หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 7 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 7 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 8 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 8 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 9 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 9 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารวิทยบริการ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง เวที 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง เวที 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-17.00
-
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 2 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 3 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 4 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
33 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
34 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 5 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
35 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
36 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
37 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 7 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
38 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 6 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
39 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 8 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
40 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 7 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 9 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 8 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
43 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต๑ ห้องประชุม ห้อง ห้องสักทอง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
44 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 9 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
45 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต๑ ห้องทอง ห้อง เวทีห้องประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]