  โชติประเสริฐ
2. นายวิโรจน์  ศรีรัตน์
3. นายสิงห์โต  กีตา
4. นางสาวสุดารัตน์  ประโยชน์ยิ่ง
5. นางสาวเบญจณี  ยอดสง่า
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นายอิสรพงษ์  อินสว่าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมละออ
2. นางสาวกัณฐมณี  พุ่มจำปา
3. นางสาวจีราพร  แห้วเพ็ชร์
4. นางสาวชนกนันท์  สุวรรณศิริ
5. นางสาวชนัษฎา  โพธิ์เงิน
6. นางสาวดาราวดี  แห้วเพ็ชร
7. นางสาวธาราลักษณ์  โพธิ์พรม
8. นางสาวนัฐริกา  มหาชัย
9. นางสาวนิตยา  ไสยรส
10. นางสาวประภาศิริ  บุญช่วย
11. นายพงศ์ณัฐไชย  ปานพิมพ์
12. นายพรเทพ  แก้วตา
13. นายพีรพัฒน์  สุขแจ่ม
14. นายพีระพล  ขุนทอง
15. นายยุทธพิชัย  เจริญลาภ
16. นางสาววรงค์กรช์  ชูตระกูล
17. นางสาวสมิตรา  แห้วเพ็ชร
18. นางสาวสุชาดา  สุขตระกูล
19. นายอนุชา  บุบไชยา
20. นางสาวเบญจมาศ  ปรากิม
 
1. นายภานุพันธ์  ภักดี
2. นายอิสรพงษ์  อินสว่าง
3. นายเอกลักษณ์  กรรณแก้ว
4. นายอภิชาติ  ยะไข่
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา  บูรณสมภพ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายเจนณรงค์  แก้วกสิกรรม
 
1. นายทศพร  เตชะนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง 24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชัชชญา  วิทยา
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 40 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  บุษราคัม
2. เด็กชายศิรดนัย  อ้นอมร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เลี่ยมใจดี
2. นางสุมณฑา  คงเอียง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 11 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวรัตนวัลย์  สิริปิยานนท์
2. นายศิรวิชญ์  เจริญวุฒิ
 
1. นางสาวศรีแพร  นามโส
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ขันชะรี
2. นางสาวกัลยรัตน์  นามแสน
3. นางสาวณัฏฐาพร  พยัคโฆ
4. นางสาวนภาภิรมย์  สุระมาตย์
5. นางสาวพิมพ์มาดา  สถิตย์พงษ์
6. นางสาวยูร่า  เช
7. นางสาวรัตติยา  หารไชย
8. นางสาวศุภวรรณ  วัฒนวิสุทธิ์
9. นางสาวอุษา  มุกดาลอย
10. นางสาวโสภิตา  จันกรี
 
1. นางวัชรา  เอี่ยมเอื้อมยุทธ
2. นางฉวีวรรณ  ทัพไทย
3. นางสาวมลชนก  สุฬาภา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจอมจิต  สมพันธ์สาทิตย์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  ดีเทียน
 
1. นางสาววาสนา  นฤคนธ์
2. นายมนตรี  จันทมา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  เหล่ารอด
2. นายธันยพัฒน์  คณฑา
 
1. นายกฤษฎา  ประสิทธิ์
2. นายศัลย์  สุขเสือ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจีรดา  ชาวป่า
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กิตติ์ธนาตระกูล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวนิรชา  ยิ้มประเสริฐ
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กิตติ์ธนาตระกูล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  พันธมาศ
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธงไชย  ศรีทัศน์
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายอัคคเดช  สมศรี
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  สมบัติวงศ์
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณ  แสงสว่าง
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวอรัญญา  เมืองอินทร์
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายธนากร   แข็งเขตการณ์
2. เด็กหญิงสภาวรรณ์   จันทร์เพ็ง
 
1. นายอนุรักษ์   จิ๋วสุข
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพียรสันเทียะ
 
1. นายกรณัฐ  สุขคง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวศิริกัญญา  นราจันทร์
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ก้อนทอง
2. เด็กชายชินวัตร  หัสแดง
3. เด็กชายภูรินทร์  แสงสวรรค์
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายยุทธนา  นุชถาวรลักษณ์
2. นายสุธี  บุญหนุน
3. นายเจตนิพัทธ์  ห่างทุกข์หมด
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  อาจยุทธ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายภานุ  แสงโชติ
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวปราณี  ม่วงยา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชนะพล  เพียงเสมอ
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงฟาลิดา  ปิ่นมณี
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ล้านทอง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวศรีสะเกษ  แก้วการไร่
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวฐิดาวรรณ  อยู่วงษ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงคุณากร  สมคำ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิพ่วง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 12 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  พีระพิฤกษ์
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.3 ทอง 8 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ไกรรอด
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิริ  มาบ้านแร่
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวทาริกา  ป้อมคำ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.1 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชลธิภา  จูมโสดา
2. นางสาวฐิดาวรรณ  อยู่วงษ์
3. นางสาวณัฐวดี  ป้อมคำ
4. นางสาวทาริกา  ป้อมคำ
5. นายธีรพงษ์  แห้วเพ็ชร
6. นางสาวนันทรส  บุญมีมา
7. เด็กหญิงบุษบา  นามวงษ์
8. นางสาวปวรรัตน์  นิยะนุช
9. นายราเมศวร์  สีสวรรค์
10. นางสาวศรีสะเกษ  แก้วการไร่
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชาวป่า
12. นายสามารถ  เลขยัน
13. นางสาวสุภาพร  ศรีธนต์
14. นายอธิคม  โสบุญ
15. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตต์นอก
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
3. นางสาววิไลวรรณ  รัตนไพบูลย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.68 ทอง 5 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวจาระวี  มันตะรักษ์
2. นางสาวชนิดา  โพโต
3. เด็กชายณัฐภัทร  พิมพ์สมแดง
4. นางสาวดารารัตน์  ธรรมภิทักษ์
5. นางสาวตรีรัตน์  ละครวงษ์
6. เด็กชายธีรภัทร  แสงเพชร
7. เด็กชายนทีธร  ปานเงิน
8. นางสาวนันท์นลิน  บุญทัน
9. นายนิรวิทธ์  บุญอิน
10. นางสาวปริญญา  ครสุวรรณ์
11. นางสาวพัชรินทร์  ดัดธุยะวัฒน์
12. เด็กชายรังสิมันต์  โถทอง
13. เด็กหญิงรัตติยากร  ทรดี
14. เด็กชายศรวิทย์  ไชยพรม
15. เด็กหญิงสินีนาฎ  บุญชื่น
16. นางสาวสุดารัตน์  บุกลอ
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  วัฒนา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกตุแก้ว
19. นางสาวอังคณา  กาฬภักดี
20. นางสาวเดือนฉาย  เพียงเสมอ
21. นางสาวเพราพิลาศ  สอนสาลี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทองขัน
2. นางสาวสุจิรา  สงสุวรรณ
3. นายสุริยา  หงษ์คำ
4. นางสาวลภัสส์การณ์  ปัญญารัศสกุล
5. นางสาวดิศราพา  ศรีนุช
6. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกนก  ตรงต่อกิจ
2. นายพัทธดนย์  รัตนวราหะ
3. นายรัฐกาญจน์  ประสิทธิ์
4. นายรัตนสาน  ประสาทเขตรการ
5. นายวโรตม์  งามแข
6. นายเกรียงศักดิ์  มีรอด
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
2. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 19 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายไชยา  มาหัวเขา
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายพละพล  เจริญลักษณ์
 
1. นายศราวุฒิ  จำรัสภูมิ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 13 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  เชาว์ไว
 
1. นางสมจิตร์  ประสิทธิ์ธัญกิจ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  ศรีกรด
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสมยา
 
1. นายนายธรรมรงค์  สองวงค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 22 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายวีรวัฒน์  แกล้วการไร่
 
1. นายจิณตวัฒน์  สิงห์โต
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงภนิมภรณ์  อนุสรณ์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ทองอ่ำ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 12 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายชินโชติ  พุทธมงคล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 29 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายอิศเรศ  โสดา
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  สุขยืน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสุทธินันท์  มุสิกาวัน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายพิชญะช์  แก้ววิเชียร
 
1. นางสาวสุกัญญา  คล้อยมาตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธนพัฒน์  คำสอง
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  อุ่นพิมพ์
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสุทธินันท์  มุสิกาวัน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกษิติ  ตั้งกมลศรี
2. เด็กชายคุณภัทร  เทพสุทธิ
3. เด็กหญิงณิชกมล  เอกธีรชัยสกุล
4. เด็กหญิงพัชลิตา  มาท้วม
5. เด็กหญิงรติณา  ดวงแข
6. เด็กชายราเชน  อินทร์น้อย
7. เด็กหญิงศิรประภา  กีตา
8. เด็กชายอนุชา  ชังชั่ว
9. เด็กชายอภิเษก  คุ่ยสว่าง
10. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  โห้ธัญการ
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายเขมกร  ช้อยบัวงงาม
3. นางรจนา  เสมากูล
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณิชกมล  ศรีวรรณ์
2. นายนพดล  เอ็มรัตน์
3. นายนิมิตร  ส้มสุด
4. นายบัญวัฒน์  สอนธรรม
5. นางสาวปิยะมาศ  บุญเนตร
6. นางสาวพัชรินทร์  พุฒแก้ว
7. นางสาววนัตดา  จินตะกัน
8. นายสุพิเชฐ  ศรีโสภา
9. นางสาวอัญชลี  โต๊ะหมัด
10. นายเศรษฐศิลป์  สุปันนุช
 
1. นายเขมกร  ช้อยบัวงงาม
2. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
3. นางสาวปรีญาวิรุฬห์  เหล่ากสิการ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  วงษ์วิทยา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชลิตรพิรัตร
3. เด็กหญิงมุกดา  อึ่งขวัญ
4. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมละออ
5. เด็กหญิงอารียา  นิระภัย
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำแพ่ง
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายเขมกร  ช้อยบัวงาม
3. นายธราธร  ชูศรี
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ศรีโพธิ์
2. นายกฤษณะศักดิ์   สาลาเลิศ
3. นางสาวคัทลียา   เชื้อปรีชา
4. เด็กหญิงจิราวรรณ   พฤกษา
5. เด็กหญิงปนัดดา   มังษะชาติ
6. นางสาวแคทรียา   สารี
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
2. นายจักรินทร์  โนรี
3. นางสาวสายพิน  สุขสถาน
4. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำพวง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  พูลเขตรกิจ
2. เด็กหญิงชนิตา  ปสุธรรม
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ใจหงิม
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรลัมพ์
5. เด็กหญิงมัทนา  เต็งโล่ง
6. เด็กหญิงศิริมา  ปรางสี
 
1. นายสรียาวรรจฒ์  ครองยศ
2. นางสาวภัทราวดี  สงฆ์กราน
3. นางสาวภัทราภรณ์  สงฆ์กราน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนธิ
2. นางสาวสุจิตรา  แห้วเพ็ชร
3. นางสาวอุไรวรรณ  หอรดี
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ยะไข่
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 13 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พฤกษา
3. เด็กชายชินวัตร  บัวกลั่น
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ผึ่งด่านกลาง
5. เด็กชายนฤสรณ์  จ้ายเจ๊ก
6. เด็กหญิงปนัดดา   มังษะชาติ
7. เด็กหญิงประภัสสร  เพ็ญไพฑูรย์
8. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  จันทร์ทองคำ
9. เด็กชายวีระชัย  พันธุรัตน์
10. เด็กชายสมเกียรติ  เชื้อจีน
11. เด็กหญิงสุวิภา  พ่วงผ่อง
12. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เรืองสุรีย์
13. เด็กหญิงเบญจมาศ  เรือนภู่
14. เด็กชายไชยวัฒน์  พ่วงผ่อง
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
2. นายจักรินทร์  โนรี
3. นางสาวสายพิน  สุขสถาน
4. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำพวง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 21 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตธี  ชาโท
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อ้นภู้
3. นายจิรายุส  สดสี
4. นางสาวชนิตา  ใจภักดี
5. นางสาวชุติมา  ศรีโพธิ์
6. นางสาวดวงทิพย์  สุขจันทร์
7. เด็กชายธวัชชัย  บางบุญฤทธิ์
8. เด็กหญิงพรพิมล  แสงอื้น
9. นางสาววรรณพร  น้ำจันทร์
10. นายสันติพงษ์  เขียนอักษร
11. เด็กหญิงสุภัชชา  จงกลาง
12. นายสุรพันธ์  เกษประทุม
13. นางสาวอารีรัตน์  แคเขียว
14. นายอุทัย  ประสารสุข
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
2. นายจักรินทร์  โนรี
3. นางสาวสายพิน  สุขสถาน
4. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำพวง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  พรหมมา
2. นางสาวธัญลักษณ์  คำพิมพ์ปิด
3. เด็กชายปัณณธร  ยี่สุ่นแสง
4. เด็กชายอนาวิล  สะราวัล
5. นางสาวอลิสา  จันผ่อง
 
1. นายวัฒนา  มาลัย
2. นายจักรกฤษ  แกมเงิน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายติณพัชร  ไก่แก้ว
2. นายสหรัฐ  สรไชญาติ
 
1. นางจินดารัตน์  มีทอง
2. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ถวิลอนุสรณ์
 
1. Mr.David  Coulson
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายมารุต  ทับทิมเทศ
 
1. Mr.David  Coulson
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  แตงทอง
 
1. Mr.John  Lanning
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธิดา  แกว่นกสิกร
 
1. Mr.John  Lanning
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.6 ทอง 9 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  อ่ำจุ้ย
 
1. Mr.S-Quio  Patang Dupale
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพัชรกันย์  สรวยสุวรรณ
 
1. Mr.S-Quio  Patang Dupale
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.86 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  บินชัย
 
1. Mr.David  Coulson
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  น่วมภุมรินทร์
 
1. Mr.David  Coulson
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีแดง
2. เด็กหญิงณัฐิพร  สุขรวย
3. เด็กหญิงปภาดา  ช่างทอง
4. เด็กชายวีระกิตต์  ไล้สุวรรณชาติ
5. เด็กหญิงอิงฤดี  หิรัญเถกิงพันธ์
 
1. นายวัชระ  ทาสะโก
2. Mr.Christopher  C. Cadidog
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.7 ทอง 6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ป้อมคำ
2. นายศตวรรษ  แดงสิงห์
3. นายสหรัฐ  ศรีกรด
4. นางสาวสุทธิดา  เหมือนท่าไม้
5. นางสาวสุรีย์นิภา  อัสทูดิโล
 
1. นางสาวพรรณี  ทิพวรรณ์
2. Mr.Fredimer  De Luna
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.68 ทอง 17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุงจิตต์ตระกูล
 
1. MissDu  Xingxing
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.84 เงิน 35 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนภัสนันท์  เพ็ชจันทร์
 
1. MissChen  Jing
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  พรมพุทธา
2. เด็กหญิงปณิดา  หิรัญศุภโชติ
 
1. นางสุมาลี  เดชทวิสุทธิ์
2. นางรมย์ธีรา  ภูกิ่งเงิน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 61.7 ทองแดง 23 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวนาตยา  ศรีวิเชียร
2. นางสาวพรนัชชา  คำบาง
 
1. นางภุมรินทร์  สุขสุด
2. นางสาวสุพพัตรา  อ่อนสา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.98 เงิน 18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกิติพงษ์  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ยศวิชัย
3. เด็กชายชินวัฒน์  พิฤกษ์
4. เด็กชายญาณวรุฒน์  ศรีทอง
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  ผดุงโกเม็ด
6. เด็กชายสุกฤต  ศิริงาม
7. เด็กชายอัครพงศ์  จันทร์จินดา
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สพประสงค์
 
1. นายใหม่  ภู่จำรูญ
2. นายศัลย์  สุขเสือ
3. นายมนตรี  จันทมา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.3 เงิน 16 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจิรพัส  จันทร์สิงห์
2. นายธนวัฒน์  พีระพิฤกษ์
3. นายนฤนาท  หาไม้ตรี
4. นายลัทธพล  รูปดี
5. นายสุทธิภัทร  ศาลา
6. นายเกียรติศักดิ์  เข็มทอง
 
1. นายชงคา  เมืองจันทร์
2. นายนวพล  ปัทมากร
3. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.4 ทอง 15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีหงษ์
2. นางสาวจิราพัชร  พิมพ์จันทร์
3. นายชนินทร์  สุขสบาย
4. นางสาวณัฏฐธิดา  วรรณสุทธะ
5. นางสาวนิชยา  ปัฐนเมธี
6. นางสาวรมย์ชลี  ภักดี
7. นายศตวรรษ  วงษ์ล้อม
8. นายอภิสิทธิ์  พินิจมนตรี
9. นางสาวเจนจิรา  รอดรัตน์
10. นางสาวเบญญทิพย์  นุตยางกูล
 
1. นายณรงค์  เถาวัลย์
2. นางถาวร  ลักษณะ
3. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชานน  เสือพุก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ภักดี
3. เด็กชายสนธยา  นิ่มพระยา
 
1. นางกฤษณาวรรณ  กวีวุฒิพันธุ์
2. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  แร่เพชร
2. นางสาวนฤมล  ด้วงปลี
3. นางสาวปวีณ์นุช  วรรณศิลป์
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
2. นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.34 ทอง 34 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ปิยดารามาศ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  บางระมุง
 
1. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธันย์ชนก  วิสุทธิศักดิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  สว่างจิตร
3. นางสาวธาราพร  ตั้งจิตรเจริญ
 
1. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
2. นางสาวฉวีวรรณ  ทัพไทย
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จินตกสิกรรม
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เจนการนา
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายภูติมินทร์  ยอดหล้า
2. เด็กชายสรศักดิ์  เส็งแดง
 
1. นางฤทัยรัตน์  เกษการณ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายนิรุต  ฉ่ำหลวง
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญยืน
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายประสพสุข  เคนดา
2. เด็กชายวรพงศ์  สุระมณี
 
1. นายวรัญญู  ปภาตา
2. นายพงศ์ธร  ศรีวัฒนานุพันธุ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสวรรยา  บุษราคัม
2. นางสาวอภัสรา  สิทธฺสำรวย
 
1. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
2. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขันทจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาวี  สาระสุวรรณ์
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จังประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 24 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  เนตรอุไรทิพย์
2. เด็กชายเดชาวุธ  กังพิศดาร
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
2. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81.4 ทอง 27 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวประกายรุ้ง  โลหะการก
2. นายวรปรัชญ์  ระบอบ
 
1. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายณัชพล  เคยเหล่า
2. นายสุชิน  บุญธรรม
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 25 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวศิริพร  ชำนาญเขตรกรณ์
2. นายเอกรัตน์  ทัศจรรย์
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 37 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  สมจิตร
2. นายชูวงศ์  พลสมพร
3. นายณรงค์ฤทธิ์  เกษการณ์
 
1. นางสาวจันทนา  มณีรัตน์
2. นางสาวขวัญเรือน  เสวกวรรณ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เก่งสาริการ
2. นายพนิตศักดิ์  ปินตา
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายประกอบกิจ  บุญงาม
2. เด็กชายปิยะ  อ้นแดง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หนองคาย
 
1. นายวินัย  คันศร
2. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธัญพิสิษฐ์  นพกาศ
2. นายภาคภูมิ  วันดี
3. นายศุภกิจ  พงศ์เศรษฐ์กุล
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
140 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  พิลึก
2. เด็กชายธีรเทพ  ศรีรดล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายวินัย  คันศร
2. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ศธร  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายวรัญญู  อินจันทร์
3. เด็กชายไพฑูรย์  คชอินทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายทวีศิลป์  หอมสมบัติ
2. นายยุธนา  จรรยาเถื่อน
3. นายศราวุธ  เกษมสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  ปรีชาจารย์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 23 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบุตรชิน
2. เด็กหญิงมินตรา  จันสม
3. เด็กหญิงสิริภาส  ธรรมรักษา
 
1. นายบรรจง  สีแดง
2. นางอาภรณ์  สีแดง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สายทอง
2. นางสาวรัตนากร  ศรีชัย
3. นางสาวอรนิชา  มาคะบุตร
 
1. นายสุระศักดิ์  หามทอง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีโพธิ์
2. เด็กชายจิรเมธ  น้อยนิ่ม
3. เด็กหญิงนภาพร  พลับพลา
4. เด็กหญิงพัฒชา  เทพรักษ์
5. เด็กหญิงมาริษา  อ่ำยิ้ม
6. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนง่าย
 
1. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
2. นายณัฐสิทธิ์  ธุระสุข
3. นางสาวปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวขวัญมณี  เธียรถาวร
2. นายธนายุต  ศรีสงคราม
3. นางสาวพัชรมัย  ดอกจันทร์ไพร
4. นางสาววราพร  ผ่องอารมณ์
5. นางสาวสุทธิดา  อินทร์ถาวร
6. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มทรัพย์
 
1. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
2. นายชงคา  เมืองจันทร์
3. นายธานี  หนูกลัด
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  กระแหน่
2. เด็กหญิงนฤมล  ห้วยคต
3. เด็กหญิงสุปราณี  ภูเหม็น
 
1. นางฉัตรลดา  จบศรี
2. นางสาวเยาวเรศ  กันเพ็ง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 41 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายพิชิต  ผลวิบูรณ์
2. นายยุทธนา  เถาวัลย์
3. นายอัครเดช  โสมนัส
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นางสุชาดา  ดีเต่า
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 37 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  แป้นเจริญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเกิด
3. เด็กชายสิรเศรษฐ์  ศรีพรหม
 
1. นางเรวดี  สุพรรณ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายปรัชญา  ชามะรัตน์
2. นางสาวปาจรีย์  วชีระสูตร
3. นางสาววริศรา  พรมมานอก
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กัณหา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.6 เงิน 32 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจีราพร  เกี๋ยสกุล
2. เด็กหญิงฐิดาภา  ขุนแท้
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิมหนู
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76.6 เงิน 31 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สังข์แย้ม
2. นางสาวลลิตา  ระวังงาน
3. นางสาวสายชล  ยิ้มจันทร์
 
1. นางเรวดี  สุพรรณ
2. นางสุธาลักษณ์  จั่นศรี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  เกิดกำแหง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  โชติกะคาม
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ร่องมะรุด
 
1. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  บุริภักดิ์
2. นายเกรียงไกร  ขอเพ็รช
3. นางสาวไข่มุกค์  ณะโสภิณ
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ดิฐษดี
2. เด็กหญิงประสิตา  ศรีเดช
3. เด็กหญิงมธุรดา  แก้วงาม
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวชลลดา  บุดดาพัฒน์
2. นางสาวนฤมล  รักษา
3. นางสาวรุ่งทิวา  คนสันทัด
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 34 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตติพร  หาญเอี่ยม
2. เด็กชายพงศธร  จันทร
3. เด็กชายสิรวิชญ์  สายเทียน
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์
2. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 40 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฑริกา  พฤษสุภี
2. นางสาวมณิสร  ศรีจันทร์
3. นางสาวลลิตา  คำมัน
 
1. นางสาวบุษกร  สุภสุข
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงอรยา  พิมจอง
 
1. นางสาวกันยารัตน์  นิลภา
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายปัญญา  วัฒนเกษกรณ์
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 6 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงวิชญาพร  คชอินทร์
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวลักขณา  กุดแยง
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายกิตติธัช  บรรทับ
2. นายฐานะวุท  กันจุล
3. นายสุวัฒน์  เผ่าโหมด
 
1. นางสาวชลธิชา  ปรีพิมพ์
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คล้ายหลิม
2. เด็กชายสุภากรณ์  บุญหลาย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤช  แข็งเขตรกรณ์
 
1. นายกรณัฐ  สุขคง
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ดีเทียน
 
1. นายภาคย์  ทองขาว
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ประสานสุข
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ขำพวง
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายวีรศักดิ์  ใจนรินทร์
2. นางสาวอรณิชา  พันธ์ศรี
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
2. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทวรรณ์  จันทร์อุปลี
2. เด็กชายสุรพันธ์  รองทอง
 
1. นางสาวรจนา  สวนรัก
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน