งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 399
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ศูนย์เครือข่ายฯ แม่สะเรียง 1. เด็กหญิงอโนทัย    สกุลไพร
2. นางสาวพิมลวรรณ    ทองสกุลศิริ
3. เด็กหญิงนัยนา    จัดการค้า
4. นางสาวฑิฆัมพร    ศิริยั่งยืน
5. เด็กหญิงพรรณรังสี    เกรียงไกรสิงห์
6. นางสาวจามจุรี    -
7. เด็กหญิงพิมพร    มุ่งมั่นเพชร
8. เด็กหญิงชนิดา    กนกภูผา
9. เด็กหญิงศศิกานต์    ประทินสุขอำไพ
10. เด็กหญิงลัญชญา    ศิริทองสกุล
11. เด็กหญิงสุชาดา    ศิริทองสกุล
12. เด็กหญิงสิรินุช    บุญยวง
1. นางสาวกวินธิดา    มณีถิ่นสกุล
2. นางทัศนีย์    อัยกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................