ประกาศ
แจ้งยกเลิกการแข่งขัน การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโลยี ทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย ตามนโนบายของ สพฐ.
วันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:24 น.