สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 137 11 4 2 152
2 เชียงคำวิทยาคม 117 11 7 2 135
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 94 23 14 4 131
4 แม่ใจวิทยาคม 83 21 11 7 115
5 ดงเจนวิทยาคม 69 15 11 9 95
6 ดอกคำใต้วิทยาคม 66 33 9 6 108
7 จุนวิทยาคม 59 18 9 8 86
8 เชียงม่วนวิทยาคม 59 15 8 4 82
9 ปงรัชดาภิเษก 59 14 10 7 83
10 ฟากกว๊านวิทยาคม 58 15 14 6 87
11 ราชประชานุเคราะห์ 24 50 15 11 13 76
12 ปงพัฒนาวิทยาคม 48 26 6 9 80
13 พญาลอวิทยาคม 46 18 7 10 71
14 ฝายกวางวิทยาคม 44 14 9 6 67
15 ภูซางวิทยาคม 40 18 8 6 66
16 ถ้ำปินวิทยาคม 35 17 9 8 61
17 ขุนควรวิทยาคม 33 12 8 6 53
18 พะเยาประสาธน์วิทย์ 32 15 11 7 58
19 งำเมืองวิทยาคม 31 14 8 12 53
20 ประชาบำรุง 13 7 6 7 26
21 พินิตประสาธน์ 12 10 7 7 29
22 เทศบาล 2 3 5 0 1 8
23 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 4 2 1 8
24 วัดราชคฤห์วิทยา 1 4 1 3 6
25 ปิยมิตรวิทยา 1 1 3 3 5
26 โพธารามวิทยา 1 0 0 0 1
รวม 1,193 356 193 154 1,742