งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 400
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนไท่จง ศูนย์เครือข่ายฯ แม่ลาน้อย 1. นางสาวเนตนภา    ศรีสมบูรณ์
2. นายเอกรินทร์    ชนะเดช
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    อหริพ่าย
4. เด็กหญิงดวงหฤทัย    ผ่องจิตร์
5. เด็กชายณัฐพงษ์    สินพุ
1. นายรณชัย    เรืองแดง
2. นายอนุพงศ์    วัชวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................