งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 378
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) ศูนย์เครือข่ายฯ แม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงธัญชนก    นันทโกศลกิจ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    คำธิ
3. เด็กหญิงวณิชญา    ไชย์วงค์
4. เด็กหญิงพฤกษา    คำภีระ
5. เด็กหญิงปภาวดี    เรืองจันทร์
6. เด็กหญิงกิจญาณ์    เหลื่อมศรี
1. นางสาวกิตติยา    มิ่งศรีสุข
2. นางสาวจุฬายุทธ    วัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................