หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 6/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 6/2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.6/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 4/3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.6/2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 4/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 4/2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 5 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน/มี 1 ทีม
-
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 6/3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]