งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านแม่กองแป ศูนย์เครือข่ายฯ แม่ยวม 1. เด็กชายนนทกานต์    วนากลิ่นสะอาด
2. เด็กชายชุติพงษ์    นอบน้อมไพร
3. เด็กชายสาธิต    บุญเป็ง
4. เด็กชายปิยะพงศ์    ศึกษาพงศ์พันธ์
5. เด็กหญิงชญาณี    หยอมวิไล
6. เด็กชายสายชล    -
7. เด็กหญิงรินลดา    ศึกษาพงศ์พันธ์
8. เด็กหญิงกณิกา    ลลิตธนาสุวรรณ
1. นางบุปผา    แสนวิชัย
2. นางสาววิไล    โพธิตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................