หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานฝ่ายอำนวยการ
2 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รองประธานฝ่ายอำนวยการ
3 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางสาวอมรา น้อยสกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางอำภา สุวรรณลพ รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุตรคำเมือง รักษาการ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่สะเรียง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่ยวม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่คง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯบ้านกาศ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่กะไน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯป่าแป๋ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่เหาะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯศิลาทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่โถ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่ลาน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่ลาหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯท่าผาปุ้ม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯขุนแม่ลาน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯห้วยห้อม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯบ้านแม่สวด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯสาละวิน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯกองก๋อย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯสบเมย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่คะตวน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 *** ประธานศูนย์เครือข่ายฯป่าโปง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
31 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
32 นายยนต์ ชัยชนะ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รองประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
33 นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร รองประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
34 นายสุริยันต์ ใจน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่วิทยา รองประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
35 นางสมใจ อินทสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ รองประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
36 นางสุวณี สุวรรณเขตนิยม รกท.ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ รองประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
37 นางสาวชนากานต์ เนตรประดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว รองประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
38 นายจำรัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
39 นายประวิทย์ วงศ์เขื่อน ผอ.โรงเรียนบ้านแม่คะตวน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
40 นายถวิล แดงสุกสี ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โถ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
41 นายวรเกียรติ จันทร์ศรี รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านเครอะบอ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
42 นายวิศิษฐ์ ใจพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
43 นายวิศิษฐ์ ใจพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
44 นายบุญ กุนนา หัวหน้าหมวดยานยนต์ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
45 นายอาคม หล้าคำ พนักงานขับเครื่องจักรกล กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
46 นายณรงค์ คำใส ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
47 นายประพาส วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
48 นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
49 นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
50 นายเอกบดินทร์ ทากา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
51 นายจิตติพล เกียรติมวลมิตร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
52 นายทองดี นำสมัย ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
53 นายประพันธ์ คำภิไหล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
54 นางจันทร์ทิพย์ โพธิควา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
55 นางอัมภาวัลย์ วงษ์คำ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
56 นายเอกภพ สุขคลาย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
57 นายพีรยุทธ์ ตับทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
58 นายมาคุ้น หมายสุข นิติกรปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
59 นางสาวนฤมล เขียวมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
60 นางสาวปาริชาติ วงษ์ลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
61 นางสาวสาธิตา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
62 นางสาวธมลวรรณ จรัสสุขศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
63 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
64 นางสาววิริยาภรณ์ ขุมเงิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
65 นางสาวนาตยา บุตรทองศรี เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขต กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
66 นางสาวเพชรรัตน์ ทะนัน ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
67 นางสาวสุธาสินี ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
68 นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
69 นางสาวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
70 นางสาวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
71 นางสาวอัจฉราพร เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
72 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญศรี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
73 นางสาวสุพรรณี สถาปิตานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
74 นายฉันท์ชนก ฤดีนฤกุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
75 นางสาวศิริรัตน์ คำงาม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
76 นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ษา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
77 นางสาวนิสิตา พงษากุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
78 นางสาวอรุณี ศรีธร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
79 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
80 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระทุกคน ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระทุกคน กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
81 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
82 นายปัญญา ชมภูใส ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
83 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
84 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
85 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีเมือง รอง ผอ.รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
86 นายทองคำ สมแก้ว ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
87 นายไกรรัตน์ ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารและสถานที่
88 นายประพาส วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประธานพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
89 นายมนตรี นนทมาลย์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
90 นายอภิชิต วงค์คีรี ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
91 นายจรูญ ธรรมขันธ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ดอนชัยวิทยา กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
92 นายภาคิณ ยาวิราช ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ต๊อบใต้ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
93 นายสุวิทย์ สุมาลัย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
94 นายชูศักดิ์ พวงทอง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านพะมอลอ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
95 นายเสวก คำภิไหล ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สะลาบ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
96 นายทองใบ สุริยะ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยเดื่อ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
97 นายสุริยงค์ ยาวิราช ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ปุ๋น กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
98 นายสุวรรณ คำภิไหล ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.สังวาลย์วิทยา กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
99 นายพัด ทองรักษ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ลิด กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
100 นายอาคม ปัญญา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านสุดห้วยนา กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
101 นายตะวัน เป็งปัญญา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่จ๊าง กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
102 นายบรรเลง สุริยวงค์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านทุ่งแพม กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
103 นายแก้ว ศิริ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ต๊อบเหนือ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
104 นายอนันต์ บุญเจิง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยสิงห์ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
105 นายปุ๊ด มูลฟอง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยทราย กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
106 นายบุญจันทร์ ชัยโชคดี ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยฮากไม้ใต้ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
107 นายอาทร สมัครจิตพัฒนา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่อุมลอง กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
108 นายดำรง ฝั่นเต่ย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านรัตนประทีป กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
109 นายณุชาติ แก้วคำ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ไทยรัฐวิทยา 33 กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
110 นายศรัญญู แสงทอง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแพะวิทยา กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
111 นายสุรศร หนุนตระกูลชัย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านสันติสุข กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
112 นายกำธร พุทธมณี ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่กองแป กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
113 นายประเสริฐ ใจซาว ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านสบหาร กรรมการและเลขานุการกรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่สะเรียง
114 นายมงคล สุขมา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยผึ้ง ประธานพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
115 นายสาธิต โพธิ์ทอง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านป่าหมากวิทยา กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
116 นายสวาท หล้าคำ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านท่าสองแคว กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
117 นายสุรศักดิ์ เพ็งพร ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่แลบ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
118 นายอินทร สุทินนะ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยกู่ป๊ะ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
119 นายวีรชัย ศรีสุข ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่เตี๋ย กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
120 นายสุวิทย์ ปันทะวัง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ฮุ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
121 นายกระจ่าง หนุ่มชะลี ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.อนุบาลแม่ลาน้อย กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
122 นายสมศักดิ์ ถนอมรัตน์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สุ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
123 นายอนุกร เลิศวิลัย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่อุมพาย กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
124 นายภัทราวุฒิ สุขนิสัย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยกองเป๊าะ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
125 นายสว่าง นันต๊ะ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สะกั๊วะ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
126 นายระวี ต้าวแอ้ม ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
127 นายอินคำ มณีโชติ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
128 นายทวี แก้วคำ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านหัวลา กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
129 นายประพาส สุขนิสัย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการและเลขานุการกรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อย
130 นายศรีวรรณ ธรรมยศ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยม่วง ประธานพนักงานบริการ อำเภอสบเมย
131 นายศุภกฤต เปรมภิวงค์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่แพ ประธานพนักงานบริการ อำเภอสบเมย
132 นายบัญชา พรหมเลิศ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ชุมชนบ้านผาผ่า กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
133 นายอินปั๋น สมบูรณ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
134 นายสุชาติ เอกจันทร์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านอุมดาเหนือ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
135 นายบุญไส ก้อนมณี ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่เงา กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
136 นายธรรมรงค์ แก้วสุวรรณ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่คะตวน กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
137 นายแดง สุธรรม ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ทะลุ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
138 นายทศพล ชมพู ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านป่าโปง กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
139 นายสุจิต เอกจันทร์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สามแลบ กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
140 นายบุญชู ดวงตา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านกองก๋อย กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
141 นายจรัส แก้วคำมา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ชุมชนบ้านผาผ่า กรรมการพนักงานบริการ อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสบเมย
142 นายบุญเทียม สุขสวัสดิ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สวด กรรมการและเลขานุการกรรมการพนักงานบริการ อำเภอสบเมย
143 นายอินสอน อินตาวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ประธานฝ่ายแสง สี เสียง
144 นายจำรัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ รองประธานฝ่ายแสง สี เสียง
145 นายประจวบ วรรณวินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
146 นายธีรวุฒิ พิชคำ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
147 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
148 นายสวาท หล้าคำ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านท่าสองแคว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
149 นายภัทราวุฒิ สุขนิสัย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
150 นายทองคำ สมแก้ว พนักงานบริการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
151 นายเพชร ยาวิราช พนักงานบริการโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบใต้ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
152 นายมนตรี นนท์มาลย์ ช่างไม้ ๑ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
153 นายอาคม หล้าคำ พนักงานขับเครื่องจักรกล กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
154 นายณรงค์ คำใส ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
155 นายประพาส วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
156 นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
157 นายประพาส สุขนิสัย ช่างไม้ ชั้น ๓ รร.ชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
158 นายศรีวรรณ ธรรมยศ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยม่วง กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
159 นายมงคล สุขมา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยผึ้ง กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
160 นายวีระชัย ศรีสุข ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่เตี๋ย กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
161 นายประเสริฐ ใจซาว ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านสบหาร กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
162 นายบุญเทียม สุขสวัสดิ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สวด กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
163 นายสุจิต เอกจันทร์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สามแลบ กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
164 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
165 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
166 นายปัญญา ชมภูใส ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
167 นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
168 นายสุธีรัตน์ กาญจนมยูร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
169 นายจิตติพล เกียรติมวลมิตร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่าย แสง สี เสียง
170 นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ กรรมการและเลขานุการฝ่าย แสง สี เสียง
171 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีเมือง รอง ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่าย แสง สี เสียง
172 นายทองคำ สมแก้ว ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย แสง สี เสียง
173 นายไกรรัตน์ ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย แสง สี เสียง
174 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
175 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
176 นางสาวอมรา น้อยสกุล ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
177 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
178 นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
179 นางอำภา สุวรรณลพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
180 นางชลิยา มณีธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
181 นางสาวดวงสมร อินต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
182 นางสาวอุษณีย์ มโนวงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
183 นางเสาวณี คงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
184 นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
185 นางสาวเบญจวรรณ ตนภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
186 นางฐิติรัตน์ เพชรงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
187 นางสาวสถลัชชนันท์ โอภาสฐิติยศ นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
188 นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
189 นางจินดา สินวีรุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
190 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
191 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
192 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
193 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
194 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
195 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
196 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
197 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
198 นาวสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
199 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
200 นางสุดธิดา โตสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
201 นางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
202 นางสาธัญสุดา ศรีกุญชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
203 นางสาวสิริกร ชุ่มเชย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
204 นางสุภาวดี คงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
205 นางกรพินธุ์ กำยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
206 นางสาวนฤมล เขียวมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
207 นางสาวปาริชาติ วงษ์ลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
208 นางสาวสาธิตา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
209 นางสาวธมลวรรณ จรัสสุขศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
210 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
211 นางสาววิริยาภรณ์ ขุมเงิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
212 นางสาวนาตยา บุตรทองศรี เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขต กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
213 นางสาวเพชรรัตน์ ทะนัน ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
214 นางสาวสุธาสินี ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
215 นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
216 นางสาวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
217 นางสาวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
218 นางสาวอัจฉราพร เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
219 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญศรี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
220 นางสาวสุพรรณี สถาปิตานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
221 นายฉันท์ชนก ฤดีนฤกุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
222 นางสาวศิริรัตน์ คำงาม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
223 นางสาวชนากานต์ เนตรประดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
224 นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ษา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
225 นางสาวนิสิตา พงษากุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
226 นางสาวอรุณี ศรีธร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
227 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
228 นางทัตพร คำยืน ครู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
229 นายณฑวรรษ นนท์ศรี ครู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
230 นายทองคำ สมแก้ว ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
231 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
232 นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
233 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ประธานฝ่ายงานธุรการและบริการ
234 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
235 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
236 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
237 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
238 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
239 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
240 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
241 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
242 นาวสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
243 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
244 นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชร์เกราะ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
245 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
246 นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
247 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายงานธุรการและบริการ
248 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายงานธุรการและบริการ
249 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประธานควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
250 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
251 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
252 นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
253 นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชร์เกราะ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
254 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
255 นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการควบคุมและดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
256 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประธานจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
257 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
258 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
259 นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
260 นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชร์เกราะ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
261 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
262 นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน
263 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประธานการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
264 *** ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการแข่งขันและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
265 นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
266 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
267 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
268 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
269 นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชร์เกราะ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
270 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
271 นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
272 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
273 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
274 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
275 นายสมบัติ ยาวิชัย ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
276 นายสายัญ โพธิสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลิด กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
277 นายไกรรัชต์ ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
278 นางสาวเบญจวรรณ ตนภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
279 นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
280 นายเอกบดินทร์ ทากา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
281 นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
282 นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ผู้ช่วยกรรมการและเลขนุการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
283 นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชร์เกราะ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยกรรมการและเลขนุการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
284 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประธานฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
285 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รองประธานฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
286 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
287 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุตรคำเมือง รักษาการ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
288 นายสมเกียรติ ยั่งยืน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
289 นายวิศิษฐ์ ใจพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
290 นางสาวศันสนีย์ แตะยา นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
291 นางบุญทิพย์ ทาปิยะ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
292 นางสาวสุภาพร ภู่บัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
293 นางสาวศศิรา สาลิกานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
294 นางสาวพิมพ์พิรญาณ์ ศิริ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
295 นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
296 นางสาวกาญจนา มันตะนา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
297 นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
298 นางสาวอรอนงค์ มูลคง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
299 นางสาวชื่นจิต วิชัยดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
300 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
301 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประธานฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
302 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รองประธานฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
303 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
304 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
305 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
306 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
307 นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
308 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(คณิตศาสตร์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
309 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
310 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
311 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
312 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
313 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
314 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
315 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
316 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
317 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
318 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
319 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
320 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
321 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ(สุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
322 นางสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
323 นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
324 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
325 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
326 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
327 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
328 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประธานประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
329 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
330 นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชร์เกราะ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
331 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
332 นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
333 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ประธานการสรุปผลการดำเนินงาน
334 นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานการสรุปผลการดำเนินงาน
335 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานการสรุปผลการดำเนินงาน
336 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานการสรุปผลการดำเนินงาน
337 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
338 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
339 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
340 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
341 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
342 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
343 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
344 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการการสรุปผลการดำเนินงาน
345 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
346 นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
347 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
348 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
349 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน
350 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการการสรุปผลการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร และ นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455, 082-8949529 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]