หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   16 ธ.ค. 2557   17 ธ.ค. 2557   18 ธ.ค. 2557   19 ธ.ค. 2557   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6202-6204 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6101-6102 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6203-6204 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 2 ห้อง 2101-2102 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 2 ห้อง 2101-2102 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-14.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6101-6102 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3201-3202 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3101-3103 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 4 ห้อง 4101-4103 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 2,4,6 อาคารอเนกประสงค์,โรงอาหาร ห้อง รอบชิงชนะเลิศ 18 ธค. 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3201-3203 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3101-3103 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อาคารไพโรจน์ ห้อง ป.4/1-ป.4/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อาคารไพโรจน์ ห้อง ป.5/1-ป.5/2 17 ธ.ค. 2557 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อาคารไพโรจน์ ห้อง ป.6/1-ป.6/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพกานดา ห้อง EP1,EP2,ป.6/2,ป.5/2 ป.5/3,ป.3/3 ป.4/1 ป.4/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารอดิเทพ อาคารสิทธิเดช ห้อง ป.1/1 ,1/2,1/3 ป.2/1,2/2, 2/3 ป.3/1 3/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพกานดา ห้อง ม.1/1,1/2,ม2/1,2/2,ม.3/1, 3/2,ป.5/1 ป.4/3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพนารี ห้อง หอประชุมเทพนารี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพนารี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพนารี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อาคารวรรณสุคนธ์ ห้อง ห้องประชุมวรรณสุคนธ์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารอดิเทพ ห้อง ห้องดนตรี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารอดิเทพ ห้อง ห้องดนตรี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ชั้น 1 ทั้งหมด 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล กาญจนาภิเษก ห้อง ลานหน้าอาคาร 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล กาญจนาภิเษก ห้อง ลานหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ห้อง ถนนหน้าอาคาร 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ห้อง ถนนหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สนามบาส 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สนามบาส 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อาคาร 2 ห้อง ป.1-ป.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อาคาร 1 ห้อง ป.4-ป.6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 43
09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อาคาร 2 ห้อง ป.1-ป.3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ หอประชุม ตึก 10 ปี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ หอประชุม ตึก 10 ปี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ โรงยิม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ โรงยิม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1-ป.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4-ป.6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1-ป.3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 (ฝั่งซ้าย) ห้อง ป.1-ป.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 2 ชั้น 2 (ฝั่งขวา) ห้อง ป.4-ป.6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
17 170 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ ห้องประชุมกวางเพทาย ห้อง กวางเพทาย 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ ห้องประชุมกวางเพทาย ห้อง กวางเพทาย 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง สนามกีฬา ลำดับแข่งขันที่ 1-22 แข่ง 17 ธค 23-44 แข่ง 18 ธค 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00-16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ลำดับแข่งขันที่ 1-22 แข่ง 17 ธค 23-44 แข่ง 18 ธค 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00-16.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารปรามี ห้อง ป.4, ป.5 ป.6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารความรู้ดี ห้อง ป.3(1-15), ป.2(16-30), ห้องพิเศษ(30-34) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 1 A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 1 A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 C 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 1 B 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 1 ฺB 17 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 C 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โถงชั้นล่าง อาคาร A 17 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โถงชั้นล่าง อาคาร A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน เต็นท์ 8 หลัง 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน อาคาร B ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนชั้นบน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 ฺB 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 B 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน เต็นท์ 8 หลัง สนามบาสฯ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 7 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 7 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 8 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 8 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 9 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องเรียน 9 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง อาคารวิทยบริการ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง เวที 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง เวที 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสอง หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-17.00
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 2 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 3 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 4 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
33 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
34 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 5 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
35 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
36 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
37 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 7 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
38 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 6 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
39 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 8 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
40 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 7 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 9 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 8 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
43 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต๑ ห้องประชุม ห้อง ห้องสักทอง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
44 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง เวที 9 16 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
45 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต๑ ห้องทอง ห้อง เวทีห้องประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ เวทีหลังคาโดม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องโสตฯ 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ เวทีหลังคาโดม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง ใกล้ที่ว่าการอำเภอ ห้อง ในห้องประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง ห้อง เวทีในหอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสองพิทยาคม หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม เวทีใต้ถุนอาคาร 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม เวทีหลังเรือนพยาบาล(ลานวิถีพุทธ) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2-ป.4/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2-ป.5/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 - ป.6/3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1(MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1(MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 (MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1(MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 (MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคารอเนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 25

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 26 - 44
09.00-17.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/7 -ป.2/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/7 -ป.2/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5-ป.3/6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.4/6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.3/7 -ป.4/5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามบาส 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สนามโรงเรียน รายงานตัวที่วัดน้ำชำ ห้อง สนามโรงเรียน 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามฟุตบอล 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-11.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ห้องโสตฯ 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ห้องโสตฯ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-14.30
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-14.30
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ศุนย์สาระสังคมฯ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 1 ร่มประดู่ ชั้น 2 ห้อง ห้อง Resource Center 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ลานโดม (หน้าเสาธงเคารพธงชาติ) ห้อง ลานโดม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง Resource Center 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 431,434 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2 ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 431,434 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 431,434 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงยิมแฝด สนามกีฬา อบจ.แพร่ 17 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงยิมแฝด สนามกีฬา อบจ.แพร่ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันในระดับภาค
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันในระดับภาค
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ A 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1และ 2 ห้อง 1-5 ,ห้องจริยะ,ป.1-ป3 ห้องพักครู 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1,2 ห้อง 1-5 ,ห้องจริยะ,ป.1-ป3 ห้องพักครู 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด,ห้อง SoundLab,ห้องพักครู,ป.6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด,ห้อง SoundLab,ห้องพักครู,ป.6 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ B 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ B 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ D 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44

18 ธ.ค. 2557
09.00-12.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ D 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ D 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ E 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ C 17 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ C 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องพยาบาล,ห้องประชุม,ห้องบอล,ห้องอนุบาล1,2 ,ระเบียง 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องพยาบาล,ห้องประชุม,ห้องบอล,ห้องอนุบาล1,2 ,ระเบียง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก อาคารตำหนักธรรม 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก โรงอาหาร 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก อาคาร ตำหนักธรรม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2,4,5,6 และห้องอาเซียน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก อาคาร ตำหนักธรรม 2 ชั้น 1 ห้อง อ.2 ,ป.1, ป.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
4 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
6 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
7 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
8 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
9 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
10 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
11 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
12 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
13 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 338 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 338 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231, 238 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231, 238 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334-335 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336-337 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-227 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงยิมหอประชม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-234 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235-237 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-227 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงอาหารนักเรียนหญิง 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงยิม หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ศาลาธรรม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคารพลศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงอาหารนักเรียนหญิง 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงอาหารนักเรียนหญิง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคารพลศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงอาหารนักเรียนหญิง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ศาลาธรรม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงอาหารนักเรียนหญิง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ถนนหน้าอาคารเรียน 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ถนนหัลงอาคาร 2 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันตก 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันตก 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ที่ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ที่ 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ที่ 4 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ที่ 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ห้อง 211 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคารฝึกงาน ห้อง ติดอาคารเรียน 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326,327 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ประถม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326-327 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคารโรงจอดรถ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อาคารโรงจอดรถ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]