สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโพซอ 27 14 10 6 51
2 บ้านห้วยสิงห์ 22 8 4 0 34
3 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 22 4 1 1 27
4 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 19 4 2 0 25
5 บ้านแม่สวด 18 21 9 9 48
6 อนุบาลธารทิพย์ 17 1 0 0 18
7 ดอนชัยวิทยา 16 11 1 2 28
8 สังวาลย์วิทยา 16 9 1 2 26
9 ชุมชนแม่ลาศึกษา 16 8 5 3 29
10 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 16 7 3 1 26
11 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 16 2 1 1 19
12 ชุมชนบ้านผาผ่า 14 5 3 3 22
13 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 14 3 5 4 22
14 บ้านไร่วิทยา 14 1 1 1 16
15 บ้านอมพาย 13 11 3 0 27
16 ราชประชานุเคราะห์ 21 13 9 4 1 26
17 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 13 6 3 1 22
18 บ้านซิวาเดอ 12 7 2 3 21
19 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 12 4 5 0 21
20 บ้านแพะพิทยา 11 11 1 1 23
21 บ้านห้วยกุ้ง 11 6 4 2 21
22 บ้านนาดอย 11 4 1 0 16
23 บ้านเลโคะ 10 9 3 0 22
24 บ้านแม่เตี๋ย 9 10 3 1 22
25 บ้านท่าสองแคว 9 9 2 1 20
26 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 9 4 3 4 16
27 บ้านแม่ขีด 8 8 2 0 18
28 บ้านแม่โถ 8 6 4 3 18
29 อนุบาลแม่ลาน้อย 8 3 2 1 13
30 บ้านห้วยวอก 8 2 1 2 11
31 บ้านกองก๋อย 7 14 7 2 28
32 บ้านแม่ลิด 7 7 5 1 19
33 บ้านท่าตาฝั่ง 7 3 2 1 12
34 บ้านห้วยโผ 7 2 0 2 9
35 บ้านบุญเลอ 7 1 1 1 9
36 บ้านละอูบ 6 6 6 5 18
37 บ้านห้วยผึ้ง 6 5 8 4 19
38 บ้านสาม 6 5 0 0 11
39 บ้านแม่เงา 6 4 1 0 11
40 บ้านห้วยทราย 6 4 0 1 10
41 บ้านห้วยห้า 6 3 2 0 11
42 บ้านแม่กองแป 6 1 1 1 8
43 บ้านห้วยแห้ง 6 0 0 1 6
44 บ้านสบเมย 6 0 0 1 6
45 ไท่จง 5 6 2 2 13
46 บ้านห้วยเดื่อ 5 2 0 0 7
47 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 5 1 2 0 8
48 บ้านแม่หาร 5 0 0 0 5
49 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 4 7 3 3 14
50 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 4 6 1 0 11
51 บ้านกอกหลวง 4 4 3 2 11
52 บ้านแม่สามแลบ 4 4 2 0 10
53 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 4 3 2 3 9
54 บ้านคะปวง 4 2 1 0 7
55 บ้านแม่แลบ 4 2 0 3 6
56 บ้านแม่ลามา 4 1 2 3 7
57 บ้านผาแดงหลวง 4 1 0 2 5
58 บ้านป่าหมาก 4 1 0 0 5
59 บ้านขุนแม่ลา 3 4 4 2 11
60 บ้านกองแปใต้ 3 4 2 0 9
61 บ้านทิยาเพอ 3 4 0 0 7
62 บ้านห้วยปลากั้ง 3 2 2 2 7
63 บ้านแม่หลุย 3 2 1 0 6
64 บ้านสันติสุข 3 2 0 2 5
65 บ้านแม่นาจาง 3 1 1 0 5
66 บ้านแม่ต้อบใต้ 3 1 0 0 4
67 บ้านแม่ก๋อน 3 0 1 0 4
68 บ้านแม่แพ 3 0 1 0 4
69 บ้านส้มป่อย 2 8 3 0 13
70 บ้านแม่ปาง 2 7 2 2 11
71 บ้านแม่สวรรค์หลวง 2 5 2 1 9
72 ล่องแพวิทยา 2 4 1 0 7
73 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 2 4 0 1 6
74 บ้านแม่สวรรค์น้อย 2 2 2 2 6
75 บ้านอุมดาเหนือ 2 2 2 0 6
76 บ้านแม่ต้อบเหนือ 2 2 0 1 4
77 บ้านแม่ละ 2 2 0 1 4
78 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 2 1 1 1 4
79 เพียงหลวง 11 2 1 0 0 3
80 บ้านแม่นาจางเหนือ 2 0 1 1 3
81 บ้านแม่และ 2 0 1 0 3
82 บ้านดงใหม่ 2 0 1 0 3
83 บ้านแม่แพหลวง 2 0 0 1 2
84 บ้านห้วยน้ำใส 2 0 0 1 2
85 บ้านแม่กองคา 2 0 0 0 2
86 บ้านจอซิเดอเหนือ 2 0 0 0 2
87 บ้านห้วยหมูพิทยา 2 0 0 0 2
88 บ้านแม่ฮุ 2 0 0 0 2
89 บ้านท่าผาปุ้ม 1 8 3 0 12
90 บ้านแม่ออกเหนือ 1 4 0 2 5
91 บ้านแม่สะแมง 1 3 2 1 6
92 บ้านแม่จ๊าง 1 3 1 5 5
93 บ้านห้วยกองมูล 1 3 1 1 5
94 บ้านต้นงิ้ว 1 3 0 0 4
95 บ้านแม่เกาะ 1 3 0 0 4
96 บ้านแม่ลาย 1 2 3 3 6
97 บ้านหัวลา 1 2 0 0 3
98 บ้านป่าโปง 1 2 0 0 3
99 บ้านหนองม่วน 1 1 4 0 6
100 บ้านห้วยม่วง 1 1 2 0 4
101 บ้านแม่ทะลุ 1 1 1 0 3
102 บ้านอุมดาใต้ 1 1 1 0 3
103 รัตนประทีปวิทยา 1 1 1 0 3
104 บ้านหัวแม่โถ 1 1 0 0 2
105 บ้านแม่ออก 1 1 0 0 2
106 บ้านดอยงาม 1 1 0 0 2
107 บ้านพะมอลอ 1 1 0 0 2
108 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 1 1 0 0 2
109 บ้านแม่จอ 1 1 0 0 2
110 บ้านแม่สะกั๊วะ 1 1 0 0 2
111 อนุบาลบ้านกาศ 1 1 0 0 2
112 บ้านทุ่งแพม 1 0 1 0 2
113 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1 0 1 0 2
114 บ้านกลอเซโล 1 0 1 0 2
115 บ้านช่างหม้อ 1 0 1 0 2
116 บ้านทะโลงเหนือ 1 0 1 0 2
117 บ้านเครอะบอ 1 0 1 0 2
118 บ้านดูลาเปอร 1 0 0 3 1
119 บ้านแม่อุมพาย 1 0 0 2 1
120 บ้านผาเยอ 1 0 0 1 1
121 บ้านฟักทอง 1 0 0 0 1
122 บ้านห้วยมะกอก 1 0 0 0 1
123 บ้านป่าหมากวิทยา 1 0 0 0 1
124 ลุ่มน้ำวิทยา 1 0 0 0 1
125 อนุบาลกฤษณพรรณ 1 0 0 0 1
126 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1 0 0 0 1
127 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 1 0 0 0 1
128 บ้านห้วยกระต่าย 1 0 0 0 1
129 บ้านแม่ลาผาไหว 1 0 0 0 1
130 บ้านห้วยไม้ซาง 0 7 0 0 7
131 บ้านทีฮือลือ 0 5 1 1 6
132 บ้านแม่กะไน 0 3 4 0 7
133 บ้านป่าแก่ 0 3 2 0 5
134 บ้านแม่สะลาบ 0 3 1 1 4
135 บ้านห้วยกองก้าด 0 2 4 3 6
136 บ้านดอยเลี่ยม 0 2 1 0 3
137 บ้านแม่สุ 0 1 1 0 2
138 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 1 1 0 2
139 บ้านห้วยไก่ป่า 0 1 1 0 2
140 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 1 1 0 2
141 บ้านแม่อุมป๊อก 0 1 0 1 1
142 บ้านขุนแม่ต้อบ 0 1 0 0 1
143 บ้านห้วยหมากหนุน 0 1 0 0 1
144 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 0 1 0 0 1
145 บ้านกอมูเดอ 0 1 0 0 1
146 บ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 1 0 0 1
147 บ้านแม่กวางใต้ 0 1 0 0 1
148 บ้านแม่ตอละ 0 1 0 0 1
149 บ้านแม่ปุ๋น 0 1 0 0 1
150 บ้านแม่อุมลอง 0 1 0 0 1
151 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 2 0 2
152 บ้านแม่คะตวน 0 0 1 0 1
153 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 1 0 1
154 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 2 0
155 บ้านขุนวง 0 0 0 2 0
156 บ้านสบหาร 0 0 0 1 0
157 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 0 0 0
158 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 0 0 0 0 0
159 ตชด.แม่ลางิ้ว 0 0 0 0 0
160 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 0 0 0
161 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 0
รวม 672 445 214 138 1,331