หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2557   9 เม.ย. 2558   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 6/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 6/2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.6/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 4/3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.6/2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 4/1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 4/2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 5 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน/มี 1 ทีม
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 6/3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประชุมช่อเอื้อง 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ประชุมช่อเอื้อง 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.4/1-3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.4/ห้องวิทย์ 12 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ประชุมนอก 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ประชุมนอก 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ประชุมนอก 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ประชุมนอก 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงยิมฯร.ร.ปัว 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงยิมฯร.ร.ปัว 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิมฯร.ร.ปัว 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง กอท./ภาษาจีน 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง กอท./ภาษาจีน 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ชั้น ป 6/1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง วิทยาศาสตร์ ประถมฯ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง มรกต 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง เวทีกลางโชว์พิธีเปิดงาน 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง อิเล็กทรอนิคส์ 13 ก.ย. 2557 08.00 เป็นต้นไป
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง มรกต 13 ก.ย. 2557 08.00 เป็นต้นไป
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สวดมนต์ 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง สมุด 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ประชุมขุนน่าน 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ประชุมขุนน่าน 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง มัธยมปีที่ 3/ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม.2 -ม.3 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ภาษาจีน 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง กอท. 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.6/2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง วิทยาศาสตร์ มัธยม 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง มัธยมปีที่ 3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 5 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 4 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ขุนแงง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 3 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง อิเล็กทรอนิคส์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง มรกต 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ - ขอาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง - อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน -
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ประชุมขุนน่าน 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขันระดับเขตฯ(มี 1 ทีม) - ไปแข่งระดับภาค
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขันระดับเขตฯ - ไปแข่งระดับภาค
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขันระดับเขตฯ(มี 1 ทีม) - ไปแข่งระดับภาค
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขันระดับเขตฯ(มี 1 ทีม) - ไปแข่งระดับภาค
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขันระดับเขตฯ(มี 1 ทีม) - ไปแข่งระดับภาค
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ประชุมขุนน่าน 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขันระดับเขตฯ(มี 1 ทีม) - ไปแข่งระดับภาค
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขันระดับเขตฯ(มี 1 ทีม) - ไปแข่งระดับภาค
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 3/2-3 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 3/1 - ป3/2 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง เด็กพิเศษ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 2/2 - ป 5/3 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 5/1 - ป 5/2 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง อาเซียน 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 4/1 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สวดมนต์ 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 4/2 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สวดมนต์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 4/3 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน -
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม 3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 2/1 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 สนามเทศบาลปัว 13 ก.ย. 2557 08.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 สนามเทศบาลปัว 12 ก.ย. 2557 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 สนามเทศบาลปัว 12 ก.ย. 2557 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้องจำปาน่าน 12 ก.ย. 2557 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขันระดับเขตฯ - ไปแข่งระดับภาค
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง มรกต 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สมุด 12 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง คอมฯ ICT 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00-18.00น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 13.00-18.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 จัดแข่งขันในส่วนกลาง
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 จัดแข่งขันในส่วนกลาง
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่เก็บรถส่วนกลาง 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถส่วนกลาง 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถส่วนกลาง 12 ก.ย. 2557 13.30-16.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถส่วนกลาง 12 ก.ย. 2557 13.30-16.30
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์ หลังกลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 13.30-16.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์ หลังกลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 13.30-16.30
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์ หลังกลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์ หลังกลุ่มอำนวยการ 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถข้างกลุ่มส่งเสริมเอกชน 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถข้างกลุ่มส่งเสริมเอกชน 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 หลังห้องครัว/กลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 หน้าศูนย์ ICT 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง สมุด 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง อาคารอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ม.1- ม.2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ภาษาอังกฤษ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 2 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 2 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 2 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องพิเศษ 2 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 2 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 2 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 2 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 2 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
9 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 3 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
10 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 3 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
11 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 3 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
12 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 3 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
13 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง พิเศษ 3 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องสมุด 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องสมุด 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2557 9.00-10.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้อง ป.5 12 ก.ย. 2557 9.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 1 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 1 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 1 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ห้อง -ไม่มีการแข่งขัน
-
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ใต้อาคารเรียนหลังใหม่ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ใต้อาคารเรียนหลังใหม่ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ใต้อาคารเรียนหลังใหม่ 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ใต้อาคารเรียนหลังใหม่ 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ห้องพเศษ 2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านส้าน ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านส้าน ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านส้าน ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ใต้อาคารเรียนหลังใหม่ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง ใต้อาคารเรียนหลังใหม่ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]