งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 395
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านแม่เงา ศูนย์เครือข่ายฯ แม่สวด 1. เด็กหญิงกุลธิดา    คมคายมณีจันทร์
2. เด็กหญิงเกศนี    คมคายมณีจันทร์
3. เด็กหญิงนงลักษณ์    สุดปลายฟ้า
4. เด็กหญิงจิราพร    ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงสุทาพร    ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงลัดดา    ดงดีช้าง
7. เด็กหญิงสุภาพร    ใจผูกพันธ์ธรรม
1. นางสาวจำเรียง    พลนา
2. นางสาวนิภา    สุขเจริญ
3. นางสาวรสสุคนธ์    องอาจ
4. นางสาวอาจารี    หวายคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................