หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 12 27 19
2 002 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 7 12 11
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 34 56 43
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 27 56 42
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 2 6 4
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 27 37 33
7 008 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 33 56 42
8 009 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 19 56 32
9 010 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 31 60 50
10 003 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 7 11 9
11 012 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 10 14 14
12 013 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 0 0 0
13 019 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 5 13 9
14 021 โรงเรียนธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 2 4 4
15 022 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 26 44 36
16 025 โรงเรียนบ้านกอก 1 3 2
17 024 โรงเรียนบ้านกอกจูน 0 0 0
18 026 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 3 7 6
19 023 โรงเรียนบ้านก๋ง 3 5 4
20 028 โรงเรียนบ้านขอน 3 9 6
21 029 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 8 14 13
22 030 โรงเรียนบ้านคัวะ 4 6 5
23 031 โรงเรียนบ้านชี 2 4 4
24 011 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 3 4 4
25 035 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 5 9 6
26 036 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 7 14 10
27 033 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 5 9 8
28 034 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 6 12 7
29 037 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 11 24 16
30 038 โรงเรียนบ้านด่าน 22 50 31
31 040 โรงเรียนบ้านตึ้ด 10 14 13
32 041 โรงเรียนบ้านถ่อน 15 29 19
33 044 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 10 27 15
34 045 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 4 12 7
35 042 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 5 22 11
36 043 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 29 56 36
37 046 โรงเรียนบ้านนากอก 0 0 0
38 047 โรงเรียนบ้านนาก้อ 1 2 1
39 048 โรงเรียนบ้านนาขวาง 1 1 1
40 049 โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง 7 8 8
41 050 โรงเรียนบ้านนาฝาง 2 5 3
42 051 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 9 26 13
43 052 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 49 98 79
44 053 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 3 6 5
45 054 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 3 4 4
46 055 โรงเรียนบ้านน้ำคา 6 9 9
47 056 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 15 23 19
48 057 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 0 0 0
49 059 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 3 7 5
50 060 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 5 17 10
51 063 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 15 29 22
52 064 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 21 43 36
53 065 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 2 5 4
54 066 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 6 18 6
55 068 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 10 18 14
56 069 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 1 2 2
57 070 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 1 1 1
58 067 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 30 49 39
59 058 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 2 11 3
60 061 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 0 0 0
61 062 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 27 54 37
62 071 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 2 3 3
63 072 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 36 113 66
64 074 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 20 50 32
65 076 โรงเรียนบ้านปง 4 4 4
66 075 โรงเรียนบ้านปงสนุก 51 74 66
67 077 โรงเรียนบ้านปรางค์ 71 170 114
68 078 โรงเรียนบ้านปอน 8 17 14
69 079 โรงเรียนบ้านปางกอม 7 18 11
70 081 โรงเรียนบ้านปางปุก 5 6 6
71 082 โรงเรียนบ้านปางยาง 2 2 2
72 083 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1 2 2
73 084 โรงเรียนบ้านปางหก 5 9 8
74 080 โรงเรียนบ้านปางแก 20 47 36
75 085 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 2 2
76 086 โรงเรียนบ้านป่าหัด 2 4 3
77 088 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 11 25 15
78 089 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 1 1 1
79 091 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 1 3 2
80 092 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 8 18 10
81 090 โรงเรียนบ้านผาเวียง 16 21 17
82 094 โรงเรียนบ้านพร้าว 3 9 5
83 093 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 7 35 16
84 095 โรงเรียนบ้านพาน 1 3 1
85 097 โรงเรียนบ้านม่วง 2 4 4
86 098 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 7 12 11
87 099 โรงเรียนบ้านยู้ 15 19 17
88 100 โรงเรียนบ้านร้อง 9 36 18
89 102 โรงเรียนบ้านวังว้า 1 1 1
90 104 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 1 3 2
91 105 โรงเรียนบ้านสบกอน 26 52 33
92 106 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 11 29 22
93 107 โรงเรียนบ้านสบปืน 20 31 26
94 109 โรงเรียนบ้านสบมาง 50 87 71
95 110 โรงเรียนบ้านสบสาย 1 3 2
96 111 โรงเรียนบ้านสบหนอง 4 10 7
97 108 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 47 106 63
98 112 โรงเรียนบ้านสว้า 21 38 30
99 115 โรงเรียนบ้านสะปัน 13 22 16
100 114 โรงเรียนบ้านสะเกิน 1 3 2
101 116 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 2 4 2
102 113 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 4 7 6
103 117 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 56 133 88
104 122 โรงเรียนบ้านหนอง 5 13 9
105 120 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 9 7
106 121 โรงเรียนบ้านหนองผุก 8 9 8
107 123 โรงเรียนบ้านหนาด 2 5 4
108 128 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 8 15 12
109 125 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 9 19 16
110 126 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 8 16 13
111 127 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 42 134 79
112 124 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 25 42 35
113 027 โรงเรียนบ้านเกวต 5 9 8
114 032 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 4 19 9
115 087 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 25 42 37
116 103 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 2 6 3
117 119 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 5 7 6
118 118 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 6 9 6
119 129 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 3 3
120 039 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1 2 2
121 096 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 5 9 7
122 130 โรงเรียนบ้านแหน 26 42 35
123 131 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 16 8
124 101 โรงเรียนบ้านไร่ 33 61 52
125 132 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 13 28 21
126 133 โรงเรียนพนาสวรรค์ 9 17 12
127 134 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 28 54 45
128 135 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 5 6 6
129 137 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 22 61 38
130 138 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 30 64 52
131 140 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 13 29 20
132 142 โรงเรียนวรนคร 37 93 65
133 143 โรงเรียนศรีสระวงค์ 12 26 16
134 144 โรงเรียนสกาดพัฒนา 36 83 59
135 145 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 38 97 66
136 146 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 5 6 6
137 147 โรงเรียนสองแคว 20 38 29
138 149 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 22 45 38
139 153 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 4 8 5
140 154 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 17 25 23
141 136 โรงเรียนเพียงหลวง 7 5 13 10
142 148 โรงเรียนแสนทองวิทยา 22 44 35
143 014 โรงเรียนไตรคามวิทยา 5 9 8
144 015 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 12 22 18
145 016 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 8 13 12
146 017 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 7 9 7
147 018 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 19 29 21
148 020 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 40 86 64
149 141 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 0 0 0
รวม 1851 3846 2784
6630

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]