หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต2 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายชยพล นักระนาด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายดนัย อินโองการ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายปิยะกร ทุมวงษ์ ผอ.โรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายไพศาล สุวรรณเกษม ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสงกราต์ พุ่มพวง ผอ.โรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางนิภาพร บุญสูง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายพิทักษ์ กาวีวน ผอ.โรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายภานุพงศ์ กาศทิพย์ รอง ผอ.โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสะอาด ศรีปินตา ผอ.รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสุรชัย พื้นดี ผอ.รร.บ้านน้ำแรม คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์ ผอ.รร.บ้านห้วยไร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายสมบัติ จันทร์ศรี ผอ.รร.บ้านห้วยลากปืน คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง ผอ.รร.บ้านแม่พวก คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน ผอ.รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสุรีพร บัณฑุสุวิมล ผอ.รร.บ้านดงสุระ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายประยุทธ กาศวิลาศ ผอ.รร.บ้านเด่นชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางสาววิไล สำเนียง ผอ.รร.บ้านแม่ยุ้น คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายสานิตย์ โลหะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายสมภพ มุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายอนันต์ หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายธนวัช วุฒิเมธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใน คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายธรรมรงค์ศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายจรินทร์ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายโยธิน รุธีรยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตอง คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายมโน แก้วพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายสงวน ท้าวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองค่า(เหมืองค่าสามัคคี) คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายศรีพจน์ เชียงวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายประศาสน์ สองแคว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดี คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายดิเรก ฉันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายสุวรรณ หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นายส่งเสริม เขื่อนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผุ้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
46 นายกรัณย์ เฮงพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย คณะกรรมการอำนวยการ  
47 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
48 นางไพรพรรณ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
49 นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
50 นายมานพ บุญทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
51 นางสาววาสนา ธรรมชัย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
52 นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
53 นายสานิตย์ สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ  
54 นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
55 นายพิชญุตม์ คงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
56 นางเจนจีรา มณีทารักษ์ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
57 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
58 นางจิราภรณ์ ประเสริฐศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
59 นางสาวชฎารัตน์ ปลูกเพาะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
60 นางวราพร กลไกร ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
61 นายศรัณย์ ศรีท้วม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
62 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
63 นางนภาพร แสนบ่อ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
64 นางสมศรี ดังก้อง ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
65 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
66 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
67 นางพัชรินทร์ กันทะเสน ผอ.โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
68 นายสุนทร กันทะเสน ผู้จัดการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
69 นางบุษราภรณ์ วิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
70 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการอำนวยการ  
71 นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ  
72 นางรัชนีวรรณ เขื่อนสุข ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
73 นางวิไลวรรณ ศรีเทพ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
74 นายนเรศ แสนมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการอำนวยการ  
75 นายธนพงค์ ลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการอำนวยการ  
76 นายประสงค์ ปราบสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการอำนวยการ  
77 นางประมวล เตชวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการอำนวยการ  
78 นายสมศักดิ์ พรหมไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการอำนวยการ  
79 นายดิเรก จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการอำนวยการ  
80 นายสาคร สวัยษร ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการอำนวยการ  
81 นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ  
82 นายวิสุทธิ์ พิทยากิต ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ  
83 นายอดุลย์ นาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
84 นายศานิต เภาอ่อน ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ  
85 นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการอำนวยการ  
86 นายปริญญา ลูนภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการอำนวยการ  
87 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ  
88 นายสุระชัย รัตนากรไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
89 นางทัศนีย์ คนชม ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
90 นางคำมูล สายวัฒนา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
91 นายหอมแต่ง อ่องลออ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการอำนวยการ  
92 นายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
93 นางเมตตา คำหงษา ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการอำนวยการ  
94 นางศิริลักษณ์ ปวงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการอำนวยการ  
95 นายวิชา พริ้งเพลิด ครูโรงเรียนบ้านกาซ้อง คณะกรรมการอำนวยการ  
96 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
97 นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผอ.โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ  
98 นายยงยุทธ เรืองรองสมบัติ ผอ. โรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการอำนวยการ  
99 นายจรัส สุขวุฒิไชย ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง คณะกรรมการอำนวยการ  
100 นายสุวัฒน์ชัย ยากองโค ผอ. โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ  
101 นายพีรวัฒน์ ดีพอ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการอำนวยการ  
102 นายธวัชชัย จักรผัน รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว คณะกรรมการอำนวยการ  
103 นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผอ. โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการอำนวยการ  
104 นายถวิล โสภารัตน์ ผอ. โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการอำนวยการ  
105 นายมนัส เชียงเลน รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการอำนวยการ  
106 นายบุญรัตน์ จำรัสคำ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการอำนวยการ  
107 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
108 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
109 นางพัชรินทร์ กันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
110 นายสุนทร กันทะเสน ผู้จัดการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
111 นางจิราภรณ์ ประเสริฐศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
112 นายศรัณย์ ศรีท้วม ศึึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
113 นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
114 นางสาววาสนา ธรรมชัย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
115 นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
116 นางวราพร กลไกร ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ  
117 นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการ โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
118 นางเจนจีรา มณีทารักษ์ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
119 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
120 นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาซ้อง คณะกรรมการอำนวยการ  
121 นางนภาพร แสนบ่อ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
122 นางสมศรี ดังก้อง ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
123 นายประพันธ์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปทุม คณะกรรมการอำนวยการ  
124 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต2 คณะกรรมการอำนวยการ  
125 นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการอำนวยการ  
126 นายชยพล นักระนาด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการอำนวยการ  
127 นายดนัย อินโองการ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ  
128 นายปิยะกร ทุมวงษ์ ผอ.โรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการอำนวยการ  
129 นายไพศาล สุวรรณเกษม ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการอำนวยการ  
130 นายสงกรานต์ พุ่มพวง ผอ.โรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการอำนวยการ  
131 นางนิภาพร บุญสูง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ  
132 นายพิทักษ์ กาวีวน ผอ.โรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการอำนวยการ  
133 - ผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
134 นายภานุพงศ์ กาศทิพย์ รอง ผอ.โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
135 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
136 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
137 นายมงคล พรมปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการอำนวยการ  
138 นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการอำนวยการ  
139 นายนิยม วิรัตนชัยวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการอำนวยการ  
140 นางปราณี อุสาห์รัมย์ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการอำนวยการ  
141 นางจินดา ภมรคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการอำนวยการ  
142 นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
143 นายองค์การ ป้อมรบ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล คณะกรรมการอำนวยการ  
144 นายสมคิด กันทะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการอำนวยการ  
145 นายสุทัศน์ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการอำนวยการ  
146 นายนิคม ทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก คณะกรรมการอำนวยการ  
147 นายอุดม อินสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ  
148 นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการอำนวยการ  
149 นายรณยุทธ์ วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ  
150 นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แคม คณะกรรมการอำนวยการ  
151 นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการอำนวยการ  
152 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการอำนวยการ  
153 นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการอำนวยการ  
154 นายนิคม ก้อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการอำนวยการ  
155 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการอำนวยการ  
156 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการอำนวยการ  
157 นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการอำนวยการ  
158 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
159 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
160 นายสมาน โนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการอำนวยการ  
161 นายปริญญา ลูนภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) คณะกรรมการอำนวยการ  
162 นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการอำนวยการ  
163 นายส่งเสริม เขื่อนสุข ผู้อำวยการโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณราษฎร์ประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
164 นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่1 คณะกรรมการอำนวยการ  
165 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
166 นายโสภณ สุธรรม ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ  
167 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
168 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ  
169 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการ  
170 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการ  
171 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ  
172 นายอเนก ไชยวงค์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ  
173 นายกมล ผาคำ รก.ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ  
174 นายสมชาย จันทนา ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
175 นายสมบัติ เสนวิรัช ผอ.รร.บ้านวังฟ่อน คณะกรรมการอำนวยการ  
176 นายระมัย ฟุ่มเฟือย ผอ.รร.บ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการอำนวยการ  
177 นายสุรสิทธิ์ ขอนพันธ์ ผอ.รร.บ้านดงเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
178 นายผจญ เครือสนธิ์ ผอ.รร.บ้านลู คณะกรรมการอำนวยการ  
179 นายเชิดพงษ์ ชัยวรรณ ผอ.รร.บ้านต้นหนุน คณะกรรมการอำนวยการ  
180 นายวินัย รักพงษ์ ผอ.รร.บ้านหนองเสี้ยว-สันปู่สี คณะกรรมการอำนวยการ  
181 นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์ ผอ.รร.บ้านลอง คณะกรรมการอำนวยการ  
182 นายอนุชิต พิพิธจันทร์ ผอ.รร.บ้านแดนชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ  
183 นายอดุลย์ ธรรมเมธากาญจน์ ผอ.รร.วัดร่องเย็น คณะกรรมการอำนวยการ  
184 นายวิจิตร ก้อนมณี ผอ.รร.บ้านห้วยขอน คณะกรรมการอำนวยการ  
185 นางเทียนทอง สายใจ ผอ.รร.บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) คณะกรรมการอำนวยการ  
186 นายชำนาญ สีสม ผอ.รร.วัดแม่ทะ คณะกรรมการอำนวยการ  
187 นายกัมพล ภิมาลย์ ผอ.รร.บ้านหัวเมือง คณะกรรมการอำนวยการ  
188 นายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.รร.ห้วยกาน คณะกรรมการอำนวยการ  
189 นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา31 คณะกรรมการอำนวยการ  
190 นางทองสุข สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
191 นางสาวพิกุล อุตรอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
192 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
193 นายวิจิตร ก้อนมณี ผอ.รร.บ้านห้วยขอน คณะกรรมการอำนวยการ  
194 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
195 นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
196 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
197 นายมนตรี กูลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา (น้ำเลาวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ  
198 นายอภิชาติ อะทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ 13) คณะกรรมการอำนวยการ  
199 นายสุรชัย สุริยะไชย โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์สงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ  
200 ว่าที่ ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผุ้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
201 นายพูลศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชุม (พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ  
202 นายธวัชชัย วังคะออม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ  
203 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการอำนวยการ  
204 นายปราการ ท้าวพันวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอ้อย คณะกรรมการอำนวยการ  
205 นายบรรเจิด มุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พร1 คณะกรรมการอำนวยการ  
206 นายบัญญัติ นันทะพวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พร1 คณะกรรมการอำนวยการ  
207 นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
208 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
209 นายมนตรี กูลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา (น้ำเลาวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ  
210 นายอภิชาติ อะทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ ๑๓) คณะกรรมการอำนวยการ  
211 นายสุรชัย สุริยะไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์สงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ  
212 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการอำนวยการ  
213 นายสุวิณ เทพสาธร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
214 นายประดิษฐ์ คำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการอำนวยการ  
215 นายบรรหาร อนันชัย ผอ.รร.วัดห้วยหม้าย คณะกรรมการอำนวยการ  
216 นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
217 นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ ศึกษานิเทศน์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
218 นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์ ศึกษานิเทศน์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
219 พิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
220 นายโชติกิตติ์ ศรีใจ หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.ตำหนักธรรม คณะกรรมการอำนวยการ  
221 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
222 นายกิตติศักดิ์ แสนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
223 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
224 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
225 นางวิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
226 นายบรรเจิด มุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
227 นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
228 นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
229 นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
230 นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
231 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
232 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
233 นางสาวพิกุล อุตรอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
234 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
235 นางทองสุข สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
236 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
237 นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
238 นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผู้อำนายการ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
239 นายประสิทธิ์ อินวรรณา รองผู้อำนวยการ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
240 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
241 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
242 นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
243 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
244 นายเสมอ วีระบุลยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
245 นายภาณุพงศ์ กาศทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
246 นายสมบูรณ์ บุญมาตร ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
247 นางสังวาล สอนธรรม ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
248 นางวิไลวรรณ เหล่ากาวี ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
249 นางพิศมัย ปานเทศ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
250 นางวัชรี ปาสาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
251 นายเฉลิมพล ถุงพลอย ครูโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
252 นายภาณุพงษ์ ทาประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
253 นายมานิตย์ พริบไหว ครูโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
254 นายกิตติพล คชปัญญา ครูโรงเรียนบ้านใน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
255 นายสะอาด ศรีปินตา ผอ.รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
256 นายสุรชัย พื้นดี ผอ.รร.บ้านน้ำแรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
257 นายวชิระ กำทอง ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
258 นายพนม ปัญญาธิคุณ ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
259 นายสัมพันธ์ จอมเขียว ครูโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
260 นายวิญญู ประมูล ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
261 นายประสงค์ เกียรติการัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจักร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
262 นายโซน สมร ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
263 นายณรงค์ สีเทา ครูโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
264 นายวิจารย์ คันทะมูล ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
265 นางลัดดา กาศเกษม ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
266 นางสุบิน ศรีผ่อง ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
267 นายเฉลิมชัย คำขาด ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
268 นางสาวบุษยา วิวุฒิ ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
269 นายบุญส่ง ทองเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
270 นางแสงเดือน สั่งสอน ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
271 นายพูลศักดิ์ สุปินนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
272 นางไพจิตร์ คนเที่ยง ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
273 นายสมเกียรติ นิลเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
274 นายสนั่น โสพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
275 นางภาวนา สมร ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
276 นางสาวพรดนัย ทองคำ ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
277 นายสุพจน์ ดวงมณี ครูโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
278 นางจันทร์เพ็ญ ศิริสอน ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
279 นายยงยุทธ ธงชัย ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
280 นายประชิด มีสี ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
281 นางสาวอาทิตยา สายน้ำเย็น ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
282 นางสาวณัชชากัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
283 นายวัชรากร กิติศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
284 นายทิวาชัย อัชนกุล ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
285 นางสุพัตรา เวทมนต์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
286 นายโชคชัย เมฆแสน ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
287 นายธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์ ผอ.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
288 นางพัชราพร ดอกจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
289 นางสาวทิพธยา โลกคำลือ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
290 นายอนุชา แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
291 นางเพียงขวัญ กระเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
292 นางกาญจนา วงศ์ตะวัน ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
293 นายวันชัย ทาขาว ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
294 นางอชิรญาณ์ เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
295 นายคงฤทธิ์ กุมภา ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
296 นางกัญจนาภา กึกก้อง ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
297 นายนครินทร์ รบชนะภัย ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
298 นางสาววารี จินดาเสน ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
299 นายมณเฑียร ทวีปัญญา นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
300 นายประดิษฐ์ คำมี ผอ.ร.ร.บ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
301 นายดำริห์ ดอกแก้ว นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
302 นางสาวจีรนันท์ สาใจ ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
303 นายพรหมชรินทร์ มหาดิลกนพรัตน์ ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
304 นางเพ็ญพัชร ชัยลอม ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
305 นางเครือวัลย์ สังหาร ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
306 นางนงลักษณ์ ห่อตระกูล ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
307 นางสาวดุษฏี สารจินดาพงศ์ ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
308 นางพิมพรรณ สินประวัติ ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
309 นางสาวประภาพร อาจศิริ ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
310 นางสาวพิมลพรรณ กันเดช ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
311 นางสาววรรณา แผลงศร ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
312 นายพรธนาชัย สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
313 นายมานพ ขัดมัน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
314 นางสาวศุภนุช ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสูงเม่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
315 นายบรรเลง ภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
316 นายประดิษฐ์ กาทองทุ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
317 นายภาณุรักษ์ เลขะวณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
318 นางวันเพ็ญ สุริยะไชย ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
319 นางจุฑารัตน์ กัณฑเดช ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
320 นายครรชิต โลกคำลือ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
321 นายวิทวัส ทะสอน ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
322 นายสิน ทุ่งกาย ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
323 นายสนอง วังกาวรรณ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
324 นายวิลัน จองแค ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
325 นายสถิตย์ มหาวัน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
326 นายสังวรณ์ คำลือ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
327 นายธีระยุทธ บุญยืน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
328 นายมนตรี เค้าฝาย ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
329 นางสาวปรียานุช ยาวิลาศ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
330 นายนพรัตน์ จุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
331 นางจตุพร ถานะวุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
332 นางสาววิไลพร ต่อเขต ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
333 นางสาวประภาพร ใจดี ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
334 นายดำเนิน แลโค้ง นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
335 นางมณเฑียร พันธุ์เวช ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
336 นางสาวปุณิกา ใจยวน ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
337 นางนงนุช บุญเรืองศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
338 นางสาวญาณภา โสภารัตนากูล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
339 นางสาวนิภาพรรณ ปัญญามา ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
340 นางอรไท แสนมูล ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
341 นางรัชนี คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
342 นางสาวฐิติวรดา ใจนนถี ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
343 นายพายัพ จรจันทร์ นักการภารโรง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
344 นายชากฤษณ์ ฉัตรเตชะ นักการภารโรง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
345 นายอัษฎายุทธ เลขะวณิชย์ พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
346 นายกิตติชัย กิตติสมร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
347 นายวันชัย คุณาคำ ครู โรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
348 นายพินิจศักดิ์ จรัญ ครู โรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
349 นางกานดา จันทรศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
350 นายอำนวย เชื้อไทย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาแหลม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
351 นายมานพ คนธรรพ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
352 สต.บุญเชิด คำเปี้ยว ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
353 นายอนันต์ พงศ์ศักดาพรรณ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
354 นางจีรวัลย์ วรรณสอน ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
355 นางรัตนา กิตติเงิน พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
356 นางอำนวย เลขะวณิชย์ พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
357 นางสุดารัตน์ ศรีชมภู พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
358 นางถนอม วิทยา พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
359 นางราตรี ชมภูอินทร์ พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
360 นางสุวรรณ ลอยฟู พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
361 นางวาสนา หงษ์ห้า ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
362 นายภูชิตย์ ทาประเสริฐ ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
363 นายยงยุทธ ธงชัย ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
364 นายประชิด มีสี ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
365 นายโกวิท กลมกล่อม ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
366 นางสาวอาทิตยา สายน้ำเย็น ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
367 นางเกศวรางค์ นุ่มนวล ครู โรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
368 นายวัชรากร กิติศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
369 นางสุพัตรา เวทมนต์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
370 นางอนุสรา คำพันธ์ ครู โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
371 นางสาวทิพธยา โลกคำลือ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
372 นางศรีพูน นรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
373 นางกาณจนา วงศ์ตะวัน ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
374 นายนครินทร์ รบชนะภัย ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
375 นางชนิกา หงษ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
376 นางสาวณัชชากัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
377 นายทิวาชัย อัชนกุล ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
378 นายโชคชัย เมฆแสน ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
379 นายอนุชา แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
380 นายวันชัย ทาขาว ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
381 นายคงฤทธิ์ กุมภา ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
382 นางสาววารี จินดาเสน ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
383 นายปรีชา สืบแสน ครูโรงเรียนบ้านกาซ้อง-ปทุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
384 นายอนุชิค ใยดี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
385 นายประสาท ขันคำนันต๊ะ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านกาซ้อง-ปทุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
386 นายเสน่ห์ บุตรเสน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
387 นายสนั่น โสพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
388 นายธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
389 นายประดิษฐ์ คำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
390 นายยงยุทธ เรืองรองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
391 นายสุวัฒน์ชัย ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดิน (วังดินราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
392 นายสุรวุฒิ พุทธษร ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
393 นายปริญญา ยศบุญมี ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
394 นายกิตตินันท์ ศรียงค์ ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
395 นายสมศักดิ์ พรหมมินทร์ ครู รร.ชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
396 นายวีรชัย ปทุมวิง ครู รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
397 นายมนู คำฝั้น ครู รร.บ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
398 นายสมคิด หงษ์หนึ่ง ครู รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
399 นายจรัญ สติมั่น ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
400 นายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
401 นางคำมูล สายวัฒนา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
402 นางเนาวรัตน์ จิตหาญ ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
403 นางวันดี คำแสน ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
404 นายมาโนช เมืองพรม ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
405 นายสมชาย ภาจอมพรวญ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
406 นางไกรสร มูลเมือง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
407 นายทศพร ยานะวิน ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
408 นายพศิน เกาทัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
409 นางดารา ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
410 นายอนันต์ ตายัน ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
411 นายประดิษฐ์ ปัญญาสี ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
412 นายธีระพงษ์ ยอดตาคำ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
413 นายภานุกร เบ้าเชื้อ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
414 นายมงคล พรมปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
415 นายมังกร ท้าววรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
416 นายยก เป็นดี ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
417 นายพิชัย ยี่เข็ญ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
418 นายธวัชชัย ทาขาว ลูกจ้างประจำโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
419 นายมนัส ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
420 นายสาคร วังแก้ว ครู รร.บ้านหัวเมือง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
421 นายสมบูรณ์ แก่นเรณู ครู รร.บ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
422 นายประชา ปะระมะ ครู รร.บ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
423 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รอง ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
424 นายจีรพล อุตคำมี ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
425 นางลักษิกา คำทิพย์ ครู รร.วัดร่องเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
426 นายพุทธทรง พนมมิตร ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
427 นายทศพร จันแดง ครู คศ.1 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
428 นายเทวินทร์ ภูกา ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
429 นายสาคร ปราบสงบ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
430 นายเมทิน ริพล ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
431 นายสมคัด กองศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
432 นายทวี อนุกูล ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
433 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
434 นายอนันต์ สันป่าแก้ว ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
435 นายสมบูรณ์ วิเชียรกันทา ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
436 นายอภิรัช บุญด้วง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
437 นายชาญศักดิ์ เปรมประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
438 นายมงคล ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
439 นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
440 นายธวัชชัย ทาขาว ลูกจ้างประจำโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
441 นางกนิษฐา กึกก้อง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
442 นางวิรวดี คนธรรมเนตร ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
443 นางปพิชญา ถิ่นสืบ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
444 นายประภาส โนรินทร์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
445 นายวรพงษ์ สุกใส ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
446 นายวินัย พากเพียร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
447 นายนคร แก้วมา นักการภารโรง สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
448 นายสมบัติ มั่งคั่ง ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
449 นายทวีพันธุ์ บุญญารัตนานุสรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
450 นายสรชัช เทพวงค์ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
451 นายสัญญา ปรีเปรม พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
452 นายอโณทัย ยอดดี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
453 นายวราพงษ์ โคนโท นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
454 นายนฤเบศ เพ็งเเสน นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
455 นายธีระศักดิ์ วรรธนโชติกุล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
456 นายวรกาญ วันราชัย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
457 นางโสภา ปัญญาใส ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
458 - ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
459 นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
460 นางกัลยา คนเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
461 นางภัทรมน ยศบุตร ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
462 นางอังศุมาศ กุลดิลก ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
463 นางพนัชกร ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
464 นางสาวอารยา ปัญจะสี ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
465 นางดวงเดือน เนื้ออ่อน ครูโรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
466 นางปรานี เทียมศักดิ์ ครูโรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
467 นายจรัญ อนันต์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
468 นางสาวแสงจันทร์ สุขเงิน ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
469 นางปิยะมาลย์ คำก้อน ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
470 นางวิไลวรรณ เสนาธรรม ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
471 นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน ผอ.รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
472 นายณัฐนนท์ ภู่แดง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
473 นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์ ผอ.รร.บ้านห้วยไร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
474 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
475 นางวราภรณ์ ศรีเครือมา ครู รร.บ้านดงสุระ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
476 นางวราภรณ์ เมืองตั้ง ครู รร.บ้านดงสุระ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
477 นางอุทัยวรรณ มั่งมี ครู รร.บ้านห้วยลากปืน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
478 นางสมพิศ ตุงเครือคำ ครู รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
479 นางสุภาพรรณ แก้วกัน ครู รร.บ้านน้ำแรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
480 นางสาวณัฐวรรณ ปินใจ ครู รร.บ้านสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
481 นางสาวสุทิน มิ่งขวัญ ครู รร.บ้านสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
482 นางอัจฉรา สาจักร์ ครู รร.บ้านแม่พวก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
483 นางนุชนาถ แสงโรจน์ ครู รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
484 นางสาวสุณี จันเปรม ครู รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
485 นายธวัชชัย จตุรพักตร์สกุล ธุรการกลุ่มทุ่งทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
486 นายภูวนาท เทพจันทร์ ธุรการกลุ่มผาเวียง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
487 นางมัทนา วงศ์แสนศรี ธุรการกลุ่มปิ่นทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
488 นางสาวนรี ลาเลียง ธุรการกลุ่มห้วยอ้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
489 นางพิมพร การบรรจง ธุรการกลุ่มผาเวียง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
490 นางสาวตรีสุคนธ์ ดาวเรือง ธุรการกลุ่มผาเวียง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
491 นางสาวธนัฐนันท์ วุฒิยิ่งยง ธุรการกลุ่มปิ่นทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
492 นางหยาดพิรุณ โกศัย ธุรการกลุ่มฝั่งนที คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
493 นางจุไรพรรณ วังใน ธุรการกลุ่มฝั่งนที คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
494 นายบัณฑิต ธิมูล ธุรการกลุ่มทุ่งทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
495 นางสาวหทัยวาจน์ วันไชย ธุรการกลุ่มห้วยอ้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
496 นายณัฐวรรธน์ โชติกะชีวิน ธุรการกลุ่มห้วยอ้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
497 นางเพ็ญศรี เพื่อนฝูง ครู รร.บ้านสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
498 นางขวัญรัตน์ จดจำ ครู รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
499 นางสุนันท์ กินเร ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
500 นางจารุณี โสมานนท์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
501 นางสาวพรพิมล ขอนเคียน ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
502 นางสาวยุวธิดา โสภาหล้า โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
503 นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
504 นางสาวจุฬาลักษณ์ พนาพงศ์พิสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
505 นางสาวรุ่งทิวา มีของ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
506 นายเผด็จ ยินดีผล ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
507 นางสุภาพร ถิ่นสุข ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
508 นางราตรี กรรณิการ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
509 นายอเนก รัตนวิมลชัย ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
510 นางสาววิสุตรา กาบจันทร์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
511 นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
512 นางสาวปิยธิดา หล่ายน้ำไหล โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
513 นางกาญจนา สวนสอน ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
514 นางจันทรา จันทร์ศิริ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
515 นางสาวฉัตราพร กาศวิบูลย์ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
516 นางสาวรัตติกาล เข็มทอง โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
517 นางนิตะยา วงชัย ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
518 นางวราภรณ์ พิมพา ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
519 นางรัตติยา วงศ์มณี ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
520 นางขนิษฐา ไชยวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
521 นางสุวิมล ภาษิตวิไลธรรม ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
522 นางสาวธัญญานุช เพลิดเพลิน ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
523 นางสาวเจนจิรา มีมาก โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
524 นายดิเรก เรือนคำ โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
525 นางสาวกาญจนา อินอวยพร ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
526 นางสุมาลี ผสมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
527 นายกองแก้ว รัตนปัญญาพันธุ์ ผอ.ร.ร.บ้ายปวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
528 นางพีระพรรณ ใจกลม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
529 นายสำราญ กองโกย ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
530 นางนพพร แบ่งทิศ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
531 นายอนุศักดิ์ สุวรรณกาศ ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
532 นางปทุม รตะบุตร ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
533 นางกัลยา วรรณมณี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
534 นางอารีย์ กินาสม ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
535 นางนริศรา อ่องลออ ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
536 นางดวงฤทัย เหมืองจา ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
537 นางจรัญญา เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
538 นางสุวิมล ขัดแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
539 นายสินทร ภิญโญ ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
540 นางรัชนีกร รัชฎาวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
541 นางจีราวรรณ สุรัตนานุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
542 นางสาวจินตนา บุญภิโย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
543 นางศุจินันท์ เสนาธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
544 นางสาวเบญจมาศ ชัยวรรณคุปต์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
545 นางนิภา เครือพัฒนเวช ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
546 นางพิไลวรรณ แสนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
547 นางวริทธิ์นันท์ จันทร์สี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
548 นางนันทาวดี ถิ่นสุข ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
549 นางปราณี ก้อนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
550 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
551 นางราตรี กรรณิการ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
552 นางชเนตตี ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
553 นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนน้อม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
554 นางปรานอม พันธ์เลิศเมธี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
555 นางอมรา วิจฝัน ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
556 นางอัจฉริยาภรณ์ จงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
557 นางถนอม พริ้งเพลิด ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
558 นางบุพพัณห์ บัวบานแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
559 นางสุทิน ฝักฝ่าย ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
560 นางศิริพร สีเทา ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
561 นางนาถลดา พิกุลทอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
562 นางสิรินทร์ พรมลังกา ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
563 นางบุญเรือง หอมจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
564 นางปราณี วีระชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
565 นางศนิ กฤติยะโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
566 นางลาวัลย์ ฉลอม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
567 นางนงคราญ มานพกาวี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
568 นางอุษณีย์ อินทรชิต ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
569 นางแสงเดือน ศาสตรานุเคราะห์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
570 นางอัมพร คำมีศรี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
571 นางเพ็ญศรี เพื่อนฝูง ครู รร.บ้านสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
572 นางเอมอร คุณาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
573 นางสุรีพร จุมพิศ ธุรการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
574 นายคารม ผาคำ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
575 นางจุรีพร ภิญโญ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
576 นางเรณู ดอกเกี๋ยง ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
577 นางสาวกันตพัฒน์ วรรณสิทธิ์ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
578 นางสุภาพ เหล่างาม ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
579 นางรัฐติยา บุญญมัย ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
580 นางกรวิกา วงศ์มาก ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
581 นายสมเดช ชัยมงคลพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
582 นางกาญจนา เทียมแสน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
583 นางเยาวเรศ โสภารัตนากูล ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
584 นางสุพิมพา รักไทย ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
585 นางสุจินธรา เสนะสุนันทา ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
586 นางพัชรินทร์ กาบจันทร์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
587 นางลักษณคณา ก้านทอง ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
588 นางสาวหงสรถ สวัสดี ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
589 นางสาวจิราพร เขื่อนเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
590 นางสาวระเบียบ งามสะอาด ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
591 นางสาวราณี ดาวนันท์ ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
592 นางลดารัตน์ กันทะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
593 นางทานตะวัน ธรรมลังกา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
594 นางกัญญรัตน์ ชาวรัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
595 นางวนิดา คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
596 นางสุขใจ ฆ้องคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
597 นางสาวธนาภรณ์ เดชงัด ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
598 นางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
599 นางสุภารัตน์ แสนปัญญา ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
600 นางมาโรย จันทนู ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
601 นางสาวเขมิกา วังคะออม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
602 นางจันทร์สว่าง ไชยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
603 นางสมศรี ศิริพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
604 นางสาวศุภรัตน์ ปะทะดวง ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
605 นางคำสุก ศิริอุดมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
606 นายชวลิต กันทะเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
607 นางสาวมัลลิกา จะเปี้ย พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
608 นางกนกอร อายุยืน ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
609 นางสาวปรารถนา หางศร ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
610 นางสาวกรรณิการ์ หงษ์ห้า ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
611 นางสาวนิเกศน์ กันทะถี่ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
612 นางกนกกาญจน์ โนรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
613 นางสมเพียร ณ ลำปาง ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
614 นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุข ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
615 นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
616 นางสาวภัทรา พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
617 นางสุภัคดิ์ กาเรือน ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
618 นางสาวนิภาพร ร่มเย็น ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
619 นางสาวสายฝน โตยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
620 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว ธุรการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
621 นางสาวสิริรัตน์ จันทาคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
622 นางสาวนิรมล บุญดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
623 นางสาววันนิสา ป้อมูล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
624 นางสาววนิดา คำคุณ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
625 นางสาวพิชก์ชานันท์ ยอดตาคำ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
626 นางสาวสุพรรณิการ์ สุริยะ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
627 นางสาวอริสา กาศสกุล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
628 นางสาวกรรณิการ์ สินธุวงศ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
629 นายภูริทัต พิมพ์โพธิ์สะคาม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
630 นายมาโนช บุญคุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
631 นางวีรปริยา ภูมิพีระวิภพ ครูขำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
632 นางจารุวรรณ ถ้ำกลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
633 นางเสงี่ยม เรียงรอง ครูขำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
634 นางสุภัคดิ์ กาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
635 นายชัยนาท กันทาแก้ว ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
636 นางบุญจันทร์ เสาร์แดน ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
637 นางสาวมลชยา กาศอินตา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
638 นางมาลี ชุตินธรากร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
639 นางสุรีรัตน์ ธรรมสรากูร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
640 นางสาวสุพัตรา สมปาน ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
641 นางวิมลรัตน์ เทพอำนวย ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
642 นายภูวนาท สิงห์สถิตย์ ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
643 นางสาวจุฑามาศ ไข่ทา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
644 นางสาวผกามาศ ผัสดี ครู สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
645 นางสาวพจนีย์ สิงห์เสวก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
646 นายวัชรพันธ์ ตันยงค์ ครู สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
647 นางนภาภรณ์ สายไหม ครู โรงเรียนบ้านแดนชุมพล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
648 นายวรกานต์ อุดมพิทักษ์เดชา ครู สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
649 นางเพ็ญศรี เสนวิรัช ครู โรงเรียนวัดแม่ทะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
650 นางสาวกัลยาพร ได้ดี ครู สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
651 นางรุ่งทิพย์ ร่องพืช ครู โรงเรียนวัดห้วยหม้าย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
652 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา ถุงแก้ว ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
653 นางแสงเดือน อ่องสว่าง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
654 นางสาวชุติมนต์ บุญสูง ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
655 นางเกษร สวัยษร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
656 นางสาวนุจรินทร์ รินพนัสสัก ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
657 นางสุพัชรินทร์ วาสนาเจริญ ครู โรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
658 นางสาวกรรณิการ์ อุปนันไชย ครู สพป.แพร่ 1 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
659 นางสาวกัญญาพร วิภาสกุลเด่น ครู โรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
660 นางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
661 นางนารี คำราพิศ ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
662 นางจุฑารัตน์ โลกคำลือ ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
663 นางพรศรี จิตรวิจารณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
664 นางสาวกานต์พิชชา ช่างน้อย สพป แพร่ 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
665 นางสาวอรพิณ เข็มเจริญ ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
666 นางสาวขวัญดาว ปลาเงิน ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
667 นางสาวพิมพา วงศ์หาญ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
668 นางสาวพัชราภรร์ ทองแสน ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
669 นางภัสสร อิกาแสน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวังช้าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
670 นางศิริพร ยอดจันทร์ โรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
671 นางสาวอัมรินทร์ อินทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
672 นายจิรพะงศ์ อ่อนเป็ง ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
673 นางพัชยา วงค์ณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
674 นางสาวเมษา อินต๊ะอินทร์ ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
675 นางสาวปุญญิศา ปิยะโกศล โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
676 นางสาวลัดดาวัลย์ ประทีปะจิตติ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
677 นางสาวจิตรโสภิน คิ้ววิจิตร ครู สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
678 นางจุไร แก่นเรณู ครู โรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
679 นางสาวสุวิมล ขันทะบุตร ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
680 นางสุพรรณ ศรีวิราช ครู โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
681 นายวีระชาติ โมทารัตน์ ครู สพปงแพร่ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
682 นางรุจิกาญจน์ ฐิติภัทรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
683 นางสาวพรทิพย์ แสนท้าว ครู โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
684 นางสาววราภรณ์ วรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
685 นางสมพิศ พนมมิตร ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
686 นางสาวบงกช สุถาวร ครู โรงเรียนวัดน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
687 นางยุพิน กรุณา ครู โรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
688 นางเตือนใจ ปัญญาใจ ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
689 นายสมศักดิ์ โสภารัตน์ ครุ โรงเรียนบ้านหัวเมือง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
690 นายภาคิน ทิพย์ถา ครู สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
691 นายคมกริช วงค์นาม ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
692 นางยุพารัตน์ พรหมสวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
693 นางสาวสุสิริ ตาคำ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
694 นางสาวสุรภัส สวนดอก ครู โรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
695 นางปวีณา ขุมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
696 นายวิวัฒน์ ร่องระกำ ครู โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
697 นางสาวจินต์จุฑา เรือนคำ ครู สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
698 นายทวีศักดิ์ ขอบสะอาด ครู โรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
699 นางวาสนา ถุงเงิน ครู โรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
700 นางนงคราญ จิตเพียร ครู โรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
701 นางสาวนิเทศก์ กันทะถี่ ครู สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
702 นางดวงเนตร อินทจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
703 นางกุญชรี พรหมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
704 นางรจนา ชมภู ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
705 นางสาวมีนวิกา อุดมพิทักษ์เดชา ครู สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
706 นางวรัชดา เกยงค์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
707 นางสาวนวรัตน์ อินถา ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
708 นายภาสกร จิตพยัค ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
709 นางสาวประภาพร อาจศิริ ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
710 นางฉันทนา โลกคำลือ ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
711 นางสาวรพีพรรณ ชมเชย ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
712 นางศิริวรรณ นุ่มนวล ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
713 นางอิสรีย์ เพชรหมื่นไว ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
714 นางอุษาสินีย์ กันทะวงค์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
715 นางฐิติพร ฉลวย ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
716 นางเยาวเรศ วันอิน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
717 นายปภาวิน อินติ๊บ ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
718 นางทิมทอง ปานหมอก ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
719 นางพรพิมล สีแดด ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
720 นางสาวพัชรีพรรณ ใจเหิน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
721 นายธีระพงศ์ ลัดดา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
722 นางวิไลภรณ์ ผลฟักแฟง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
723 นายพัฒนพงษ์ สุทธวงศ์ ครู สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
724 นางสาววาสนา ทานะมัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
725 นางสาวช่อผกา ผาทอง ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
726 นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลังกา ครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านต้นหนุน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
727 นางจริยา มะโนรส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
728 นางสาวสัจจา ใจกุม ครู โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
729 นางสมพันธ์ ยิ่งนิยม ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
730 นางสาวพรพิมล งานขยัน ครูโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
731 นางสาวสุกฤตา ธรรมลังกา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
732 นางกาญจนา เสาร์แดน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
733 นางสาวดวงมณี ก๊กไม้ ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
734 นางเรืองนภา ตันประยูร ครู โรงเรียนบ้านห้วยหม้าย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
735 นางสาวธิดา คำเกรียว ครู โรงเรียนวัดห้วยหม้าย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
736 นายสงวน จันทอน ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
737 นางสาวรุ่งนภา อุดแบน ครู สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
738 นางวรุณพันธ์ ดาวดาษ ครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
739 นางสุภกานนท์ คงทน ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
740 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ครู สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
741 นางสังวาลย์ สมบัตินันทนา ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
742 นายเสน่ห์ แปงใจ ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
743 นายทองคำ ขอนดอก ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาฯ) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
744 นายพุฒิ สังข์เกิดสุข ครู สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
745 นางสาวนิตยา จิตพยัค ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
746 นางสาวอารีรัตน์ อุดคำมี ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
747 นางสาวกุลญรัศมิ์ ชีพจิรคง ครูพี่เลี้ยง สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
748 นางสาวเรวดี สุทธนะ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
749 นางวิไลวรรณ มงคลชัย ครู โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
750 นางรัชรินดา พรหมวัชรานนท์ ครู โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
751 นายถวิล โสภารัตน์ ผอ. โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
752 นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
753 นางสาวชนารัตน์ โชติชื่น ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
754 นางสาวพินทุอร มนกลม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
755 นางสาวสุพีวรรณ วงค์เจริญ ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
756 นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงศ์ ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
757 นางสาววลัยพร ไชยวงศ์ ธุรการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
758 นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
759 นางกาญจนา สวนสอน ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
760 นางจันทรา จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
761 นางสาวฉัตราพร กาศวิบูลย์ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
762 นางนิตะยา วงชัย ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
763 นางวราภรณ์ พิมพา ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
764 นายคารม ผาคำ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
765 นางจุรีพร ภิญโญ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
766 นางสาวเรณู ดอกเกี๋ยง ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
767 นางสาวกันตพัฒน์ วรรณสิทธิ์ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
768 นางสุภาพร เหล่างาม ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
769 นางรัฐติยา ปุญญมัย ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
770 นางกรวิกา วงศ์มาก ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
771 นายสมเดช ชัยมงคลพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
772 นางกาญจนา เทียมแสน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
773 นางสาวกุลรภัส คำยวง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
774 นางสาวนภาพร จารเมือง ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
775 นางสาวฐณพร อุทัย ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
776 นางศศิวรรณ แสงทวี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
777 นางสาวกรัณฑรัตน์ วงศ์สามสี ครู โรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
778 นางสาวปิยรัตน์ น้ำสา ครู โรงเรียนนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
779 นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
780 นางสุจิน ฟุ่มเฟือย ครู โรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
781 นางสาวหทัยรัตน์ ปัญญาใจ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
782 นางสาวอรลักษณา ทิพย์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
783 นางสาวจีราภรณ์ ทิพย์วิไชย ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
784 นายบุญรัตน์ จำรัสคำ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
785 นายสุชาติ นันตาแสง ครู โรงเรียนบ้านแม่พร้าว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
786 นายชาติชาย อินตานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
787 นางสุวิมล ใจใส่ ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
788 นางวิวาวรรณ พงค์เจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
789 นางสาวจริญญา หมดมลทิน ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
790 นางกนกกาญจน์ โนรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
791 นางสมเพียร ณ ลำปาง ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
792 นางสมพิศ ประยูรศรี ครู ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
793 นางอารีรัตน์ ปะละใจ ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
794 นางพิมลพรรณ เชียงทา ครู โรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
795 นายอรรถพงศ์ ใจดี ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
796 นางเรียมน้อย กาศเกษม รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
797 นายธนะ ชมภู ครู รร.วัดห้วยหม้าย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
798 นางสาวธิดารัตน์ คำแป้น ธุรการ รร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
799 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
800 นางนพภัสสร ปานหมอก ครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
801 นางพรทิพย์ นาแหลม ครูโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
802 นางสาวสุภกานต์ เขื่อนเก้า ครูโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
803 นางทัศนีย์ สุปินนะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
804 นางเกศรินทร์ ศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
805 นางอรทัย นันทสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
806 นางพรนภา อะทะเสน ครูโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
807 นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์โพธิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
808 นางจุราภรณ์ วงศ์ฉายา ครูโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
809 ่นางศุภลักษณ์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
810 นางบุญอิ่ม ศรีวันทนาสกุล ครูโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
811 นางสาวปริญญา สายซอ ครูโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
812 นางกิตตินันท์ เขื่อนเก้า ครูโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
813 นางสาวปิยะวรรณ ฝายถิ่น ครูโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
814 นางยุพิน อภัยกาวี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
815 นางนงเยาว์ เสนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
816 นางอมรศรี นามลี ครูโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
817 นางธิดารัตน์ เนื่องพืช ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
818 นางสาวรวิภา ถิ่นสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
819 นางสมทรง พงศ์อนุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
820 นางบรรจง สีจะต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
821 นางนันทวัน พอใจ ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
822 นางนฤมล อินต๊ะจัง ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
823 นางสาลี่ ดวงใน ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
824 นางอรุณี เกตุวรภัทรา ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
825 นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
826 นางทิพวรรณ เกี๋ยงคำ ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
827 นายบรรจง เวียงยา ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
828 นางสุพิน ธรสัตย์เมธี ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลา (น้ำเลาวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
829 นางกุลธิดา อยู่ทิม ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
830 นางพนมไพร ทองคุ้ม ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
831 นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธ์เลิศเมธี ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
832 นางฉวีวรรณ บุญเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
833 นางชุลีพร ทิพยกิต ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
834 นางสาวปิยรัตน์ อินนะ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
835 นายชุติเดช เดชาธนาโยธิน ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
836 นายจำรัส จันภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
837 นางอัจฉราภรณ์ จันภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
838 นางนงคราญ วรแสน ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
839 นางสาววนิดา เสียงหวาน ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
840 นางจิระประภา จงรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
841 นางสาวปิยพิศ ลือจันดา ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
842 นางรานีย์ วันร้อง ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
843 นางสินีนาต วงษ์จักร ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
844 นางทิพวรรณ สอนอุ่น ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
845 นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์ ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
846 นายทักษิณ ภิรมนัด ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
847 นายทักษิณ เวียงยา ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
848 นางอรุณี พันธ์กสิกรรม ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
849 นางเพ็ญนภา ท้าวพันวงค์ ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
850 นายเชาว์ ถิ่นสืบ ครู โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
851 นางสาวนารี เวียงยา ครู โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
852 นางสาวพรทิพย์ แสนท้าว ครู โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
853 นายยอดยิ่ง ฬาทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
854 นายฉลอง จันพล ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
855 นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระ ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
856 นายวิทยา สันใจ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์สงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
857 นางมณีวรรณ พรมปาน ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ ๑๓) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
858 นางสะอาดจิต ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ ๑๓) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
859 นางภาวิณี กาศสกุล ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ ๑๓) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
860 นางสาวทาริกา เครือวัลย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
861 นางสาวณัฎฐนันท์ อินต๊ะอิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
862 นางรุจิกาญจน์ ฐิตะภัทรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
863 นางกลอยใจ หงษ์ร่อน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
864 นางสาวมยุรเกด คำถา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
865 นางสาวศิริรัตน์ จันทาคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
866 นางแสงจันทร์ หลงเวช ครู ร.ร.บ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
867 นางสาวอภิรดี ธีระวงศนันท์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
868 นางสีดา ชุ่มเชื้อ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
869 นางสาวรุ่งนภา พะย๋า ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
870 นางเอมอร เสาร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
871 นางกนกวรรณ สยนานนท์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
872 นางสาวศรัญญา ปีอาทิตย์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
873 นางระเบียบ อุตศรี ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
874 นางรัชรีกร เสาวภา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
875 นางสาวจารุมาศ ฟุ่มเฟือย ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
876 นางสาวพนาทิพย์ กันทะลั่น ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
877 นางจรัสศรี คชปัญญา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
878 นางประทุม เสาะใส เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป. แพร่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
879 นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
880 นายอัศวิน งามดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
881 นางธนกร มากมี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
882 นางพนารัตน์ นะสอน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
883 นางสาวสุธาสินี เนื่องพืช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
884 นางสาวธีญพร ถิ่นจอม พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
885 นางรัตนาพร ไชยมงคล พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
886 นางธิพย์สุดา ทองอินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
887 นางชวนพิศ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
888 นางจงจินต์ ภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
889 นายบุษยา สุขวุฒิไชย ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
890 นางจำเนียร รัตนศรี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
891 นายอำนาจ ปัญญาไว ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
892 นางปาริชาติ ตาคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
893 นางสุภัทรา ศรีระวัตร ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
894 นายสันติราษฎร์ สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
895 นายนฤทธิ์ เดชาธนาโยธิน ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
896 นายทนงรัตน์ นันทสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
897 นางสาวประภาพร มะละสาร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
898 นางธนาภรณ์ ครองสุข ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
899 นางสาวศิรินันท์ ปิ่นแก้ว ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
900 นางทับทิม ศรีจันทรากูล แม่บ้าน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
901 นางสาวณิชา มาลยเวช ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
902 นางพรพันธุ์ จันทสาร ครู โรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
903 นางจินตนา ธรรมไชยางกูร ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
904 นายสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาแหลม (กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
905 นายอุดมศักดิ์ อินต๊ะปัญญา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
906 นายธีระพล ดุเหว่า ครูโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
907 นายธีระวุธ บุญทรง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
908 นายวัชชิระ เกิดโต พนักงานบริการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
909 นางสมคิด ดวงตาคำ ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
910 นายสุทิน สุขภัทรสิริ ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
911 นายจิระศักดิ์ สารพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
912 นางลำดวน สาสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านกาซ้อง-ปทุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
913 นางพิมพ์ชนก สิงห์ซอม ครูโรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
914 นางอุษณีย์ ศรีคุณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
915 นางภัทรฤดี ดาวดึงส์ ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
916 นางกุลวิมล อินทนา ครู โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
917 นายวสันต์ ยาพรม ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
918 นางลาวัณย์ วงค์ชัยพานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านใน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
919 นายมานิตย์ พริบไหว ครูโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
920 นางสาวรุ่งนภา อ๊อดเอก ครูโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
921 นางสาคร วุฒิรักรังสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
922 นายเศรษฐกร วิริยะพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
923 นางพิสมัย คนชม ครูโรงเรียนบ้านดอนดี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
924 นายพรพิพัฒน์ หมื่นตัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
925 นางนิภาพร บุญสูง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
926 นายปิยะกร ทุมวงษ์ ผอ.โรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
927 นายไพศาล สุวรรณเกษม ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
928 นายสงกราต์ พุ่มพวง ผอ.โรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
929 นายภานุพงศ์ กาศทิพย์ รอง ผอ.โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
930 นางรุ่งนภา เวียงวี ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
931 นางสาวมนัสนันท์ บุญรัตนภมร ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
932 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ดอนดง ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
933 นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
934 นางสุกัญญา สุวรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
935 นางเฉลียว บุญเกตุ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
936 นางแสงนวล สังหาร ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
937 นางสุพรรษา ยาสมุด ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
938 นางสุจิตรา ก่อกอง ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
939 นางอุทัยวรรณ บุญมาตร ครูโรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
940 นายวราห์ ธมิกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
941 นางสาวลำจวน บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
942 นายประเสริฐ กาศเกษม ครูโรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
943 นางสุนทรี สัญญา ครูโรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
944 นายสุรชัย มหาวรรณ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
945 นางสาวธิดาวรรณ นิพันธกุศล ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
946 นางสาวพรวิมล เสาะใส ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
947 นายชูชัย ปาคา ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
948 นางสาวนุจรี ประพรง ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
949 นางเสาวภา พรมทอง ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
950 นางอัมพร ฉันทา ครูโรงเรียนบ้านนาแหลม (กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
951 นางอำนวย สุวรรณสารารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
952 นางละมัย ไชยวุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
953 นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
954 นายศุภกฤษณ์ กวางสบาย ครู โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
955 นายอนุสรณ์ ปวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
956 นางณัฐิกานต์ หงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
957 นางวนิดา บัญญัติโลก ครูโรงเรียนบ้านกาซ้อง-ปทุม คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
958 นางศิริวรรณ ธนานุศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
959 นางดารินทร์ ซื่อตรง ครูโรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
960 นางธัญญลักษณ์ มั่นเหมาะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
961 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศน์ สพป.แพร่ เขต1 คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
962 นายสุนทร พลพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
963 นายธนากร อำไพจิตร ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
964 นายเอกชัย ตันแข็ง ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
965 นายวรยุทธ ตุ้ยดา ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
966 นางสาวดวงฤทัย โพธิกุล ครูโรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
967 นางชลพิณฑ์ พัฒนสารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
968 นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
969 นายวิเชียร เกิดโต ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
970 นายสุธี พาทีทิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
971 นางสาวพิมลพรรณ ม้ายอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
972 นางสาวชิษณุชา แก้วมา ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
973 นางสาวมณีมัญชุ์ ง้าวแหลม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
974 นางสาวสรัลนุช บ่อคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
975 นางสาวเนตรดาว ปัญญาไวย ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
976 นางสาวมาธวี กันทะสอน ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
977 นางอนุสรา อินทเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
978 นายวรกาญ วันราชัย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
979 นางสาวศิริพร เมืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านปากจอกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน  
980 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
981 นายชยพล นักระนาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
982 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
983 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
984 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
985 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
986 นายสานิตย์ โลหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
987 นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
988 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
989 นายวิสุทธิ์ พิทยากิต ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
990 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
991 นายศราวุธ ปุญญมัย ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
992 นางมณีพร หนิ้วบุรุษ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
993 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
994 นายชาติชาย กันกา รองฯ ผอ.สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
995 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
996 นางปณิดา เสนนันตา นิติกร สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
997 นางสาวกุลธิดา กาศสกุล ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
998 นางสาวประกายดาว ยอดไธสงค์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
999 นางกัญญนัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1000 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1001 นายสุระชัย รัตนากรไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1002 นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1003 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1004 นางสาวกุลธิดา กาศสกุล ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1005 นางสาวประกายดาว ยอดไธสงค์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1006 นายศราวุธ ปุญญมัย ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1007 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1008 นางมณีพร หนิ้วบุรุษ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1009 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1010 นางกัญญนัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1011 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1012 นางปณิดา เสนนันตา นิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1013 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1014 นางศรีวรรณ รอดนิล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1015 นางสาวบุศยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1016 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1017 นางจารุอำภา วงศ์มณี ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1018 นางพันทิภา ธนะขว้าง ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1019 นางปริศนา เทพปิตุพงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1020 นางนพพรรณ พื้นดี ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1021 นายสุรชัย พื้นดี ผอ.รร.บ้านน้ำแรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1022 นายสมบัติ จันทร์ศรี ผอ.รร.บ้านห้วยลากปืน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1023 นางสุรีพร บัณฑุสุวิมล ผอ.รร.บ้านดงสุระ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1024 นายประยุทธ กาศวิลาศ ผอ.รร.บ้านเด่นชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1025 นางสาววิไล สำเนียง ผอ.รร.บ้านแม่ยุ้น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1026 นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง ผอ.รร.บ้านแม่พวก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1027 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1028 นางสาวกุลวดี ปัญญาไวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1029 นายอัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1030 นายประหยัด ดอกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1031 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1032 นางสาวประกายดาว ปี่กลอง ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1033 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1034 นายอดิเทพ พันธุ์นิติพงศ์ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1035 นายอนุชา แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1036 นางสาวเนตรนริทร์ สติ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1037 นางสาวปานัสดา ดีดพิณ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1038 นายอานนท์ ต้าวพรม ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1039 นางสาวประกายดาว ปี่กลอง ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1040 นางสาวพวงทอง ดอนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1041 นางสาววาริน ขันคำ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1042 นางศิริพร ศรีธิ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1043 นางสาวทัศนีย์ เกิดแล้ว ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1044 นางจุุฬาลักษณ์ ดอนดง ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1045 นางสุนิสา คะชาสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1046 นางมยุรีย์ อัฐวงศ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1047 นางรำเพียร ขันแก้ว ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1048 นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1049 นางรพีพรรณ ขานผัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1050 นางถนอม ม้าอุตส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1051 นางสมคิด วิหก ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1052 นางสาวณัทกาญจน์ ธนารัศบุณยาพร ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1053 นางนพรัตน์ อภัยกาวี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1054 นางนงคราญ พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1055 นางสรวงสุดา เสนากูล เจ้าพนักงานธรุการ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1056 นายธีรพงษ์ มณีกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1057 นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1058 นางสาวสุภมาส เรือนไชย ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1059 นางสาวประกายดาว ปี่กลอง ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1060 นางสาววาริน ขันคำ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1061 นางศิริพร ศรีธิ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1062 นางสาวทัศนีย์ เกิดแล้ว ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1063 นายอดิเทพ พันธุ์นิติพงศ์ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1064 นางจุฬาลักษณ์ ดอนดง ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1065 นางสาวเนตรนรินทร์ สติ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1066 นางสุนิสา คะชาสินธุ์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1067 นางสาวปานัสดา ดีดพิณ ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1068 นายอานนท์ ต้าวพรม ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1069 นางสาวพวงทอง ดอนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1070 นายประหยัด ดอกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1071 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1072 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1073 นายดนัย อินโองการ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1074 นางจารุอำภา วงศ์มณี ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1075 นางพันทิภา ธนะขว้าง ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1076 นางปริศนา เทพปิตุพงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1077 นางนพพรรณ พื้นดี ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1078 นางกมลนิตย์ ถมปลิก ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1079 นางสมพิศ แสนศิริภัทรพงศ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1080 นางโสภา หาญจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1081 นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธิน ครู รร.บ้านหัวเมือง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1082 นางอารีย์ ใจนนถีย์ ครู รร.บ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1083 นางอรพรรณ ปราบสงบ ครู รร.วัดร่องเย็น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1084 สุธี พาทีทิน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
1085 นายพิทักษ์ กาวีวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1086 นางวนิดา สัตยานรานันทน์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1087 นายศราวุธ กาชาติ ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1088 นางสาวนริศรา สุกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1089 นายวราห์ ธมิกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1090 นางสาวสุรีย์รัตน์ เทพสืบ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1091 นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1092 นางสาวจุฑาทิพย์ นาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1093 นายจิรายุศ ประกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1094 นางสาวฐิติภัทรา เหล่ากาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1095 น.ส.จารุวรรณ ธะวิชัย ครู โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1096 นางสาวณิชานันท์ ครั่งสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกลุ่มนาพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1097 นางสรวงสุดา เสนากูล เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1098 นางสาวชไมพร ก้อนอาทร เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนนาพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1099 นางวัชรี ปาสาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1100 นางสาวแคทลียา วัฒนสัจจานุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนนาพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1101 นางสาวศรัญญาภรณ์ อ่อนละมุน ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1102 นางสาวชุติกาญจน์ ชุ่มดวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1103 นางสาวจงกลนี งามทรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1104 นางสาวนัฐทิชา คำนวน เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1105 นายรุ่งโรจน์ ประไพศรี ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1106 นายณัฐภูมิ ฉาใจ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1107 นางสาวสุภาวดี พิมสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1108 นางนันท์นภัส พรินทรากูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1109 นายเชาวลิต กลไกร ครู ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1110 นางสาวขวัญดาว ปลาเงิน ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1111 นางสาวอโณทัย ชัยลอม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1112 นางสาวจุฑารัตน์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1113 นางสาวศศิวิมล บุญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วัดห้วยหม้าย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1114 นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1115 นางสาวลัดดาวัลย์ วันสนุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1116 นางสาวอุไรวรรณ ปวงขจร ธุรการกลุ่มเด่นชัยพนา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1117 นายณัฐพงศ์ เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1118 นางสาวศรัญญาภรณ์ อ่อนละมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1119 นางสาวกนกกาญจน์ ประทอง ครู ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1120 นางสาวสาลิณี สั่งสอน ธุรการกลุ่มเด่นชัยพนา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1121 นางสุภัคดิ์ กาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1122 นางสาวปัทมาวรรณ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่พุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1123 นางสาวพุทธวรรณ เสนาป่า ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1124 นางโนรี กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแดนชุมพล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1125 นายธีรศักดิ์ พรมอ้าย ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1126 นางสาวอัมพิกา ณ อิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่พุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1127 นางสาวอนุชิดา แสนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่พุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1128 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว โรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1129 นางสาวศุภรดา จักรพรรดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1130 นางญาณิชศา ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1131 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1132 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ขมวก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1133 นางสาวมัชฉิมา เนื่องพืช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1134 นายเอกรินทร์ ชัยวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1135 นางรุ่งนภา พิมพ์เดช นักจัดการงานทั่วไป สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1136 นางสาวฐิติพร คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1137 นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1138 นางสาวกุลธิดา วงศ์สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1139 นางสาวแพรวนภา ชัยนนถี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1140 นางสาวสายพิน รักพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1141 นายศุุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1142 นายเจษฎา พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1143 นางสาวศิมาพร คำวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1144 นางอรอนงค์ มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1145 นางสาวสายลดา ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1146 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1147 นางหฤทัยกาญจน์ ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1148 นางสาวจิตฤทัย กันจะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1149 นายธีรวีร์ วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษรังสฤษฎ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1150 นางสาวนิภาพร ร่มเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1151 นางสรัลรัตน์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1152 นางสาวอนิญชกาญจน์ อักษรแปลง โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1153 นางสาวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1154 นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1155 นางสาวจารุนันท์ สุคันธมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1156 นายจตุพร แดนเหมือง ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1157 นายธีรพงษ์ มณีกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1158 นายณัฐพงศ์ เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1159 นางสาวบุหงา อุปนันชัย ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1160 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1161 นางสาวฉัตรชนันทร์ ท่วงที เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1162 นางนิธิชา ไชยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1163 นางสาววารุณี ลาภใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1164 นางศิริพร จันต๊ะใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1165 ว่าที่ ร.ต. ธวัช เวียงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1166 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1167 นายณัฐกานต์ นันต๊ะแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1168 นางสาวศิมาพร คำวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1169 นางสาวศิมาพร คำวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1170 นางกรรวี ข้ามสี่ ธุรการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1171 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1172 นางสาวศุภรดา จักรพรรดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1173 นางสาวสุภาวดี พิมสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1174 นางสาวสายพิน รักพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1175 ว่าที่ ร.ต.ธวัช เวียงศรี โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1176 นางศิริพร จันต๊ะใจ โรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1177 นางสาวฉัตรชนันท์ ท่วงที โรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1178 นางนิธิชา ไชยมงคล โรงเรียนบ้านนาจักร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1179 นางสาววารุณี ลาภใหญ่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1180 ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา คงมั่น ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1181 นายวิสุทธิ์ พิทยากิต ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1182 นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1183 นางสาวชุมพร ลือราช ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1184 น.ส.จารุวรรณ ธะวิชัย ครู โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1185 ศรัญญาภรณ์ อ่อนละมูล ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1186 นายเชาวลิต กลไกร ครู ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1187 นายณัฐพงศ์ เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1188 นายไพศาล ชนะกุล ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1189 นางรพีพรรณ ขานผัด ครูธุรการโรงเรียนดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1190 นางศิริพร จันต๊ะใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1191 นางสาวนัฐทิชา คำนวน เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มวังชิ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1192 นางสาวดารากร ยศวงศ์ ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1193 นางสาวฐิติภัทรา เหล่ากาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1194 นางสาวกนกกาญจน์ ประทอง ครู ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1195 นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง ผอ.ร.ร.บ้านแม่พวก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1196 นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1197 นางรุ่งนภา พิมพ์เดช นักจัดการงานทั่วไป สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1198 นางสาวฉัตรชนันทร์ ท่วงที เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1199 นายณัฐภูมิ ฉาใจ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1200 นางสาววารุณี ลาภใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1201 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1202 นางนิธิชา ไชยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1203 นางสาวปัทมาวรรณ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนแม่พุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1204 นายจิรายุศ ประกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1205 นางสาวกนกอร วัฒนมติพจน์ ธุรการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1206 นางสาวอัมพิกา ณ อิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนแม่พุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1207 นางวัชรี ปาสาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1208 นางสาวจริยา ศรีอินทร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1209 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1210 นางสาวณิชานันท์ ครั่งสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1211 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1212 นายดีลาภ ปราบสงบ ครู โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฏร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1213 นางวนิดา สัตยานรานันทน์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1214 นางสาวชไมพร ก้อนอาทร เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนนาพูน/วังชิ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1215 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1216 นายพิทักษ์ กาวีวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1217 นางสาวสุรีย์รัตน์ เทพสืบ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1218 นางสาวชุมพร ลือราช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1219 นางสาวแคทลียา วัฒนสัจจานุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนนาพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1220 นางกนกอร อายุยืน โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1221 นายจิรายุศ ประกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1222 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มเวียงด้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1223 นายเอกรินทร์ ชัยวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มเวียงด้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1224 นายณัฐภูมิ ฉาใจ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1225 นางสาวอโณทัย ชัยลอม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มวังชิ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1226 นางสาวกุลวดี ปัญญาไวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1227 นางสาวอนุชิดา แสนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนแม่พุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1228 นางสาวนิภาพร ร่มเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1229 นางสาวชุติกาญจน์ ชุ่มดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1230 นางปรียาภรณ์ วังคะออม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงหัวหาด คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1231 นางวัชรี กาศสนุก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโชคเกษม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1232 นางสาวณัฐกฤตา นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังหงส์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1233 นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1234 นางบุณณ์ญาณ์ ขำนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1235 นางทิวานันท์ กาศเจริญ ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1236 นายธนกร ทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1237 นายธีรศักดิ์ พรมอ้าย ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1238 นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1239 นางเกษราภรณ์ เมฆแสน ครูโรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1240 นางสายหยุด สุขโข ครูโรงเรียนบ้านกาซ้อง-ปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1241 นางกาญจนา คงต่อ ครูโรงเรียนบ้านกาซ้อง-ปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1242 นางสรวงสุดา เสนากูล เจ้าพนักงานธรุการ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1243 นายธีรพงศ์ มณีกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1244 นายพิทักษ์ กาวีวน ผอ.โรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1245 นางวนิดา สัตยานรานันทน์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1246 นายศราวุธ กาชาติ ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1247 นางสาวนริศรา สุกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1248 นายวราห์ ธมิกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1249 นางสาวสุรีย์รัตน์ เทพสืบ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1250 นายจิรายุศ ประกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1251 นางสาวฐิติภัทรา เหล่ากาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1252 นางวัชรี ปาสาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1253 นายณัฐภูมิ ฉาใจ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1254 นายอัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1255 นายภูวิศ ธนาชีวาพร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1256 นางสาวบวรสวรรค์ มุ้งทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1257 นางสาวสุรภัส สวนดอก ครู รร.บ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1258 นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์ ครู รร.บ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1259 นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุล ครู รร.บ้านลู คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1260 นายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1261 นางสาวจุฑาทิพย์ นาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1262 นางสาวพรดนัย ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1263 นายอัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1264 นายปริวัฒน์ มีเดช ครูโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล  
1265 นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1266 นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1267 นายธีรพงศ์ มณีกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโ้รงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1268 นางรพีพรรณ ขานผัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1269 นางรุ่งนภา พิมพ์เดช นักจัดการงานทั่วไป สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1270 นายณัฐพงษ์ เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนมูล คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1271 นางพัชรินทร์ กันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ประธานกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1272 นางสาวจารุวรรณ ธะวิชัย ครูโรงเรียนดอนแก้ว รองประธานกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1273 นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1274 นางสาวชุติกาญจน์ ชุ่มดวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านค่างาม รองประธานกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1275 นางสรวงสุดา เสนากูล เจ้าพนักงานธรุการ สพป.แพร่ เขต 2 กรรมการและเลขานุการกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1276 นายเชาวลิต กลไกร ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ กรรมการและเลขานุการกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1277 นายธีรศักดิ์ พรมอ้าย ครูโรงเรียนเทพนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1278 นางสาวกนกกาญจน์ ประทอง ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายสรุปผล และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
1279 นายดนัย อินโองการ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
1280 นางรุ่งนภา เวียงวี ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
1281 นางสุมาลี ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
1282 นางวัฒนี ขอนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
1283 นางสาวอุไร ชุ่มดวง ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
1284 นายปิยะกร ทุมวงษ์ ผอ.โรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  
1285 นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  
1286 นางสุกัญญา สุวรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  
1287 นางเฉลียว บุญเกตุ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  
1288 นายชยพล นักระนาด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
1289 นางแสงนวล สังหาร ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
1290 นางสุพรรษา ยาสมุด ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
1291 นางสุจิตรา ก่อกอง ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
1292 นายสงกรานต์ พุ่มพวง ผอ.โรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
1293 นางอุทัยวรรณ บุญมาตร ครูโรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
1294 นายพินิจ กองศิล ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
1295 นางสาวลำจวน บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
1296 นายภานุพงศ์ กาศทิพย์ รอง ผอ.โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  
1297 นายประเสริฐ กาศเกษม ครูโรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  
1298 นางสุนทรี สัญญา ครูโรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  
1299 นายสุรชัย มหาวรรณ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  
1300 นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1301 นางกัลยา คนเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1302 นางภัทรมน ยศบุตร ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1303 นางอังศุมาศ กุลดิลก ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1304 นางพนัชกร ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1305 นางสาวอารยา ปัญจะสี ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1306 นางดวงเดือน เนื้ออ่อน ครูโรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1307 นางปรานี เทียมศักดิ์ ครูโรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1308 นางกุศล จันทร์ตา ครูโรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1309 นายจรัญ อนันต์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1310 นางสาวแสงจันทร์ สุขเงิน ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1311 นางปิยะมาลย์ คำก้อน ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1312 นางวิไลวรรณ เสนาธรรม ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1313 นางนุชนาฎ สีหะอำไพ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1314 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1315 นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1316 นายอัศวิน งามดี ครู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1317 นางธนกร มากมี ครูผู้สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1318 นางพนารัตน์ นะสอน ครูผู้สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1319 นางสาวสุธาสินี เนื่องพืช ครูผู้สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1320 นางสาวธัญพร ถิ่นจอม พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1321 นางรัตนาพร ไชยมงคล พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1322 นางทิพย์สุดา ทองอินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรับรายงานตัว  
1323 - ผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายปฏิคม  
1324 นายสมบูรณ์ บุญมาตร ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายปฏิคม  
1325 นางสังวาล สอนธรรม ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายปฏิคม  
1326 นางวิไลวรรณ เหล่ากาวี ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายปฏิคม  
1327 นางพิศมัย ปานเทศ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายปฏิคม  
1328 นางวัชรี ปาสาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายปฏิคม  
1329 - ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายปฏิคม  
1330 - นักการ/ภารโรงทุกโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายปฏิคม  
1331 นายภานุพงศ์ กาศทิพย์ รอง ผอ.โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายปฏิคม  
1332 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1333 นายชยพล นักระนาด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1334 นายดนัย อินโองการ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1335 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1336 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน  
1337 นายกิตติศักดิ์ แสนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1338 นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1339 นายถวิล โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1340 นายนิคม จุมปาแฝด ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1341 นายสุวัฒน์ชัย ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดิน (วังดินราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1342 นางอัญชลี ปะละใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1343 นางนิลลาวัลย์ เรืองรองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1344 นายรัชประเสริญ เปล่งแสง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1345 นายชวกร แผ่นคำ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1346 นายนพพร สุขทรัพย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1347 นางสาวนัยนา จันทร์หอม ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1348 นางสาวรพีพร เสาร์แดน ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1349 นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1350 นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1351 นางพรรณี เปี่ยมญาติ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1352 นางสาวนฤมล เสนาธรรม ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1353 นายปฐมพงษ์ หงษ์ทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1354 นางวิไลวรรณ ร่องพืช ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1355 นายสุวิทย์ สิทธิกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1356 นายชลอ มะโนเมือง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1357 นายอดิศร วงศ์ฉายา ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1358 นายสถาพร ธรรมโม ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1359 นายไกรวุฒิ ยอดหาญ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1360 นางรัชติกรณ์ คำมีสว่าง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1361 นางสาววิไลภรณ์ สกุลอ๊อด ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1362 นางสาวอรไทย ไข่คำ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1363 นางสาวอัญชลี ใจหลัก ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1364 นางสาวสุภารัตน์ อุดคำเที่ยง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1365 นายนพคุณ เครือไทย ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1366 นายสุริยะ ปฏิแพทย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1367 นายธนากร หอมรส ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1368 นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1369 นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1370 นายอานนท์ บุญแปลง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1371 นายมลคล ใจสม ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1372 นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1373 นายวิลยู มั่นระวัง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1374 นายกฤตพล สุดบอนิจ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1375 นายอรัญ ตาเขียว ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1376 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1377 นายปรเมศร์ บุญเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1378 นางสาวปวเรศ เสนาธรรม ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1379 นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
1380 นายอภิชาติ ดิษเทศ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1381 Ms. Santa Glara G. Mismien ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1382 นางสาวเนตรดาว ปัญญาไวย ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1383 Mrs. Erolyn Galicia Galut ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1384 นางสาวพิมลพรรณ ม้ายอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1385 Ms, Arlyn A. Martinez ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1386 นางสาวสรัลนุช บ่อคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1387 นางสาวมณีมัญช์ ง้าวแหลม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1388 นางสาวมาธวี กันทะสอน ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1389 นางธนัญญา สันเวียงใหม่ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1390 Ms. VidaLorriandeDoqueniaGalut ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1391 นางสาวชิษณุชา แก้วมา ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1392 นางสาวอนุสรา อินทเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1393 Ms. Florence A.Martinez ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
1394 นางจารุวรรณ ถ้ำกลาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1395 นางสุนันท์ กินเร ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1396 นางจารุณี โสมานนท์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1397 นางสาวพรพิมล ขอนเคียน ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1398 นางสาวจุฬาลักษณ์ พนาพงศ์พิสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1399 นางปราณีย์ ธรรมเมธากาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (คำวรรณประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1400 นางสาวรุ่งทิวา มีของ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1401 นางดลพร แสนมงคล ครู โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1402 นางสุภาพร ถิ่นสุข ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1403 นางสาววิสุตรา กาบจันทร์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1404 นางอัญชรี วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1405 นางเยาวเรศ โสภารัตนากูล ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1406 นางฟองจันทร์ ข้ามหก ครู โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1407 นางจารุวรรณ พจนา ครูโรงเรียนบ้านกาซ้อง-ปทุม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1408 นางสุพิมพา รักไทย ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1409 นางสมพร ตั๋นพรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1410 นางสุจินธรา เสนะสุนันทา ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1411 นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1412 นางพัชรินทร์ กาบจันทร์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1413 นางบานเทียน ต่างใจ ครูโรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1414 นางลักษณคณา ก้านทอง ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1415 นางสาวหงสรถ สวัสดี ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1416 นางสาวสุภัทรา ดวงดาว ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1417 นายอเนก รัตนวิมลชัย ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1418 นางรัตติยา วงศ์มณี ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1419 นางขนิษฐา ไชยวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1420 นางสาวจิราพร เขื่อนเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1421 นางสาวระเบียบ งามสะอาด ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1422 นางสาวปนัดดา โกยทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1423 นางสาวธัญญานุช เพลิดเพลิน ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1424 นางสาวยุวธิดา โสภาหล้า ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1425 นางสาวปิยธิดา หล่ายน้ำไหล ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1426 นางสาวรัตติกาล เข็มทอง ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1427 นางสาวเจนจิรา มีมาก ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1428 นายดิเรก เรือนคำ ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1429 นางสาวกาญจนา อินอวยพร ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1430 นายกองแก้ว รัตนปัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1431 นายสำราญ กองโกย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1432 นายอนุศักดิ์ สุวรรณกาศ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1433 นายธนาพันธุ์ บุญตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1434 นางอารีย์ กินาสม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1435 นางนริศรา อ่องลออ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1436 นางสาวสิริลักษณ์ ปิงใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1437 นายสินทร ภิญโญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1438 นางจิราวรรณ สุรัตนานุรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1439 นางสาวจินตนา บุญภิโย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1440 นายถวิล โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1441 นางสาวนวลจันทร์ ทุ่งอ่วน ครู รร.บ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1442 นางนวลศรี ภิญโญ ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1443 นางอินทิรา จองแค ครู รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1444 นางจินดา เชียงเลน ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1445 นางศิริลักษณ์ อินวงศ์วรรณ ครู รร.ชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1446 นางแสงจันทร์ ทะปิน ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1447 นายจรัญ สติมั่น ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1448 นางลัชชา พุทธลก ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1449 นางสาวนงนุช แก้วทารมย์ ครูพี่เลี้ยง รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1450 นางนิภา ใจวงศ์ ครู รร.บ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1451 นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์ ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1452 นางรัตนา อินทฤทธิ์ ครู รร.ชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1453 นายพีรวัฒน์ ดีพอ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1454 นายชงกล วังกาษร ครู โรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1455 นางสุมันนิกา จารุรังสิรัตน์ ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1456 นางเอมอร วันแสน ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1457 ว่าที่ ร.ต.พิทักษ์ชัย ปันเต็ม ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1458 นางสาวศิวิมล ท้าวคำลือ ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1459 นางสาวยุพิน มังคะละ ครู รร.บ้านท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1460 นางปราณฤทัย ปรีดี ครู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1461 นางสาววศินี ขวัญคำ ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1462 นางสาวสุวิมล ใจใส่ ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1463 นางนงค์เยาว์ ศรทรง ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1464 นางจิตตินันท์ ทิพย์รักษ์ ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1465 นางชนิษฐ์ชา นาต๊ะ ครู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1466 นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย รองผู้อำนวยการ รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1467 นางธัญญารัตน์ ขอบรูป ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1468 นางสาวกันยา กรุณา ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1469 นางปราณฤทัย ปรีดี ครู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1470 นางจินดา เชียงเลน ครู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1471 นางสาวชุลีรัตน์ เชื้ออ้วน ครู รร.บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1472 นางอรุณี เกยงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1473 นางสาวนุชราภรณ์ ไข่กอ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินท์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1474 ว่าที่ ร.ต.พิทักษ์ ปันเต็ม ครู รร.บ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1475 นายชรินทร์ เวียงยา ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1476 นายพีรวัฒน์ ดีพอ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1477 นายธวัชชัย จักรผัน รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1478 นางสาวปิยรัตน์ น้ำสา ครู รร.บ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1479 นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย์ ครู รร.บ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1480 นางสาวยุพาภรณ์ สะเอียบคง ครู รร.บ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1481 นางสาวศิวิมล ท้าวคำลือ ครู รร.บ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1482 นางวรรษมน พิทาคำ ครู รร.บ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1483 นางสุมาลี ศรีใหญ่ ครู รร.บ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1484 นางนงลักษณ์ เวียงยา ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1485 นางสาวกรัณฑรัตน์ วงศ์สามสี ครู รร.บ้านท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1486 นางสาวทิพย์รัตน์ อุดม ครู รร.บ้านท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1487 นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1488 นางสาววิภาภรณ์ ยะปะนันท์ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1489 นางสาวชนากานต์ ทวีคุณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1490 นางสาวณัชทัทชกรฒ์ พิวงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1491 นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1492 นางสาวนิภาพร ร่มเย็น ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1493 นางสาวมลธิรา ปวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1494 นางปริญญา มีฐานะ ครู โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณราษฎร์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1495 นางกิ่งแก้ว แสงสว่าง ครู ร.ร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1496 นางสาวกันยา กรุณา ครู ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1497 นายมนู คำฝั้น ครู ร.ร.บ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1498 นางสาวนุจรินทร์ รินพนัสสัก ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1499 นางสายทอง จันทอน ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1500 นายนพดล สิทธิวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1501 นายอนันต์ สารบุรุษ ครู รร.บ้านหนองเสี้ยว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1502 นางอัมรินทร์ ปินนิล ครู โรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1503 นางปราณี บุญทน ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1504 นายกิตติพงษ์ หมอป่า ครู ร.ร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1505 นางสาวพัชนี สมศิลป์ ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1506 นางสาวลีลานุช ยะฟู ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1507 นางสาวอังสนา เรือนขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1508 นางธารทอง คมแหลม ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1509 นางมนฤดี ชอบสะอาด พนักงานราชการโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1510 นางวรวรรณ เจตะภัย ครูโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1511 นายสามารถ อยู่ทิม ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1512 นางสาวรัชนก อินทรรุจิกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1513 นางสาวจุฑามาศ เต็มสกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1514 นางมลฤดี มอญดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1515 นางทาริกา จำนงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1516 นางสาวณัฏฐนันท์ อินต๊ะอิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1517 นางสาววาสนา เนื่องพืช พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1518 นางสาวชวนพิศ วิทยาภรณ์พงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1519 นางสาวสกนธรัตน์ แก้วอาทะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1520 นางสาวสุคนธ์ แก้วอาทะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1521 ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ ชูชาติ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1522 นางพัชรินทร์ ชามบริสุทธิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1523 นายอลงกรณ์ บุญยืน พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1524 นางอนงค์ มนุษย์สม พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1525 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ไพบูลย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1526 นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1527 นางสาวพรไพลิน โคตรชมภู พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1528 นางวสุชา วงภักดี ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1529 นางสาววาสนา กาสาร ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1530 นางดวงตา น้อยทา โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1531 นางสาวศิริรัตน์ จันทาคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1532 นางจารุวรรณ ถ้ำกลาง ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1533 นางสาวนราวรรณ คำลือ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1534 นางวาสนา เสภารัตนนันท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1535 นางสาววิลาวรรณ ตุ้ยดี ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1536 นางจารุวรรณ ถ้ำกลาง ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1537 นางสุมิตรา โนรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1538 นางรำพึง จันทร์ภิรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1539 นางสังวาลย์ ปัทม์ธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1540 นายธนพล วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1541 นางวาสนา เสภารัตนานันท์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1542 นางสาวปาริฉัตร หางศร ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1543 นางประไพวรรณ กิติคู้ ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1544 นางสิรินธร ใจวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1545 นางสาววิลาวรรณ ตุ้ยดี ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1546 นางสายสวาท คำตัน ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1547 นายวีระพงษ์ ม้าเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1548 นางสาวพรสุดา ดอกบัว ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1549 นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1550 นางศุภราภรณ์ ตินราศรี ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1551 นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1552 นางรัชนี ข้ามสาม เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
1553 นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1554 นายกิตติ์พิทักษ์ คำปัญจะ ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1555 นายปริญญา ยศบุญมี ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1556 นายมังกร วันละ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1557 นายณัฐพงษ์ ถิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1558 นายภาณุมาศ กสิยะพัท ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1559 นายวรพงษ์ สุกใส ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1560 นายดุลปุริน คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1561 นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1562 นายสมคัด กองศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1563 นางโสภิต ลือราช ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1564 นางสิรินธร ใจวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1565 นางสาวกัณฑิมา รอดเวียง ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1566 นายนพรัตน์ จุวัน ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1567 นายอดุลย์ แก้วชา ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1568 นายดุลปุริน คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1569 นายวิโรจน์ ขยันการ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1570 นางชนิดาภา คาปัญจะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1571 นายอนุพงค์ ยองใย ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1572 นายอนุพงศ์ ยองใย ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1573 นางสาวณัฐฐินี ชัยนนถี ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1574 นายสุขเกษม ใจยวน ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1575 นายบัญชา บุญมี ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
1576 นายมนัส เชียงเลน ครู รร.ชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1577 นายสมศักดิ์ พรหมมินทร์ ครู รร.ชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1578 นางสาวนิภาพร ปัญญาแฝง ครู รร.บ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1579 นางราตรี พังพรพรมราช ครู รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1580 นางนงลักษณ์ วรรณเศียร ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1581 นางกาญจนา เครือไทย ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1582 นางสาวเมธานี ทวีคุณ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1583 นางสาวทิพย์สุณี นันติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1584 นางกรวิการ์ คารวะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1585 นางสาวพรสุดา เห็มบาชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1586 นางสาวมาลี สุกิน ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1587 นางไกรสร มูลเมือง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1588 นางสังวาลย์ เมืองพรม ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1589 นางสาวนริศรา เขื่อนเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1590 นางสาวมัลลิกา จะเปี้ย พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1591 นางสาวบุษรินทร์ จรรยา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1592 นางถนอมศรี เกื้อกูล บุคลากรโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1593 นายนิพนธ์ ประสงค์ผล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1594 นายณัฐพล ภิอาย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1595 นางอุไร สารบุรุษ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1596 นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุข ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1597 นางสาวภัทรา พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1598 นางสังวาลย์ ปัทม์ธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1599 นางจารุวรรณ ถ้ำกลาง ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1600 นางณัฐพัชญ์ ลิมปนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1601 นางสาวจุไรรัตน์ อัมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1602 นางสายฝน โตยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1603 นางโสภา ปัญญาใส ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1604 นางวรรณิตา เจริญธนพัฒน์ ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1605 นางสมพิศ พนมมิตร ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1606 นางไพวัลย์ ทิพย์โพธิ์ รอง ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1607 นางสุดา พิทักษ์วาปี ครู รร.บ้านต้นหนุน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1608 นางภัสวลัย นุ่มนวล ครู รร.บ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1609 นางภัควิภา เค้าฝาย ครู รร.บ้านหนองเสี้ยว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1610 นางสาวพรรณวรท สุทธิ ครูโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1611 นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตร ครู รร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1612 นางรุ่งพิทยา ชัยศรีมา ครู รร.วัดร่องเย็น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1613 นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1614 นางชนม์นิภา ร่องพืช ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1615 นางสาวพรรณิการ์ เทพเมือง ครูฝึกสอนโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1616 นางสาวจันจิรา ภิรมนัด ครูฝึกสอนโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1617 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อฯ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1618 นักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองค่าฯ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1619 นักเรียนโรงเรียนบ้านกาซ้อง-ปทุม นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1620 นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1621 นางปภาดา กรุงศรี ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1622 นางฐิตารีย์ ชุมพูอิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1623 นางสาวพิมพา วงศ์หาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1624 นางศิริลักษณ์ หมอนเขื่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1625 นางสาวปุญญิศา ปิยะโกศล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1626 นางภัสสร อิกาเสน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1627 นางกันธิดา สวัยษร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1628 นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1629 นางสาวละเอียด พงค์ถิ่น ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1630 นายวิทยา ขัติโย ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1631 นายวิวัฒน์ อินป๊อก ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1632 นางสาวมยุรเกด คำถา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1633 นางสาววนิดา คำคุณ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1634 นางสาวพิชก์ชานันท์ ยอดตาคำ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1635 นางสาวสุพรรณิการ์ สุริยะ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1636 นางสาวอริสา กาศสกุล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1637 นางสาวกรรณิการ์ สินธุวงศ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1638 นายภูริทัต พิมพ์โพธิ์สะคาม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1639 นางวิไลวรรณ วันละ ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1640 นางบุญร่วม อนุกูล ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1641 นางสาวจิรชยา อัฐวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1642 นางดวงธิดา มหาวัน ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1643 นางวิมลพรรณ เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1644 นางสาวจินดา บุญคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1645 นางแสงวรรณ กัญจนบุศย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1646 นางสาวสุพัตรา แก้วแกมเกษ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1647 นางศิวรี ศิริเลิศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1648 นางณัฐพัชญ์ ลิมปนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1649 นางอำไพ มูลเมือง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1650 นางนวลทา จินดาสุ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1651 นางอาภรณ์ วิใจทา ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1652 นางจุฑาทิพย์ บุญญารัตนานุสรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1653 นางวิไลลักษณ์ บัวบาน ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1654 นางพันธุ์เนียร สอนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1655 นางสุนิล มั่นเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1656 คุณครูวิไลลักษณ์ พัฒนเวศน์ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1657 นางนงคราญ กอบกำ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1658 นางวัชรีภรณ์ ฉาใจ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1659 นางอนงค์ ทิพย์คำ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1660 นางณัฐิยา พวงลำ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1661 นางอัมพร ก่อกอง ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1662 นางผ่องศรี อู่เงิน ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1663 นางสุภา จิตต์ประสาร ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1664 นางสาวชุติมันต์ บุญสูง ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1665 นางสุนีย์ กาวิน ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1666 นาสาวสรารัตน์ ธงสิบเก้า ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1667 นางสาวณัฐจิตรา ปินใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1668 นางสาวภัคจิรา ศรีธิเรสน์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1669 นางสาวกมลทิพย์ ดอกจันทร์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1670 นางสาวกรกมล ใจเที่ยงตรง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1671 นางสาวอาริสา ข่มอาวุธ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1672 นางสาวณัฐิกาญจน์ พงศ์ใจ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1673 นางสาวศศิธร คำเจริญ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1674 นางพรพรรณ ตื้อยศ ครูโรงเรียนบ้านใน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1675 นางสมหมาย เหมืองจา ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1676 นางสุรีรัตน์ ปะระมะ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1677 นางสาวอรพินท์ งิ้วแดง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1678 นางศรัญญาณี กวางวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1679 นางสุจิตรา เป็กทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1680 นายปรัชญา ชัยปรัชญ์ ครูโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1681 นางยุพดี คำลือ ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1682 นางอรพิน ไชยประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1683 นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์แดง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1684 นางไพรวรรณ สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1685 นางสาวกัณฑิมา รอดเวียง ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1686 นายสำเริง พรมไพร ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1687 นายสำเริง พรมไพร ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1688 นางจินดา ทองภักดี ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1689 นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืช ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1690 นางนิลวรรณ เสนธนิสศักดิ์ ครู รร.บ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1691 นายสำเริง พรมไพร ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1692 นายปรีชา แก้วปาเฟือย ครู รร.อนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1693 นางมัลลิกา ปวงประเสริฐ ครู รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1694 นางอินทิรา จองแค ครู รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1695 นายสุรวุฒิ พุทธษร ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1696 นางสาววชิราภรณ์ ยาพรม ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1697 นางสาวภัทรสุดา ธงชัย ครู รร.บ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1698 นางรสสุคนธ์ ศรีธินนท์ ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1699 นางสุรีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด ครู รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1700 นางสาวภัทรสุดา ธงชัย ครู+โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1701 นายรัชประเสริญ เปล่งแสง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1702 นายอาทิตย์ วิหก ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1703 นายพรพัฒน์ แข่งขัน ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1704 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1705 นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1706 นายมงคล สร้อยสาย ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1707 นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1708 นายปรเมศร์ บุญเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1709 นางสาวเครือวัลย์ หาญยศ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1710 นายกฎตพล สุดบอนิจ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1711 นายอดิศร วงศ์ฉายา ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1712 นายชลอ มะโนเมือง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1713 นายอรัญ ตาเขียว ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1714 นายสุวิทย์ สิทธิกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1715 นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1716 นางรุ่งประภาภัสร์ ดวงแสง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1717 นางสุภิญญา สะอิ้งแก้ว ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1718 นางสาวปวเรศ เสนาธรรม ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1719 นายปิยพันธ์ ปัญญาส่อง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1720 นายสรไกร ธรรมา ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1721 นางสมร ไชยวงศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1722 นางสุภาพ บุญญาสัย ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1723 นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1724 นายนพดล เกิดช่วง ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1725 นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1726 นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1727 นายมงคล พรมปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1728 นางดารี ร้อนเร็ว ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1729 นางสาวพรสุดา เห็มบาชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1730 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1731 นางกุหลาบ ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1732 นางสุขุมาลย์ ชาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1733 นางแสงดาว สาวงศ์ทะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1734 นายประดิษฐ์ ถิ่นแสน ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1735 นางสุกัญญา อุทังกาศ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1736 นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1737 นายมงคล ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1738 นางสาวอินทิรา อินองการ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1739 นางวิไลวรรณ วันละ ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1740 นางรำพึง จันทร์ภิรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1741 นายอุดม อินสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1742 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1743 นางภัทธีรา ชาญชัยวีระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1744 นางอารยา จักกาวี ครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1745 นายปรีชาญ ปิ่นชัยพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1746 นางสาวกมลวรรณ พันธุเวช ครู ร.ร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1747 นางอำพร ปราบหงษ์ ครุ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1748 นางสุภัสสรา สุภเมธีสกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1749 นายวิทย์ วงค์ยนต์ ครู รร.วัดแม่ทะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1750 นายสาคร วังแก้ว ครู รร.บ้านหัวเมือง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1751 นางรัตนา ชัยธรรม ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1752 นางสาวชาลิณี ศรีพาน ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1753 นางพิศมัย ปลาลาศ ครู ร.ร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1754 นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1755 นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1756 นายสนอง สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1757 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
1758 นายพีรวัฒน์ ดีพอ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1759 นางสาวกมลวรรณ พันธุเวช ครู รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1760 นางสาววชิราภรณ์ ยาพรม ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1761 นายเจษฎา พงษ์มณี ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1762 นางสาวนุชราภรณ์ ไข่กอ ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1763 นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1764 นางปัทมา ต๊ะเรียน ครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1765 นางรุจิราภรณ์ ถิ่นแสน ครูโรงเรียนบ้านแม่แคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1766 นางสาวสุภัสสร แสนหลวง ครูโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1767 นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1768 นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1769 นายอดุลย์ นาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1770 นางรัตน์ติพร ศิริมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1771 นายสมยศ ปินะสุ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1772 นางสาววาสนา กาสาร ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1773 นางจินดา ภมรคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1774 นางสาวจริญญา หมดมลทิน ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1775 นางปราณี อุสาห์รัมย์ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1776 นางสาวเมธานี ทวีคุณ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1777 นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1778 นางสายสวาท คำตัน ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1779 นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1780 นางสาวนราวรรณ คำลือ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1781 นางสาวจินดา บุญคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1782 นางวิมลพรรณ เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1783 นายมาโนช บุญคุ้ม ครูครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน  
1784 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1785 นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1786 นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1787 นายองค์การ ป้อมรบ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1788 นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1789 นายสมคิด กันทะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1790 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1791 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1792 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1793 นางวสุชา วงภักดี ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1794 นายสมาน โนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1795 นายปริญญา ลูนภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1796 นายมาโนช บุญคุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1797 นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1798 นางบุญชุม เดือนดาว ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1799 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว ธุรการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1800 นายวรพงษ์ สุกใส ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1801 นางสาวอนิญชกาญจน์ อักษรแปลง ธุรการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1802 นายธนพล วงค์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1803 นางสาวนิภาพร ร่มเย็น ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1804 นายดุลปุริน คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1805 นางกนกอร อายุยืน ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1806 นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1807 นางวาสนา เสภารัตนานันท์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1808 นางสุภัคดิ์ กาเรือน ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1809 นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1810 นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1811 นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน  
1812 นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการเลขานุการ  
1813 นายนิคม จุมปาแฝด ครู รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการเลขานุการ  
1814 นางนงลักษณ์ เวียงยา ครู รร.บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการเลขานุการ  
1815 นายธวัชชัย จักรผัน รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว คณะกรรมการเลขานุการ  
1816 นายอดุลย์ นาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการเลขานุการ  
1817 นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการเลขานุการ  
1818 นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชุนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการเลขานุการ  
1819 นายสมชาย ภาจอมพรวญ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการเลขานุการ  
1820 นายสมยศ ปินะสุ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการเลขานุการ  
1821 นายนิยม วิรัตน์ชัยวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการเลขานุการ  
1822 นายมาโนช บุญคุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการเลขานุการ  
1823 นางดวงธิดา มหาวัน ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการเลขานุการ  
1824 นางสุธีรัตน์ นนท์ตา ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการเลขานุการ  
1825 นายชาญศักดิ์ เปรมประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการเลขานุการ  
1826 นายเอก ลือโฮ้ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการเลขานุการ  
1827 นางคำสุก ศิริอุดมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการเลขานุการ  
1828 นายประดิษฐ์ ถิ่นแสน ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการเลขานุการ  
1829 นางจินดา ภมรคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คณะกรรมการเลขานุการ  
1830 นางโสภิต เกื้อหนุน ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คณะกรรมการเลขานุการ  
1831 นายมังกร ท้าววรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการเลขานุการ  
1832 นางปราณี อุสาห์รัมย์ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการเลขานุการ  
1833 นางสาววันนิสา ป้อมูล ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการเลขานุการ  
1834 นายมาโนช บุญคุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการเลขานุการ  
1835 นางสาวณัชทัทชกรฒ์ พิวงค์ พีเลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการเลขานุการ  
1836 นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการเลขานุการ  
1837 นางสายสวาท คำตัน ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการเลขานุการ  
1838 นางกนิษฐา กึกก้อง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการเลขานุการ  
1839 นางวิไลวรรณ วันละ ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) คณะกรรมการเลขานุการ  
1840 นางดวงธิดา มหาวัน ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการเลขานุการ  
1841 นางสุธีรัตน์ นนท์ตา ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการเลขานุการ  
1842 นางโสภิต ลือราช ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการเลขานุการ  
1843 นายเอก ลือโฮ้ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการเลขานุการ  
1844 นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการเลขานุการ  
1845 นางสาวอนิญชกาญจน์ อักษรแปลง ธุรการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการเลขานุการ  
1846 นางเปมิกา เทพสาธร ครู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการเลขานุการ  
1847 นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1848 นายสมคิด หงษ์หนึ่ง ครู รร.บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1849 นางนงนุช ตาคำ ครู รร.บ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1850 นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1851 นางปราณี งามสวย ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1852 นางดวงคำ สุคันธมาลา ครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1853 นางกนกวรรณ อาสุ ครูโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1854 นางรัตนาภรณ์ ทิพย์โพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1855 นางสาวสาวิตรี บัญญัติโลก ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1856 นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1857 นางสุมิตรา โนรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1858 นางสุทิพย์ มงคล ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1859 นางไกรสร มูลเมือง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1860 นางสุดาธินี แนวพิชิต ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1861 นางกนิษฐา กึกก้อง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1862 นางดวงตา น้อยทา ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1863 นางคำสุก ศิริอุดมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1864 นายนิยม วิรัตนชัยวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1865 นางบุญชุม เดือนดาว ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1866 นางบุญร่วม อนุกูล ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1867 นางสาวสุพัตรา แก้วแกมเกตุ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1868 นางแสงวรรณ กัญจนบุศย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1869 นายอิสระ เดือนดาว ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1870 นางดวงธิดา มหาวัน ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1871 นางทิพย์สุดา ใจปัญญา ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1872 นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1873 นางสุมิตรา โนรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1874 นางสุทิพย์ มงคล ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1875 นางไกรสร มูลเมือง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1876 นางสุดาธินี แนวพิชิต ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1877 นางกนิษฐา กึกก้อง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1878 นางดวงตา น้อยทา ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1879 นางคำสุก ศิริอุดมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1880 นายนิยม วิรัตนชัยวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1881 นายสมศักดิ์ ถมปลิก ครู คศ.3 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1882 นางชุลีวัน ป่าธนู ครู รร.วัดแม่ทะ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1883 นางสังวาล กิติเงิน ครู โรงเรียนบ้านดอนชุม (พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1884 นายพิทักษ์ รอดทุกข์ ครู โรงเรียนบ้านดอนชุม (พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1885 นางศรีนวล คำเขื่อน ครู โรงเรียนแม่คำมีรัตนะ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
1886 นางสาวอนิญชกาญจน์ อักษรแปลง ธุรการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1887 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1888 นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1889 นายอัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1890 นายดีลาภ ปราบสงบ ครู รร.บ้านวังดิน (วังดินราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1891 นางธัญญรัตน์ คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1892 นางสาวกุลวดี ปัญญาไวย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1893 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1894 นางสาวกุลธิดา วงศ์สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1895 นางสาวจารุนันท์ สุคันธมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1896 นายธีรวีร์ วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1897 นางสรัลรัตน์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1898 นางสาวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1899 นายจตุพร แดนเหมือง ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1900 นายมาโนช บุญคุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1901 นางประไพวรรณ กิติคู้ ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1902 นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1903 นางสาวนิรมล บุญดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1904 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว ธุรการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1905 นายวรพงษ์ สุกใส ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1906 นางสาวอนิญชกาญจน์ อักษรแปลง ธุรการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1907 นายธนพล วงค์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1908 นายดุลปุริน คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1909 นางกนกอร อายุยืน ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1910 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1911 นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1912 นางวาสนา เสภารัตนานันท์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1913 นางสุภัคดิ์ กาเรือน ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1914 นางสาวนิภาพร ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1915 นางจำลอง เกาะกลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1916 นางมาลัย มณีกาศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1917 นายองอาจ พลศรี นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1918 นางปรียา สำลี สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1919 นายภาคิน ทิพย์ถา ครู โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1920 นางจำรัสโฉม อ่ำคต สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1921 นางรุ่งทิวา เจริญมงคลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1922 นายวีรชัย เพลิดเพลิน ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1923 นางมะลิวัลย์ ม้าห้วย ครู โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1924 นางสาวสุธีรา ธุระทำ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1925 น.ส.ลัดดาวัลย์ วันสนุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1926 น.ส.จุฑารัตน์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1927 นางโนรี กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1928 น.ส.แพรวนภา ชัยนนถี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1929 น.ส.ศศิวิมล บุญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1930 น.ส.ธิดารัตน์ คำแป้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
1931 นายนิคม ก้อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1932 นางประนอม ใจแก้ว ครูโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1933 นางชโลบล เนื่องพืช ครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1934 นางศรัญญา หงษ์หนึ่ง ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1935 นางพิรญาณ์ เกิดกุล ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1936 นางพรทิพย์ อภัยกาวี ครูโรงเรียนบ้านโป่งศรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1937 นางศุภวรรณ แสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. เหมืองหม้อ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1938 นายณัฐ วังกาวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1939 นางโสพิศ ปุจ้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1940 นายเจริญศักดิ์ เวียงนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1941 นางสาวณปภัช กันสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1942 นายวัชรพล แสนประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1943 นางมยุรี วังแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1944 นางสายใจ ก้อนแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำหนักธรรม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1945 นายชนสิษฎ์ กาจนภาคิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำหนักธรรม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
1946 นางสาวนพมาศ เหรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำหนักธรรม