หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางประหยัด อิ่นคำโรงเรียนบ้านเหล่า แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านไชยสถาน น่าน 1กรรมการ
3. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ลินเทศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ น่าน 1กรรมการ
5. นางสาววรรณา แผลงศรโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางยุพา เวียงคำโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางบัวเพชร สัญญาเขื่อนโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ลำปาง 2กรรมการ
3. นางวีรอรร วงศ์ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืชโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
5. นางสุนิศา กำทองโรงเรียนช่องลมจันทิมาฯ แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิกร แก้วมาโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี พะเยา 1กรรมการ
3. นางสุธีรา เอี่ยมละอองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 แพร่ 1กรรมการ
4. นางเวทิกา บูลย์ประมุขโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตาก 2กรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ ปัดเปาโรงเรียนบ้านปากจอก แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพรพิศ ยานสกุลโรงเรียนบ้านแหลง แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางดอกไม้ ปานพานโรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่ ลำพูน 1กรรมการ
3. นางสดศรี สุทธการศึกษานิเทศก์ น่าน 2กรรมการ
4. นางสาวิตรี กุมภวรรณโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว แพร่ 1กรรมการ
5. นางศิริกานต์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำ แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสว่างจิตร นันทเสรีโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านปงวัง ลำปาง 1กรรมการ
3. นางบัวนำ วันใจโรงเรียนอนุบาลพาน เชียงราย 2กรรมการ
4. นางสมทรง พงศ์อนุพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ แพร่ 1กรรมการ
5. นางหทัยชนก เทพวีรพงศ์โรงเรียนบ้านนาพูน แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางภาวนา สังศรีสุขโรงเรียนบ้านเหล่า แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันทน์ กันธาโรงเรียนสันมหาพนวิทยา เชียงใหม่ 2กรรมการ
3. นางวิชุตา พรหมเสนาโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ นวลเป้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ดาวกลาง มิตรภาพที่ 26 ตาก 2กรรมการ
5. นางณัฐภรณ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านแม่แปง แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุทิน เหว่าโตโรงเรียนบ้านน้ำริน แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์โรงเรียนโป่งกลางน้ำ เชียงราย 2กรรมการ
3. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่ 1กรรมการ
4. นางสุภัสสรา สุภเมธีสกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ แพร่ 1กรรมการ
5. นางสาวธัญนันท์ ใจอ้ายโรงเรียนบ้านวังลึก แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมันทณา ศรีปินตาโรงเรียนบ้านสวนหลวง แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ก๋าชุมโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ลำปาง 3กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ศรีวิลัยโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
4. นางพัศณียา มีเกศโรงเรียนบ้านสะเนียน น่าน 1กรรมการ
5. นางสาวณชนก แปงอินต๊ะโรงเรียนบ้านค้างปินใจ แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประทุม ปัพรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี บุญทวีโรงเรียนวัดห้วยแก้ว เชียงใหม่ 4กรรมการ
3. นางลัดดาวัณย์ สวัยษรโรงเรียนบ้านวังฟ่่อน แพร่ 1กรรมการ
4. นางกิตติยา หิรัญกุลโรงเรียนบ้านวังหมอ น่าน 1กรรมการ
5. นางเมษา ทิพย์พงศ์ทองโรงเรียนวัดศรีดอก แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางแสงเดือน คำมาโรงเรียนบ้านวังเลียง แพร่ 2กรรมการ
2. นางสมคิด ดวงตาดำโรงเรียนบ้านวังหงส์ แพร่ 1กรรมการ
3. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว แพร่ 1กรรมการ
4. นางศิริขวัญ ปัดเปาโรงเรียนบ้านปากจอก แพร่ 2กรรมการ
5. นางปราณี เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านเด่นทัพชัย แพร่ 2กรรมการ
6. นายโรมเพ็ชร เสาร์แดนโรงเรียนบ้านปงพร้าว แพร่ 2กรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูรโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
8. นางถนอม วงศ์ชมภูโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว แพร่ 1กรรมการ
9. นางสาวสุวิกร แก้วมาโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว แพร่ 2กรรมการ
10. นางกัลยา คำก๋องโรงเรียนบ้านแม่ปาน แพร่ 2กรรมการ
11. นางกนิษฐ์ฏา แก้วจินดาโรงเรียนบ้านไร่หลวง แพร่ 2กรรมการ
12. นางจารุวรรณ พจนาโรงเรียนบ้านกาซ้อง แพร่ 1กรรมการ
13. นางลัดดาวัณย์ สวัยษรโรงเรียนบ้านวังฟ่อน แพร่ 1กรรมการ
14. นางภาวนา สังศรีสุขโรงเรียนบ้านเหล่า แพร่ 2กรรมการ
15. นางวิภาวี เรือนปกโรงเรียนบ้านหาดรั่ว แพร่ 2กรรมการ
16. นางเบญจภรณ์ ชมเชยโรงเรียนวัดศรีดอก แพร่ 2กรรมการ
17. นางวิชุตา พรหมเสนาโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1กรรมการ
18. นางจุรีย์ เด่นประภัสร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการ
19. นางณัฐภรณ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านแม่แปง แพร่ 2กรรมการ
20. นางสาววันวิภา แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ แพร่ 2กรรมการ
21. นางพรมาลี เดือนดาวโรงเรียนบ้านใหม่ แพร่ 2กรรมการ
22. นางกุหลาบ ชื่นสนธิพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่โทน แพร่ 1กรรมการ
23. นางสมทรง พงศ์อนุพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ แพร่ 1กรรมการ
24. นางเมษา ทิพย์พงศ์ทองโรงเรียนวัดศรีดอก แพร่ 2กรรมการ
25. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต่างใจโรงเรียนบ้านวังเบอะ แพร่ 2กรรมการ
26. นายสุกิจ เอื้อประเสริฐโรงเรียนบ้านตอนิมิตร แพร่ 2กรรมการ
27. นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์โรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการ
28. นางประทุม ปัพรังษีโรงเรียนบ้านบวกโป่ง แพร่ 2กรรมการ
29. นางสาวสุนันทา พยุพัดโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม แพร่ 2กรรมการ
30. นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน 2กรรมการ
31. นางเครือวัลย์ คุยบุตรโรงเรียนบ้านแช่ฟ้า แพร่ 2กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ คุยบุตรโรงเรียนบ้านแช่ฟ้า แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย เหมือนฟูโรงเรียนบ้านงิ้วสูง เชียงใหม่ 5 กรรมการ
3. นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์โรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการ
4. นางวาทินี เมธีวรีวัฒน์โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 น่าน 2กรรมการ
5. นางธัญมน จันนันทะโรงเรียนบ้านแม่หลู้ แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวขจิต อินทะเสนโรงเรียนบ้านปากกาง แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางณภัทรารัตน์ พัฒน์นิติชัยโรงเรียนบ้านหลังท่อ เชียงใหม่ 5กรรมการ
3. นางนุชศิริ สุวรรณกุลโรงเรียนบ้านยางขาม พะเยา 2กรรมการ
4. นางจุรีย์ เด่นประภัสร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา พยุพัดโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพรรญลี ปะนันท์วงค์แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิโรงเรียนบ้านห้วยบง น่าน 1กรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บโรงเรียนไตรมิตรวิทยา เชียงราย 4กรรมการ
4. นางดารินทร์ ซื่อตรงแพร่ 1กรรมการ
5. นางบุษบา เพิ่มขึ้นแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา เวียงวีโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภมาส เรือนไชยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางนพมาศ อภิรักษ์พนาเขตโรงเรียนบ้านทุ่งเย็น พะเยา 2กรรมการ
4. นายสมพร ท้าวอุดมโรงเรียนผาช่อวิทยา ลำปาง 3กรรมการ
5. นายสายันต์ ปิลาผลแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพิน เวียงทองโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางธวชินี มาหล้าโรงเรียนบ้านแม่พริกบน ลำปาง 2กรรมการ
3. นางสาวรมัณย์ญา หมิ่นค้าโรงเรียนบ้านปางงุ้น พะเยา 1กรรมการ
4. นางสาวกัลยกร อิ่นคำแพร่ 1กรรมการ
5. นายลพชัย บัวชุมแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางจรัญญา เจริญสุขแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ทะกันโรงเรียนบ้านวังวิทยา เชียงราย 2กรรมการ
3. นายทองอยู่ พจนาแพร่ 1กรรมการ
4. นายสุทธิวิกรณ์ สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางสาววิไลพรรณ หล้าบุญมาแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางศรีเวียง เหล่ากาวีแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ซาวจำปาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่ 2กรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ ใจดีแพร่ 1กรรมการ
4. นางเอมพิกา ใจกล้าโรงเรียนบ้านยางขาม พะเยา 2กรรมการ
5. นายไชย กึกก้องแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางมนเทียร คำมีแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ คำมะนางบ้านถิ่นสำราญ เชียงใหม่ 5กรรมการ
3. นางจุไร แก่นเรณูแพร่ 1กรรมการ
4. นางอุไรทิพย์ สวยสมโรงเรียนบ้านฮวก พะเยา 2กรรมการ
5. นางสาวธราวัลย์ พริบไหวแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ปัญญานิลพันธุ์แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ลำปาง 3กรรมการ
3. นางอรทัย นาคะเปรมินทร์โรงเรียนบ้านแม่ปูคา เชียงใหม่ 1กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา กองศรีแพร่ 1กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ อินกันแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพิชิต ตระกูลสว่างแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายสงคราม มะโนการโรงเรียนภูคาวิทยาคม น่าน 2กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์แพร่ 1กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ อินทร์ต๊ะวิชัยแพร่ 2กรรมการ
5. นางโชติกา ปิลาผลแพร่ 2กรรมการ
6. นางลดาวัลย์ จอมสืบแพร่ 1กรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี เทพริยาแพร่ 1กรรมการ
8. นายพุทธทรง พนมมิตรแพร่ 1กรรมการ
9. นายนัฐชัย ใจเขม็งโรงเรียนผาช่อวิทยา ลำปาง 3กรรมการ
10. นายบรรจง กาศเกษมแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวชิระ กำทองแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายทวุธ วงค์วงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 แม่ฮ่องสอน 2กรรมการ
3. นายอิสระ เดือนดาวแพร่ 1กรรมการ
4. นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุลแพร่ 2กรรมการ
5. นางอุษาสินีย์ กันทะวงศ์แพร่ 1กรรมการ
6. นางสาวรชต กาวีอ้ายโรงเรียนบ้านแม่ตา ลำปาง 3กรรมการ
7. นางศุภราภรณ์ ติณราศีโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
8. นางปิยะพร จอมเขียวโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ แพร่ 1กรรมการ
9. นายสุดเขต ฉาใจแพร่ 2กรรมการ
10. นายภูษิต กวางทองแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศิริกุล ชมภูขอดแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ พูนผลแสนชัยโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย พะเยา 2กรรมการ
3. นางนันทิดา บุญเพียรโรงเรียนบ้านท่าข้าม เชียงราย 4กรรมการ
4. นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุลแพร่ 1กรรมการ
5. นางสุพิณ ศรีจันทร์กาศแพร่ 2กรรมการ
6. นางวราพร พงศ์อนันตกูลแพร่ 2กรรมการ
7. นางพัชรียา วงค์บุญมาแพร่ 2กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นบานแพร่ 2กรรมการ
9. นางสุจิน วิทยาภรณ์พงศ์แพร่ 1กรรมการ
10. นางอนงค์ แดงสง่าแพร่ 1กรรมการ
11. นางศุภราภรณ์ ตินราศรีแพร่ 1กรรมการ
12. นางบรรจง มะลิแพร่ 1กรรมการ
13. นางวันเพ็ญ สีสุขโรงเรียนบ้านวังเบอะ กรรมการ
14. นางศศิพิชญ์ อมรหิรัญพงษ์โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
15. นางสาวภริษา หล้าบุญมาแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายนัยวัฒน์ เสียงหวานแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์ ปันแก้วโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เชียงใหม่ 5กรรมการ
3. นางสาววรางคณา พรมเทพโรงเรียนบ้านท่าเลอ น่าน 1กรรมการ
4. นายทศพล ภิญโญแพร่ 1กรรมการ
5. นางสุทัศน์ดาว ขันเพ็ชรแพร่ 2กรรมการ
6. นางพวงผกา วัชรธรรมแพร่ 2กรรมการ
7. นางรัชนก อวรรณาแพร่ 2กรรมการ
8. นายประยุทธ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน แพร่ 1กรรมการ
9. นางศรีนวล คำเขื่อนแพร่ 1กรรมการ
10. นางสาวธนิกานต์ ตาแสงแพร่ 1กรรมการ
11. นายมาโนช บุญคุ้มแพร่ 1กรรมการ
12. นางสุทธาทิพย์ ขุนพรมแพร่ 1กรรมการ
13. นางสาวกันต์กนิษฐ์ อินทะปัญญาแพร่ 1กรรมการ
14. นางปิยนันท์ ธนูมาศโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
15. นายอนิรุธ กาศโอสถแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีนวล ชุ่มเชื้อแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายดำรงชัย พุทธเมฆโรงเรียนบ้านดงอินตา พะเยา 1กรรมการ
3. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะแพร่ 1กรรมการ
4. นางกานดา วิทยาสุขแพร่ 2กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีร์ระวัชล์ ดอนมงคลแพร่ 2กรรมการ
6. นางยุพิน อินภิบาลแพร่ 2กรรมการ
7. นางทิพย์สุดา ใจปัญญาแพร่ 1กรรมการ
8. นายอุรุพงษ์ โคดีแพร่ 1กรรมการ
9. นางสาวศิริรักษ์ ทองไหลแพร่ 1กรรมการ
10. นางฉันทนา โลกคำลือแพร่ 1กรรมการ
11. นายสุนทร กิกลิ้งแพร่ 1กรรมการ
12. นายจักรพันธ์ ชาวสองแพร่ 1กรรมการ
13. นางอเนก วิกาหะแพร่ 1กรรมการ
14. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยา ลำปาง 3กรรมการ
15. นางสาวสิราวรรณ เพิ่มพูลโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิศมัย ดูงามโรงเรียนบ้านน้ำริน แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช จ่าแสนโรงเรียนทุ่งศรีทอง น่าน 1กรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ สันติสกุลชัยโรงเรียนบ้านส้มป่อย แม่ฮ่องสอน 2กรรมการ
4. นางอุธยา ปิ่นทองโรงเรียนบ้านห้วยม้า แพร่ 1กรรมการ
5. นายบดินทร์ กาทองทุ่งโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชุติกานต์ กาศโอสถโรงเรียนวัดตอนิมิตร แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ อิ่มอกโรงเรียนบ้านโป่งแดง เชียงราย 2กรรมการ
3. นางจินดา ภมรคนธ์โรงเรียนบ้านแม่ทราย แพร่ 1กรรมการ
4. นางสาวอรอุมา คำประกอบโรงเรียนบ้านนาขอม นครสวรรค์ 3กรรมการ
5. นายสาคร เกษมโรงเรียนบ้านแม่รัง แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเรณู ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านแม่แปง แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานุช ศรีทันโรงเรียนสันป่าสักวิทยา เชียงใหม่ 2กรรมการ
3. นางสาวกฤติมา มะโนพรมโรงเรียนบ้านดงอินตา พะเยา 1กรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนน้อมโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้าโรงเรียนบ้านแม่ตื้ด แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประคอง กลิ่นจันทร์โรงเรียนธารทองวิทยา เชียงราย 2กรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุขโรงเรียนวัดบ้านม้า ลำพูน 1กรรมการ
3. นางอัมพร ก่อกองโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม แพร่ 2กรรมการ
4. นางรำเพียร ขันแก้วโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ ขัติโยโรงเรียนบ้านวังเลียง แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวิชัด บางศรีโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ หอมแก่นจันทร์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ลำปาง 1กรรมการ
3. นางจรรยา เลิศสัจจานุรักษ์โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1กรรมการ
4. นายโยธิน กันทะหล้าโรงเรียนบ้านวังชิ้น แพร่ 2กรรมการ
5. นางสาวมนัสนันท์ บุญรัตนภมรโรงเรียนบ้านไทรย้อย แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ สัญญาโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวรรณ เขียววันโรงเรียนว้ดบวกครกเหนือ เชียงใหม่ 4กรรมการ
3. นางจรัสศรี เวียงทองโรงเรียนบ้านสุพรรณ แพร่ 1กรรมการ
4. นางสาวสมพิศ อยู่คงโรงเรียนบ้านม่วงคำ แพร่ 2กรรมการ
5. นางชญานันท์ ใจเป็งโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางชูเกียรติ กาศเกษมโรงเรียนบ้านกาศ (บ้านม่วง) แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ กาบขิงโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 เชียงราย 3กรรมการ
3. นางกัญจนา พริบไหวโรงเรียนบ้านแม่ปูคา เชียงใหม่ 1กรรมการ
4. นางอัญชรี วงศ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ แพร่ 1กรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ อินโองการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ ม้าห้วยโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ปันโนโรงเรียนบ้านผาหลัก น่าน 2กรรมการ
3. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขใน ลำปาง 3กรรมการ
4. นางเสงี่ยม หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1กรรมการ
5. นางอรพินทร์ ชุ่มเชยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อินทรุจิกุลโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายศาตรา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านสระ พะเยา 2กรรมการ
3. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบ้านบงตัน เชียงใหม่ 5กรรมการ
4. นายเรืองสินธุ์ หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1กรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ ถิ่นถาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ปิงใจโรงเรียนบ้านวังเลียง แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญตวีร์ เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน เชียงราย 4กรรมการ
3. นายเอก ลือโฮ้งโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก แพร่ 1กรรมการ
4. นายสุทร หงุ่ยกระโทกโรงเรียนบ้านปากถ้ำ สพป.พะเยาเขต 2กรรมการ
5. นายอรุจิวัฒน์ วิระคำโรงเรียนปากจอกวิทยา แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ มัธยม 37ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวง น่าน มัธยม 37 กรรมการ
3. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา มัธยม 36กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อย น่าน มัธยม 37กรรมการ
6. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พะเยา 2กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย มัธยม 36กรรมการ
8. นายดำริ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
9. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนา น่าน มัธยม37กรรมการ
10. นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศศึกษานิเทศก์ แพร่ 1กรรมการ
11. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1 กรรมการ
12. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษร์รังสรรค์) แพร่ 1กรรมการ
13. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวง แพร่ 1กรรมการ
14. นายวรายุทธ ตุ้ยดาโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
15. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนบ้านในเวียง แพร่ 1กรรมการ
16. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
17. นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1กรรมการ
18. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านวังหลวง แพร่ 1กรรมการ
19. นายวิเชียร เกิดโตโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง แพร่ 1กรรมการ
20. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตน เชียงใหม่ 5กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ มัธยม 37ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวง น่าน มัธยม 37กรรมการ
3. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา มัธยม 36กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อย น่าน มัธยม 37กรรมการ
6. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พะเยา 2กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย มัธยม 36กรรมการ
8. นายดำริ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
9. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนา น่าน มัธยม 37กรรมการ
10. นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศศึกษานิเทศก์ แพร่ 1กรรมการ
11. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
12. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวง แพร่ 1กรรมการ
13. นายวรายุทธ ตุ้ยดาโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
14. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนบ้านในเวียง แพร่ 1กรรมการ
15. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญา แพร่ 1กรรมการ
16. นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1กรรมการ
17. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านวังหลวง แพร่ 1กรรมการ
18. นายวิเชียร เกิดโตโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง แพร่ 1กรรมการ
19. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตน เชียงใหม่ 5กรรมการ
20. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคม มัธยม 37ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวง น่าน มัธยม 37กรรมการ
3. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา มัธยม 37กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อย น่าน มัธยม 37กรรมการ
6. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พะเยา 2กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย มัธยม 36กรรมการ
8. นายดำริ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
9. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนา น่าน มัธยม 37กรรมการ
10. นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศศึกษานิเทศก์ แพร่ 1กรรมการ
11. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
12. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวง แพร่ 1กรรมการ
13. นายวรายุทธ ตุ้ยดาโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
14. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตน เชียงใหม่ 5กรรมการ
15. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนกรรมการ
16. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนกรรมการ
17. นางชลพิณท์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนกรรมการ
18. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนกรรมการ
19. นายวิเชียร เกิดโตโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
20. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคม มัธยม 37ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวง น่าน มัธยม 37กรรมการ
3. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา มัธยม 36กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อย น่าน มัธยม 37กรรมการ
6. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พะเยา 2กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย มัธยม 36กรรมการ
8. นายดำริ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
9. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนา น่าน มัธยม 37กรรมการ
10. นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศศึกษานิเทศก์ แพร่ 1กรรมการ
11. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
12. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนนาหลวง แพร่ 1กรรมการ
13. นายวรายุทธ ตุ้ยดาโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
14. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนบ้านในเวียง แพร่ 1กรรมการ
15. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญา แพร่ 1กรรมการ
16. นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1กรรมการ
17. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านวังหลวง แพร่ 1กรรมการ
18. นายวิเชียร เกิดโตโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง แพร่ 1กรรมการ
19. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตน เชียงใหม่ 5กรรมการ
20. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคม มัธยม 37ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวง น่าน มัธยม 37กรรมการ
3. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา มัธยม 36กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อย น่าน มัธยม 37กรรมการ
6. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พะเยา 2กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย มัธยม 36กรรมการ
8. นายดำริ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน มัธยม 37กรรมการ
9. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนา น่าน มัธยม 37กรรมการ
10. นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศศึกษานิเทศก์ แพร่ 1กรรมการ
11. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตน เชียงใหม่ 5กรรมการ
12. นายสุนทร พลพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
13. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวง แพร่ 1กรรมการ
14. นายวรายุทธ ตุ้ยดาโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
15. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนบ้านในเวียง แพร่ 1กรรมการ
16. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา แพร่ 1กรรมการ
17. นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1กรรมการ
18. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านวังหลวง แพร่ 1กรรมการ
19. นายวิเชียร เกิดโตโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง แพร่ 1กรรมการ
20. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมชัย คำขาดโรงเรียนวัดกาญจนาราม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายมาตย์ ใจจริมโรงเรียนบ้านสันทะ น่าน 1กรรมการ
3. นางพิกุล บุญสูงโรงเรียนบ้านหาดรั่ว แพร่ 2กรรมการ
4. นายประยูร บัวบานโรงเรียนบ้านวังเลียง แพร่ 2กรรมการ
5. นางภัสวลัย นุ่มนวลโรงเรียนบ้านวังฟ่อน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ชำนาญโรงเรียนบ้านคุ้ม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วรรณภพศึกษานิเทศก์ น่าน 2กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ไชยปินโรงเรียนบ้านไร่อ้อย พะเยา 1กรรมการ
4. นางปทุมวัน มหาดิลกนพรัตน์โรงเรียนวัดพระหลวง แพร่ 2กรรมการ
5. นางสาวชนัญชิดา กาสิชัยโรงเรียนบ้านไผ่โทน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สีเทาโรงเรียนบ้านพันเชิง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญเรืองโรงเรียนบ้านดู่ พะเยา 2กรรมการ
3. นางสาวธนัชญา สุยานะโรงเรียนบ้านหาดรั่ว แพร่ 2กรรมการ
4. นางสาวจันทรัช หมื่นโฮ้งโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ แพร่ 1กรรมการ
5. นางวาสนา แก้วสุกโรงเรียนวัดร่องเย็น แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุการณ์ดา ศรีสเก็ตโรงเรียนบ้านนันทาราม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศิริองค์ศึกษานิเทศก์ แม่ฮ่องสอน 2กรรมการ
3. นางจารุวรรณ สุขทองโรงเรียนบ้านห้วยไร่ แพร่ 2กรรมการ
4. นางแสงเดือน ทาขัดโรงเรียนบ้านปากจอก แพร่ 2กรรมการ
5. นางสุพิน ใจตุรงค์โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปรานอม ปทุมวิงโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตอง เชียงใหม่ 4กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยา พะเยา 1กรรมการ
4. นางสาวสุติมากุล อุ่นใจโรงเรียนบ้านดอนมูล แพร่ 2กรรมการ
5. นางศศิภา แหลมหลวงโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปรานอม ปทุมวิงโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางโสภา เชื้อสะอาดโรงเรียนปัวพิทยา พะเยา 2กรรมการ
3. นางเบญจรุณพร บุญชัยพรโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ แพร่ 2กรรมการ
4. นายสงคราม ปันรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว แพร่ 1กรรมการ
5. นางศศิภา แหลมหลวงโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางมยุรีย์ อัฐวงศ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางเกศริน ภิระตาโรงเรียนบ้านห้วยไซ ลำพูน 1กรรมการ
3. นายเผด็จ ยินดีผลโรงเรียนวัดศรีดอก แพร่ 2กรรมการ
4. นางสาวจันทรัช หมื่นโฮ้งโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ แพร่ 1กรรมการ
5. นายชาญชัย สีแดดโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย์ อัฐวงศ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายธีระพันธ์ หิรัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) แพร่ 2กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ วังซ้ายโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ แพร่ 1กรรมการ
4. นายเผด็จ ยินดีผลโรงเรียนวัดศรีดอก แพร่ 2กรรมการ
5. นายชาญชัย สีแดดโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางวันดี มะโนราโรงเรียนบ้านวังช้าง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ ฝั้นเครือโรงเรียนบ้านน้ำริน แพร่ 2กรรมการ
3. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุลโรงเรียนบ้านลู แพร่ 1กรรมการ
4. นางเสาวภาคย์ จักรหาโรงเรียนบ้านลู แพร่ 1กรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ กันยะมีโรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร เดชอุปการโรงเรียนวัดศรีภูมิ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ ลำปาง 2กรรมการ
3. นางสาวภวิกา มะลิโรงเรียนบ้านแม่รัง แพร่ 2กรรมการ
4. นางนงนภัส วงษ์อาสาโรงเรียนบ้านหัวดง แพร่ 2กรรมการ
5. นางสาวปราณี หมื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปราณี อนันชัยโรงเรียนบ้านลู แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวภุมรินทร์ คงผาสุขโรงเรียนบ้านถ้ำลอด แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทองโรงเรียนวังทองวิทยา ลำปาง 3กรรมการ
4. นางอรุณี กันทะหล้าโรงเรียนบ้านวังชิ้น แพร่ 2กรรมการ
5. นางนงเยาว์ รัตน์ทองโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสังวาลย์ ปีทม์ธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา ยศปันโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ ลำปาง 2กรรมการ
3. นางสุภาพ เสนากูลโรงเรียนบ้านปงพร้าว แพร่ 2กรรมการ
4. นายมานพ สวนโพธิ์โรงเรียนบ้านปากกาง แพร่ 2กรรมการ
5. นางกรวรรณ ใจเฉพาะโรงเรียนบ้านหนุนเหนือ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุการณ์ดา ศรีสเก็ตโรงเรียนบ้านนันทาราม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี สมปานโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม เชียงราย 2กรรมการ
3. นางพัชรี ปันทวังโรงเรียนบ้านห้วยทราย แม่ฮ่องสอน 2กรรมการ
4. นางสิงหา ขยักโรงเรียนบ้านน้ำแรม แพร่ 2กรรมการ
5. นางปิยนุช ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์ฯ) แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสมจิตร ดีสีปานโรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสุนทลักษณ์ นราวิทยานุรักษ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงราย 3กรรมการ
3. นางบังอร เทพสารโรงเรียนบ้านน้ำจำ ลำปาง 3กรรมการ
4. นางอรชร ร่มเย็นโรงเรียนบ้านปงพร้าว แพร่ 2กรรมการ
5. นางจิระพรรณ ศิริมงคลโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ คำสีโรงเรียนบ้านนาจักร แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายครรชนพล ประใจโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา เชียงราย 4กรรมการ
3. นายสรรชัย ธิวงษาโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง พะเยา 1กรรมการ
4. นางจีระพร อันปัญญาโรงเรียนบ้านม่วงคำ แพร่ 2กรรมการ
5. นายอาคม ชาญเดชโรงเรียนบ้านนาตอง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ คำสีโรงเรียนบ้านนาจักร แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คำปาโรงเรียนเวียงกาหลง เชียงราย 2กรรมการ
3. นางสกายดาว ใจสักเสริญโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เชียงใหม่ 1กรรมการ
4. นางสาวศรีเภา กาศอินตาโรงเรียนบ้านแม่ปาน แพร่ 2กรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ อาโนโรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระมหาทองล้อม สุเมโธโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สมฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่ 2กรรมการ
3. นางกิ่งษร เปาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย พะเยา 2กรรมการ
4. นายเกิด ทำมะหรังโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา แพร่ 1กรรมการ
5. นางกมลพร ปรัชญาโนทัยโรงเรียนบ้านแม่ทราย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3
1. พระมหาทองล้อม สุเมโธโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลพร ปรัชญาโนทัยโรงเรียนบ้านแม่ทราย แพร่ 1กรรมการ
3. นางกิ่งษร เปาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย พะเยา 2กรรมการ
4. นางอารีย์ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง เชียงใหม่ 2กรรมการ
5. นางสาวจริญญา หมดมลทินโรงเรียนบ้านแม่ทราย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุรวุธ ทรงประยูรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิริพงษ์ สุภาษีโรงเรียนบ้านเวียงทอง แพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวทุ่มเวลา ดวงประเสริฐโรงเรียนบ้านสถาน พะเยา 2กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สงวนศรีศึกษานิเทศก์ น่าน 2กรรมการ
5. นายนพรัตน์ จุณณวัตต์โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชูรัตน์ บุญสูงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ด่านตระกูลโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ แพร่ 2กรรมการ
3. นางบัวจันทร์ ชาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมียด เชียงราย 3กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ศรีทองโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก สพม.39กรรมการ
5. นางพิชญ์ญา ดีแก้วโรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ คำหงษาโรงเรียนบ้านกวาง แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ ฟ้าเลื่อนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
3. นางทัศนีย์ นามวงศ์พรหมโรงเรียนอนุบาลลำพูน ลำพูน 1กรรมการ
4. นายสุเชษฐ ดวงใจโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ลำปาง 2กรรมการ
5. นายสมเกียรติ แสนบ่อโรงเรียนบ้านปากจอกวิทยา แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไตรยศ เสรีรักษ์โรงเรียนบ้านเวียงทอง แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายมังกร ชี่นสนธิพันธ์โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) แพร่ 1กรรมการ
3. นายสุนทร พิลาลัยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เชียงราย 3กรรมการ
4. นายพิทักษ์ โพธิ์ทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก สพม.39กรรมการ
5. นายบูชิต สอนอุ่นโรงเรียนบ้านวังเลียง แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางระเบียบ อุตศรีโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายคณิต ภู่จรูญโรงเรียนบ้านน้ำริน แพร่ 2กรรมการ
3. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน 1กรรมการ
4. นางนิตย์ ผาสุขโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายธนเทพ รักปลื้มโรงเรียนบ้านวังเบอะ แพร่ 2กรรมการ
3. นายเสถียร มอยติละโรงเรียนวัดศรีสว่าง เชียงใหม่ 4กรรมการ
4. นางนงค์ยา กันจะนะโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรศักดิ์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านวังหลวง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย จินะใจโรงเรียนเด่นไชยวิทยา แพร่ 2กรรมการ
3. นายกำธร สีฟ้าโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เชียงราย 2กรรมการ
4. นายสมคิด เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอินทิรา อินองการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายประชิด มีสีโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กรรมการ
3. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบ ลำพูน 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เรียนไธสงค์โรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายพรหมพชร ชมภูโรงเรียนบ้านใหม่ แพร่ 2กรรมการ
3. นายอุทัย ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง พะเยา 1กรรมการ
4. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ลำปาง 3กรรมการ
5. นางอนงค์วรรณ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านป่าเลา แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายวิลลี่ ธีสาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง แพร่ 2กรรมการ
3. นางเบญจมาภรณ์ มะลิลาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ พะเยา 2กรรมการ
4. นางวรรณพร วงศ์สายใจโรงเรียนบ้านบวกเปา เชียงใหม่ 2กรรมการ
5. นางวนิดา บัญญัติโลกโรงเรียนบ้านกาซ้อง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทราย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายบำรุง บุตรแสนโรงเรียนเทพนารี แพร่ 2กรรมการ
3. นายสันติ อุปละกูลโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ลำปาง 1กรรมการ
4. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสัก ลำพูน 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรธนาชัย สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางบัวผิน ธรรมโทโรงเรียนบ้านวังเบอะ แพร่ 2กรรมการ
3. นายจักกฤช แก้วสุขอุตรดิตถ์ 1กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ วาสนะตระกูลโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายยงยุทธ คำตุ้มโรงเรียนบ้านแดนชุมพล แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวรชาภา อ่องคำฐจินดาโรงเรียนบ้านนาพูน แพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวเพชรลดา วังแววโรงเรียนบ้านทรายมูล ลำปาง 1กรรมการ
4. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว พะเยา 1กรรมการ
5. นางธรรศญา เทียบทรงโรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางภัทรมน ยศบุตรโรงเรียนไทรย้อย แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางปิยะภา วิริยะนราทิพพ์โรงเรียนวัดบ้านป๊อก เชียงใหม่ 2กรรมการ
3. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ลำปาง 2กรรมการ
4. นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะโรงเรียนบ้านเตาปูน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนบ้านวังเลียง แพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวณัฐชา วงศ์สาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ลำปาง 3กรรมการ
4. นายคำรณ จวนอาจศึกษานิเทศก์ อุตรดิตถ์ 2กรรมการ
5. นางสุจินต์ ใจคนึงโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฏร์นุกูล) แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมงคลหาญ เจริญทัพย์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.37ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ธีสาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง แพร่ 2กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่า ลำปาง 2กรรมการ
4. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์ ทองแท้โรงเรียนบ้านวังฟ่อน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนสะพานที่ 3 พิษณุโลก 1กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ใจดีโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ตาก 2กรรมการ
4. นางบัวรัน อินสวรรค์โรงเรียนบ้านวังช้าง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพศิน เกาฑัณฑ์โรงเรียนบ้านร้องกวาง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
3. นางนงนุช ไฝคำโรงเรียนดอนสลี เชียงราย 2กรรมการ
4. นายถนอม ศักดาศรีศึกษานิเทศก์ น่าน 1กรรมการ
5. นางวาสนา อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเตาปูน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนบ้านวังเลียง แพร่ 2กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สมควรโรงเรียนขุนขวากพิทยา เชียงราย 4กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ใจดีโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ตาก 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ลำปาง 2กรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้ว เชียงใหม่ 1กรรมการ
4. นายบงกช เขียนเจริญวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายพงษ์นรินทร์ กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนาราม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี วงศ์วารโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายบงกช เขียนเจริญวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ 2กรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนบ้านเนินขวาง พิจิตร 1กรรมการ
5. นางสาวนฤมล มีคตืโรงเรียนวัดกาญจนาราม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สุโขทัย 1กรรมการ
3. นายธีระยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดป่าเรไร พิจิตร 2กรรมการ
4. นายลภ เอกจิตรโรงเรียนวัดทุ่งล้อม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล วงศ์ตะวันผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ วงศ์ครุฑวิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดป่าเรไร พิจิตร 2กรรมการ
3. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สุโขทัย 1กรรมการ
4. นายลภ เอกจิตรโรงเรียนวัดทุ่งล้อม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดี แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์ พะเยา 2กรรมการ
3. นายเรวัตร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) อุตรดิตถ์ 1กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย คำขาดโรงเรียนวัดกาญจนาราม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดี แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) อุตรดิตถ์ 1กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์ พะเยา 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีสพม.37ประธานกรรมการ
2. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาล น่าน 1กรรมการ
3. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 พะเยา 1กรรมการ
4. นายศุภชัย มาอุ่นโรงเรียนอนุบาลท่าปลา อุตรดิตถ์ 2กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านปางแก น่าน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีสพม.37ประธานกรรมการ
2. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาล น่าน 1กรรมการ
3. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 พะเยา 1กรรมการ
4. นายศุภชัย มาอุ่นโรงเรียนอนุบาลท่าปลา อุตรดิตถ์ 2กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านปางแก น่าน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ สารพันธุ์โรงเรียนบ้านเหมืองหม้อ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ อุดปั๋นโรงเรียนบ้านช่องลม แพร่ 2กรรมการ
3. นายสายัณห์ แห่งพิษโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ สารพันธุ์โรงเรียนบ้านเหมืองหม้อ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ลำปาง 2กรรมการ
3. นายยงยุทธ อุดปั๋นโรงเรียนบ้านช่องลม แพร่ 2กรรมการ
4. นายสายัณห์ แห่งพิษโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ แสนไพรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนไร่อ้อย พะเยา 1กรรมการ
3. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้้านท่าฟ้าใต้ พะเยา 2กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เชียงใหม่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย พิจิตร 1ประธานกรรมการ
2. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ พะเยา 2กรรมการ
3. นายธิติฎฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูน ลำพูน 1กรรมการ
4. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนไร่อ้อย พะเยา 1กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เชียงใหม่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึกฯ พิจิตร 2กรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สุโขทัย 1กรรมการ
3. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเอกดนัย วุฒิรักษ์รังสรรค์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านโจ้โก้ พะเยา2กรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สุโขทัย 1กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนบ้านไดลึกฯ พิจิตร 2กรรมการ
5. นายประเชิญ ท่วงทีโรงเรียนวัดกาญจนาราม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสงวน วังซ้ายโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ โท๊ะยะโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา น่าน 2กรรมการ
4. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ลำปาง 2กรรมการ
5. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทอง พิษณุโลก 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายฌานชินะ ญาณวุฒิอุตรดิตถ์ 1กรรมการ
3. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ลำปาง 2กรรมการ
4. นางกัญจถฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทอง พิษณุโลก 1กรรมการ
5. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เชียงใหม่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางจันทิมาคม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน ลำปาง 3กรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วง ลำปาง 3กรรมการ
5. นายพงศ์นรินทร์ อินคาโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
6. นายประกิต ภักดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางจันทิมาคม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วง ลำปาง 3กรรมการ
3. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูน แพร่ 2กรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง ลำปาง 3กรรมการ
5. นายพงศ์นรินทร์ อินดาโรงเรียนป่ากั้งวิทยา อุตรดิตถ์ 2กรรมการ
6. นายประกิต ภักดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนภัสศัย วรรณะผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ พิษณุโลก 1กรรมการ
3. ส.ต.ท.สุรพงษ์ ไตรจินดาโรงเรียนบ้านตึ้ด น่าน 2กรรมการ
4. นางสาธิตา วัฒนลักษณ์โรงเรียนอนุบาลลำพูน ลำพูน 1กรรมการ
5. นายเกษม ดวงงามโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์ เชียงราย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนภัสศัย วรรณะผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ พิษณุโลก 2กรรมการ
3. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ พิจิตร 1กรรมการ
4. นายเกษม ดวงงามโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์ เชียงราย 2กรรมการ
5. นางทวิวรรณ นันทสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายวัลลภ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายฐิตินาถ มงคลโรงเรียนบ้านสว้า น่าน 2กรรมการ
3. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทาราม สุโขทัย 1กรรมการ
4. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองศึกษานิเทศก์ เชียงราย 4กรรมการ
5. นายนพพล น้อยพ่วงโรงเรียนเทศบาลทับคล้อ พิจิตร 2กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายวัลลภ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายบรรพต บางโพธิ์ทองอุตรดิตถ์ 1กรรมการ
3. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทาราม สุโขทัย 1กรรมการ
4. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองศึกษานิเทศก์ เชียงราย 4กรรมการ
5. นายนพพล น้อยพ่วงโรงเรียนเทศบาลทับคล้อ พิจิตร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายพนม อาจดงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสน พิจิตร 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางสุกัญญา อุทังกาศบ้านร้องกวางจันทิมาคม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วิวรรณโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ เชียงราย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพล แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วงษ์ญาติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน 1กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ยะปะนันท์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วงษ์ญาติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน 1กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอติวัณณ์ โตสุวรรณสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช วางหาโรงเรียนบ้านใหม่ แพร่ 2กรรมการ
3. นายยงยุทธ์ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ลำปาง 3กรรมการ
4. นายโยธิน วงศ์ไชยรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางธิดา คำเกรียวโรงเรียนวัดห้วยหม้าย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระ พะเยา 2กรรมการ
3. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร เชียงใหม่ 2กรรมการ
4. นายอดิศร ศรีใจวงศ์โรงเรียนบ้านไผ่โทน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางเมตตา คำหงษาโรงเรียนบ้านร่องฟอง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา กาวีโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ
3. นายถนอม นาแพร่ โรงเรียนบ้านแม่กา พะเยา 1กรรมการ
4. นายสถิตย์ ปลาลาศผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
5. นายมาโนช ชนะพยัคฆ์โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ลำปาง 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ปัญญามากโรงเรียนบ้านแม่หลู้ แพร่ 2กรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน 1กรรมการ
3. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร พิจิตร 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางส้าน ลำพูน 2ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เลี่ยมสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง เชียงราย 2กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ไทยจินดาโรงเรียนบ้านตึ๊ด น่าน 2กรรมการ
4. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง วันรัตฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดม จ่านแก้วผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจารึก ใจเพชรโรงเรียนเทพนารี แพร่ 2กรรมการ
3. นายชูโชค แนบสนิทธรรมโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ เชียงใหม่ 6กรรมการ
4. นายภูชิต ทาประเสริฐโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
5. นายเชาวลิต แก้วกันโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษฎ์ เสนาธรรมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เชียงราย 2กรรมการ
3. นายชัชชัย เทพนามวงค์โรงเรียนป่าตันวิทยา ลำปาง 2กรรมการ
4. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น อุตรดิตถ์ 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ เชียงใหม่ 4กรรมการ
2. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาว ลำพูน 1กรรมการ
3. นายพิทักษ์ รอดทุกข์โรงเรียนบ้านดอนชุม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ศึกษานิเทศก์ น่าน 2ประธานกรรมการ
2. นายทวี หาแก้วศึกษานิเทศก์ พิจิตร 2กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ศรีจอมทองโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ เชียงใหม่ 6กรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน พิษณุโลก 3กรรมการ
5. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านโฮ่ง ลำพูน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศุภรา ปะละใจโรงเรียนบ้านห้วยขอน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ กาวีแดงโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
3. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ลำพูน 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่งอุตรดิตถ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต โตสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เงา แม่ฮ่องสอน 2กรรมการ
3. นายวันชนะ บัวบังขังโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สุโขทัย 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายภูวนาถ คณะนัยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน แพร่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม เชียงใหม่ 5กรรมการ
3. นางนุดา รอดเมืองโรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ
4. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยา ลำปาง 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวก เชียงราย 3กรรมการ
3. นางรัชนี หาญพัฒนนิยมศึกษานิเทศก์ สุโขทัย 2กรรมการ
4. นางรัตนา กันธิยะโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ลำปาง 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ศึกษานิเทศก์ น่าน 2ประธานกรรมการ
2. นายทวี หาแก้วศึกษานิเทศก์ พิจิตร 2กรรมการ
3. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านโฮ่ง ลำพูน 2กรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน พิษณุโลก 3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราการ ท้าวพันวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ตศึกษา) เชียงใหม่ 1กรรมการ
3. นายฉลอง จันพลโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม แพร่ 1กรรมการ
4. นายภูวนาถ ปัญญาโรงเรียนบ้านนาดอย แม่ฮ่องสอน 2กรรมการ
5. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำ อุตรดิตถ์ 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ ใจกลมโรงเรียนบ้านนาตุ้ม แพร่ 2กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน พะเยา 2กรรมการ
3. นางบัวรอง อัมพรรัตน์โรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจัน เชียงราย 2กรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูง พิจิตร 1กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธานี แก้วแกมเกตุโรงเรียนเจริญราฏร์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายวรวัช ชัยเรืองวุฒิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 พะเยา 1กรรมการ
3. นายเชิด กันชุลีโรงเรียนบ้านห้วยต้ม(ชัยชนะวงศาอุปถัมภ์) ลำพูน 2กรรมการ
4. นางสาวเสาวณิต แสงสุวรรณโรงเรียนเจริญราษฎร์ แพร่ 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สารจินดาพงษ์โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมคิด ไทยสมัครโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ลำปาง 2กรรมการ
4. นายมานพ เลียมสุวรรณโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง เชียงราย 2กรรมการ
5. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟอง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวันชัย คุณาคำโรงเรียนบ้านในเวียง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ สุดเกตุโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา น่าน 1กรรมการ
3. นางจันทร์จิรา บุญสุโรงเรียนบ้านดอยแดน ลำพูน 2กรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ กาศโอสถโรงเรียนลองวิทยา สพม 37กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ชาป่งโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนาฎสุรีย์ วงศ์อรินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา อินทรรุจิกุลโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการ
3. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว่า ตาก 1กรรมการ
4. นางสุพร พรหมใจโรงเรียนวัดร้องวัวแดง เชียงใหม่ 1กรรมการ
5. นางสาวกัลยา ต๊ะมะครุฑโรงเรียนบ้านสลก แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนงลักษณ์ คุณาคำผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ศิริสอนโรงเรียนบ้านหัวดง แพร่ 2 กรรมการ
3. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว เชียงใหม่ 4กรรมการ
4. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวง เชียงใหม่ 5กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิชญธิดา ศิริข่วงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา อินทรุจิกุลโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการ
3. นางสาวศศิลดา มูลเมืองโรงเรียนนารีรัตน์ สพม.37กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ 1กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร จริงแล้วโรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา วุฒิเจริญโรงเรียนพิริยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา มีของโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กรรมการ
3. นางปาณิสรา บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลลำพูน ลำพูน 1กรรมการ
4. นางผานิตย์ เธียรทิมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร เชื่้อคำยาโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป.แพร่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรวดี แสงทองโรงเรียนเจริญราษฎร์ แพร่ 1กรรมการ
3. นางนิลาวัณย์ สุวรรณจักร์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ลำปาง 1กรรมการ
4. นางสาวพนาทิพย์ กันทะลั่นโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางเหรานรี เหเรโรงเรียนบ้านห้วยลากปืนกรรมการ
3. นางสดใส สวนยศโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์ น่าน 2กรรมการ
4. นายชิษณุ สมบูรณ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางถาวร พันธุเวชผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแคว น่าน 1กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยา พะเยา 1กรรมการ
4. นางพึงฤทัย กาศทิพย์โรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
5. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการ
6. นางดารี ร้อนเร็วโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเครือวัลย์ หาญยศผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายประยูร พอจิตโรงเรียนบ้านใหม่ แพร่ 2กรรมการ
3. นางปาณิสรา บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลลำพูน ลำพูน 1กรรมการ
4. นางจุไลภรณ์ นิภาโยธินโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเทิดศักดิ์ ปัญญาใสผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะ เชียงใหม่ 2กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่งโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.พะเยา2กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายภัทรวิทย์ ศรีเสนผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายรักเกียรติ สารทองผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
3. นายวิทยา ชมภูราษฎร์ผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางเกล็ดทอง ภู่ไพศาลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ เชียงราย 2กรรมการ
3. นางวรรณา สมประเสริฐโรงเรียนบ้านหาดเค็ด น่าน 1กรรมการ
4. MissSara Millerโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการ
5. นางจารุนันท์ สลักลายโรงเรียนบ้านเวียงทอง แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางมนัชยา ป้อมรบโรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา กาญจนัมพะโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ลำปาง 2กรรมการ
3. นายบุญโท ไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ
4. MissSusan Elyse Plaggemarsโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
5. นางจรรยา แผ่นทองโรงเรียนอนุบาลจรูญลอง แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวรินทร์ดา วรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ลำปาง 2กรรมการ
3. Mr.Drew Mico Dubeโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
4. นายณรงฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปิน พะเยา 1กรรมการ
5. นายสันติราษฎร์ สุธรรมโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายธัญธเนศ เวชขลังโรงเรียนบ้านสะเลียม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ กัณโฑโรงเรียนวัดสันคะยอม เชียงใหม่ 2กรรมการ
3. นางรวงทอง ครองไชยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส พะเยา 1กรรมการ
4. Mr.Ryan L Hickeyโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
5. นางสาวสุธีรา ธุระทำโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ เอนกนันท์โรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสุภชา ชาวน่านโรงเรียนบ้านยางขาม พะเยา 2กรรมการ
3. นางสาวยุพิน สันถวเมตต์โรงเรียนบ้านดอยคำ ลำพูน 1กรรมการ
4. MissCaitlyn Marie Braleyโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
5. นางสายหยุด จันทร์มาโรงเรียนบ้านใหม่ แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ตาขันทะโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล วัดคำโรงเรียนบ้านเฟือยลุง น่าน 2กรรมการ
3. MissEmily Weagraffโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวศิรภัสสร คำถาวรโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ พะเยา 1กรรมการ
5. นางอังศุมาศ กุลดิลกโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา บอทเนวิคโรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. Mr.Joel Kingsley Lowtherโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
3. นางนันนภา เขียวงามโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง พะเยา 1กรรมการ
4. นางภัทธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาค เชียงราย 4กรรมการ
5. นางจริญา มีใจโรงเรียนปากจอกวิทยา แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพร มะละสารโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวงศึกษานิเทศก์ น่าน 2กรรมการ
3. MissKara Paige Harrisโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
4. นางภารดี รูปศรีโรงเรียนขุนขวากวิทยา เชียงราย 4กรรมการ
5. นางจีรพรรณ ทุ่งโปร่งโรงเรียนบ้านน้ำริน แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพิกุล บุญรักษาโรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ขาววัดโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เชียงราย 3กรรมการ
3. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ลำปาง 2กรรมการ
4. Mr.Jessee Lehmanโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการ
5. นางปิยะมาลย์ คำก้อนโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี นันทะไสยโรงเรียนวัดกาญจนาราม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ แหวนวังโรงเรียนบ้านสระ พะเยา 2กรรมการ
3. นางนิภาพร ขัติศรีโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ลำปาง 3กรรมการ
4. MissEmily Lauren Haasโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
5. นายชวเลิศ สิทธิพัฒนาโรงเรียนนาปลากั้ง แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร วุฒิเมธารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บโรงเรียนบ้านบงตัน เชียงใหม่ 5กรรมการ
3. Mr.Derrick Don Domegson Sumingwaโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร บุญช่วยโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ลำปาง 1กรรมการ
5. นายยุติธรรม ธรรมโมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด เชียงราย 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสร สามมาโรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. MissHe Menghuiโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สุธรรมน้อยโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2กรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ โกลาวัลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทย เชียงราย 4กรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ ปิ่นแก้วโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางณภาภัช สายสนองยศโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ มัธยม 37ประธานกรรมการ
2. MissHe Fengโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1กรรมการ
3. นางนุชรี กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์ เชียงราย 3กรรมการ
4. นางสาววิรัชฎาภรณ์ สารใจโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา น่าน 1กรรมการ
5. นางสาวปิยพร ลือกิติโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญปั๋น แสนบ่อโรงเรียนวัดเหมืองค่า แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. MissKana Kitamuraโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มัธยม 37กรรมการ
3. นางสาวจิราพร ชัยติสกุลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ มัธยม 34กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางแววตา เข็มวิชัยโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ ชำนาญโรงเรียนบ้านนาพูน แพร่ 2กรรมการ
3. นายวุฒิการ เมธานันท์โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ ลำปาง 2กรรมการ
4. Mr.Jeremiah David Lancasterโรงเรียนบ้านวังฟ่อน แพร่ 1กรรมการ
5. นางพนัชกร ศรไชยโรงเรียนบ้านไทรย้อย แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายธนิต มูลเกษโรงเรียนบ้านหนองแขม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางประทิน สลีสองสมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เชียงราย 2กรรมการ
3. นายอุดม สุขเสน่ห์โรงเรียนเจริญราษฎร์ แพร่ 1กรรมการ
4. นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ พะเยา 1กรรมการ
5. นางสุจิตรา ก่อกองโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3
1. นางเทียนทอง สายใจโรงเรียนบ้านดอนแก้ว แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เชียงอาภัยโรงเรียนบ้านดอนชัย แพร่ 1รองประธานกรรมการ
3. นางอุษณีย์ จินตนาประวาสีเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
4. นายสถิต วงศ์พุฒคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร น่าน 1กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมโรงเรียนค้างตะนะวิทยา แพร่ 2กรรมการ
6. นายณัฐกานต์ นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลัว แพร่ 1กรรมการ
7. นายไชยา ฟั่นเฟือยโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง แพร่ 2กรรมการ
8. นายสุดเขต ฉาใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก แพร่ 2กรรมการ
9. นางพิมพา อ่อนอภัยเชียงใหม่กรรมการ
10. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
11. นางกาญจนา จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.37กรรมการ
12. นายบุญลือ โพธิ์ขำพิษณุโลก 2กรรมการ
13. นางชิดาพร คำมณีรัตน์ขอนแก่น 2กรรมการ
14. นายเอนก ไชยชนะโรงเรียนเทพนารี แพร่ 2กรรมการ
15. นายภาณุพงศ์ ทาประเสริฐโรงเรียนบ้านป่าแดง แพร่ 1กรรมการ
16. นางวรรณี ชิดเชื้อโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง แพร่ 1กรรมการ
17. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่ 2กรรมการ
18. นางสาวยุพาพรรณ หม้อกรองโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล แพร่ 2กรรมการ
19. นายประเชิญ ท่วงทีโรงเรียนวัดกาญจนาราม แพร่ 1กรรมการ
20. นายณัฏฐฌานนท์ ข้ามสามสถาบันพลศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
21. นายวินัย แจ้งใจผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
22. นางสุดา พิทักษ์วาปีโรงเรียนบ้านต้นหนุน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เชียงอาภัยโรงเรียนบ้านดอนชัย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย อัมโรสถโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม เชียงใหม่ 5กรรมการ
3. นายบรรยงค์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านผาหลัก น่าน 2กรรมการ
4. นายมงคล สุกใสผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
5. นายยุคศิลป์ ไชยภักดีผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
6. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก แพร่ 1กรรมการ
7. นายอภิชาติ รตจีนโรงเรียนบ้านป่าเลา แพร 1กรรมการ
8. นายบุญลือ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียน อ.วังทอง พิษณุโลก 2กรรมการ
9. นายไชยา ฟั่นเฟือยโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง แพร่ 2กรรมการ
10. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่ 2กรรมการ
11. นางชิดาพร คำมณีรัตน์โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู อ.พระยืน ขอนแก่น 1กรรมการ
12. นายณัฏฐฌานนท์ ข้ามสามสถาบันพลศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
13. นางสาววรารัตน์ วุฒิอินทร์เชียงใหม่ 3กรรมการ
14. นายอนุชิต ปีอาทิตย์ผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
15. นายอเนก ชัยชนะโรงเรียนเทพนารี แพร่ 2กรรมการ
16. นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง แพร่ 2กรรมการ
17. นายณัฐกานต์ นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลัว แพร่ 1กรรมการ
18. นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรองโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล แพร่ 2กรรมการ
19. นายบัญชา ผัดขันโรงเรียนบ้านดอนชัย แพร่ 1กรรมการ
20. นางอุษณีย์ จินตนาประภาสีเชียงใหม่กรรมการ
21. นางพิมพา อ่อนอาภัยเชียงใหม่กรรมการ
22. นางบุญชุม เดือนดาวโรงเรียนบ้านแม่แรม แพร่ 1กรรมการ
23. นายวินัย แจ้งใจผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
24. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
25. นางวรรณี ชิดเชื้อโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง แพร่ กรรมการ
26. นายภาณุพงศ์ ทาประเสริฐโรงเรียนบ้านป่าแดง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม. 37ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนแม่คือวิทยา เชียงใหม่ 1กรรมการ
3. นายไชยะ เศวตศิลาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม.37กรรมการ
4. นายศรีพจน์ เชียงวงศ์โรงเรียนบ้านวังหงส์ แพร่ 1กรรมการ
5. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
6. นางสาวจรรยา ศิวิลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
7. นายยศไกร ลำใยโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
8. นายวินัย พากเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านร่่องกาศ แพร่ 2กรรมการ
9. นายวัชระ บุญมากเจ้าหน้าที่พลศึกษา อำเภอสองกรรมการ
10. นายมงคล สุกใสผู้ทรงคุณวุฒิ แพร่ 1กรรมการ
11. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่ สพม.37กรรมการ
12. นายบุญเหลี่ยม รักดีโรงเรียนบ้านท่าขวัญ แพร่ 1กรรมการ
13. นางชนม์นิภา ร่องพืชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
14. นายวีระชัย จันทร์สุขโรงเรียนลองวิทยา แพร่ 2กรรมการ
15. นายปรีชา ขาวงามโรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม.37กรรมการ
16. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมโรงเรียนค้างตะนะวิทยา แพร่ 2กรรมการ
17. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37กรรมการ
18. นางนิภาพร บุญสูงโรงเรียนบ้านป่าไผ่ แพร่ 2กรรมการ
19. นายสุวิทย์ ทองคำพิจิตร 1กรรมการ
20. นายพัชกร โตเสน่ห์พิษณุโลกกรรมการ
21. นายประสงค์ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สุโขทัยกรรมการ
22. นายประกาศ เพียรสามารถโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโนโรงเรียนถ้ำปินวิทยา พะเยากรรมการ
24. นายไสว สุทธิชัยโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมกรรมการ
25. นางสาววรารัตน์ วุฒิอินทร์โรงเรียนบ้านอรุโณทัย เชียงใหม่ 3กรรมการ
26. นายเจษฎา ถิ่นสอนโรงเรียนลองวิทยา แพร่ 2กรรมการ
27. นายสวัสดิ์ ท้าวคำลือโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง แพร่ 1กรรมการ
28. นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง แพร่ 2กรรมการ
29. นายชิดชนก กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยา พิจิตร 2กรรมการ
30. นายบรรหาร อนันตชัยโรงเรียนวัดห้วยหม้่าย แพร่ 1กรรมการ
31. นายเกษม ผัดขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม.37กรรมการ
32. นายสุทิน สุขภัทรศิริโรงเรียนบ้านท่าขวัญ แพร่ 1กรรมการ
33. นายโยธิน ไทยภักดิ์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิทูรย์ สินธุวงศ์โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ไก่งามโรงเรียนป่าแดงวิทยา เชียงราย 2กรรมการ
3. นายชาตรี สุมนะโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
4. นายอุทัย ใจน้ำโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายนราทร จันทรานุวงค์โรงเรียนบ้านโทกหวาก พะเยา 1กรรมการ
3. นางอำไพ จันทร์สุวิมลโรงเรียนบ้านแม่แปง แพร่ 2กรรมการ
4. นายทักษิณ เวียงยาโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางดวงเนตร เกยงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางเรณู เหมืองจาโรงเรียนบ้านทุ่งเย็น พะเยา 2กรรมการ
3. นางประดับ สำลีโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง แพร่ 2กรรมการ
4. นางเสงี่ยม หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางธัญชนก แดนโพธิ์โรงเรียนบ้านร่องฟอง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางเกษฎาภรณ์ อากาศเมฆโรงเรียนบ้านนาตุ้ม แพร่ 2กรรมการ
3. นางจิรนันท์ กอปรกุศลโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านแม่แรม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางวีนัส จินาการณ์โรงเรียนบ้านหนองเกิด ลำพูน 1กรรมการ
3. นางเกษฎาภรณ์ อากาศเมฆโรงเรียนบ้านนาตุ้ม แพร่ 2กรรมการ
4. นางปริญญา มีฐานะโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ชมภูราษฎร์โรงเรียนวัดเมธังกราวาส แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางหอมหวล ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านหม่สวรรค์ เชียงใหม่ 4กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสบพลึง ลำปาง 1กรรมการ
4. นางสีดา ใจอินทร์ยศโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ แพร่ 2กรรมการ
5. นายพรชัย จิตรบุณย์โรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี พลพงษ์โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสรวีย์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านนาดง ลำปาง 2กรรมการ
3. นางจารุวรรณ ใจตรงโรงเรียนบ้านนาพูน แพร่ 2กรรมการ
4. นางศิวรี ศิริเลิศโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายไม่มีการแข่งขัน ระดับภาคโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายไม่มีการแข่งขันระดับภาค aโรงเรียนaกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านย่านยาวประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ์โรงเรียนวัดสันคะยอม ลำพูน 1กรรมการ
3. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยากรรมการ
4. นางสุพัตรา กันยะมีโรงเรียนบ้านเด่นชุมพลกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ แสนทวีสุขโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวนพรัตน์ ศักลอโรงเรียนบ้านนาพูนประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา เชียงราย 2กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตาโรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยา น่าน 1กรรมการ
4. นายอนันต์ สารบุรุษโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สพป.แพร่1กรรมการ
5. นางสาวพิมลพรรณ กันเดชโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เวียงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นางสาวธารินี ชัยธรรมโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
3. นายทรงพล เวียงชัยโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นายลอราช จองนันตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวมีนวิกา อุดมพิทักษ์เดชาโรงเรียนบ้านแม่แปง สพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประทีป คำตันโรงเรียนบ้านบ่อหยวก น่าน 2กรรมการ
3. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี เชียงใหม่ 1กรรมการ
4. นายณรงค์ ศรีท้วมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นายธนพล วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดุลบุริน คลี่ใบโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง เชียงใหม่ 2กรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ จันต๊ะนาเขตโรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร) จ.เชียงรายกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ กังหันโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน 1กรรมการ
3. นายอรุจิวัฒน์ วิระคำโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
4. นายสรชัช เทพวงศ์โรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
5. นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก สุปิโรงเรียนบ้านดง พะเยา 1กรรมการ
3. นายธีรพันธ์ หิรัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายไกรเลิศ วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ขันเพ็ชรโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุรัส ผูกพันธ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ประยูรคำโรงเรียนบ้านปัว พะเยา 2กรรมการ
3. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
4. นางปิยาพร ปินตาโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
5. นายพุฒ สังข์เกิดสุขโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมนัญญา เตมียะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูน ลำพูน 1กรรมการ
4. นายภานุพงษ์ จองปิหย่าโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญกรรมการ
5. นายชนกันต์ แสนขันโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางชนิดาภา คำปัญจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มหานิลโรงเรียนบ้านร้อง พะเยา 1กรรมการ
3. นางฐานมาศ วรายุโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญกรรมการ
4. นายพุธพงษ์ โพธิ์คำโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
5. นางสาวนิภารัตน์ นาข้ามโรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพูนพล พิลาจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงยาย เชียงราย 4ประธานกรรมการ
2. นางธัญญรัตน์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.แพร่1กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านขอวิทยา ลำปาง 3กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ สุทธวงศ์โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางกรวรรณ กาบทุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา เชียงใหม่ 5กรรมการ
3. นายพิทักษ์ เขื่อนใจโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ลำปาง 2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป.ชร3กรรมการ
5. นายเริงชัย เหมืองหม้อโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.ประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงค์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม 35รองประธานกรรมการ
3. นายพีระชัย อากาศวิภาคโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 1กรรมการ
4. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม 39กรรมการ
5. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม 30กรรมการ
6. นายพิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม สพม 38กรรมการ
7. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยา สพม42กรรมการ
8. นางกมลทิน พมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม39กรรมการ
9. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแล สพม30กรรมการ
10. นายลิจิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม40กรรมการ
11. นายคำพัด สาพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุข พะเยา 2กรรมการ
12. นายพนธ์วิศิษฐ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม42กรรมการ
13. นายสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุข พะเยา 2กรรมการ
14. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัว สพม37กรรมการ
15. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม34กรรมการ
16. นายวิเชียร มหาพรมโรงเรียนยุพราช สพม36กรรมการ
17. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม40กรรมการ
18. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม กทมประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงค์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม35รองประธานกรรมการ
3. นายพีระชัย อากาศวิภาคโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 1กรรมการ
4. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม39กรรมการ
5. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม 30กรรมการ
6. นายพิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุดขท้ยพิทยาคม สพม38กรรมการ
7. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยา สพม 42กรรมการ
8. นางกมลทิน พมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม39กรรมการ
9. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแล สพม30กรรมการ
10. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม40กรรมการ
11. นายคำพัด สาพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุข พะเยา 2กรรมการ
12. นายพนธ์วิศิษฐ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม42กรรมการ
13. นายสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุข พะเยา 2กรรมการ
14. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัว สพม37กรรมการ
15. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม 34กรรมการ
16. นายวิเชียร มหาพรมโรงเรียนยุพราช สพม36กรรมการ
17. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม40กรรมการ
18. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม37กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์โรงเรียนบ้านวังฟ่อน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางอำภา กาศสนุกโรงเรียนบ้านม่วงคำ แพร่ 2กรรมการ
3. นายอำนวย ใจคำโรงเรียนตำบลริมปิง ลำพูน 1กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หลวงขันธ์โรงเรียนบ้านถืมตอง น่าน 1กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิพักษ์ชัย ปันเต็มโรงเรียนบ้านดอนชัย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญเลื่อน นรรัตน์โรงเรียนบ้านแม่คำมี แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี อู่เงินโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นายจิราวุฒิ สมวงษาโรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา 1กรรมการ
4. นายสมาน สิทธิเจริญโรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
5. นายอนันต์ สารบุรุษโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุรเดช ธรรมขันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี วัชรปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ป้าก แพร่ 2กรรมการ
3. นางสายใจ พลสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สพป.อุตรดิตถ์ เขต2กรรมการ
5. นางบุญยงค์ คำตั๋นโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ คำน้ำปาดโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร พรหมเผ่าโรงเรียนบ้านปี้ พะเยา 2กรรมการ
3. นายเซีย ถือแก้วโรงเรียนบ้านนาพูน สพป.แพร่เขต2กรรมการ
4. นายพัลลภ หม้อกรองโรงเรียนบ้านร่องฟอง สพป .แพร่ เขต1กรรมการ
5. นางสาวธันยพร ทรดลศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายพัลลภ หม้อกรองโรงเรียนบ้านร่องฟอง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ เยาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกูด แพร่ 2กรรมการ
3. นายกนกกร อินต๊ะรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ลำปาง 1กรรมการ
4. นางพัชนีย์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านดงอินตา พะเยา 1กรรมการ
5. นางเบญจวรรณ จินดารัตน์โรงเรียนบ้านน้ำชำ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเอนก วิกาหะโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา คำมาโรงเรียนวัดโชคเกษม แพร่ 2กรรมการ
3. นางชูศรี นุชโพธิ์โรงเรียนบ้านงิ้วงาม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1กรรมการ
4. นางสาววาสนา วรรณโกฏิโรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต2กรรมการ
5. นางสุทิพย์ มงคลโรงเรียนบ้านแม่ทราย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวิไล กันทะใจโรงเรียนบ้านร้องกวาง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางมนัสสินี โหนทองหลางโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นายสมโชค คำแสนโรงเรียนบ้านนาคต ลำปาง 2กรรมการ
4. นายเกษตร ศรีวรรณาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสุสิริ ตาคำโรงเรียนบ้านห้วยกาน สพป.แพร่ เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญรี่ ใจดีโรงเรียนบ้านไผ่โทน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา ลำปาง 1กรรมการ
3. นางปานทอง ปัญญาเดชศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1กรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ ดีชุมแสงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ กันฉิ่งโรงเรียนเด่นไชยวิทยา แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ มานพโรงเรียนวัดน้ำโค้ง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา พงพุฒิโรงเรียนบ้านปง สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่กรรมการ
4. นายสัญชัย ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านชำบอน สพป.อุตรดิตถ์ เขต2กรรมการ
5. นางภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์โรงเรียนบ้านนาคูหา สพป.แพร่เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ศรีสดโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) แพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นายนิมิต มาก๋าโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย เชียงราย 2กรรมการ
3. นายธนยศ สาริบุตรโรงเรียนบ้านอุมลอง ลำปาง 2กรรมการ
4. นายดิษฐ์ ชั่งหินวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กรรมการ
5. นายวิทวัส นะภิใจโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไกรสร มูลเมืองโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร จันทรวิมูลโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นายสันติภาพ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกสุรศักดิ์ จันทรานิมิตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ อุปนันชัยโรงเรียนบ้านแต สพป.แพร่ เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางภัทรฤดี ดาวดึงษ์โรงเรียนบ้านวังหงษ์ สพป.แพร่ เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริยา สมิงโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ แพร่ 2กรรมการ
3. นางไปรยา พรหมโลกโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ลำปาง 3กรรมการ
4. นางแววพรรณ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางรัตนา ชัยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชานันท์ ครั่งสีโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง แพร่ 2กรรมการ
3. นางวาสนา ดวงเทียนโรงเรียนไทยรัฐ 32 เชียงราย 2กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยา ลำปาง 3กรรมการ
5. นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุขโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางผ่องพันธ์ กาศโอสถโรงเรียนบ้านนาจักร แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางวีณา ขัตติยะโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย เชียงราย 3กรรมการ
3. นางสมจิตต์ สุวรรณมาศโรงเรียนอนุบาลจุน สพป.พะเยา เขต2กรรมการ
4. นางสาวละเอียด จุมพิศโรงเรียนบ้านค้างปิ่นใจ แพร่ 2กรรมการ
5. นางสาวชญานิศ ละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลัว แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย นันทะพงษ์โรงเรียนบ้านสุพรรณ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารี อินประชาโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัย) แพร่ 2กรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ วังคำฟูโรงเรียนบ้านทาขุมเงิน ลำพูน 1กรรมการ
4. นางพุทธพร ปิ่นสกุลโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา เชียงราย 4กรรมการ
5. นางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา บุญตุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลา แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา เทพปิตุพงศ์โรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล แพร่ 2กรรมการ
3. นางชไมพร สุวรรณเสนโรงเรียนหนองแรดวิทยา เชียงราย 4กรรมการ
4. นางอาภรณ์ สมณะโรงเรียนวัดห้วยแก้ว เชียงใหม่ 1กรรมการ
5. นางสาวจินต์จุฑา เรือนคำโรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป.แพร่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรพิน พลอยสระศรีโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน 1กรรมการ
3. นางวัฒนาพร จินดาหลวงโรงเรียนสบเปิงวิทยา เชียงใหม่ 2กรรมการ
4. นางสาวดุจทดิ่ง จีทาโรงเรียนบ้านนาพูน แพร่ 2กรรมการ
5. นางนารี คำราพิศโรงเรียนบ้านดงเจริญ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ศรียงค์โรงเรียนบ้านไผ่โทน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา อุตมาโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
3. นางดาวเรือง คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ลำปาง 1กรรมการ
4. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
5. นางกาญจมาศ ทะตันโรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางนีรนุช สัทธรรมนุวงศ์โรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา สมรโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ แพร่ 2กรรมการ
3. นางกิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์โรงเรียนราชานุบาล น่าน 1กรรมการ
4. นางดวงฤดี มะทะการโรงเรียนบ้านนายาง อุตรดิตถ์ 1กรรมการ
5. นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาตโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายหยุด ชัยพรหมโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางเรณู ทองจิตร์โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว เชียงราย 2กรรมการ
3. นางนิภาพรรณ บุญเลิศเจริญศรีโรงเรียนบ้านปงหัวหาด แพร่ 2กรรมการ
4. นางสมพร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 พะเยา 1กรรมการ
5. นางอำพร เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประไพ ปัญญานะโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวกัลยา จันทร์แดงโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง เชียงใหม่ 1กรรมการ
4. นางอัมพร ปิ่นรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพ 214 อุตรดิตถ์ 1กรรมการ
5. นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางบุษกร กันนาโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ชาตานันท์โรงเรียนอนุบาลลำปาง ลำปาง 1กรรมการ
3. นางศิริลักษ์ เกษมโรงเรียนบ้านนาหลวง แพร่ 2กรรมการ
4. นางจิณห์จุฑา บุญสุวรรณโรงเรียนบ้านในเมือง อุตรดิตถ์ 1กรรมการ
5. นางดารุณี พิริยะชนานุสรณ์โรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ปราบหงษ์โรงเรียนแม่คำมี(รัตนปัญญา) แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่ฮ่องสอน 2กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จินะวงค์แพร่ 2กรรมการ
4. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางจันทร์สว่าง ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนวลศรี ภิญโญโรงเรียนบ้านป่าแดง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนบ้านปางมดแดง พะเยา 2กรรมการ
3. นางภัทรนิษฐ์ อุปละกูลโรงเรียนบ้้านหนองเงือก ลำพูน 1กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางรจนา สิมะจารึกแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางคนึง ขอนปงโรงเรียนวัดห้วยหม้าย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายทิวากร จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้ น่าน 2กรรมการ
3. นางขจรศรี ดอกแก้วแพร่ 2กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางปราณี อนันชัยโรงเรียนบ้านลู แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไล ชัยพินิจโรงเรียนบ้านลู แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางวัลภา แปงศิริโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เชียงราย 2กรรมการ
3. นางสาวนพนิดา วางหาแพร่ 2กรรมการ
4. นางสรินญา คำใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางบรรจง ชมภูอินทร์โรงเรียนบ้านอ้อย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึกโรงเรียนบ้านห้วยไซ ลำพูน 1กรรมการ
3. นางอำไพ ขุนกันแพร่ 2กรรมการ
4. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ เสาร์แดนโรงเรียนบ้านย่านยาว แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศุภรา ท้าวคำลือโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปาง พะเยา 1กรรมการ
3. นางสุลีกาญ ธิแจ้โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่ 1กรรมการ
4. นายสลิต พิมวาปีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางออมสิน วงศ์ปินดาแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวมาลย์ อินกันต์โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ สิริภาธัญบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง น่าน 1กรรมการ
3. นางสาวขจิต อินทะเสนแพร่ 2กรรมการ
4. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เชียงราย 1กรรมการ
5. นายนภสินธุ์ ดวงประภาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ
3. นางวาสนา ไชยวงศ์แพร่ 2กรรมการ
4. นางปิยะวรรณ สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางศิริพร สีเทาโรงเรียนอนุบาลแพร่ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางชรินทิพย์ โตสุวรรณโรงเรียนบ้านเตาปูน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคธ์ สุรวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เชียงราย 2กรรมการ
3. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ลำปาง 2กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮาง เชียงราย 1กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีราวัลย์ วรรณสอนแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วง เชียงใหม่ 4กรรมการ
3. นายสุริยา กองมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางสายหยุด สุขโขโรงเรียนบ้านปทุม แพร่ 1กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ห่อตระกูลแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิวรี ศิริเลิศโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ ปิงชัยโรงเรียนบ้านแม่กิ้ แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ
3. นางประนอม ปันตาโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ลำปาง 3กรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮาง เชียงราย 1กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมรักษ์ ทิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านปางอ้า ลำปาง 2กรรมการ
3. นางสาวสุดธิดา ติณะมาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางโสภา ปัญญาใสโรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม แพร่ 1กรรมการ
5. นางลภัสลดา กาญจนพงษ์ชัยแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุคันธา มหาวีโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง แพร่ 1รองประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา อุดสมแพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวนูรีมัน วุนชูแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮาง เชียงราย 1กรรมการ
5. นายเอื้ออังกูร ศิริเสฎฐ์กุลแพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพิศ สติมั่นแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางเนตรนรินทร์ วีระเชวงกุลโรงเรียนสกาดพัฒนา น่าน 2กรรมการ
3. นางบรรเจิด ทองประไพโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒฯ เชียงราย 4กรรมการ
4. นางมณีลักษณ์ เทพอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางเพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรจนา ชมภูโรงเรียนบ้านห้วยกาน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎรบำรุง) เชียงราย 3กรรมการ
3. นางพรรณกร สุภาแก้วแพร่ 2กรรมการ
4. นางนงนภา จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางโสภา ปัญญาใสแพร่ 1กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพเยียรัตน์ สืบแก้วแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางพลอยปภัส คำภีระโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เชียงใหม่ 2กรรมการ
3. นางสุราณีย์ ธิแก้วโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ลำปาง 3กรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นายอนิรุธ กาศโอสถแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดาธินี แนวพิชิตแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่ 1กรรมการ
3. นางมณีรัตน์ นันทสุวรรณแพร่ 2กรรมการ
4. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางวาสนา จานแก้วแพร่ 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ มูลเมืองโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านตองกาย เชียงใหม่ 4กรรมการ
3. นางมารยาท ยอดยาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า พะเยา 1กรรมการ
4. นางสุธาดา ปาดอนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
5. นางมลิวัลย์ อินทรุจิกุลแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ ใจนนถีย์โรงเรียนบ้านห้วยขอน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สัณหาภิรมย์กุลแพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวบุญสิตา วงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
4. นางสายหยุด สุขโขแพร่ 1กรรมการ
5. นางศรีนวล ทานัดโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือศูนย์การศึกษาพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า เชียงใหม่ 5กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ยาวิราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
4. นางอนงค์ สุกใสโรงเรียนบ้านท่งเจริญ แพร่ 2กรรมการ
5. นางสาวพรภิรมย์ สายโรจน์โรงเรียนบ้านเตาปูน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงศ์ ไชยวิริยะโรงเรียนบ้านแม่ตา ลำปาง 3กรรมการ
3. นางทิพย์ อัคนิยานโรงเรียนวัดร้องอ้อ เชียงใหม่ 1กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางนุชจรี เกี๋ยงคำแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา วัฒนนิธิกุลแพร่ 2กรรมการ
3. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ดโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
5. นางเพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์แพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสัจจา ใจกุมโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริภา ดวงแก้วปั๋นโรงเรียนปัวพิทยา พะเยา 2กรรมการ
3. นางนางสาวปิยะวรรณ อินกันสพป.แพร่ 2กรรมการ
4. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายรัตนชัย ศิริจันทร์คำโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ ปวงกันคำโรงเรียนบ้านดงเจริญ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตอง เชียงใหม่ 1กรรมการ
3. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางราตรี พังพรพรมราชโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางพิสมัย พักตระผิวแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอุดมพร ไขรัศมีแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ งามจิตโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา พะเยา 1กรรมการ
3. นางสาวกาญจนาภร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ท้าวพันวงศ์โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1กรรมการ
5. นายธีระ เพาะเจาะโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ อินทรีย์แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมาง น่าน 2กรรมการ
3. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลพระเนตร เชียงราย 4กรรมการ
4. นางพิสมัย แก้วทองโรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1กรรมการ
5. นางสาวกันนิกา ปัญญาดีแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายดลพร แสนมงคลโรงเรียนบ้านสุพรรณ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางพรนภา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านตองม่วงชุม เชียงราย 4กรรมการ
3. นายธวัชชัย อุตสาสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นางสายสมร ดาแว่นแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ วันละโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สิงห์กีโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เชียงใหม่ 4กรรมการ
3. นายนันทชัย พญามงคลแพร่ 2กรรมการ
4. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ปกเครือโรงเรียนบ้านแม่ทราย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุจินตนา ปินตากุลโรงเรียนบ้านแม่หล่าย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทรงธรรมแพร่ 2กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ทนันท์ชัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมสีลาโรงเรียนบ้านแม่พวก สพป.แพร่ 2กรรมการ
5. นางสาววิภาพร กุลวงศ์แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี น่าน 2ประธานกรรมการ
2. นางดรุวรรณ จันทร์ชูชื่นแพร่ 2กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ น้อยคำโรงเรียนขุนควรวิทยาคม พะเยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา ถุงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำแรม สพป.แพร่ 2กรรมการ
5. นายวาที สมศรีโรงเรียนขุนควรวิทยาคม พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางโสภิต เกื้อหนุนแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ทาขัดแพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ นะเอัยโรงเรียนยาบหัวนาวิทยา สพม.37กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ประทีปะจิตติโรงเรียนบ้านสุพรรณ แพร่ 1กรรมการ
5. นางศรีพูน นรรัตน์แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อย พะเยา 1กรรมการ
2. นายนรินทร์ โปร่งใจแพร่ 2กรรมการ
3. นางสาววาสนา ทานะมัยโรงเรียนบ้านห้วยกาน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางองุ่น มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ปัญญานิลพันธ์แพร่ 2กรรมการ
3. นางสมพันธ์ ยิ่งนิยมโรงเรียนบ้านห้วยกาน แพร่ 1กรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านต้นหนุน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา บุญแปลงโรงเรียนวัดห้วยแก้ว เชียงใหม่ 4กรรมการ
2. นางศิริพร อุนจะนำแพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวอัมรินทร์ อินทองโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราฏร์ฎรังสรรค์) แพร่ 1กรรมการ
4. นางสมพันธ์ ยิ่งนิยมโรงเรียนบ้านห้วยกาน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมาง น่าน 2กรรมการ
2. นางธิดาพร ไคร้วงษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ลำปาง 3กรรมการ
3. นางยุพิน กรุณาโรงเรียนบ้านลอง แพร่ 1กรรมการ
4. นายอณิรุจน์ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาพิทยาคม พะเยากรรมการ
5. นางละเอียด มิ่งปรีชาแพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชม หมายมั่นแพร่ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ยะคำนะโรงเรียนบ้านวาวี เชียงราย 2กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อุปนันไชยแพร่ 1กรรมการ
4. นางเรืองรภา ตันประยูรโรงเรียนวัดห้วยหม้าย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านสถาน พะเยา 2กรรมการ
3. นายยงยุทธ อุดปั๋นแพร่ 2กรรมการ
4. นายนรินทร์ โปร่งใจแพร่ 1กรรมการ
5. นายเดี่ยว จันสองแพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางธรรมาภรณ์ พญาใจโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัยแพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านต้นหนุน แพร่ 1กรรมการ
4. นางชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา น่าน 2กรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินแพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ พะเยา 2กรรมการ
2. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐ ลำปาง 2กรรมการ
3. นางศิริพร อุนจะนำแพร่ 2กรรมการ
4. นางสาววิภาพร กุลวงศ์แพร่ 1กรรมการ
5. นางสมพันธ์ ยิ่งนิยมโรงเรียนบ้านห้วยกาน แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ กาวีแดงแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ มณีวรรณโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย เชียงใหม่ 5กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ จันกันแพร่ 1กรรมการ
4. นางอำไพ มูลเมืองแพร่ 1กรรมการ
5. นางละเอียด มิ่งปรีชาแพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎรบำรุง) เชียงราย 3กรรมการ
2. นายชม หมายมั่นแพร่ 2กรรมการ
3. นางสุพัตรา โนรินทร์แพร่ 1กรรมการ
4. นางดารี ร้อนเร็วร.ร.บ้านแม่ทราย แพร่ 1กรรมการ
5. นางเรืองนภา ตันประยูรโรงเรียนวัดห้วยหม้าย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา อ้นจันทร์แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่น ลำปาง 2กรรมการ
3. นางสาวปิยะวรรณ อินกันแพร่ 2กรรมการ
4. นางสาวชัญญาภัค ปวงงามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
5. นางบัวลอย พริบไหวโรงเรียนบ้านดงเจริญ แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณิดา เจริญธนพัฒน์โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางปราณี แก้วแดงแพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เครือบุญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
4. นายทศพร ยานะวินแพร่ 1กรรมการ
5. นางผ่องศรี ดวงคำโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุทิพย์ มงคลโรงเรียนบ้านแม่ทราย แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางฟองจันทร์ ศิริน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ
3. นางผกาพรรณ วงค์จาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางอุดมพร ไขรัศมีแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนราวรรณ คำลือโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางสุดาภรณ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน พะเยา 2กรรมการ
3. นางสาวเกสร แก้วทิตย์โรงเรียนบ้านดอนตัน น่าน 2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชไมพร ธิอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
5. นางจีรวรรณ โปร่งใจแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช ธรรมขันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ซื่อสัตย์โรงเรียนชุมชนบ้านบอน พะเยา 2กรรมการ
3. นางนิสา จันทร์ติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง เชียงราย 3กรรมการ
4. นางสาวกิ่งแก้ว บรรจงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
5. นายสาคร จำรัสแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ถิ่นแสนแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปิน พะเยา 1กรรมการ
3. นายมานพ จันทร์หอมแพร่ 2กรรมการ
4. นายสุรชาติ อรุณเบิกฟ้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
5. นางศิรพร วรรณาโรงเรียนบ้านนาแหลม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเป็ล แหวนทองแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงคาใสโรงเรียนบ้านแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2กรรมการ
3. นางรจนา ยอดดีแพร่ 2กรรมการ
4. นายสิทธิชัย ปินเงินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
5. นางบานเทียน ต่างใจแพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญราม อจิมาโรงเรียนบ้านดอนชุม แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ใจยวนแพร่ 2กรรมการ
3. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ปกเครือโรงเรียนบ้านแม่ทราย แพร่ 1กรรมการ
5. นายมงคล ชื่นสนธิพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงค์ยา กันจะนะโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี พุทธิมาโรงเรียนบ้านหนองหาร เชียงใหม่ 2กรรมการ
3. นางเบญจา อภิชัยโรงเรียนบ้านเหล่า ลำปาง 2กรรมการ
4. นางสุนีย์ ใจสว่างแพร่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ จินดารัตน์โรงเรียนบ้านน้ำชำ แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ วางโตแพร่ 2กรรมการ
3. นางสาวยิ่งพร เจียตระกูลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยากรรมการ
4. นางพรรณี ยากองโคโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง แพร่ 1กรรมการ
5. นางสาวจินต์จุฑา เรือนคำแพร่ 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณีนุช ไชยทิศโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางพาณี สระศรีโรงเรียนบ้านแม่นาเติง แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ
3. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่ ลำปาง 3กรรมการ
4. นายอนุชา น้อยจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นายสุทธิชัย ณ น่านแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ลำปาง 2กรรมการ
3. นายเรืองชัย เหมืองหม้อแพร่ 2กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สมเพชรโรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย 1กรรมการ
5. นางจตุพร วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านดอนชุม แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์โรงเรียนป่าแดงวิทยา เชียงราย 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่ 1กรรมการ
3. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) แพร่ 1กรรมการ
4. นายพัลลภ ธิจีณกุลโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
5. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) แพร่1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุคันธา มหาวีแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย โกแสนตอบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นายสมัย ล้อมนะลาแพร่ 2กรรมการ
4. นายเกษม สลีอ่อนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นายศักดิ์ ศรีวุฒิโรงเรียนบ้านดอนชัย แพร่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล แดนอ่วนแพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นายเสคสรร ณ น่านโรงเรียนบ้านดอนแท่น น่าน 2กรรมการ
3. นายเอนก เทพยศโรงเรียนชุมชนสถาน เชียงราย 4กรรมการ
4. นายวราวุธ จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นายอรรณพ วางโตแพร่ 2กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]