งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ศูนย์เครือข่ายฯ แม่สะเรียง 1. เด็กหญิงสุชาดา    ศิริทองสกุล
2. เด็กหญิงชนิดา    กนกภูผา
3. เด็กชายชาญณรงค์    บุญเรือง
4. นายธีปกร    นิ่มประพาส
5. เด็กชายธนกฤต    สุพรรณ
6. นายอนุชิต    พนาร่มรื่น
7. เด็กชายอนุวัฒน์    วนาชิดชู
8. เด็กหญิงพิมพร    มุ่งมั่นเพชร
9. เด็กหญิงลัญชญา    ศิริทองสกุล
10. เด็กหญิงศศิกานต์    ประทินสุขอำไพ
1. นางสาวกวินธิดา    มณีถิ่นสกุล
2. นางทัศนีย์    อัยกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................