หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pyo36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แจ่ม พงษ์พันธุ์ชัชวาลโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนวลนิตย์ พูลชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมพร เพียรการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ อิวกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิภาวรรณ สหิตานุเคราะห์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางประภาวดี ปันมีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิชนันท์ สุกันทองโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางบานเย็น พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิระพร ยาวิราชโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรีรัตน์ เสธาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรนันท์ พักนาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี เย็นใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
6. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิลัยวัลย์ วรรณคำโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นางอัมพิกา ไกรอ่ำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. พระสุเมธ ธีรปัญโญโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
10. นางเกศรินทร์ อิวกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ณ น่านโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ บุญประสาทโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวตาณิกา เงินฝรั่งโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรชพร อะทะเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรวิวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกศกนกวรรณ วงค์ใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
8. นางเพลินพิศ ทรงจำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพิมสิริ อ่อนนวลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพนิดา มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางปทิตตา อนันต์กรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชฏา ใจเย็นโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทรงกิจ บุญยืนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางเครือวัลย์ กลมไลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสายฝน กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกศกนกวรรณ วงค์ใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
7. นางสาวพัทยา อินต๊ะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสวลี กันทาดงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
10. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ ประมลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษร เสาร์เรือนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่านโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สวัสดีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิชญา เทพไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นางบุญธิดา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์นาคโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นางกาญจนา สุปินะโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
10. นางพัชรียา ทิศรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศิริธร อุตโมโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรือนคำ คำโมนะโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกษม ศรีวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางอภิณกรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางนวภา กิตนวตระกูลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นายฐาปณินทร์ ทานันท์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. นางบุญธิดา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
9. นางจรรยา บุญปิงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นางพัชรียา ทิศรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางฐิติญา ฐานันต๊ะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ มณีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้วโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางดวงมาลย์ ชินวัตรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นางโสภณิศร์ เสือพิณโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พงษ์ กาตาบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
9. นางสาวกุสุมา ศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
10. นางวาสนา สินพยัคฆ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ โขนภูเขียวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ ใสวรรณโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พงษ์ กาตาบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางฐิติญา ฐานันตะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัศนีย์พร มังคลาดโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางพยอม สุระวงศ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ บุญทาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
9. นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้ว โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวินนา เทพคำ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลินี พรหมศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา ต้นปลูก โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล ตาลดีโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุทธญาณ์ นามวงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
8. นางสาวรำเพย คำแดงดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นายอ้วน ขันทะวงศ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายคณาสิทธิ์ สุระวงค์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางปรานอม คำปาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสิริจันทร์ ปรังการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชากมล บัวย้อย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ พรหมศรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นายมรุต ชลฤทธิ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณิชาภัทร ใจคำ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
9. นางกัญญารัตน์ หัวนาโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นางวาสนา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา ทาทองโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ คําฟูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญสิตา วิริยะพันธุ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางทองศรี ค้าสมโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายคุณานนต์ วงค์เรืองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา นักกล้าโรงเรียนงําเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ คงจักรโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคมกรรมการ
8. นางคีรีพร สนชาวไพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
10. นางณัฐชาภร วรรณทองโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
11. นายสายัณห์ ชูประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุขโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
14. นายยงค์ยุทธ เอกชัยพิทักษ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
15. นายปิยะพงษ์ ต้นวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
16. นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวปาณิสรา สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ
18. นางปิยวรรณ จันทร์วังโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
19. นางณัฐชยา สมควรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ เตชะแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรจิต จิตตางกูรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนสกร นักกล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นายดิลก กิตติวรพงษ์กิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นายสถาปัตย์ หงษ์ทองโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางวิภาพร สุจชารีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
10. นางฐิติกานต์ เชื้อทองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
11. นางณัฐชาภร วรรณทองโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
12. นายปิยะพงษ์ ต้นวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
13. นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
14. นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวสุวรรณรักษ์ ใหม่ต๊ะโรงเรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
16. นางอิศราภรณ์ มัลลิกะมาลย์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นางสาวอัมรินทร์ นามวิจิตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
18. นายสถิตย์ เย็นใจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
19. นางณัฐชยา สมควรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ เขื่อนแก้วโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นายสงคราม ชินสงครามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายภักดี ดวงแจ่มกาญจน์ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นางวลัยพร ปิ่นแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ บรรจบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางวัชรภรณ์ ช่อลำเจียกโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
7. นางอรพินท์ ยี่สิบแสน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางวัชรภรณ์ ช่อลำเจียกโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร นิลประภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรัญญา ศรีวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ รัตเดชากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางสาวกานดา พงศ์นภารักษ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ปินใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายนราวุธ สมศักดิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายใจ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรนุช สบบงโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นางขวัญชีวา คนซื่อโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจุรีย์พร ชุ่มวงศ์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
9. นางกาญจนา กิ่งก้านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
11. นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
12. นายบรรจบ พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ โรยสูงเนินโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสภา ก้อคำโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ พรรณกุลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิรา กองจันทร์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางดุษฎี จุลกะนาคโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นายนาทธพงค์ แก้วสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
8. นายศักดิพันธุ์ มั่นคงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9. นายบรรจบ พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปนิดา หอมนาน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล มาปิ๊กโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปันติโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายสำเริง ปัญญาใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจีราพร ตั๋นแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ เทียมทองโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. นายสิทธิ อภิชัยโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางหิรัญญา แก้วสุข โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสรัญญา มูลมาก โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ กองมะเริงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขินโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายฌานกิรติ รัตนปภานันท์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ เมืองปัญโญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายนฤพันธ์ ยินดี โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ เทียมทองโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสรัญญา มูลมาก โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางหิรัญญา แก้วสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นางกานต์ธีรา วาเพชรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปนิดา หอมนาน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวน้ำค้าง แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. นายอุดม วงศ์ศรีดา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่านโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี สุวรรณลพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายยงยุทธ ตนบุญ โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชีรา จินดาวงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ บุญประเสริฐ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวแสงเทียน ช่างคำ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางประภากร ชาวเมือง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
9. นางอ้อยใจ ทองเอกโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจาระเนตร์ สุดสมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวอัญชรา มูลศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
12. นางขวัญชีวา คนซื่อ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
13. นายสมพิศ คำบุญเรือง โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
14. นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาล โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
15. นางวัชราภรณ์ โยธาดีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
16. นางดารนุช ปัสตัน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
17. นางวราภรณ์ จันทิมาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
18. นางกรอบแก้ว จันทร์ทะระ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ จันธิมา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ กระภูฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายปรัชญา สัมมาทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย นิติวรรัตน์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายชมนาท สมศรี โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางนาตยา อินต๊ะสาร โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางอ้อยใจ ทองเอกโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวแสงเทียน ช่างคำ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
9. นางประภากร ชาวเมือง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววรนุช มาตระกูล โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอัญชรา มูลศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
13. นางสายสุดา สร้อยสวิง โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
14. นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาล โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
15. นางเอื้อการย์ นาขยันโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
16. นางอรอนงค์ ละคำมาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นางสาวศิรินันท์ ศรีสุวรรณโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
18. นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
19. นางตุลาพร แสนธิโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย ตาระกาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา นาแพร่โรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมใจ พรมสีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดรุณี อินต๊ะสารโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา กาญจนีโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราพร บุญประเสริฐโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายอุทัย จันทครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางอำพา บุญเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริพร จำปาไหลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวมาลิณี รักดีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุวิทย์ เทพวงศ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
13. นางรัตชนก ฤาชาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
14. นางวันวิสาข์ เสมอเชื้อโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
15. นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
16. นางศิริเพ็ญ พรสวัสดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
17. นางยุณีย์ ก๋าวินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
18. นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี วาเพชรโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญฤดี ยะรินทร์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศานตา เพ็ญกาสิทธิ์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางประนพพร อุทธวังโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพิน เมืองมูลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ บุญประเสริฐโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสิริกัญญา ยะมาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
10. นางเจนจิรา ชูประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
11. นายอดุลย์ คมขันโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางชุติมา กลิ่นหอมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
13. นายทินกรรตุ์ เขยสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุมิตรา จันแย้โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
15. นางรมิดา บุญมาโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวเกศกนก ใจวังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
17. นางนงคราญ บุญจันทร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางขวัญกมล จางวิริยะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เมืองมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิชัย หวลอารมณ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายอดกุศล ศรีทันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวแขนภา อำข่าโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิตยา อุดทาคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
8. นางสาวบุญทวี กาวิระชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
9. นางนงลักษณ์ ทาเขียวโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนันติยา เรือนน้อยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา กองสอบโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร พิมลรัตน์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางกชกานต์ ดอนศรีแก้วโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองคำโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางรชาดา ยาวิชัยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นางปริยากร วงศ์ชัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววจี ฉิมมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
9. นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีกร นำชัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ จันทร์หัวนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริณีย์ อภิวงศ์งามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรกิจ ปัสตันโรงเรียนชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิราพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายบริสุทธิ์ มั่งคั่งโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุปรีชา สูงสกุลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นายอนันท์ ศรีชัยตันโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นายศุภชัย ทองมาเองโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
9. นางพรรณวิภา สมสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
10. นายสิรินาวิน กาละจิตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใสโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน พรหมพิทักษ์โรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกฤตา อ้อปิมปาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางณอภัย พวงมะลิโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เสียงห้าวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
6. นายบรรจง คิดดีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางณัฐจิรา หล้าธิโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ บุญชัยโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิรินาวิน กาละจิตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ ทิพวรรณทรัพย์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวงศพัทธ์ วังวลโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนา ศิลป์ท้าวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทร์ฑิฌา ไชยวุฒิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
6. นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟานโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี สักลอโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฤทัยรัตน์ สมเป็งโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
9. นายยุทธภูมิ จำรัสโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพัทธนันท์ สุดยอดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
11. นางสาวจิราณัฐ เผ่าต๊ะใจโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรพร ใจยืนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยาประธานกรรมการ
2. นางจินดา เชื้อเมืองพานโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ บุญคุ้มโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรภิญญา เวียงลอโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางยุพิน ลครแก้วโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา มันเทศสวรรค์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางผกามาส เวียงคำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นางมัลลิกา คำชุ่มโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
11. นางธาราจันทร์ สินธุพรหมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวพรรณทิวา อินทญาติโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
13. นางนุชนารถ เมืองกรุงโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวอัญชลี ดวงขยายโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
15. นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ยะมาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ทาเป๊กโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพันธนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภัทรพล เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรรณทิวา อินทญาติโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุภาภัค สมศักดิ์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
9. นางอังคณา กันตะยาโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววรรณิกา ริกากรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
11. นางสาววันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพันธนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสังคม แก้วจินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางณิราพร อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นายปกรณ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
10. นางพรรณวิภา สมสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
11. นางสาวเพ็ญนิภา สดสวยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เป็นพนัสสักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยาประธานกรรมการ
2. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สุจชารีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายกนก ใจกล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายทินกรรตุ์ เขยสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นายปกรณ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิทยา สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย เป็นพนัสสักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สุจชารีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายกนก ใจกล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางพชร โหจินดารัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมหมาย ดูเหมาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิทักษ์ สบบงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
8. นายไตรวิทย์ อำมะโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจษฎา เสียงเย็นโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
10. นายฑีฆายุ วงศ์ปัญญาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
11. นายปกรณ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
12. นายสุวิทย์ เทพวงศ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นายวิทยา สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน ไทยโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพล เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (fantacy flying) ม.4-ม.6
1. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน ไทยโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพล เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมาริษา สิงห์กา โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนี สังกรกาญจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา แสนวงค์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรรณิภา พุฒดวงโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นายศิวณัฐ ก๋าใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
9. นายมาโนชย์ มีมาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
10. นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมาโนชย์ มีมาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ พรมเสนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนายุทธ ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทิน เรืองนภารัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนวัฒน์ ยี่สิบแสน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวกาญจนา แสนวงค์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวรัตติกาล ราชจริตโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ เผื่อคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
11. นางมาริษา สิงห์กาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวญาติกา มังคลปรวงศ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
13. นางนวลปราง ก๋าใจโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเอมอร กาศสกุลโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. พระวรพันธ์ กิตติสัมปันโนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภนันท์ พหุธนพลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมลพันธ์ ปันแปงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายวีรพงษ์ อุทธวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางวิวา ไชยลังกาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นายนิวัฒน์ กาละเกตุโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นายวีรวัฒน์ พันธุกิ่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นายเกรียงไกร กิติยศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวารินทร์ ท้าวขว้างโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ปันแปงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เรือนสอนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูมิสิงห์ มะสิกุลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงศธร ฟองฟูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. พระวรพันธ์ กิตติสัมปันโนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายสงกรานต์ แก้วสาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
9. นายวีรวัฒน์ พันธุกิ่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
10. นายเกรียงไกร กิติยศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศนิสา ศรีสว่างโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม ลาภยศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเดชา คำถินโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ กุ่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นายอนุพันธ์ มุสิกะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ สุกุลทาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นายปรีชา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวศนิสา ศรีสว่างโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม ลาภยศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเดชา คำถินโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ กุ่นใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นายอนุพันธ์ มุสิกะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิวา ไชยลังกาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ สุกุลทาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
9. นายปรีชา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสังคม อินต๊ะสารโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภรศศิร์ คำคมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสงสุขโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนี ไชยสารโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ คำผาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ปุกคะโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงกรานต์ แก้วสาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นางทัศนี ไชยสารโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัย ฟักเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ใจดีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรางค์ อุสาหะโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิธร อินต๊ะปัญญาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ น้อยคำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. พระบรรจง กิตติวโสโรงเรียนวัดหย่วนวิทยากรรมการ
8. นายคนอง บัวเย็นโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอนุสรา ใจปิงโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นายสยาม ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
11. นายพีรภัทร ปัทมาชัยวิวัฒน์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
13. นางชลนิภา แสงภักดีโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร บัวหลวงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเนตรนภา กองแก้วโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีไพร ฟ้าเลิศโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายสยาม ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นายพีรภัทร ปัทมาชัยวิวัฒน์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุรางค์ อุสาหะโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
9. นางศศิธร อินต๊ะปัญญาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
10. นางชลนิภา แสงภักดีโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประยงค์ วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายกฤตภาส ใสคำฟูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันทิตา บุญยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางสุภัทร์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวอำพา ไชยภาพโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุปราณี ปั๋นโตนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวลักษณาวดี คชเศียรโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นางมณฑา นนท์ศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
11. นางสุภลัคน์ จอมโพธิ์ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
12. นายธวัชชัย บัวภาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
13. นายสุริยนต์ ตุมแก้ว โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
14. นายกิตติพันธุ์ กันทะวงค์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
15. นางมาลี หวังสันติธรรมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรรณี อุทธโยธาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณฑา นนท์ศรีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสพัตรา ชุ่มวงค์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ชุ่มลือ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิวัชญา ไชยมงคลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นางปาริชาติ ราษีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายธงชัย บุญธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวหัตถยากานต์ สุริยวงค์สกุล โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววันทิตา บุญยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ น้อยคำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอำพา ไชยภาพโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
13. นางสุปราณี ปั๋นโตนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
14. นายวรกร ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
15. นางสุภลัคน์ จอมโพธิ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
16. นายกิตติพันธุ์ กันทะวงค์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
17. นายธวัชชัย บัวภา โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิชาญ ปรังการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. พระครูพิพิธ สาธุการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนวิพันธ์ จันทร์ธีระวงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นางดารุณี ใหม่ตาจักรโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชียร ใจดีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ บุญทาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. นายนิพนธ์ สมวันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.1-ม.3
1. นางกัลยา อินทร์ไชยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ วงศ์ชัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิชัย วัฒนาพรโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กาสมุทรโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นายกังวาล กาสมุทรโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอภิรดา ผ้าเจริญโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
8. นางสาวนุจรี วาระนังโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา วันติยาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นายวุฒิชัย คำพระแยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
11. นายสุวัตร กุสสลานุภาพโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.4-ม.6
1. นายฤทธิชัย วัฒนาพรโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ วงศ์ชัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมัย ละวงศ์เยอโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภัตรา วันติยาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายคนอง บัวเย็นโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะรักษาโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
7. นายวิชยา ทำดีโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นายวุฒิชัย คำพระแยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
9. นางสาวนุจรี วาระนังโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
10. นางกัลยา อินทร์ไชยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
11. นายตาลเดี่ยว ไชยวุฒิโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสันติ ศิลปะกรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร หมอนเขื่อนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย ปางพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔กรรมการ
4. นายอุเทน วงษ์พันธ์โรงเรียนปงรัชฎาภิเษกกรรมการ
5. นางเจนจิรา เดชวงษ์ษาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายอัครเดช มัลลิกามาลย์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ โภชนาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายจิระเดช ซองคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศกร หงส์ระนัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฟองนวล ผลมากโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมยศ พานทองโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. นายอัปราชัย โพธิ์ลังกาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
9. นางระพีพรรณ ฉิมอุปละโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
10. นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมจิต ธุระงานโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุเทน วงษ์พันธ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายอุดมทรัพย์ บุญงามโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ เมืองพรมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมเกียรติ ถูกนึกโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
8. นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
9. นายนเรนทร์ ไชยมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
10. นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกรรณิการ์ คำปันโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
12. นายพรชัย วงศ์สุวคันธ์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
13. นายประกอบ จันทร์ทันโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
14. นายธีระเดช สองคำชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุกล สมฤทธิ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ขัติวงค์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นางโสภิตา ศรีวิชัยโรงเรียนปงรัชฎาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววราพร ศูนย์กลางโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นายถนอม ปิ่นแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นายสุริยงค์ ไชยมงคลโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายสันติ หอมนานโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. นายจรินทร์ คำมาปันโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นายศาสตร์ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
10. นายธีระยุทธ บัวขาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔กรรมการ
11. นายณรงค์ ไชยลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
12. นายสมเกียรติ ถูกนึกโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
13. นายกีฬาวุฒิ เผ่าเครื่องโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
14. นายไชยรัตน์ สุติบุตรโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
15. นายธีระเดช สองคำชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นายสุภาพ อุตะมะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ เสมอเชื้อโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพร้อมเพรียง พูลผลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิระเดช ซองคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญชลิต ณ น่านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นายประกอบ จันทร์ทันโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นายพนมฉัตร มณีมัยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณัฐธยาน์ ภู่ญณะวิวัฒน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นายพงษ์พัฒน์ เมื่องมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔กรรมการ
10. นายวาสิงหน วิไลรัตน์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุวิทย์ อวิรุตน์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
12. นายนิรันดร์ เป็งโทโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวจิตราภรณ์ ยศมูลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นายสมบัติ จันทร์ผ่องศรีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นายมงมล แพ่งประสิทธิ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายภาณุรัตน์ วังผา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต ไชยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ
4. นางประไพศรี หงษ์หิน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายภาณุรัตน์ วังผา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต ไชยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ
4. นางประไพศรี หงษ์หิน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไกรพงษ์ ฟูแสง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เชื้อหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา เปี้ยจันตาครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุบลวดี พรหมสิงห์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไกรพงษ์ ฟูแสง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เชื้อหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา เปี้ยจันตาครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุบลวดี พรหมสิงห์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิรญชิต บุญนัด โรงเรียนครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา นาคพัฒน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิต ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนายพิรญชิต บุญนัด ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา นาคพัฒน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิต ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
4. นางเขมณัฏฐ์ สุริยะป้อ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุดม ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นางเขมณัฏฐ์ สุริยะป้อ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมาลูน ศุภการกําจร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ บุตรดี ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. นายประกาย สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ทองสุก ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเชิง จันทะวงค์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ ทองสุก ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเชิง จันทะวงค์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา เปี้ยจันตา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ
4. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา เปี้ยจันตา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ
4. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก นลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอนก วันลับแล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ปูเลย ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ ปูเลย ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายภาคภูมิ ปูเลย ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายภาคภูมิ ปูเลย ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช จิตรศรัทธา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายชินวัชร์ ปินตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
4. นายอณิรุจน์ สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช จิตรศรัทธา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายชินวัชร์ ปินตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
4. นายอณิรุจน์ สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช จิตรศรัทธา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายชินวัชร์ ปินตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
4. นายอณิรุจน์ สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช จิตรศรัทธา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศิวัช สวัสดี ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายชินวัชร์ ปินตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
4. นายอณิรุจน์ สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ วงค์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ สักแกแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ วงค์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอเนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ สักแกแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนประชาบํารุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ สักแกแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนประชาบํารุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิทธิกร มาฟู ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ กาหลง ครูโรงรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายกวี บุญกว้าง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใส ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอิทธิกร มาฟู ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ กาหลง ครูโรงรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายกวี บุญกว้าง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใส ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอิทธิกร มาฟู ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ กาหลง ครูโรงรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายกวี บุญกว้าง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใส ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอิทธิกร มาฟู ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ กาหลง ครูโรงรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายกวี บุญกว้าง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใส ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายดัสกร สุริหาร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายดัสกร สุริหาร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบำรุงครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาด ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ
4. นายพิชิตชัย คะเน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา คงเจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธิติยา อาจบำรุงครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาด ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ
4. นายพิชิตชัย คะเน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา คงเจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายมงคล ครุฑนาคครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุบรรญา ปุลิโสครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวปวิตรา พงษ์คํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธิติยา อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายมงคล ครุฑนาคครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุบรรญา ปุลิโส ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวปวิตรา พงษ์คํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา คุณา ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวสุนิศา คงเจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปวิตรา พงษ์คํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธิติยา อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา คุณา ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิศา คงเจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ
4. นางคนึงนิจ จอมมูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปวิตรา พงษ์คํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ จอมมูลครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธิติยา อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. นายมงคล ครุฑนาคครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุบรรญา ปุลิโส ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางคนึงนิจ จอมมูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธิติยา อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุบรรญา ปุลิโส ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพรนิภา คุณา ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพิชิตชัย คะเน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพิชิตชัย คะเน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เ เย็นใจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ปัญญา โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสม โรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นายพิชิตชัย คะเนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา คงเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางคนึงนิจ จอมมูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสม โรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นายพิชิตชัย คะเนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา คงเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางคนึงนิจ จอมมูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านประยุกต์(สร้างสรรค์) ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ปัญญา ครูโีรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสม ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นายพิชิตชัย คะเน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา คงเจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางคนึงนิจ จอมมูลครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านประยุกต์ (สร้างสรรค์) ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสม ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นายพิชิตชัย คะเนครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา คงเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางคนึงนิจ จอมมูลครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวพฤกษา พรหมเสน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ หลวงสุภาครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Brian Suddickครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารุณี เบ็ญชาครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางประภัสสร เจนใจครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นายเกียรติชัย ธรรมโชติครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.William T.Nicolesครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมยุรี กันไชยครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
9. MissCarolyn Houghtonครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกุลธิดา สุขสำราญครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายภีรภูมิ จินดาครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางทองพูน ศรีวิชัยครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอานุพันธ์ เทพรักษาครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. MissStephanie Brightครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Mark Mc.Conaghyครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. MissKriaten Morgan Palmarครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นางนิรชา ศรีชัยคำครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Jeffery Jeannotteครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
9. นางนุชนาฏ คงถาวรครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
10. นายทรงยศ เอี่ยมสุกใสครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
11. นางวิไลวรรณ ศิริประยงค์ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายโชติ ขันทะบุตรครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ไชยยนต์ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมดาว กองแก้วครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. Ms.Lara Hayesครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางนรรท์ทวรรณ ยอดสารครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิวัติ สมุทรเขตร์ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นายภักดี ศรีโพธิ์ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายอภิญญา ศุภการกำจรครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางพรวดี ศรีวิชัยแก้วครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
10. นางจุรีภรณ์ อุตะมะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางพวงบุหงา สุขสอนครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาฏสุคนธ์ กาตาสายครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา สุขนิตย์ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายภักดี ศรีโพธิ์ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายพงษ์สิริ บุญชื่นครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ ศรีวิภาตครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. นางเอื้อมดาว กองแก้วครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
9. Ms.Lara Hayesครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
10. นางพรวดี ศรีวิชัยแก้วครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวรชยา ศิริเทพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางชัชฎาพร ปัญญาครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา รัศมีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
4. นางปวีกรณ์ สัญใจครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ มูลศรีครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นายจรูญ บุญสุขครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางอัญญรัตน์ สมศักดิ์ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. Mrs.Medilyn Cardeinateครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นางจรัญญา บัวดีครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
10. นางอัญญาณี ต๊ะเขียวครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
11. นางวิภา วงศ์ศรีดาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางมยุรี เวียงคำครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา มณีกรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24รองประธานกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลรัศมี แสนอุดมครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เทพนากิจครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ เดชะพงศ์ครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ มูลศรีครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิราภัค คำมีครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ฤทธิศรครูโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปณิธี กองแก้วครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชมัยพร สุวรรณครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล รวมสุขครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ ศีติสารครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์ลักษณ์ เสมอครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. MissTabatha Chaneyครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
8. นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนาครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกฤษดาพร การหมั่นครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นายสมชาติ สุโพธิ์ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ สุปรียาพรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจิณ ปัญโญครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี สมฤทธิ์ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ กุลณาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
5. นางสาวพรวดี ศรีวิชัยแก้วครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
6. นางวราภรณ์ กำแพงเพชรครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.James Williamsonครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิษณุ ทิมวิธรรมครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกฤษดาพร การหมั่นครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นายชัยพร เกตุพิชัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปรียานุช ปังประเสริฐกุลครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพา สารเร็วครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Fe P. Mazoครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
4. นางสาวอัญชลี พรหมเสนครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ ซูดดิกค์ครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Alejandro Cardeinteครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภิญญามาศ คำมาครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางนิยดา กาไชยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางรำไพ ชุมชอบครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ เทพจันทร์ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
4. MissJoan Melizza P. Mazoครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. Ms.Monica Menonครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ กระทงครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Joshua Gerbaultครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. Mr.ฺBrain A Ofimaครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
9. นายนิพันธ์ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
10. นางนิยดา กาไชยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ดารณี เมืองมาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาประธานกรรมการ
2. Mr.Jean Philippe Jeannerotอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายไมตรี สุขสอนครูโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)กรรมการ
4. นางสาวกัญญานี ชวาเขียวครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกตุมณี ใจปัญญาครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเจนจิรา คำคงครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ไชยชนะครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ไทยใหม่ครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. MissGuo Huanครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. MissXiao Huiครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. MissMa Hao Yueครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุบลวรรณ จิตเกิดครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิรินุช ตุมแก้วครูโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุดา สักลอครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. MissZhan Minhuaครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. MissYang Chunyanครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. MissSun Wenครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
7. นางสาวกนกพร ภู่ปรางทองครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเจนต์ ปัญจขันธ์ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชญานันท์ เจนใจครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.YOSHIYUKI HARADAครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. Mr.KOICHI OYAMAครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.HISAO TAKAHASHIครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอัชญานันท์ เจนใจครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภารดี แสงคำครูโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.YOSHIYUKI HARADAครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. Mr.KOICHI OYAMAครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.HISAO TAKAHASHIครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายเกียรติภูมิ กาติ๊บครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร กิ่งก้านครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ชำนาญยาครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเมทินี ทิตาครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. MissStephanie Brightครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปาริชาติ อินต๊ะรักษาครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนัฐกานต์ ศิริอาภรณ์ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
8. นางรวิกานต์ ลือวงค์ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นางจุรีภรณ์ อุตะมะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีไพร ใจกล้าครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอเนรี ซื่อสัตย์ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วรภูรีกุลครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. MissLara Hayesครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย มีหลายครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเปรียบดาว ประพิณครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ แสนมาครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Wayne Shepleyครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนัฐกานต์ ศิริอาภรณ์ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
10. นางศศิภา ตาทิพย์ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกุลธิดา สุขสำราญครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ผาติธำรงศักดิ์ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.YOSHIYUKI HARADAครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. Mr.KOICHI OYAMAครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.HISAO TAKAHASHIครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายเจนต์ ปัญจขันธ์ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5 ม.4-ม.6
1. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ผาติธำรงศักดิ์ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.YOSHIYUKI HARADAครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. Mr.KOICHI OYAMAครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.HISAO TAKAHASHIครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรวรรณ ดวงเทศครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่นม.4 ม.4-ม.6
1. นายเกียรติภูมิ กาติ๊บครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ ดวงเทศครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.YOSHIYUKI HARADAครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางภารดี แสงคำครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วงศ์สุธางค์รัตน์ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลณี ใจจันทร์ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมาลัย บุญท้าวศิริครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. MissChen Yingyingครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางปนัดดา ไชยวังครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิณัฎฐ์ จันทพันธ์ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ อรุณสว่างครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. MissLi XiaoMinครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. MissLi Ruiqingครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศตคุณ ธาดาชลวัฒน์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา ฟ้าแลบครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล เกษมครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissMa Hao Yueครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธชธร โพธิญาณครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร เมืองแก้วครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรัตน์ วุฒิเทิดสกุลครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทนี พลยุทธศษสตร์ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissWang Xuครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุทธิพณ สุขจริงครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยา สวยงามครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวเกตุมณี ใจปัญญาครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เครือพันธ์ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญานี ชวาเขียวครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ดวงทิพย์ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
6. นายคิณ ประชุมครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา เครือพันธ์ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภา พาดีครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Julian Salensneครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา เครือพันธ์ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภา พาดีครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Julian Salensneครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญานี ชวาเขียวครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตุมณี ใจปัญญาครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกลิกา นิกรครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา ดวงทิพย์ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายคิณ ประชุมครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภา พาดีครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุจิรา เครือพันธ์ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพฝรั่งเศส ม.1-ม.3
1. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญานี ชวาเขียวครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
4. Mr.Julian Salensneครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ดวงทิพย์ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายคิณ ประชุมครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกลิกา นิกรครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
8. นางรุจิรา เครือพันธ์ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญานี ชวาเขียวครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
4. Mr.Julian Salensneครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ดวงทิพย์ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายคิณ ประชุมครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกลิกา นิกรครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
8. นางรุจิรา เครือพันธ์ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิราช เขื่อนแก้ว โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ยอดยิ่งโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร เกตุพิชัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ดาปุกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นายยงยุทธ โขนภูเขียว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
7. นายทรงยศ เอี่ยมสุกใส โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
8. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายวสันต์ นาขยันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสมพิศ ศีติสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสว่างจิตร ตรีพร โรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นายธงชัย มีหลาย โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นางศนิสา ศรีสว่าง โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการ
6. นายเกรียงไกร กิติยศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางรำพึง ศรชัยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกานท์ชญา อ่อนนวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สาลีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ริมปิรังษีโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
5. นายศุภกิจ แก้วกันทะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสุนิศา หงส์ทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางฐิติวรฎา เสาร์จันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สาลีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
4. นายศุภกิจ แก้วกันทะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นางสาวจริญญาพร หงษ์หิน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวรัชณี ปิ่นสุขโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอิสรา ทองรุ่ง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางดวงดารา กมลบูรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตร โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางพิชญา เทพไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางรำเพย คำแดงดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
7. นางบุญธิดา ดวงแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
8. นางสายฝน กองแก้ว โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
10. นายวาที สมศรี โรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
11. นางนงนุช วันทิตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
12. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
13. นางกรรณิกา พรหมเผ่า โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอิสรา ทองรุ่ง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางดวงดารา กมลบูรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
4. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตร โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางรำเพย คำแดงดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางบุญธิดา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นางสายฝน กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
9. นายวาที สมศรี โรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
10. นางนงนุช วันทิตย์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
11. นางพิชญา เทพไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
12. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
13. นางกรรณิกา พรหมเผ่า โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวัลภา เครือสาร โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางศิรินวรรณ พันธ์วงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรำไพ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
7. นางสินาลักษณ์ แก้วดวง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
8. นางดวงมาลย์ ชินวัตน์ โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
9. นางนงนุช วันทิตย์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววลัยพรรณ กันตีโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
11. นายพีระพงษ์ แนวเงินดีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัลภา เครือสาร โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
3. นางศิรินทร์วรรณ พันธ์วงศ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
4. นางรัตนา อานนท์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
5. นางรำไพ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
7. นางสินาลักษณ์ แก้วดวงโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางดวงมาลย์ ชินวัตน์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
9. นางนงนุช วันทิตย์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
10. นางสาววลัยพรรณ กันตีโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
11. นายพีระพงษ์ แนวเงินดี โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสมเดช รัชตาจ้าย โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ชุ่มใจ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวผกากรอง ละอองเอี่ยม โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
4. นางอําพรรณ เขื่อนเพชร โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภาครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี เย็นใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
2. นางวราภรณ์ สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ทิมวิธรรมครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ชุ่มใจครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทยครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายราชนุชา อินจันทร์ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิรัชญา เคร่งครัดครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมเดช รัชตาจ้ายครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6
1. นายสมเดช รัชตาจ้ายครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ชุ่มใจครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผกากรอง อินดำรงค์ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชรครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภาครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ใจวุฒิโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ใจการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภัสญาณ์ ไก่งามโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไสว ศักดิ์ศรโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายพชรพล บุญประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ โครงกาบโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุษา แสนพันธ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ ยอดยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวดุษณี ปันนาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางศิรินันท์ นุกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ อยู่สุขโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริชร นันทชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายอดุลย์ จันทิมาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช กาติ๊บโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอรณีย์ สีโลปาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3
1. นางนงค์พรรณ สุคันธมาลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ สุหิตานุเคราะห์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวันธิดา ศรีสมบัติโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พรหมศรีโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
5. นายวรพงษ์ ปัญญาชื่นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลีลา จำมะเทวีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฑิฆัมพร ดวงแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดุษฎี เย็นใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นายเกษม ศรีวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล พันธุโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพจนารถ อ่อนเขียวโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ผัดผายโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายวรพงษ์ ปัญญาชื่นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายวาที สมศรีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวตาณิกา เงินฝรั่งโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย สมชาติโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
9. นางสาวจิราพร ไชยชมภูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจริยาภรณ์ พุทธษร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3
1. นางวรรณยุพา โกมลวิจิตรกุลโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ คนอยู่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ กันทวีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ รุมาคมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
6. นายณัฐพล จันทร์แว่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวอรพิน คำวิลัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นางปิยะวรรณ์ เสียงเย็นโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัลยา พริบไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นางปวิชญา จินดาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
11. นายประการ วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวศิโรรัตน์ ไชยวุฒิโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ เชื้อทองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณรักษ์ ใหม่ต๊ะโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี วงศ์ไชยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรุฒม์ อินต๊ะวงศ์กาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นางวริญา มหาลาภก่อเกียรติโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยมโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรพิน คำวิลัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐพล จันทร์แว่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นายอร่าม สมศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงม่วนกรรมการ
11. นายวรชิต ฟูศรีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวภณิดา อุทธโยธาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ปนยะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ สุขลิ้มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนกฤต ปิงน้ำโท้งโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกัญญา บัวตูมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัล ฟังเร็วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
8. นายจักรกฤษณ์ มังคลาดโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
9. นายศริทธิ์ พร้อมเทพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
10. นางสาวพัชรี สารงามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ หลวงโยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิราช หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ปรัชญาประเสริฐโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นางชญานันทน์ หมดสังข์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ใจการโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายไสว ใจวังโลกโรงเรียนกรรมการ
9. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรปรัชญ์ หลวงโยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิราช หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ปรัชญาประเสริฐโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นางชญานันทน์ หมดสังข์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ใจการโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายไสว ใจวังโลกโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกวนยุทธ ใจกล้าโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริขวัญ ท้าวล่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางจารุวัฒน์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางภูมริน ยมหาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธนันท์ กามอ้อยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นางภคอร สมฤทธิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกวนยุทธ ใจกล้าโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริขวัญ ท้าวล่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี ปนยะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธนันท์ กามอ้อยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นางภคอร สมฤทธิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจิรปรียา ชัยทะโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ขันธะวงค์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมัย จันทาทุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอำพรรณ กันทวงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. นางสาวกันติศา โภคากรณ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสารภี บุญชัยโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นายประหยัด วงศ์ขัติโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวปราณี ไชยจันดีโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรังสิต สิงห์มหาไชยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ บุญเรืองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นางกัลยา เป็กเครือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
8. นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรสุดา จุ๋มปี๋โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิราภัทร ตาปัง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชนี ถูกจิตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยพร ธรรมโยธินโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
6. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
7. นายโยธิน เชิดชูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
8. นายหาญ นันกาวงค์ภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นายศริทธิ์ พร้อมเทพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
10. นางสาววิไลวรรณ ขันใจ โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
11. นางธัญฐิติ เกตุอ๊อดโรงเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรสุดา จุ๋มปี๋โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิราภัทร ตาปัง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายศริทธิ์ พร้อมเทพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
5. นายชัยพร ธรรมโยธินโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
6. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
7. นายโยธิน เชิดชูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววิไลวรรณ ขันใจ โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณี ไชยจันดีโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางราตรี คำปันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต ปิงน้ำโท้งโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอำพรรณ กันทวงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นายรังสิต สิงห์มหาไชยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัล ฟังเร็วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
8. นายประหยัด วงศ์ขัติโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นายณฐกร ขุ่ยคำโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสารภี บุญชัยโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัธนี วุฒนะเดชกรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารองประธานกรรมการ
2. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิทธิพล อินดำรงค์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
5. นายธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทดโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวศลักษมณ์คุณ แสนเมืองใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
2. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล อินดำรงค์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
5. นายธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทดโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางจารุวัฒน์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศลักษมณ์คุณ แสนเมืองใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา เป็กเครือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ มังคลาดโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันติศา โภคากรณ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกัมพล สีสันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยพฤกษ์ บุญเรืองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นางพัชนี ถูกจิตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
9. นางรุ่งทิพย์ ขันธะวงค์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวกัญญา บัวตูมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายชญานัท บัวหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายสมัย จันทาทุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24กรรมการ
6. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกัญยา บัวตูมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางภคอร สมฤทธิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหาญ นันกาวงศ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจรัล ฟังเร็วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชัยพร ธรรมโยธินโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นางพรพิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
8. นายวิทยา สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายวิราช หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปราณี ไชยจันดีโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ พวงลำใยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล อินดำรงค์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินโชติ บุญสิงห์มาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ แปงแก่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายวรวิทย์ สุขลิ้มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นายธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทดโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญา บัวตูมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นายจิราภัทร ตาปัง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวิทย์ สุขลิ้มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีชัยบุญสูงครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สิงห์กาครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางอนัญญา สมฤทธิ์ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐดนัย คำคงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางอรพิน ปันสุวรรณครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงศกร บุญต่อครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นายประพันธ์ จันทะนะครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีชัยบุญสูงครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สิงห์กาครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางอนัญญา สมฤทธิ์ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐดนัย คำคงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางอรพิน ปันสุวรรณครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงศกร บุญต่อครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นายประพันธ์ จันทะนะครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายภูวนัย ไคร้ศรีครูโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ คำปาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายผดุงสิงห์ ปงหาญครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ใจยะเลิศครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ เถระครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางนงคราญ พรหมเผ่าครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรพิน ปันสุวรรณครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายภูวนัย ไคร้ศรีครูโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ คำปาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายผดุงสิงห์ ปงหาญครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ใจยะเลิศครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ เถระคูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางนงคราญ พรหมเผ่าครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรพิน ปันสุวรรณครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิไล วัฒนาพรครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนารีนาถ อภัยลุนครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมรฑยา ภูแสงศรีครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทิน จันิมาครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวิไล วัฒนาพรครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนารีนาถ อภัยลุนครูโรงเรียนปงพัฒาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมณฑยา ภูแสงศรีครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทิน จันธิมาครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย สิงห์กาครูโรงเรียนพเยาประสาธ์นวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดาครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส ปิยะโกศลครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐดนัย คำคงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯ 24กรรมการ
5. นายอภิลักษ์ กันคำครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯ 24กรรมการ
6. นายคณิต ถูกดีครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางแจ่มจันทร์ เถระครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางวนิดา อุทวังครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย สิงห์กาครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดาครูโรงเรียนถ้ำ้ปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส ปิยะโกศลครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐดนัย คำคงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ กันคำครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นายคณิต ถูกดีครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางแจ่มจันทร์ เถระครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางวนิดา อุทวังครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กาวินครูโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ แสนพรหมมาครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย แก่นเขียวครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ รอตเสวกครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีชัย สมควรครโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายลักพงษ์ ปงเมืองครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นายประจวบ เชียงแรงครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. นายปิติ โกฏยาครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นายปริญญา พรหมมครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯ 24กรรมการ
10. นายมนตรี รอตเสวกครูโรงเรียนแม่ใจวิยาคมกรรมการ
11. นางทัตชญา กันทะวง์ครูโรงเรียนประชาบุรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมคิด จินดาวงศ์ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ หอมนานครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภณ เพียรจริงครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กาวินครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมยศ แจ่มใสครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ คงมั่นครูโรงเรียฟากก๊วานวิทยาคมกรรมการ
7. นายเปล่ง ปาลีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
8. นายอรุณ จำปาไหลครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
9. นายสาธิต กลางหมู่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
10. นายสมบัติ ชมพูชัยครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนัยนา ประวงศ์เทพครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา ประวังครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกรณ์วิกา สมฤทธิ์ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจำนงค์ ไชยมงคลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนัยนา ประวงศ์เทพครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา ประวังครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกรณ์วิการ์ สมฤทธิ์ครูดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจำนงค์ ไชยมงคลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภา ตันใจเพชรครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา อุทวังครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางปราณี ปรีชารัตน์ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภา ตันใจเพชรครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา อุทวังครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางมณฑนา ภูแสงศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ จองพินิตสถิตโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
6. นางปราณี ปรีชารัตน์ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางธนพรรณ ทวีโคครูโรงเรียนจุนวิทยคมกรรมการ
3. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางธนพรรณ ทวีโคครูโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีดา กันทะวงศ์ครูโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายพิน ชุ่มใจครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูลครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศรีดา กันทะวงศ์ครูโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายพิน ชุ่มใจครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูลครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ ม.1-ม.3
1. นางศรีไพร เขียวงามครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กาชัยครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิน กันทาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางพัชรา จันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพรรษา ใจบุญครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ ม.4-ม.6
1. นางศรีไพร เขียวงามครูโรงเรียนถ้ำ้ปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กาชัยครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิน กันทาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางพัชรา จันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพรรษา ใจบุญครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำบัญชี ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายพิน ชุ่มใจครูโรงเรียนถ้ำ้ปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล ธรรมใจอุดครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางโสภา บุญมีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางสาวเดือนนภา ยะมาครูโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรสาย ศรีตระกูลครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำบัญชี ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายพิน ชุ่มใจครูโรงเรียนถ้ำ้ปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล ธรรมใจอุดครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวโสภา บุญมีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางสาวเดือนนภา ยะมาครูโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรสาย ศรีตระกูลครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา นนท์ศรีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางนงนุช ศิริธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางอิสรา ทองรุ่งโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางกรณ์วิการ์ สมฤทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางมณฑา นนท์ศรีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางนงนุช ศิริธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางอิสรา ทองรุ่งโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอร่าม สมศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณี วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย นิติวรรัตน์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ ฉิมอุปละโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชกานต์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ ฉิมอุปละโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชกานต์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ ฉิมอุปละโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชกานต์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ ฉิมอุปละโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชกานต์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ ฉิมอุปละโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี มั่งมาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชกานต์ มั่งมาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณื อัมพุธโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาทธวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเปรมฤทธิ์ ปาลีโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์กรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงส์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรพงษ์ ปัญญาชื่นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรพงษ์ ปัญญาชื่นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรพงษ์ ปัญญาชื่นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]