สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปานชีวา  ชัยศรีสวัสดิ์
 
1. นางอาภรณ์  จิตต์มาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 1. เด็กชายพรดรัล   จิตสำรวย
 
1. นางสาวฟ้าหงษ์   ธรรมขันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ผไทผ่องแผ้ว
 
1. นางสาววนาลี  พุทธวัตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงสุธีรา  สุวรรณเลิศ
 
1. นางศิริขวัญ  เพ็ญจิตต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73.3 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1. เด็กหญิงวิกัลยา  ไผ่สีคำทอง
 
1. นางจิตราภรณ์  เฮียงโฮม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69.8 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายภูษิต   ดอกเฟื่องฟ้า
 
1. นายกิตติภูมิ   มโนกุลชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69.8 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 1. เด็กหญิงวรัทยา  โคตรโนนกอก
 
1. นายผิน  วรรณะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69.6 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญสนอง
 
1. นางสุปราณี  ครองสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงศศิภัสส์   วงศ์ทวนทอง
 
1. นางสุภาภรณ์  คำมาสาร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65.8 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายธีรพงศ์   อภิมหาพุทธสกุล
 
1. นางวราภรณ์   มารดาสกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงนริศราพร   จอมจันทร์
 
1. นางธวัลยา   จันทิมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62.4 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะแพ
 
1. นางดาวรรณ์  ยาวิชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61.4 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กหญิงสุธิมา  โปติ
 
1. นายพีระยุทธ์  คำสัตย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.8 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กหญิงลินันท์  ลาภอภิญญา
 
1. นายกิตติธัช  มณีรัตน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.1 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1. เด็กหญิงเขมิกา  ดรุณชัย
 
1. นางสาวธนพรรธ  ศิลาชล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.1 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 1. เด็กชายศักย์ศรณ์   บุษบาฉลวย
 
1. นายอนันต์   กวีพจน์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58.2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงนภาพร  จลศรัทธาธรรม
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 50.6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  คำภีระ
 
1. นางสาวสุภาพร  คุณอนงค์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงสุภาดา  ยอดรักดอย
 
1. นางธัญลักษณ์  พิสุทธิ์ปัญญากุล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงแพรวดาว  ทวีมโนธรรม
 
1. นางปภาพรรณ์  นายวัน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายกิติกวิน  ผไทผ่องแผ้ว
 
1. นางสาววนาลี  พุทธวัตร์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันใจ
 
1. นางรัตติกาล  คงประหยัด
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ขยันใหญ่
 
1. นางสิริพรรณ  ฟองคำ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญร่วม
 
1. นางดรุณี  หมอกคำจัน
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.4 เงิน 5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงกมลกานต์   มณีรัตน์ผ่องไพร
 
1. นางสาวปทุมพร   ณ น่าน
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กหญิงลัดดาพร  ภมรไพร
 
1. นางกมลชนก  วนาศิริ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงกรชนก  ศรีเมือง
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงธนารักษ์  สง่าเพียรสิริ
 
1. นางพูลเพ็ญ  ชาญณรงค์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงฐานุชา   โชคกิตติพงษ์
 
1. นางสุภาวดี   ประวัติงาม
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงพินัสนันท์   ปิ่นญาติ
 
1. นางสุภาภรณ์  คำมาสาร
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พร้อมไพรสุข
 
1. นางอุไรวรรณ  มณีธร
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงธิฐิพร   วรรณพนา
 
1. นายจตุรงค์  เดชะวงศ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงอาริษา  เป็นทองแท้
 
1. นางสาวสุภาพร  คุณอนงค์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงกรองทอง  จินดาเผ่า
 
1. นางอารีย์  มินมุนินท์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงธันน์ชนก   ธารศรีศักดิ์สกุล
 
1. นางสุรีย์พร  ไชยสุ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 47.8 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กหญิงวิไลพร  หมอกมนต์สิทธฺ์
 
1. นายปรีชา  ศรีสุพัฒน์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1. เด็กหญิงสุดาพร  ดาวเด่นงาม
 
1. นางสาวธนพรรธ  ศิลาชล
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1. เด็กหญิงสุจารี  ซูลูเปียง
 
1. นางกัญญา  อินกัน
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีพบบุญดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  วงค์ไชยา
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สะแมง    
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  อาภรณ์ไพร
 
1. นางกันธศีล  พวงทอง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงทับทิม  กสิธัญญาหาร
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. นางสาวชไมพร  คงอินทร์
 
1. นางนาตญา  จันแสน
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บูรณประภากุล
 
1. นางสาวพรพิมล   พงษ์กลาง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ขวัญอยู่สถาพร
 
1. นางสาวสุภัชยา   กันทาหู
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงอธิษฐาน  วงศ์เทพ
 
1. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงชิดชนก  เรือนตื้อ
 
1. นางทิพากร  บุญสนอง
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงจักรี  โชคสุวรรณคีรี
 
1. นางสาววราภรณ์  ปันอิ่น
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงพีรยา  จรัสชัยณรงค์
 
1. นางสาวพวงทอง  ศรีแก้ว
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงวนิกา  พงษ์ไพรสกุล
 
1. นางวิไลลักษณ์  หยกอาภาสิริ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงณัฏฐิณี  เลิศไพรวัลย์
 
1. นางปราจิน  สายฝั้น
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  มงคลผาสุก
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ดีพอ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงสิริยากร   วรวรรณถาวร
 
1. นางสาวณัชชา   สุริยะวงค์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงกุลธิดา   โรจน์กิตติศักดิ์
 
1. นางธวัลยา   จันทิมา
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำยืน
 
1. นางทัตพร  คำยืน
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  พงษ์สิทธิ์คัมภีร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อุตมะโชติ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กชายกฤตก้องภพ  มงคล
 
1. นางผ่องศรี  คำสัตย์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาติพลพิสุทธฺิ์
 
1. นางณพิชญา  ทาแกง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงดิฐภา  ต้นแบบ
 
1. นางทิพวรรณ  จงสกุลพัฒน์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  -
 
1. นางสาวอนุชิตา  สมโรย
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงสุธิดา   ถาวรนวหิรัญกุล
 
1. นางสุรีย์พร  ไชยสุ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงอภิสรา   กิจค้ำจุนโชค
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมขันธ์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วังยาว
 
1. นางคนึงนิตย์  สมแก้ว
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงวิชญาดา  โภคสวัสดิ์กุล
 
1. นางนารี  เปพาทย์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ปงเมฆ
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงพอหทัย  หมอกพายัพ
 
1. นางยุพิน  กาใจ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงสายพิณ  ดำรงค์มิตรไมตรี
 
1. นางสาววราภรณ์  ปันอิ่น
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  ครองความล้ำเลิศ
 
1. นางราณี  ถาทวี
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กหญิงจามจุรี  บรรพตเชิดชู
 
1. นางสาวดาวเรือง  บัวลอย
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขสันต์สำราญ
 
1. นางผ่องศรี  คำสัตย์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงพัชราภา   บูรณประภากุล
 
1. นางสาวพรพิมล   พงษ์กลาง
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงรินรดา  ชาญพินิจ
 
1. นางอุไรวรรณ  มณีธร
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงวรัญญา  โภคสวัสดิ์กุล
 
1. นางนารี  เปพาทย์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  กันทรค้ำฟ้า
 
1. นางทิพวรรณ  จงสกุลพัฒน์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กหญิงลลิตา  กุศลบำรุงสุข
 
1. นางสาวพิมพิศา  ปูสัญจร
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  -
 
1. นางสาวอนุชิตา  สมโรย
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงจุลีกร   จรัสปราดเปรื่อง
 
1. นางจันทรา   สิริกาน
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงพัชดา  สวรรค์อำไพ
 
1. นายจตุรงค์  เดชะวงศ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงพิชาพร   ภูมิสิทธิโชติ
 
1. นางยุพิน  กาใจ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ชัฏมหาศาล
 
1. นางสุรีย์พร  ไชยสุ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1. เด็กหญิงศรีพร  ศรีอำนวยสุข
 
1. นางณพิชญา  ทาแกง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  จารุมาโนชณ์
 
1. นางสาวณิชกมล  นันทประเสริฐสุข
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 1. เด็กหญิงรัชนี  ุจตุรพิธพรสกุล
 
1. นายสมชาย  ญาณชีวินเลิศ
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ฌานถนอมเกียรติ
 
1. นางอริสรา  เขียวมูล
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงกานติมา  ปรีดาสิงขร
 
1. นางสุภาพ  พุ่มเรียงป่า
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนตรคมคาย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ดีพอ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ    
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ครองความล้ำเลิศ
 
1. นางพัชรินทร์  นิเท
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุดโสภาดาวเรือง
 
1. นายอุทาน  ประสงค์ทรัพย์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ   สกุลคำแสน
 
1. นางสาวพรพิมล   พงษ์กลาง
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงวิลาสิณ๊  ธำรงชาติไทย
 
1. นางสยามล  เพียรงาน
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงแพรศรี  สิริลิขิตกุล
 
1. นางสาวพัชรีพร  ศรีเมือง
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงพิมนภัส  ไพรดีอนุรักษ์
 
1. นางสาวมณทิชา  ชื่นชม
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงวราพร  สะอาดชัยกุล
 
1. นางนาตญา  จันแสน
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  เครือพงษ์กิตติ
 
1. นางพรฉวี  ธิทะ
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงนงลักษณ์   เกียรตินรามงคล
 
1. นางวาสนา   แก้วใส
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงภาวิณี   ยงสุนทรรุ่ง
 
1. นายพรชัย   สุนภาสถาพร
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นางสาวอภิสมัย  ชมพนาไพร
 
1. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายธนาดล  สัญญาสัมพันธ์
 
1. นางสิรินดา  เสนใจ
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงสุลี  มีความกล้า
 
1. นางวิไลลักษณ์  หยกอาภาสิริ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อมรประสาน
 
1. นางสาวณัฐวดี  ศรีวิชัย
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงจนิสตา  -
 
1. นางสาวอนุชิตา  สมโรย
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรัลพัชร  สมแก้ว
 
1. นางปทิมจันทร์  ปันนะ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  อะตะปัญญา
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงประภัสรา  ชมภู
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงกชกร  สืบสกุลพรหม
 
1. นางอำไพ  บุญซ้อน
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร์  เดชเอื้อพร
 
1. นางสุปราณี  ครองสวัสดิ์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงพิมพา  สง่าพงศ์รัตนมาศ
 
1. นางจิดาภา  ฉั่วตระกูล
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงพิมภัทรา  แรมจันทร์จรัสฟ้า
 
1. นางกนกวรรณ  เด่นในธรรม
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 1. เด็กหญิงสุชาวดี  คงความเลิศ
 
1. นางสาวญาณิชศภัค  สิธิปุก
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงญาณิจฉรา  ศรีสุข
 
1. นางอุไรวรรณ  มณีธร
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  หฤทัยอุดมศักดิ์
 
1. นายกิตติธัช  มณีรัตน์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงสุภานิช  ถวัลย์ชลาศัย
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  พิสุทธิ์ปัญญากุล
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  คำภีระ
 
1. นางสาวสุภาพร  คุณอนงค์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กหญิงประติภา  บรรพตพิมาน
 
1. นางอัญชรี  จินายะ
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงเบญจพร  งามจารุเลิศไมตรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมขันธ์
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงพรทิพา   พรธีรชัย
 
1. นางรัชฎาพร   คุณอนงค์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงชลธาร  ศรีมณีทองกุล
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  กันทาทรัพย์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงวิชญาดา  โภคสวัสดิ์กุล
 
1. นางดรุณี  หมอกคำจัน
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงชฎาพร   โม่งจันทร์
 
1. นางยุพิน  กาใจ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สถานสถิตย์
 
1. นางสาวอนุชิตา  สมโรย
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายเจษฎากร  สุนิธิมงคลชัย
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงสุภัสสร  มะลิซัง
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงเทียนงาม
 
1. นางวาสนา  กุลจิตร์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญสถาน
 
1. นางอุไรวรรณ  มณีธร
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงอรนุช  กลางทุ่งกว้าง
 
1. นางสาวพัชรภาพรรณ  มัลลิกา
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ร้อยรสอารมณ์
 
1. นางดรุณี  หมอกคำจัน
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กหญิงนันทวัน   สดใสวนาลัย
 
1. นางอัญชรี  จินายะ
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายวีรชัย   หลองแก้ว
 
1. นางยุพิน  กาใจ
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กหญิงศุภนภา  ชวลิตสถาพร
 
1. นางสาวไสว  ออกสุข
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงศิรินดา  ธาดาพุทธกุล
 
1. นางธัญลักษณ์  พิสุทธิ์ปัญญากุล
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านป่าโปง 1. เด็กหญิงชไมพร   ขวัญจิตวนา
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ไพรพนาพันธ์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกณิกา   แซ่เฮ่อ
 
1. นางสุเมฆ   วีระ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงนันทิวาท์  ทิพเนตรบังอร
 
1. นางสุเพ็ญ  วงค์เทพ
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 1. เด็กหญิงจวงจันทร์  รักศรีบัวตอง
 
1. นางละออ  คงความเลิศ
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกุลยา  จอมวารี
 
1. นางสาวทองแก้ว  น้ำใจธาร
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงอาริษา  เป็นทองแท้
 
1. นางสาวสุภาพร  คุณอนงค์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงเพลงพิณ  พงศ์พิมล
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงสุกานดา  ผดุงกระสินธุ์
 
1. นายอุทาน  ประสงค์ทรัพย์
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงฐิติพร  วนาเกียรติกุล
 
1. นางสาวทองแก้ว  น้ำใจธาร
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงปรียาพร  เมธาสิทธิ
 
1. นางกันธศีล  พวงทอง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญมี
 
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงรัสรินทร์  แปงอุด
 
1. นางนาตญา  จันแสน
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นางสาวศศิธร  บรรพตจรุง
 
1. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ห้วยห้อมพัฒนา
 
1. นางสาวยุวรรณดา  เครือวงค์ปัญญา
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาพร  สะอาดญาติ
 
1. นางทิพากร  บุญสนอง
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายพิเชษฐ์   ชวลิตอมรพงษ์
 
1. นางวาสนา   แก้วใส
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อิงโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวิชญา  เถาวัลย์ไพร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  -
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงจามจุรี  -
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชาญชาติสมรภูมิ
3. เด็กหญิงอภิรดี  สุขริยการต์พรรณ
 
1. นางกันธศีล  พวงทอง
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เริงไม
2. เด็กหญิงเยาวมาลย์  แซ่เท้า
 
1. นายชุมพล  ศรีมันตะ
2. นางสาววราภรณ์  ปันอิ่น
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงจูฑามณี  หอมขจร
 
1. นายชุมพล  สุริยะ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงวิรากานต์  คงคาพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  นิธิภคพันธ์
 
1. นางสิริพรรณ  ฟองคำ
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศรีลักษณ์
2. เด็กชายเชรณพัศธ์  สุขสมบูรณ์
 
1. นางดาวรรณ์  ยาวิชัย
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  ปันโย
2. เด็กหญิงโสภิตา  อุปนันท์
 
1. นางสาวยุวธิดา  กันทา
2. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงศรีพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงสุเพียรพร  พงศ์ษาพิมาน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กันยะวงค์
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กหญิงพรศิริ  -
2. เด็กหญิงเพ็ญศรี  -
 
1. นายสุพจน์   สุขสมหวัง
2. นางสาวพลอยญาดา  ไผ่กุลอนุรักษ์
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจันทร์จุรี  สิริทวีพรบุญ
2. เด็กหญิงวิยุดา  ร่มไม้ขจี
 
1. นายเอกสิทธิ์  นูนทะธรรม
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1. เด็กหญิงสุชาดา   ฐานะรุ่งสถาพร
2. เด็กหญิงสุดาพร   ทีรประมากร
 
1. นางศิราภรณ์   สิริวิจิตรกุล
2. นาย-  -
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงสุภัสสร  มะลิซัง
2. เด็กหญิงเสาวภา  สุนทรียวนา
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
2. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  เพชรพรวัฒนา
2. นางสาวชไมพร  คงอินทร์
 
1. นางนาตญา  จันแสน
2. นางพัชรินทร์  ก้างออนตา
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงกัลยา  วังใน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชื่นยุทธนา
 
1. นางกาญจนา  เหมืองหม้อ
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงมาริสา  อมรใฝ่เรือง
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ตั้งอิสระกุล
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณี   อำรุงสิงขร
2. เด็กหญิงสุภาพร  นันทวัฒน์มงคล
 
1. นางสาวอุษณีย์  อุปวงศิลป์
2. นางสาวรุ่งนภา  กันยะวงค์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงบาลเย็น   ปัญญากร
2. เด็กหญิงอภิชญา   มุ่งดี
 
1. นางสาวสุภัชยา  กันทาหู
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงวนาลี  สุดซวง
2. เด็กหญิงวรรณษา  สุดซวง
 
1. นายพรชัย   สุนภาสถาพร
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิเศษคำนึง
2. เด็กหญิงอารียา  วิเศษคำนึง
 
1. นางสิริพรรณ  ฟองคำ
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายประชา  ซิโน
 
1. นางสาวพรพิมล   พงษ์กลาง
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงวิไลพร  รุ้งเจ็ดสี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เลิศหลั่งหลาย
 
1. นายเอกสิทธิ์  นูนทะธรรม
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงนิรชา  สุธนาภรณ์กุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ภิรมย์  ผดุงคีรี
 
1. นางสาวพัชรภาพรรณ  มัลลิกา
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงจักรี  โชคสุวรรณคีรี
2. เด็กหญิงดวงพร  เรืองอุดมการณ์
 
1. นายชุมพล  ศรีมันตะ
2. นางสาววราภรณ์  ปันอิ่น
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  วิศวกลกาล
 
1. นางขนิษฐา  มิ่งอรุณมงคล
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ปรีชาชาญธรรม
 
1. นางทองใบ   ทองรักษ์
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบหาร 1. เด็กหญิงภิรัญญา  แน่นแหน้
 
1. นางนุชศลา  ชิงชัย
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงวนิดา  แก้วทิพย์
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กชายธนวัฒน์  มณีใจงาม
 
1. นางบุปผา  แสนวิชัย
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงศรัญญา  ดำรงค์รักษ์กิจดี
 
1. นางอุทมพร  สะอาดรักธรรม
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กหญิงสิริมา   ชีวสิทธิบุญ
 
1. นางภรพิชญา   นิธิศดำรง
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปองเพชรพร
 
1. นายปิยะวิทย์  ปิยะโกศล
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายอภิชัย  มีความงาม
 
1. นายทวี  เทียมคีรี
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงเพียงจิต   ศรีสิริอรุณพร
 
1. นายพูนศักดิ์  เปาหย่า
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงฉัตรธิกา  ตระกูลครรชิต
 
1. นางนุชจีราภรณ์  จิตรค้ำคุณ
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงสุวินิตยา  พรมเมือง
 
1. นางสาวพิมพร  ณ วรรณติ๊บ
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายทรรศกร  อินถามา
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  หวังธนกิจกุล
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงสุนิษา   ชีวินวนารักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มลิวัลย์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กชายวรรษชล  ผ่องอำไพบงกช
 
1. นางสาวพรทิพย์   ศรีพันธ์วนา
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายวันเฉลิม  คิดจินตนาเพียร
 
1. นางสาวกาญจนา  น้อยสกุล
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1. เด็กชายส่าโว  ชุติมารุ่งเรือง
 
1. นายชาคริต  อินแถลง
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายพีรวิชญ์  แสนสุข
 
1. นางศุภลักษ์  ปินตา
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงอัญชลี   ต้องรัก
 
1. นางสาวณิชา   วิริยะ
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุพรรณหงษ์
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพีรณัฐ  มหาสิงห์
 
1. นางอัมพร  อินตาวงษ์
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงอรษา  สิริลาภบุญส่ง
 
1. นางนุชจีราภรณ์  จิตรค้ำคุณ
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายธนัตชัย  เซ่งเฮ่อ
 
1. นายนิวัติ  จงสร้างสรรค์
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิริบวรบุญฤทธิ์
 
1. นางผ่องศรี  คำสัตย์
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงโสภิตา  อุปนันท์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   รุ้งประนมกร
 
1. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงลักษิกา  ษมาชัยอนันต์
 
1. นายประพิณ  มะโนธรรม
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายศรราญ  ไพรการุณ
 
1. นางวรรณภา  เจริญผล
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงดารากร  ขจรทรัพย์พนา
 
1. นางสาวกาญจนา  น้อยสกุล
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กชายพงษ์จิตร  สุดเฉลามาลี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศรีพันธ์วนา
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1. เด็กหญิงไพลิน  เฉิดโฉมฉาย
 
1. นางสาวอุษาพรรณ  ปกรณ์กิจพันธ์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กหญิงมารศรี   คงวินิจกุล
 
1. นางภรพิชญา   นิธิศดำรง
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงธัญพิมล   เป็นพลเมือง
 
1. นางสาวสุลาวัลย์   สิทธิน้อย
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงภัณฑิรา   พุทธานุเสกสรร
 
1. นายพูนศักดิ์  เปาหย่า
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายธนา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายยุทธนา  สุขชัยรังสรรค์
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ลาภอภิญญา
 
1. นายสมพร  มวลจันทร์
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กชายธาวิน  กัญญาพินิจ
 
1. นางขวัญจิตร์  คำแปง
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจันเทร์พ็ญ  แดนไพรสณน์
 
1. นางเกตสุดา  วรรณวินิจ
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ
 
1. นางสาวจุฑามาศ   จตุแสน
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงไดอาน่า  คงวิไล
 
1. นายเฉลิม   ศิขรินศานติ
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางนุชจีราภรณ์  จิตรค้ำคุณ
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายไกรสร  ดำรงศักดิ์โอฬาร
 
1. นางสาวกัลยาพร  กระทู้
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ลำยองยุคลธร
 
1. นายศราวุฒิ   ศรีธิ
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นางสาวสุรีย์  ศักดิ์บรรลือกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร  ทองคำ
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายวากุหลู่  -
 
1. นางสาวกาญจนา  น้อยสกุล
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงสรัญญา  รักเผ่าดง
 
1. นางสุกัลยา  วงค์บุญ
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายพรเทพ  เงินดี
 
1. นางสาวมาลีวรรณ  สุขคำนึง
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงสุวรา  นวลไพรขจีวงษ์
 
1. นางสาวชวารินทร์  เรืองแดง
 
220 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายวรัญญู  มีสัตย์ใจ
2. เด็กชายศุภกฤต  ทัศน์พลกุล
3. เด็กหญิงสัจมาศ  ทองประดิษฐ์
 
1. นางสังวาลย์  ใจมาดี
2. นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล
 
221 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงรินลดา  ศึกษาพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงสายชล  -
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แตะวอ
 
1. นางบุปผา  แสนวิชัย
 
222 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชัญญา  พิริยะกมลพันธ์
2. เด็กหญิงวารี  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอำพร  บรรพตเชิดชู
 
1. นางศุมารินทร์  ไชยประโคม
2. นางสาวสกุลรัตน์  ไพรธรฤทธิ์
 
223 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงพรธิพา  ตุ้ยตามพันธ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีพรพัฒนชัย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดำรงกิจมงคล
 
1. นางพิทตยา  คำแปง
2. นางสาวผ่องพรรณ  เกษมมณีวรรณ์
 
224 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายนิพนธ์  พนาลัยวิมาน
2. เด็กชายวราวุฒิ  สกุลคำแสน
3. เด็กหญิงอรทัย  โบแฮ
 
1. นางสาวนภาพร  ทองคำ
 
225 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายนิกร   พนาลัยวิมาน
2. เด็กหญิงรัชนีกร   ไชยสถิตวาณิชกุล
3. เด็กชายสุรพล   สอนสายลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร   ทองคำ
 
226 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  ศิริมาไล
2. เด็กหญิงศลิษา  ขำเลิศ
3. เด็กหญิงเกลียวพรรณ  ณวรรณ์
 
1. นางอัมพร  อินตาวงษ์
2. นางสาวแก้วตา  เรียงแก้ว
 
227 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปู่ซาย
2. เด็กหญิงโยมีลา  -
3. เด็กหญิงไซนาบี  -
 
1. นายทวุธ  วงค์วงค์
2. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
 
228 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงธิดาพร   เขตโชติวนากร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   สิทธิด้วง
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   ชอบชวอานนท์
 
1. นายศราวุฒิ   ศรีธิ
2. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
 
229 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กชายสมพงษ์  วณิชกุลพัทธ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ละม่อมทิพย์
3. เด็กหญิงไพลิน  จรุงสาคร
 
1. นายวทัญญู  กุศล
2. นางสาวโสภา  วิเชยละ
 
230 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย    
231 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวทิพย์ฤมนต์  ทองสกุลศิริ
2. เด็กหญิงสุวรรณณี  แก้วทอแสง
3. นางสาวเสาวณี  ภิรมย์ไพร
 
1. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
2. นายทวุธ  วงค์วงค์
 
232 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   กาวี
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุดา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คมคายผกา
 
1. นางศุมารินทร์  ไปชยประโคม
2. นางสาวสกุลรัตน์  ไพรธรฤทธิ์
 
233 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กชายนันทกร  ดำรงยุทธนา
2. เด็กหญิงเขมิกา  ทองอุบลพรรณ
3. เด็กหญิงเสาวรีย์  ธนชัยโสภณ
 
1. นางจันทนา  ประเสริฐรัตนา
2. นางสาวชวารินทร์  เรืองแดง
 
234 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รักษาสิทธิ
2. เด็กหญิงบุญศรี  สิงขรพิรุฬห์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   หนึ่งวิมาน
 
1. นายศราวุฒิ   ศรีธิ
2. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายขวัญชัย  สุการี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญร่วม
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
2. นางณัชชา  โพธิ์ดี
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงชบา  คิดประสิทธิ์ศิลป์
2. เด็กหญิงวรนุช  สันติปิยะพร
 
1. นางสาวสุวิภา  ดวงใจ
2. นางสาวกาญจนา  น้อยสกุล
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงวิภา   ศานติกันทร
2. เด็กหญิงสุพรรณี   ไผ่มงคลบุญ
 
1. นายศราวุฒิ   ศรีธิ
2. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  -
2. เด็กหญิงอรพรรณ    เจริญวงษา
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์   วงค์เทพ
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  มาลากุลคำ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ว่องไว
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
2. นางศิขริน  มงคลเจริญฤทธิ์
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายพิริยกร  กล่าวรัมย์
2. เด็กชายภูวงค์  ชัยมงคลธรรม
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
2. นายทวี  เฮียงโฮม
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายจีรวัฒน์  รัตนบรรพตศรี
2. เด็กชายชาญนุพงษ์  อาจหาญศรี
 
1. นางณัฐกาญจน์  วีรกิจธีรกุล
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงภาสิณี  กาวรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ใสสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ผาติธีรกุลเดช
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงนิออน   ศรีพิไลรัตน์
2. เด็กชายพุทธิชัย   นันทกุลพลพินิจ
 
1. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
2. นายศราวุฒิ   ศรีธิ
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายสวัสดิ์  อินต๊ะนนท์
2. เด็กหญิงสุนันทา  เชษฐนิรันดร์
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
2. นางณัชชา  โพธิ์ดี
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงทูราพร  -
2. เด็กหญิงศันสนีย์  อำนวยทวีรัตน์
 
1. นางสาวสุวิภา  ดวงใจ
2. นางสาวกาญจนา  น้อยสกุล
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชาติชาย  แก้วเตี๊ยะ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายวิชัย  -
 
1. นางวาสนา  ใจน่าน
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กชายอดิศร   สัมพันธ์วนา
 
1. นางภรพิชญา    นิธิศดำรง
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายอภิชัย  ศรีไสวชงโค
 
1. นางพรนรินทร์  มะโนคำ
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เก่งอาวุธ
 
1. นางสาวสุวิภา  ดวงใจ
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงวริษา  ตาไหล
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ซูสินทรัพย์
 
1. นางอุทุมพร  สะอาดรักธรรม
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทวีรัตนา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศรีพันธ์วนา
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภาสินี  ใฝ่เวลาดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กชายวิทยา  ปัญญาภิษัชเลิศ
 
1. นางผ่องศรี  คำสัตย์
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายวิชญะ  ไมตรีวรกุล
 
1. นายแสวง  อร่ามจิต
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านขุนวง 1. เด็กชายศิรวิชญ์  มณีลักษมี
 
1. นายนพรัตน์  ทองคงหาญ
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงธารชนก   โชคนที
 
1. นางพิศวาส   อินทรัตน์
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงชลธิชา  บงกชไฉไล
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 1. เด็กชายไชยภพ  ธนากรเดช
 
1. นายเอกลักษณ์  อ้ายนันท์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กชายอภิณัฐ  กันเต็ง
 
1. นางสาวจีราพร  นันทบริสุทธิ์
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กชายอรรถพล  มุกดามรกต
 
1. นางขวัญจิตร์  คำแปง
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กชายรณชัย  วัฒนเลิศกิจ
 
1. นายณฐนน  สมเจริญ
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงณิชดา  คงสง่ากุล
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายสมัชญ์  ผ่องไพรวรรณ
 
1. นางสังวาลย์  ใจมาดี
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายวีรภาพ  พนาพิมาน
 
1. นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กชายวุฒิไกร  วิรุฬห์สกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพีรพงษ์   ทิพย์ปราโมทย์
 
1. นายศราวุฒิ   ศรีธิ
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กหญิงวนิดา  ตระกูลดงไพร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศรีพันธ์วนา
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงอรณิชา  เนตรยอง
 
1. นายชาติชาย  เขื่อนแก้ว
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กชายกิตติภพ  ปัญญาโปร่ง
 
1. นายธีรวิทย์  คำใส
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงหน่อดาบ  -
 
1. นางสาวสุวิภา  ดวงใจ
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านขุนวง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีพบบุญดี
 
1. นายนพรัตน์  ทองคงหาญ
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ลาภอภิญญา
 
1. นายสมพร  มวลจันทร์
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายสรสิช  สมบูรณ์
 
1. นางจุฑารัตน์  คำประวัน
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญทิ
 
1. นางดวงพร  คงนา
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 1. เด็กชายสิทธิชัย   ปัทมาถาวร
 
1. นายจำรัส    ปัญญาลาภ
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายอัศนีย์  ไกรศรีสุกใส
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มามื่อ
 
1. นางเพ็ญศรี  ปิ่นธิดา
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กชายไกรวุธ  ศักดิ์สินดอย
 
1. นายธิติ   ธิติภูมิเดโชตระกูล
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สะทู
 
1. นางมณธิดา  ปวงคำ
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายโซแด่   เงินสำเภา
 
1. นายธีระวัฒน์  ยานะจิตร
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงธิดา   นิธิทวีโสมนัส
 
1. นางสาวณัฐพร   เจริญศรี
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. นางสาวสายสุนีย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายชาติชาย  เขื่อนแก้ว
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายสมบูรณ์  สุนามถาวร
 
1. นางสาวสุภัตรา  จันแก้ว
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายกอบชัย  -
 
1. นางสาวสุวิภา  ดวงใจ
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงรัตนา  ผดุงพนาลัย
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญมาคำ
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายชูชาย   สดาทู
 
1. นางจันจิรา   ศรีบุศย์
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงวุฒิพร  คณาวุฒิกร
 
1. นางสาวชมพูนุช  นิธิชนะเจริญพร
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายอภินันท์   ระวียืนยง
 
1. นายศราวุฒิ   ศรีธิ
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายเฉลิมชัย  คำใสสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  ทิพเนตรบังอร
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กชายอนันต์  ทองอุบลพรรณ
 
1. นางจันทนา  ประเสริฐรัตนา
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายสวัสดิ์  อินตะนน
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายอานนท์  สุธรณธรรม
 
1. นางมณธิดา  ปวงคำ
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายไกรสรณ์  ศักดิ์สินดอย
 
1. นางสาวกัลยาพร  กระทู้
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กชายสิทธิกร  บำเหน็จงาม
 
1. นายสมาน  วิวัฒนาวิไล
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายวัฒการณ์   สุสกุลโชคดี
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  สิทธิน้อย
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. นายสหรัฐ  คำชั่ง
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงศศิภา  ชายน้อย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จารุวีวรรณ
 
1. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
2. นางสาวจรัสศรี  ดีเพียร
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายกิตติพศ  พหลโยธิน
2. เด็กหญิงรัชญากาญจน์  ผลจันทร์
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  กุมาทะ
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวนิภาวรรณ  เฒ่าตระกูล
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิกา  เชิดชูวงค์
2. เด็กหญิงนุชวรา  ศรีพวงกิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงวรนิษฐ์  โปทาปั๋น
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.9 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใฝ่รุ่งโรจน์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  คงอาภาพร
3. เด็กหญิงสิริมา  เกษมควรคีรี
 
1. นางกาญจนา  กรองสติปัญญา
2. นางสาวปิยนุช  เกษทอง
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1. เด็กชายธนพล  โอภาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ผู้มีพระคุณ
3. เด็กชายสินชัย  ดำเกิงภารกิจ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อินมา
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ร้อยรสอารมณ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงทรายทอง  สันติธานี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทะนันไชย
2. นางณัชชา  โพธิ์ดี
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.3 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงช่อชมพู  บุตราสวรรค์
2. เด็กชายดนัย  งามลาภรัตนากุล
3. เด็กหญิงศศิกานต์   สัญญาสัมพันธ์
 
1. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
2. นายอดิศักดิ์  วงศ์คีรี
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงจิรายุศ  คงบุญลาภ
2. เด็กหญิงศิราณี  ฉันทกุลถาวร
3. เด็กหญิงแซมแหนะมู  -
 
1. นางสาวณัฐรดา  ปิ่นประยูร
2. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.3 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายคมสัน  บูชาปกรณ์กุศล
2. เด็กหญิงวาสินี  มีอายุยืน
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ใฝ่กระจายทรัพย์
 
1. นางเอมอร  วงค์คำ
2. นางวิราวรรณ์  มีศรี
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายกฤติกร  พุทธมณี
2. เด็กชายธนกฤต  ส่วนบุญ
3. เด็กชายอนันต์เทพ  สุธรรม
 
1. นางปราจิน  สายฝั้น
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นภาแพรวพรรณ
2. เด็กหญิงปลายฝน  เพชรเชิดพงษ์
3. เด็กหญิงสุดา  ม่วงสวยสด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  กล่ำแย้ม
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงจินตนา  เพชรชลธี
2. เด็กหญิงจีรณา  ผดุงกระสินธุ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพชรชลธี
 
1. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงนวลหอม   มาลา
2. เด็กหญิงศิริธร   อนุกุล
3. เด็กชายสุพจน์   เจริญศรี
 
1. นางรสสุคนธ์   รุ้งประนมกร
2. นางวันเพ็ญ   ตุ้ยสาร
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงฐิตา  ปกรณ์พงศ์สิริดี
2. เด็กหญิงศิราณี  สรวงสรรค์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เดชเวียงชัย
 
1. นางรัชฏา  ภรณ์คำปัน
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ประสงค์เลิศมณี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เมตตานุเคราะห์
3. เด็กหญิงสุทธิดา   สุจนันท์บัณฑิต
 
1. นางสุธินันท์   จันตาโลก
2. นางสาววรัญญาพร   ฝั่นเต่ย
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงชไมพร  สุขใกล้พระ
2. เด็กหญิงธิดาพร  อุดมพนา
3. เด็กหญิงวริศรา  ขวัญจิตรวนา
 
1. นางสาวมัณฑนา  เอกกุล
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงญาณี  บุญเรือง
2. เด็กหญิงวรกานต์  กาทู
3. นางสาวสุทธิดา  ชุ่มใจ
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
2. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงวรรณิกา  อมรใฝ่กุลจิต
2. เด็กหญิงวาบรูพร  -
3. เด็กชายศุภจิตต์  อมรใฝ่ทรงกิจ
 
1. นางสาวบุณยวีร์  คงความดี
2. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงฉันทนา  ดาวบนดอย
2. เด็กหญิงพรฟ้า  นพมาศนิรันดร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ชมพนา
 
1. นายถวิล  สารภีสุวรรณศร
2. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หมูคำ
2. เด็กชายรัชานนท์  ซ่อนเสน
3. เด็กชายไพบูลย์  สุนิธิถาวร
 
1. นางรุ่งอรุณ  คชไพร
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.62 เงิน 5 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงรินทรา   มนสิการปกรณ์
2. นายศุภวิชญ์   อยุทธ์
3. เด็กหญิงสุธิดา   ชัยรักษาพันธ์
 
1. นายรณชัย   เรืองแดง
2. นายอนุพงศ์   วัชวงษ์
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  จำเริญภัทรสกุล
2. นางสาวพุทธชาด  มีอายุยืน
3. นางสาวอัยพร  -
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
2. นางนาตญา  จันแสน
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วังปาน
2. เด็กหญิงอธิษฐาน  วงศ์เทพ
3. เด็กหญิงอารียา  พันธ์พงษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทะนันไชย
2. นางณัชชา  โพธิ์ดี
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.37 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงพิจิตรา  คงสุขสม
2. เด็กหญิงสุมาลี  สุตระการชัย
3. เด็กหญิงอำภา  ศรีบุญรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสุพนิดา  ตาแก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สุดหอม
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ฉัตรวรินทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา   ปรีดาสุขถาวร
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   หนึ่งวิมาน
 
1. นางสาววิภาวดี  ศรีโลต๋วน
2. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สง่าไพรหอม
2. เด็กหญิงชนนีนาตย์  ปัญญาโกศลบุญ
3. นางสาวอุไร  ยงสินธนสาร
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สุริยาส่องไพร
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.85 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงดวงพร  เรืองอุดมการณ์
2. เด็กหญิงยุวดี  ถวิลย์บรรพต
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชีพพึ่งวนา
 
1. นางสาวเดือนแรม  วรพุฒ
2. นายสิทธิศักดิ์  ซูสินทรัพย์
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.12 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงดฤษวรรณ  สกุลลิขิตพัฒน์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สกุลคำแสน
3. เด็กหญิงอัญชริกา  กะเจ
 
1. นางสาวรัตติกาล  สิทธิยศ
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กชายศุภกิตต์  น้อมพระธรรม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  พึ่งแสงบุญ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขุนวนารักษ์
 
1. นางสาวสุนารี  รบชนะ
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ฌานถนอมเกียรติ
2. เด็กหญิงธนารักษ์  สง่าเพียรสิริ
3. เด็กหญิงเกษกนก  ศรีพรเฉลิมชัย
 
1. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
2. นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล
 
329 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายกฤษดา   องมล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   นันทานนท์
3. เด็กชายวุฒิ   สินพุ
 
1. นายนคร   แก้วลังกา
 
330 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงจินดาลักษณ์   สุชูโชคอำนวย
2. เด็กหญิงดาราวัลย์   สุมหาวงศ์เลิศ
3. เด็กหญิงพัชราภา   ถาวรสมพรสกุล
 
1. นางสาวสุธิตรา   ปัญญาสิทธิ์
2. นายภูตะวัน  แสนใจอิ
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กชายธนกร   เพชรพรกุล
2. เด็กหญิงวราภรณ์   ผู้ครองคัมภีร์
3. เด็กชายสุธนี  ชีวอำไพโรจน์
 
1. นางสาวสุชาดา  ตุงคนาคร
2. นายสุวิชา  พนาพจน์ดี
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายพชรพงศ์  กิจโดมกุล
2. เด็กชายศตวรรษ  สุภาพจรรยา
3. เด็กชายเชิดชู  วิเคราะห์ไพร
 
1. นางรัชฏาภรณ์  คำปัน
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  กันทาทรัพย์
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  วสุธานที
2. เด็กหญิงสิริวิมล  วสุธานที
3. เด็กชายสุเทพ  ดี้หะ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  คิดงาม
2. นางสาวอุษณีย์  อุปวงศิลป์
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กชายชุติพงศ์  นอบน้อมไพร
2. เด็กหญิงสายชล  -
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แตะวอ
 
1. นางบุปผา  แสนวิชัย
2. นางธีรดา  สิงห์สูตร
 
335 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายพระพร  ธาราจำรัสสุข
2. เด็กหญิงลักษิกา  ธารากวินสุข
3. เด็กหญิงวสิกา  เจริญธนสาคร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สันติสกุลชัย
 
336 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงนารี  ฤดีนพฤทธิ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ปันมาเรือน
3. เด็กหญิงสุวิภา  จันทรคราส
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ์
 
337 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงสิรินทรา  สุดสวยวนา
2. เด็กหญิงสุทธิพร  วงค์ชัย
3. เด็กหญิงอัญชลิสา  แก้วจันทร์
 
1. นางรุ่งอรุณ  คชไพร
 
338 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  เดโชพัฒนกิจ
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงพรนภัส  ปันโย
 
1. นางพัชรี  แก้วปราณี
2. นางสาวกฤตติมา  สิงห์สูตร
 
339 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงลลนา  วลีศรีสว่าง
2. เด็กหญิงวรรณนิรันดร์  กันทรมรกต
3. เด็กหญิงวรรณิดา   โสภณกานน
 
1. นางชิดชไม  พงษ์พันธ์
2. นายไกรลาศ  รบชนะ
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงดมิสา  ขุนดงพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุธีรา  อนุกิจเจริญ
3. เด็กหญิงเกศมณี  ชูธรรมเจริญ
 
1. นางสรินยา   ไผทรัตนตรัย
2. นางกรรณิการ์  ประจักษ์พนา
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงชฎาพร  เลิศสุริยา
2. เด็กหญิงดอกรัก  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงพรหมพร  กวางทู
 
1. นางสาวอรนุช  ชมดี
2. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เมืองพัฒนาไพร
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  กาดี
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ฑิวาพร
 
1. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอยงาม    
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อำนวยเดชอนันต์
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ศิลธรรม
3. เด็กหญิงวรนุช  สิริประภาชื่น
 
1. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
2. นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล
 
345 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. นายณัฐนา  พิกุลแก้ว
2. เด็กหญิงปวรา  จันทรา
3. นายวัชรินทร์  จันทรา
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
2. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
346 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ฟ้าแดง
2. เด็กชายวีรชล  เพชรชลธี
3. เด็กหญิงสุนิสา  เละทู
 
1. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์
 
347 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยงธนสารกุล
2. เด็กหญิงสุทธิมา  เขียวภูมิชัย
3. เด็กชายเกษมสันต์  แผ่อำนาจ
 
1. นายถวิล  สารภีสุวรรณศร
2. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
 
348 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงมาลัย  ปลายฝนต้นหนาว
2. เด็กชายวิทวัส  แปงดง
3. เด็กหญิงอรณิช  ลาภหลากหลาย
 
1. นางสาวสุนารี  รบชนะ
2. นางเอื้อเฟื้อ  กูลพรม
 
349 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ราชประสิทธิ์
2. เด็กหญิงบังอร  ศักดิ์เกียรติยส
3. เด็กหญิงพิชชา  แซ่หยาง
 
1. นางจีรภา  แก้ววงค์
 
350 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายณัฐภัทธ  ศิลาสมบูรณ์
2. เด็กชายตรีวุธ   อินทรัตน์
3. เด็กชายธนาธร   หยกสุขสิริพงศ์
 
1. นายนคร  แก้วลังกา
2. นางสาวธีราพร  ใจกบอกู้
 
351 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกัลยา  ปัญญาไพรวัลย์
2. เด็กชายจิรายุ  พาลือ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มณีวรรณ
 
1. นางจงศิริ  วิวัฒน์เชาว์พันธ์
2. นายศุภชัย  ศรีบุศย์
 
352 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายวินัย  ทินนา
2. เด็กหญิงสุภานัน  ขวัญคำ
3. เด็กชายเอกชัย  ไชยศูตร
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดวงดี
2. นางอัมพร  เชิงสะอาด
 
353 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กหญิงมาลินี  ปัญญานิศา
2. เด็กชายศิวกร  น้ำใจดีงาม
3. เด็กหญิงหน่อฉิ  ปัญญานิศา
 
1. นายสมศักดิ์   กันใจ
2. นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี
 
354 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66.2 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงจันทนา  ใจแจ่มจิต
2. เด็กชายณัฐพงษ์   สง่าเดชปรีชากิจ
3. เด็กชายปาล  กุลไพรวรรณ
 
1. นายภูตะวัน  แสนใจอิ
2. นางสาวสุธิตรา  ปัญญาสิทธิ์
 
355 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงวิชิดา   วิเศษพนา
2. เด็กหญิงวิมล  พิริยะพงศ์พานิช
3. เด็กชายสรรัชญ์   กานดาวิไล
 
1. นายนิรันด์  อนุลำเปิง
 
356 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายกิติรัช   หล้า
2. เด็กชายมนุเชษฐ์   ธนพันธุ์ศิริ
3. เด็กชายสาคร   นิรัติคะ
 
1. นายณัฐพล  ทาปิยะ
 
357 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายธีรพันธ์  ชื่นดวง
2. เด็กชายวิชยุตม์  คะปุกคำ
3. เด็กชายสุทัศน์  ทารัตน์
 
1. นางพัชรี  แก้วปราณี
2. นางสาวกฤตติมา  สิงห์สูตร
 
358 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงลลนา  วลีศรีสว่าง
2. เด็กหญิงวรรณณิดา  โสภณกานน
3. เด็กชายวรรณนิรันดร์  กันทรมรกต
 
1. นางชิดชไม  พงษ์พันธ์
 
359 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงจารุณี  โกมลช่อมาลี
2. เด็กหญิงนวลนภา  คงสง่ากุล
3. เด็กหญิงวิไลพร  สุนิติปัญญาวงค์
 
1. นายอรรถชาติ  หินแปง
2. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
360 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายจักรวัตร  กัลยานันท์
2. นายอนุรักษ์  ชีพจรูญ
3. นายเอกชัย  พรหมพูนโชค
 
1. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
 
361 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. นายณัฐชนน  พงศ์โภชน์
2. นางสาวปทุมพร  ทวีวัฒนาเดช
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ดำเกิงธารา
 
1. นายณรงค์เดช  พงษ์พันธ์
2. นางสาวกรรณิกา  เดชไพรพนา
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญา  แก้วอุก
2. เด็กหญิงพรนภา  ชีวขุนคีรี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  หยอมวิไล
 
1. นางสุพัตรา  ดวงดี
2. นางอัมพร  เชิงสะอาด
 
363 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายศรราม  สุริยกานต์พรรณ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชลบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงอัมพร  เกียรติภูทอง
 
1. นางสาววิภาวดี  ศรีโลต๋วน
2. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
 
364 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   วิเศษคำนึง
2. เด็กหญิงอารียา  วิเศษคำนึง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อุดมพนาไพร
 
1. นางสรินยา   ไผทรัตนตรัย
2. นางกรรณิการ์  ประจักษ์พนา
 
365 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธวัชชัย  คงสติดี
2. เด็กชายศาศวัต  บังวัน
3. เด็กชายสิงห์คำ  ทองร้อยสี
 
1. นางอรุณศรี  วัลลภา
 
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงจิตติมา  พิทักษ์วรานุกุล
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  พงศ์ไพรสกุล
3. เด็กหญิงมยุรา  เป็นเพชรงาม
 
1. นายเจษฎา  ป๋าเมืองมูล
2. นายชัยสิทธิ์  มหาชัย
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงคีมหอม   ปัญญากร
2. เด็กชายจักรภพ   หยกรุ่งฟ้ามงคล
3. เด็กหญิงอัญชลี  ต้องรัก
 
1. นายนคร  แก้งลังกา
2. นายณิชา  วิริยะ
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กชายกฤษดา  -
2. เด็กหญิงกัลยาณี  วนาวีระจิตร
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เจริญวงษา
 
1. นางสุวลักษณ์   ประดิษฐ์ชัย
2. นางนงนุช  วิชชโลกา
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายจิรายุ  สุดทางพนา
2. เด็กชายประกายเพชร  ธรรมบุตรี
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ศรีพจน์มณีรัตน์
 
1. นางสาวฝนทิพย์  ธนสิทธิชัยกุล
2. นางสาวจิตราวดี  เร่งถนอมทรัพย์
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. นางสาวจันทร์ฉาย   อหริพ่าย
2. นางสาวดวงหฤทัย   ผ่องจิตร์
3. นายสหรัฐ   จันจาเร
 
1. นายรณชัย  เรืองแดง
2. นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  งามจารุเกรียงไกร
2. เด็กหญิงวนิดา   กานนอนุพงศ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  แผ่อำนาจ
 
1. นายถวิล  สารภีสุวรรณศร
2. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงพิมพาพร  แพรชมพู
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  -
3. เด็กหญิงอรวรรณ  -
 
1. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
2. นางสาวจรัสศรี  ดีเพียร
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงตติยา  ชื่นชีวิตสุข
2. เด็กหญิงพิชยาพร  หล้าเต็ม
3. เด็กหญิงศิริพร  ศรีพจน์มณีรัตน์
 
1. นายปกรณ์  คงแก้ว
 
374 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายประกอบเกียรติ  มามื่อ
2. เด็กชายอำพล  เลิศสกุลทอง
 
1. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
 
375 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  วิมานสาคร
2. เด็กหญิงอารียา  พูนทวีโชค
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีวิชัย
2. นายประเจิด  สุขสิงห์
 
376 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมพนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แผ่อำนาจ
 
1. นายถวิล  สารภีสุวรรณศร
 
377 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กชายสายันต์   ไพรมีค่า
2. นางสาวสุวิรัตน์   พินิจพรพรรณ
 
1. นายอนุรัตน์  อุตส่าห์
 
378 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ทูเกาะ
2. เด็กหญิงพรธิตา  กวินนโคทร
 
1. นายไกรลาศ  รบชนะ
2. นางชิดชไม  พงษ์พันธ์
 
379 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กชายประกิต  ดวงจิตสมปอง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ธำรงปิยกิจ
 
1. นายกิตติธัช  มณีรัตน์
2. นายวีระวรรณ  ฉลองกิจโอฬาร
 
380 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   เคอมู
2. เด็กชายอภิชาติ  เกียรติน
 
1. นายนคร  แก้วลังกา
 
381 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กชายชาญชัย  ปัญญาพิทูร
2. เด็กหญิงอรพิน  กันยาเพชร
 
1. นางอารี  บุญลือ
2. นางสาวพัชราภรณ์  บุญทิพย์
 
382 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 1. เด็กชายยุทธพงษ์  เอื้องขจรไกล
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ตันสิริโรจน์
 
1. นางชณัฐณิชา  อนันท์
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายรุ่งภพ    มีสันติภาพ
2. เด็กชายโชติชัย  กานนอนุพงศ์
 
1. นายเสริม  สีทา
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายชายเล็ก  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายชิดชัย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุข
2. นายธนาคม  นะกาลัง
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายธีรภัทร   อุ่นความดี
2. เด็กชายสุรวัศ  มณีชัยพร
 
1. นายแดนชัย  สุธา
2. นายสุรศักดิ์  นกแล
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กชายดนัย  กำหนดเขตคาม
2. เด็กชายวัฒนา  ไสวบุษบา
 
1. นายยุทธเกตุ  ชัยนา
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.81 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กชายทวีโชค  กันจุลัย
2. เด็กชายประดิพันธ์  น้อยวัน
 
1. นายประจญ  สิงหนาท
2. นางสมควร  คำเรือง
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.34 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายชนกชนม์  ทรงอาจหาญ
2. เด็กชายสุทิวัส  ธูปแสงสี
 
1. นายฉัตรชัย  ก้อนมณี
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.19 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ต๊ะมัง
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไข่คำ
 
1. นายประพิณ  มะโนธรรม
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.83 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายอาทิตย์  กนกวรรณพร
2. เด็กชายเทเบอมู  -
 
1. นางสาวณัฐรดา  ปิ่นประยูร
2. นายศิวกร  เชื้อหมอ
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.9 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กชายชัยศร  ไกวัลเนรมิตกุล
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  พวงไพรพฤกษ์
 
1. นายธวัชชัย  ธนะฤทธิ์
2. นางสาวสาวินี  สุภาไทย
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55.75 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายพลวินท์   เขียวขจีจิตร
2. เด็กชายอติชาติ   พิสมัยนงคราญ
 
1. นายชินวัฒน์  วิเศษวงศา
2. นางสาวสุรีพร    คำพันธ์
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 1. เด็กชายวรัญญู   สำราญไพรวัลย์
2. เด็กชายศิริราช  สัมพันธ์สินก่อ
 
1. นายเอกลักษณ์  อ้ายนันท์
2. นายจำรัส   ปัญญาลาภ
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.43 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กชายสิทธิชัย  คงสง่างาม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัญญาเพลินพิศ
 
1. นางอริสรา  เขียวมูล
2. นายเจตรินชัย  เจริญเล็ก
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.27 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายพาแหละแฮ  -
2. เด็กชายหัสดี  โกฮะ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เดชมงคลพิพัฒน์
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.43 เข้าร่วม 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายเอกชัย  พนาโกเมน
 
1. นางสาวนันทิชา  คำลือ
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กชายสหรัฐ  คณาธนารุ่งเรือง
2. เด็กชายอนาวิล  อาภรณ์บำรุง
 
1. นายธิติ   ธิติภูมิเดโชตระกูล
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.71 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายบุรพล  -
2. เด็กชายพลกวี   ศรีโสภาจำปี
 
1. นายสมัย   พนาพงศ์ไพร
2. นางสาวสุนทรี   สมคำ
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กชายชวิน  ชีพรักษ์ไพร
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  นโคทรอดิเรก
 
1. นายพนม  แสงศรีจันทร์
2. นางมิ่งขวัญ  อัตไพบูลย์
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.18 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ไพรพนาสวัสดิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทรายโชติชลธาร
 
1. นางสาวดวงทิพย์  จิตแจ่ม
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.03 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายกนกชัย  ศรีพรเจริญชัย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ผาติพนากุล
 
1. นายอภิชัย  กันทาหอม
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39.48 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายวรพล  คงกิจมั่นเลิศ
2. เด็กชายสมาน  โชคลาภตระกูล
 
1. นายเจษฎา  ป๋าเมืองมูล
2. นายนพพร  อินสีลอย
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33.42 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กชายธนกฤต  แลเฉอะ
2. เด็กชายสุทธินันท์  รุ้งรังสรรค์
 
1. นายสากล  ชนะบูรณ์
2. นายวิรัตน์  คำเรือง
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 32.17 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 1. เด็กชายจิตทิวัส  ปิยะนันทวงค์
2. เด็กชายอาทิตย์  พุ่มประยูรวงค์
 
1. นายอัครเดช  แสนวิชัย
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายจันทร์ดี  พลพุฒิพันธ์
2. เด็กชายลัทธพล  ธัญโรจน์
 
1. นายธนกฤต  โตสุวรรณ
2. นายประภาส  ทรัพย์ประภาสกุล
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กชายมนู  กุญชรพาณิชย์
2. เด็กชายสมปอง  พวงไพรพฤกษ์
 
1. นายธวัชชัย  ธนะฤทธิ์
2. นางสาวสาวีนี  สุภาไทย
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กชายสาธิต  บุญเป็ง
2. เด็กชายสุรชัย  -
 
1. นางบุปผา  แสนวิชัย
2. นางธีรดา  สิงห์สูตร
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.17 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอมูดู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายซอโยซู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายวินัย  ประณตพงศ์
2. นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.14 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายวสันต์  ดอกรักพนา
2. เด็กชายไกรวิทย์   หยกลาภอุดมศรี
 
1. นายแดนชัย  สุธา
2. นายสุรศักดิ์  นกแล
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.14 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายภูเบศ  หยกรุจิราภิรัตน
2. เด็กชายอภิราม  กันทะตั๋น
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายภูชิตชัย  แปงดง
2. เด็กชายสมคิด  นิธิเบญพร
 
1. นายอนุสรณ์  ตาสา
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายธนายุทธ  ตระกูลพงศ์กนก
2. เด็กชายยุทธนา  มีความเชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวอรนุช  ชมดี
2. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ทวัเกียรติโอฬาร
2. เด็กชายเอกชัย   เจตนามุ่งมั่น
 
1. นายจักรพร   สะตะ
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายภพสรรค์  ปิติสกุลบุญเลิศ
2. เด็กชายสุรวุทธ  งามขำ
 
1. นายเจริญ  สมปัญญา
2. นางสาวกฤตติมา   สิงห์สูตร
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายสิทธินนท์  มีน้ำใจ
2. เด็กชายอนุสิทธฺ์  ทิวทัศน์งาม
 
1. นายสิรวิชญ์  มะโนธรรม
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.74 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กชายสมพงษ์  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายสุชาติ  ธาราพาสุข
 
1. นางสมควร  คำเรือง
2. นายสุวรรณ  ไสววัชรินทร์
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.7 ทอง 13 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงญาณวุฒิ  -
2. เด็กชายโชคดี  -
 
1. นายธรวรรธน์   ไชยคำ
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.68 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 1. เด็กชายวรรณสว่าง   สิมมา
2. เด็กชายวัชรพล   สรรค์เสถียร
 
1. นายจำรัส   ปัญญาลาภ
2. นายเอกลักษณ์  อ้ายนันท์
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.66 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กชายกฤษดา  หยกลลิตเลิศล้ำ
2. เด็กชายพรประทาน  กรีฑาวัน
 
1. นายจักรพันธ์  ขันธ์ศรี
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีพจนมงคล
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คงเที่ยงธรรม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   สุดหอม
2. นางสาวสุพนิดา  ตาแก้ว
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่จอ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เฉลิมเทวัญ
2. เด็กชายอภิรัตน์  กิจเสรีพงษ์
 
1. นายศุภกิจ  หล้าพระบาง
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.3 ทอง 18 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กชายปุณมา  วณิชทองคำ
2. เด็กชายไมตรี  ตระสักชลาศัย
 
1. นางสาวพิมพร  อรุณแจ่มวิไล
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายรักดี  คิดประสิทธิ์ศิลป์
2. เด็กชายสิรภาพ  อมรใฝ่ปองผล
 
1. นางสาวณัฐรดา  ปิ่นประยูร
2. นายศิวกร  เชื้อหมอ
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กชายกฤษณพล  มงคล
2. เด็กชายสุรชัย  ไพรสำราญรุ่ง
 
1. นายทองสุข  ฌานชีวินสุข
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงพัชราภา  บูรณประภากุล
2. เด็กชายศราวุธ  ศักดิ์บรรลือกิจ
 
1. นายธนวรรธน์  ไชยคำ
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กชายกิตติพล  พิริยะโกมลพันธ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  -
 
1. นางบุปผา  แสนวิชัย
2. นางธีรดา  สิงห์สูตร
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายกมล  แก้วเก้าคุณธรรม
2. เด็กชายสมบัติ  อนุปิยพล
 
1. นางสาวณัฐรดา  ปิ่นประยูร
2. นายศิวกร  เชื้อหมอ
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอลามู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายสุริยัน  ใฝ่ศิริเลิศ
 
1. นายวินัย  ประณตพงศ์
2. นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กชายพงศ์พิช  ครรชิตวิทยา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ทรัพย์กาญจน
 
1. นายธวัชชัย  ธนะฤทธิ์
2. นางสาวปาลีรัตน์  ชารัญจ่า
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  สั่งสมความดี
2. เด็กชายยุทธภูมิ  เรืองแสงแหวน
 
1. นายปรีชา  มะโนสีลา
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กชายวิศรุต  ลักษณะวิไลโฉม
2. เด็กชายเทวัญ  ไกวัลพิมลพร
 
1. นายพนม  แสงศรีจันทร์
2. นางขวัญฤทัย  วงค์แจ่ม
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่หาร 1. เด็กชายชากร  ขจรเลิศ
2. เด็กชายสุระเสกข์  มาลาปิยวรรณ
 
1. นายสมชาย  มาลาปิยวรรณ
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายนันทยศ  คณาวุฒิกร
2. เด็กชายศุภวัชญ์   งามจิตเจริญ
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์คีรี
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โชคทวีชัยพร
2. เด็กชายวิทยา  ไพรชุ่มเย็น
 
1. นายแดนชัย  สุธา
2. นายสุรศักดิ์  นกแล
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายปฎิภาณ  ษมาชัยพรดี
2. เด็กชายอดิเทพ  แตะต้อย
 
1. นางสาวนิมิตพร   จันตา
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายวัชระ  ปองกุญชร
2. เด็กชายอติชาติ  เรืองอร่ามชงโค
 
1. นายภูตะวัน   แสนใจอิ
2. นางสาวสุธิตรา  ปัญญาสิทธิ์
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 1. เด็กชายสมศักดิ์   ชีวินดำรงพงไพร
2. เด็กชายอนุชิต   ยืนยงพนาดร
 
1. นายจักรพร  สะตะ
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายภูชิตชัย  แปงดง
2. เด็กชายสมคิด  นิธิเบญพร
 
1. นายอนุสรณ์  ตาสา
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 1. เด็กชายทนง  ศรีสุขพิมาน
2. เด็กชายอานนท์  เผ่าวนาไพร
 
1. นายอัครเดช  แสนวิชัย
2. นางสาวคนึงนิจ  อาภรณ์ไพร
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เต็มเม็ด
2. เด็กชายเอกราช  จลศรัทธาธรรม
 
1. นายพีระวัตร  ศรีเมือง
2. นายนิพร  ยงนันทเดช
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายชัยธวัช  เครือวัลย์
2. เด็กชายวีรภัทร  ทุ่งพนาเวศน์
 
1. นางสาวอรนุช  ชมดี
2. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กชายอธิชาติ  สุนทรพนา
2. เด็กชายอภิชาติ  ชาติกุลพฤกษา
 
1. นายจิรพัส  ปันดิษ
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชวน  สุนทรไพร
2. เด็กชายชัยมงคล  ต้อยตระกูล
 
1. นางสาวสุพนิดา  ตาแก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สุดหอม
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายนครินทร์  ศรีวงศ์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  เกื้อกูลนิรันดร
 
1. นายปกรณ์  คงแก้ว
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. นายนิเวศ  ว่องไวกิจการ
2. นายสมชาย  เลิศพาณีลลิต
 
1. นายปรีชา  มะโนสีลา
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.44 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายชาติชาย  ธรรมการธุวคีรี
2. นายศรีทอง  คิดจินตนาเพียร
 
1. นายศิวกร  เชื้อหมอ
2. นางสาวณัฐรดา  ปิ่นประยูร
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.78 ทอง 5 โรงเรียนไท่จง 1. นายนัฐพงษ์  ชอบธนไพศาล
2. นายสุนทร  คมทัศนจรรยา
 
1. นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายดุสิต   สัญญาสัมพันธ์
2. เด็กชายโมทนา  งามจารุธาราเกษม
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์คีรี
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงความเพียร
2. เด็กชายศุภวิชย์  คงมีมิตร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สุดหอม
2. นางสาวสุพนิดา  ตาแก้ว
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.46 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายธวัชชัย  แผ่อำนาต
2. เด็กชายสมชาติ  บงกชรุ่งวิจิตร
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์คีรี
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.52 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายนพสิทธิ์  จรุงวนาลัย
2. เด็กชายสมพนา  อัมพรวิมาน
 
1. นายปรีชา  มะโนสีลา
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.37 เงิน 4 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ยงเมธากิตติคุณ
2. เด็กชายสันติพร  พะเงาะ
 
1. นางสาวกันต์กมล  คุณรัตน์
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายพะทะทู  -
2. นายโพชิ  อเวกษา
 
1. นายศิวกร  เชื้อหมอ
2. นางสาวณัฐรดา  ปิ่นประยูร
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.07 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายสุมิตร  สรรพยาบรรพต
2. นายเกล่อพอ  ธรรมชาวดอย
 
1. นายอดุลย์  เขียวมูล
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.3 เข้าร่วม 7 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชอบธนไพศาล
2. เด็กชายสุนธร  ทัศนจรรยา
 
1. นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายพัลลพ  แก้วจรัสพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุุพรดวงชัย
3. เด็กหญิงสุธิดา   เลิศใจสวรรค์
4. เด็กหญิงอรรัมภา  พิมพ์ชนก
5. เด็กหญิงอัมไพ  สุนามถาวร
 
1. นางรสรินทร์  ใจนันท์
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงจิราพร  โชคฉวีวรรณ
2. เด็กหญิงธัญสุดา  กีรติสุขชัย
3. เด็กหญิงนิตยา  มณีเลิศ
4. เด็กหญิงปริศนา  พฤกษาสวาท
5. เด็กหญิงยาดา  อาชาศิลป์
 
1. นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ์
2. นางอำไพ  เอกจันทร์
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงชญาณี  ชุ่มพฤกษา
2. เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณพิสมัย
3. เด็กหญิงศิริชนม์  อิทธิคมเมธา
4. เด็กหญิงสุธีรา  สุวรรณเลิศ
5. เด็กหญิงอัญชลี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางศิริขวัญ  เพ็ญจิตต์
2. นางสาวจารุณี  แสนดั่งใจ
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ณ วรรณติ๊บ
2. เด็กหญิงธิดา  เลิศสุนธราไพร
3. เด็กหญิงนุชสร  เมืองพัฒนาไพร
4. เด็กหญิงศิขรินทร์ธร  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทรคราส
 
1. นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ์
2. นางนิภา  เพียงไพรชม
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ษมาจิตมีชัย
2. เด็กหญิงปรีชญา  เฟื่องมิติธรรม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ประเสริฐรัตนา
4. เด็กหญิงวิมลมณี  ธาราวนาพิทักษ์
5. เด็กหญิงสุทธิพร  กิจรุ่งเรืองลาภ
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงกรกัญญา  มึปอย
2. เด็กหญิงจันจิรา  อัปสรสรรค์
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงอัมพร  ป่าไม้อุดม
5. เด็กหญิงเมย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจำเรียง  พลนา
2. นางสาวรสสุคนธ์  องอาจ
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เคาะเชอ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  เคาะเชอ
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักถิ่นพนา
4. เด็กหญิงพูนศรี  หวังไพรเจริญ
5. เด็กหญิงฤดี  มงคลปิติสมบัติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  อัมพรงามสง่า
2. เด็กหญิงบุษบา  เมืองกิจจา
3. เด็กหญิงลลิตา  บูชาปกรณ์กุศล
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พงศาคธาธร
5. เด็กหญิงวิยุดา  พงศาคธาธร
 
1. นางพัชรินทร์  ก้างออนตา
2. นางนาตญา  จันแสน
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงจิราพร  กุศลอานิสงส์
2. เด็กหญิงยุวดี  ชาญกิจมั่น
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กิจเสรีพงษ์
4. เด็กหญิงสุธิดา  รุกชาติพงศ์ไพร
5. เด็กหญิงเรณู  เชวงชาติตระกุล
 
1. นายเจษฎา  กันทาทรัพย์
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  กันทาทรัพย์
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  นายดุ
2. เด็กชายธีรพันธ์  กุนนะ
3. เด็กหญิงปพิชญา  มูลคำ
4. เด็กหญิงพนารัตน์  ผิวทอง
5. เด็กหญิงวันวิรา  สิทธิดง
 
1. นางสาวชนิดาภา  วงค์ไชยา
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงพรีดา   ปกรณ์ประภาพ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   ปกรณ์กิจโชติ
3. เด็กชายภูผา   ซาววงศ์
4. เด็กหญิงสิริปรียา   กิจรุ่งสมปอง
5. เด็กชายอภิณัฐ   กันเต็ง
 
1. นางชิดชไม   พงษ์พันธ์
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีพบบุญดี
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  ปัญโญแสง
3. เด็กชายศิริภูมิมินทร์  คำมูล
4. เด็กหญิงสุกฤตา  เสาเมืองมูล
5. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีพบบุญดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  วงค์ไชยา
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลสิณี  พรหมมินทร์
2. เด็กหญิงขิงทอง  ปัญญาวิชาการ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  รักเผ่าดง
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีพรจำรัสชัย
5. เด็กชายสิรภพ  ศรีทานันท์
 
1. นางสาวสุดฤทัย  พงษ์ประเสริฐ
2. นางจุฑามาศ  แสนใจ
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิง.ดาราวดี  ยอดสิริสุข
2. เด็กหญิงชมพู่  พิเศษจาตุรงค์
3. เด็กหญิงนันทกานต์   มาด้วง
4. เด็กหญิงพัชราภา   ก่อสร้างสกุล
5. เด็กหญิงเมวิกา   คงคาพิสุทธิ์
 
1. นายเทวัญ   ประจักษ์พนา
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงธัญสุดา   วิเศษไพรสนธิ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   วัฒนดิลกสกุล
3. เด็กหญิงสุพิชญา   พรเจริญยศ
4. เด็กชายสุรทิน   ภมรพรรณ
5. เด็กหญิงอรพิมล   วงค์แสน
 
1. นายสมศักดิ์   อัมพุธ
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เจิดพงศ์จรัส
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แตะวอ
4. เด็กหญิงอัมพวรรณ  หยกลาภเจริญ
5. เด็กหญิงเกียรติสุดา  เอมอรศิลป์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เลาหาง
2. เด็กหญิงพอฤทัย  หน่อยเซอ
3. เด็กหญิงมณธิรา  ก้องกำจรไพร
4. เด็กหญิงวิมาลา  นิธิมณีสกุล
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ร่มไม้ขจี
 
1. นางสาวสุดฤทัย  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวปวีณา  บงกชผ่องอำไพ
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีจรัสพร
2. เด็กหญิงญาณี  เฉลิมพรพิศาล
3. นางสาวฐนิชา  มณีนำโชค
4. นางสาวพรสวรรค์  กิติวงษ์นุรักษ์
5. นางสาวศศิวิมล  ร่มมยุรี
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงนรินทรา  ปองจันทรา
2. เด็กหญิงปราณี  สุจริยะสิริโรจน์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สุวศินจรัสกุล
4. เด็กหญิงศรีนวล  สุนิติภานนท์
5. เด็กหญิงสุวิภา  ศรีบุญดีสกุล
 
1. นายอรรถชาติ  หินแปง
2. นายณัฐวุฒิ  เชาว์ชวานิล
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิง.สุธิมา  เขียวภูมิชัย
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทร์แย
3. เด็กหญิงน้องวรรณนัส  ชูเกียรติดงดอย
4. เด็กหญิงสุชาดา  ไกวัลสิริทรัพย์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  งามจารุธารเกษม
 
1. นางธนาพร  มั่นอ่าว
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุเนติโกวิท
2. เด็กหญิงดารณี  สุเนติโกวิท
3. เด็กหญิงปวีณา  สุวศินจรัสกุล
4. เด็กหญิงรัชนก  ลุงกุย
5. เด็กชายไกรทอง  สุนันทสิริพงศ์
 
1. นายภูเบวศวร์  รัตนมงคล
2. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงกนกพร   เกิดแต่ไพร
2. เด็กหญิงกาญจนา  หลักบุญเขต
3. เด็กหญิงจีรา   สิริแจ่มพงษ์
4. เด็กชายณัฐวิทย์   ไกวัลส่องรัศมี
5. เด็กชายศรชัย  พรสินโลก
 
1. นายณัฐพงค์  สายสุริยะ
2. นายอรรถพล  เกษมจิตร
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เอี่ยมสกุล
2. เด็กหญิงกัญญานา   คำสุข
3. นายจักรกฤษ  ประดาอินทร์
4. นายพีรภัทร  จันทระ
5. นายอภิเษก  วงค์ษา
 
1. นางสิริพร  ฝั้นเต่ย
2. นายสุรรักษ์  ขจรศักดิ์ศรี
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงรัญชิดา  รังสรรค์ศิลป์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทุมพันธ์
3. เด็กชายวิรัตน์  เด่นขุนเขา
4. เด็กชายอนุชา  แทนธรรมชาติ
5. เด็กชายโคมแก้ว  ไพรพนาเวศ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
2. นางสาวพรทิพย์  ธรรมยศ
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายคเชนทร์  ตาดทอง
2. เด็กชายซอวาวา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายดวงพร  ก้องทั่วหล้า
4. เด็กหญิงนารี  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงพอแอะเชอะ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ
2. นายวิชชุพันธ์  ขันคำ
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงอรวรา   กลุเสวต
 
1. นางสาวจันทนิภา   ลุงทา
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พันธ์ไผ่
 
1. นางสาวเกษร  บุญลือ
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงแคทรีน  ชัยมงคลธรรม
 
1. นางศิริพร  โพธิ์หย่า
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กชายสนธิ  คำธิ
 
1. นายกิตติธัช  มณีรัตน์
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 1. เด็กหญิงวนิสา  สุขไพรสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ก้อนเขื่อน
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงสุธีรา  สุวรรณเลิศ
 
1. นางศิริขวัญ  เพ็ญจิตต์
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  กันทา
 
1. นางสิริพร  ฝั้นเต่ย
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจใฝ่สันติ
 
1. นางสาวธนพรรธ  ศิลาชล
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายพรสินี   สิริรักษ์พงศธร
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  หวังธนกิจกุล
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  พงษ์เฉลิมวรรณ
 
1. นายบุญเสริม  แรดสมศรี
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ครรชิตงามพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุภา
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงเสาวภา  สุนทรียวนา
 
1. นางอำไพ  เอกจันทร์
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงภัทราภรณื  ดาวประกายสี
 
1. นางสาวเกษร  บุญลือ
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กชายสุพิชย์  เพชรพิทยา
 
1. นางสาวคำพร  เด่นคีรีรัตน์
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.98 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1. เด็กหญิงสมฤดี  เงินทองประกาย
 
1. นางเดือนนภา  ดวงทิพย์
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงรัชดา  กลมสดใส
 
1. นางวนิดา  คำลือ
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.31 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   แก้วคำมูล
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  หวังธนกิจกุล
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.3 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  วัฒนเลิศกิจ
 
1. นางสาวเกษรา  กันทะจักร์
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงศันสนีย์   แช่เฮ่อ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ตันยี่
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.33 เงิน 10 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กชายสดุดี   ดวงคงสำเร็จ
 
1. นายเทวัญ   ประจักษ์พนา
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.32 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1. เด็กหญิงศิวพร  บรรจงกิจการ
 
1. นางนงเยาว์  วงษา
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69.65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงพรนัชชา   พนาไกรทอง
 
1. นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ์
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงธิชา  ขุนทรัพย์พนา
 
1. นางสาวขนิษฐา  พิศฎางค์
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1. เด็กหญิงสุจารี  ซูลูเปียง
 
1. นางกัญญา  อินกัน
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1. เด็กหญิงนภาพร   นิ่มนวลสิงขร
 
1. นางวรรณรัฐ   ชูสังข์
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงดาราฉาย  เลิศเสริมทรัพย์
 
1. นางอรพินท์  ดงสงเคราะห์
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีสุขสันต์คงคา
 
1. นางสาววรรษมณ  สวาสดิ์ญาติ
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมสรณ์กุล
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขหยอม
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงวนิดา  สง่าถาวร
 
1. นายทวี  ปุ๊ดภาษี
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  เฉิดฉายบุษบา
 
1. นายรัตนพล  บุญงาม
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายศุภกิจ  ปันใจ
 
1. นายสุรรักษ์  ขจรศักดิ์ศรี
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงปริศนา  สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นางวิไลลักษณ์  หยกอาภาสิริ
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กหญิงพระพร  ทุ่งท้องนภา
2. เด็กชายอภิชาติ  เลิศสกุลไพร
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กหญิงปริษา  บุญอิ่ม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บรรณา
 
1. นายสมสิทธิ์  บุญลือ
2. นางอรพินท์  บุญลือ
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายอธิภัทร  ชมชื่น
2. เด็กหญิงอมราพร  ชีวไพรสิริสิน
 
1. นางวิศรา  หลักบุญ
2. นางขวัญธัญธรณ์  จันทะเมธี
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 1. เด็กหญิงหน่อวาโพ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายโพดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางนัดดา  สมบูรณ์
2. นายเสาวลักษณ์  สุขใจ
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายจักราวุธ  เอกจันทร์
2. เด็กหญิงผริตา  แป้นสดใส
 
1. นางปราจิน  สายฝั้น
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงพรศิริ  คงบรรลุผล
2. เด็กชายอัครเดช  ธำรงศ์ศักดิ์เสถียร
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  พลีทั้งกาย
2. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กชายพนธกร   บุญมี
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์   มาลีสกุลทอง
 
1. นางสาวสุชาดา  ตุงคนาคร
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายวงค์พัทธ์  สุขสันต์พิมาน
2. เด็กหญิงอุษณีย์  เจริญพระธรรม
 
1. นายธนทัต  เพียรวิทย์
2. นางสาววรัญญา  เครือสาร
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมวารี
2. เด็กชายธวัชชัย  บวรเกษตร
 
1. นางอำภา   สว่างชัยพร
2. นางสาววรวลัญช์  กันภิบาล
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์พร   นันทกุลพลพินิจ
2. เด็กชายณัฐภูมิ   ชื่นชมไพรขจี
 
1. นายอภิศักดิ์   ทิพย์มัง
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กชายพรมนัส  นุชนงคราญ
2. เด็กหญิงสุจิณณา    นุชนงคราญ
 
1. นางสาวนฤมล   คุ้มครอง
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.67 เงิน 12 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผาติธีรเกษม
2. เด็กชายนฤภัททร์  หยกสิริบุตร
 
1. นางธมนวรรณ  ทรัพย์ทวี
2. นางอรพินท์  ดงสงเคราะห์
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  อุดมนิรันดร์
2. เด็กหญิงบังอร  ขวัญสุวรรณศรี
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ประยูร
2. นางสุทธิพร  เขียวมูล
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายชินดนัย   อุ่นความดี
2. เด็กหญิงลานนา   รัศมีเดือนเด่น
 
1. นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ์
2. นายกิตติภูมิ   มโนกุลชัย
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายชาตรี  -
2. เด็กหญิงโศภิดา  คุณก้องไกร
 
1. นางปภาพร  ศรีเจริญตระกูล
2. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงณัฐการณ์   จันทรเมธีกุล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    คงคาพิสุทธิ์
 
1. นายเทวัญ   ประจักษ์พนา
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสน่ห์วิจิตร
2. เด็กชายโกวินท์  ทวีนิธิพร
 
1. นางเกศริน  วงษ์วัฒนธรรม
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงจิตตภา  ชวชีวานนท์
2. เด็กชายสุเชาว์   จิตพรรณงาม
 
1. นางวาริกา  สุยะ
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64.33 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายขุนหลวง  บูรณคีรี
2. เด็กหญิงจิรัศยา  ลำยองยุคลธร
 
1. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
2. นายอาทิตย์  จีรยุทธนา
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กชายทวี  ละอองแก้วเกศ
2. เด็กหญิงเรวดี  ธาราลิขิต
 
1. นางสาวอำพัน  สิทธิ์คงตั้ง
2. นายวสันต์  คงแดง
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1. เด็กหญิงนัฐชา  หินเหล็กไฟ
2. เด็กชายรัชชัย  พัฒนาหฤทัย
 
1. นายบัลลังก์  โมงปันแก้ว
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา    
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กชายพิพัทธ  เลิศสกุลไพร
2. เด็กหญิงพิมล  ทุ่งท้องไร่
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพรีรักษ์
2. เด็กชายสวิท  เลาหาง
 
1. นางธมนวรรณ  ทรัพย์ทวี
2. นางอรพินท์  ดงสงเคราะห์
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงดรุณี  กุลนา
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ก้อนมณี
 
1. นางวิไลพร  ภักดิ์ปาน
2. นางสาวศิณี  ตาน้อย
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายกันทรากร  ณวรรณทิพย์
2. เด็กหญิงศริญญา  ประดาจิตร
 
1. นางคนางค์  อภิวงค์
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนเพียงหลวง 11 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขยันจิตใฝ่ธรรม
2. เด็กหญิงอาภรณ์  วนาเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตาสา
2. นางสาวสุจินันท์  ชัยเพชรภูธร
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงจ้ะมือ  วลีคม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณสารคีรี
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  พิจอมบุตร
2. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงศุภพร  โอภาสวรเดช
2. เด็กชายสิริภพ  สิงขรพิศาล
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  พลีทั้งกาย
2. นางสาวเสาวณีย์  จันต๊ะ
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงน้ำใส   งามวสกุล
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   มูลแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ   ตุ้ยสาร
2. นางอรัญญา  พรถนอมวงค์
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กชายศราวุธ  ชวลิตเกียรติกุล
2. เด็กหญิงอรพิน  กล้าณรงค์ชูสกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. นายวีระพันธ์  วิชญพันธ์
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1. เด็กชายอภิชัย  คงเมตตาจิต
2. เด็กหญิงเล๊ะสอ  วิเศษเอกภพ
 
1. นางสาวรัตนา  พวงไพรพฤกษ์
2. นายอนุสิษฐ์  ยาวิละ
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายวรชิต  จุณณทรัพย์กุล
2. เด็กหญิงศรุตา  เดโชพัฒนกิจ
 
1. นางสุทธิพร  เขียวมูล
2. นางพัชรี  แก้วปราณี
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายวัฐจักร์   จันจร
2. เด็กหญิงวืสารัทธา   สมจิตร
 
1. นายคณิณ   จันจาเล
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กหญิงจันทร์เดือน   ตะวันเพ็ญ
2. เด็กชายสุขสันต์   สัมพันธ์วนา
 
1. นางสาวนฤมล   คุ้มครอง
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สงวนสุนทร
2. เด็กชายอำนาจ  สำราญจิตรงาม
 
1. นายบัลลังก์  โมงปันแก้ว
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงศศิธร  ชาติแดนไพรโอฬาร
2. เด็กชายอธิราช   ผาติมงคลอนันต์
 
1. นางประพิศ  ศรีวิชัย
2. นางทองสุข  ดีสมประสงค์
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กชายธวัชพงศ์  สาต๊ะ
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ก้อนมณี
 
1. นายสมสิทธิ์  บุญลือ
2. นางอรพินท์  บุญลือ
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงพรพรรณ   วนาอาภรณ์
2. เด็กชายภราดร   สาริกาทอง
 
1. นางสาวนุจรินทร์  กันทวี
2. นายอลงกรณ์  งือแฮ
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กหญิงจีรภา  เกียรติการมงคล
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำรณคงคา
 
1. นางสาวปาลีรัตน์  ชารัญจ่า
2. นางสาวสาวินี  สุภาไทย
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายกวินภพ  นพมาศนิรันดร์
2. เด็กหญิงหทัยวรรณ   พรเป็นเลิศ
 
1. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
2. นางสิรินดา  เสนใจ
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงธิดา   กันทรถาวร
2. เด็กชายพีรศักดิ์   เจริญกรณียเมตตา
 
1. นางวาริกา  สุยะ
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายบุญธรรม  เลิศลลิตวจนะ
2. เด็กหญิงศิริยาพร  เลิศสกุลไพร
 
1. นายรัตนพล  บุญงาม
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชีวสวัสดิ์ชัย
2. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีไสวบงกช
 
1. นางอรพินท์  ดงสงเคราะห์
2. นางสาวภานุมาศ  วงศ์สาย
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงพิมพา  ยงเมธากิตติคุณ
2. เด็กชายวิโรจน์  จอแฮ
 
1. นางวิศรา  หลักบุญ
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายนภดล  จำรัสการค้า
2. เด็กหญิงแสงเดือน  คำขวัญอนันต์กุล
 
1. นางปภาพร   ศรีเจริญตระกูล
2. นายคมกริช  ทรวงแก้ว
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายสุพรรณ  ทาอ้าย
2. เด็กหญิงเก็จลดา  ปัญญาไกรโกศล
 
1. นางพัชรินทร์  ก้างออนตา
2. นางนาตญา  จันแสน
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นายจำรัส  ภาราดรภาค
2. นางสาวพิมพ์วิภา  ทองประดิษฐ์
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  พิจอมบุตร
2. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาวกรรณิการ์  มหาสิงห์
2. นายสิทธิศักดิ์  พฤกษ์คีรี
 
1. นางสาวหทัยกาญน์  เงาคำ
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ซิโน
2. เด็กหญิงสมฤทัย  สุดฉลวยคงคา
 
1. นายธนวรรธน์  ไชยคำ
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงวิไลพร  ขยันกิจเพิ่มพูน
2. เด็กชายสมภพ  บุญมา
 
1. นางสาวอังคนา  วงค์คำ
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงสุวณี   สัมพันธ์สินก่อ
2. เด็กชายเอกชัย  วัฒนเลิศกิจ
 
1. นางสาวศรีสมร   ฮองโยง
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายธีรไนย   พนาไพรพงศ์
2. เด็กหญิงภาวินี  รจนาผาสุก
 
1. นางนรรัตน์  ยาใจ
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายธนิต  ไพรสุขใส
2. เด็กหญิงอมรเกตุ   ชีวเฉลิมโรจน์
 
1. นางประพิศ  ศรีวิชัย
2. นางทองสุข  ดีสมประสงค์
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงชื่นจิต  ด่อพอ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  อมรเกตุ
 
1. นายสราวุฒิ  อาสาไพร
2. นางสาวสุมาลี  พรมปัญโญ
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายธนาดล  สัญญาสัมพันธ์
2. เด็กหญิงนันทยา   บุตราสวรรค์
 
1. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
2. นางสิรินดา  เสนใจ
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายชัยธวัช   นิธิพรศิริ
2. เด็กหญิงสุภาพร   มงคลธรรมธร
 
1. นายอาทิตย์   จีรยุทธนา
2. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายขวัญชัย  สง่าสุขพิทักษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  สิริชาญธุรกิจ
 
1. นายทวี  ปุ๊ดภาษี
2. นายวีระวุธ  อภัยรุณ
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายชัยยุทธ  ชนะมณีรัตนะ
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วงค์ศรีสุดา
 
1. นางสาวรัตติยาพร   จันต๊ะ
2. นางสาวน้ำค้าง  แสนยอด
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายธรณ์เทพ  กุญจนาทไพศาล
2. เด็กหญิงไพศรี  เกียรติการมงคล
 
1. นางสาวพัชยาภา  กันทาแจ่ม
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงชฎาพร  เลิศสุริยา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สติปัญญา
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศีรีวัฒนสกุล
4. เด็กหญิงพรหมพร  กวางทู
5. เด็กชายพุทธภูมิ  แถววิชา
6. เด็กหญิงรุจิรา  ผาติลาภสกุล
7. เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญอยู่สถาพร
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เนื่องนิธิกร
9. เด็กชายอภิวิชญ์  ไพรสุดาวัลย์
10. เด็กหญิงเกษมณี  รักษาไพรวัลย์
 
1. นายสุรพล  อินทะนุ
2. นางอุไรวรรณ  มณีธร
3. นางนฤมล  สุปินโน
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุดโสภาชงโค
2. เด็กหญิงจามจุรี  บรรพตเชิดชู
3. เด็กชายพงษ์จิตร  สุดเฉลามาลี
4. เด็กชายพงษ์เอก  ป่ากุญชร
5. เด็กชายวิชัย  เกสรีเฉิดฉาย
6. เด็กหญิงศิริพร  สุดโสภาดาวเรือง
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  สิริเสรืมใบบุญ
8. เด็กชายสถิต  จันทราทอแสง
9. เด็กชายสุทธิ์ชัย  ช่อดอกไม้งาม
10. เด็กหญิงเบญจา  ตระกูลดงไพร
 
1. นายรณฤทธิ์  รุกชาติ
2. นางสาวเจนจิรา  มะโนวรรณา
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กชายกฤษฏา  -
2. เด็กชายกัลยาณี  วนาวีระจิตร
3. เด็กหญิงชุลีกร  -
4. เด็กชายณัฐพล  -
5. เด็กหญิงน้องนิด  -
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  -
7. เด็กหญิงอภิณญา  -
8. เด็กหญิงอรพรรณ   เจริญวงษา
9. เด็กหญิงเต็มดวง  -
10. เด็กหญิงแอะแอะ  -
 
1. นายมณเทียน   แจ้งใจ
2. นางสาวสุจีรา   วงศาโรจน์
3. นางสาวพิทยาภรณ์   วงค์เทพ
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กหญิงดารุณี  เกรียงไกรทวีสุข
2. เด็กหญิงธรรมรัฐ  เต็มอรุณรุ้ง
3. เด็กหญิงนภาพร  ชาญชัยวรพงศ์
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  ดำเกิงสิงขร
5. เด็กหญิงพัชรา   มณีกังวาน
6. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ฐานะเชิดชูวงศ์
7. เด็กหญิงรินพร  ขจรเกียรติอรัญ
8. เด็กหญิงวิจิตรา  คณาสันติธรรม
9. เด็กหญิงวิมล  เกรียงไกรทวีสุข
10. เด็กหญิงศิรนุช   จตุมิ่งโมรี
 
1. นายบรรเจิด  สังกิจ
2. นายนิรัติศรัย  ตระกูลรุ่งอำไพ
3. นายชาติชาย  ดำเกิงธารา
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกสินา  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  อ้นปัน
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุวรรณภูมิไพร
4. เด็กหญิงพนิดา  จตุพรไชยศิริ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  โตแก้ว
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  จายหนวด
7. เด็กหญิงวรดา  เรืองวิไลพร
8. เด็กหญิงศรุตา  เดโชพัฒนกิจ
9. เด็กหญิงเกวลิน  พวงทอง
10. เด็กหญิงเบญจพร  เป็งอิน
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ประยูร
2. นางสาวกฤตติมา  สิงห์สูตร
3. นางณัษญา  จำปีศรีโสภา
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 1. เด็กหญิงธิดาพร  ไฉไลพิมาน
2. เด็กชายรพีภัทร  พนาเลิศชุติ
3. เด็กหญิงลำเพย  รัตนศรีพนา
4. เด็กหญิงวิ รัช  วิไลนพคุณ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไฉไลพิมาน
6. เด็กชายสันติภพ  นฤมลสัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงสุทาพร  รัตนศรีพนา
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วราพรชล
9. เด็กชายเพชรจมินทร์  พนาเวศม์คีรี
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไฉไลพิมาน
 
1. นางรัชนี  พัสกาลปักษ์
2. นางสาวกันต์ญาณิธศ์  สุขสมบูรณ์
3. นางสาวจิราษา  รังสี
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   มณีธร
2. เด็กหญิงฐิติพร   บูชาดวงประทีป
3. เด็กหญิงปานไพลิน   ปนติ๊บ
4. เด็กหญิงพีรดา  ปัญญาแก้ว
5. เด็กหญิงศศิกานต์   สุขมา
6. เด็กหญิงศิราพรรณ    เกี๋ยงพรหม
7. เด็กหญิงสะอาดทิพย์   โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงสุธาสินี   พนาร่มรื่น
9. เด็กหญิงสุพิชา  ใจคำลือ
10. เด็กหญิงอังคณา  บุญญาคุ้มโชค
 
1. นายคณิณ  จันจาเล
 
580 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยการดี
2. เด็กชายธาดา  -
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เงินทวีสัมพันธ์
4. เด็กชายประพันธ์  วัฒนาจิรารัตน์
5. เด็กชายพรชัย  สุทธินิคม
6. เด็กชายพิธิวัฒน์  บุญยวง
7. นายภาวนานา  คุณการกิจ
8. เด็กหญิงมินญา  จันทรา
9. เด็กหญิงลชิดา  ปรึกษาชีพ
10. เด็กหญิงวรรณดี  เงินดี
11. เด็กชายวีรพัฒน์  ศรีพจน์มณีรัตน์
12. เด็กหญิงสาวิตรี  สุทธินิคม
13. เด็กหญิงอรพิน  กันยาเพชร
14. เด็กชายอรุณฤกษ์  พวงแก้ว
15. เด็กหญิงอารียา  กันยาเพชร
 
1. นายภัควัฒน์  สุปินโน
 
581 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงคติยา  ไพรแสนอุดม
2. เด็กหญิงชลธิชา  บำเหน็จงาม
3. เด็กหญิงนีรภา  ฟองสุจันทร์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ฟองสุจันทร์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผาติพรสุขสันต์
6. เด็กหญิงศิริพร  ยอดเมตตา
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ใสสะอาด
8. เด็กหญิงสุทิตย์พร  สง่าเพชรประยูร
9. เด็กหญิงสุนารี  ณ ซอ
10. เด็กหญิงสุนิสา  ชลธารสายสกุล
11. เด็กหญิงสุภาพร  สง่าเพชรประยูร
12. เด็กหญิงสุรีย์  นิธิมณีไพรพรรณ
13. เด็กหญิงสุวรรณี  ปัญญาโกศบุญ
14. เด็กหญิงอรวรรณ  ขวัญรัตน์วนา
15. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผาติพนากุล
 
1. นางสาวอโนทัย  ใจคำลือ
2. นายปฏิภัทธิ์  มิตรอวยพร
3. นางสาวมัณฑนา  เอกกุล
4. นางสุดาวรรณ  เสาเทพ
 
582 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 1. เด็กหญิงการ์ตูน  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายจิรภัทร  เฉิดฉายบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงดารุณี  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงดาหมื่อ  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายทาราวรรณ  เฉิดฉายบริสุทธิ์
6. เด็กหญิงบุษบา  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กชายปกรณ์  สนั่นแสงวิจิตร
8. เด็กหญิงพรศรี  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กหญิงพอมูมู  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงพาณี  ไม่มีนามสกุล
11. เด็กหญิงลลิดา  ดวงดีกุล
12. เด็กหญิงวรานุช  เฉิดฉายบริสุทธิ์
13. เด็กหญิงศิริพร  กลบทสุนทร
14. เด็กชายสุขชาติ  กลบทสุนทร
15. เด็กหญิงไศลา  ดวงดีกุล
 
1. นางสาวสุวิชญาน์  คงคาใส
2. นางเสาวลักษณ์  สุขใจ
3. นางนัดดา  สมบูรณ์
4. นายสุดเขต  กันทา
 
583 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีพจมานวิมล
2. เด็กหญิงกานต์ชิดา  สิริเมธีตระกูล
3. เด็กหญิงชนธิดา   จุมพุธ
4. เด็กหญิงชนิกานต์   ยุคันธรตระกูล
5. เด็กหญิงณัฐชนา   คงสง่ากุล
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนิตมนฑต
7. เด็กหญิงณัฐริกา   ลุงกุย
8. เด็กหญิงนันทพร   สง่าวุฒิเลิศ
9. เด็กหญิงพิมพลอย   สิงขรล่องไพร
10. เด็กหญิงวรัมพร   วนาลัยยืงยง
11. เด็กหญิงสุกัญญา   สุจรัสพัฒนาพร
12. เด็กหญิงสุนิษา   ศรีพจนมงคล
13. เด็กหญิงสุริยา   ศรีบุญดีสกุล
14. เด็กหญิงอารียา   คีรีบุญแดนไพร
15. เด็กหญิงเบญจา   สิริเมธีตระกูล
 
1. นางสาวบัวตอง  มั่นอ่าว
2. นายอภินันท์   ขันติยะ
3. นายสุรศักดิ์   โกมลช่อมาลี
4. นางสาวทวีสุข   เมตสงค์
 
584 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญกลิ่นศรี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  รัตนธรรมพร
3. เด็กหญิงกัลยา  กริชดาดอย
4. เด็กหญิงทัศนีย์  เย็นศิลาแลง
5. เด็กหญิงนิศารัตน์   บังอรครองชัย
6. เด็กหญิงปภาวี   ไก่ฟ้านที
7. เด็กหญิงปาณิศา  ไมตรีมิตรแท้
8. เด็กหญิงพรศรี   ฤดีทองกุล
9. เด็กหญิงรำไพ   สาครสวยสด
10. เด็กหญิงศิริพร   ชูเกียรติพนา
11. เด็กหญิงสตรีลดา   โลหะกิจ
12. เด็กหญิงอนัญพร   กุลวรนันท์
13. เด็กหญิงอนุพร   หยกล้วนนำแสง
14. เด็กหญิงแพรวา   สุมาลีแก้ว
15. เด็กหญิงแพรวา   น้ำใจไมตรี
 
1. นายพัฒนพงษ์  เกิดมงคล
2. นางสาวสุดา  เกรียงไกรรุ่ง
 
585 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1. เด็กหญิงธิดาพร   ดาวเรืองสุดไฉไล
2. เด็กชายนิราม    บุษบาศรีไพศาล
3. เด็กหญิงนิสา    ธาดาวิมาน
4. เด็กหญิงบัวลอย   ธาราวิมาน
5. เด็กหญิงบัวแก้ว   บงกชเฉิดฉวี
6. เด็กหญิงปวีณา   ชงโคสุดไฉไล
7. เด็กหญิงพนิดา   บงกชสุดเฉลา
8. เด็กหญิงยุวดา    คงคากระสานติ์สุข
9. เด็กหญิงยุวดา   ชงโคสดใส
10. เด็กหญิงวรรณิศา   คีรีมาศพิมาน
11. เด็กหญิงวิชุดา   พุทธกรอง
12. เด็กหญิงสุจริกา   รุ่งอรุณทอแสง
13. เด็กหญิงสุดา   กระสานติ์สุขคงคา
14. เด็กหญิงอรณี   ดาวเรืองศรีอำพน
15. เด็กหญิงอารีย์   บงกชสุดเฉลา
 
1. นายวิลลอง   วรรณสุ
2. นางปัทมา  วรรณโกฐ
3. นายนพดล  วรรณโกฐ
4. นางชีลี  สุขสมบูรณ์
 
586 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71.5 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกัลยากร  ภูพรรณ
2. เด็กชายจารุวรรณ  คมในฝัก
3. เด็กหญิงชมพู   สกุลโลกา
4. เด็กชายชัยวัฒน์   สง่ารัตน์พงค์รุ่ง
5. เด็กชายธีรนัย   ใฝ่เจริญมิตร
6. เด็กหญิงพุทธพร   เกยูรธัมรงค์
7. เด็กชายมนตรี   โอภาสวรเดช
8. เด็กหญิงมาลี   วิมานวนาลัย
9. เด็กหญิงรพิณพร  งามรักษ์อำไพ
10. เด็กหญิงสุมาลี   ทรายภูรี
11. เด็กชายสุรเดช   หน่อสกุล
12. เด็กชายสุรเดช  วิมานวนาลัย
13. เด็กหญิงอำพร   แซ่เฮ่อ
14. เด็กหญิงอินทิพร   วสุธาวิโรจน์
15. เด็กหญิงโสภา   วินัยประจัก
 
1. นางสาวนันทิชา   คำลือ
2. นางสาววัลลี   เต่อเน่อ
3. นางสาวกรองแก้ว   สอดตะคุ
4. นางสาวดารา   เจริญกุล
 
587 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 1. เด็กชายกัณฑมนต์  -
2. เด็กชายกัณตภน  เมืองชัยมูล
3. เด็กชายจอเซลา  -
4. เด็กหญิงดารากร  จตุพรถาวรสกุล
5. เด็กชายนัทธพงศ์  มุ่งเจริญ
6. เด็กชายพงศ์พันธ์  ไผ่อาสินวงศ์
7. เด็กชายพฤษภา  จตุพรถาวรสกุล
8. เด็กหญิงพิสมัย  -
9. เด็กหญิงลักขณา  เมืองชัยมูล
10. เด็กชายวิเศษ  ไผ่สกุลอาสิน
11. เด็กชายวีระพงษ์  สุดแดนดิน
12. เด็กชายศราวุฒิ  จตุพรถาวรสกุล
13. เด็กชายอนุศิษฎ์  รักไพรสายเพชร
14. เด็กชายเอกชัย  รักไพรสายเพชร
15. เด็กชายโยธา  วรวัฒน์กุลชัย
 
1. นายยงยุทธ  มีคุณธรรม
2. นางวราภรณ์  ส่าปร่ามู
3. นางสาวกัลยา  วงศ์วาล
4. นายมงคล  อุทธิยา
 
588 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจินดาพร  คงสันติ
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สง่าไพรหอม
3. เด็กหญิงดาวใจ  คงความโชคดี
4. นางสาวตรีรัตน์  ชีวพรพัฒนา
5. เด็กหญิงภรทิพย์  สง่าเพียรศิริบุญ
6. เด็กหญิงวรนุช  อุดมพนา
7. เด็กหญิงวรรณพร  เลิศสุนทรกิจ
8. นางสาววิลัยพร  นิธิมณีไพรพรรณ
9. เด็กหญิงศิริพร  สง่าเพชรประยูร
10. เด็กหญิงสุนารี  ใสสะอาด
11. เด็กหญิงสุนารี  นิธิมณีไพพรรณ
12. เด็กหญิงสุนิสา  ผู้สุขฤดี
13. นางสาวสุปรียา  นิลประสพ
14. นางสาวอุไร  ยงสินธนสาร
15. นางสาวเสาร์วรัตน์  บำเหน็จงาม
 
1. นางสาวอโนทัย  ใจคำลือ
2. นางสาวพัชรีพร  ศรีเมือง
3. นางสาวเดือนฉาย  สุริยาส่องไพร
4. นายปฏิภาณ  จินาวงค์
 
589 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจแจ่มจิต
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ตระหง่านไพร
 
1. นายมานพ  สุดสวยวนา
2. นางสาววารุณี  ทิมา
 
590 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กหญิงธันยาพร  สิริคีรีพร
2. เด็กหญิงสุชาดา  แพะโพ
 
1. นายทองสุข  ฌานชีวินสุข
 
591 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กชายกานต์  รักสวนสัก
2. เด็กหญิงอรณิชา  อุทัยศรี
 
1. นายวิรัตน์  คำเรือง
2. นายสากล  ชนะบูรณ์
 
592 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายกมล   ดำรงพิชัยจรัส
2. เด็กชายภาคภูมิ   ไพรสิทธิฤทธิ์
 
1. นางอุบลวรรณ   วรสาร
 
593 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  คำขา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปันเฟีย
 
1. นายสุรเชษฐ์  คงคำ
 
594 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงธิฐิพร   วรรณพนา
2. เด็กชายไมตรี  ตระศักชลาศัย
 
1. นางสาวดวงทิพย์  จิตแจ่ม
 
595 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  กำแพงแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร  ต้อติดวงค์
 
1. นายอาทิตย์ชัย  พนาพงศ์ไพร
 
596 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุ่งท้องไร่
2. เด็กหญิงแพรวัลย์  นายนิ
 
1. นายวิสัน  จันทร์วัน
 
597 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงพินัสนันท์   ปิ่นญาติ
2. เด็กหญิงลักษิกา  นิลแก้วเก่ง
 
1. นางสุภาภรณ์  คำมาสาร
 
598 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  นิยมคุณธรรม
2. เด็กหญิงศุิริพร  ทวีตระกูลทรัพย์
 
1. นายราชันย์  บัวศรี
 
599 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายชัชวาล  นโคทรกนก
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จำนงสกุลเดช
 
1. ส.ต.อ.วีรชาติ  ศรีธาตุ
2. นายองอาจ  สารคำ
 
600 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงณัฐพร  นายวัน
2. เด็กชายไตรหิรัญ  อักษรเจริญ
 
1. นายอาทิตย์  คำวงษา
 
601 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหัวลา 1. เด็กหญิงดวงมณี   แหลมทอง
2. เด็กหญิงนฤทัย   ศรีพรสุทธิวงศ์
 
1. นายชัยภูมิ   กิตติคุณกำจาย
 
602 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายกำธร   สุขศิริธร
2. เด็กชายอังคณา  ศรีประดับไพร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สืบสกุลพรหม
2. นายพูนศักดิ์  เปาหย่า
 
603 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กหญิงภัทรพร   ประชาพฤธ
2. เด็กหญิงเชอร์พร   ตะวันสาดแสงเดือน
 
1. นางภรพิชญา    นิธิศดำรง
 
604 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1. เด็กชายวิรัญชิต  เชียงกรุงเก่า
2. เด็กหญิงอรนุช  ดำเกิงภารกิจ
 
1. นายกำพล  สืบสกุลพรหม
 
605 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงศศิธร  มานะกุลชัย
2. เด็กหญิงอรพิน  มานะกุลชัย
 
1. นายปรินซ์  มัทธุรส
2. นายพิชัย  ดำเกิงกานนท์
 
606 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กชายกฤษพันธ์  ลาภอภิญญา
2. เด็กหญิงรจนา  ชูโชคพิชิต
 
1. นางสาวไสว  ออกสุข
2. นายบุญเลิศ  อรุณแจ่มวิไล
 
607 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กชายพันธกานต์  กุลไพรสนธ์
2. เด็กชายวีระพงษ์  วิเคราะห์ดาว
 
1. นายไชยวุฒิ  พุทธวัตร์
 
608 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่หาด 1. เด็กหญิงจินตนา  วิมานตระการ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วิมานตระการ
 
1. นายชาตรี  ร่มประยูวงศ์
 
609 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายธีรนันท์   ไพรนภา
2. นายพิจิตร   นิธิทวีคูณ
 
1. นายพรสวัสดิ์   กรุณาคุณ
 
610 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงมาลัยพร  ดาแก
2. เด็กหญิงศิริพร  สิิริรักษาทรัพย์
 
1. นายเกรียงไกร  วนาเชิง
 
611 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงนภาพร  สุดโสภาชงโค
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ธาราจรุง
 
1. นายวิชา  สิงขรบรรจง
 
612 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงปวีณา  สิงห์ศรี
2. เด็กชายสุรชาติ   จันเป็ง
 
1. นายอนุรัตน์   อุตส่าห์
 
613 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาววิไล  ธาราเสรี
2. นางสาวโสภี  ทรายโชติธารา
 
1. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
2. นายอุดม  เอกชัยเสถียร
 
614 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แดงภักดี
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ปัญญา
 
1. นายวิเชียร  ชูเกียรติ
 
615 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูมิบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงชนาภา  สัญญาสัมพันธ์
 
1. นายสรายุทธ์  ชะนารา
2. นางสาวชมพูนุช  นิธิชนะเจริญพร
 
616 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อุ่นความดี
2. เด็กชายประธาน  ใจตรงคงพร
 
1. นายอาทิตย์ชัย  พนาพงศ์ไพร
 
617 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายปรัชญา  เงินจอย
2. เด็กชายสมคิด  คงส่องแสง
 
1. นายนพพร  อินสีลอย
 
618 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจีราพัชร  ขจรเกียรติภิญโญ
2. เด็กหญิงทิวาพร  นันทบริสุทธิ์
 
1. นายพิเชียร  เกลอดู
2. นางวิราวรรณ์  มีศรี
 
619 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นางสาวฐนิชา  มณีนำโชค
2. นางสาวพรสวรรค์  กิตติวงศ์นุรักษ์
 
1. นายเวทย์  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
620 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงสายธาร  พิศอรนุช
2. เด็กหญิงอรณี  ใจอนันต์
 
1. นายฑาดะ  รัตนไพจิต
 
621 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง    
622 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงวิไลพร  เกษมสุขบำรุง
2. เด็กชายสุชาติ  จตุรคุณถาวร
 
1. นายปรินซ์  มัทธุรส
2. นายสนั่น  หลักรอด
 
623 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงนุชรี  วนาวีระเกียรติ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สะมา
 
1. นายนราธิป  ยาวิชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ณัฐธยานนท์
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงอรนรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงรสธร  สุสกุลโชคดี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่มแก้ว
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงพิริสา  ทรัพย์ทวีผล
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กหญิงบูลพร  สุขคีรีไพร
 
1. นางชลิดา  วรวัฒน์กุลชัย
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงดาราพร  ถวัลย์เกียรติทวี
 
1. นางสาวอรุณี  ใจชนะมาร
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80.5 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงศิริวัลย์  อธิฐานบุญ
 
1. นางสาวนพวรรณ  น้องหนิ้ว
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78.5 เงิน 7 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายสลัล  ประสิทธ์ปัญญา
 
1. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาคม
 
1. นายสุทัศน์  นุชประโคน
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงเพ็ญพร   ไพรชุ่มเย็น
 
1. นายกิตติภูมิ   มโนกุลชัย
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงพุธิตา  เลิศนิติพิจารณ์
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงนวพร  ขยันกิจ
 
1. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกันตา  โกศลเจริญกิจ
 
1. นางสาวศศินี  ปานพลับ
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงวรัธยา   บุพกุล
 
1. นางสาวบุณฑริก   ซื่อสัตย์
 
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73.25 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1. เด็กชายจิราโชติ  ไผ่สีคำทอง
 
1. นางจิตราภรณ์  เฮียงโฮม
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงศศิรา  เจริญสว่างธรรม
 
1. นายวีรศักดิ์  วงค์อ้าย
 
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงขรอุทิศสุข
 
1. นางสาวกนกทิพย  ปันทะวงศ์
 
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 72.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงกมลพร  เจริญสุขสำราญ
 
1. นายอิศรา  บุญสุทธิ์
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงเพียงเดือน   อินพนาวัฒน์
 
1. นางสาวบุญฑริก   ซื่อสัตย์
 
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ซิโน
 
1. นางพิมลพรรณ  สมบัติพนา
 
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงนภาพร  เกียรติบุญสกุล
 
1. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
 
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  รักสวนสัก
 
1. นางกฤษณา  สุวรรณลพ
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายสุรชัย  เกษมภูสกุล
 
1. นายสมบัติ  เฒ่าตระกุล
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กหญิงณิชญา  นิรมัยวิบูล
 
1. นางมิ่งขวัญ  อัตไพบูลย์
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กหญิงสุนิดา  วรรณเอื้อสกุล
 
1. นายกิติคุณ  เมฆอากาศ
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายมงคล  เลิศพัฒนรัตนา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่มแก้ว
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายสรวิศ  บุญประสพ
 
1. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  นิธิพฤฒิกุลธร
 
1. นางชลิดา  วรวัฒน์กุลชัย
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงนฤมล  รุ่งสนธยา
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายธนโชติ  -
 
1. นายสุทัศน์  นุชประโคน
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายจงรักษ์  ภิรมย์ไพร
 
1. นางสาวน้ำค้าง  คมคายมณีจันทร์
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายทวีเทพ  มหาปัญญาสกุล
 
1. นายวีรศักดิ์  วงค์อ้าย
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงพิสุทธ์  อมรศรีมาลัย
 
1. นางสาวนพวรรณ  น้องหนิ้ว
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เงินดี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สมพุทธวงศ์
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คล่องบุญอุดม
 
1. นางสาวศศินี  ปานพลับ
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายอศักดา   โสฬสพนาศรี
 
1. นายอุทิศ   จ๊ะปิน
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสุพิมพ์  ชีวบุญไชย
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงพรพรรณ   เปล่งฉวีวรรณ
 
1. นายอุทิศ  จ๊ะปิน
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นายสุรพล  เอกรุ่งอรุณ
 
1. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุษบาศรีอัมพร
 
1. นางสาวบุญฑริก  ซื่อสัตย์
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายเกเก  -
 
1. นางสาวศศินี  ปานพลับ
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายสุวิชาญ  ถวัลย์กันทร
 
1. นายวีรศักดิ์  วงค์อ้าย
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงชุติมา  คงความเพียร
 
1. นายวิเศษ  วงค์ขัติ
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงพรธิพา  ตุ้ยตามพันธ์
 
1. นางสาวมาลัยวรรณ  ทานา
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พนาวัลย์ถิ่น
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพร  ประภาสจำรัส
 
1. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายพีระ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายศิวนนท์  ขัติคำ
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำลา
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กชายซอชิ  -
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองอิสระ
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายแกวโกโม  -
 
1. นางปิยะนุช   วงค์หล้า
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สิริวนกิจ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนา
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ผาติวณิชย์กุล
 
1. นางศิริพร  โพธิ์หย่า
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายนที  -
 
1. นายสุทัศน์  นุชประโคน
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงกัญธิศา  ชีวอำไพโรจน์
 
1. นายอุทัย  ตันศิริ
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1. เด็กหญิงนภาพร  จรุงพนาลัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อุตมะโชติ
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กหญิงสิริธร  วงศ์เชิดศักดิ์
 
1. นางขวัญฤทัย  วงค์แจ่ม
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ขันธ์เขียว
 
1. นางธวัลยา   จันทิมา
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงวรนุช   น้อยสุวรรณ
 
1. นางอำภา   สุภะมาตรา
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กชายอธิชา  นิธิมณีไพรพรรณ
 
1. นางสุดาวรรณ  เสาเทพ
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โสภาพิมาน
 
1. นางสาวจิราษา  รังสี
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงสุธิดา  ทองคุณถาวร
 
1. นายวีรศักดิ์  วงค์อ้าย
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อารมณ์สมมิตร
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1. เด็กหญิงเกสรา  ดุจเฟื่องฟ้า
 
1. นางรุจิกาญจน์  ปุ๊ดพรม
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงดาริกา  สิงห์พงไพร
 
1. นางสุภาพ  พุ่มเรียงป่า
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกษมมณีเลิศ
 
1. นายปฐมพงค์  เมืองอินทร์
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นายทวี  เทียมคีรี
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1. เด็กหญิงพรนภัส   ชีวเฉลิมโรจน์
 
1. นางสาวดาราณี  นกแล
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายลุหลู่  -
 
1. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาณ์  สุระวัง
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงธิวารัตน์   จงสกุลพัฒน์
 
1. นายโอภาส   ประวัติงาม
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 1. เด็กชายเฉลิมชัย   พยานรัก
 
1. นายศุภชัย  แก้วศักดิ์
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1. เด็กชายวันชัย  ชาญท่องไพร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกตุ
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 1. เด็กชายกัณฑมนต์  -
 
1. นางพรกัลยา  วรวัฒน์กุล
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1. เด็กหญิงอัญชลี  ฐิติพิมาน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อุตมะโชติ
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายนิพนธ์   มงคลบุตร
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นางนงนุช   วิชชโลกา
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายเกียรติยศ  แผ่อำนาจ
 
1. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายวิทชวัช  ศรีพรพาณิชเจริญ
 
1. นางรัชฏาภรณ์  คำปัน
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1. เด็กหญิงมัณฑนา  แจ่มสุธรรมกุล
 
1. นายจักรพงษ์  ธิวงษ์
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงจตุพร  ความสงบ
 
1. นางสาวจิรนันท์  เจริญศรี
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  -
 
1. นายสุทัศน์  นุชประโคน
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายชาญพินิจ  นิธิศิริพันธ์ุวงศ์
 
1. นางสาวอรนุช  ชมดี
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ปางหินฝนพัฒนา
 
1. นายวีรศักดิ์  วงค์อ้าย
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กหญิงนภัส  สง่าพันธ์ประทีป
 
1. นางชลิดา  วรวัฒน์กุลชัย
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ร่มไทรงาม
 
1. นางสาวอรวรรณ  สมเมือง
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แย้มสุขสม
 
1. นางมิ่งขวัญ  อัตไพบูลย์
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายฉัตรศิริ  ตันติถาวรสกุล
 
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 1. เด็กชายวีระ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายกฤตภัทร  อรุณดี
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงวัชรี  นิธิพฤฒิกุลธร
 
1. นางกานต์สิริ  หลวงมะลิ
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพอดี  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงสมศรี   ขจรเกียรติภิญโญ
 
1. นายอุทิศ  จ๊ะปิน
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงชุติมา  ชุติกาญจน์ศจี
 
1. นายวิเศษ  วงค์ขัติ
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ประจักษ์พนา
 
1. นางธนาพร  มั่นอ่าว
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายเสกสรรค์  บุญชูเกษม
 
1. นางสาวจิรวรรณ  กระจ่างดี
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  หยกจันทร์สว่าง
 
1. นายวุฒิชัย  ใจสุ
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงดาวเดือน  รักษาพงไพร
 
1. นางสาวบุญฑริก  ซื่อสัตย์
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ดีเด่นธรรม
 
1. นางยุภาภักตร์  วงค์ภูธร
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงสุพรรณษา   เพชรในไพร
 
1. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงดนุนุช  สุจา
 
1. นางสาวมาลัยวรรณ  ทานา
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาดอย   1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ณัฐธยานนท์
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายขจรลอย  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิง.ธัญญาศิริ  สะนาปุ
 
1. นายวีรยุทธ  สำราญรื่น
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงอุไรพร  ขยันกิจรุ่งโรจน์
 
1. นายอุทิศ  จ๊ะปิน
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุดสวยกระสินธิ์ุ
 
1. นางสาวบุญฑริก  ซื่อสัตย์
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงหล้า  รักประหยัด
 
1. นางกานต์สิริ  หลวงมะลิ
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. นางสาวอทิตยา  วนคีรีพิทักษ์
 
1. นายเฉลิมพล  ทรัพย์ธนสาร
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นางสาวรัตนา  ทุ่งท้องไร่
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ฉัตรวรินทร์
 
1. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงพิมประไพ  ครองอำนวย
 
1. นางกานต์สิริ  หลวงมะลิ
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงดาศรี  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  อาสาไพร
 
1. นายวุฒิชัย  ใจสุ
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงวิไล  แตะวอ
 
1. นางสาวบุญฑริก  ซื่อสัตย์
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  พินิจเลิศอนันต์
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  บงกชนภาดล
 
1. นายอุทิศ  จ๊ะปิน
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิมา  อภิวงศ์
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  -
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อำไพถาวรกุล
 
1. นางปราณี  พิสสมัย
2. นางอุทิน  เจริญสิทธิ์
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงวิชิดา   นโคทรคำรณ
2. เด็กชายเกียงไกร   สุขธนากร
 
1. นางสุริน   กันชนะ
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายกิตติกร   พิมานลาวัลย์
2. เด็กหญิงทิตยา   นุบุญไชย
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า   คิดดี
2. นางสาวรุ่งฤดี  สุจริยะสิริโรจน์
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   ตริโพ
2. เด็กหญิงสุมาลี   ป่ากุญชร
 
1. นางสาวนารี   สันตินามชัย
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80.5 ทอง 6 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกุลวดี  ใฝ่เอกภพ
2. เด็กหญิงศันสนีย์  รักไพรสายเพชร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
2. นางณัษญา  จำปีศรีโสภา
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กหญิงกนกพร  ผาติปัญญาอมร
2. เด็กหญิงพจนีย์  อุดมคงคาคีรีไพร
 
1. นางศิริพร  ธิติชัชวาล
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงจินตนา  เพชรไพรวศิน
2. เด็กหญิงดาราณี  ถวัลย์เกียรติทวี
 
1. นายสุนทร  วดีสุปัญญา
2. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กชายจีรภาพ  ศรีพรมิ่งเมือง
2. เด็กชายรัชชานนท์  สิงขรอุทิศสุข
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 1. เด็กชายศศิภา   วัฒโนทัย
2. เด็กหญิงอวยพร   เย็นศิลาแลง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไมตรีแก้ว
2. นางสาวณัฐชญา  ปวงคำคง
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ยงวีระบุรุษ
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขใกล้พระ
 
1. นายภัทรชัย  ประสาทเขตกร
2. นางสาวศรีวลัย  ไตรแก้ว
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 1. เด็กหญิงวีรดา  เชาว์ปัญญา
2. เด็กหญิงศิริพร  สุขในไพร
 
1. นายธีระพงษ์  ใจวงศ์
2. นายเสกสรร  ศรีพานิช
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงดาวรรณ   พิสมัยนงคราญ
2. เด็กหญิงสุมิตรา   แก้วกระจายวงศ์
 
1. นางสาวนุจรินทร์  กันทวี
2. นางสาวลินดา  รัตนศรีทิพย์
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  เลิศบุญสันติ
2. เด็กหญิงธิญดา  คงกิจมั่นเลิศ
 
1. นายชัยสิทธิ์  มหาชัย
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กชายวรบรรณ  ทัศนาไพร
2. เด็กชายอนุชัย  สิริวาณิชอุดม
 
1. นางสุภาพ  พุ่มเรียงป่า
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1. เด็กหญิงรัชนก  ดำรงรักษ์วงศา
2. เด็กหญิงอโนทัย  ขันติพรหมวิหาร
 
1. นางวันพร  รุ้งประนมกร
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงชญาพอ   -
2. เด็กหญิงเบญญาภา   คงความเสรี
 
1. นางจันทร์ดี   ไผ่อุรุวนา
2. นางสาวแจ่มจันทร์   ใบไม้ทอง
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   เอียมแสงธรรม
2. เด็กหญิงเรืองริน   กมลญาณ
 
1. นางนิภาภรณ์   อินต๊ะมัง
2. นางสุธารัตน์   ปวงจักร์ทา
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ณ วรรณติ๊บ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทรคลาส
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางสาวนพวรรณ  น้องหนิ้ว
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายธงชัย   พิมานดำเกิง
2. เด็กหญิงสุชาดา   เพ็ญนภาผ่อง
 
1. นางมิ่งขวัญ  วรรณมะกอก
2. นางอรวรรณ  กองเงิน
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายดาเซ  -
2. เด็กชายเนมู  -
 
1. นายสิทธิศักดิ์  เดชมงคลพิพัฒน์
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  เดโชพัฒนกิจ
2. เด็กหญิงพรนภัส  ปันโย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
2. นางณัษญา  จำปีศรีโสภา
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สร้อยสายทิพย์
2. เด็กชายพงษ์เพชร  กิติคุณระบือ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สมพุทธวงศ์
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 1. เด็กหญิงปภาดา  ใฝ่รักธรรม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองคำ
 
1. นายดำรงค์เดช  วงศ์ละม่อม
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เฉลิมชัยเกตุ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เลิศชูทรัพย์
 
1. นางสาวจิรนันท์  เจริญศรี
2. นางสาวอรญา  บัญชาบันลือยศ
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กาญจนภูคำ
2. เด็กหญิงวิสา  วิไลสุขสกุล
 
1. นายธีระพงษ์  ใจวงศ์
2. นายเสกสรร  ศรีพานิช
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กชายทักษ์วงศ์ชัย  ฌานสมาธิกุล
2. เด็กหญิงวรนุช  กุญชรกุศลจิต
 
1. นางสาวสรารัตน์  สมศักดิ์
2. นางชนกพร  ปาลามา
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79.25 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงตะวัน  กันธิมา
2. เด็กหญิงศุภานันท์  มีเดช
 
1. นางเพ็ญศรี  ปิ่นธิดา
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กหญิงกิตติมา  สิริประเสริฐ์คีรี
2. เด็กหญิงอาทิติยา  พนมจรุง
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ชีวขจรชมสุข
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บรรลือก้อง
 
1. นางศรีเพ็ญ  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวอาภา  ประยูร
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77.25 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงหน่อละเปื่อย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงเทียมจันทร์  จอมแกล้วกล้า
 
1. นางพิมลพรรณ  สมบัติพนา
2. นายชัยวัฒน์  มีบุญ
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กหญิงปิยทัศน์  ชัยเพชรงาม
2. เด็กชายวีรพงษ์  สิงขรอุทิศสุข
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงนฤมล  รุ่งสนธยา
2. เด็กหญิงเพลงพิณ  พงศ์พิมล
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75.25 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ประจักษ์ศิริ
2. เด็กหญิงรติกานต์  แพะโพ
 
1. นายพีระยุทธ์  คำสัตย์
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กชายประพฤติ  รักษาวารีเลิศ
2. เด็กหญิงมยุรี  ปัญญาพรเลิศ
 
1. นายปิติพงษ์  หม่องเขียว
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพอซีบรึ  -
2. เด็กหญิงเพชรชนก  วิมานเกษม
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สง่าวงศ์ผาสุก
2. เด็กหญิงสิริพร  ผู้รักเรียน
 
1. นายชัยสิทธิ์  มหาชัย
2. นางสาวสุมาลี  พรมปัญโญ
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงสุนิตา   พิสมัยนงคราญ
2. เด็กหญิงอัษมารินทร์    ยอดอาจ
 
1. นางมิ่งขวัญ  วรรณมะกอก
2. นางสาวสุรีพร  คำพันธ์
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงนุษบา  ปัญญาฤทธิรงค์
2. เด็กหญิงวราพร  ถาวรนำรับพร
 
1. นางสาวมาลัยวรรณ  ทานา
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงพรทิพย์   แจ่มจรัสคีรี
2. เด็กชายสิทธิชัย   บุญทา
 
1. นางสาวอาภา  ประยูร
2. นางศรีเพ็ญ  เขื่อนแก้ว
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงกาญจนันนภา  ฉายาสิงขร
2. เด็กหญิงทัฐญา  ฉายาสิงขร
 
1. นางสาวพัชยาภา  กันทาแจ่ม
2. นายสุนทร  วดีสุปัญญา
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงกัญญา  ศรีพจนมงคล
2. เด็กหญิงริยาภรณ์  สุประสงค์นิติ
 
1. นายวิเศษ  วงค์ขัติ
2. นางสาวทวีสุข  เมฆสงค์
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงรัชดา   วงศ์สว่างจันทร์
2. เด็กชายอภิชาติ   วงศ์สว่างจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ณ ริมเป็ง
2. นายนราธิป  ยาวิชัย
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงฉันทนา  พิทักษ์ธารทอง
2. เด็กหญิงชลิตตา  ไกวัลแสงอร่าม
 
1. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงวนิดา  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สิริเมธีตระกูล
 
1. นายวิเศษ  วงค์ขัติ
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   รวิวารยืนยง
 
1. นายวีรยุทธ  สำราญรื่น
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงจิราพร   มาศแม้นเมืองไพร
 
1. นายอุทิศ  จ๊ะปิน
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เฮ่อ
 
1. นายปัญญา  ขำเลิศ
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายอานี  วิมานตระการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ณัฐธยานนท์
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายธนวิชญ์  วงค์เทพ
 
1. นางกานต์สิริ  หลวงมะลิ
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาวฉวีวรรณ  กุญชรดงกุสุมา
 
1. นางสาวมาลัยวรรณ  ทานา
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงกชพร  เคร่งรักชาติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อมรใฝ่สีแดง
3. เด็กชายปริญญา  -
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นายพัฒนมงคล  กำจัด
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  อุทัยศรี
2. เด็กหญิงรังสิมา  ผาติพรพิชิต
3. เด็กหญิงวิชุดา  ขยันกิจมงคล
 
1. นางกฤษณา  สุวรรณลพ
2. นางกมลชนก  วนาศิริ
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายกลือพะ  วงศ์คล้ายพระจันทร์
2. เด็กชายชรนันท์  นภาเนตรทอง
3. เด็กชายสุธาวี  ประสานจิตพร
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายปฏิวัติ  ชุ่มพฤกษา
2. เด็กหญิงมิออ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเจตริน  ศิริโสกาวัฒนา
 
1. นางสาวจารุณี  แสนดั่งใจ
2. นางศิริขวัญ  เพ็ญจิตต์
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กหญิงจารุณี   ณรงค์คำดี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   รุ่งพรเพชร
3. เด็กหญิงธีร์สุดา   ยลสุบรรณ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  พานเหล็ก
2. นายสุวิชา  พนาพจน์ดี
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  ไสวจำเนียรกุล
2. เด็กหญิงภัทรพร  คุณเกียรติก้อง
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  มีความถูกต้อง
 
1. นายทวี  เทียมคีรี
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายรัชพล   กันทรมรกต
2. เด็กชายวีรพัฒน์   กันทรศานติ
3. เด็กชายสภิวัฒน์  ไพรสงเคราะห์
 
1. นางสาวกิตติยา   มิ่งศรีสุข
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 1. เด็กหญิงชุติมา  สุเนตรปิยฉัตร
2. เด็กหญิงชโลบล  สุจรัสวสินกุล
3. เด็กหญิงญานิศา  โกมลช่อมาลี
 
1. นางสาวสุธีรา  หล้าจันทร์
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายธนพล  วิัไล
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปัญโญ
3. เด็กชายสันติสุข  เลิศฤทธฺิไกร
 
1. นางกานต์สิริ  หลวงมะลิ
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กชายวุฒิชัย   ตะวันเพ็ญ
2. เด็กหญิงสุรัตน์    โพธิวิชา
3. เด็กชายเจษฎากร   ษมาจิตทิพย์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   ไผ่อุรุพนา
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กชายทศพร  กุลประเสริฐสุข
2. เด็กชายน้องชัย  ขจรกวินเกียรติ
3. เด็กชายวิหาร  งามเลิศมนตรี
 
1. นายอิศรา  บุญสุทธิ์
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สดใสดาวเรือง
2. เด็กหญิงสุมิตรา  เจตนาคุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุวิมล  กุศลหิรัญ
 
1. นายพัฒนมงคล  กำจัด
2. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายกรกฎ  จรรยาเจริญศรี
2. เด็กชายศุภชัย  เหระโต๊ะ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  วงศ์คล้ายพระจันทร์
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางปณิชา  พุทธมณี
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายคมสันต์  เลิศใจสวรรค์
2. เด็กหญิงมลฤดี  วันไชยเจริญ
3. เด็กชายสมาน  นภัสกรการณ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่มแก้ว
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กหญิงชนธิษา  คงสุขสดชื่น
2. เด็กหญิงสุนารี  สุขคีรีไพร
3. เด็กหญิงอลิษา  ครองชัยชนะ
 
1. นางชลิดา  วรวัฒน์กุลชัย
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จรัสปราดเปรื่อง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อำนาจพิสุทธิ์
3. เด็กชายศรัณย์  ปองถาวร
 
1. นางอรพิน  อัยกร
2. นางอรทัย  ยวงศิริ
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เลิศทิพย์ธารา
2. เด็กหญิงอมราพร  ปัญญามีคุณสูง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ด่อนหมากหยิบ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกตุ
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายต้นฝน  ปาคำ
2. เด็กชายแดจัง  วัฒนธรรมกุล
3. เด็กชายโจ  ผลบุญค้ำจุล
 
1. นางภัทราภรณ์  ประสงค์
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  คงฤทธิ์กล้า
2. เด็กชายสมรักษ์  วิมานพนาลัย
3. เด็กชายเขตแดน  นุชนงคราญ
 
1. นางพิมลพรรณ  สมบัติพนา
2. นายชัยวัฒน์  มีบุญ
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กชายธวัตน์ชัย   นุชนงคราญ
2. เด็กชายอดิศร   ชีวสิทธิบุญ
3. เด็กชายอนุเทพ   นุชนงคราญ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   ไผ่อุรุพนา
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กหญิงจิตพร  ศรีจรัสพร
2. เด็กหญิงธนพร  เกษมมณีเลิศ
3. เด็กหญิงรินวาดี  ธาราลิขิต
 
1. นายปฐมพงค์  เมืองอินทร์
2. นางทักษ์วรัตม์  ศรีใจวงศ์
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายกันตวิชญ์   พิพัฒน์กาญจนา
2. เด็กชายจาตุรงค์   คำปั๋น
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์    คมคายแก้ว
 
1. นายอุทัย  ตันศิริ
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว    
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายนคร  มณีนำโชค
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  กิตติวิลาวัลย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉายาสิงขร
 
1. นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ
2. นายพัฒนาพงษ์  บุญปราบ
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายกิตติชัย  คงผ่องใส
2. เด็กชายสมชาย  -
3. เด็กชายอมรินทร์  คงผ่องใส
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
2. นางสาวหทัยกาญจน์  เงาคำ
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงกรรธิมา   พุ่มพิพัฒน์พนา
2. เด็กหญิงวงศ์เดือน    แบะทู
3. เด็กหญิงวิมาลา   ประดับปัญญา
 
1. นางยุพาพักตร์   วงค์ภูธร
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงกัลยา  คงสุขสม
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณี  ศรีพจมานวิมล
3. เด็กหญิงภาวิดา  คงเลิศปัญญา
 
1. นางสาวทวีสุข  เมฆสงค์
2. นายวิเศษ  วงค์ขัติ
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายจีรภัทร  บุญทิพย์
2. นายภานุวัฒน์  ตนเล็ก
3. เด็กชายอุเทน  ชะนารา
 
1. นางกานต์สิริ  หลวงมะลิ
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปวงประเสริฐ
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายวีรภัทร  อินต๊ะ
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงทยิดา  ปิตุรัตน์
 
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงวรนุช   แก้วกระจายวงศ์
 
1. นายสิทธิโชค  พวงยอด
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงผกามาศ   วาสนาวนา
 
1. นายสิทธิโชค  พวงยอด
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงฟาริดา  ครรชิตงามพันธ์
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงมาริษา   พิสมัยนงคราญ
 
1. นายสิทธิโชค  พวงยอด
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ   แก้วกระจายวงศ์
 
1. นายสิทธิโชค  พวงยอด
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเกียรติ
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  กาพัฒน์
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงอำภา  คัมภีร์อาญา
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายกวินท์  กามะวิถี
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กชายพิพัน    พนมพิมาน
 
1. นายกิตติพงศ์   อวดห้าว
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจรรยาพร  วงศ์น้อย
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายจักรพงษ์  มังคละ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เลิศพรสมบัติ
3. นายพิทักษ์  ไพรขจรเดช
4. นายสำเริง  ธาราธีรมงคล
5. เด็กหญิงอรทัย  อนุรักษ์ภูมิ
 
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  อมรใฝ่แดน
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  วุฒิคุณ
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายเมธี   พรหมศรี
 
1. นางยุพาพักตร์   วงค์ภูธร
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดพิทักษ์เกียรติ
 
1. นายสรายุทธ์  ซะนารา
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายองอาจ  ถาวรเกษตรกิจ
 
1. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายเกียรติพงค์   ขจรสันติชัย
 
1. นางรัชนี   กาวิ
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายปรัชญา  ศรีทองไพรโรจน์
 
1. นายศุภัฏฏ์ไชย  เดียวสกุล
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงทักษิณา  เจือจันทร์
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงปรียานุช  ขันตีโชติสุข
 
1. นางสาวมาลัยวรรณ  ทานา
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  สุขโชคอำนวย
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   ไกวัลสกุลชัย
 
1. นายพินิจนันท์  มณีจันทร์
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงสุปรียา  สิริประกอบยศ
 
1. นายศุภณรรฎฐ์  บุญซ้อน
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงรัสรินทร์  แปงอุด
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จินดาภัทรา
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  กันเต็ง
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงนิพรพัฒน์   พนมไพรวัลย์
 
1. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพิมพ์พา  บงกชสมบัคิ
 
1. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงทิพาพร  เงินมีมาก
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ตั้งตระกูล
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นางสาวสุมาลี  พรมปัญโญ
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงพรนภา  นวลศักดิ์ศรี
 
1. นายเจษฎา  กันทาทรัพย์
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงนิภา  จรุงสาคร
 
1. นายจักรพันธ์   มะณี
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สิริสมตระกูล
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  สิริสมสุขพร
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 14 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ภัณฑิรา
 
1. นางอรุณี   วิสิฎสิริ
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายเจษฎา   สุดปลายทาง
 
1. นายอดุลย์   พูลวานิช
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักษ์มณี
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายแสนพิทักษ์  นวลแก้ว
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74.98 เงิน 4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  จองน้อย
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73.65 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายวีรเดช  ประจักษ์กาณจนา
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 70.32 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กชายอนุรักษ์  ไพรแสงอรุณ
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 69.32 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายฉัตรศิริ  ตันติถาวรสกุล
 
1. นางสาวพิมพิศา  ปูสัญจร
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 68.65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กชายวิศิษศักดิ์   อิ่นมะโน
 
1. นางวันเพ็ญ   ตุ้ยสาร
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67.32 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายกัณทรากร  ณ วรรณทิพย์
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 61.98 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายชีวานันท์    สง่าบรรพต
 
1. นางยุพาพักตร์   วงค์ภูธร
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 58.65 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายศรราญ  ไพรการุณ
 
1. นางวรรณภา  เจริญผล
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 57.98 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กชายชโยดม  กาวิชัย
 
1. นางฐิติพร  สิริดำรงกุล
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 55.98 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 1. เด็กชายกฤษฎา  พจน์หรรษา
 
1. นางฐิติมา   ใจพันธ์
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 44.97 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1. เด็กชายจิระศักดิ์  แปละเปลือย
 
1. นางเดือนนภา  ดวงทิพย์
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กชายพงษ์เพรช  ธีรเบญญา
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายณัฐพล  เดชก้องพนา
 
1. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเงินวง  ทั่งเชียงใหม่
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีพบบุญดี
 
1. นายอัฐพงศ์  เตปิน
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หาร 1. เด็กหญิงสายพิณ  จิตรักไทย
 
1. นางประสิทธิ์  สืบพงศ์เอื้อ
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงศุทธนุช  แก้วอริยศักดิ์
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สายฝั้น
 
1. นางปณิชา  พุทธมณี
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงอาริษา  เป็นทองแท้
 
1. นางสาวสุภาวดี  นันทสมบูรณ์
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.49 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงพรธิตา  กวินนโคทร
 
1. นางฐิติพร  สิริดำรงกุล
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.48 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์   งามรัชดาพันธ์
 
1. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.15 ทอง 9 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   เขอะมา
 
1. นายประดิษฐ์    วางวงศ์
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.49 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กหญิงวารี  สิริวานิชอุดม
 
1. นางสาวพิมพิศา  ปูสัญจร
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงศรุตา   เชียงแก้ว
 
1. นางยุพาพักตร์   วงค์ภูธร
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.48 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักรังสรรค์
 
1. นางสาวเจนจิรา  มะโนวรรณา
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.81 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงกฤษณา  อารมณ์สมมิตร
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.81 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่จอ 1. เด็กหญิงกันตยา  สถิตอนันต์
 
1. นางพัฒนาพร  บุญสุทธิ์
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.48 เงิน 15 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 1. เด็กหญิงจิตพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. จ.ส.อ.สมศักดิ์  พะแก
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.64 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงพันธิตรา   หยกลาภธนชัย
 
1. นายศุภณรรฎฐ์  บุญซ้อน
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.32 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 1. เด็กหญิงจวงจันทร์  รักศรีบัวตอง
 
1. นางละออ  คงความเลิศ
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงสุจินธรา   เกษมจิตร
 
1. นายกิตติพงศ์   แป้นเขียว
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71.65 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1. เด็กหญิงนพคุณ  ยอดอาจอาสา
 
1. นางจีรนันท์  ชัยศรีสวัสดิ์
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69.82 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  สุภาราช
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงเนตรนพา  รักไพรขันธ์
 
1. นางสาวดวงทิพย์  จิตแจ่ม
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายเจษฎา  สุดปลายทาง
 
1. นายอดุลย์  พูลวานิช
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายศรัณย์  คำภีระ
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  อ๊อดต่อกัน
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.7 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กชายอนุรักษ์   ไพรแสงอรุณ
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.9 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายชีวานันท์  สง่าบรรพต
 
1. นาง ยุพาพักตร์   วงค์ภูธร
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1. เด็กชายเจษฎา  ฤทธิ์เดชเกรียงไกร
 
1. นางเดือนนภา  ดวงทิพย์
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  -
 
1. นางอัมพร  อินตาวงษ์
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กชายพนมพร  จรุงธนไพศาล
 
1. นางฐิติพร  สิริดำรงกุล
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เฉิดฉายแจ่มใส
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สมพุทธวงศ์
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงรัตนี  คำภีระ
 
1. นางอรุณี  คำภีระ
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงน้ำใส   งามวสกุล
 
1. นางวันเพ็ญ   ตุ้ยสาร
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงเพลงพิณ  พงศ์พิมล
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงนารี  ฤดีนพฤทธิ์
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75.8 เงิน 5 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงศรีนวล  ปัญญากร
 
1. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กหญิงวารี  สิริวานิชอุดม
 
1. นางสาวพิมพิศา  ปูสัญจร
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
1. นางจิดาภา  ฉั่วตระกูล
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  -
 
1. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงศรุตา  เชียงแก้ว
 
1. นางยุพาพักตร์   วงค์ภูธร
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74.1 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1. เด็กหญิงสุดา  อนุสรณ์จันทรา
 
1. นางเดือนนภา  ดวงทิพย์
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงนันทิวาท์  ทิพเนตรบังอร
 
1. นางฐิติพร  สิริดำรงกุล
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ภูมิสิทธิโชติ
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กหญิงเพียงฤทัย  สิงขรอุทิศ
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 60.5 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงชมนิภา  วงค์แสนใจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 60.2 ทองแดง 15 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สิริรักษาทรัพย์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สมพุทธวงศ์
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายเมธี  พรหมศรี
 
1. นางยุพาพักตร์    วงค์ภูธร
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. นายชาญชัย  ผาติพงษ์โกศล
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายสิทธิชัย   อารีรักษ์กุล
 
1. นางรัชนี  กาวิ
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.36 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายสุรพันธ์  บุญรัตน์ไพร
 
1. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายณัฐเนตร  ถิ่นวนา
 
1. นายศุภัฏฏ์ไชย  เดียวสกุล
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายชวินวิทย์  กุศลศีลธรรม
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  สุขโชคอำนวย
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงอาภาวรรณ  ธรรมขันธ์
 
1. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
2. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จรุงสิงขร
 
1. นายจักรพันธ์   มะณี
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงนิพรพัฒน์   พนมไพรวัลย์
 
1. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงกชกรณ์   กานนสัมฤทธิ์
 
1. นางรัชนี  กาวิ
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.9 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
1. นางจิดาภา  ฉั่วตระกูล
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.13 เงิน 7 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อุดมพนาไพร
 
1. นางสรินยา  ไผทรัตนตรัย
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.08 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงสุปรียา  สิริประกอบยศ
 
1. นายศุภณรรฎฐ์  บุญซ้อน
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางยุพาพักตร์   วงค์ภูธร
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. นางสาวแก้วกานดา  ผาติพัฒนาไพร
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายเจษฎา  สุดปลายทาง
 
1. นางสาวนัทนพัฒน์   มารศรี
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายศรัณย์  คำภีระ
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กชายชยธร  นำก้าวหน้า
 
1. นายเจตรินชัย  เจริญเล็ก
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กชายธนิต  ไพรพนาเลิศ
 
1. นายโซ  -
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.9 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายศรัณย์  ปองถาวร
 
1. นางอรทัย  ยวงศิริ
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  แปงมูล
 
1. นางอัญชลี  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กชายอนุรักษ์   ไพรแสงอรุณ
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กชายไพบูลย์  อร่ามเวชวิบูลย์
 
1. นายนิรัติศรัย  ตระกูลรุ่งอำไพ
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายอนุภัทร  ก้องเมธีกุล
 
1. นางนฤมล  สุปินโน
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 70.1 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1. เด็กชายสมิง  ปกรณ์จำรูญ
 
1. นางโศรดา  วิเวกวนารมย์
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กชายปริญญา  เปรงปราง
 
1. นายกายสิทธิ์  โรจน์ปกรณ์
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรณิศจ์  เผือกพาคำ
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ร้อยรสอารมณ์
 
1. นางนภัสวรรณ    อินต๊ะ
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สายฝั้น
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงภัครมัย  ชมเชย
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.1 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงศิรินัฐ    ศรีโสภาวิมาน
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ตาตัน
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.9 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงลลิตวดี  จันทร์แดง
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิธิศิริพันธ์ุวงศ์
 
1. นางนฤมล  สุปินโน
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จรัสปราดเปรื่อง
 
1. นางอรทัย  ยวงศิริ
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.1 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กหญิงรินพร  ขจรเกียรติอรัญ
 
1. นายนิรัติศรัย  ตระกูลรุ่งอำไพ
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงเพลงพิณ  พงศ์พิมล
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75.1 เงิน 11 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  บำรุงวารี
 
1. นางสาวกาญจนา  วารีสกุล
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1. เด็กหญิงชาลินี  เกิดเกียรติธนกุล
 
1. นางโศรดา  วิเวกวนารมย์
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงเมมิตร  สุสกุลโชคดี
 
1. นายนชวนนท์  สุนทรสุข
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กหญิงพรธิวัลย์  นำก้าวหน้า
 
1. นายเจตรินชัย  เจริญเล็ก
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา   พงศ์ไพรภูมิ
 
1. นางสาววันทนีย์   พรหม
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายชนดล  -
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐพงษ์  สันติไพร
 
1. นางจิตตราพร  ศรีศักดิ์อุดมชัย
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายสวัตดิ์   อินต๊ะนนท์
 
1. นางนภัสวรรณ   อินต๊ะ
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายสุวิทย์   ธำรงพนา
 
1. นางวิมลวรรณ  ชัยวงศ์
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กชายศักรินทร์  ษมาจิตไพรวัลย์
 
1. นายกายสิทธิ์  โรจน์ปกรณ์
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.1 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายศราวุธ   พึ่งพงษ์อารยะ
 
1. นายศุภชัย  จันทร์
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.9 เงิน 7 โรงเรียนไท่จง 1. นายเอกนรินทร์   ชนะเดช
 
1. นายพินิจนันท์  มณีจันทร์
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายวันเฉลิม  สิงขรโสภณ
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  นามเรือง
 
1. นางจันทร์ศรี  วงค์วงค์
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงปรียานุช  ขันตีโชติสุข
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงอริษา   ถาวร
 
1. นางสาวศิริวัน   สวยสุวรรณคีรี
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทนา  บ่าลาน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ก้อนมณี
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงรวิปรียา  งามจิตเจริญ
 
1. นางสาวธิติกานต์  ปวงประสาท
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงแสงแก้ว  คงวิไลวรรณ
 
1. นายจักรพันธ์   มะณี
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.9 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  สุขโชคอำนวย
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.1 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บูรณประภากุล
 
1. นายสมศักดิ็  ละมุนยองใย
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.9 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงอารี  ศรีบุญรุ่งโรจน์
 
1. นายเกียรติพงษ์  ติตะยา
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงชไมพร  -
 
1. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงพรชิตา    สุขสมบูรณ์
 
1. นางนภัสวรรณ    อินต๊ะ
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   พิกุลทองเด่น
 
1. นางวิมลวรรณ  ชัยวงศ์
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายอภิชาติ  ปัทมสกุล
 
1. นายประดิษฐ์  วางวงศ์
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายสิรวิชญ์    อินต๊ะนนท์
 
1. นางยุพาพักตร์    วงค์ภูธร
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายนิติกร  ดวงสุข
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายศรชัย  รัตนไพรวัลย์
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายพงษ์พัฒน์  -
 
1. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. นายชาญชัย  ผาติพงษ์โกศล
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงอารียา  โกฮะ
 
1. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทพร  ตะมัดงาม
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ชูทรัพย์สดใส
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   เมตตาธนกิจ
 
1. นายวีระวุฒิ   ตุ้ยสาร
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.1 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวสุวิมล  ก้องพื้นพสุธา
 
1. นายอิทธิพล  แสงจันทร์
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สีน้ำสวย
 
1. นายจักรพันธ์   มะณี
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงวนิดา  สกุลจันทร์จำรัส
 
1. นายประดิษฐ์   วางวงศ์
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 8 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขวัญอยู่สถาพร
 
1. นายพินิจนันท์  มณีจันทร์
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงอติการต์  เต๋จ๊ะ
 
1. นางยุพาพักตร์   วงค์ภูธร
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.1 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงเขมาพร  สุนิธิมงคลชัย
 
1. นางจิดาภา  ฉั่วตระกูล
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 53.9 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาวกรรณิกา  กิจวรรณศิลป์
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิเศษคำนึง
 
1. นางสรินยา  ไผทรัตนตรัย
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงอริสา  พงศ์คีรีวัฒนะ
 
1. นายเจษฎา  กันทาทรัพย์
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงพจมาน  ชีวพงศ์เกษม
 
1. นายศุภณรรฎฐ์  บุญซ้อน
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงชื่นจิต  ด่อพอ
 
1. นางสาวสุมาลี  พรมปัญโญ
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายเจษฎา  สุดปลายทาง
 
1. นายอดุลย์  พูลวานิช
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายมหรรณพ  เกริกเกียรติโวหาร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุข
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หาร 1. เด็กชายนวพล  กล้วยไม้รุ่งอรุณ
 
1. นางสิตญา  ปันทะวัง
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายเกียรติพงคษ์  อภิวงค์
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายสิทธิชัย   คำแสน
 
1. นางยุพาพักตร์    วงค์ภูธร
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.1 ทอง 6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักษ์มณี
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายเจษฎากร  สุนิธิมงคลชัย
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายวีรชัย  หลองแก้ว
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กชายอนุรักษ์  ไพรแสงอรุณ
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1. เด็กชายพงษ์สวรรค์  ถนอมสินธุมาศ
 
1. นางสุภาพร  ใจแสน
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กชายวิศิษศักดิ์   อิ่นมะโน
 
1. นางวันเพ็ญ   ตุ้ยสาร
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กชายณรงค์เดช  วัฒนมิ่งเมือง
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กชายธนันท์เอก  หฤทัยอุดมศักดิ์
 
1. นางสาวไสว  ออกสุข
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1. เด็กชายฝันเพชร  มิตรภาพไพรบูรณ์
 
1. นางเดือนนภา  ดวงทิพย์
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชพร  วังมูล
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงศิรินยา  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวอนุชิตา  สมโรย
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงนุ่ม   มาลา
 
1. นางวันเพ็ญ   ตุ้ยสาร
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่หาร 1. เด็กหญิงอัญชิสา  มาลาดีเลิศ
 
1. นางสิตญา  ปันทะวัง
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงเปรมมิกา   คำไพรสนธ์
 
1. นายอดุลย์  พูลวานิช
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงวรัญญา   โภคสวัสดิ์กุล
 
1. นางยุพาพักตร์    วงค์ภูธร
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงลลิตา  กวีก้องสกุลนภา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุข
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.1 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงศุทธนุช  แก้วอริยศักดิ์
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงแรม  ปัญญาเรืองชัย
 
1. นางจันทร์  แก้วทะวัน
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 10 โรงเรียนเพียงหลวง 11 1. เด็กหญิงจันจิรา  เปรมนภา
 
1. นายธีรพรรณ  กันหม่อง
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.1 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงอาริษา  เป็นทองแท้
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สมพุทธวงศ์
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กหญิงลลิตา  กุศลบำรุงสุข
 
1. นางสาวพิมพิศา  ปูสัญจร
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77.1 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เกษมควรคีรี
 
1. นางกาญจนา  กรองสติปัญญา
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1. เด็กหญิงอารีย์  นักรบดอย
 
1. นางสุภาพร  ใจแสน
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงวรรัตน์  แสงแก้ว
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75.1 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กหญิงนิทรา  จรุงสาคร
 
1. นายนพรัตน์  ทวีวงศ์อำไพ
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กหญิงณิชารีย์   กุลฉัตรเดชากุล
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พิรุฬห์สิงขร
2. นางสาวกรรณิกา  กิจวรรณศิลป์
3. เด็กชายกริชชัย   ดวงจิตสมปอง
4. นางสาวจันทมาศ   จตุมงคลกุล
5. เด็กชายชาติชาย   ทวีเกียรติสถาพร
6. นายณัฐพร   กนกวงอมร
7. นายดนัสวิน   มาศแม้มืองไพร
8. นางสาวธนัญญา   โชคโชติกุล
9. เด็กชายธนาวุฒิ   ด่านแม่ลา
10. นายธรศักดิ์   กนกเสนาคุณ
11. นายนภาดล   ดำเกิงสิงขร
12. นายบุญธรรม   จตุรงค์คีรีกุล
13. นายระบิล   ศรีพิชญวศิน
14. นางสาวรัชนีกร   จอแซ
15. นางสาวราตรี  ธำรงศักดิ์เสถียร
16. นางสาวลลิตา   ขันติมงคลสกุล
17. นางสาววรรณพร   ดวงคงสมบูรณ์
18. นางสาววัชรี   อุดมพนาดร
19. นายวิชัย    เจตนามุ่งมั่น
20. เด็กชายวิชานนท์   กันทรมรกต
21. เด็กชายวิรัตน์   ทวีชัยรัตน์
22. เด็กชายวิโรจน์   กวินกันทรากร
23. นางสาวศรีวันพร   ธาราอุทิศบุญ
24. เด็กหญิงศิริญญา  ธีรวัฒน์ประทานพร
25. นางสาวศิริพร   เฉลิมวงค์ถาวร
26. นางสาวศิริพร   เจริญภูมิชัย
27. นายศุภกร   รุจิธีรเดช
28. นายสกล   รักไพรขันธ์
29. นายสมชาย   มนัสภูมิชัย
30. นางสาวสุณิภา   ตั้งใจศุภกิจ
31. นางสาวสุรีพร   ธัญญาเสรี
32. นายสุรเดช   ทรายหยกรวี
33. นางสาวโสภี  ทรายโชติธารา
34. เด็กชายไทธชา   ทินกรโสภณ
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นางสาวมาลัยวรรณ  ทานา
3. นายทวีเดช  ฌานชีวิน
 
1032 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงชนิดา  กนกภูผา
2. เด็กชายชาญณรงค์  บุญเรือง
3. เด็กชายธนกฤต  สุพรรณ
4. นายธีปกร  นิ่มประพาส
5. เด็กหญิงพิมพร  มุ่งมั่นเพชร
6. เด็กหญิงลัญชญา  ศิริทองสกุล
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ประทินสุขอำไพ
8. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริทองสกุล
9. นายอนุชิต  พนาร่มรื่น
10. เด็กชายอนุวัฒน์  วนาชิดชู
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางทัศนีย์  อัยกร
 
1033 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงกณิกา  ลลิตธนาสุวรรณ
2. เด็กหญิงชญาณี  หยอมวิไล
3. เด็กชายชุติพงษ์  นอบน้อมไพร
4. เด็กชายนนทกานต์  วนากลิ่นสะอาด
5. เด็กชายปิยะพงศ์  ศึกษาพงศ์พันธ์
6. เด็กหญิงรินลดา  ศึกษาพงศ์พันธ์
7. เด็กชายสาธิต  บุญเป็ง
8. เด็กชายสายชล  -
 
1. นางบุปผา  แสนวิชัย
2. นางสาววิไล  โพธิตา
 
1034 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงกิจญาณ์   เหลื่อมศรี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   คำธิ
3. เด็กหญิงธัญชนก   นันทโกศลกิจ
4. เด็กหญิงปภาวดี  เรืองจันทร์
5. เด็กหญิงพฤกษา   คำภีระ
6. เด็กหญิงวณิชญา   ไชย์วงค์
 
1. นางสาวจุฬายุทธ   วัฒนา
2. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
1035 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ปองถาวร
2. เด็กหญิงวิไลพร  เกษตรยั่งยืน
3. เด็กหญิงศิริพร  พิราบพารา
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ขยันกิจใฝ่ธรรม
5. เด็กหญิงอรดา  -
 
1. นางอัมพิกา  ใจน้อย
 
1036 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คมคายมณีจันทร์
2. เด็กหญิงจิราพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุดปลายฟ้า
4. เด็กหญิงลัดดา  ดงดีช้าง
5. เด็กหญิงสุทาพร  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงสุภาพร  ใจผูกพันธ์ธรรม
7. เด็กหญิงเกศนี  คมคายมณีจันทร์
 
1. นางสาวอาจารี  หวายคำ
2. นางสาวรสสุคนธ์  องอาจ
3. นางสาวจำเรียง  พลนา
4. นางสาวนิภา  สุขเจริญ
 
1037 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวจามจุรี  -
2. เด็กหญิงชนิดา  กนกภูผา
3. นางสาวฑิฆัมพร  ศิริยั่งยืน
4. เด็กหญิงนัยนา  จัดการค้า
5. เด็กหญิงพรรณรังสี  เกรียงไกรสิงห์
6. เด็กหญิงพิมพร  มุ่งมั่นเพชร
7. นางสาวพิมลวรรณ  ทองสกุลศิริ
8. เด็กหญิงลัญชญา  ศิริทองสกุล
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ประทินสุขอำไพ
10. เด็กหญิงสิรินุช  บุญยวง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริทองสกุล
12. เด็กหญิงอโนทัย  สกุลไพร
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางทัศนีย์  อัยกร
 
1038 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  อหริพ่าย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สินพุ
3. เด็กหญิงดวงหฤทัย  ผ่องจิตร์
4. นางสาวเนตนภา   ศรีสมบูรณ์
5. นายเอกรินทร์   ชนะเดช
 
1. นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
2. นายรณชัย  เรืองแดง
 
1039 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พงศ์ไพรสกุล
 
1. นางสาวทวิวสรร  เศรษฐประสิทธิ์
 
1040 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงนิจรดา  นโคทรกนก
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
 
1041 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีทิพย์สิริพร
 
1. นางสาวธีราภรณ์   เหล่าพนาพฤกษ์
 
1042 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงปาลินี  วงศ์สว่างจันทร์
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  คิดดี
 
1043 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายพลวัต  ผยองเดช
 
1. นางสาวกาญจนา  วารีสกุล
 
1044 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ภูมิสิทธิโชติ
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1045 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงพิริสา  ทรัพย์ทวีผล
 
1. นายปรัชญานุพงษ์  คำน้อย
 
1046 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงญาณิศา   เนตรนภากาศ
 
1. นางสาววัลลี  เทียนทองนพคุณ
 
1047 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  ศรีไสวจำปา
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
 
1048 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  เลซวน
 
1. นายทวี  เฮียงโฮม
 
1049 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงเสาวลิน   กรุงเอกชน
 
1. นางสาวสุภาพ   เพชรพญาไพร
 
1050 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
1051 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงเสาวภา  พรรษาเลิศ
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูวงศ์
 
1. นางชลินทรา  คำวันดี
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงเบญจมาส  จำปา
 
1. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
1054 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญร่วม
 
1. นางนภัสวรรณ  อินต๊ะ
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรสินโลก
 
1. นางสาวเกษร  สิริชาติ
 
1056 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงวรรัตน์   นิธิทวีธรรม
 
1. นางนฤมล  สุปินโน
 
1057 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายณัทชา  ดาวประกายสี
 
1. นายทวี  เฮียงโฮม
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวอาทิตยา  กวินสินทรัพย์
 
1. นางสาวศศิกานต์  ขันทะวงศ์
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงทิตยา  หนุนธรนี
 
1. นางสาววรัญญา  เครือสาร
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงเกสร  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นางสาวเกษร  สิริชาติ
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  วรรณวิไลวรรณ
 
1. นางสาวเพลินพิศ  สิทธิราษฎร์
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.65 ทอง 5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญดา  สิริพรสมสุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ก้อนมณี
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  พัฒนาหฤทัย
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.98 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คติธรรมถาวร
 
1. นางสาวทิพย์นัดดา  ธารธีรวัฒน์
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.32 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายชูศักดิ์  พิมานพนาลี
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สกุลไกรทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  บวรวัฒนเศรษฐ์
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  ศรีไสวจำปา
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ไพรคุ้มครอง
 
1. นางเกศรี  ดวงประภา
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายกัญจน์  ประสานโชคช่วย
 
1. นายสุรศักดิ์  นกแล
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงเรณุกา  ใจตุ้ย
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เปลี่ยนไทย
 
1. นายฉัตรชัย  ศรีไว
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงศิราพรรณ  ถาวรเสถียรพงศ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   เวชกิจ
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงพรสุข  สงวนศรีปรีชา
 
1. นายธีรพัฒน์  จรุงสกุล
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงสมพร  -
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงปิย์วราพร  พุทธวัตร
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ใฝ่ใจนิมิต
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายกันต์ชีภพ  พรจงมั่น
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยสถาน
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงศิรารัตน์  ทองคำ
 
1. นางสาวอาจารี  หวายคำ
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุดก้อน
 
1. นางสุมิตรา  พนพงศ์ไพร
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  งามเจริญ
 
1. นางสาวมติกาญจน์  ขาวสะอาด
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงลักษิกา  ษมาชัยอนันต์
 
1. นางนฤมล  สุปินโน
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายเจริญ   มาลัยศรีฉลวย
 
1. นางอรวรรณ  กองเงิน
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงศิริขวัญ   สุทินนะ
 
1. นางสาวนัทนพัฒน์  มารศรี
 
1083 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงอำภา  คัมภีร์อาญา
 
1. นายกลวุฒิ  ดั่งดวงจันทร์
 
1084 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงฝนทิพย์   หยกรุ่งทิวากร
 
1. นางสาวดวงเดือน   ปัญญา
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   แพรชมพู
 
1. นางสาวณิชารีย์   ทองอินทร์
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกัญญา  กัมปนาทชลธี
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กชายธนพล  ใฝ่รุ่งโรจน์
 
1. นายเจตรินชัย  เจริญเล็ก
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปัญโญ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ใฝ่ใจนิมิต
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงทรายทอง  ส้นติธานี
 
1. นางนภัสวรรณ  อินต๊ะ
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงนชรี  นวคีรี
 
1. นางสาวปิยมาศ  ชุ่มวิเศษ
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงสุมาลี   ถาวรนิติไกรกุล
 
1. นายพูนศักดิ์  เปาหย่า
 
1092 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายกำจร  เพชรไพรวศิน
 
1. นายสุบิน  คมทัศนจรรยา
 
1093 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงวิรากานต์  คงคาพิสุทธิ์
 
1. นายสายัณห์  ประจักษ์พนา
 
1094 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กชายพงษ์จิต  สุดเฉลามาลี
 
1. นางสาวเจนจิรา  มะโนวรรณา
 
1095 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงประทานพร  อารีรักษ์กุล
 
1. นางอมลวรรณ  จำปาทอง
 
1096 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ช่อดอกไม้งาม
 
1. นายอดิศักดิ์  ปู่หล้า
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
1. นายเกียรติพงษ์  ติตะยา
 
1098 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชนไร้
 
1. นางจิตตราพร  ศรีศักดิ์อุดมชัย
 
1099 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายสวัสดิ์  อินต๊ะนนท์
 
1. นางนภัสวรรณ  อินต๊ะ
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงไดอาน่า   คงวิไล
 
1. นายสายัณห์  ประจักษ์พนา
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แพรชมพู
 
1. นางสาวณิชารีย์   ทองอินทร์
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวแหย่ดา  จตุพรไชยศิริ
 
1. นางสาวศศิกานต์  ขันทะวงศ์
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุนิตา  ไผ่อำไพทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ก้อนมณี
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงปรียารัตน์   เคนรุ่งโรจน์
 
1. นายศุภชัย   จันทร์
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เฉลิมชัยวิวัฒนา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  กมลวิสัย
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายพรสวรรค์   ดำรงกิจมั่นคง
 
1. นางสาวส่วยหน่อย   การวิเศษศักดิ์
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาววิไล  ธาราเสรี
 
1. นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ธูปประโคม
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขหยอม
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญญา  อุดมวงษ์
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงสุนิชา   เกษตรสันติ
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ไพรสุกใส
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายพีระวิชญ์  สุจริยาพรพงศ์
 
1. นายหล้า  ศรีเจริญตระกูล
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จับใจนาย
 
1. นางสาวโสภา  วิเชยละ
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงมิหมิพอ  -
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางชลินทรา  คำวันดี
 
1115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แซ่หัน
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
1116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงดอยพร  ปรีดาสิทธินันท์
 
1. นายโซ  -
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงเนตรชนก  อินต๊ะ
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   พิริยะเดชากุล
 
1. นางสาวดวงเดือน  ปัญญา
 
1119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงปาริชาติ   บุษบาสดใส
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ตาตัน
 
1120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงพัณนิตา  บรมสุขธารา
 
1. นางสาวนาท  ไกวัลส่องรัสมี
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แตะวอ
 
1. นางสาวสุพิศ  หงส์สิงขร
 
1122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กหญิงศุภนภา  ชวลิตสถาพร
 
1. นางสาวไสว  ออกสุข
 
1123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงวุฒิพร  คณาวุฒิกร
 
1. นางสาวธิติกานต์  ปวงประสาท
 
1124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายสิทธิโชค  ษมาจิตเลิศ
 
1. นางจตุพร  อัยกร
 
1125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงพันธสา   ขวัญศรัทธา
 
1. นางสาวส่วยหน่อย  การวิเศษศักดิ์
 
1126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวอารีรัตน์  -
 
1. นางสาวศศิกานต์  ขันทะวงศ์
 
1127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงชณาดา  พิมพ์พนาลี
 
1. นางสาววรัญญา  เครือสาร
 
1128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงปรียานุช  ขันตีโชติสุข
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
 
1129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงศิลา  สุขคำนึง
 
1. นางสาวจีรนันท์  สิงขรบรรจง
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงมโนรา  มณีนำโชค
 
1. นางสาววณิชยา  ทาสุภา
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงอนุษา  ครองพานิชย์กุล
 
1. นางสาวสุมาลี  พรมปัญโญ
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายประดิษฐ์  สุทวีวุฒิพงศ์
 
1. นายเกียรติพงษ์  ติตะยา
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยังมั่ง
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   กันทะพรม
 
1. นางสาวดวงเดือน  ปัญญา
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงทาริกา  ประธานพรสกุล
 
1. นายทวี  เฮียงโฮม
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุกดาหาร
 
1. นางสาวจิตตราพร  ศรีศักดิ์อุดมชัย
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  ไวหล้า
 
1. นายทวี  เฮียงโฮม
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. นายณัฐชนน  พงศ์โภชน์
 
1. นางสาวจิรวรรณ  กระจ่างดี
 
1140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กชายมลฤดี  คงคาพิสุทธิ์
 
1. นายสายัณห์  ประจักษ์พนา
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงชุดา  กิตติพิชิต
3. นายอนุสิทธิ์  รัตนพานิชกุล
4. เด็กหญิงอรอุสา  ดาวบูรพา
5. นายอินสม  ตระกูลดงไพร
 
1. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
2. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกนกนิภา  -
2. เด็กชายนที  -
3. เด็กหญิงศรีธร  -
4. เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  ษมาจิตทิพย์
5. เด็กชายเจริญ  พนาร่มรื่น
 
1. นางจตุพร  อัยกร
 
1143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงธีรพร   วรรณวิไลวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย   ธาราทิพย์ไพร
 
1144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศาโรจน์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ณรงค์ศรายุทธ
 
1145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงวริษา   ศรีไหม
 
1. นางสาวรุ่งราวัลย์   เกตตุสุวรรณ
 
1146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงทิพาพร  วิเศษนที
2. เด็กชายมานพ  คัมภีร์ยพยัคม์
 
1. นางสาวจิรนันท์  สิงขรบรรจง
 
1147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจันทนา  เฮ็งฮะ
2. เด็กหญิงลักษณาลี  มงคลสุนันท์
 
1. นายทวี  เฮียงโฮม
2. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
1148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายธนดล  รัตนะ
2. นางสาวสุวิมล  ขยันจินดาปราณี
 
1. นางสาวมติกาญจน์  ขาวสะอาด
 
1149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายปฏิภาณ   งามรัชดาพันธ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ปกรณ์ศักดิ์ศิริ
 
1. นายศุภชัย   จันทร์
2. นางสาววรัญญา   อุ่นเรือน
 
1150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายภีรศักดิ์  ศรีพรมิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงศศิธร  ชัยประสิทธิ์พนา
 
1. นางสาวจิรวรรณ  กระจ่างดี
 
1151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงนิ่มวนันท์  ดีประทับใจ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใฝ่รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์แก้ว
 
1152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชมภูกลาง
2. เด็กหญิงมานา   สดาทู
 
1. นางสาวละมัย  บุตรศรี
 
1153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกานดา  ชุติมารุ่งเรือง
2. นางสาวพิกุล  แก้วเก้าคุณธรรม
 
1. นางสาวศศิกานต์  ขันทะวงศ์
2. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
 
1154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  ผไทไตรรัตน์
2. เด็กหญิงปริมล  เสนาะสกุณา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  สิทธิราษฎร์
2. นางสาวสมฤดี  ลาดูแฮ
 
1155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงมลฤดี  คงคาพิสิทธิ์
2. เด็กหญิงอังคณา  อุดมพนาไพร
 
1. นายสายัณห์  ประจักษ์พนา
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรพร  นิเท
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เฮียงโฮม
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
1157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  ประมวลอารักษ์
2. เด็กหญิงสุกฤตา  เสาเมืองมูล
 
1. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
1158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงจิตรา   อรุณแจ่มวิไล
2. เด็กหญิงอนุภา   แซ่เลาเฒ่า
 
1. นางสาวสุภาพ   เพชรพญาไพร
2. นางสาวสุภาพ  เพชรพญาไพร
 
1159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงจาจีรา  -
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  ชุคิมารุ่งเรือง
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
2. นางสาวศศิกานต์  ขันทะวงศ์
 
1160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ฌานถนอมเกียรติ
2. เด็กหญิงจินดา  สิริกีรติโรจน์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์แก้ว
 
1161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ส่วนบุญ
2. เด็กหญิงอรณิช  วลัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  สุวรรณาเขตนิคม
 
1162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงกานติมา   ปรีดาสิงขร
2. เด็กหญิงพิมลพร  พจนาปิยะกุล
 
1. นางสาวศริญญา  งามจารุพรโกศล
 
1163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลำยองยุคลธร
2. เด็กชายเอกชัย  พงษ์พิทักษ์ภูผา
 
1. นายศุภชัย   จันทร์
2. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
 
1164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายนภัส  คำปัน
2. เด็กชายนันทภพ  หอมนาน
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 1. เด็กชายกตัญญู   กันทรอภิรักษ์
2. เด็กชายพิชัยภูษิต   กานนค้ำชู
3. เด็กชายรณรงค์  พนาอรุณ
4. เด็กชายอภิรักษ์   กุญจนาทไพศาล
5. เด็กชายอรเดช   กิจวัตรรุ่งเรือง
6. เด็กชายอิทธิฤทธิ์   กันทรอุดม
 
1. นายสมเกียรติ   เรือนตื้อ
2. นายมนูญ   นันติอูป
3. นายภูมินทร์   พนาอุกฤษฎ์สุข
 
1166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายบัณฑา   สดใสดาวเรือง
2. เด็กชายพศิน   ศรีอร่ามดาวเรือง
3. เด็กชายภูชิต  -
4. เด็กชายวิชัย  -
5. เด็กชายศิรวิทย์   ดีสมประสงค์
6. เด็กชายสิรภพ   ษมาจิตผล
 
1. นายจตุพล   ศรีสุขสันต์คงคา
2. นายพิชญศักดิ์   เร่งเร็ว
3. นายศกรานต์พงษ์   ถิ่นคำ
 
1167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายณภัทร   คมคายมณีจันทร์
2. เด็กชายปฏิวัติ   ชุ่มพฤกษา
3. เด็กชายปิยะพงษ์   ชุ่มพฤกษา
4. เด็กชายพลศักดิ์   ชราธรบุญเย็น
5. เด็กชายวีรภาพ   คมคายมณีจันทร์
6. เด็กชายเจตริน   ศิริโสภาวัฒนา
 
1. นายธนกฤต   โตสุวรรณ
2. นายประภาส   ทรัพย์ประภาสกุล
 
1168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรมงคล  โกมุท
2. เด็กชายบริพัตร  จันทร์เชื้อ
3. เด็กชายปฎิพัทธ์  ขันดี
4. เด็กชายวริทธ์ธร  สวาสดิ์ญาติ
5. เด็กชายอชรยุ  ณ ลำพูน
6. เด็กชายเทพฤทธิ์  สิงห์ใจ
 
1. นางสาวลัดดา  ชัยชนะ
2. นายวิเชียร  อุตะภา
 
1169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ปล้าสูสกุล
2. เด็กชายจตุภัทร  พงศ์ธรกรกุล
3. เด็กชายบุญสิน  เริงไม
4. เด็กชายปรินการ์  พนมไพร
5. เด็กชายวิชทวัส  เจริญศุภมิต
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ซูสินทรัพย์
 
1. นายสนั่น  หลักรอด
2. นายปัญญา  ขำเลิศ
 
1170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1. เด็กชายขุนศึก  เลิศทิพย์ธารา
2. เด็กชายณัชพล  คอทู
3. เด็กชายธนภัทร  ชลาวิไล
4. เด็กชายปาราเมศ  หยกโรจนพสุ
5. เด็กชายสุเมธ  หยกรุ้งอนุรักษ์
6. เด็กชายเอกชัย  ชลาวิไล
 
1. นายกำพล  สืบสกุลพรหม
 
1171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กชายชัยธวัช  หยกพงษ์กนก
2. เด็กชายชิตพล  ประมวลรุ่งเรือง
3. เด็กชายพัทธนพงษ์  ซอยโย
4. เด็กชายวิภู   ครองชัยชนะ
5. เด็กชายวุฒิชัย  ชนิตภพภูมิ
6. เด็กชายอนุชิต  ปัญญาภิษัชเลิศ
 
1. นายพิชิต  ปวงคำ
 
1172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายณรงค์  ไผ่อนุรักษ์มงคล
2. เด็กชายทสรฐ  ใฝ่ปัญญา
3. เด็กชายธนชัย  เลิศดวงพร
4. เด็กชายนรภัทร  ผาติพงษ์โกศล
5. เด็กชายหรรษธร  -
6. เด็กชายเจริญรัตน์  จรูญค้าเจริญ
 
1. นายทรงพล  มีผล
2. นายวงศกร  ไพรพนาพันธ์
 
1173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงความเพียร
2. เด็กชายภูมิภัทร  คงสุขสม
3. เด็กชายศุภเสกย์  สุนันสิริพงศ์
4. เด็กชายสุชาติ  สุปกรณ์นิธิ
5. เด็กชายอนุภัทร  คงสุขสม
6. เด็กชายโกสินทร์  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
1. นายดำรง  ปันทวัง
2. นายสยาม  ดรจารี
3. นางจิดาภา  ฉั่วตระกูล
 
1174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายกวิน  เจริญเฉลิม
2. เด็กหญิงนิตฉกุล  ปางหินฝนพัฒนา
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มหาปัญญาสกุล
4. เด็กชายพัสกร  ทวีนิธิโสมนัส
5. เด็กหญิงสุนิตา  เจริญสกุลธรรม
6. เด็กหญิงอัทธนีย์  ถาวรสิงขร
 
1. นายนิเทศ  ราตรีสุข
2. นางวาทินี  ขจรกิตติกุล
 
1175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายธนเดช  ทองนพคุณ
2. เด็กชายภูวนัย  แจ้งใจ
3. เด็กชายรชานนท์  ธวัชธีรนนท์
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ศรีสมบัติกนก
5. เด็กชายอัครวินท์  ศรีพันธ์วาณิชโชติ
6. เด็กชายเขมรัตน์  รักษาไพรวัลย์
 
1. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
 
1176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายนฤชิต   ธนาเอกภิญโญ
2. เด็กชายภูวนัย   บุญญาโสภณ
3. เด็กชายสุรชัย  -
4. เด็กชายอภิยเดช   บุญอิ่น
5. เด็กชายเทพบุตร   ประภาสสังเกตุ
6. เด็กชายโยธิน   พรนราภัทรกุล
 
1. นางเทียมจันทร์   ยั่งยืน
2. นายหนิ้ว   พวงทอง
3. นายบุญส่ง   ขันธ์เขียว
 
1177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  วงศ์ประทุม
2. เด็กชายตรีทเสช  ทิพไชย
3. เด็กชายรัชชานนท์  เต๋จ๊ะ
4. เด็กชายวรพรต  พรหมอาสากุล
5. เด็กชายศุภกิตติ์   ไพจิตเสรี
6. เด็กชายเดชรัตน์ชัย  ควงวงศ์ญาติ
 
1. นายนรินทร์  ก้อนแก้ว
 
1178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ส่งเสริมไพรสณฑ์
2. เด็กชายธนพจน์  ชีววุฒิโอภาส
3. เด็กชายธีรเดช  อัมพรธารา
4. เด็กชายนคร  เกียรติขจรโรจน์
5. เด็กชายวุฒิชัย   เลิศโกศลวัฒน์
6. เด็กชายสีรภพ   งามประดับศรี
 
1. นายสุรชัย  สืบสกุลพรหม
2. นายภูมิพิศิษฏ์  ก้อนแก้ว
3. นางสาววรรณระเบียบ  บุญเกิด
 
1179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงกณิศา  พลิ้วไสว
2. เด็กหญิงกนต์รพี  เลิศวทัญญูสกุล
3. เด็กชายชาญชัย  รัศมีแสงแก้ว
4. เด็กหญิงดาราวดี  กัญญาพินิจ
5. เด็กหญิงวีรยา   แดนดงสณฑ์
6. เด็กชายอรรถพร  ยอดชัยชนะ
 
1. นายธนพงศ์  ฝั้นคำปวง
2. นายบัณฑิต  กุมารสิทธิ์
 
1180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายฐิติวัสส์  วืเศษนที
2. เด็กชายดนัย  นทีโสภา
3. เด็กหญิงปพิชญา  ไพรสูงส่ง
4. เด็กชายวรากร  เจตนาธรรมจระ
5. เด็กหญิงสาวตรี  -
6. เด็กชายสุพันฒ์  จารุวีวรรณ
 
1. นายพีรยุทธ  สุริยะ
 
1181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงจารุณี  แสงดาราฉาย
2. เด็กหญิงธนพร  เพชรเชิดพงษ์
3. เด็กหญิงวนิดา  แดนวนาสุขสันต์
4. เด็กหญิงสาวิณี  แจ่มสุธรรมกุล
5. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ชอบพอธรรม
6. เด็กหญิงเกศินี  เพชรเชิดพงษ์
 
1. นายบัณฑิต  กุมารสิทธิ์
2. นายธนพงศ์  ฝั้นคำปวง
 
1182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไพรบรรเจิด
2. เด็กชายพูนสุข   ชีวส่งสมบัติ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ครองความสัตย์
4. เด็กชายวิทยา  ใฝ่กุศลอภิชน
5. เด็กชายอภิเชษฐ์   ชาญชนวุฒิ
6. เด็กชายโชคชัย   หยกลาภธนชัย
 
1. นายดอนชัย  สุธา
2. นายจีรพัส  บุษบาไพร
3. นางสาววรรณระเบียบ  บุญเกิด
 
1183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พรนภาสกุลทอง
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  คำขา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปันเฟีย
4. เด็กหญิงปิงแพ  เจ็ดคีรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โชคฤทัยวัลย์
6. เด็กหญิงเกดษรินทร์  สิงขรบรรจง
 
1. นายนภศูล  สมวิสัตย์
 
1184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายกันต์ดนัย   บุญสนอง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงหนาท
3. เด็กชายดนุเดช   นวนคำ
4. เด็กชายบริววัตร  สุทินนะ
5. เด็กชายอทิตพงษ์  พันธุ์รัตน์กุล
6. เด็กชายไกรรัตน์   รัตนไกรฤกษ์
 
1. นายสัญญา   บุญสนอง
 
1185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ทองคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ต่างแกปิ่น
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เคลือวัลย์
4. เด็กชายพงษ์พิชิต   ณ ลำพูน
5. เด็กชายสิทธิชัย  สุราษฎร์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   กุนนะ
 
1. นายจักริน   เขียวมูล
 
1186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายกิติพงษ์  แสงวิภาดา
2. เด็กชายจงรักษ์  ภิรมย์ไพร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญเจริญทวี
4. เด็กชายสุรชัย  ศิริโสภาวัฒนา
5. เด็กชายอฑิตพงษ์  พันธุ์รัตน์กุล
6. เด็กชายอภิชาตื  พันธุ์รัตน์กุล
 
1. นายธนกฤต  โตสุวรรณ
2. นายประภาส  ทรัพย์ประภาสกุล
3. นายอุกฤษฏ์  ไชยมาลี
 
1187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายธนกร  สุอภิรักษ์กุล
2. เด็กชายปกรณ์  สุวศินจรัสกุล
3. เด็กชายวิรัช  สุจรัสสมบูรณ์
4. เด็กชายศุภชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
5. เด็กชายอัมรินทร์  สุแสงทิพย์เนตร
6. เด็กชายเอกชัย  สุวศินจรัสกุล
 
1. นายดำรง  ปันทวัง
2. นายณัฐวุฒิ  เชาวน์ชวานิล
3. นายอภินันท์  ขัตติยะ
 
1188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 1. เด็กชายณรงค์  ถาวรศรีวิมล
2. เด็กชายณัฐดนัย  นิลประสพ
3. เด็กชายทีรเนตร  มาลีไพรวัลย์
4. เด็กชายพงษ์เทพ  ใฝ่ไพโรจน์
5. เด็กชายสิทธิพล  ยิ่งมาก
6. เด็กชายเอกชัย  พิทักษ์ทนงศักดิ์
 
1. นายอนันต์  ประวัง
 
1189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กชายจิตกร  คำป้อ
2. เด็กชายธีรทัศน์   วารีสกุล
3. เด็กชายภูวนาท  ชอบชัยชนะ
4. เด็กชายวีรยุทธ  ดวงกมลพิทักษ์
5. เด็กชายศุภสัณห์  คงจรัสแสง
6. เด็กชายโยธิน  ขุนดงพิพัฒน์
 
1. นายไชยวุฒิ  พุทธวัตร์
 
1190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายชัยวุธ  หยกโรจนพสุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธาราไพร
3. เด็กชายยุทธพิชัย  พุทธิมา
4. เด็กชายสวิตต์  ไพรธิติ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  หยกแสงเรืองมุก
6. เด็กชายไกรศร  ไผทเสริมบุญ
 
1. นายพีรยุทธิ์  นงค์ยา
 
1191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายกิติศัพท์  กระสินสุขสันต์
2. เด็กชายชญานนท์  จริยางามพร้อม
3. เด็กชายณัฐพล  เลิศรัตนดารา
4. เด็กชายปรินทร  แก้วคำ
5. เด็กชายสิทธิพล  สุขสันต์สำราญ
6. เด็กชายเสกสรร  ปินตา
 
1. นายรักเกียรติ  อินทรัตน์
 
1192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายชาญเดช  กนกเสนาคุณ
2. เด็กชายบุญชัย  สกุลเฉลิมพร
3. นายบุญชู  ถวัลย์พนาดร
4. เด็กชายวีรศักดิ์  ขวัญตาวงศา
5. นายสุชาติ  โกศลพยุงกิจ
6. นายสุรศักดิ์  นิติกุลวนา
7. นายเจษฎา  เจริญพรธุวานนท์
8. นายเอกชัย  ปัญญาพรเลิศ
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
3. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
 
1193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายกีฬาศักดิ์   มั่งมีน้ำใจ
2. เด็กชายชัยรัตน์   ศิริไกรวิไล
3. เด็กชายทวีศักดิ์   นิ่มนวลชีพ
4. เด็กชายธรรมชาติ   ธาราอำไพ
5. เด็กชายศรันยู   ไพรเพลิน
6. เด็กชายสัญญา  มานะนิมิต
7. เด็กชายสุชาติ   ชีวโรจอังกูร
8. เด็กชายอนิพันธ์   วิทยาภรณ์อนันต์
 
1. นายกิตติพันธุ์  ปวงคำ
2. นายบุญชัย  ธรรมขันธ์
3. นางสาววรรณระเบียบ  บุญเกิด
 
1194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายนิยม  สุจรัสสมบูรณ์
2. เด็กชายพีรพงศ์  สง่าวงค์มหาผล
3. เด็กชายมนตรี  คงเที่ยงธรรม
4. เด็กชายวรวัฒน์  ศรีพจนมงคล
5. เด็กชายวีรพงศ์  สุปกรณ์นิธิ
6. เด็กชายศักดิกร  สุนิติภานนท์
7. เด็กชายเพชร  เขตสกุลคีรี
8. เด็กชายเอกชัย  สุแสงทิพย์เนตร
 
1. นายดำรง  ปันทวัง
2. นายวิเศษ  วงค์ขัติ
3. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
1195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายธีรชัย  เพิ่งพาเลิศ
2. เด็กชายนพเก้า  ช่วงสำโรง
3. เด็กหญิงยุพิน  ดวงดี
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  -
5. เด็กหญิงศรีพร  ดิทู
6. เด็กหญิงศิริทิตย์  นุชนงคราญ
7. เด็กหญิงสุนารี  ดาราแจ่มจรัส
8. เด็กหญิงสุนิษา  ตรงสถาน
9. เด็กชายสุริยา  วังวรพจน์
10. เด็กหญิงอารยา  ต๋าคำ
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมพร  ใจขัด
3. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
1196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  พัฒนาหฤทัย
2. นางสาวฉันทนา  พิทักษ์ธารทอง
3. นายทวีชัย  เฉิดโฉมฉาย
4. นายนิยม  ยุซอ
5. เด็กหญิงพธู  เลาลี
6. นายวรยุทธ  นำก้าวหน้า
7. เด็กชายศาศวัต  บังวัน
8. นางสาวศิริรักษ์  พิทักษ์ธารทอง
9. นางสาวสิริลักษณ์  เรืองวิไลพร
10. นายอภิพงษ์  คงความไพศาล
 
1. นายชัชวาลย์  สุทน
2. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
 
1197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อ้นปัน
2. เด็กหญิงธนาภา  เดโชพัฒนกิจ
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  ทองสว่าง
4. เด็กหญิงพรนภัส  ปันโย
5. เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  จายหนวด
7. เด็กหญิงศรุตา  เดโชพัฒนกิจ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ดอกเพ็ชร
9. เด็กหญิงอรวรรณ  นองชัย
10. เด็กหญิงเบญจพร  เป็งอินทร์
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ประยูร
2. นางณัษญา  จำปีศรีโสภา
3. นางสาวกฤตติมา  สิงห์สูตร
 
1198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัลยา  ครองความล้ำเลิศ
2. นายจรัญ  กูลกวีวัจนะชัย
3. นางสาวจันจิรา  หยกเรืองสุพันธุ์
4. นายศิริวัฒน์  ใจวอน
5. นายเอกราช  ชัยชนะไพร
 
1. นายชัชวาลย์  สุทน
2. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
 
1199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงปฏิมาพร   ปองยิ่งยศ
2. เด็กชายพลภัทร   เมืองงาม
3. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย   เกียเกย
 
1. นางสาวปทุมพร   ณ น่าน
 
1200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายทัพสาร  มะโนวงศ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญเมืองมูล
3. เด็กหญิงรวิปรียา  มหาวงศ์
 
1. นางเขมรักษ์  กุมารสิทธิ์
 
1201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุมิตร
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  เอกอุรุพันธ์
3. เด็กหญิงเราณุกา  กันทาทอง
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงศ์
2. นางนงนุช  ชูวงค์
 
1202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงนิตยา  จตุพรมิ่งมงคล
2. เด็กหญิงวนิดา  -
3. เด็กชายสรรพวิท  เจตนาสมบูรณ์ดี
 
1. นางสาวปภาพร  ศรีเจริญตระกูล
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
1203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงสินฤทัย   กมลศรี
2. เด็กหญิงอนงค์   ครองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอัจฉรา   อุตมา
 
1. นางพิชญ์นี   ทรงศรี
2. นางสาวประภัสสร   นภาสิทธิ์
 
1204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กชายชลธิชา   วสุธานที
2. เด็กชายวินัย   ริวไสวโดยคีรี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ชมพู่นพ
 
1. นางสาวรุ่งนภา   กันยะวงค์
 
1205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงธิดา  มีความกล้า
2. เด็กหญิงปิยะนุช  พนาร่มรื่น
3. เด็กหญิงมาลี  อนันต์หงสา
 
1. นางวรรณภา  เจริญผล
 
1206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เริงไม
2. เด็กหญิงอัศนี  แซ่จ้าง
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  แซ่เท้า
 
1. นางสาววราภรณ์  ปันอิ่น
2. นายชุมพล  ศรีมันตะ
 
1207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงสุดาพร  ชยุติกุลพันธ์
2. เด็กหญิงแสงดาว  ชนะมณีรัตนะ
3. เด็กหญิงแสงสุดา  เสน่ห์วิจิตร
 
1. นางสาวเมตตา  พรมมา
2. นางสาวน้ำค้าง  แสนยอด
 
1208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงภิตินันท์   ซาวสถิตย์
2. เด็กหญิงวินัทดา  แม้นธารา
3. เด็กหญิงศรุตา   พิศอรอนงค์
 
1. นางสุภาภรณ์  คำมาสาร
 
1209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  พลตื้อ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สุขาวรรณ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  นองชัย
 
1. นางสาวยุวธิดา  กันทา
2. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
1210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงชนิตา  ยงธนสารกุล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   ประจักษ์พนา
3. เด็กชายเกียรติยศ  แผ่อำนาจ
 
1. นางสาวพรชุลี  โชคกิตติพงษ์
2. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
 
1211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงธิดา  กันทรถาวร
2. เด็กหญิงพรรวี  กันทรอนุธน
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  กันทรค้ำฟ้า
 
1. นางสุเพ็ญ  วงค์เทพ
 
1212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงวิรวรรณ  วงศ์เชิดศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ตระกูลต้นรัก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คงพิทักษ์ดอย
 
1. นางทิพากร  บุญสนอง
2. นางสาวอังคนา  วงค์คำ
 
1213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โกมลโรจรัศมี
2. เด็กหญิงวาสนา  -
3. เด็กหญิงวิไลพร  เกษตรยั่งยืนสภา
 
1. นางดาวรรณ์  ยาวิชัย
2. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
1214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจีราภา  ครองชัยชนะ
2. เด็กหญิงรุจิรา  ครองชัยชนะ
3. เด็กหญิงอรัญชลี  สง่าเพชรประยูร
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  สิริสมสุขพร
 
1215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงวรรณพร   กันทรฉายา
2. เด็กหญิงสุปรียา   ตุ่นคำ
3. เด็กหญิงอรษา   นักรบไพร
 
1. นางวาสนา  แก้วใส
 
1216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ผาติสุทธิกุล
2. เด็กหญิงชาลิดา  เลิศดวงรัตนา
3. เด็กหญิงสุนิษา  -
 
1. นางนาตญา  จันแสน
2. นางพัชรินทร์  ก้างออนตา
 
1217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  จารุพงศ์นิธินันท์
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เลิศพงศธร
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีสกุลจิตร
 
1. นางสาวเมตตา  พรมมา
2. นางสาวน้ำค้าง  แสนยอด
 
1218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุสิริรัตน์จรัส
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เป็นพลเมือง
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  เสนาะสกุณา
 
1. นางสาวอังคณา  วงค์อ้าย
2. นางวราภรณ์  มารดาสกุล
 
1219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงพรทิพย์   พนาวัลย์ถิ่น
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ   เชษฐ์นิรันดร์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์   ดีเด่นธรรม
 
1. นางกัญญ์ภิญญา   ป้อมบุปผา
2. นางนารี  เปพาทย์
 
1220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นางสาวพฤกษา  ทวีชัยรัตน์
2. เด็กหญิงศิริพร  ศรีจรัสพร
3. เด็กหญิงอารียา  ใฝ่ทวีสกุล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  เพียรสว่าง
 
1221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   เพชรมุ่งมั่น
2. เด็กชายอภิชัย  ครองอำนวย
3. เด็กหญิงเตือนจิต   ใจนำเจริญ
 
1. นายบุญชัย  ธรรมขันธ์
 
1222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงจิรพร  ประมวลประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรศรี  สนั่นประเสริฐยิ่ง
3. เด็กหญิงเรนุกา  ทินกรทอแส
 
1. นางสาวขนิษฐา  พิศฎางค์
 
1223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมภู
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาสิงห์
3. เด็กหญิงปานระพี  แก้วทะวัน
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมเลิศ
 
1224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศรีลักษณ์
2. เด็กชายลลิตวดี  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงสลินทิพย์  ชีวเชิดพาณิชย์
 
1. นางอารีย์  ศรีเมือง
2. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
1225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงสุทธิพร   พนาโกเมน
2. เด็กหญิงสุพรรณษา   ไพรเจริญกิจ
3. เด็กหญิงอังคณา   วิมานพนาลัย
 
1. นายกิตติพงศ์  แป้นเขียว
2. นางสาวเพรชรุ่ง   วงษ์ธานี
 
1226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  พือแอะ
2. เด็กหญิงนภาพร  สดใสดาวเรือง
3. เด็กหญิงพรพิมล  อมรใฝ่ชนแดน
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
2. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
1227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงนันทกร  ชีวเชิดพาณิชย์
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  บัวทองท้าว
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
 
1228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงปรียานุช  ขันตีโชติสุข
2. นายอนุรักษ์  ชีพจรูญ
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
 
1229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงมโนชา  นวพรสีวลี
 
1. นางสาวละมัย  บุตรศรี
 
1230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คติธรรมถาวร
2. เด็กหญิงมโนรา  มณีนำโชค
 
1. นางสาวทิพย์นัดดา  ธารธีรวัฒน์
2. นางสาววณิชยา  ทาสุภา
 
1231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงจิตราวรรณ   ประภาวดี
2. เด็กหญิงนันทภัส   กรรณิกา
 
1. นางสาวประภัสสร  นภาสิทธิ์
2. นางอรทัย  มะโนธรรม
 
1232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุดก้อน
2. เด็กหญิงพรรณธิดา  ประมวลอารักษ์
 
1. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
1233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงมุริวา  วิรัชวิเชียรวงศ์
2. เด็กหญิงเขมิกา  เนตรคมคาย
 
1. นางสังวาลย์  ใจมาดี
2. นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล
 
1234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายสากล  ถิ่นวนา
2. เด็กชายอภินันท์  รวียืนยง
 
1. นายศราวุฒิ  ศรีธิ
 
1235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายทวี  สุตระการชัย
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  สุนันทศิริพงค์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
2. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
1236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ปทุมา
2. เด็กชายสยาม  -
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
 
1237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพีระพงษ์   ทิพย์ปราโมทย์
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วงศ์พนากุล
 
1. นายสุวิมล  ยานะกุล
2. นายศราวุฒฺิ  ศรีธิ
 
1238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายประเสริฐ  สุประสงค์นิติ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  คงสุขสม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
2. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
1239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายวรพล  ใจดีรุ่งเรืองสุข
2. เด็กชายวีรภัทร  รัตนา
 
1. นางศิขริน  มงคลเจริญฤทธิ์
 
1240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายชานนท์  -
2. เด็กชายยุทธพงศ์  -
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
 
1241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายณัฐนพ   สมบูรณ์
2. เด็กชายสันติภาพ   วงศ์ฉายา
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงชิดชนก  เรือนตื้อ
2. เด็กหญิงสุภาพร  สะอาดญาติ
 
1. นางทิพากร  บุญสนอง
 
1243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ชมพูกลาง
2. เด็กหญิงปริญญา   จันทร์ฟอง
 
1. นางสาวสุภัชยา  กันทาหู
 
1244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงญาณี  บุญเรือง
2. เด็กชายอัมรินทร์  พงศ์ผ่องใส
 
1. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
1245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลุงกุย
2. เด็กหญิงเกษณี  พิทักษ์ถาวรกุล
 
1. นางจันทร์ขจร  ไชยนา
2. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
1246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฐพร   ไฟโรจน์วิรุฬห์
2. เด็กหญิงพรพินิต   ไพรรุ่งพฤกษ์
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
 
1247 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงบัวลอย   ปัญญากร
2. เด็กหญิงวิสารัทธา   สมจิตร
 
1. นางพิชญ์นี  ทรงศรี
2. นางสาวประภัสสร  นภาสิทธิ์
 
1248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรเลิศ
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  โลกา
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
 
1249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายคมสัน  บูชาปกรณ์กุศล
2. เด็กหญิงศิวิกา  เจริญอุดมสวัสดิ์
 
1. นางเอมอร  วงค์คำ
 
1250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงชยุดา  ลุงกุย
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สุจรัสสมบูรณ์
 
1. นางจันทร์ขจร  ไชยนา
2. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
1251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   สมบูรณ์
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   แก้วคำมูล
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีจรัสพร
 
1. นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ
 
1253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายวัชระ  แนะโพ
 
1. นายกันต์กมล  คุณรัตน์
 
1254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงวิไลพร  ปัญญาเลิศภิษัช
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  สิทธิน้อย
 
1255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงสิรินทร   แจ่มจรัสคีรี
 
1. นางมณธิดา  ปวงคำ
 
1256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงศิพร  ศรีเยาวพา
 
1. นางศุมารินทร์  ไชยประโคม
 
1257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงศิรินทร   สิทธิมงคล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จตุแสน
 
1258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงสุพรรณสา  หนึ่งวิมาล
 
1. นายศราวุฒิ  ศรีธิ
 
1259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงดารณี  สุเนติโกวิท
 
1. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
1260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  รักเผ่าดง
 
1. นางสาวนฤมล  มุธะจิต
 
1261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายศรราญ  ไพรการุณ
 
1. นางวรรณภา  เจริญผล
 
1262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กหญิงกันยา    หยกสินพูนทวี
 
1. นางสาวสุชาดา  ตุงคนาคร
 
1263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กชายสุชาติ  คณาพิทักษ์รัตนา
 
1. นายบุญช่วย  ขัติยะ
 
1264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายวิทยา   ใฝ่กุศลอภิชน
 
1. นางมณธิดา  ปวงคำ
 
1265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายจุฑาภัทร  เลี่ยมแสง
 
1. นายยุทธนา  สุขชัยรังสรรค์
 
1266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงปริชญา   จริพนาสม
 
1. นางสาวจันทนิภา  ลุงทา
 
1267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ถาวรสมพรสกุล
 
1. นายสุทธิพล  ชัยวงค์
 
1268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงอัญชลี  ไพรสุดาวงษ์
 
1. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
1269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายธนัตชัย  เซ่งเฮ่อ
 
1. นายนิวัต  จงสร้าสรรค์
 
1270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1. เด็กชายศุภสิน  มารดาวงศ์
 
1. นายกำพล  สืบสกุลพรหม
 
1271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  รักษาสิทธิ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
 
1272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายกรณ์  ชนันพร
 
1. นายกลวุฒิ  ดั่งดวงจันทร์
 
1273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายอดิสรณ์    ชำนาญชนะ
 
1. นายธีระวัฒน์  ยานะจิตร
 
1274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ผาติโรจนวิบูลย์
 
1. นางชลิดา  วรวัฒน์กุลชัย
 
1275 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายทัตเทพ  ทองโชติ
2. นายสุเมธ  ค้ำจุนพนาลัย
 
1. นายประหยัด  นิลมล
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
1276 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ห้วยห้อมพัฒนา
2. เด็กชายสมศักดิ์  ปู่ปี
 
1. นางสาววีรยา  ปวงคำคง
 
1277 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. นางสาวฟ้ารุจี  บัวทองท้าว
2. นางสาวสิริรัตน์   หม่องเขียว
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
 
1278 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายภูริพัฒน์  พรมแสน
2. เด็กชายอัยการ  เลิศวนารัตน์
 
1. นายภานุวัฒน์   มะโนธรรม
 
1279 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒)    
1280 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงสุนารี  ศักดิ์สุรเดช
2. เด็กชายสุภิชัย  -
 
1. นางสาวพรทิพย์  เสนาคำ
 
1281 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1. เด็กหญิงพรวนันท์  แดนสรวงวิเวก
2. เด็กชายอรรถพงษ์  ถนอมสุขสันติ
 
1. นางอักษราพร  แสงศรีจันทร์
 
1282 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงศศิภา   เมืองงาม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันเป็ง
 
1. นางสาวภาวิณี   ศรีกระจ่าง
 
1283 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายนิธิ   -
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   กระสินธุ์วิมาน
 
1. นายกัตเวท   เยอเจริญ
2. นางปิยาภรณ์   ศิริเทพ
 
1284 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายวรชิต  นันทวรกาญจน์
2. เด็กชายอภิบาล  ครรชิตงามพันธ์
 
1. นางสาวบัวพันธ์  กิจค้ำจุนโชค
2. นายวรากร  วงศ์บุญ
 
1285 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทินกรทอแส
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  สร้อยสายทิพย์
 
1. นายทวี  เทียมคีรี
 
1286 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายพีรัชชัย   ไพรสีสัน
2. เด็กชายสมพงษ์  ไพรพิทักษ์ชน
 
1. นายแดนชัย  สุธา
2. นายกิตติภูมิ   มโนกุลชัย
 
1287 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  พนมบรมสุข
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  งามจารุพุทธกร
 
1. นายอรรถพล  เกษมจิตร
2. นางสาวผ่องพรรณ  แดนสามหมอก
 
1288 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กชายณัฐภูมิ   วรรณสุข
2. เด็กชายนนทกิจ   สิริรัตนมณี
 
1. นางสุเพ็ญ   วงค์เทพ
2. นายวิรัตน์   ถิ่นอารัญ
 
1289 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  เลซาน
2. เด็กหญิงมลฤดี  ไพรคุ้มครอง
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
1290 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายธนภัทร  แสงทอง
2. เด็กชายวงศกร  เจิมขุนทด
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงศ์
 
1291 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจรัสพร
2. เด็กชายอาชัญวิทย์  จตุรวิทย์สถาพร
 
1. นางพนารัตน์  ดวงงา
 
1292 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงนัทชนันท์   โพธิ์โน
2. เด็กชายพรรพต   ทับเอี่ยม
 
1. นายฤทธิไกร   วีระ
 
1293 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเรือน
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  เชียงแก้ว
 
1. นางปรียา  จำรัส
 
1294 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1. เด็กหญิงนุชวรา  น้ำใจธาร
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มั่นในตน
 
1. นายชาญณรินทร์  ชัยชนะ
2. นายจำลอง  ปันทวัง
 
1295 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายกรวีร์  ฟ้าแดง
2. เด็กชายศุภชัย  เด่นในธรรม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สมบูรณ์
 
1296 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กชายฉัตรชัย  หยกคีรีโรจน์
2. เด็กชายอัครพล  งามประดับศรี
 
1. นางสาววีรยา  ปวงคำคง
 
1297 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กหญิงศรีนวล  -
2. เด็กหญิงอัมพร  -
 
1. นายสุเทพ  อินถา
2. นายภูวดล  มณีวรณ์
 
1298 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาวชุติมา  หยกรุ่งธนานนท์
2. นายธีรศักดิ์  รักษาดินแดน
3. นางสาวศิริลักษณ์  กิจสกุลไพร
 
1. นางสาวิตรี  อินแถลง
2. นายนครินทร์  สุทินนะ
 
1299 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  พิศาลพิมาน
2. เด็กชายชูวา  รักษา
3. เด็กหญิงแดนทอง  มั่นคงยิ่ง
 
1. นายนิวัติ  พอใจ
 
1300 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายพิมพิกา  อาภรณ์เลิศสุข
2. นายเจษฏา  วีระสัย
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
 
1301 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เลิศนิมิตเมตตา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ผู้รักธรรมชาติ
 
1. นายสุวิทย์  มณีทอง
2. นายวีระวุธ  อภัยรุณ
 
1302 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวดวงกมล  ปัญญาชื่นชม
2. นายตุลา  -
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
2. นางสุกานดา  ประยูร
 
1303 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศักดิ์ถาวรกุล
2. เด็กชายนิรันดร์  สีแก้วดี
 
1. นางปริศนา   เอกกุล
 
1304 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  นฤมลสัมฤทธิ์
2. เด็กชายแสนทอง  เงินศักดิ์ศรีขจร
 
1. นายอลงกรณ์  เซนักค้า
2. นายชลชาติ  เจริญสิทธิ์
 
1305 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายวิเชียร  เสนาะสกุณา
2. เด็กชายอิทธิพล  เรืองอร่ามชงโค
 
1. นายสุวิทย์  มณีทอง
2. นายณที  คำรินทร์
 
1306 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พรมฟัก
2. นายนิธิ  มาตรังศรี
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
2. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
 
1307 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงดวงมณี  จรัสกระจ่างศรี
2. เด็กชายพรเทพ  จันทรเคหะ
 
1. นายเฉลิมพล  ทรัพย์ธนสาร
 
1308 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟักทอง 1. เด็กชายบุญยง  พรเมธีกุล
2. เด็กชายวัชรพร  จงจิตรเสรี
 
1. นายวรวิทย์  ธารพระคุณ
 
1309 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายกฤตย์  นันทบริสุทธิ์
2. เด็กชายทับทิมโทน  ยอดพนา
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
1310 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงพินัสนันท์   ปิ่นญาติ
2. เด็กหญิงภิตินันท์   ซาวสถิตย์
 
1. นายณัฐพล  ทาปิยะ
 
1311 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายวรพงษ์  ปู่ตอง
2. เด็กชายอนันต์  ปันทวัง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
2. นายประหยัด  นิลมล
 
1312 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายภีรพัตร  ชมภู
2. เด็กชายศิวนาท  มูลขำ
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ์
 
1313 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เพชรไพรวศิน
2. เด็กชายสมาน  วารีรักษ์สกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร  โกศัย
2. นายสุนทร  วดีสุปัญญา
 
1314 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายชุติเทพ   ปัญญาสีรุ้ง
2. เด็กชายผดุงเดช   ผ่องอำไพบุษบา
 
1. นางสาววลัยพร   หงส์จันดา
 
1315 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายภิรมน  อินทร์ใจ
2. เด็กชายศุภกฤต  วงษา
 
1. นายสมคิด  สิงห์สูตร
 
1316 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทกุลพลพินิจ
 
1. นางสาวอำไพรวรรณ  วงศ์ศิลป์
 
1317 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงปริญรัตน์  กิตติวิลาวัลย์
2. นางสาวพรณัชญา  สวัสดิ์วชิรพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร  โกศัย
2. นางสาวพัชยาภา  กันทาแจ่ม
 
1318 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. นายอนุสรณ์  แก้วมา
2. นายเจษฏา  ปัญโยคำ
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
2. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
 
1319 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เลิศมณีดวง
2. เด็กชายสุเมธ  เลิศพรสมบัติ
 
1. นายสุวิทย์  มณีทอง
2. นายสุทธิพล  ชัยวงค์
 
1320 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงฉันชนก   ชัยวงค์
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   หยกอนันตชัย
 
1. นายชุติเดช   ศิริโครกขจร
2. นายภุชงค์   ฝั้นเต่ย
 
1321 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กหญิงชุลีกร   -
2. เด็กหญิงเต็มดวง   -
 
1. นางสาวพลอยญาดา   ไผ่กุลอนุรักษ์
2. นางนงนุช  วิชชโลกา
 
1322 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายนพนัย   ชัยทรัพย์
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   สุทธินิล
 
1. นางสาวิตรี   อินแถลง
2. นายนครินทร์   สุทินนะ
 
1323 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงชารีวรรณ์  ศรีศิลป์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยิ้มกมล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  บุญเรือง
2. นายวรากร  วงศ์บุญ
 
1324 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงจินตนา  พินิตเกียรติ
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  วันเผด็จ
 
1. นายวีระวุธ  อภัยรุณ
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
1325 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงพรณิชฌา  ควรคงตระกูล
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  กิตติวุฒิวงค์
 
1. นางสาวปิยมาศ  ชุ่มวิเศษ
2. นายจตุรงค์  เดชะวงศ์
 
1326 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 1. เด็กหญิงอรทัย  ฟองคำตัน
2. เด็กหญิงอรปรียา  นิลประสพ
 
1. นางสาวกรรณิกา  มระศิริ
2. นางสาวรัญชยา  อุดนันท์
 
1327 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ใจเพื่อพันธ์
2. เด็กหญิงสาธิดา  คุณคำ
 
1. นายชาญณรินทร์  ชัยชนะ
2. นายจำลอง  ปันทวัง
 
1328 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กชายยุรนันท์  ดำเกิงกานนท์
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  ทวีกิจสถาพร
 
1. นางชนกพร   ปาลามา
2. นางสาวสรารัตน์  สมศักดิ์
 
1329 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงกวินนา  ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐหทัย  วงวรรณ์
 
1. นายณัฐพล  ทาปิยะ
 
1330 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกริกไพรี
2. เด็กหญิงอุษามาศ  ปองพรนิมิต
 
1. นายอินทร  มั่นอ่าว
 
1331 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงมุยแอะ  วนาธรรมเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนพร  ลลิตตาคม
 
1. นายนิวัติ  พอใจ
2. นางสาวอุษณีษ์  อุปวงค์ศิลป์
 
1332 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงวรรณษา  หยกงามรุ่งทวี
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สิริสกุลโกศล
 
1. นางสาววีรยา  ปวงคำคง
 
1333 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  โลกา
2. เด็กชายเอกชัย  อินตัน
 
1. นายสมคิด  สิงห์สูตร
 
1334 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพิศชญา  ธรรมกันทะ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ทักษิณ
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
2. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
 
1335 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หยุดยั้ง
2. เด็กหญิงสุดธิดา  หยกโรจนพสุ
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
 
1336 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงทศพร  โชคกิจเฟื่องฟู
2. เด็กหญิงลิษา  พุทธานุเสกสรร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
2. นายจักกฤษ  มหาสิงห์
 
1337 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. นายปัญญา  เทิดทูลจรรยา
2. เด็กชายพรรคนิยม  ฉายเฉิดฉัน
 
1. นายนิวัติ  พอใจ
2. นางสาวอุษณีษ์  อุปวงค์ศิลป์
 
1338 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงตะวันฟ้า   จันทราพูล
2. เด็กชายบัณฑิต  เครือซุย
 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีกระจ่าง
 
1339 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงนวินดา  ดาวประกายศรี
2. เด็กหญิงวริศรา  สอนธรรม
 
1. นางปริศนา  เอกกุล
2. นายสมบูรณ์   เชวงกิจไพศาล
 
1340 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงวาสนา  คาซอ
2. นายสมชาย  แตะทู
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สมบูรณ์
 
1341 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายยุทธพงษ์  แตะวอ
2. เด็กชายเนติพงษ์  เดอะเก
 
1. นางสาวเพลาพิมล  ป้องเมือง
 
1342 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  มั่นคงยั่งยืน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เดินลงดอย
 
1. นางศุภลักษณ์  ประสิทธิ์
 
1343 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายจักรพงค์  นาคหล้า
2. เด็กชายอำนาจ  พิศนภาพงศ์
 
1. นายกลวุฒิ  ดั่งดวงจันทร์
2. นางปพิชญา  ขจรงามยิ่ง
 
1344 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงบุญธิชา  คำแสน
2. เด็กหญิงอรษา  สิริลาภบุญส่ง
 
1. นางปรียา  จำรัส
 
1345 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  สุริยันพิศวาส
2. เด็กชายรชต  โชคกิจเฟื่องฟู
 
1. นายจักกฤษ  มหาสิงห์
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
 
1346 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1. เด็กชายบุญเช่วย  คงกิตติเกษม
2. เด็กหญิงสุจารี  ซูลูเปียง
 
1. นายสรชัย  ช่างแต่ง
2. นางกัญญา  อินกัน
 
1347 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายพิศิษฐ์  ทุ่งท้องไร่
2. เด็กชายวีรวัตน์  ใจคำ
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงศ์
 
1348 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายวรกันต์  อินทวงศ์
2. เด็กชายสมชัย  วนตระกูล
 
1. นายอรรถพล  เกษมจิตร
2. นายแสงสุรีย์  สง่าเดชปรีชากิจ
 
1349 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อมรใฝ่จำเริญ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รักไพรสายเพชร
 
1. นายศิวกร  เชื้อหมอ
2. นางคุณัญฎา  อาสาไพร
 
1350 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กหญิงพรธิตา   ปู่แก้ว
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์   ชัยชาญจิตต์
 
1. นางสาวนันทวัน   ปัญญาดี
 
1351 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงศรุตา   พิศอรอนงค์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อุประ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ใจยายอง
 
1352 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงจินตนา  วันสิริแสงเพชร
2. เด็กหญิงภาพิมล  กุลไพรวรรณ
 
1. นายวีระวุธ  อภัยรุณ
2. นายทวี  ปุ๊ดภาษี
 
1353 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายพงษ์พนา  อำนวยสมานมิตร
2. เด็กชายวิเชียร  คงส่องแสง
 
1. นายสราวุฒิ  อาสาไพร
 
1354 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กชายอนุพนธ์  ทวีชัยรัตน์
2. เด็กหญิงอรระวี  มโนใจธรรม
 
1. นางพนารัตน์  ดวงงา
 
1355 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   ยานะกุล
2. เด็กชายภูวดล   รอดพันธุ์
 
1. นายชุติเดช  ศิริโครกขจร
 
1356 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กชายนาวิน  ทวีรัตนา
2. เด็กชายศุภกิตต์  อัมพรวิมาน
 
1. นายชาญชัย  จันทร์ทิพย์
 
1357 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกฤตนัย  ปวนหล้า
2. เด็กชายอนุวัตร  คุกจันแปง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
2. นางสาววิมล  รัตนวินัยพร
 
1358 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดรักดอย
2. เด็กหญิงพรณิฌา  ควรคงตระกูล
 
1. นายจตุรงค์  เดชะวงค์
2. นางสาวปิยมาศ   ชุ่มวิเศษ
 
1359 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงปัศนีย์  พึ่งพาเลิศ
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
2. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
 
1360 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายภากรณ์  ใฝ่เปรมปรีดิ์
2. เด็กชายเฉลิมพล  มงคลผาสุก
 
1. นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ
2. นายสุดเขต  กันทา
 
1361 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  สิทธิขันติธรรม
2. เด็กชายอำนาจ  ธีรกิตติขจร
 
1. นายประหยัด  นิลมล
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
1362 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงพิยดา  สุแสงทิพย์เนตร
2. นางสาวอำภาภรณ์  ดำรงสกุลธรรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  เชาวน์ชวานิล
2. นายภูเบศวร์  รัตนมงคล
 
1363 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายณัทชา  ดาวประกายสี
2. เด็กชายธิติ  จอวาแฮ
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
1364 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายกตัญญู  สมจิตร
2. เด็กชายเจษฎา  มูลทะโน
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
2. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
 
1365 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ภูผาแกร่ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มีสุขไพร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
2. นายประหยัด  นิลมล
 
1366 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย  ชัยรักวารี
3. เด็กชายสุรชัย  เกษมภูสกุล
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายทศพร  พจนาปิยะกูล
 
1367 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายจันทร์ดี  พลพุฒิพันธ์
2. เด็กชายลัทธพล  ธัญโรจน์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญเจริญทวี
 
1. นายธนกฤต  โตสุวรรณ
 
1368 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอมพาย    
1369 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปาง    
1370 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. นายวัฒนา  สุมงคลลาภ
2. เด็กชายสมชัย  สุชเสริมสุขรุ่ง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หม่อคอ
 
1. นายสุวิทย์  มณีทอง
2. นายจำรัส  ปันทวัง
 
1371 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายชูวงศ์  เกียรติตระการตา
2. เด็กชายสุวิทย์  แซ่เฮอ
3. เด็กชายเอกรินทร์  แซ่เท้า
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายปรินซ์  มัทธุรศ
 
1372 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายพรรคนาวิน  น้อยวัน
2. เด็กชายหฤษฏ์  กระบวนเนตร
3. เด็กชายอภิชาติ  เย็นสุหัส
 
1. นายทักษิณ  นามวงค์
2. นางสาวปนัดดา  กันทาหอม
 
1373 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายธนาทร  เดชสธนากุล
2. เด็กชายพิทักษ์  สุดาเฟื้องฟ้า
3. เด็กชายวินพันธ์  ภิรมย์ไพร
 
1. นายประภาส  ทรัพย์ประภาสกุล
2. นายภากร  คล้ายวงศ์ประยูร
 
1374 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  มณีนำโชค
2. เด็กหญิงพรนิภา  ชวลิตเสถียร
3. เด็กหญิงเอมิกา  ฌาณสมาธิกุล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยรัตน์
2. นางสาววณิชยา  ทาสุภา
 
1375 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บูชาพุทธพรเลิศ
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  เงินสุวรรณสุทธิ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นิธิมหามงคล
 
1. นายประยูร  อยู่สุภาพ
 
1376 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  อาทิตยาภรณ์
2. เด็กชายธนดร   ศรีไสวมาลี
3. เด็กชายภัฐพงษ์   วิมานศีรีมาศ
 
1. นายสันติชัย  ดาทู
2. นายบุญส่ง  วนาศิริสุข
 
1377 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เกริกไพรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ภูมิบริสุทธิ
3. เด็กหญิงอรรัมภา  ประชายินดี
 
1. นายอินทร  มั่นอ่าว
2. นางกานดา   ปกรณ์พงษ์กุศล
 
1378 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายภูริช  อิงประวัติการณื
2. เด็กชายยอด  อิงประวัติการณ์
3. เด็กชายศรายุทธ  วิชาติกุลพันธ์
 
1. นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์
2. นางปราณี  จันทร์วัน
 
1379 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายคงศักดิ์   บันลือก้อง
2. เด็กชายบุญส่ง   บัวอัมพร
3. เด็กชายอธิราช   ผาติมงคลอนันต์
 
1. นายยงยุทธ  แก้วใส
2. นายเลอสันต์  สุขแสนสบาย
 
1380 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.35 ทอง 8 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงมัติกา  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  ปุตตากลม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ดอกเพ็ชร
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
 
1381 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ   กำลังพล
2. เด็กชายสุทธิชัย   กำลังพล
3. เด็กชายอธิพงษ์   มณีไพรวัลย์
 
1. นายสุรพล   พจมานเลิศพร
2. นายสุรินทร์   ดวงพร
 
1382 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 50.8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1. เด็กชายจีรยุทธ  ถาวรชัชวาล
2. เด็กชายณัฐพล  ฉลองมนตรา
3. เด็กชายศิริพงษ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายจำลอง  ปันทวัง
2. นาย-  -
 
1383 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 8.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กชายธีรชัย  พงษ์สิทธิ์คัมภีร์
2. เด็กชายบำรุง  สิงขรสาคร
3. เด็กชายสมศักดิ์  แสงศิริวงษ์
 
1. นายนรินทร์  เมืองมาหล้า
 
1384 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกฤษณ์  ฟ้ากุศล
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีพจน์มณีรัตน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ยอดเมฆา
 
1. นายศุภชัย  ศรีบุศย์
2. นายเฉลิม  ปวงคำคง
 
1385 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายชนินท์  ไพศาลธารา
2. เด็กชายมนตรี  เกษมบำรุง
3. เด็กชายอัครพล  แซ่จ้าง
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายทศพร  พจนาปิยกูล
 
1386 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 1. เด็กหญิงปราณี  -
2. เด็กหญิงมาริชาติ  -
3. เด็กหญิงรัชนี  จตุรพิธพรสกุล
 
1. นางสาวแชร์นืิ  -
 
1387 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายกรณ์ดนัย   ชัยวงค์
2. เด็กชายกลับภิชาติ   หาญลือ
3. เด็กหญิงจินดาพร  พจน์หรรษา
 
1. นางอรทัย   มะโนธรรม
2. นายอลงกรณ์   มะโนธรรม
 
1388 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายชาติชาย  วงศ์พนากุล
2. เด็กชายธนวัฒน์  สัมฤทธิโชคทวี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รักษานโคทร
 
1. นายสุพันธ์  สิงขรบรรจง
2. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
3. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
4. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
 
1389 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายทินกร  เกอะมุย
2. เด็กชายวิชัย  ปัญญาอารักษ์
3. เด็กชายสุริยา  วิโรจน์แก้วกาญจน์
 
1. นายศตวรรษ  กาละ
 
1390 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายณรงค์  ผาติมงคลอนันต์
2. เด็กชายพรชาย   ชีวโรจน์อังกูร
3. เด็กชายสงคราม  สุขคำนึง
 
1. นายยงยุทธ  แก้วใส
2. นายเลอสันต์  สุขแสนสบาย
 
1391 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นายฉัตรชัย  ทวีชัยรัตน์
2. นายชาตรี  วิจิตรพฤกษา
3. นายอภิสิทธิ์  คำพร
 
1. นายสุชาติ  ประพันธ์เดช
 
1392 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายกำจร  ก้องสนั่นไพร
2. นายธนาคาร  หยุดยั้ง
3. นายสุรพล  ชอบชมพนา
 
1. นายเปรม  ตุ้ยดี
 
1393 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. นายพะดาบือ   วนาวีระเกียรติ
2. เด็กชายสุพร    ประเคนเพชร
3. เด็กชายใจสุข  คล้ายพนา
 
1. นายธนทัต   เพียรวิทย์
2. นายชายศิริ    อุ่นแสง
 
1394 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไท่จง 1. นายธนายุทธ   สอนบาลี
2. นายพัฒนยุทธ   ปั่นจันทร์
3. นายวัชรมน   ปัญญาดิบ
 
1. นายภานุวัฒน์   มะโนธรรม
2. นายอนิรุทธ์   คำมะขัน
 
1395 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายชาตรี  เพชรมุ่งมั่น
2. เด็กชายนัฐพล  สร้อยสายทิพย์
3. นายพะเอ่จอ  ชีวีเย็นสุข
 
1. นางสาวรัตติการณ์  ไชยวรรณวงศ์
 
1396 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายซองือทู  -
2. เด็กชายนิติพงษ์  -
3. เด็กชายอานนท์  โกฮะ
 
1. นายพุทธพงษ์  โรจนเกียรติคุณ
 
1397 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายนิโด๊ะ  -
2. เด็กชายพัสกร   สดใสดาวเรือง
3. เด็กชายเดโพ  -
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์   ใบไม้ทอง
2. นางจันทร์ดี  ไผ่อุรุวนา
 
1398 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายชาญชัย   ชีวพรพัฒนา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไพรบรรเจิด
3. เด็กชายตรีทอง   เจริญดวงกมล
 
1. นายจีรภัทร  บุษบาไพร
2. นางสาววรรณระเบียบ  บุญเกิด
 
1399 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายจีรยุทธ  สาครเชิดชู
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  คล้ายพนา
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สมพงษ์วัฒนา
 
1. นายอลงกรณ์  เซนักค้า
2. นายนราธิป  ยาวิชัย
 
1400 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายชนินท์  ไพศาลธารา
2. เด็กชายมนตรี  เกษมบำรุง
3. เด็กชายอัครพล  แซ่จ้าง
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายทศพร  พจนาปิยกูล
 
1401 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 1. นายชูชีพ  ครองขุนคีรี
2. นายสุรนันท์  -
3. นายอนุรักษ์  -
 
1. นายสุรพล  ิรินแต้ว
 
1402 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กชายวรชาติ   จงครองทรัพย์
2. เด็กชายสิทธิชัย   สุดซวง
3. เด็กชายสุพรรณ  เครือซุย
 
1. นายอนันต์  ใจมาดี
 
1403 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายปฏิญาณ  พานทอง
2. เด็กชายสุทัศน์  ทารัตน์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  ใฝ่สุขสรรค์
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
2. นายกลวุฒิ  ดั่งดวงจันทร์
 
1404 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1. เด็กชายประพฤทธิ์  ปัญญาพรเลิศ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มหาชาติสกุล
3. เด็กหญิงอุษณี  กิตติวิลาวัลย์
 
1. นายวสันต์  ไชยวิฑูรย์
2. นางสาวภาวินี  ติ๊บแสน
 
1405 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 1. เด็กชายทัพสาร  กิตติจริยกุล
2. เด็กหญิงฟองแก้ว  เกริกไพรี
3. เด็กชายวรเกียรติ   ประชายินดี
 
1. นายอินทร  มั่นอ่าว
2. นางคนึงนิต  ปองพรนิมิตร
 
1406 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ศรีพรเจริญพงศ์
2. เด็กหญิงสุธิดา   พิลาศสายธารา
3. เด็กชายอำนวย   เกษตรไพรวนา
 
1. นายจีรภัทร  บุษบาไพร
2. นางสาววรรณระเบียบ  บุญเกิด
 
1407 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายชายองค์  พฤกษาทัศน์
2. เด็กชายพาเพอะ  -
3. เด็กชายสุขสัตน์  -
 
1. นายนราธิป  ยาวิชัย
2. นายอลงกรณ์  เซนักค้า
 
1408 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายธนพล  ศิริวนารักษ์
2. เด็กชายพิทักษ์ไพร  โพธิวราภรณ์
3. นายโชคชัย  พงษ์สิทธิ้์คัมภีร์
 
1. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์
 
1409 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายบุญเลิศ  ธรรมนำสันติสุข
2. เด็กชายพันธ์ชัย  ณรงค์ชัยขจร
3. เด็กชายสุชาติ  จตุรคุณถาวร
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายทศพร  พจนาปิยกูล
 
1410 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายชาติชาย  คล่องพยานคุณ
2. เด็กชายบุญรัตน์  สมใจ
3. เด็กชายเขมทัต  สุดดินแดน
 
1. นายเปรม  ตุ้ยดี
 
1411 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงดาวเรือง   สายชลวิมาน
2. เด็กหญิงพรวนัช  -
3. เด็กหญิงหมึซึโค๊ะ  -
4. เด็กหญิงเนรัชรา   ญาพิวัฒน์
5. เด็กหญิงเปมิกา   ศรีโสภาวิมาน
6. เด็กหญิงโชติกา  -
 
1. นางสาวสุนทรี   สมคำ
2. นายพิชญศักดิ์   เร่งเร็ว
3. นายสมัย   พนาพงศ์ไพร
 
1412 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  ยงกุศลรัตนา
2. เด็กหญิงจินตกานต์  แสนปาน
3. เด็กชายพรธวัล  บังวัน
4. เด็กหญิงสลินทิพย์  โพดู
5. เด็กหญิงสาธิดา  ยุซอ
6. เด็กหญิงหน่อวา  -
 
1. นางราณี  ถาทวี
2. นางสาวพิมพ์ผกา  แก้วเงิน
 
1413 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1. เด็กชายธนพล  ศรีบัวตองบาน
2. เด็กชายธีรเดช  ศิริชัยตภูมิ
3. เด็กชายพิชิตพงศ์  ครองความล้ำเลิศ
4. เด็กชายภูมิสิทธิ์  เงินทองประกาย
5. เด็กหญิงศิริพร  ถิ่นเฉลิมศรี
6. เด็กหญิงเรืองลัดดา  เงินพาณิชกิจ
 
1. นายทิวา  เงินทองประกาย
 
1414 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1. เด็กชายธีรเดช  ศิริชัยภูมิ
2. เด็กชายพิชิตพงศ์  ครองความล้ำเลิศ
3. เด็กชายภูมิสิทธิ์  เงินทองประกาย
 
 
1415 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจันทมาศ  อุดมพนา
2. นางสาวนิภาพันธ์  มั่นคงพิมาน
3. นางสาวประทุมทอง  ยงสกุลจันทร์
4. นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภาพิมาน
5. นางสาวสุนิสา  ประจักษ์ศิริ
6. นางสาวอรพินท์  กิจรุ่งเรืองลาภ
 
1. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
2. นางพัชรินทร์  นิเท
 
1416 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  อมรเศมณี
2. เด็กหญิงปิยนุช  เกษตรยั่งยืน
3. นางสาวมันทนา  แววทราย
4. เด็กหญิงรัตนากร  ผู้มีตระกูล
5. เด็กหญิงสุภาพร  กุศลนาคทรัพย์
 
1. นางดาวรรณ์  ยาวิชัย
2. นางสาวมันทนา  ดวงฟู
 
1417 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงจิรพัชร  เสริมชีวิต
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มีความกล้า
3. เด็กหญิงปิยานุช  มีความแข็ง
 
1. นายเทวฤทธิ์  ประสมสงค์
2. นายสมเกียรติ  องอาจ
 
1418 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กหญิงจินตนา  พนาพิมาน
2. เด็กหญิงจิราพรรณ   สิงขรพิมาน
3. เด็กหญิงวนัสนัน  พุ่มพนาวรรณ
 
1. นางสาววลัยพร   หงษ์จันดา
2. นายเดชบดินทร์    เดชพิพัฒนโชติกุล
 
1419 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิงชฎาพร  พนมผาติ
3. เด็กหญิงพรธวัล  ลักขณาลิขิต
4. เด็กหญิงวีราพร  สิริแจ่มพงศ์
 
1. นางบัวนาค  วัฒนดิลกสกุล
2. นางปภาพรรณ์  นายวัน
 
1420 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงจิดาภา  สิริเนติทิพย์กุล
2. เด็กหญิงนวินดา  สะนู
3. เด็กหญิงอังคณา  ชีวีสดใส
 
1. นางปรียา  จำรัส
2. นางจรรจิกา  ปวงคำคง
 
1421 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายรณยุทธ  ใกล้การค้า
2. เด็กชายสุรชัย  หม่อคอ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  โกมลสิรินาถ
 
1. นายกิตติ์พิพัชญ์  ใจพันธ์
 
1422 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ศึกษางาน
2. เด็กหญิงสงกรานต์  เทพีบุปผาบาน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรเมืองไทย
 
1. นางสาวมณทิชา  ชื่นชม
2. นางโสภา  เปล่งฉวีวรรณ
 
1423 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กชายปนา  ถวัลย์เกียรติ
2. เด็กชายประกิต  ดวงจิตสมปอง
3. เด็กชายพงษ์ชัย  เกษมเกศเกยูร
 
1. นางสาวไสว  ออกสุข
2. นางดวงเดือน  ส่านุ
 
1424 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงภัครมัย  ชมเชย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   แก้วคำมูล
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   แสนดั่งใจ
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1425 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขุนสาม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุวรรณภูมิไพร
3. เด็กหญิงพรนภา  มวลจันทร์
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
2. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
1426 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กชายชนากานต์  วนากลิ่นสะอาด
2. เด็กหญิงชนิดา  -
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิริยะกมลพันธ์
 
1. นางบุปผา  แสนวิชัย
2. นางธีรดา  สิงห์สูตร
 
1427 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จรัสปราดเปรื่อง
2. เด็กชายศรัณย์  ปองถาวร
3. เด็กชายไพบูลย์  บัวลอย
 
1. นายธวัชชัย  บุญยวง
2. นางอรพิน  อัยกร
 
1428 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ขยันกิจไพรศาล
2. เด็กหญิงนภาพร  เกียรติบุญสกุล
3. เด็กหญิงนันทวลัย  ผดุงเกษตร
 
1. นายรพิน  มณ๊ถิ่นสกุล
2. นายสุชาติ  ประพันธ์เดช
 
1429 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กหญิงพรศิริ  -
2. เด็กชายสมบูรณ์  -
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี  -
 
1. นางนงนุช  วิชชโลกา
2. นางสุวลักษณ์  ประดิษฐ์ชัย
 
1430 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงมาลี  ศรีพนาสิริลาภ
2. เด็กหญิงศิริพร  ดีประทับใจ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิกุลทองรักถิ่น
 
1. นายศราวุธ  ชัยศรีสวัสดิ์
2. นายเกรียงไกร  วนาเชิง
 
1431 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงจิราพร   นิตย์จริยา
2. เด็กหญิงลดาวัลย์   พฤกษชาติกุล
3. เด็กหญิงวรนุช   แก้วกระจายวงศ์
 
1. นางมิ่งขวัญ  วรรณมะกอก
2. นางสาวนุจรินทร์  กันทวี
 
1432 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   มรกตนโคทร
2. เด็กหญิงความรัก   จริยวัฒน์สง่างาม
3. เด็กหญิงธัญจิรา   วิเศษไพร
 
1. นายสุรพล  พจมานเลิศพร
 
1433 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เพื่อชาวเขา
2. เด็กชายอภิชัย  ดอกเข็มทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กุหลาบสวรรค์
 
1. นางสายรุ้ง  กันใจ
 
1434 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 1. เด็กชายศรชัย   บุญศิริกุล
2. เด็กหญิงสุธิดา   สุนทรเสถียร
3. เด็กหญิงไพวัลย์   เมธีพนาสัณต์
 
1. นายพัฒนพงษ์  เกิดมงคล
2. นางสาวณัฐชญา  ปวงคำคง
 
1435 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงจตุพร  สุมงคลลาภ
2. เด็กชายสุรชัย  อเนกประสงค์
3. เด็กชายอนุพงษ์  สง่าพงศ์กิจเจริญ
 
1. นายกิตติ์พิพัชญ์  ใจพันธ์
 
1436 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงจินตนา  ชิดพนา
2. เด็กหญิงนงรักษ์  ปรีดาสิทธินันท์
3. เด็กหญิงรัชดา  เฉลิมชัยเกตุ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มงคล
2. นายประสิทธิ์  กำแพงแก้ว
 
1437 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายชยากร  จงรักชาติไทย
2. เด็กชายวรภพ  บูชาพุทธโชติ
3. เด็กชายเมธิชัย  ไพรพัฒนาพันธ์
 
1. นายคมกริช  ทรวงแก้ว
2. นายองอาจ  สารคำ
 
1438 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  พยุงพนม
2. เด็กชายสิชกร  แซ่เท้า
3. เด็กชายอัสนี  แซ่จ้าง
 
1. นายปัญญา  ขำเลิศ
2. นายทศพร  พจนาปิยกูล
 
1439 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายดนัย  ตาบังวัน
2. เด็กชายสุวิชัย  ชวลิตปัญญาธร
3. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วจำรัส
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์แปง
 
1440 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปวรา  จันทรา
2. เด็กหญิงวิชชุดา  พลสุภรณ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เงินทวีสัมพันธ์
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  เงาคำ
2. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
1441 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงนัชชา  พึ่งแสงบุญ
2. เด็กชายวราพล  เลิศสุนธราไพร
3. เด็กหญิงอัมพิกา  หาดสวรรค์
 
1. นางสาวมณทิชา  ชื่นชม
2. นางเื้อเฟื้อ  กูลพรม
 
1442 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงกัลยา  วังใน
2. เด็กชายนิพนธ์  รักษาพงไพร
3. เด็กหญิงอัญชลี  ต่อพอ
 
1. นางกวินรัตน์  สิริชาติ
2. นายเปรม  ตุ้ยดี
 
1443 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันเป็ง
2. เด็กหญิงปราณปรียา   อมรใฝ่สดใส
3. เด็กหญิงปรียานุช   แตะต้อย
 
1. นางสาวจตุพร   เครือซุย
2. นายกมล   เครือซุย
 
1444 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นางสาววารี  อำไพกระสิทธิ์
2. นางสาวศศิธร  บรรพตจรุง
3. เด็กหญิงสุวรรณา  แสงศิริวงษ์
 
1. นางปรียา  จำรัส
2. นางจรรจิกา  ปวงคำคง
 
1445 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวชาเข่พอ  -
2. นายทนงค์  -
3. นางสาวแสงแข  -
 
1. นางสาวศศินี  ปานพลับ
2. นางสาวอลิษา  ยาวิชัย
 
1446 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อำนวยเดชอนันต์
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ์  ฌานถนอม
3. เด็กหญิงอัมพร  สง่าเพชรประยูร
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
 
1447 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณธิดา  ธำรงวนาลัย
2. เด็กหญิงศรีเสน่ห์  เพชรพญาไพร
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บุญทา
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายอภิชัย  กันทาหอม
 
1448 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงจินตนา  ดำรงกิจสมบูรณ์
2. เด็กชายชูวิทย์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงอรนันท์  เกษมเลิศดี
 
1. นายปัญญา  ขำเลิศ
2. นายทศพร  พจนาปิยกูล
 
1449 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายประชา  พร้อมเพียรใจ
2. เด็กชายวริศ   สมชาติกิจวัตรพร
3. เด็กชายสมชาติ  ทวีบุญสุขใจ
 
1. นายบุญชัย  ธรรมขันธ์
 
1450 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. นายชัยลา  กิจจารุพงษ์
2. เด็กหญิงสุดานี  เลิศพิเชียรไพบูลย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คีรีเขตอำไพ
 
1. นายอลงกรณ์  เซนักค้า
2. นายนราธิป  ยาวิชัย
 
1451 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นายนิพนธ์  มณีนำโชค
2. เด็กหญิงมาริสา  เกษมลาภมงคล
3. เด็กหญิงแสงเดือน  เกษมมณีเลิศ
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
2. นางศรีดา  บิโข่
 
1452 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายวีระชัย  คงพนาวัลย์
2. เด็กชายศรีลม  พลอยทองเด่น
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แม้นความดี
 
1. นายประสิทธิ์  สายฝั้น
 
1453 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นายนคร  ผาติพัฒนานันท์
2. นายสุดแดน  องอาจศรี
3. นายเดชา  ประภาสแนวชัย
 
1. นายองอาจ  สารคำ
2. นายคมกริช  ทรวงแก้ว
 
1454 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.17 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงขวัญตา   เงินสำเภา
2. เด็กหญิงดวงกมล   ต้นตระกูลดี
3. เด็กหญิงสุธาสินี   นิตย์จริยา
 
1. นางสาวสุรีพร  คำพันธ์
2. นายเฉลิมพล  เนื่องนิธิภาดี
 
1455 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.17 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายคมสันต์  สุพิทักษ์สุข
2. นายอภิพงษ์  คงความไพศาล
3. นายเอกราช  ชัยชนะไพร
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์แปง
 
1456 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปัญญาเลิศภิษัช
2. เด็กหญิงอรพินท์  ผู้รู้ระวัง
3. เด็กหญิงเกศนี  สิริโสภาตระกูล
 
1. นายณที  คำรินทร์
2. นายจำรัส  ปันทวัง
 
1457 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ   จาตุรนต์กสินธุ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โชคนที
3. เด็กชายเทียมชัย   ชวลิตเสถียร
 
1. นายยุทธนา   ชาญชัยวรพงศ์
2. นายสวาท   หล้าคำ
 
1458 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายมานพ  ศรีไพรพร
2. เด็กชายวีรชน  ธาราจำเริญสุข
3. เด็กชายวุฒิพร  พุทธคีรี
 
1. นายวีรศักดิ์  วงค์อ้าย
2. นายศรศรัทธา  โชคบวรสกุล
 
1459 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวธิดา  อมรใฝ่ประไพ
2. นางสาวภัทราพร  พระจันทร์แย้ม
3. นางสาวภาวิณี  เลิศพรสมบัติ
 
1. นางกวินรัตน์  สิริชาติ
2. นางพิศมัย  ใจน้อย
 
1460 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงวารุณี  ฟ้าสดใส
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ถาวรสมพรสกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญสุภา  โอภาสงวน
 
1. นางสาวมณีนุช  คำเขียว
2. นางสาววารุณี  ทิมา
 
1461 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กชายพงษ์จิต  สุดเฉลามาลี
2. เด็กชายพงษ์เอก  ป่ากุญชร
3. เด็กชายสุทธิ์ชัย  ช่อดอกไม้งาม
 
1. นายรณฤทธิ์  รุกชาติ
2. นางสาวดาวเรือง  บัวลอย
 
1462 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายชุณวัณ  บุญมา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  กมลวิสัย
3. เด็กหญิงยุพาณี  บุญมา
 
1. นางจิรวรรณ  พจมาณเลิศพร
 
1463 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายก้อซอ  พุ่มพนาวรรณ
2. เด็กหญิงนันทวัน   สดใสวนาลัย
3. เด็กหญิงลัดดา  สุวรรณเพชรนิกา
 
1. นางอัญชรี   จินายะ
2. นางสาวสุภารัตน์   พวงทอง
 
1464 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงวรรัตน์   นิธิทวีธรรม
2. เด็กหญิงศรันย์พร  พงศ์ไพรภูมิ
3. เด็กหญิงเกวลิน  นำชัยทศพล
 
1. นางนิตยา  พงศ์ไพรภูมิ
2. นางสาวอรนุช  ชมดี
 
1465 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงกวินนา  ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐหทัย  วงวรรณ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  อุประ
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  หวังธนกิจกุล
2. นางสาวฐิตินันท์  ใจยายอง
 
1466 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงทวีพร   มหาชัย
2. เด็กหญิงวิสทา  ปองไพบูลย์ผล
3. เด็กหญิงอลีนา   ปิ่นคำ
 
1. นางสาวอำไพรวรรณ   วงศ์ศิลป์
 
1467 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงณีรนุช  สีไหมทอง
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทุมพันธ์
3. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  ไพรพนาเวศ
 
1. นายอาทิตย์  ประสาเนตร
 
1468 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงนารี  คล่องบุญอุดม
2. เด็กหญิงพรทิวา  กิตตินิยมไทย
3. เด็กหญิงยุพา  ผาติพันธ์สิน
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
1469 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงชนิการณ์  ฟ้าพยับหมอก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุภาพันธ์เลิศ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เดชเวียงชัย
 
1. นางจิรวรรณ  พจมาณเลิศพร
 
1470 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 1. เด็กหญิงนริสรา  พิมานธาดา
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ธรรมวงศากล
3. เด็กหญิงสุชาดา  ระหงรัตน์
 
1. นายณรงศักดิ์  ไชยลังกา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  อัศวาภรณ์
 
1471 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่หาร 1. เด็กชายติรายุส  ยอดคีรีวง
2. เด็กชายธนกร  เพียรฉลาด
3. เด็กชายหัสชัย  ไร่นาดี
 
1. นายประสิทธิ์  สืบพงศ์เอื้อ
 
1472 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1. เด็กชายสมคิด   ซิโน
2. เด็กชายสมชาย   ต่อบือ
3. เด็กชายสุจารี   บุญหนุนวงศ์
 
1. นางสาวนิตยา   สักแสน
2. นางสาวลัดดา   บุญพิทักษ์
 
1473 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าโปง 1. เด็กหญิงจินตนา  หยกโรจนพสุ
2. เด็กหญิงปาริฉัตต์   พุทธพงศ์
3. เด็กหญิงวริษา   พิกุลทองรักถิ่น
 
1. นายณัฐวัฒน์  พูลธวัช
2. นางดุษฎี  แก้วสมบัติ
 
1474 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงจันทร์กวี  พนาไพรชม
2. เด็กหญิงธิดาพร  ชนกปัญญา
3. เด็กหญิงสกุณา  ภูมิสันทัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชสา  มาชื่น
 
1475 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงจิตกานต์  กาทู
2. เด็กหญิงดวงพร  ขจรสันติชัย
3. เด็กหญิงสุปราณี  -
 
1. นางสาวอำไพรวรรณ  วงศ์ศิลป์
 
1476 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1. เด็กชายกชกร   เกียรติไกรสิทธื
2. เด็กชายธีรพงษ์   ขวัญทองผาสุก
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   จอแซ
 
1. นายนิวัตร   สุขสุนทรี
2. นายธนากร   แหลงคำ
 
1477 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวนัยนา  ชนิตบุญญาคุณ
2. เด็กหญิงยุพาพร  ลอยแก้ว
3. นางสาวสุลักษณ์  ต้นตระกูลสมบัติ
 
1. นางอรุณศรี  วัลลภา
2. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
 
1478 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวกัลยา  ผาติพันธ์สิน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เงินทองสมบูรณ์
3. นางสาวแอแอะพอ  -
 
1. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
 
1479 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงบุษบา  ประลองผล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สง่าโกมลพงค์
3. เด็กหญิงศิริพร  พรเจิญยศ
 
1. นางสาวมณีนุช  คำเขียว
2. นางสาววารุณี  ทิมา
 
1480 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงวิภาวี  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงศุรดา  แซ่เท้า
 
1. นางสาวจินตนา  ยาวิชัย
2. นายสงกรานต์  พันเลิส
 
1481 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. นางสาวชุติมณฑน์  สายชลวิมาน
2. เด็กหญิงรัติกาล  วิมานธารา
3. เด็กหญิงศาริกา  สายชลวิมาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชสา  มาชื่น
 
1482 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงศิริพร  วิมานนที
2. เด็กหญิงอารียา  ดีเลิศพร
3. เด็กหญิงเยาวลักษญ์   พงษ์สิทธิ์คัมภีร์
 
1. นางจรรจิกา  ปวงคำคง
2. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
1483 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจีราพร  สิริสมสุขพร
2. นางสาวดาราวรรณ  นิลประสพ
3. นางสาวนภาพร  บุญทับทอง
 
1. นางพิกุล  จอมทิพธ์
 
1484 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   พงษ์ศิริ
2. เด็กชายพัฒนายุ   สุขมา
3. เด็กหญิงสิริมา   แสงชาวนา
 
1. นางสาวละมัย   บุตรศรี
2. นางสาวจุฑามาศ  จตุแสน
 
1485 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงณิชากร  เจตนาศุภกิต
2. เด็กหญิงปิยพร  -
3. เด็กหญิงรัตนา  -
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
1486 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงธีรญา   สุขมา
2. เด็กหญิงรสินทรา   รักคุณ
3. เด็กหญิงอภิชญา  มณีโชติ
 
1. นางสาวณิชา   วิริยะ
2. นางอรทัย  มะโนธรรม
 
1487 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บำเหน็จงาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บ่าลาน
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ผาติอมรกิจ
 
1. นางสาวณัฏฐิตา  บุญวรรณ์
 
1488 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กหญิงชนิดา  ก่อกู้เกียรติคุณ
2. เด็กหญิงปราณี  จตุธรรมกวิน
3. เด็กหญิงสุปราณี  ถวัลย์เกียรติทวี
 
1. นางสาวไสว  ออกสุข
2. นางสาวดวงเดือน  ส่านุ
 
1489 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงมาลี  เลาว่าง
2. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  วิวัฒน์ไพรสน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ซูสินทรัพย์
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิส
2. นางสาวจินตนา  ยาวิชัย
 
1490 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1. เด็กชายกุลโรจน์  ไผ่โกวิทกุล
2. เด็กหญิงดรุณี  วศินเพิ่มพล
3. เด็กหญิงรดา  ไผ่อุรุวนา
 
1. นางจิตราภรณ์  เฮียงโฮม
 
1491 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พุทธคีรี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กุญจนาทไพศาล
3. เด็กหญิงวาดสวรรค์  เจริญธนสาคร
 
1. นางสาวพรพิมล  คำขอด
2. นางสาวภัทรวรรณ  ขันตา
 
1492 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ปู่ดอก
2. เด็กหญิงรจนา   หอมอรุณรุ่ง
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เขตสงบคีรี
 
1. นางยุพิน  กันหม่อง
2. นางสาวสุชาดา  ตุงคนาคร
 
1493 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กหญิงน้องนิด  -
2. เด็กหญิงศุกร์ใจ  -
3. เด็กหญิงเทะเทะเว  -
 
1. นางสุวลักษณ์   ประดิษฐ์ชัย
2. นางนงนุช  วิชชโลกา
 
1494 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวนัยนา  จรรโลงชาติ
2. นางสาวนิตยา  ครองธารา
3. นางสาววิภา  เจตนาศุภกิต
 
1. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
 
1495 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. นางสาวดรุณี  พิมานธำรง
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  วนาลัยเชิดชู
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ใฝ่ศึกษาวิชา
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ตั้งตระกูล
2. นายชลชาติ  เจริญสิทธื์
 
1496 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงนภาพร  แหลมทอง
2. เด็กหญิงพรชิตา  จำรัสพนา
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  ยืยยงรวิวาร
 
1. นางจิรวรรณ  พจมาณเลิศพร
 
1497 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงธิดาพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิตติศรีกนก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปิยกานต์
 
1. นางสาวณัฏฐิตา  บุญวรรณ์
 
1498 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชลิตตา  ไกวัลแสงอร่าม
2. นางสาวศิริรักษ์  พิทักษ์ธารทอง
3. นางสาวสุภาพร  พันธ์พุทธรักษา
 
1. นางอรุณศรี  วัลลภา
2. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
 
1499 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพรพิรุณ  -
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ปัญญาใส
3. เด็กหญิงอังคณา  หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวชุลี  คือปอ
2. นางสาววรรษมณ  สวาสดิ์ญาติ
 
1500 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงจันทกานต์   เจริญศรี
2. เด็กหญิงพิมพลอย   องค์มน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สอนธรรม
 
1. นางสาวละมัย  บุตรศรี
2. นางสาวจุฑามาศ  จตุแสน
 
1501 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงวาสินี  มีอายุยืน
2. เด็กชายวีรภัทร  รัตนา
3. เด็กหญิงสุภกร  มงคลชัยกุล
 
1. นางศิขริน  มงคลเจริญฤทธิ์
2. นางเอมอร  วงค์คำ
 
1502 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงดอกรัก  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ทุ่งพนาเวศน์
3. เด็กหญิงพรหมพร  กวางทู
 
1. นางสาวอนัญญา  งามละออ
 
1503 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงกานติมา  ปีรดาสิงขร
2. เด็กหญิงอรนุช  พจมาปิยะกุล
3. เด็กหญิงอรพิน  การนนบรมสุข
 
1. นางสุภาพ  พุมเรียงป่า
 
1504 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กชายจรูญ  ธรรมวินิจสกุล
2. เด็กหญิงอัญชัญ  ประพาสแนวชัย
3. เด็กชายโรเบิร์ต  -
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวทิพวรรณ  อัมพรนภา
 
1505 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.67 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงจุลาลักษณ์   กรองให้ดี
2. เด็กชายสมพงษ์   กิตติธนากุล
3. เด็กหญิงเกษราพร   วิมานพนาลัย
 
1. นายกิตติพงศ์  แป้นเขียว
 
1506 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. นางสาวยุพา  เด่นกังวาน
2. นายระโซ  สาครผดุง
3. นายสมคิด  พุ่มประยูรวงศ์
 
1. นางภิรมฤดี  ตันตา
2. นางรัตนาภรณ์  จินะผ่อง
 
1507 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงวิภาพร  มานะกุลชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงจิตรสมปอง
3. เด็กหญิงสุดาพร  ดำรงรักษ์เสรี
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิส
2. นางสาวจินตนา  ยาวิชัย
 
1508 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงสิริมา  -
2. นางสาวสุพรรษา  มณีณิติกร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เดชปารมี
 
1. นางสาวชุลี  คือปอ
2. นางสาวพัชรียา  ไชยสูตร
 
1509 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงประภัสรา  ทับกุล
 
1. นางสาวศศิธร  กระจ่างไพร
 
1510 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ทันปัญญาเลิศ
 
1. นางสมศรี  ศิลาชาล
 
1511 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงจินธภา  ยงวีระบุรุษ
 
1. นางประภาภรณ์  คำวงค์
 
1512 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ขันติยู
 
1. นางสาวอัญชลี  กิจเมือง
 
1513 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายวัชรวิทย์  พุทธวัตร์
 
1. นางสาวนงนุช  พุทธวัตร์
 
1514 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงบุษบา  พิมานอัมพร
 
1. นางสาวพรนิภา  ปัญญา
 
1515 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงนิยตา   คำจันทร์
 
1. นางอรัญญา   พรถนอมวงศ์
 
1516 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิชัยสกุลสุทธิ
 
1. นางสุทิน  แก้วเสมอ
 
1517 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กหญิงรัชนู   คงวินิจกุล
 
1. นางสาวสุนิสา   ชาญกิจมั่น
 
1518 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงอุทุมพร  สุนิติภาสกุล
 
1. นางสาวนิลวรรณ  จันธิดา
 
1519 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กหญิงภาสินี  ขยันกิจรุ่งเรือง
 
1. นายกิตติธัช  มณีรัตน์
 
1520 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กหญิงประวีณา  ประการศิตทอง
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
 
1521 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงศิริพร   สมวถา
 
1. นางสาวประทุมพร  อุตมณี
 
1522 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1. เด็กหญิงกนกพร  รุ่งแสง
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  รัตนชมภู
 
1523 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์พงษ์
 
1. นางสุภาพ  จันทร์แดง
 
1524 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายปรินทร  พรสินโลก
 
1. นางสาวขวัญใจ  พรสินโลก
 
1525 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายจักพงษ์  สุดาเฟื่องฟ้า
2. เด็กหญิงชนิตา  -
3. เด็กชายธเเนศ  แดนนิมิต
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมเลิศ
2. นางทรรศนีย์  เย็นสุหัส
 
1526 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  เย็นสุหัส
2. เด็กชายเมธัส  มอญคำ
3. เด็กชายแดนดิน  วนากาญจน์
 
1. นางสาวสุภาพร  ทะนันชัย
2. นางสาวจิราภรณ์  แสงทอง
 
1527 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงจีรณา   ดวงพร
2. เด็กหญิงธันย์ญานุช   ธรรมสถิตพนา
3. เด็กชายอนุศรณ์  พิกุลแก้ว
 
1. นางอิ่มเอม   จ๊ะปิน
2. นางดาลิน  หล้าคำ
 
1528 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จตุพรถาวรสกุล
2. เด็กชายณที  กวินบริสุทธิ์
3. เด็กชายสมรักษ์  -
 
1. นางสาวศรีจันทร์  อมรใฝ่ศรีศักดิ์
2. นางสมใจ  ดำรงกิจมั่นคง
 
1529 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงกณิกา  ยืนยงชลาลัย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิทักษ์พรศิริ
3. เด็กชายฤทธฺิ์พงศ์  แสงอุทัยกาญจน์
 
1. นางสาวกิตติมา  สิงขรศานติ
2. นางสาวเสาวณีย์  จันต๊ะ
 
1530 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายจิรพัส  เพียรประกอบกิจ
2. เด็กชายประกาศ  ขวัญสุวรรณศรี
3. เด็กชายสุทิวัส  สุภชีพ
 
1. นางสุทธิพร  เขียวมูล
2. นางสาวกัลยา  ไผ่โกวิทวงศ์
 
1531 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กหญิงณัฐชา  แบบพิมพ์
2. เด็กชายพลทวี  ธาราจรุง
3. เด็กชายอดิศร  แหนะควา
 
1. นางสาวณัฐิกา  ตันเจริญ
 
1532 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิง.นิตยปภา  พจนาปิยะกุล
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์พงไพร
3. เด็กหญิงญาณิษา  เกียรติประกาย
 
1. นางสาวปิ่นมนัส   โรจน์พัฒนพงศ์
 
1533 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  วงษ์เทศทอง
2. เด็กหญิงกริดา  ดงบุษบา
3. เด็กหญิงอภิญญา  เมธีบุราณ
 
1. นางสาวสมพร  สุนันทธาตรี
 
1534 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กชายจิรเมธ  นิธิเปี่ยมปัญญา
2. เด็กชายอัสนี  ไพรีรักษ์
3. เด็กหญิงอาศิรา  ครองจักรวาล
 
1. นางโสภา  คำอ้าย
 
1535 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนเลิศกิจ
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิจวรรณศิลป์
3. เด็กชายพันนิตา  ธาราหรรษา
 
1. นางสาวเกษรา  กันทะจักร์
 
1536 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 1. เด็กชายจิรายุส  รวียืนยง
2. เด็กชายธนากร  บวรพัตเบญจา
3. เด็กหญิงหยาดทิพย์  งามรัชดาพันธ์
 
1. นางสาวชนัญธิดา  คนพรม
 
1537 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายพุทธกาญจน์  มาทา
2. เด็กหญิงวรัญญา  จารุวรรณสกุล
3. เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญา
 
1. นางสุภาพ  จันทร์แดง
2. นางสาวจันทร์จีรา  วังแก้ว
 
1538 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายต้นน้ำ  ปฐมสกุลไพร
2. เด็กชายพชรพล  กุมมนัส
3. เด็กชายอภิรัตน์  คงสำเร็จผล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุภาษี
2. นายสุนทร  วดีสุปัญญา
 
1539 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.8 เงิน 15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญช้างเผือก
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เครือซุย
3. เด็กชายเอกสิทธิ์   บุญสถิตย์กุล
 
1. นางสาวสุภานัน  ธรรมเสนา
 
1540 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กชายฉี่โพ  -
2. เด็กชายวรภพ  -
3. เด็กหญิงแอนนา  -
 
1. นางสาวจตุพร    อินทวงษ์
2. นางมาริสา  ตาต้น
 
1541 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายจีรพนธ์  จรรยากมลโชติ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อมรใฝ่พนา
3. เด็กชายรัฐพล  สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นายเอกพงศ์  เจริญโชคมหันต์
 
1542 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1. เด็กชายชยพล   อัสนีบาท
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บังอรครองชัย
3. เด็กชายวีรภัทร   จรมัน
 
1. นางวลัยพร  จงศรี
2. นางจรรยา  ชนะบูรณ์
 
1543 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ศิริธัญสิน
2. เด็กชายธีรเทพ   ศึกษาภูมิภาค
3. เด็กหญิงพรชิตา   ขจีวีรกุล
 
1. นางมาลี   คำภีระ
2. นางบัวลอย   ลักษณาวิไลโฉม
 
1544 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  -
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทองจรรยาเลิศ
3. เด็กชายสิริชัย  พิทักษ์
 
1. นางสาวศุภฎี  พหลโยธิน
2. นางศิริพร  มุนิกุล
 
1545 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กชายศรัญญูู  เจริญใจ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดำรงมิตรไมตรี
3. เด็กหญิงเกศริน  เกียรติธนาพร
 
1. นางสาวอรรถพร  ฌานอรุณ
2. นางสายใจ  กระธง
 
1546 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงจินดาพร   พฤกษาพนาสิน
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   ไพรสุกใส
3. เด็กหญิงวริศรา   ประชุมชน
 
1. นางสาวจันทร์ศรีพร   สกุลจรรยาเลิศ
2. นางสาววิไลรัตน์   ประกายแสงเพชร
 
1547 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำอ้าย
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขจรงามยิ่ง
3. เด็กหญิงอภิกษณา  ตระการดงไพร
 
1. นางสาวจันทนา  ปูชาย
2. นางสาวอุทุมพร  บุษยาวรรณ
 
1548 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงรัตยากร  -
2. เด็กชายอรรณพ  โกธะ
3. เด็กชายโยธิน  -
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ษมาจิตปิย
2. นางเดือนพิญ  พานทอง
 
1549 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79.2 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงพีรีย์ยา  ถาแก้ว
2. เด็กชายรัญธิดา  วงชัย
3. เด็กชายเดชาธร  ชัยมูล
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชมภู
 
1550 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กหญิงประภัสสร  -
2. เด็กหญิงปิยะดา  -
3. เด็กชายยศกร  -
 
1. นางมาริสา   ตาตัน
2. นางสาวจตุพร  อินทวงษ์
 
1551 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76.6 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ 1. เด็กชายนภัสกร  โมป้อ
2. เด็กหญิงนีรนุช  อมรใฝ่ทรงกิจ
3. เด็กหญิงแววปราชญ์  อมรใฝ่สถาน
 
1. นางสุธาสินี  โพธิ
 
1552 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76.4 เงิน 8 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วารีสกุล
2. เด็กหญิงวัลนิตา  ศรีพวงธีรกุล
3. เด็กชายอนุชิต  มาโนชเสถียร
 
1. นางสาวพิชญาภา  ก่อสร้างสกุล
 
1553 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1. เด็กชายกรวิชญ์  แดนดงสณฑ์
2. เด็กชายกรวิชญ์  ชีวไพศาล
3. เด็กชายอติชาติ  เพลิดพริ้งสาละวิน
 
1. นางนงนุช  เงินท๊อก
 
1554 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กหญิงกิตติภณ  จรุงสาคร
2. เด็กหญิงธัญพิชา  จรุงสาคร
3. เด็กหญิงนิภาพร  จรุงสาคร
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ไชยสิทธิ์
 
1555 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงพรทิพา  บุญทิมทอง
2. เด็กชายพัธรพล  ร่วมพัฒนา
3. เด็กชายสิทธิเดช  มิตรแดนไกลขจร
 
1. นางวรรณนิศา  กูลเม็ง
2. นางพิกุล  จอมทิพย์
 
1556 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพรรณี  -
2. เด็กหญิงสุจิณณา   โพธิ์หย่า
3. เด็กชายอังคาร  -
 
1. นางสาวศรีจันทร์  อมรใฝ่ศรีศักดิ์
2. นางยุพิน  บูชาปกรณ์กุศล
 
1557 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงจินดา   กลการหาญ
2. เด็กหญิงธัญชิดา   นโคทรปิติ
3. เด็กหญิงนิชชาวัลย์   แสงจันทร์
 
1. นางอรัญญา   พรถนอมวงศ์
2. นางวันเพ็ญ   ตุ้ยสาร
 
1558 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านป่าโปง 1. เด็กชายธีรโชติ   กุหลาบคีรีไพร
2. เด็กหญิงรุจิรา   ขวัญจิตรวนา
3. เด็กหญิงศุภวรรณ   ไมตรีแก้ว
 
1. นางกฤติยากรณ์  ประวัง
2. นางสาวสุวรรณี  สุนทรหล้า
 
1559 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68.8 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ระวี  ชีพจรูญ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เภารอด
3. เด็กชายพิษณุ  ควรปกป้อง
 
1. นางสุทิน  แก้วเสมอ
2. นางสาวเบญญาลักษณ์  วงศ์ใจแสน
 
1560 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68.2 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุหลาบสวรรค์
2. เด็กชายศักดินนท์  เฉิดฉายแจ่มใส
3. เด็กชายศิวกร  ครองพานิชย์กุล
 
1. นางสาวสุภาวดี  นันทสมบูรณ์
 
1561 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67.4 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงจีนห์วรา  เอื้องสีคราม
2. เด็กหญิงนันทินี  ถวัลย์กันทร
3. เด็กหญิงนุศรา  ศศิธรสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  รักไพรขันธ์
2. นางชีรณัฐ  พรรณธีรกุล
 
1562 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67.4 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อ่อนเกษ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักเรียน
3. เด็กชายธฤต  เทิดเกียรติพร
 
1. นางสุภาพ  จันทร์แดง
2. นางสาวจันทร์จีรา  วังแก้ว
 
1563 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66.2 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีพจนมงคล
2. เด็กชายธีรเมศ  สิงขรล่องไพร
3. เด็กชายนพรัตน์  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
1. นางสาวนิลวรรณ  จันธิดา
2. นางสาวทวีสุข  เมฆสงค์
 
1564 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เกื้อกมลพร
2. เด็กชายปฏิพล  เทิดทูนพานิช
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มานะกิจสิงขร
 
1. นายรัชนาท  รักษ์วงศ์ตระกูล
2. นางสาวพิมพิศา   ปูสัญจร
 
1565 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงจันจิรา   ปองถาวร
 
1. นางอิ่มเอม   จ๊ะปิน
 
1566 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1. เด็กชายพลศรุต  ฉันทกุลถาวร
 
1. นางสาววิยะดา  พุมพร
 
1567 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  จตุพรถาวรสกุล
 
1. นางสาวศรีจันทร์  อมรใฝ่ศรีศักดิ์
 
1568 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรายแก้ว
 
1. นางสาวเจียรนัย  เลิศบุญกุศล
 
1569 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เลาต๋า
 
1. นางนุชลี  ้ด้วงเขียว
 
1570 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1. เด็กชายอรรควัช  สร้อยทองแดง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อุตมะโชติ
 
1571 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 7 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ดา  เลาหาง
 
1. นางจุฑามาศ  แสนใจ
 
1572 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 8 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 1. เด็กหญิงรัชดาพร  เนินไผ่งาม
 
1. นางณิชกานต์  วงศ์ละม่อม
 
1573 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กชายเจษฏา  วิมลวุฒิวงศ์
 
1. นายกิตติธัช  มณีรัตน์
 
1574 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ตาแก้ว
 
1. นางนิภา  เพียงไพรชม
 
1575 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายจักราวุธ  ฉิมพาลี
 
1. นางสุภาพ  จันทร์แดง
 
1576 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 10 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายนิกร  -
 
1. นางนันท์นภัส  ชื่นดวง
 
1577 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายชนะภูมิ   เพ็ชรบึงพร้าว
 
1. นางจินตนา  ใจมะโน
 
1578 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กชายพันธุ์พนา   นิธิมณีไพพรรณ
 
1. นางอรัญญา   พรถนอมวงศ์
 
1579 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  -
 
1. นางมาริสา   ตาตัน
 
1580 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ชูเกียรติดงดอย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เครืองาม
 
1581 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1. เด็กหญิงศันศนีย์  ยอดขวัญคีรี
 
1. นางศิริวรรณ  โลกา
 
1582 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1. เด็กหญิงกาญจนา   เกียรติไกรสิทธิ์
 
1. นางอารีย์  วรรณคำ
 
1583 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายปิติพล  สิงห์อุด
 
1. นางสาวประทุมพร  อุตมณี
 
1584 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กชายศักดินนท์  เฉิดฉายแจ่มใส
 
1. นางสาวสุภาวดี  นันทสมบูรณ์
 
1585 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงชญานิน  วงศ์คำ
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1586 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงเสาวภา   กรุงเอกชน
 
1. นางสาวดารา  เจริญกุล
 
1587 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงศีรนา  พร้อมชัยศรี
 
1. นางคนางค์  อภิวงค์
 
1588 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายชัยชาญ   ษมาจิตโชติช่วง
 
1. นายกิตติพงศ์  แป้นเขียว
 
1589 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มรดกธีรภาพ
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1590 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกฤษณ์  ฟ้ากุศล
 
1. นางทศนีย์  อัยกร
 
1591 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายจักรปรมัตย์  คำดี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชัยปัญญา
 
1592 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงพีรยา  วิมานกระสินธ์
3. เด็กชายยศนนท์  อุตะภา
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
2. นางน้องนุช  ชูวงค์
 
1593 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงปรีญานันท์  แสวงสวัสดิ์ชัย
2. เด็กหญิงมลพรรณ   บูชาดวงประทีป
3. เด็กชายสุวิชา   สิงขรโสภณ
 
1. นางสาวนันทิชา  คำลือ
 
1594 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กชายกุลโรจน์  นิเลิศพรรักษ์
2. เด็กหญิงถาวรีย์  ครองจักรวาล
3. เด็กหญิงประสิตา  นิธิพฤฒิกุลธร
 
1. นางศิริพร  ธิติชัชวาล
 
1595 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงกัลยา  บุปผาธารา
2. เด็กหญิงพันธิตรา  แก้วสีแสด
3. เด็กหญิงสิตานันท์  สำราญสุขทวี
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1596 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายพิสม  จิตตารุ่งโรจน์
2. นายสุมิตร  สรรพยาบรรพต
 
1. นายทวุธ  วงค์วงค์
2. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
 
1597 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงวิลฑิรา  ขันแก้ว
2. เด็กชายอานุภาพ  สถิตสุนทร
 
1. นางสาวไม้หวาน  กันทะวัง
 
1598 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายณภัทร  มีสัตย์ใจ
2. เด็กชายสุชาติ  อมรใฝ่ธนากุล
 
 
1599 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงดรุณี   พรหมคุติ
2. เด็กชายสุชาติ   หยกสิริผลลาภ
 
1. นายสุเมฆ  วีระ
 
1600 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินต๊ะนน
2. เด็กหญิงลดาวรรณ  งามตาสาละวิน
 
1. นายประจักษ์  เปี้ยเอ้ย
2. นางจรรจิกา  ปวงคำคง
 
1601 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกฤษณ์  ฟ้ากุศล
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อินจินดา
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
2. นางพัชราภรณ์  ชัยปัญญา
 
1602 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายสิทธิกร  วิมานโอฬาร
2. เด็กชายเจริญชัย  สรรค์อัปสร
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุจรัสวศินกุล
2. นายอัศวิน  สิทธิประภา
 
1603 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1. เด็กชายทวี  จิตรพญา
2. เด็กชายวัชระ  สัญญากระจ่าง
 
1. นางปราณี  ขันธะสีมา
2. นางสุุดารัตน์  ดีประทับใจ
 
1604 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายพายุ  สิงห์อุด
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1605 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายพชรพล  วรนันท์ชัย
2. เด็กชายวโรดม  ทองเหลือล้น
 
1. นางปราจิน  สายฝั้น
2. นางสาวเครือวัลย์   ชมภู
 
1606 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายชนุดร  ปัญญาชนก
2. เด็กหญิงพัทริญา  เชียงแก้ว
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  พิจอมบุตร
2. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
1607 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายธงชัย   แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงอริสา   วิมานวนาลัย
 
1. นางสาวสุณี   สุรางค์พนา
 
1608 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงพรชิตา  เสริมดวง
2. เด็กชายโยธิน  อิงประวัติการณ์
 
1. นางบัวจันทร์  ฉัตรตันใจ
2. นางสาวอรพรรณ  สุวรรณเขตนิคม
 
1609 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายตรีทเศศ  จันทรังษี
2. เด็กหญิงอริยพร  ศรีสะอาด
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
2. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
1610 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัวลา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ฤทธิเกษมพร
2. เด็กชายเทพพิทักษ์   ฤทธิเกษมพร
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ยาวิไชย
 
1611 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงรยา  กุนทีสมบูรณ์สุข
2. เด็กชายสรเพชร  ไผ่อุรุวนา
 
1. นางสาวอลิษา   ยาวิชัย
2. นางสาวศศินี  ปานพลับ
 
1612 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญทิพย์
2. เด็กชายเจษฎา  สิริกีรติโรจน์
 
1. นางบรรเรียง  ปวงคำคง
 
1613 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายนวินดา  ตระกูลติณชาติ
2. เด็กหญิงวรนุช  มงคลแก้วเกตุ
 
1. นางสาวเตือนใจ   แสงจำ
 
1614 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีพวงกิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุจา
 
1. นางสุปราณี  ครองสวัสดิ์
 
1615 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายชาคร  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีความสำราญ
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
2. นางพัชราภรณ์  ชัยปัญญา
 
1616 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงทัศศิณี  วังปาน
2. เด็กชายศุภชา  อธิษฐานบุญ
 
1. นางคนางค์  อภิวงค์
2. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
1617 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายภัทรวิชญ์  ดาหวัน
2. เด็กหญิงสุภนิดา  พิพัฒน์กาญจนา
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1618 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายกรกฎ  จรรยาเจริญศรี
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
1619 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายวันเฉลิม  จำรัสวาณิชย์
 
1. นางสาวอลิษา   ยาวิชัย
 
1620 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายอาทิตชัย  ษมาจิตฉายแสง
 
1. นางปพิชญา  ขจรงามยิ่ง
 
1621 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เพื่อชาวเขา
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ใฝ่ใจนิมิต
 
1622 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  วงศ์ไชยคำหาญ
 
1. นายอนุสรณ์  ตาสา
 
1623 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ปวงคำแก้ว
 
1. นางจรรจิกา  ปวงคำคง
 
1624 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงปริญดา  กุศลเกื้อกุล
 
1. นางสาวไม้หวาน  กันทะวัง
 
1625 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์   มะโนธรรม
 
1. นางจันทา  สิริกานต์
 
1626 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายฐาปนพงษ์  ชิงชัย
 
1. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
1627 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงสุนิตา  วรรณวิไลวรรณ
 
1. นายจรัญ  บุญลือ
 
1628 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์   ดุลย์วิจิตรพร
 
1. นางสุดารัตน์  ดีประทับใจ
 
1629 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายอำนวย  ปันทวัง
 
1. นางพัชราภรณ์  ชัยปัญญา
 
1630 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สันแววดาว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
1631 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายยอดชัย  วนาสงบ
 
 
1632 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงกัญรักษ์  คงสำเร็จผล
 
1. นางสาวปาริยา  กุลมนัส
 
1633 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายกันตวิชญ์   พิพัฒน์กาญจนา
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
1634 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายจักรปรมัตย์  คำดี
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
 
1635 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงวรรณษา   มานะบากบั่น
2. เด็กหญิงวริยา   เจริญอำไพ
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์   วิมานฉลวย
4. เด็กหญิงศิริพร   ชลพิไรรัตน์
5. เด็กหญิงเรณู   หยกสิริผลลาภ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ตันยี่
 
1636 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  มาชื่น
2. เด็กหญิงสุนิตา  วรรณวิไลวรรณ
3. เด็กหญิงสุวนา  เก่งแก้วนิล
4. เด็กหญิงอรพิน  กันยาเพชร
5. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญทิพย์
 
1. นายจรัญ  บุญลือ
2. นางพิชาริการ์  ใจแก้ว
 
1637 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชลธารมิ่งวารี
 
1. นางอลิษา   ยาวิชัย
 
1638 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงชญานิศ  บุตราสวรรค์
 
1. นางนันทวัน  งามลาภรัตนากุล
 
1639 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายสันติ  คำแสน
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
1640 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดก
 
1. นางอรุณี  คำภีระ
 
1641 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงชญานัน  วงศ์คำ
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1642 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.66 เงิน 4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายสมชาย  หมื่นตุ้ม
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
1643 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายกนกพล  เจตจำนงเลิศ
 
1. นางอำไพ  เอกจันทร์
 
1644 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กชายอนิเทพ  นามเรือง
 
1. นายจรัญ  บุญลือ
 
1645 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงแพรชมพู  ศาสตราคม
 
1. นางจันทร์  แก้วทะวัน
 
1646 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายอำนวย  ปันทวัง
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
 
1647 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แซ่เท้า
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชาติกุลวานิช
 
1648 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงชไมพร   หยกลาภธนชัย
 
1. นางวิมลวรรณ  ชัยวงศ์
 
1649 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ษมาชัยอนันต์
2. เด็กหญิงนันทิชา   เจนจิตรไพรโรจน์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ศรีโสภาสง่า
 
1. นางสาวสุณี  สุรางค์พนา
 
1650 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงทิตยา  ควรอนุรักษ์
2. เด็กหญิงพุทธวรรณ  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงยลรดี  ฉายากานน
 
1. นายกิตติพงศ์  แป้นเขียว
 
1651 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายม้าเหล็ก   ษมาจิตฉายแสง
2. เด็กชายยุทธนา  ชีวขจรชมสุข
3. เด็กชายรัชพล   ครองความสัตย์
 
1. นายยงยุทธ  แก้วใส
2. นายเลอสันต์  สุขแสนสบาย
 
1652 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายพงศ์พิช   แซ่เลาเฒ่า
2. เด็กชายสันติ ดวงติ๊บ   ดวงติ๊บ
3. เด็กชายอัครชัย   เรืองวิไล
 
1. นายกัมปนาท   แสนสุดใจ
 
1653 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ออก 1. เด็กชายจันทร์ชัย  ไพรวรรณสกุล
2. เด็กชายบุญทวี  ไผทพิทักษ์วงค์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัญญาเลิศพินิจ
 
1. นายสุเชาว์  ทิพย์ประเสริฐ
 
1654 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายปณิธิ  พิมานคีรีมาศ
2. เด็กหญิงพรภิมล   สีสันต์อร่าม
3. เด็กหญิงสุพรรณี   บรรพตวิมาน
 
1. นางสาววลัยพร   หงษ์จันดา
2. นายเดชบดินทร์  เดชพิพัฒนโชติกุล
 
1655 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายสมชาย  หมื่นตุ้ม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีโสภาบงกช
3. เด็กชายอานนท์  นองไซ
 
1. นางปพิชญา  ขจรงามยิ่ง
2. นางสาวกฤตติมา  สิงห์สูตร
 
1656 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ริเริ่มสกุล
2. เด็กชายบวรพจน์  เพื่อชาวเขา
3. เด็กชายพงศธร  ชัยมูล
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นางทรรศนีย์  เย็นสุหัส
 
1657 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายฐิติพงษ์   กิจโดมกุล
2. เด็กชายวีรภัทร   ขจรเกียรติภิญโญ
3. เด็กชายอภิชัย   สิริวิญญู
 
1. นายกัมปนาท   แสนสุดใจ
 
1658 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายปฏิภาณ  วนาสุทธิกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชีวศิริโรจน์
3. เด็กชายวรกานต์  ต้าวพรม
 
1. นางสาวสุภาพร  พรมเลิศ
2. นายจันทร์แก้ว  วงศ์ไชย
 
1659 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายถิรวัฒน์   รักษาศักดา
2. เด็กชายปฐมพงษ์   รักษาศักดา
3. เด็กหญิงรสนันท์   มโนรัตน์
 
1. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียว  แป้นเขียว
 
1660 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงชุติมา  สุพิทักษ์สุข
2. นายสุรชัย  แก้วคุณศรี
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
2. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
1661 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายธีรไนย  มะโน
2. เด็กชายเอกสิทธิ์   จีวะระ
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
2. นางชลินทรา  คำวันดี
 
1662 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายจักรวาล  ใจสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพันธ์  ชื่นดวง
 
1. นางปพิชญา  ขจรงามยิ่ง
2. นายกลวุฒิ  ดั่งดวงจันทร์
 
1663 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายพชร  สายสี
2. เด็กชายพัสกร  ดวงประทีป
 
1. นางสาวไม้หวาน  กันทะวัง
 
1664 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายพุฒิสวรรค์   ษมาจิตรสุริยา
2. เด็กชายวิชิสรรค์   ปัญญาฤทธิรงค์
 
1. นางนางพิศวาส  อินทรัตน์
2. นายเกรียงไกร   คีรีสามสิบ
 
1665 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายพัชรพล  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายเดชา  วลีคม
 
1. นางปรียา  จำรัส
2. นายประจักษ์  เปี้ยเอ้ย
 
1666 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายพิชิตชัย   หยกสิริผลลาภ
2. เด็กชายสมนึก   วงค์ทอง
 
1. นายฤทธิไกร  วีระ
 
1667 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายธนกร  คำปา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  สุขเกษมไพร
 
1. นางสาวอำไพรวรรณ  วงศ์ศิลป์
 
1668 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านหนองม่วน    
1669 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายกฤษฎา  ตาปัน
2. เด็กชายรัชชานนท์  กัญณัฐสุดา
 
1. นางคนางค์  อภิวงค์
2. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
1670 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  แยมู
2. เด็กหญิงพาทิศ  ดอกฟ้าทอง
3. เด็กชายศุภกิจ   บรรพตวิมาน
 
1. นายเสกสรร  ต๊ะสิทธิ์
 
1671 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายจรดา   อิทธิพลรักษ์
2. เด็กชายสมชาย   มนตราประทีป
3. เด็กชายสุวิชา  กฤษ์บุษยา
 
1. นางจันทา   สิริกานต์
2. นายนิรุทธ์   มากนาดอน
 
1672 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กชายจักรภพ  นิธิพฤฒิกุลธร
2. เด็กชายจิรายุ  นิ่มนวลชีพ
3. เด็กหญิงชวัลพร  ครองชัยชนะ
 
1. นางศิริพร  ธิติชัชวาล
 
1673 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลา 1. เด็กชายฤทธิเดช   สุนันต๊ะกุล
2. เด็กชายวีระชัย    ชวาลกิจมั่นคง
3. เด็กชายสมชาย   ลักษณะพรรณดี
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์   ยาวิไชย
 
1674 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายชายณัฐภัคร   พรชัยโรจน์
2. เด็กหญิงดรุณี  พรหมคุตติ
3. เด็กชายพิสูจน์   นิรันดร์เกษม
 
1. นายสุเมฆ  วีระ
2. นายรัชพงษ์   อัมพรคีรีมาศ
 
1675 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ออก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไผทพิทักษ์วงค์
2. เด็กชายกายสิทธิ์  จินดาโชคชัยสกุล
3. เด็กชายรักไทย  ไผทพิทักษ์วงค์
 
1. นายอาทิตย์  สุวรรณเขตนิคม