สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=33 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=36 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 พะเยาพิทยาคม 82 27 25 134 137 11 4 2 152
2 เชียงคำวิทยาคม 73 24 22 119 117 11 7 2 135
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 34 37 22 93 94 23 14 4 131
4 ดอกคำใต้วิทยาคม 25 19 21 65 66 33 9 6 108
5 แม่ใจวิทยาคม 23 23 23 69 83 21 11 7 115
6 เชียงม่วนวิทยาคม 20 16 14 50 59 15 8 4 82
7 ฟากกว๊านวิทยาคม 19 16 15 50 58 15 14 6 87
8 ปงรัชดาภิเษก 17 20 14 51 59 14 10 7 83
9 จุนวิทยาคม 16 21 14 51 59 18 9 8 86
10 ดงเจนวิทยาคม 15 25 15 55 69 15 11 9 95
11 ฝายกวางวิทยาคม 14 9 11 34 44 14 9 6 67
12 ราชประชานุเคราะห์ 24 13 13 11 37 50 15 11 13 76
13 พญาลอวิทยาคม 13 13 10 36 46 18 7 10 71
14 ปงพัฒนาวิทยาคม 11 27 15 53 48 26 6 9 80
15 ภูซางวิทยาคม 8 8 14 30 40 18 8 6 66
16 ขุนควรวิทยาคม 8 6 8 22 33 12 8 6 53
17 พะเยาประสาธน์วิทย์ 5 8 13 26 32 15 11 7 58
18 งำเมืองวิทยาคม 4 7 8 19 31 14 8 12 53
19 ถ้ำปินวิทยาคม 3 11 13 27 35 17 9 8 61
20 ประชาบำรุง 1 2 1 4 13 7 6 7 26
21 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 0 0 1 2 4 2 1 8
22 ปิยมิตรวิทยา 1 0 0 1 1 1 3 3 5
23 พินิตประสาธน์ 0 3 2 5 12 10 7 7 29
24 วัดราชคฤห์วิทยา 0 2 1 3 1 4 1 3 6
25 เทศบาล 2 0 1 1 2 3 5 0 1 8
26 โพธารามวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
รวม 406 338 294 1,038 1,193 356 193 154 1,742